studiul ůi tehnologia materialelor

Download STUDIUL ůI TEHNOLOGIA MATERIALELOR

Post on 03-Jan-2017

235 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

  STUDIUL I TEHNOLOGIA

  MATERIALELOR

  ndrumar pentru lucr ri de laborator

  CHI IN U

  2006

 • UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

  Facultatea Inginerie i Management nConstruc ia de Ma ini

  Catedra Studiul i Tehnologia Materialelor

  STUDIUL I TEHNOLOGIAMATERIALELOR

  ndrumar pentru lucr ri de laborator

  CHI IN UU.T.M.

  2006

 • Prezenta lucrare este destinat studen ilorspecialit ilor de inginerie i management 521.8, Inginerie imanagement n construc ia de ma ini, Inginerie imanagement n transport, Transporturi interna ionale,precum poate fi utilizat i pentru executarea lucr rilor delaborator i de studen ii de alte specialit i. ndrumarul esteelaborat de profesorii catedrei STM: lucr rile 1-3 i 5-8 dedr.I.Ciofu, lucrarea 4 de dr.I. olpan, lucrarea 5 dedr.P.Postolache, lucrarea 8 de asist.univ. T.Ni ulenco.

  Elaborare: conf.univ., dr. Iurie Ciofu

  conf.univ., dr.

  conf.univ., dr. Iurie olpan

  Tatiana Ni ulenco

  Redactor coordonator: conf. univ., dr. Iurie CiofuRecenzent: conf. univ., dr. Tudor Alcaz

  U.T.M., 2006

  Petru Postolache

 • STUDIUL I TEHNOLOGIA MATERIALELOR

  ndrumar pentru lucr ri de laborator

  Elaborare: Iurie Ciofu

  Iurie olpan

  Tatiana Ni ulenco

  Bun de tipar 24.01.06 Formatul 60 x 84 1/16.Hrtie ofset. Tipar ofset. Tirajului 300 ex.Coli de tipar 8,0 Comanda nr.

  U.T.M., 2004, Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sfnt, 168Sec ia Redactare i Editare a U.T.M.2068, Chi in u, str. Studen ilor, 11.

  Petru Postolache

 • 3

  Lucrarea de laborator nr. 1

  METODE, TEHNICI I APARATE DE ANALIZ ASTRUCTURII MATERIALELOR

  Scopul lucr rii: cunoa terea metodelor de analizemacroscopic i microscopic a structurii materialelor, studiereaaparatajului utilizat.

  Utilaje i materiale: probe pentru analize, chimicale,dispozitive, microscop metalografic.

  NO IUNI GENERALE

  Examinarea structurii materialelor i preparareaprobelor metalografice

  Se cunoa te c structura materialelor determinpropriet ile acestora. Prin influen a factorilor exteriori(presiunea, temperatura, radia ia) i interiori (compozi iachimic , gradul de puritate .a.) este posibil modificareastructurii materialelor, n scopul mbun irii propriet ilorexistente sau ob inerii unei game de propriet i noi, impuse.

  Sub no iunea de structur se subn elege un ansamblude elemente din constitu ia materialelor care posedinterconexiune i care pot fi identificate, i studiate prin metodei tehnici speciale.

  Domeniul tiin ific care se preocup de studierea idescrierea structurii materialelor metalice poart denumirea demetalografie.

  Epruvetele care se folosesc la studierea structuriimaterialelor i aliajelor se numesc probe metalografice.

  n func ie de dimensiunile elementelor structurale,structura materialelor se cunoa te, n general, de dou feluri:macrostructur i microstructur .

 • 4

  Macrostructura este structura materialelor metalicecare se caracterizeaz prin elemente de dimensiuni mari, carepot fi v zute i studiate cu ochiul liber sau cu ajutorul unordispozitive, de exemplu, lupe, dar cu puterea de m rire nu maimare de 30 ori.

  Examinarea macrostructurii poart denumirea deanaliza macroscopic . Analiza macroscopic se execut pesuprafa a de rupere sau pe sec iuni speciale. Prin aceast analizse studiaz forma i aranjarea elementelor structurii, (granule,gr un i), orientarea fibrelor n piesele prelucrate prin deformareplastic (forjarea i matri area), calitatea mbin rilor sudate,structura dendritic n piesele turnate etc. La fel se depisteazi se studiaz defectele structurii incluziunile de gaze sub

  form de porozit i i goluri, retasurile, fisurile, incluziunile dezgur , neomogenit ile chimice (licva iile de sulf i de fosfor).a..

  Proba pentru analiza macroscopic se debiteaz dinlocul stabilit, suprafa a de studiu fiind orientat n direc iarespectiv pentru a fi ct mai expresiv i corespunz toarecercet rilor n cauz . Se practic , de obicei, debitarea a maimultor probe, variind locul debit rii i planurile de orientare.Dup debitare, proba se studiaz cu ochiul liber, apoi suprafa ade examinare se supune prelucr rii mecanice (frezare,rectificare) i manuale (pilire, lefuire) n scopul ob inerii uneisuprafe e plane i netede, care se cur cu un tampon de vat .

  n astfel de stare proba deja poate fi examinat ocularsau cu lupa n scopul identific rii i studierii structurii (forma,dimensiunile i aranjarea granulelor etc.), precum i aimperfec iunilor la nivelul macro al golurilor, rupturilor,porozit ilor etc. Pentru examinarea mai calitativ i profund aacestor particularit i, precum i pentru dezv luirea iexaminarea altor defec iuni i propriet i structurale, probelemetalografice, prelucrate mecanic, se supun tratamentului

 • 5

  chimic: atacul cu reactiv chimic, specific pentru fiecare tip decercetare.

  Microstructura materialelor metalice reprezint oconstruc ie fin a structurii, care poate fi eviden iat numai prinatacul chimic metalografic (decapare cu solu ii chimicespeciale) i examinat cu ajutorul aparatelor optice(microscoape) cu gradul de m rire pn la 2000 ori.

  Examinarea microstructurii se nume te analizmicroscopic . Prin analiza microscopic pot fi determinate:

  - pentru materiale metalice monofazice: forma,dimensiunile i orientarea gr untelui;

  - pentru materiale metalice polifazice: forma idimensiunile gr un ilor din fiecare faz , orientarea lorreciproc , raportul ntre ei i distribuirea lor n spa iuetc.;

  - cantitatea i raportul elementelor (compu ilor) chimicin structur ,

  - incluziunile nemetalice (oxizi, sulfizi etc.);- modific rile structurale cauzate de tratamentele termice,

  termochimice, ac iunile mecanice etc.;- imperfec iunile structurale la nivelul micro: microfisuri,

  microsufluri, microsegrega ii etc.Analiza microscopic include n sine:

  1. Prepararea probelor metalografice respective;2. Examinarea ulterioar a acestora cu ajutorul

  microscopului metalografic.Prepararea probelor metalografice se realizeaz prin

  urm toarele etape:1. Debitarea probei.2. Preg tirea suprafe ei plane.3. Decaparea micrografic (atacul chimic metalografic).n continuare vom face cuno tin cu specificul acestor

  etape.

 • 6

  Debitarea probei se produce n locul potrivit, ndependen de scopurile analizei microscopice. T iereaepruvetei se face prin diferite metode: de mn cu bomfaierul,mecanic cu frez -disc, cu cu it de strungire, cu disc abraziv.a., electromecanic. Cerin ele principale, impuse la debitarea

  probei sunt: alegerea corect a locului, planului i direc iei deiere (mai ales pentru materiale deformate i anizotropice,

  monocristaline) i neadmiterea nc lzirii probei n timpuldebit rii i prelucr rii la temperaturi care pot provocaschimb ri structurale ale materialului cercetat, pentru ce sepractic r cirea locului de t iere.

  Cele mai utile forme ale probelor se consider probelecilindrice cu diametrul de 10 - 15 mm i n imea de 0,7 - 0,8mm din diametrul probei sau prismele cu baza p trat (10x10mm, 12x12 mm) i n imea de 10 mm (fig. 1.1, a, b). n cazulprobelor mici (din srm , foi, piese mici etc.), ele se montez ndispozitive speciale. Probele se toarn n cilindri cavi (inel,montur ) n aliaje speciale, u or fuzibile (aliajul Wood) sau nmas plastic (polistiren, bachelit ) (fig.1.1,c). n unele cazuri,epruvetele se monteaz n dispozitive speciale: menghin demn .a. (fig.1.1,d).

  a) b) c) d)

  Fig. 1.1. Probe microscopice: a) cilindric ; b) p trat ;c) n montur (1- cilindru cav, inel; 2 mas plastic ;3 prob ); d) prins n dispozitiv de mn (1 dispozitivde strngere, 2 prob )

  13

  10

  2

  1

  3

  1

  2

  10

  12

  12

 • 7

  Preg tirea suprafe ei plane de cercetare este a douaetap de producere a probei metalografice micro care serealizeaz , la rndul s u, prin lefuirea i lustruirea (polizare)suprafe ei alese. Aceste prelucr ri pot fi executate cu mna saula ma ini, dispozitive speciale (200-1400 tur/min). Att ntr-uncaz, ct i n altul proba se ine n mn i se roade cu suprafa arespectiv de hrtie mirghel.

  lefuirea se execut cu hrtie mirghel de diferitgranula ie, n ordine de la granula ia mare la cea mic (tab. 1.1).

  Tabelul 1.1Caracteristica hrtiei mirghel

  (GOST 10054 - 88)

  lefuirea ncepe n direc ia perpendicular aneregularit ilor ap rute dup debitarea probei i se executpn la dispari ia acestora. Apoi se trece la hrtia mirghel dealt num r, lund n considerare c la fiecare schimbare a hrtieiproba se spal bine de produsele lefuirii, iar direc ia lefuiriitotdeauna se schimb la 90.

  Nu se admite trecerea brusc a hrtiei mirghel de la unnum r mare la un num r mult mai mic, fiindc n acest cazrezultatul prelucr rii va fi necalitativ: n microadncituri va

  trunde praf, a chie, abraziv, ceea ce se va eviden ia n etapeleulterioare de preparare a probei i va cere prelucrarea sarepetat . n cadrul lefuirii la fel nu se admite ap sarea for at a

  Hrtia nr. Granule, m Hrtia nr. Granule, m12 150-125 M40 40-2810 125-105 M28 28-208 105-75 M20 20-146 84-63 M14 14-105 63-42 M10 10-74 53-28 M7 7-53 42-20 M5 5-3,5

 • 8

  probei pentru urgentarea prelucr rii, fiindc n acest caz seproduce nc lzirea suprafe ei prelucrate i p trunderea n ea aparticulelor abrazive, ceea ce va defecta proba prin prezen a nimaginea structurii a punctelor negre. lefuirea se realizeaz cuutilizarea nu mai pu in a 4-5 tipuri de hrtie mirghel i sefinalizeaz , de obicei, cu hrtia M 20 sau M 10.