upravni odjel za druإ،tvene, protokolarne i europske poslove 2016-02-10آ  hrvatski jezik i...

Download Upravni odjel za druإ،tvene, protokolarne i europske poslove 2016-02-10آ  hrvatski jezik i fonetika

Post on 17-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

  GRAD ČAKOVEC

  Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske

  poslove Odsjek za društvene poslove

  KLASA: 604-01/15-01/8 URBROJ: 2109/02-06-16-04 Čakovec, 18. siječanj 2016. god.

  Predmet: Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2015./2016. godini Grad Čakovec sufinancira školovanje studenata s područja Grada Čakovca koji se školuju na sveučilišnim i stručnim studijima odnosno preddiplomskim studijima, diplomskim studijima i integriranim studijima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2000. godine do 2016. godine,Grad Čakovec je sufinancirao ukupno 1667 studenta. ( uključujući i studente koji su ostvarili pravo na stipendiju sukladno natječaju za akademsku 2015./2016. godinu). U svrhu praćenja ugovornih obveza koje studenti prihvaćaju potpisivanjem ugovora provodi se analiza upisanih studija, stjecanja diploma, korištenja "mirovanja" i isplata stipendija. Na početku proračunske godine provodi se analiza upisanih studija u odnosu prema podatcima službene evidencije HZZ PS Čakovec o broju nezaposlenih osoba više i visoke stručne spreme s područja Grada Čakovca. Obrazloženje Iz razloga praćenja aktivnosti vezanih uz sufinanciranje školovanja studenata dostavlja se Izvješće na stručni kolegij. Upravni odjel dostavlja Izvješće na uvid Gradonačelnikovom stručnom kolegiju. Shodno tome predlaže se stručnom kolegiju prihvaćanje Izvješća i razmatranje potrebe dostave analize na uvid Gradskom vijeću Grada Čakovca . Prilog: Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2015./2016. godini Viši savjetnik za predškolski odgoj i stipendije Pročelnik Silva Raonić David Vugrinec

 • I Z V J E Š Ć E O S T I P E N D I J A M A G R A D A Č A K O V C A U 2 0 1 5 . / 2 0 1 6 . G O D I N I

  Upravni odjel dostavlja podatke o stipendijama u 2015./2016. godini: Izvršena je analiza upisanih studija i veleučilišta za akademsku 2015./2016.godinu (tablica br.

  1.). Tijekom kalendarske godine broj studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju mijenja se

  sukladno Odluci o stipendiranju studenata. U siječnju 2016. godine 318 (191 "stari" studenti,

  27 aneksi Ugovora za diplomski studij, 1 student iz Vukovara i 100 "novi") je redovnih

  studenata koji primaju stipendiju Grada Čakovca. Od ukupno 106 studenta koji su ostvarili

  pravo na dodjelu stipendije prema natječaju za akademsku 2015./2016. godinu 100 studenata

  se javilo na potpisivanje ugovora, 4 studenta su odustala od prava na dodjelu stipendije a 2 se

  studenta nisu odazvala na poziv za potpisivanje ugovora.

  U Odsjeku za društvene poslove vodi se evidencija o korisnicima stipendije Grada Čakovca

  ( ukupno 520 studenta ):

   studenti koji su redovno upisali akademsku godinu – 318 (317 Čakovec i 1 Vukovar),

   sporazumi o vraćanju iznosa primljene stipendije – 115

   mirovanja isplate stipendije za 2015./2016. godinu – 15,

   obveze vraćanja iznosa primljene stipendije uz odgodu prema zaključcima

  Gradonačelnikovog stručnog kolegija i odredbama Ugovora – 22,

   obveze potpisivanja Sporazuma o vraćanju stuipendije - 8

   odgode stjecanja diplome prema zaključcima Gradonačelnikovog stručnog kolegija –

  3

   rješavanje statusa studenata koji nisu dostavili dokumentaciju sukladno Ugovoru o

  korištenju stipendije – 25

   rješavanje statusa studenata koji se nisu javili sukladno obvezama iz Ugovora o

  korištenju stipendije – 14

 • Uz aktivnosti vezane uz navedene studente vodi se evidencija o postotku vraćanja iznosa

  primljene stipendije i odgodi početka vraćanja iznosa primljene stipendije, sukladno

  Odlukama o dodjeli stipendije.

  U odnosu na ukupan broj studenata koji primaju stipendiju Grada Čakovca u tablici

  br.3. nalaze se podaci o broju evidentiranih nezaposlenih djelatnika (podaci HZZ – Područna

  služba Čakovec). Prema dostavljenim podacima za pojedina zvanja moguće je uočiti odnos

  studenata koji primaju stipendiju te broja evidentiranih nezaposlenih djelatnika.

  Mirovanje isplate stipendije za akademsku 2015./2016. godinu koristi 15 studenta

  (tablica br. 4.). Mirovanja se odnose na studente koji nisu upisali narednu godinu studija. U

  razdoblju od 2001. do 2016. godine u prosjeku za jednu akademsku godinu cca. 15 do 20%

  studenata koristi mogućnost mirovanja u odnosu na broj dodijeljenih stipendija.

  Sukladno Odlukama o stipendijama sklapaju se Sporazumi o vraćanju iznosa

  primljene stipendije. Sporazumi o vraćanju iznosa primljene stipendije potpisuju se prema

  zaključku Gradskog poglavarstava i Gradonačelnikovog stručnog kolegija. Obveza vraćanja

  stipendije je sukladna odredbama Ugovora o korištenju stipendije. Sporazumi o vraćanju

  iznosa primljene stipendije odnose se na studente koji nisu stekli diplomu sukladno

  odredbama Ugovora o stipendiji (tablica br. 6.). U skladu s Odlukama iz 2000., 2002. i

  Odlukama o izmjenama i dopunama iz 2002. , 2005. i 2006., 2007., 2008. , 2010. i 2011.

  godine svi studenti imaju obvezu vraćanja (ukoliko ne steknu diplomu sukladno odredbama iz

  Ugovora) iznosa primljene stipendije ovisno o prosjeku ocjena tijekom studija ili ukupnog

  iznosa što predstavlja obvezu sklapanja sporazuma o vraćanju iznosa primljene stipendije za

  veći broj studenata. Sukladno Odluci iz 2005. godine studentima koji imaju obvezu vraćanja

  prema Odlukama iz 2000. i 2002. godine ponuđena je mogućnost korištenja povoljnosti

  Odluke iz 2005.; 2006. i 2007. godine (oslobađanje obveze vraćanja iznosa primljene

  stipendije ako su zadovoljeni uvjeti iz Ugovora). Sukladno Odluci iz 2014. godine svi studenti

  imaju obvezu 50% povrata iznosa primljene stipendije ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti članka

  22. Odluke o stipendiranju studenata (obveza potpisivanja Sporazuma o povratu iznosa

  primljene stipendije).

  Diplomu je tijekom 2015. godine steklo 55 studenta (u tablici br. 2. nisu prikazani

  studenti koji su završili studij na preddiplomskom studiju a diplomirali su i nastavili studij na

  diplomskom studiju, ukupno je 27 takvih studenata što predstavlja 82 diplomirana studenta u

  2015. godini). Prikaz broja studenta koji su stekli diplomu u razdoblju od 2001. do 2016.

  godine nalazi se u tablici broj 2.

 • U razdoblju od 2001. do 2016.(odnosi se i na 2015./2016. godinu) godine dodijeljeno

  je 1288 stipendija prema uspjehu i 145 stipendija prema socijalno imovinskom statusu te 234

  stipendije za diplomski studij sukladno "Bolonji") što iznosi ukupno 1667 stipendija (tablica

  br. 7.).

  Upravni odjel 2009. godine započinje praćenje korisnika stipendije Grada Čakovca na

  način da prikuplja podatke o studentima koji su bili korisnici stipendije a završili su studij

  (praćenje rada u struci, rada na području Grada, rada izvan Grada, izvan međimurske

  županije, izvan RH i ostale podatke). Podaci o korisnicima stipendije Grada Čakovca i

  njihova analiza provedena je 2009. i 2013. godine. Izvješća o provedenim aktivnostima

  dostavljaju se na stručni kolegij i na Gradsko vijeće.

  Izvješće o stipendijama dostavlja se Komisiji za stipendije i Gradonačelnikovom stručnom

  kolegiju.

  U prilogu: 1. Tablica br. 1. (Upisani studiji u akademskoj 2015./2016. godini) 2. Tablica br. 2. (Broj studenata koji su stekli diplomu u razdoblju od 2001. do 2016. godine) 3. Tablica br. 3. (Studenti koji primaju stipendiju u odnosu prema podacima o broju

  evidentiranih nezaposlenih djelatnika) 4. Tablica br. 4. (Mirovanje isplate stipendije u tijeku akademske 2015./2016. godine) 5. Tablica br. 5. (Mirovanje isplate stipendije u razdoblju od 2000. do 2016. godine) 6. Tablica br. 6. (Rekapitulacija povrata iznosa primljene stipendije) 7. Tablica br. 7. (Dodijeljene stipendije u razdoblju od 2001. do 2016. godine) 8. Tablica br. 8. (Iznos utrošenih sredstava za stipendije)

  Izvješće izradila: Pročelnik: Silva Raonić David Vugrinec

 • 1

  Tablica br.1.

  (prema abecednom redu)

  broj studenata

  1 2 2 4 3 2 4 5 5 Arhitektonski fakultet 4 6 Društveno veleučilište 0 7 Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 12 8 Ekonomski fakultet 11 9 Farmaceutsko biokemijski fakultet 5 10 7 11 0 12 40 13 Fakultet prometnih znanosti 2 14 Fakultet kemijskog inženjerstva 4 15 Fakultet elektrotehnike i računalstva 10 16 Fakultet strojarstva i brodogradnje 9 17 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 4 18 Fakultet političkih znanosti 9 19 1 20 Geotehnički fakultet 2 21 1 22 Građevinski fakultet 2 23 1 24 Kineziološki fakultet 4 25 Katoličko bogoslovni fakultet 0 26 1 27 4 28 36 29 Medijsko sveučilište 1 30 0 31 Međimursko veleučilište 4 32 20 33 Prehrambeno biotehnološki fakultet 4 34 18 35 Poljoprivredni fakultet 0 36 0 37 0 38 0 39 Stručni studij sestrinstva 0 40 Sveučilište Zadar 5

  Osijek 3 Pula 11 Varaždin 0 Rijeka 3 Nizozemska 1

  41 Stomatološki fakultet 9 42 3 43 Tekstilno tehnološki fakultet 1 44 Tehničko veleučilište Rijeka 0

  Graz 0 Zagreb 1

  45 2 46 Teološki fakultet 0 47 University,