finansowy spok³j - bolko fuchs i mateusz paw‚owski - ebook

Download Finansowy spok³j - Bolko Fuchs i Mateusz Paw‚owski - ebook

Post on 08-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finansowy spokj"

  Darmowa publikacja dostarczona przez

  ZloteMysli.pl

  Copyright by Zote Myli & Bolko Fuchs i Mateusz Pawowski, rok 2012

  Autor: Bolko Fuchs i Mateusz Pawowski

  Tytu: Finansowy spokj

  Data: 01.09.2012

  Zote Myli Sp. z o.o.

  ul. Toszecka 102

  44-117 Gliwice

  www.zlotemysli.pl

  email: kontakt@zlotemysli.pl

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie

  w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci

  publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie

  z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

  Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice

  informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za

  ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub

  autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej

  odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych

  w ksice.

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  All rights reserved.

  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 • Spis treci

  1. Od autorw .................................................................................... 52. Wstp ................................................................................................ 73. Pocztek kopotw ...................................................................... 94. Rodzaje puapek kredytowych .............................................12

  4.1. Kryzys finansowy ..............................................................124.2. Ptla kredytowa .................................................................144.3. Wypadki losowe ................................................................164.4. Sezonowa utrata pracy ...................................................19

  5. Windykacja ...................................................................................215.1. Windykacja telefoniczna ................................................245.2. Windykacja listowna ........................................................305.3. Windykacja terenowa ......................................................30

  6. Skutki braku spaty zobowiza ...........................................346.1. Drobne opnienie w spacie kredytu ......................346.2. Opnienie siga od kilkunastu do 30 dni ..............356.3. Opnienie przekracza pen rat ..............................366.4. Kredyt nie jest spacany przez 6090 dni .................366.5. Bank traci cierpliwo i wysya sdowe wezwanie do zapaty...........................................................................................376.6. Stao si najgorsze

  kredyt zosta wypowiedziany .......................................387. Postpowanie komornicze .....................................................40

  7.1. Proces egzekucji komorniczej (skrt) ........................417.2. W jakim stopniu komornik moe zaj

  wynagrodzenie ..................................................................417.3. Kwoty wolne od potrce .............................................42

 • 8. BIK, BR i KRD, czyli co z tym BIG-iem? .................................459. Wrg numer jeden bankowe formalnoci ..................5010. Dziaaj! Problemy same si nie rozwi .........................5511. Firmy oddueniowe w Polsce ............................................5712. Wyjcie z zaduenia krok po kroku ..................................60

  12.1. Odduanie .......................................................................6012.2. Czyszczenie BIK ...............................................................6412.3. Komornik, urzd skarbowy i ZUS ..............................70

  13. Zakoczenie ..............................................................................7214. Baza dokumentw ..................................................................73

  14.1. Odduanie wniosek ................................................7314.3. Lista central bankw .....................................................74

 • 9Temat kondycji finansowej pastwa, sytuacji go-spodarczej oraz ich wpywu na pooenie duni-ka pragniemy zaprezentowa jako pierwszy i naj-waniejszy.

  Wyjcie such nog z kryzysu gospodarczego byo najwikszym sukcesem mojego ycia mwi Jacek Rostowski, Minister Finansw, w rozmowie z Ann Wojciechowsk i Agatonem Koziskim. Nie tylko przeszlimy go bez recesji, ale mamy przyspieszajcy wzrost gospodarczy. W przyszym roku bdzie jeszcze wikszy ni w tym, bezrobocie maleje, wic pi spo-kojnie, cho nie oznacza to, e nie czujnie1.

  1 Rostowski J., Wygrana z kryzysem to najwikszy sukces mojego ycia [dok. elektr.] http://www.polskatimes.pl/artykul/310241,rostowski-wygrana-z-kryzysem-to-naj-wiekszy-sukces-mojego,id,t.html?cookie=1 [data dostpu: 7.06.2012]

  3. Pocztek kopotw

 • Finansowy spokj

  10

  Niestety stanlimy przed zupenie inn rzeczy-wistoci. Pomimo e statystyki mwi o sukcesie Polski, a nasze zarobki powinny odzwierciedla procentowy wzrost gospodarki, dotyczy to tylko niewielu jej rentownych gazi. Wikszo z nas musi codziennie styka si z bolesnymi nastp-stwami recesji.

  Dla porwnania, oprcz zapewnie o wzrocie pac, rednie zaduenie Polakw wzroso w prze-liczeniu na jedn osob od poowy roku 2008 do poowy roku 2010 od 5860,00 z do kwoty 11 395,00 z. Oglna tendencja spadkowa zarob-kw i wzrost bezrobocia przyczyniy si do po-padnicia w zaduenie rzeszy Polakw.

  Moliwoci wyjcia z kopotliwej sytuacji finan-sowej jest wiele, jednak opieraj si one gwnie na polityce prowadzonej przez banki w stosunku do osb nieterminowo obsugujcych swoje zo-bowizania, oraz znajomoci skomplikowanych procedur bankowych umoliwiajcych uzyskanie od nich stosownego wsparcia. Nie wspominany ju o olbrzymiej iloci energii i czasie, jakie trzeba powici na ustalenie z bankami cieki post-

 • 3. Pocztek kopotw

  11

  powania pozwalajcej na bieco regulowa dotd nieterminowo spacane zobowizania.

  Zwr uwag na kilka bardzo wanych elementw przyczyniajcych si do wpadania Polakw w za-duenie. Przede wszystkim jest to oglny trend gospodarczy wpywajcy na zmniejszenie docho-du gospodarstwa domowego i bardzo skompliko-wane procedury bankowe, ustawodawstwo oraz inne biurokratyczne czynniki utrudniajce du-nikowi walk z wierzycielami.

  Warto zatem przyjrze si planowanemu bude-towi, zanim zacignie si kolejne zobowizania, tak aby skutecznie zapobiec tragedii kredytowej. Jeli ju zdarzyo si nieszczcie i windykatorzy pukaj do drzwi, trzeba podj wan decyzj; zacz walczy z bankami lub odda swoje dugi w rce komornika, ktry moe pozbawi majtku caego ycia.

 • 12

  Zapewne nikt nie zna przyczyn zaduenia lepiej ni ty sam. Naley jednak pamita, e dunik nie zawsze jest winien utraty pynnoci finansowej. Zdarzenia losowe, majce bezporedni wpyw na nieterminowe spaty zaduenia, potrafi utrudni ycie nawet biznesmenom inwestujcym miliony zotych, a co dopiero ludziom nieprzywykym do tak wielkich kwot. Poniej przedstawiamy kilka najczstszych przyczyn, ktre maj wpyw na pro-wadzenie rozmw z bankiem.

  4.1. Kryzys finansowy

  Sytuacja jest oczywista: mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, ktre odbija si na kondycji finansowej gospodarstw domowych. Zobowizania spacane bez wikszych problemw jeszcze klika miesicy temu, w dzisiejszych warun-kach mog sprawia spory kopot. Obserwujemy

  4. Rodzaje puapek kredytowych

 • 4. Rodzaje puapek kredytowych

  13

  zjawisko, ktre dotyka w szczeglnoci osoby mode, po 30. roku ycia a ktre osigny ju pewien komfortowy poziom finansowy i mate-rialny. Rodziny przekonane (i susznie) o swojej wartoci na rynku pracy bray kredyty przezna-czane na najrniejsze cele: samochodowe, ratal-ne na nowe meble czy sprzt RTV itd. Wszystkie zobowizania byy regulowane terminowo, gdy budet domowy by dobrze zaplanowany. Staa cz zarobkw bya automatycznie przelewana na konta bankowe wierzycieli. Problem pojawi si w momencie, kiedy kryzys finansowy zmu-si pracodawcw do zwolnie czy te obnienia wynagrodze. Jeli maonkowie otrzymywaliby oboje nisze wynagrodzenie, to zapewne daliby sobie rad z kredytami. Niestety, bardzo czsto obserwujemy sytuacj, kiedy jedno z nich traci prac, a drugie dostaje nisze wynagrodze-nie. Takiego ciosu gospodarstwo domowe nie jest w stanie wytrzyma. czna suma rat kredytw przekracza dochody i zaczynaj si problemy, te-lefony windykacji, wizyty terenowe pracownikw banku czy nawet egzekucje komornicze. Obser-wujc takie przypadki, widzimy mode ambitne osoby, ktre w momencie, w ktrym wszystko

 • Finansowy spokj

  14

  w ich yciu ukadao si dobrze, otrzymuj tak bolesny cios. Problem niespacanych zobowi-za moe cign si za nimi nawet 10 lat, gdy wanie tyle moe trwa egzekucja wierzytelnoci przez komornika!

  PORADA

  W kadym wniosku kierowanym do banku w celu zmiany warunkw spaty kredytu do-brze jest zawrze informacje o dotychczasowo spacanych zobowizaniach i nagej zmianie warunkw pracy. Jednoczenie warto zapew-ni bank o tym, e w najbliszym czasie po-jawi si gotwka wystarczajca do spaty zo-bowiza.

  4.2. Ptla kredytowa

  W naszej pracy czsto spotykamy si z tym zjawi-skiem. Klienci, rozpaczliwie prbujc ratowa si kolejnymi kredytami, nie zauwaaj, kiedy sytu-acja wymyka si spod kontroli.

  Jak dziaa ptla kredytowa i jak si przed ni uchro-ni? Jeli w yciu pojawia si problem ze spat

 • 4. Rodzaje puapek kredytowych

  15

  zobowizania niewane, czym spowodowany pierwsza myl to strach, co bdzie, gdy zale-goci nie zostan spacone. Wtedy kredytobiorca popenia bd polegajcy na zacigniciu kolejne-go kredytu, ktrym spaca raty poprzedniego, za-kadajc, e za kilka miesicy znajdzie lepsz prac bd do