veleuؤŒiliإ te u poإ½egi druإ tveni odjel struؤŒni upravni radno pravo –skup...

Download VELEUؤŒILIإ TE U POإ½EGI DRUإ TVENI ODJEL STRUؤŒNI UPRAVNI radno pravo –skup pravnih pravila kojima

Post on 01-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VELEUČILIŠTE U POŽEGI

  DRUŠTVENI ODJEL

  STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

 • Pojam radnog prava 9

  Načela radnog prava 13

  Odnos radnog prava s drugim granama 28

  Izvori radnog prava 42

  MeĎunarodno radno pravo 51

  MeĎunarodna organizacija rada 55

  Konvencije i preporuke MOR-a 88

  Europsko radno pravo 95

  Koncepcije europskog radnog prava 98

  Glavna tijela EU i njihov djelokrug 101

  Odnos izmeĎu EU i MOR-a 115

  Izvori europskog radnog prava 117

 • Radno pravo u Republici Hrvatskoj 124

  Radni odnos 125

  Subjekti radnog odnosa 127

  Predmet radnog odnosa 129

  Bitni elementi radnog odnosa 131

  Sloboda zasnivanja radnog odnosa 135

  Zasnivanje radnog odnosa – sklapanje ugovora

  o radu 140

  Ugovor o radu 141

  Trenutak sklapanja ugovora o radu 147

  Karakteristike ugovora o radu 148

  Oblik ugovora o radu 151

  Sadrţaj ugovora o radu 153

  Podjela ugovora o radu 155

 • Radno vrijeme 169

  Puno radno vrijeme 173

  Nepuno radno vrijeme 175

  Skraćeno radno vrijeme 178

  Prekovremeni rad 182

  Preraspodijeljeno radno vrijeme 192

  Odmori 199

  Stanka 201

  Dnevni odmor 202

  Tjedni odmor 204

  Godišnji odmor 205

 • Dopusti 216

  Plaćeni dopust 218

  Neplaćeni dopust 220

  Rodiljni dopust 223

  Roditeljski dopust 226

  Posvojiteljski dopust 229

  Plaća 231

  Osnovna plaća 238

  Dodaci za posebne i oteţane uvjete rada 239

  Stimulativni dio plaće 240

  Naknada plaće 241

 • Diskriminacija u radnom pravu 246

  Pozitivna diskriminacija 254

  Negativna diskriminacija 256

  Izravna diskriminacija 257

  Neizravna diskriminacija 258

  Diskriminacija na normativnoj razini 261

  Diskriminacija na faktičnoj razini 262

  Uznemiravanje i spolno uznemiravanje 265

  Diskriminacija i “diversity management” 269

  Zaštita majčinstva / roditeljstva prema

  Zakonu o radu i Zakonu o rodiljnim i

  roditeljskim potporama 272

 • Prestanak ugovora o radu 298

  Načini prestanka ugovora o radu 299

  Prestanak ugovora o radu otkazom 303

  Sudski raskid ugovora o radu 328

  Naknada štete 341

  Vrste štete 343

  Popravljanje štete 348

  Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu

  poslodavcu 353

  Odgovornost poslodavca za radnike 359

  Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu

  radniku 363

 • 10

 • 11

  radno pravo – skup pravnih pravila kojima se ureĎuju radni odnosi, ali i prava, obveze i odgovornost subjekata u radnom odnosu kao i osnovna načela i mjere koje se odnose na organizaciju rada te zaštitu osoba u radnom odnosu

  radno pravo se bavi pravnim odnosima u radu i onima koji proizlaze iz rada

  rad moţe biti:

   samostalan i

  nesamostalan

 • 12

  samostalan rad – rad koji obavlja fizička osoba za sebe (npr. poljoprivrednik) ili drugoga (npr. rad obrtnika)

  samostalan rad se obavlja za vlastitu korist i na vlastiti rizik, a onaj tko obavlja rad za drugoga ne stavlja se pod njegovu upravu i nadzor

 • 13

  nesamostalan rad – rad što ga obavlja fizička osoba za drugoga, u njegovu korist i na njegov rizik te se pri tome stavlja pod njegovu upravu i nadzor

  objekt radnog prava je nesamostalan rad!

 • 14

 • 15

  Što je načelo?

  načelo je osnovno, temeljno pravno pravilo

  Osnovna načela radnog prava su:

  1. sloboda rada,

  2.pravo na rad,

  3. sindikalna sloboda,

  4. pravo na raspodjelu prema radu,

  5.pravo na zaštitu na radu i

  6. odgovornost radnika na radu

 • 16

  Sloboda rada - sloboda svakog čovjeka da bez ikakvih ograničenja ili zabrana slobodno odlučuje hoće li raditi ili ne, što će raditi, gdje će i kod koga će raditi

  Sloboda rada ima 3 osnovna oblika:

  1. slobodu svakog graĎanina da radi samostalno (za sebe i na vlastitim sredstvima proizvodnje) ili da stupi u radni odnos kod druge osobe odnosno da svoj rad slobodno udruţi s radom drugih osoba,

 • 17

  2. slobodu individualnog izbora zvanja i zanimanja odnosno slobodu odlučiti kod koga će raditi, slobodu izbora mjesta zaposlenja, vremena zasnivanja, trajanja i raskidanja radnog odnosa,

  3. uzdrţavanje od djelatnosti kojom bi se ograničavala ili poništila jednaka sloboda rada drugih osoba

 • 18

  sloboda rada trpi odreĎena ograničenja (nitko ne može koristiti svoju slobodu na štetu drugih ljudi)

  sloboda rada odnosi se kako na samostalan tako i na nesamostalan rad

  sloboda rada nije samo načelo radnog prava, već je ustavno načelo o radu

  Ustav RH (NN 41/01,55/01) jamči slobodu rada u čl.54.

 • 19

  Pravo na rad

  Pravo na rad sa stajališta države podrazumijeva:

  1. obvezu drţave da svakom za rad sposobnom graĎaninu koji je sposoban za odreĎeni posao i ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, a koji dobrovoljno odluči stupiti u radni odnos, osigura bez ikakve diskriminacije mogućnost uposlenja u skladu s njegovim tjelesnim sposobnostima te stručnim kvalifikacijama uz plaću koja je utvrĎena prema kvaliteti i kvantiteti njegovog rada,

 • 20

  2. obvezu drţave da supsidijarno (ako nije u mogućnosti ispuniti prethodno navedenu obvezu) svakom graĎaninu koji bez svoje volje, odnosno bez svoje krivnje ne uspije zasnovati radni odnos, ili mu radni odnos prestane mimo njegove volje i bez njegove krivnje, za vrijeme trajanja nezaposlenosti pruţi odgovarajuće materijalno osiguranje

 • 21

  Pravo na rad sa stajališta graĎana podrazumijeva:

  1. pravo svih graĎana, da pod jednakim uvjetima i mogućnostima steknu stručne kvalifikacije za obavljanje rada koji odgovara njihovim fizičkim i umnim sposobnostima

  2. pravo svih za rad sposobnih graĎana da prema svojim fizičkim i stručnim sposobnostima slobodno biraju zanimanje, mjesto rada itd.

 • 22

  pravo na rad - ustavna kategorija koja nema predviĎene mjere za ostvarivanje

  pravo na rad nije neposredno subjektivno pravo odnosno pravo ostvarivo u odreĎenom postupku pred mjerodavnim tijelom javne vlasti

 • 23

  Sindikalna sloboda

  Sindikalna sloboda podrazumijeva:

  1. slobodu radnika da se udruţuju i osnivaju svoje organizacije (sindikat),

  2. slobodu radnika da organizirano djeluju i stupaju u akcije radi postizanja povoljnijih uvjeta rada i ţivota

  Za pojedinog radnika sindikalna sloboda znači:

  1. slobodu stupiti i istupiti iz sindikata,

  2. slobodu izbora izmeĎu više sindikata

  3. slobodu ne stupiti niti u jedan sindikat

 • 24

  Pravo na raspodjelu prema radu – tipično načelo radnog prava

  navedeno načelo odreĎuje da visina plaće mora ovisiti isključivo o radu!

  ovo načelo podrazumijeva razlike u plaći obzirom na različit doprinos radnika u radu, ali istodobno isključuje diskriminaciju u raspodjeli plaće i uspostavlja jednakost meĎu radnicima: jednaka plaća za rad jednake vrijednosti

 • 25

  Pravo na zaštitu na radu

  navedenim načelom zaštićuje se:

  1. fizički,

  2.zdravstveni i

  3.moralni integritet radnika

 • 26

  Zaštita na radu može biti:

  1. opća i

  2. posebna

  opća zaštita odreĎuje se za sve vrste poslova i za sve radnike

  posebna zaštita propisuje se za odreĎene vrste poslova i za odreĎene kategorije osoba (npr. žene, osobe s invaliditetom)

 • 27

  Odgovornost radnika na radu

  radnik pored prava ima i odreĎene obveze osnovna obveze radnika:

   savjesno, stručno i odgovorno obaviti rad

  za povredu navedene, ali i drugih obveza radnik osobno odgovara, ako su ispunjene odreĎene pretpostavke (npr. krivnja)

  odgovornost u radnom pravu moţe se javiti kao disciplinska i materijalna

  disciplinska odgovornost - postoji za povrede radnih duţnosti

 • 28

  materijalna odgovornost – postoji ukoliko radnik na radu ili u svezi s radom počini poslodavcu štetu

 • 29

 • 30

  1. odnos radnog i ustavnog prava

  2. odnos radnog i graĎanskog prava

  3. odnos radnog i upravnog prava

  4. odnos radnog i meĎunarodnog javnog prava

  5. odnos radnog i meĎunarodnog privatnog prava

  6. odnos radnog i graĎanskog parničnog procesnog prava

  7. odnos radnog i kaznenog prava

 • 31

  Odnos radnog i ustavnog prava

  očituje se kroz ustavna načela, prava i slobode koje su u izravnoj vezi s ekonomskim i socijalnim pravima, odnosno radnim pravom

  Ustav RH u glavi III “Gospodarska, socijalna i kulturna prava”, prok

Recommended

View more >