energija i životna sredina udžbenik - hr

Download Energija i životna sredina udžbenik - HR

Post on 26-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovaj udžbenik je prilagođen i tiskan u okviru projekta, a baziran je na originalnim materijalima Norveškog SPARE programa za održivu uporabu energetskih resursa, namijenjenog školskoj djeci. Mnogo ozbiljnih ekoloških problema svjetskih razmjera povezano je sa proizvodnjom i uporabom energije.

TRANSCRIPT

 • EnErgija i okoliUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

 • 3ENERGIJA I OKOLI Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  kolski projekat za odrivo koritenje energetskih resusrsa

  EnErgija i okoliUdbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

 • 4ENERGIJA I OKOLI Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  UVoD

  PRVO POGLAVLJE EnErgija

  1. ENERGIJA JE VJENA2. ENERGIJA OBLICI, OSOBINE I VELIINE3. PRVI ZAKON TERMODINAMIKE4. DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE

  DRUGO POGLAVLJE koriTEnjE EnErgijE

  1. OVJEANSTVU JE POTREBNO SVE VIE I VIE ENERGIJE2. POVIJEST KORITENJA ENERGIJE3. KORITENJE ENERGIJE U SVIJETU4. POSLJEDICE KORITENJA ENERGIJE5. EFEKAT STAKLENIKA6. ENERGETSKA KRIZA7. BUDUE PERSPEKTIVE KORITENJA ENERGIJE

  TREE POGLAVLJE kliMaTSkE ProMjEnE

  1. KLIMA2. GLAVNI IZVORI STAKLENIKIH PLINOVA UZROKOVANIH DJELOVANJEM LJUDI3. EFEKTI KLIMATSKIH PROMJENA4. MEUNARODNI SPORAZUMI

  ETVRTO POGLAVLJE TEDnja EnErgijE

  1. PRIMJENA NAUKE2. DOBITI VIE OD MANJE3. GRIJANJE PROSTORA4. KORITENJE TOPLE VODE5. RASVJETA6. SAOBRAAJ7. PROIZVODI I RECIKLIRANJE

  PETO POGLAVLJE iZVori EnErgijE

  1. SUNCE2. BIOENERGIJA3. VJETAR4. ELEKTRINA ENERGIJA IZ HIDROELEKTRANA5. UGALJ6. NAFTA7. PRIRODNI PLIN8. NUKLEARNA ENERGIJA

  ZakljUCi

  06

  09

  101013 14

  17

  18182123242727

  29

  30313234

  37

  38384042444445

  47

  4851535555565757

  61

  SaDraj

 • 5ENERGIJA I OKOLI Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  Od 2010. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija spro-vodi projekat pod nazivom Zapoljavanje i sigurno snad-bijevanja energijom koritenjem biomase u Bosni i Herce-govini - Biomass. Projekat financira Globalni fond za okoli (GEF).

  Ovaj udbenik je prilagoen i tiskan u okviru projekta, a baziran je na originalnim materijalima Norvekog SPARE programa za odrivu uporabu energetskih resursa, namije-njenog kolskoj djeci.

  Mnogo ozbiljnih ekolokih problema svjetskih razmjera povezano je sa proizvodnjom i uporabom energije.

  Energija i okoli se u mnogo emu razlikuju od redovitih kolskih predmeta, jer ne pruaju samo suhoparno znanje nego i podupiru uenike na samostalno znanstveno istra-ivanje te ih ohrabruju i na praktinu primjenu raznih do-stignua. Ovaj udbenik pomae da se na praktine naine povea uinkovita uporaba energije u koli i kod kue. Re-zultati istraivanja, te praktina saznanja do kojih uenici mogu doi u podruju energetske uinkovitosti, mogu biti korisni za sve roditelje, prijatelje i susjede.

  Projekt e pridonijeti stjecanju lokalnoga iskustva i osvi-jetenosti o koristima energije iz biomase i dati vrste te-melje da se ova pitanja stave u kontekst irih inicijativa vezanih za energiju, umarstvo, poslovnu politiku i zakono-davstvo. Takoer, ovim se projektom uklanjaju trine ba-rijere za uspostavu odrivih usluga vezanih za energiju bi-omase u ruralnim podrujima Bosne i Hercegovine putem transformacije trita, stvaranja novih radnih mjesta, sma-njenja siromatva u zajednici i sigurne opskrbe energijom na lokalnoj razini.

  Jedan od ciljeva projekta je uspostavljanje dravnog obra-zovnog programa i kolskog udbenika pod naslovom Energija i okoli za izborni predmet u osnovnom i sred-njem obrazovanju na bazi iskustva steenog kroz SPARE program.

  Zahvaljujemo se svim uenicima, nastavnicima, aktivistima nevladinih organizacija i strunjacima koji su pomogli u prilagoavanju programa ovog udbenika. Takoer izraa-vamo zahvalnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonom-skih odnosa BiH i Ministarstvima Vlade Republike Srpske: Ministarstvu prosvjete i kulture, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvu za prostorno uree-nje, graevinarstvo i ekologiju i Ministarstvu poljoprivre-de, umarstva i vodoprivrede, koji su dali podrku ovom projektu.

  Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH UNDP BiH

  Dragi iTaTElji!

 • 6ENERGIJA I OKOLI Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  o EMU EMo UiTi

  Zato uvati energiju?

  1992. godine, u Rio de aneiru u Brazilu odrana je konferen-cija Ujedinjenih nacija (UN) o okoliu i razvoju. Na konferen-ciji su uestvovali predstavnici 197 zemalja. Orijentirana prema odrivom razvoju, ovo je bila prva konfe-rencija koja je na globalnom nivou afirmirala ideju odrivog koritenja resursa i ouvanja okolia za budue generacije. Uteda energije i koritenje obnovljivih izvora energije igraju kljunu ulogu u razvoju i zatiti okolia, poto su uobiajeni izvori energije do sada bili najvei zagaivai na planeti.

  Svi energetski procesi koriste izvore energije. Neki od tih izvo-ra su isti, poput energije sunca i vjetra, bez ikakvog isputa-nja plinova, te stoga nemaju negativan uticaj na okoli; dok koritenje nekih drugih izvora moe dovesti do ozbiljnih po-sljedica zbog isputanja ogromnih koliina staklenikih plino-va i zagaujueg otpada. Svi neobnovljivi izvori energije, bez izuzetka, negativno utiu na okoli i to u takvoj mjeri da do-vode do promjena i klime i prirode u svjetskim razmjerama.

  Najvei dio energije koja se koristi u Europi stvara se u proce-sima sagorijevanja nafte, uglja i plina. Koritenjem ovih neob-novljivih izvora energije ljudi prouzrokuju zagaenje do kojeg dolazi oslobaanjem u atmosferu ugljen-dioksida (CO2) i dru-gih staklenikih plinova. Ugljen-dioksid je glavni uzronik glo-balnog zagrijavanja, koje ve dovodi do neeljenih posljedica. Mada jo uvijek nismo sigurni kada i u kojem obimu e se ove promjene desiti, prema navodima Komiteta za klimu UN-a globalne klimatske promjene su bez sumnje ve zapoele.

  Najjednostavnije rjeenje

  Bez suneve svjetlosti ivot na planeti Zemlji e prestati da postoji. Sunevi zraci dolaze na povrinu Zemlje za osam minuta i petnaest sekundi i skoro sva energija koju ovje-anstvo koristi, neposredno ili posredno potie sa sunca. Za 15 minuta sunce nam poalje koliinu energije koja je ovjeanstvu dovoljna u toku cijele godine. Ako bi se ova energija mudro iskoristila, mnogi energetski problemi koji nas u budunosti oekuju bi se mogli izbjei.

  Ouvanje energije, jednostavnije reeno tednja energije odnosno koritenje energije na efikasniji nain je vjerojatno i najjednostavniji nain smanjenja zagaenja okolia. Velike koliine energije se mogu utedjeti uz odgovarajue napore i u javnom i u privatnom sektoru. Koritenjem manjih kolii-na neobnovljive energije, koliina staklenikih plinova bi se u znaajnoj mjeri smanjila.

  Da li energije ima dovoljno za svakoga?

  Koritenje energije za potrebe ovjeanstva dovodi do oz-biljnih posljedica za nau planetu. Samo u posljednjih 100 godina koliina energije koju koristimo je udvostruena.

  Podjela dobara izmeu sjevera i juga, izmeu bogatih i siro-manih zemalja je izuzetno neravnomjerna. Na jednom kra-ju skale nalaze se zemlje sa hladnijm klimom, manjim bro-jem stanovnika i velikim bogatstvima, kao to su na primjer skandinavske zemlje i Kanada, dok sa druge strane imamo gusto naseljene i siromane zemlje, kao to su Indija, Indo-nezija i Banglade. Pad potronje energije, koji je zabiljeen u nekima od tih siromanih zemalja ne moe se naalost pri-pisati mjerama ouvanja energije i strahu od globalnog za-grijavanja. Taj pad je rezultat smanjenja ekonomskog rasta,

 • 7ENERGIJA I OKOLI Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  dunikih kriza i nerazvijenih tehnologija. Jednom kad te ze-mlje rijee svoje ekonomske probleme i one e krenuti putem poveanja energetske potronje, jer i one tee poboljanju i-votnog standarda do razine koju uivaju bogate zemlje sjevera.

  Budunost su mladi ljudi

  UN naglaava da u brizi za okoli djeca i mlade irom svijeta moraju preuzeti aktivnu ulogu.

  Svrha SPARE projekta se sastoji u tome da mladim generaci-jama prui to vie znanja o energiji i da ih motivie da grade drutvo zasnovano na koritenju energije na nain koji nee koditi okoliu. Ovaj projekat e osposobiti uenike da ener-giju koriste pravilno i da u isto vrijeme pozitivno djeluju u svom okruenju, usmjeravajui i ostale ljude da slijede njihov

  primjer. Pored toga, nadamo se da emo doprinijeti i usposta-vi meusobnog kontakta izmeu kola u razliitim dravama i time omoguiti da uenici razmijene iskustva i informacije.

  Mnogo malih rijeka stvara veliko jezero

  Zajedno sa nastavnicima i uenicima u mnogim drugim ze-mljama svijeta i vi sada kaete Da! za preuzimanje aktivne uloge vas samih u uvanju energije u vaoj obitelji i u vaoj koli. Kroz praktine zadatke i primjere, stei ete vjetine po-trebne za produktivnije i pametnije koritenje energije i poe-ete sa prvim malim koracima u ostvarenju konkretnih uteda.

  Na cilj je da svako od nas postane bolji u koritenju ener-gije na razumniji nain nego do sada! Smatramo da svako mora poeti od sebe i to sad odmah!

 • 8ENERGIJA I OKOLI Udbenik za uenike osnovnih i srednjih kola

  Zadatak 1

  TesT ouvaNja eNergije

  kod svoje kue vi: Da Ne

  Biljeite svoju potronju struje

  Gasite svjetlo kad izlazite iz kue

  Perilica je uvijek napunjena do vrha kada je koristite

  Hladnjak se nalazi u hladnoj prostoriji

  Namjetaj nije postavljen ispred grejnih tijela

  Poeli ste koristiti tedne arulje za rasvjetu

  Koristite lokalnu rasvjetu (na primjer, stolnu lampu)

  Provjetravate prostoriju brzo i efektivno svaki put u trajanju samo nekoliko minuta

  Obljepljujete prozore zatitnom trakom tokom zime

  Nou zatvarate prozore

  Prilikom kuvanja stavljate poklopac na kuhinjski lonac

  esto odmrzavate hladnjak

  Za pranje sua koristite sudoper

  Radije se tuirate nego kupate u kadi

  Idete biciklom ili pjeke u kolu i na posao

  Smanjujete temperaturu u kui kad izlazite

  Smanjujete temperaturu u kui tokom noi

  Reciklirate staklo, papir i metal

  Ne kupujete proizvode za jednokratnu upotrebu

  Ne kupujete robu u velikim koliinama

  Radije popravljate s