Chuong 21 Xu Ly Vung Can Day Gieng Bach Ho Bang Nhu Tuong-Axit

Download Chuong 21 Xu Ly Vung Can Day Gieng Bach Ho Bang Nhu Tuong-Axit

Post on 14-Jul-2015

70 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BI GING CNG NGH KHAI THC DU KHGing vin :PGS.TS. L Phc HoEmail :lphao@hcmut.edu.vnTel : 84-8-8654086Xu L vuh 6Ah A lLh M 8A6h h8Ah hhu Tuh Au -AXTPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 607h0I 0h Gii thieu Tong quan mo bach ho Cac phng phap x ly vung can ay gieng mobach ho Hoan cong nghe x ly axt mo bach ho Thiet ke x ly nhu tng dau-axt mo bach hoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 608I0I ThIE0 Tai sao phai x ly vung can ay gieng Vai tro phng phap x ly bang nhu tng dau-axt ieu kien ap dung phng phap x ly bang nhutng dau-axt Tai sao phai x ly nhu tng dau-axt mo Bach HoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 609Theo nh luat tham Darxy, ta co :Do anh hng cua hieu ng SkinVi S = S1+S2+S3+S4LP F kQ.. .=+=SgrsrsP h kQlg. . . . 2PPWPWrWrePSkin=PW-PWS sut ap do hieu ng SkinDo o e khong b anh hng hieu ng Skin th can phai tang o chenh ap (Pv-P) : Duy tr ap suat va X ly vung can ay gienghe so skinPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 610T0h 0kh M0 8k6h h0 Tong quan mo Bach Ho va cac oi tng khai thac moBach Ho Trang thai ky thuat cua quy gieng khaithac va bm ep tai mo Bach HoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 611Mo Bach HoMo Bach hoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 6126oI d}a Iang mo 8arh hoCot a tangPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 613van de a suat giua cac cot ong chongThong ke quy gieng co ap suat gia cac cot ong chongPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 614hguyen nhan nhiem banNguyen nhan gay nhiem ban mo Bach HoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 615Cac huJng ha xu ly vung can day gieng J mo Bach ho X ly axt ket hp chat hoat tnh be mat, xoi ra thuy lc va khi thong va. Nt va tong hp nh an no tao kh cao ap PGD va chat long hoat tnh. Tao cac khe ranh tham sau nh tac ong cua hoa pham va chat hoat tnh be mat. Nt va thuy lc co chen ep khe nt tao thanh bang cat nhan tao.S phan bo khoi lng cong viec x ly theo tng oi tngPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 616Cac huJng ha xu ly vung can day gieng J mo Bach ho Phng phap x ly axt Phng phap trai no tao kh cao ap Phng phap nt va thuy lc Cac phng phap x ly vung can ay gieng khac Cong nghe phan ra set Cong nghe x ly bang dung moi Cong nghe x ly bang ien t Tac ong sieu am Ngan cach ncPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 617Thong keong thai x ly vung can ay gieng t nam 1991-2000PGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 618h0kh ThIEh 60h hhE X0 LY kXT 0 M0 8k6h h0 X ly nhu tng kh-dau-axt Thao ra nhanh cac san pham phan ng khi x lyaxt nh hon hp hoa b phan giai DMC Nt va thuy lc axt co chen proppant vi nong o thap Nt va thuy lc axt va nt va thuy lc axt ket hp bm kh N2 X ly axt di ap suat caoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 619Thao rua nhanh rar san pham phan ung khI xu Iy axI nho hon hop hoa pham b} phan gIaI M6NH4Cl + NaNO2= NaCl +H2O + N2 S o cong nghe bm hoa pham800CPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 620huI va Ihuy Iur axI va nuI va Ihuy Iur axI kaI hop bom kh hZ C che tac dung cua muoi-axt :MeSiAlOn+HCl MeCl+H2SiO3+Al2O3nSiO2nH2OMo hnh nt va thuy lc axtPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 621huI va Ihuy Iur axI ro proppanI voI nong do IhapMau a trc, trong va sau qua trnh nt va thuy lc axt co chen propant vi nong o thapPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 622Xu Iy axI duoI ap suaIMandrelMandrelVan tuan hoanVan an toanBo butrnhietParkerNippelVan catKhoang than tranCau truc gieng khai thac dauPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 623ThIET kE X0 LY hh0 T00hk0kXT 0 M0 8k6h h0 Thanh phan dung dch x ly C s lap luan thiet ke Thiet ke x ly nhu tng dau-axt mo Bach HoPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 624Thanh phan dung d}rh xu IyDung dch muoi-axt : HCl10-15% CH3COOH2-5% Chat c che an mon1-5% Chat hoat tnh be mat 0,5-1% Nc74-86,5%Dung dch set-axt : HF3-5% HCl8-10% CH3COOH2-5% Chat c che an mon 1-5% Chat hoat tnh be mat 0,5-1% Nc74-84,5%PGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 6256o so Iap Iuan IhIaI kaPhng an 1 : Khong biet thong tin vung x ly The tch dung dch set-axt bm ep lan 1 la 60% VHKT. The tch nhu tng dau-axt bm ep tiep theo la VHKT.Phng an 2 : Biet nhieu thong tin vung x ly Da vao the tch axt can cho 1 m chieu day va ma tnh toan c the tch axt can dung. Lng axt chia lam nhieu lan bm ep tuy thuoc vao kha nang bm ep.Lu y : Neu o tiep nhan cua va ln hn 0,3m3/phut th viec bm ep axt tien hanh bang dau. Neu o tiep nhan cua va nho hn 0,3m3/phut th viec bm ep axt tien hanh bang nc c x ly chat hoat tnh be mat.PGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 626ThIaI ka xu ky nhu Iuong dauaxI IaI mo 8arh hoTnh chat thanh he Nhiet o va1490C Ty trong dau38,400API Ty so kh/dau633 scf/bbl Ap suat iem bot kh 243at Ap suat va270 at o tham5 md Kh/Kv 5 o rong10 % Vung nhiem ban 15,3 cm Gradient nt va 0,21 at/mac tnh thach hoc Quartz37,5 % Mica10 % Calcite1% Dolomit1% K-Feldspar 25 % Na- Feldspar22 % Kaolinite 1 % Smetite 1 % Chlorite0,5 % Zeolite1 %PGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 627ThIaI ka xu ky nhu Iuong dauaxI IaI mo 8arh hoTnh trang gieng trc khi x ly Tong san lng khai thac920 STB/D Ap suat dong chay tai ay gieng 252 at He so Skin nhiem ban23,1 Tang x ly tang Mong Kieu nhiem ban chat ran bun o sau vung x ly 4079 m o ay vung x ly 4230 m ng x ly cot ong khai thacPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 628ThIaI ka xu ky nhu Iuong dauaxI IaI mo 8arh ho The tch cot ong khai thacVHKT= 12,86 m3 The tch long gieng thiet lap bi cau truc ong chongVlg= 79,01 m3 The tch ay giengVo= 2,93 m3 The tch axt can thiet V = 75,5 m32870 89 194 73 168 140 15140340404060407942302840Cau truc gieng x lyPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 629ThIaI ka xu ky nhu Iuong dauaxI IaI mo 8arh hoThe tch axt can s dung c tnh theo cong thc :AaV . . 10=Giai oan 1 : 12,86 m3dungdch muoi-axt vi thanh phan HCl12 % CH3COOH2 % CI-25 va Hytemp2% Hoat tnh be mat0,2%Giai oan 2 : hon hp nhu tng gom 62,64m3set-axt va25,1 m3dau vi thanh phan HF3% HCl 10% CH3COOH2 % CI-25 va Hytemp 2 %Hoat tnh be mat 0,2%Do cau truc tang san pham, quy trnh x ly c tienhanh theo :PGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 6300uy trinh xu lyPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 631Banh gia quy trinh xu ly He so hieu qua x ly khoang 50-60% Can nang cao hieu qua x lyPGS. TS. L Phc Ho Cng ngh khai thc du kh 632kET L0kh Khong ngng hoan thien cong nghe x ly axt Gia tang the tch axt x ly Gia tang toc o bm ep Can nhieu thong tin chi tiet hn ve thanh he am bao tot cong tac goi dong sau khi x ly