Descarcă "Compilatia de acte normative"

Download Descarcă

Post on 09-Dec-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Chiinu 201

  Compilaie de acte normative ndomeniul prevenirii

  i combaterii violenei n familie

 • Publicaia a fost posibil datorit suportului generos din partea poporului american prin intermediul Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID), n cadrul Programului de Consolidare a Instituiilor Statului de Drept (ROLISP). Coninutul acestui material ine de responsabilitatea Centrului de Drept al Femeilor i nu refl ect n mod necesar viziunea USAID, a Guvernului Statelor Unite sau a ROLISP. Apare cu sprijinul Fundaiei OAK.

 • Chiinu 201

  Compilaie de acte normative ndomeniul prevenirii

  i combaterii violenei n familie

 • Publicaia a fost posibil datorit suportului generos din partea poporului american prin intermediul Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID), n cadrul Programului de Consolidare a Instituiilor Statului de Drept (ROLISP). Coninutul acestui material ine de responsabilitatea Centrului de Drept al Femeilor i nu refl ect n mod necesar viziunea USAID, a Guvernului Statelor Unite sau a ROLISP. Apare cu sprijinul Fundaiei OAK.

 • CAPITOLUL I

 • 77

 • 88

 • 99

 • 1010

 • 1111

 • 1212

 • 1313

 • 1414

 • 1515

 • 1616

 • 1717

 • 1818

 • INSTRUC IUNIprivind interven ia sec iilor/direc iilor asisten sociali protec ie a familiei, n cazurile de violen n familie

  Capitolul I. No iuni generale

  1. Obiectul Instruc iunilor

  Instruc iunile prezente stabilesc atribu iile sec iilor/direc iilor asisten social i protec ie a familiei, institu iilor medicale i organelor afacerilor interne la

  nivel de administra ie public local , n virtutea prevederilor legale, n procesul identific rii, coordon rii i solu ion rii interdisciplinare a cazurilor nregistrate, prevenirii cazurilor de violen n familie i supravegherii ndeplinirii m surilor de protec ie n cazurile de violen n familie.

  Autorit ile abilitate i vor exercita atribu iile att fa de victima violen ei n familie, ct i fa de agresor. n toate cazurile vor asigura confiden ialitatea informa iei, victima fiind tratat cu demnitate, ncredere n capacit ile i resursele personale, empatie, sus inere i respectare a deciziilor personale. Fa de agresor, vor avea un comportament corespunz tor care se bazeaz pe n elegerea c violen a este un comportament inten ionat, de care este responsabil n totalitate i care nu poate fi justificat sau tolerat.

  n toate cazurile concrete de violen n familie, la interven ia speciali tilor viza i se va da prioritate ac iunilor de izolare i scoatere din familie aagresorului, iar n cazurile cnd acest lucru nu este posibil se va recurge la plasarea victimei n centrele de reabilitare a victimelor violen ei n familie.

  2. Scopul interven iei n cazurile de violen n familie

  n cazurile de violen n familie interven ia autorit ilor abilitate urm re te urm toarele scopuri:

  a) Prevenirea i reducerea violen ei n familie prin toate mijloacele disponibile, conform legisla iei;

  b) Garantarea protec iei i siguran ei membrilor familiei care sufer de violen n familie, n special copiilor, b trnilor i persoanelor cu dizabilit i;

  c) Garantarea respect rii prevederilor Legii Nr. 45-XVI din 01.03.2007 cu privire la prevenirea i combaterea violen ei n familie, i altor prevederi ale legisla iei Republicii Moldova;

  d) Atragerea la r spundere a agresorului;e) Reabilitarea abuzatorului, dac este posibil dup caz;

  1919

 • f) Reducerea recidivei i necesit ii de interven ie repetat ;g) Prevenirea cazurilor grave de leziuni corporale i omorului prin

  interven ia precoce.

  3. Dreptul la protec ie al victimei violen ei n familie i obliga ia de reac ie prompt la solu ionarea cazului de violen n familie

  Autorit ile abilitate vor ac iona n vederea recunoa terii i respect rii drepturilor victimelor violen ei n familie, fiind con tiente de faptul c violen a n familie este o nc lcare grav a drepturilor omului, inclusiv dreptului la via , dreptului la cel mai nalt standard realizabil al s n t ii fizice i mintale, dreptului de a nu fi supus torturii sau tratamentului crud, inuman i degradant sau pedepselor; dreptului la libertate i siguran , dreptului la egalitate n fa a legii; dreptului la via privat i de familie, dreptului de a nu fi discriminat;dreptului la tratament egal, dreptului la un remediu juridic eficient.

  Conform prevederilor Art. 11 (3) al Legii Nr. 45, autorit ile abilitate cu func ii de prevenire i combatere a violen ei n familie sunt obligate s reac ioneze prompt la orice sesizare i s acorde protec ie i asisten victimelor.

  Autorit ile competente sunt obligate s acorde protec ie victimei i s previn poten ialele cazuri de violen prin urm toarele ac iuni:

  - Informarea victimei despre m surile de protec ie disponibile posibilitatea ob inerii ordonan ei de protec ie;

  - Informarea victimei despre serviciile de asisten social existente;- nso irea victimei c tre serviciile de asisten social , dup caz;- Transportarea victimei pentru ob inerea asisten ei medicale sau

  serviciilor de asisten i protec ie, dup caz.

  4. Defini iiViolen a n familie - constituie orice act de violen comis n cadrul familiei de c tre membrii familiei, conform Art. 2 al Legii Nr. 45-XVI din 01.03.2007 cu privire la prevenirea i combaterea violen ei n familie. Violen a n familie reprezint o ac iune sau inac iune a subiectului activ (agresor), ndreptat mpotriva subiectului pasiv (victima) sau mpotriva propriet ii comune sau personale.

  Codul Penal a fost modificat i include o infrac iune distinct : Articolul 201. Violen a n familie: ac iunea sau inac iunea inten ionat manifestat fizic sau verbal, comis de un membru al familiei contra unui alt membru al familiei, care provoac suferin fizic , soldat cu v t mare corporal u oar , psihic sau un prejudiciu material sau moral. De asemenea sunt pedepsite acelea i ac iuni dac au provocat v t mare corporal medie, grav , au determinat la sinucidere ori au provocat decesul victimei.

  2020

 • Formele violen ei n familieConform Art. 2 al Legii Art. 2 al Legii Nr. 45-XVI formele de manifestare a agresiunii in cazul violen ei n familie sunt urm toarele: - abuz fizic (lovire, strangulare, bruscare, mbrncire, trntire, tragere de p r,

  n epare, t iere, ardere, mu care, n orice form i de orice intensitate, prin otr vire, intoxicare, alte ac iuni cu efect similar, etc.),

  - abuz verbal (jigniri, folosire de metode de comunicare verbal intimidant , de superioritate excesiv , etc.),

  - abuz sexual (orice violen cu caracter sexual sau orice conduit sexual ilegal n cadrul familiei sau n alte rela ii interpersonale, cum ar fi obligarea la raporturi sexuale f r consim mntul victimei chiar i n cazul cndsubiec ii sunt c s tori i sau locuiesc n concubinaj (viol conjugal), de asemenea intimidarea sexual , gesturile cu conota ie sexual , interzicerea folosirii metodelor de contracep ie, h r uirea sexual ; orice conduit sexual nedorit , impus ; obligarea practic rii prostitu iei; orice comportament sexual ilegal n raport cu un membru de familie minor, inclusiv prin mngieri, s rut ri, pozare a copilului i prin alte atingeri nedorite cu tent sexual ; alte ac iuni cu efect similar),

  - abuzul psihologic precede i acompaniaz celelalte forme de violen /abuz, dar se poate manifesta i izolat prin injurii, amenin ri, intimid ri, uciderea animalelor domestice preferate, privarea de satisfacerea nevoilor personale esen iale (mncare, somn, etc.). Acest tip de violen cuprinde 6 componente importante: frica, depersonalizarea, privarea, supranc rcarea cu responsabilit i, degradarea, distorsionarea realit ii. Acest tip de violen n familie reprezint un factor central n controlul i manipularea partenerului. Se manifest prin impunere a voin ei sau a controlului personal, provocare a st rilor de tensiune i de suferin psihic prin ofense, luare n derdere, njurare, insultare, poreclire, antajare, distrugere demonstrativ a obiectelor, prin amenin ri verbale, prin afi are ostentativ a armelor sau prin lovire a animalelor domestice; neglijare; implicare n via a personal ; acte de gelozie; impunere a izol rii prin deten ie, inclusiv n locuin a familial ; izolare de familie, de comunitate, de prieteni; interzicere a realiz rii profesionale, interzicere a frecvent rii institu iei de nv mnt; deposedare de acte de identitate; privare inten ionat de acces la informa ie; alte ac iuni cu efect similar,

  - abuz spiritual (subestimare sau diminuare a importan ei satisfacerii necesit ilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspira iilor membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare n derdere sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile; alte ac iuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare),

  - abuzul economic duce la sc derea resurselor i autonomiei victimei. Se manifest prin controlul accesului victimei la bani sau lucruri personale,

  2121

 • privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existen primar , cum ar fi hran , medicamente, obiecte de prim necesitate; abuz de variate situa ii de superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei; interzicere a dreptului de a poseda, folosi i dispune de bunurile comune; control inechitabil asupra bunurilor i resurselor comune; refuz de a sus ine familia; impunere la munci grele i nocive n detrimentul s n t ii, inclusiv a unui membru de familie minor; alte ac iuni cu efect similar,

  - cauzare de prejudiciu material (daune materiale, susceptibile de evaluare sau es

Recommended

View more >