formarea continuؤ‚ a cadrelor didactice أژn funcإ¢ie de...

Download FORMAREA CONTINUؤ‚ A CADRELOR DIDACTICE أژN FUNCإ¢IE DE ...ise.md/uploads/files/1554894193_butnaru-c_teza_final_css.pdfآ 

Post on 10-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  Cu titlu de manuscris

  C.Z.U: 378.091 (043.2)

  BUTNARU CRISTINA

  FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

  ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE DE DEZVOLTARE

  PROFESIONALĂ

  Specialitatea 531.01 - TEORIA GENERALĂ A EDUCAȚIEI

  Teză de doctor în științe pedagogice

  Conducător ştiinţific: ___________________ Vicol Nelu, doctor în filologie,

  conferenţiar universitar

  Autorul: _______________________________ Burnaru Cristina

  CHIŞINĂU, 2019

 • 2

  © Cristina Butnaru, 2019

 • 3

  CUPRINS:

  ADNOTARE…………………………………………………………………………………......5

  LISTA ABREVIERILOR …………………………………………………………………........8

  INTRODUCERE ………………………………………………………………………………..9

  1. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL

  EDUCAŢIEI ADULŢILOR. REPERE CONCEPTUALE

  1.1. Educația permanentă, imperativ social pentru dezvoltarea personală și

  profesională....................................................................................................................................17

  1.2. Conceptualizări istorice şi actuale cu privire la educația adulților. Dificultăţi şi răspunsuri

  psihopedagogice ....…………………………...............................................................................21

  1.3. Formarea continuă a cadrelor didactice: concept, necesitate şi direcţii de eficientizare prin

  valorificarea nevoilor individuale de dezvoltare profesională ......................................................30

  1.4. Concluzii la Capitolul 1 ……………………………………………………………….........40

  2. SISTEMUL MIXT (,,BLENDED-LEARNING") DE FORMARE CONTINUĂ -

  ALTERNATIVĂ PENTRU VALORIFICAREA NEVOILOR INDIVIDUALE DE

  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE

  2.1. Analiza bidimensională - socială şi individuală - a nevoilor de dezvoltare profesională:

  acțiune strategică şi premisă pentru eficienţa programelor de formare continuă a cadrelor

  didactice ........................................................................................................................................42

  2.2. Modelul psihopedagogic de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt

  .......................................................................................................................................................57

  2.3. Formarea formatorilor pentru sistemul mixt..........................................................................79

  2.4. Concluzii la Capitolul 2 ……………………………………………………………….........82

  3. DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

  TRANSFRONTALIER ,,DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN BLENDED-

  LEARNING"

  3.1. Experimentul psihopedagogic pentru analiza nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor

  didactice .......................................................................................................................................84

 • 4

  3.2. Experimentul de formare în cadrul Proiectului Transfrontalier ,,Dezvoltare profesională prin

  blended-learning" ........................................................................................................................106

  3.3. Validarea, prin studiu de impact, a modelului psihopedagogic de formare continuă a cadrelor

  didactice în sistem mixt (,,blended-learning") ............................................................................117

  3.4. Concluzii la Capitolul 3 ……………………………………………………………...........141

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI …………………….................................143

  BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………...........146

  ANEXE

  Anexa 1. Chestionar pentru ANDP ………………………………………………………........159

  Anexa 2. Chestionar privind furnizarea programelor de formare în sistem blended-

  learning........................................................................................................................................164

  Anexa 3. Planificarea activităţii de formare – programul ,,Educarea inteligenţei emoţionale

  pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare”.............................................................................................170

  Anexa 4. Planificarea activităţii de formare – programul ,,Managementul clasei şi al crizei

  educaţionale”...............................................................................................................................171

  Anexa 5. Sinteza experimentului de formare .............................................................................172

  Anexa 6. Tematica şi repartizarea orelor pentru programul de formare ,,Educarea inteligenţei

  emoţionale pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare" .........................................................................173

  Anexa 7. Tematica şi repartizarea orelor pentru programul de formare ,,Managementul clasei şi

  al crizei educaţionale" .................................................................................................................174

  Anexa 8. Suportul de curs al programului de formare ,,Educarea inteligenţei emoţionale pentru

  îmbunătăţirea vieţii şcolare” .......................................................................................................176

  Anexa 9. Suportul de curs al programului de formare ,,Managementul clasei și al crizei

  educaționale” ..............................................................................................................................199

  Anexa 10. Teme de evaluare pentru activitatea pe platforma online ..........................................231

  Anexa 11. Glosar de termeni specifici cercetării ........................................................................234

  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ……………………………......236

  CURRICULUM VITAE AL AUTOAREI …………………………………………............237

 • 5

  ADNOTARE

  Butnaru Cristina

  Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională

  Teză de doctor în pedagogie, Chişinău, 2018

  Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din

  203 titluri, 11 anexe, 145 pagini de bază, 6 figuri, 5 imagini, 10 diagrame, 48 tabele. Rezultatele

  obţinute au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

  Cuvinte-cheie: educaţie permanentă, educaţia adulţilor, formarea continuă a cadrelor

  didactice, nevoi de dezvoltare profesională, program de formare continuă, educaţie la distanţă,

  formare în sistem mixt (,,blended-learning"), platformă online de învăţare.

  Domeniul de studiu se referă la pedagogia generală şi abordează educaţia adulţilor într-o

  dimensiune particularizată – formarea continuă a cadrelor didactice

  Scopul cercetării constă în optimizarea profesionalizării cadrelor didactice prin integrarea, în

  procesul de formare continuă, a unui model psihopedagogic adaptat societăţii bazate pe cunoaştere şi

  centrat pe nevoile individuale de dezvoltare profesională.

  Obiectivele cercetării: Elaborarea unui suport teoretic şi metodologic pentru implementarea

  programelor de formare în acord cu normele psihopedagogice şi cu tendinţele de evoluţie a societăţii,

  identificarea condiţiilor generale şi a factorilor individuali care influenţează eficienţa procesului de

  formare continuă a cadrelor didactice, experimentarea unui model psihopedagogic de formare

  continuă a cadrelor didactice în sistem mixt (,,blended-learning"), bazat pe valorificarea nevoilor

  individuale de dezvoltare profesională, proiectarea referenţialului psihopedagogic pentru

  desfăşurarea formării continue a cadrelor didactice în sistem mixt.

  Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în clasificarea nevoilor de dezvoltare

  profesională pe baza unui determinism ce clarifică legătura dintre factorii social şi individual, precum

  şi în elaborarea unui model psihopedagogic de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt.

  Problema ştiinţifică soluţionată: stabilirea reperelor psihopedagogice şi a etapelor de

  desfăşurare a programelor de formare continuă în sistem mixt, cu adaptare la particularităţile

  societăţii bazate pe cunoaştere, prin valorificarea nevoilor sociale şi individuale de dezvoltare

  profesională ale cadrelor didactice, a tehnologiilor multimedia de învăţare şi a normelor ştiinţifice cu

  caracter psihopedagogic.

  Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în prezentarea şi argumentarea particularităţilor

  procesului de formare continuă a cadrelor didactice în societat

Recommended

View more >