katalog produktów ytong, silka, multipor .ytong, silka, multipor katalog produktów skontaktuj się

Download Katalog produktów Ytong, Silka, Multipor .Ytong, Silka, Multipor Katalog produktów Skontaktuj się

Post on 28-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ytong, Silka, MultiporKatalog produktw

Skontaktuj si z nami www.ytong-silka.pl infolinia 801 122 227 29 767 03 60 Zobacz, jak buduj inni www.budowane.pl

3

Copyright by Xella Polska Sp. z o.o.Warszawa 2014

Znaki Silka i Ytong s zarejestrowanymi znakami towarowymi.Prawa ochronne na te znaki przysuguj Xella Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie.

adna cz tej pracy nie moe by powielana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody wydawcy.

Spis treci

ciana jednowarstwowa Ytong Energo+ .................................................................................................. 8

ciana jednowarstwowa Ytong Energo i Ytong Forte .............................................................................. 9

ciana warstwowa Ytong Forte .............................................................................................................. 10

Szybka budowa Silka Tempo .................................................................................................................. 11

cianki dziaowe Ytong Panel ................................................................................................................ 12

Ocieplenie od wewntrz Multipor .......................................................................................................... 13

Aranacja wntrz cienkie bloczki Ytong ................................................................................................ 14

ciany przeciwogniowe Ytong ................................................................................................................ 15

Ytong elementy murowe ........................................................................................................................ 16

Silka elementy murowe ......................................................................................................................... 18

Silka Tempo elementy murowe ............................................................................................................. 22

Ytong Panel cianki dziaowe ................................................................................................................ 24

Multipor mineralne pyty izolacyjne ...................................................................................................... 26

Cienkie bloczki Ytong ................................................................................................................................ 28

Ytong pyty stropowe .............................................................................................................................. 30

Ytong pyty dachowe............................................................................................................................... 31

Ytong pyty cienne ................................................................................................................................ 32

Ytong elementy nadproowe .................................................................................................................. 34

Elementy ocieplenia wieca ..................................................................................................................... 38

Silka elementy uzupeniajce ................................................................................................................ 39

Zaprawy ..................................................................................................................................................... 40

Narzdzia murarskie Ytong ...................................................................................................................... 41

Narzdzia i akcesoria murarskie Silka .................................................................................................... 42

Narzdzia i akcesoria Ytong Panel ........................................................................................................... 43

Usugi www.sklep.xella.pl ...................................................................................................................... 44

Dane techniczne ....................................................................................................................................... 46

Tabele asortymentowe .............................................................................................................................. 53

Dostpno wyrobw Silka ....................................................................................................................... 58

Dostpno wyrobw Ytong ...................................................................................................................... 59

Regiony sprzeday .................................................................................................................................... 60

Obiekty referencyjne ................................................................................................................................. 62

4 5

Elementy nadproowe Ytong

ciany piwniczne i fundamentowe

zblokw Silka E-S

ciany zewntrzne zbloczkw

Ytong Energo+, Ytong Energo

lub Ytong Forte

Pion wentylacyjny z blokw Silka EW

Elementy nadproowe Ytong

Zaprawy systemoweSilka Ytong

Stropy i dachy zpyt stropowych idachowych Ytong

ciany dziaowe zbloczkw Ytong lubblokw Silka

ciany wewntrzne none

zbloczkw Ytong lub blokw Silka

ciany piwniczne i fundamentowe zblokw Silka E-S

Stropy z pyt stropowych Ytong

ciany dziaowe zbloczkw Ytong lubblokw Silka

Elementy docieplenia wieca Ytong lub Multipor

Stropy piwnicy izolowane pytami

Multipor

Wymarzony dom w systemie Ytong Silka

ciany zewntrzne zbloczkw

Ytong Energo+,Ytong Energo

lub Ytong Forte

6 7

Elementy nadproowe Ytong

ciany piwniczne i fundamentowe zblokw Silka E-S

ciany zewntrzne zbloczkw Ytong,blokw Silkalub Silka Tempo

Elementy docieplenia wieca Ytong lub Multipor

Izolacja stropodachu pytami Multipor

ciany zewntrzne zbloczkw Ytong,blokw Silkalub Silka Tempo

ciany dziaowe zbloczkw Ytong,blokw Silkalub elementwYtong Panel

ciany wewntrzne none zblokw Silka E

Stropy zpyt stropowych Ytong

Budynek wielorodzinny w systemie Silka Ytong

ciany piwniczne i fundamentowe zblokw Silka E-S

Stropy piwnicy izolowane pytamiMultipor

ciany piwniczne izolowane pytamiMultipor

8 9

Najcieplejszym materiaem de-

dykowanym na ciany jednowar-

stwowe s bloczki Ytong Energo+,

ktre speniaj najwysze wyma-

gania termiczne przy wytrzyma-

oci na ciskanie 2 N/mm2. Do-

stpne s w dwch grubociach:

36,5 i 48 cm. Elementy ogruboci

36,5 cm pozwalaj wznosi mury,

ktre bez dodatkowej izolacji

speniaj aktualne normy ciepl-

ne dla budynkw mieszkalnych.

Natomiast Ytong Energo+ ogru-

boci 48 cm nie wymagaj ocie-

plenia nawet przy budowie do-

mw energooszczdnych, gdzie

wspczynnik przenikania ciepa

U musi by mniejszy lub rwny

0,20 [W/(m2K)].

Bloczki Ytong Energo+ to mate-

ria, ktry zapewnia: najlepsz izolacyjno spord

materiaw konstrukcyjnych

owytrzymaoci 2 N/mm2, bardzo dobr pojemno

ciepln cian, ktre powoli od-

daj zakumulowane ciepo ipo-

zwalaj zachowa stabilny po-

ziom temperatury wbudynku,

szybko budowy - inwestor

oszczdza czas w procesie

wznoszenia domu przede

wszystkim dziki pominiciu

etapu ocieplenia oraz proste-

mu sposobowi murowania, wysok paroprzepuszczal-

no cian zewntrznych, obnienie kosztw na wielu

etapach budowy, zmniejszenie ryzyka powsta-

nia bdw wykonawczych, brak mostkw termicznych

moliwo szerokiego zasto-

sowania w budynkach ener-

gooszczdnych.

ciana jednowarstwowa Ytong Energo+

YTONG

e

nerg o +

Elementy murowe Ytong str. 16

Nadproa Ytong str. 34

Zaprawy murarskie str. 40

ciany jednowarstwowe to opty-

malne rozwizanie dla inwesto-

rw cenicych szybko prac

murarskich oraz dokadno

wykonania. Brak dodatkowych

warstw izolacji wznaczny sposb

zmniejsza czas trwania budowy

oraz chroni inwestora przed po-

wstaniem bdw wykonawczych,

rwnie wkonstrukcji nonej.

Odpowiedni materia

Bloczki Ytong Energo to ciepa

i jednoczenie wytrzymaa od-

miana betonu komrkowego

PP2/0,35. Porowata struktu-

ra bloczkw sprawia, e ciany

z bloczkw Ytong Energo nie

wymagaj ocieplenia, uzyskujc

wspczynnik przenikania cie-

pa nawet U= 0,19 W/(m2K), przy

gruboci 48 cm.

ciany z elementw Ytong mu-

ruje si na zaprawie do cienkich

spoin Silka-Ytong, ktra zapew-

nia trwao konstrukcji oraz jej

odpowiedni nono.

Systemowe rozwizanie

Nadproa wcianach jednowar-

stwowych wykonuje si z goto-

wych elementw Ytong.

Zastosowanie systemowych pro-

duktw, w tym elementw ocie-

plenia wieca Multipor EDW czy

stropw, pozwala na uzyska-

nie jednorodnej konstrukcji bez

mostkw termicznych oraz ogra-

nicza ryzyko powstawania rys.

Najwaniejsze zalety cian

zbloczkw Ytong Energo:

Recommended

View more >