zakon o gradnji - ?· hrn en iso 9836:2011 25. upravno tijelo je upravni odjel, odnosno služba...

Download ZAKON O GRADNJI - ?· HRN EN ISO 9836:2011 25. upravno tijelo je upravni odjel, odnosno služba velikog…

Post on 31-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DIZAJN ET CETERA arhitekti, Biankinijeva 9, Zagreb | www.dizajnetc.com

  ZAKON O GRADNJI

  NN 153/13, NN 20/2017

  1. OPE ODREDBE

  Predmet i cilj Zakona

  lanak 1.

  (1) Ovim se Zakonom ureuje projektiranje, graenje, uporaba i odravanje graevina te

  provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zatite i ureenja prostora u

  skladu s propisima koji ureuju prostorno ureenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za

  graevinu i drugih uvjeta propisanih za graevine ovim Zakonom i propisima donesenim na

  temelju ovoga Zakona i posebnim propisima.

  (2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU

  Europskog parlamenta i Vijea od 19. svibnja 2010. o energetskoj uinkovitosti zgrada

  (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.).

  Primjena Zakona

  lanak 2.

  (1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na gradnju svih graevina na podruju Republike

  Hrvatske, osim na gradnju rudarskih objekata i postrojenja odreenih posebnim zakonom,

  gradnju vojnih graevina odreenih posebnim propisima i gradnju drugih graevina odreenih

  posebnim zakonom.

  (2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gradnju nove graevine na odgovarajui se nain

  primjenjuju na rekonstrukciju, odravanje i uklanjanje graevine, ako ovim Zakonom ili

  propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukije propisano.

  Pojmovi

  lanak 3.

  (1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga

  Zakona imaju sljedee znaenje:

  1. energetsko svojstvo zgrade je izraunata ili izmjerena koliina energije potrebna za

  zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristine uporabe zgrade, a koja meu

  ostalim ukljuuje energiju koja se koristi za grijanje, hlaenje, ventilaciju, pripremu tople vode

  i osvjetljenje

  2. gradilite je zemljite i/ili graevina, ukljuivo i privremeno zauzete povrine, na kojima se

  izvodi graenje ili radovi potrebni za primjenu odgovarajue tehnologije graenja i zatitu

  3. gradnja je projektiranje i graenje graevina te struni nadzor graenja

  4. graenje je izvedba graevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski,

  instalaterski, zavrni te ugradnja graevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi

  nova graevina, rekonstruira, odrava ili uklanja postojea graevina

 • DIZAJN ET CETERA arhitekti, Biankinijeva 9, Zagreb | www.dizajnetc.com

  5. graevina je graenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih

  graevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugraenim postrojenjem, samostalno

  postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao graenjem

  6. iskolenje graevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi graevine

  koja e se graditi, na teren unutar graevne estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji

  izvodi ovlateni inenjer geodezije sukladno posebnom propisu

  7. javnopravna tijela su tijela dravne uprave, druga dravna tijela, upravni odjeli, odnosno

  slube velikih gradova, Grada Zagreba i upanija nadleni za obavljanje poslova iz odreenih

  upravnih podruja te pravne osobe koje imaju javne ovlasti, odreeni posebnim zakonima, koji

  utvrivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrivanjem projekta na nain propisan ovim

  Zakonom sudjeluju u gradnji graevina

  8. katastar je katastar zemljita, odnosno katastar nekretnina prema posebnom zakonu koji

  ureuje dravnu izmjeru i katastar nekretnina

  9. kotao je sklop tijela kotla i plamenika namijenjen prijenosu topline koja se oslobaa

  izgaranjem u vodu

  10. ministar je elnik sredinjeg tijela dravne uprave nadlenog za poslove graditeljstva

  11. Ministarstvo je sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove graditeljstva

  12. odravanje graevine je izvedba graevinskih i drugih radova na postojeoj graevini radi

  ouvanja temeljnih zahtjeva za graevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja

  usklaenost graevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgraena

  13. oprema su pojedinani ureaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se

  sastoji postrojenje ili su samostalno ugraeni u graevinu radi tehnolokog ili drugog procesa

  kojemu je namijenjena graevina

  14. postojea graevina je graevina izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog

  odgovarajueg akta i svaka druga graevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom

  izjednaena

  15. posebni uvjeti su uvjeti za graenje koje u sluaju propisanom posebnim propisom u svrhu

  provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvruje na nain propisan ovim Zakonom, odnosno

  posebnim zakonom kojim se ureuje prostorno ureenje, osim uvjeta koji se utvruju u

  postupku procjene utjecaja na okoli i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloku

  mreu

  16. potvrda glavnog projekta je potvrda da je glavni projekt izraen u skladu s posebnim

  propisima i/ili posebnim uvjetima koju izdaje javnopravno tijelo u sluajevima propisanim

  posebnim zakonom na nain propisan ovim Zakonom

  17. postrojenje je skup svrhovito povezane opreme za obavljanje tehnolokog ili drugog

  procesa kojemu je namijenjena graevina

  18. pripremni radovi su graenje privremenih graevina i izvedba drugih radova radi

  organizacije i ureenje gradilita, te omoguavanja primjene odgovarajue tehnologije graenja

  19. rekonstrukcija graevine je izvedba graevinskih i drugih radova na postojeoj graevini

  kojima se utjee na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu graevinu ili kojima se mijenja

  usklaenost te graevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgraena (dograivanje,

  nadograivanje, uklanjanje vanjskog dijela graevine, izvoenje radova radi promjene namjene

  graevine ili tehnolokog procesa i sl.), odnosno izvedba graevinskih i drugih radova na

  ruevini postojee graevine u svrhu njezine obnove

  20. sloena graevina je sklop vie meusobno funkcionalno i/ili tehnoloki povezanih

  graevina

  21. sustav za klimatizaciju je sklop kojim se djeluje na temperaturu, vlanost i kvalitetu zraka

  te ostvaruje prisilna izmjena zraka u prostoriji u svrhu postizanja mikro-higijenskih uvjeta i

  odgovarajueg stupnja ugodnosti prostora

 • DIZAJN ET CETERA arhitekti, Biankinijeva 9, Zagreb | www.dizajnetc.com

  22. ugradnja je izvedba graevinskih i drugih radova kojim se povezuju graevni proizvodi,

  instalacije ili postrojenja tako da postaju sastavni dio graevine i ne mogu se bez uklanjanja ili

  bez utjecaja na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za graevinu odvojiti od graevine

  23. uklanjanje graevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje graevine ili njezina

  dijela s mjesta na kojem se nalazi, ukljuivo i gospodarenje zateenim otpadom u graevini i

  na graevnoj estici, te graevnog materijala i graevnog otpada nastalog razgradnjom

  graevine sukladno propisima koji ureuju gospodarenje otpadom, te dovoenje graevne

  estice, odnosno zemljita na kojemu se nalazila graevina u uredno stanje

  24. ukupna korisna povrina zgrade je ukupna neto podna povrina zgrade koja odgovara

  namjeni uporabe zgrade, a koja se rauna prema toki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011

  25. upravno tijelo je upravni odjel, odnosno sluba velikog grada, Grada Zagreba, odnosno

  upanije nadlena za obavljanje upravnih poslova graditeljstva

  26. uvjeti prikljuenja su posebni uvjeti kojima se odreuje tehnika mogunost i tehniki uvjeti

  prikljuenja graevine na infrastrukturu

  27. zgrada je zatvorena i/ili natkrivena graevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjetaju

  ivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinana graevina unutar sustava

  infrastrukturne graevine

  28. zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje

  svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije

  stambena u kojoj boravi vie ljudi ili u kojoj se prua usluga veem broju ljudi.

  (2) Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju znaenje odreeno posebnim zakonom kojim se

  ureuje podruje prostornoga ureenja te drugim posebnim zakonom, ako ovim Zakonom nije

  propisano drukije.

  (3) Izrazi koji u ovom Zakonu imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se na muke

  i enske osobe.

  Razvrstavanje graevina

  lanak 4.

  Graevine i radovi na graevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome

  Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi:

  1. skupina graevine koje se planiraju Dravnim planom prostornog razvoja

  2. skupina ostale graevine, osim graevina 1. i 3. skupine

  3. skupina graevine koje se prema pravilniku iz lanka 128. stavka 1. ovoga Zakona

  mogu graditi bez graevinske dozvole.

  Primjena i donoenje posebnih propisa

  lanak 5.

  (1) Odredbe posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona koji utjeu na

  ispunjavanje temeljnog zahtjeva za graevinu ili na drugi nain uvjetuju gradnju graevina ili

  utjeu na graevne i druge proizvode koji se ugrauju u graevinu primjenjuju se u provedbi

  ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije propisano

  drukije.

  (2) Pravilnici i tehniki propisi, ije je donoenje propisano posebnim zakonima, a koji utjeu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za graevinu ili na drugi nain uvjetuju gradnju graevina

 • DIZAJN ET CETERA arhitekti, Biankinijeva 9, Zagreb | www.dizajnetc.com

  ili utjeu na graevne i druge proizvode koji se ugrauju u graevi