Stanislovas Stonkus ir Algimantas Bertaius Su Lietuvos vardu per Europ, per pasaul. Lietuvos krepinio rinktini kelias (19252008)

Download Stanislovas Stonkus ir Algimantas Bertaius Su Lietuvos vardu per Europ, per pasaul. Lietuvos krepinio rinktini kelias (19252008)

Post on 09-Dec-2015

96 views

Category:

Documents

8 download

DESCRIPTION

Lietuvos krepinio gerbjai nuo iol turi galimyb lengvai susipainti su isamia Lietuvos nacionalini rinktini istorija. Lietuvos krepinio federacijos tinklalapyje musukrepsinis.lt galima nemokamai atsisisti 2009 metais ileist Algimanto Bertaiaus ir Stanislovo Stonkaus knyg Su Lietuvos vardu per Europ, per pasaul. Lietuvos krepinio rinktini kelias (19252008 m.).340 psl. apimties knygoje isamiai apvelgiama Lietuvos vyr, moter ir vis jaunimo rinktini istorija, pateikiami vis aist oficiali rungtyni rezultatai. Leidinyje krepinio gerbjai taip pat ras daug niekur kitur nepaskelbtos statistikos ir unikali nuotrauk.

TRANSCRIPT

 • UDK 796.32(474.5)(091) Be322

  Statistiniai duomenys ALGIMANTO BERTAIAUS

  Teksto autorius STANISLOVAS STONKUS

  Recenzentas doc. ANTANAS IAUSKAS

  Redaktors G. IRTMONIEN, R. RAMANAUSKIEN

  Virelio dailinink I. LIUTKEVIIT

  Nuotraukos: E. Albrechtaits-Gentvainiens, Z. Beinoraviits-Rakauskiens, F. Bimbiens, G. Budniko, A. Budriens, O. Butautiens, R. Butauto, A. iausko, S. Donlaits, V. Garasto, A. Gedmino, P. Gediaus, H. Giedraiio, A. Ivaausko, V. Jankausko, P. Jefiovo, V. Kanapkio, R. Kreivyts, N. Kregdiens, R. Kumpiens, D. Kurtinaitiens, D. Laskio, . Liesio, V. Malinausko, V. Mikalausko, E. Milkonto, M. Pakalnyts, G. Pancerovo, A. Pliadio, V. Ruinsko, A. Rupiens, A. Sireikos, N. Sliauskiens, T. Tumaloviiaus, A. ukausko, autori asmenini, Lietuvos krepinio federacijos, fotoagentros Scanpix Baltics archyv, taip pat i literatros altini.

  Lietuvos krepinio federacija, 2009 Algimantas Bertaius, 2009 Stanislovas Stonkus, 2009

  ISBN 978-9955-39-075-6

  Ileista Lietuvos krepinio federacijos lomis.

 • Jums, vis kart krepininkms ir krepininkams, kurie, vilkdami sporto markinlius su urau Lietuva, didiavosi svarbiausiose varybose, tiems, kurie nieko nepaisydami, pirmiausia garsino pasaulyje gimtj krat Lietuv. Ir tiems, kurie juos iugd...

 • Knyga Su Lietuvos vardu per Europ, per pasaul unikalios istorins verts leidinys. Autori rpestingai surinktai ir surikiuotai knygoje faktinei mediagai apie Lietuvos krepinio rinktini aidim ir laimjimus iki iol nra analogo, leidinyje pateikiamos inios turi didiul

  istorin-archyvin vert. Aptariam duomen visuma suteiks daug informacijos populiaraus sportinio aidimo krepinio aidjams, aistruoliams ir puoseltojams, isaugos ateities kartoms Lietuvos krepinio pamat krj pavardes bei nuotraukas, sportinius laimjimus, atstovaut komand rezultatus.

  Nuoirdiai diaugiams ia knyga ir dkojame jos autoriams u nepaprastai kruopt darb, kantryb ir pasiryim j ileisti.

  PagarbiaiVladas Garastas, Lietuvos krepinio federacijos prezidentas

 • PADKA. Autoriai nuoirdiai dkoja kruopiam recenzentui doc. A. iauskui, rpestingoms redaktorms G. Irtmonienei ir R. Ramanauskienei, u nuotraukas i asmenini album E. Albrechtaitei-Gentvainienei, Z. Beinoraviitei-Rakauskienei, F. Bimbienei, G. Budnikui, A. Budrienei, O. Butautienei, R. Butautui, A. iauskui, S. Donlaitei, V. Garastui, A. Gedminui, P. Gediui, H. Giedraiiui, A. Ivaauskui, V. Jankauskui, P. Jefiovui, V. Kanapkiui, R. Kreivytei, N. Kregdienei, R. Kumpienei, D. Kurtinaitienei, D. Laskiui, . Liesiui, V. Malinauskui, E. Milkontui, V. Mikalauskui, M. Pakalnytei, G. Pancerovui, A. Pliadiui, V. Ruinskui, A. Rupienei, A. Sireikai, N. Sliauskienei, T. Tumaloviiui, A. ukauskui ir kt. Taria ai Lietuvos krepinio federacijai u tokio veikalo svarbos ir reikms supratim ir didiul param rengiant ir ileidiant knyg.

 • 7TURINYS

  BEVEIK IMTMET SU LIETUVOS VARDU .....................................................................................................8

  LIETUVOS VYR KREPINIO RINKTINS KELIAS ........................................................................................10

  Sunks pirmieji ingsniai (19251936 m.) ...............................................................................................10

  Penkerios Europos empionato rungtyns (1937 m.) ................................................................................14

  Lietuvos vardas Europos sporto gyvenime ................................................................................................18

  Europos empions Lietuvos rinktins meistrikumo imginimai ir dar viena nepaprasta pergal(19381940 m.) .......................................................................................................................................21

  Pokario imginim metai (19451950 m.) .............................................................................................31

  Lietuvos rinktins ingsniai vl platesnius vandenis (19511955 m.) .....................................................33

  Kart kaitos metai (19561969 m.) ..........................................................................................................42

  Kai Lietuvos krepiniui sujo penkiasdeimt (19701981 m.) ..................................................................55

  Dar viena jaun talenting aidj karta, kiti treneriai ir dideli permain laukimo metas (19821990 m.) .......................................................................................................................................64

  Sugrimas tarptautin krepin ir olimpinio debiuto metai (19911992 m.) ...........................................69

  Ir po puss amiaus Europos krepinio elite (19931995 m.) ...................................................................76

  Lietuvos ir jos krepinink garbei Trispalv kilo ir iaurs Amerikoje, ir Australijoje (19962003 m.) ......82

  Tarp Europos ir pasaulio geriausij (20042008 m.) ............................................................................108

  LIETUVOS MOTER KREPINIO RINKTINS KELIAS (19382008 M.) .......................................................132

  Sidabriniai tarpukario metai (19381940 m.) .........................................................................................132

  aista tik su Pabaltijo ali rinktinmis (19401950 m.) ........................................................................139

  Naujos varybos, prapltusios varymosi erdv (19511955 m.) ...........................................................141

  Grai pergali ir naujo Lietuvos krepininki pripainimo metai (19561959 m.) ...............................146

  Naujos kartos Lietuvos rinktins imginimai (19601967 m.) ...............................................................154

  Lietuvos rinktins grimas Europ ir grai tarptautini pergali metai (19681971 m.) .....................158

  Brendimas sunkmeiu (19721978 m.) .................................................................................................163

  Lietuvos krepininki diugi pergali metai (19791989 m.) ...............................................................166

  Tikrojo sugrimo, nauj varyb ir galimybi metai (19901996 m.) ...................................................172

  Didiausias triumfas, debiutai ir kart kaita (19972008 m.) .................................................................182

  LIETUVOS JAUNIMO VAIKIN KREPINIO RINKTINS KELIAS (19622008 M.) ......................................218

  LIETUVOS JAUNIMO MERGIN KREPINIO RINKTINS KELIAS (19622008 M.) ....................................234

  LIETUVOS JAUNI VAIKIN (1718 MET) KREPINIO RINKTINS KELIAS (19452008 M.) ..................241

  LIETUVOS JAUNI MERGIN (1718 MET) KREPINIO RINKTINS KELIAS (19512008 M.) ................269

  LIETUVOS JAUNUI BERNIUK (1516 MET) KREPINIO RINKTINS KELIAS (19592008 M.) .........292

  LIETUVOS JAUNUI MERGAII (1516 MET) KREPINIO RINKTINS KELIAS (19592008 M.) .......310

  LIETUVOS VAIK (1314 MET) BERNIUK KREPINIO RINKTINS KELIAS (19592004 M.) .................323

  LIETUVOS VAIK (1314 MET) MERGAII KREPINIO RINKTINS KELIAS (19592004 M.) ...............329

  ANTRJ TKSTANTMET SU LIETUVOS VARDU ...................................................................................334

  LITERATRA ..............................................................................................................................................338

 • 8Tkstantj vardadien ir, suprantama, savo gyva-vimo sukakt mini LIETUVA. Sudtingas buvo tas tks-tanio met kelias Lietuvai. Jos vardas tai skambjo galingai, tai buvo vos vos girdimas, bet vis dlto iliko ir kaskart garsiau skamba Senajame emyne, visame pasaulyje. Tai Lietuvos moni, dirbani paiose vairiausiose veiklos srityse, pasiaukojamo darbo, pa-stang rezultatas.

  Nuo XX amiaus pradios skelbdami Lietuvos var-d, ugdydami patriotizm, tautos didybs jausm sva-r od tar ir kno kultros, sporto atstovai. Sporto apskritai, vis pirma populiarij, didel meistrikum pasiekusi sporto ak bene svarbiausia idja yra re-prezentuojamoji.

  Per sport tautos siekia reprezentacijos. Tik kul t-ring taut jaunimas geba graiai pasirodyti sporte, per sport visuomenikai iaukltas, suvalds egoiz-m, garbtrok, nerytingum1 (35).

  Jau XX amiaus pradioje Lietuvoje buvo suvokta (iandien taip pat aktuali) tiesa, kad kiekviena kultringa valstyb laiko svarbiu udaviniu ir dideliu aukljimo laimjimu iugdyti savo tautiei didiul patriotizm. Tikrojo patriotizmo reikimosi pagrindas yra pageidavimas savo tautai didybs, o realizuotoji tautos didyb turi grtamj reikm: tautos didyb pati adina tautos nari patriotizm (38).

  Taip pat buvo suprasta ir kita realyb tautos didyb pasi-reikia, valstybs garsas sklinda po pasaul ne tik (neretai ir ne

  tiek) laimjus karo mius, ukariavus naujas emes, bet ir tautos kultra, vairiomis jos apraikomis. Tautos didyb gali bti ugdoma ir reikiama ne vien tik u-kariavimais, iradimais ar protine utilitarine kryba... Tautos didybs supratime labai ymi viet uima individuali ir kolektyvin daug valios pastang reika-laujanti kno kultra (sportas, sporto akos S. S.), pasireikianti tarptautiniuose vairaus sporto rungty-niavimuose (sporto ak varybose S. S.) (22).

  Vieno ar keli asmen (komand S. S.) sporti-niai laimjimai kartais udega taut pasididiavim ir entuziazm, patraukia narius prie savo kamieno, atitraukia dmes nuo bergdi, kartais net aling darb, paskatina net bendromis jgomis siekti ir atsi-duoti visos tautos udaviniams (38).

  Sportas, sportin, kaip ir bet kuri kita, veikla gali bti panaudoti ir geriems, ir blogiems tikslams. Garbingas sportas, siningai pasiektos graios pergals, vis pir-

  ma tarptautinse varybose, ugdo tau tos didyb, garsi-na alies vard. ios tiesos liudininkai yra buv ir yms Lietuvos atletai, sporto organizatoriai, ir kit veiklos srii atstovai. Europos vyr krepinio du kartus em-pionas Leonas Baltrnas: Didij savo gyvenimo dal paveniau Lietuvos sportui ir giliai irdyje didiuo-juosi tuo, nes sunku patikti, kad ms maoji Lietu-va didiausiom raidm buvo reklamuojama didij valstybi sostinse. Tik dl sporto varyb pirmieji dienrai puslapiai skelb: LIETUVA LITAUEN LITHUANIA LITUANIE LITVA ir pan. N vie-noje kitoje gyvenimo srityje Lietuvos ir lietuvio var-das nebuvo taip plaiai ir pagarbiai minimas, kaip per sport ir ms ikiliuosius sportininkus (21).

  Lietuvoje pirmuosius svarius laimjimus tarp-tautinse varybose pasiek krepininkai. Lietuvos vyr krepinio rinktin Europos 1937 m. empion. Krepinis tapo populiariausia sporto aka, o Lietuvos rinktins beveik itis imtmet garbingai ne per Eu-rop, pasaul mums brangiausi vard LIETUVA. a-lies krepinio veidrodis jos nacionalins rinktins, t rinktini aidimas, sportiniai rezultatai.

  Rinktin alies krepinio veidrodis

  Krepinis tapo artimas, priim-tinas tautai ir taip ia prigijo, kad, atrodo, jis tapo tautos

  aidimu. Per j mes galjome pagarsinti Lietuv ir bu-vusioje Taryb Sjungoje, ir u jos rib. Tai kl lietu-vi autoritet (33).

  Krepiniui engiant paius pirmus nedrsius ings-nius Lietuvoje, buvo velgiama jo prasm ir galimy-bs. Viena i krepinio pradininki Elena Kubilinai-t-Garbaiauskien: Mes, pradinuks, giliai jautme t svarb ingsn ms atsikurianiai tvynei, duoti pradi ms sportui ir rodyti, kiek vertingas, patrau-klus ir graus yra krepinis, o svarbiausia, kad per j buvo galima umegzti su kitais klubais tautinius ir tarptautinius ryius (31).

  valgos pasirod teisingos. Poetas Justinas Marcin-keviius: Tarsi atsilygindamas u ms neblstani mei-l, jis peln Lietuvai daugiausiai lovs pasaulio sporto arenose, patenkindamas (o tarybiniais metais ir skatin-damas) ms nacionalines ambicijas, teist diaugsm ir pasididiavim . I visos irdies linkiau, kad Lietuvos krepinis neuleist pasiekt auktum, kad jis toliau augt ir kilt, kad aidimo kokyb, jo kultra de-klaruot, rodyt ms dvasi ir namie, ir pasaulyje (17).

  Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Bra zaus-kas: Man, Lietuvos Prezidentui, sveiuojantis usienio

  Garbingos sporto pergals tautos didybs iraika

  BEVEIK IMTMET SU LIETUVOS VARDU

  1 Citat kalboje itaisyta tik didiosios kalbos klaidos.

 • 9alyse tenka iklausyti nemaai maloni odi apie ms krepin, krepininkus, smagu, kad Lietuv visi ino krepinio dka, kad ms krepininkai tampa vis stambiausi varyb tarp j ir olimpini aidyni didelio susidomjimo objektu, nes jie atvaiuoja rodyti graaus aidimo ir, inoma, nugalti (17).

  vairi kart krepininks ir krep-ininkai, j treneriai, dorai gyn Lietuvos rinkti ni garb, gar bingai

  ne per Europ ir pasaul Lietuvos krepinio vliav, garsin Lietuvos vard, yra nekainojamas nemateria-liojo paveldo fenomenas. Baiminantis, kad is pavel-do fenomenas nebt pasmerktas aminai umariai, pasitelkus pagalb dokumentin (taip pat vaizdin) mediag, ioje knygoje norta atskleisti: vairaus amiaus (suaugusij, jaunimo, jauni,

  jau nui) vis kart Lietuvos rinktini beveik devy-niasdeimties met keli, j sportinius rezultatus. Pateiktos Lietuvos rinktini vis tarpvalstybini rungtyni datos, rezultatai, jose aid krepinin-kai i pirmo vilgsnio gali pasirodyti monotoni-

  Nekainojamas paveldas

  ka statistika. Taiau dera siminti, kad kiekvienos rinktins rungtyns, j baigm tai keliolikos jose aidusi krepinink bei krepininki, j treneri ilgameio triso vaisius, kuriam pasiekti reikia dideli fizini ir psichini pastang, intelekto, i-minties, ryto. Kiekvienos rungtyns j dalyviams, taip pat j eim nariams, artimiesiems, tikriesiems krepinio gerbjams yra reikmingas vykis, neretai stringantis atmint ilgus deimtmeius;

  Lietuvos ir kit ali ymi moni (urnalist, aidj, treneri, kultros, mokslo, meno atstov) poir Lietuvos rinktini aidim, pasiektus re-zultatus, Lietuvos krepin.

  Taip prisiminus praeit stengtasi parodyti dabar-tins ir bsim kart aidjams, treneriams, krepi-nio gerbjams, koks svarbus veiksnys, primenantis pasauliui Nemuno krat Lietuv, yra nacionalins krepinio rinktins, j aidimo kokyb ir sportiniai rezultatai. O galimybs priminti Lietuv nepaprastai didels, nes vir krepinio imperijos niekada nenusi-leidia saul (31).

 • 10

  LIETUVOS VYR KREPINIO RINKTINS KELIAS

  Sunks pirmieji ingsniai (19251936 m.)

  2 aidjo ir trenerio vardas pirm kart raomas visas, toliau tik inicialas.

  1925 m. Pirmj tarpvalstybini vyr krepinio rungtyni LietuvaLatvija dalyviai Lietuvos (viesesniais markinliais) ir Latvijos rinktini krepininkai. Sdi: treias i kairs S. Sabaliauskas, penktas B. Norvaia. Stovi: treias M. Buinskas, penktas A. Heiningas, septintas V. Balinas, devintas S. Kumpis, dvyliktas L. Rakickas (vadovas)

  1 1925 m. gruodio 13 d. Ryga. LietuvaLatvija 20:41 (8:15). Lietuvos rinktinje aid ir takus peln: Valerijonas Balinas 4, Meislovas Buinskas 2, Antanas Heiningas 0, Stasys Kumpis 2, Balys Norvaia 6, Stasys Sabaliauskas 6.2

  Tai buvo pirmos Lietuvos rinktins tarp valstybins rungtyns. Tuo met Lietuvoje kre pi n aisdavo tik an ksty v pavasar ir vlyv rude-

  n lauko aiktse, daniausiai kit ak sportininkai: futbolininkai, lengvaatleiai. Lietuvos rinktin buvo pakviesti Lietuvos empiono (Kauno) ani Kovo keturi aidjai: V. Balinas, S. Sabaliauskas, M. Buin s-kas, A. Hei nin gas ir du iauli LFLS aidjai S. Kumpis ir B. Nor vaia. Komandai vadovavo Kovo atstovas Le-onas Rakickas.

  To meto spaudoje rayta: Sekmadien, gruodio 13 d., Rygoje buvo pirmos tarpvalstybins basketbolo rungtyns LietuvaLatvija, kurias, kaip ir galima buvo laukti, laimjo Latvija rezultatu 41:20 (15:8). Rungty-ns buvo udengtoje aiktje, salje. Tokiomis slygo-mis msikiai nra prat aisti (20, 25, 30).

  2 1926 m. gruodio 19 d. Ryga. LietuvaLatvija 12:47 (6:15). Meislovas Bankauskas 0, Albinas Bulviius 2, A. Heiningas 4, Petras Januleviius 0, S. Kumpis 0, S. Sabaliauskas 6.

  Antros tarpvalstybins rungty-ns tu rjo vykti Lietuvoje, bet Kaune nebuvo sporto sals krep iniui aisti, dviej ali

  komandos po met vl aid Rygoje. i rungtyni dalyvis M. Ban kauskas: Koncentro salje vyko tarp-valstybins basketbolo rungtyns LietuvaLatvija, jos usibaig dideliu, bet pelnytu Lietuvos pralaimjimu. Turint galvoje slygas, kuriomis ms basketboli ninkai gyvena, pralaimjimas visai pateisinamas. Pirmiau sia ir svarbiausia pralaimjimo prieastis sals trku-mas iem nra kur treniruotis ir nra kur vykdyti rungtyni norint tikrai vertinti kiekvieno aidjo j-gas. Sals igauti nebuvo galima. Tilmansas savo sals nesutiko duoti, motyvuodamas savo atsakym tuo, kad basketbolininkai savo batukais sugadinsi parke-t, nors okiai jo nesugadino . Pagaliau dvi savai-ti prie rungtynes buvo gauta Karo mokyklos sal, bet be krepi. Treniruoi padaryta 23 ir tos treniruots

  Pirmos tarpvalstybins rungtyns

  Antros rungtyns. Pateisinamas pralaimjimas

 • 11

  rungtynes su Latvija surengti 1927 m. Lietuvoje. ie-met (1927 m.) mes kvieiame pas save Latvijos valsty-bin basketbolo komand, nes upernai ir pernai mes pas juos viejome . iais metais tarpvalstybins rungtyns vyks vasar ir lauke; lat viai lauke nepriprat aisti, nes vasar jie basketbolo neaidia, o tik iem salse. Tokiu bdu latviai atsidurs tokiame pat padji-me, kaip kad mes aisdami pas juos iem . Rei-

  1926 m. Lietuvos rinktin, aidusi antrsias tarpvalstybines rungtynes su Latvija. Sdi: i kairs A. Bulviius, S. Kumpis, P. Januleviius. Stovi: S. Sabaliauskas, M. Bankauskas, A. Heiningas, Lidius

  1926 m. Antrj tarpvalstybini vyr krepinio rungtyni dalyviai: Lietuvos ir Latvijos krepininkai. Sdi: i kairs pirmas S. Sabaliauskas, treias S. Kumpis, etas A. Heiningas, septintas M. Bankauskas. Stovi: pirmas A. Bulviius, treias P. Januleviius

  vaisius matome rungtyni rezultatuose. Mes turjome daug prog, bet neinaudojome j dl to, kad nemo-kjome mtyti krep . Ms komanda ijo aisti ios sudties: Heiningas (Kovas), Bankauskas (LFLS), Sabaliauskas (Kovas), Kumpis (iauli LFLS), Januleviius (LFLS) (30).

  Pasibaig pirmas puslaikis rezultatu 6:15 Latvijos naudai. Antrame puslaikyje ms gynimas aid daug blogiau, nes danai nueidami priekin palikdavo priei-nink laisv. Vienu tokiu momentu latviai pasinaudo-j met apie 12 gol (peln 12 tak S. S.) vienas po kito . Antrojo puslaikio vaisiai 6:32 (30).

  3 1935 m. sausio 19 d. Ryga. LietuvaLatvija 10:123 (4:59). Viktoras Abramikas 2, Antanas Bulzgys 0, eslovas Dauka 2, Valerijus Grienovas 0, A. Heiningas 2, Jonas Vabalas 2, Juozas Vaitkus 2, Povilas Vaitonis 0.

  Iki 1932 m. Lie tuvos krepinis buvo vos gyvas. Tik 1932 m. ie m, rengus nors ir primi-tyvi sal vasaros teatro pa tal-pose, krep inis pradjo atsi -gauti: pra dta treniruotis, aisti

  ie m. Ilga, be veik deimtmet trukusi, tarpvalstybini rungtyni pertrauka dar labiau padidino atsilikim nuo kaimyn latvi. Jie nuolatos varsi su Estijos krepi-ninkais. Tiesa, buvo dta pastang tarpvalstybines

  Treios rungtyns. Skaudiausias pralaimjimas dl veltui praleisto deimtmeio

 • 12

  kia sudaryti komand tarpvalstybinms rungtynms ir duoti jai galimybes pasitreniruoti vien kit mnes, tik tuomet galime laukti jei ne laimjimo, bet bent geres-ni rezultat (25). Deja, tos rungtyns nevyko.

  Latvijos rinktin 1935 m. intensyviai rengsi I Euro-pos vyr krepinio empionatui enevoje. Skubiai su-rinkta, tokio lygio rungtynms nepasirengusi Lietuvos rinktin Rygoje patyr skaudiausi Lietuvos krepinio istorijoje pralaimjim. Juk Lietuvos rinktins treneris buvo inomas futbolininkas Nikodemas erekas, ko-mandoje aid achmatininkas Povilas Vaitonis, len-gvaatletis Jonas Vabalas, futbolo vartininkas Viktoras Abramikas. Msikiams net ir sals ivaizda bylojo, kad i rungtyni rezultatas bus nekoks, nes vos tik sustojus komandoms pasirod, kad aiktelje maai vietos apsisukti. Prisiminus KKR sal (1934 m. atida-rytuose Kno kultros rmuose buvo moderni, erdvi sal, statyta tenisui aisti, bet likusi krepiniui S. S.), kuri bema dvigubai didesn, ms krepiasvydinin-kams, pripratusiems iek tiek pabginti, darsi nejau-ku. Kiekvien kamavo klausimas, kaipgi tokioj maoj salj su tokiais dide liais krepiais, pakabintais apie 20 cm emiau negu msiki, galima aisti (25).

  Lietuvos rinktinje aid eslovas Dauka, A. Hei-ningas, Antanas Bulzgys, Juozas Vaitkus ir P. Vaito-nis. Nuogstauta ne be reikalo. Latvijos krepininkai pirm klin laimjo 59:4! Antr klin Lietuvos rink-tinje vietoje Bulzgio ir Heiningo aid Abramikas ir Vabalas. Ir antr klin Latvijos krepininkai aid daug geriau u msikius, laimjo j 64:6, o rungtynes 123:10.

  Ypa rezultatyviai aid J. Lidmanis Jis peln 43, R. Jurcinis (Jurcin) 41 tak.

  Ms krepiasvydio aidimas atrod primityvus, tuo tarpu latviai maai naudojo net prie krepio pritai-kyt lent. J mesti golai visai vars, atrod, kad jie ne meta, bet tiesiog deda (25).

  Viena tokio rezultato prieastis objektyvi: galio-jusi taisykl, kad po kiekvieno taiklaus metimo ai-dimas vl pradedamas aikts viduryje metant gino kamuol, dav aik pranaum latviams. Jie turjo aukt aidj R. Jurcin, is laimjo beveik visus to-kius gino kamuolius.

  Be abejons, tai buvo nepaprastai skaudus pralai-mjimas. Bet jis pradjo aktyvi krepinio pltr Lie-tuvoje: imta rengti krepinio varybas tarp gimnazij, Lietuv kvieiami krepinio inovai lietuviai i JAV Kostas Savickas, Edvardas Kriauinas ir kt.

  4 1936 m. sausio 12 d. Kaunas. LietuvaLatvija 10:31 (7:14). Artras Andrulis 1, Leonas Baltrnas 0, Leonas Puskunigis 0, Kostas Savickas 5, Edvardas alkauskas 0, Juozas eruolis 4. Treneris Kostas Savickas.

  Tai buvo pirmosios tarp val s-tybins vyr kre p inio rinkti-ni run gty ns, surengtos Lie-tu voje, Kaune, su jau Europos empiono titul pelniusia La-

  tvijos rinktine. Latvijos krepininkai jau buvo laimj Senojo emyno empionat, surengt 1935 m. ene-voje (veicarija). ia varsi 10 ali rinktins. Latviai finalo rungtynse buvo nugalj Ispanij 24:18.

  Kamuolio aidim sjungos pirmininkas P. Bar-kauskas, sveikindamas prie rungtynes aidjus ir i-rovus, sak: ios, ketvirtosios, tarpvalstybins krep -iasvydio rungtyns su ms kaimynais lat viais nra kokios nors eilins rungtyns su paprasta bet kurios valstybs komanda, bet su Europos mei sterio titul lai-mjusia Latvijos komanda, kuri mums iandien gali bti tik mokytoja (22).

  ios rungtyns su gerai parengta Latvijos rinktine buvo gerokai atkaklesns. Lietuvos rinktinje aid ir jau 1935 m. ms krepininkus moks krepinio JAV lietuvis K. Savickas.

  Daugiau kaip po puss amiaus vl atvyks Lietuv K. Savickas prisimin, kad Latvijos rinktinei 1935 m. buvo pralaimta daugiau kaip imtu, o po met latvi pergal matuota tik dvideimia tak.

  Latviai energingai puola . kart ms rink-tin pasim savotikai keist gynimosi taktik: gav sviedin stengsi kuo ilgiau j sulaikyti, laisvai pasuo-damiesi (perduodami vienas kitam S. S.) savo aik-ts pusje, kitaip sakant, aid laikui. Toks msiki aidimas negaljo atneti latviams didesnio laim-jimo. itokia savotika ms trenerio dr. K. Savicko sugalvota ir aidimui parinkta taktika dav vi-sai nelaukt rezultat . Latviai buvo iblakyti ir nesusivok, kas bedaryti . Su maa mediagine persvara jie pirmauja ir klin baigia laimingu 14:7 rezultatu. Laimingu dl to, kad msikiai i 6 turt baud realizavo tik vien .

  Tas rungtynes Europos empion Latvijos rinkti-n laimjo 31:10. Palyginti su ankstesni rungtyni rezultatais, ketvirtosios rungtyns su Latvijos krepi-ninkais jau teik kai kuri vili. Svarbiausiai dl to, kad Lietuvos rinktinje aid jau tikri Lietuvoje iaug perspektyvs krepininkai A. Andrulis, L. Baltrnas . Msikiai galjo pasiekti dar geresni rezultat, jeigu bt inaudoj visas baudas (teis mesti baudos metimus S. S.). Msikiai i 12 baud teme-t tik 2 Latviai turjo 10 baud metim, i j 7 realizavo (22).

  1936 m. vasario 27 d. Kaunas. 5LietuvaEstija 11:30 (5:10). A. Andrulis 4, Jonas Knaas 4, K. Savickas 0, E. alkauskas 0, J. eruolis 3. Treneris K. Savickas.

  Ketvirtos rungtyns. Pirmosios tarpvalstybins Lietuvoje

 • 13

  Tai buvo pirmos Lie tu vos vyr krepinio rin ktins rungtynss u Estija. Estijos rin kti n buvo pajgi varov. Estai turjo

  ne ma tarpvalstybini rungtyni patirt. Jau 19251928 m. Estijos rinktin bu vo tris kartus laimjusi prie Latvij, o 1936 m. rengsi dalyvauti Berlyno olimpini aidyni krepinio varybose. Vyr olim-pinio krepinio istorija ir pradedama pirmosiomis rungtynmis Berlyno aidynse EstijaPranczija. Rungtynes laimjo estai 34:29. Tad tik pradedanios telktis Lietuvos rinktins pralaimjimas Estijai nieko nenustebino.

  1937 m. vasario 21 d. Ryga. 6LietuvaLatvija 29:41 (21:25). A. Andrulis 2, L. Baltrnas 9, Leonas Petrauskas 2, Zenonas Puzinauskas 5, Stasys akus 1, Juozas ukas 10. Treneris J. ukas.

  Tai buvo Lietuvos krepi nink rungtyns, paios atkakliau-sios i penkeri su Latvijos rinktine aist. Nors latviai ir laim jo, taiau pagal pai rungtyni eig ir

  pasekm iais metais Latvija nebeturjo visikos per-svaros, ir aidimas buvo lygus. Protarpiais ms rink-tin turjo visik persvar, ir latviai, gindami savo krep, danai gaudavo baud. Tik gaila, kad ms aidjai nesugebjo vis inaudoti (22).

  Nors galima velgti Lietuvos rinktins aidimo paang, bet ji buvo gana lta. eeri tarpvalstybi-

  ni rungtyni pralaimjimas taip pat didels vilties neteik artjaniame Europos empionate Rygoje. O bsimieji varovai daug rengsi.

  Gegus mn. pradioje vyks Rygoj Europos krepi-nio pirmenybs (empionatas S. S.), kuriose dalyvaus ir Lietuva. Ms kaimynai latviai, pernyktis Europos meisteris (empionas S. S.), intensyviai tam ruoiasi ir tikisi, kovodami savo emj, saviki ragi nami, gar-bingai apginti sigyt svetimoj aly titul (23).

  Tvyrojusioms abejonms isklaidyti, netgi Lietuvos vardui pagarsinti kilo domi idja, paskui ji virto rea-lybe, atneusia nuostabi vaisi.

  Kodl mes, lietuviai, turdami svetimoj aly toki krepinink kaip Kriauinas, Lubinas, Budrinas, Sa-vickas ir kt., negalime sekti kit valstybi pavyzdiu ir pasikviesti j Lietuv ir, nusive juos Ryg, j padedami, laimti Europos meisterio vard? Mes ne pirmi taip padarytume. Italija laimjo pasaulio futbo-lo pirmenybes vien todl, kad j valstybs ko ma n doj aid Piet Amerikos futbolo fenomenai . Anglija laimjo pasaulines ledo ritulio pirmenybes, nes jai ats-tovavo anglai kanadieiai . O mes ar negaltume pasikviesti Lubin, Kriauin, Budrik, Savick juk jie lietuviai, tik gyvena svetur?

  Laimtos Europos krepinio pirmenybs duot Lie-tuvai milinik naud. Kas neino, kad Italija pa sau lio futbolo meisteris, o Anglija ledo ritulio? Tai pada-r, mes pasauliui rodytume, k gali lietuviai (23, 31).

  Lietuv buvo pakviesti du vieni geriausij ieivi-jos krepinink lietuviai Pranas Talznas ir Feliksas Kriauinas. Tai buvo tuometini sporto vadov, vis pirma Vytauto Augustausko, protingas, toliaregikas ingsnis.

  Penktos rungtyns. Su kita varove Estijos rinktine

  1936 m. Tarpvalstybini rungtyni LietuvaLatvija Kaune dalyviai prie rungtynes Kno kultros rm salje. Lietuvos rinktins (viesia apranga) krepininkai. Klpo: i kairs antras A. Andrulis, ketvirtas J. eruolis, etas . Dauka. Stovi: treias L. Baltrnas, penktas L. Puskunigis, septintas K. Savickas, devintas L. Kepalas, vienuoliktas E. alkauskas

  etos rungtyns. Lietuvos rinktins klupteljimas laukiant Europos empionato

 • 14

  Atvykus JAV lie tu viams P. Talznui ir F. Kriau inui su aktyvjo Lietuvos rinktins rengimasis empionatui. Di de li vil i nie kas nepuoseljo, iskyrus gal paius kre pi ninkus ir nedidel brel krepinio gerbj. Ku-kliai palydta rinktin ivyko Ryg. Jai palinkta nors vien varov veikti ir neuimti... paskutins vietos.

  empionato baigms prog-nozs buvo vairios, bet ms krepininkams ne pa -lankios. Labai do mios atski-r atstov nuo mons dl

  bsimo Europos meisterio. I ties, i j parei kim darosi net juokinga ivada: kiek komand tiek nu-galtoj. Teisyb, visi daugiausiai vili duoda Latvi-jai ir Estijai, taiau, greta to, ekoslovakai kelia save, pranczai save, italai save ir t. t. Tik apie ms vyrus niekas neusimin n puse odio. Mat yra laikomi patrank msa .

  Gal tas ms neinomumas yra labai geras, ia, Rygoje, galutins analogijos lyg ir per drsu iekoti, bet kas gali inoti? Atrodo, daug nulems tai, kaip b-sime aid prie italus (26).

  Nenuostabu, kad ilydta Europos empio nat Lietuvos rinktin labai kukliai . Kauno gelein-kelio stot palydti ivykstanios Europos krepinio pirmenybes ms rinktins atvyko Kno kultros rm direktorius V. Au gustauskas ir keletas sportinin-k (26).

  Bet vili neturjo ne visi. iaip ar taip dabartin-mis aplinkybmis mes turime patikim rinktin, kuri Rygoje, neabejojame, visai tinkamai atstovaus ms Trispalvei. Ja mes turime ir galime pasitikti, gal net daugiau ji padarys. Palinkkime geros skms (26).

  Lietuvos rinktins gerbj netrko ir Latvijos sosti-nje Rygoje, kur Lietuvos krepininkai dar prie em-pionat graiai atstovavo savo gimtinei. Lietuvos rinktin Ryg atvyko penktadienio vakare, buvo gra-iai sutikta latvi atstov ir didiulio Rygos lietuvi, ypa moksleivi, brio.

  Ankstyvas atvykimas Ryg buvo labai apgalvo-tas (tai rodo ms sporto vadovybs apdairum), nes rinktin gavo du kartus pasitreniruoti ir priprasti prie nauj lent. Buvo tikras diaugsmas ir pasididiavi-mas irti ms dvylika vyr, pasirodiusi naujais skoningais sporto apdarais: rudos mediagos, su a-liais apvadais aplink rankogalius ir kakl, ant nugaros su urau aliomis raidmis LIETUVA (22).

  1937 m. gegus 3 d. Ryga. 7LietuvaItalija 22:20 (15:9).

  Lidnos prognozs. Labai kukliai palydta rinktin. O kaip ji bus sutikta?

  Dabar, prajus septyniasdeimiai met, sunku net sivaizduoti, koks sudtingas ms krepinin-kams buvo tas pirmas ingsnis oficialiose varybose Europos empionate. Iki tol pralaimjusi visas tarp-valstybines rungtynes, nevertinama ir iame empio-nate Lietuvos rinktin jau per pirmas rungtynes turjo galyntis su galinga Italijos rinktine.

  Visi buvo siti kin, kad maut Lietuva prie mil i n Italij kris kaip rudens al nos pakstas lapas . Taiau m-

  sikiai bu vo nepaprastai geros nuo tai kos . Vy ravo viena min tis: ligi paskutini jg u valstybs garb ir Lietuvos trispalv. Juos prie rungtynes aplank ms sporto didiausias entuziastas Kipras Pet rauskas (38).

  I ties ms krepinink lauk labai rimtas i-mginimas jau per pirmas rungtynes. Ir kiti varovai buvo neprastesni.

  Ms prieininkai italai yra gana doms. Tai au-galoti ir gerai treniruoti vyrai, kurie nuolat ypsosi ir juokauja... J vadovas S. Marozini tiki, kad ios pir-menybs bus labai domios ir atrios, net domesns u Berlyno olimpiados krepinio turnyr. Mat Berlyne amerikieiai ir kanadieiai buv per aiks favoritai, o ia, Rygoje, bus rykinama, kiek kuri valstyb imoko amerikiei taktikos ir technikos. Patys italai es daug rengsi, daug dirbo. Rinktin sudaryta i keturi miest: Milano, Triesto, Bolonijos ir Romos aidj (22, 26).

  Lietuvos krepininkai pateik didiul staigmen: ne tik nekrito kaip rudens alnos pakstas lapas, bet ir nugaljo vienus pagrindini pretendent Europos empionus.

  Penkerios Europos empionato rungtyns (1937 m.)

  Pirmoji pergal ir tarpvalstybinse rungtynse, ir oficialiose tarptautinse varybose

  1937 m. Lietuvos rinktins II Europos empionate pagrindinis penketukas. I kairs: J. ukas, P. Talznas, F. Kriau inas, Z. Puzinauskas, L. Baltrnas

 • 15

  Pergals vainikas tautos himnas. O aidjams ir irov dkingumas

  Ms komand sudar: Kriau- inas, ukas, Baltr nas, Tal-z nas, Pu zi naus kas. Jie visi penki kovojo per vis ru n gty-ni laik. Per pirmas aidimo

  sekundes italai puol, kariausia puolimo ugnimi siek-dami paralyiuoti msikius. Bet visi irovai staiga buvo nustebinti netiktu lietuvi pasiprieinimu ir tuoj pasirodiusiu vyravimu. Minia tiesiog jaudinosi maty-dama, kaip ital milinai, net ligi 2 metr aukio vyrai, silpsta nuo lietuvi gynimo. aidimo ugnis pradjo rai-yti paius italus. Talzn pradjo saugoti net du italai. Neatsiliko ir vis mylimas pats jauniausias Puzinauskas, turs tik 17 met. Jis ir pirm krep italams met (met pirm kamuol ital krep S. S.). Pergal buvo iko-vota garbingai, be jokio priekaito 22:20 (15:9) .

  Rungtynms pasibaigus tuoj prie tribn isirikiuo-ja msikiai ir, tautinei vliavai palinkus, sugrotas Lietu-vos himnas. Po himno aidjai ant rank ineti (22).

  Taip, tai buvo staigmena, bet nebuvo atsitiktin stai-gmena. Ji turjo reali prieast: gerai sutvarkyt puoli-m ir gynyb, pasiaukojim ir ryt bei alt prot.

  Lietuva pateik pirm didiul sensacij didvy-rikoje kovoje veikusi Italij 22:20 (15:9). Reikjo pamatyti ir irov, ir ital nustebim, kai msi-kiai tolydio m pirmauti ir persvaros nepaleido iki galo... Pabrtina, kad per vis aidim visas ms penketukas (P. Talznas 12 tak, Z. Puzinauskas 6, J. ukas 3, F. Kriauinas 1, L. Baltrnas 0 S. S.) ne-pasikeit, todl j pergal juo aukiau vertintina.

  Visas penketukas kovojo su nepaprastu pasiryimu ir stebtinu atkaklumu. Gynyboje Kriauinas buvo aukiau u bet kur pagyrim. Jis nuolat didvyrikai,

  net akrobatikai stabd palusius ital antpuolius, net ir nesuinteresuoti irovai, pagauti entuziazmo, sukeldavo jam ovacijas. Puolime itin pavojingas ir puikus buvo Talznas, kur prie krepio saugojo net po du italus . Bt visai neteisinga nepagirti uko, Puzinausko ir Baltrno puikios kovos: jie buvo darnios rinktins tvirtos ir geros grandys.

  Pergal buvo ikovota be jokio priekaito ir visi-kai pelnytai. Taiau diugu paminti ir dar daugiau, btent, kad ms rinktin parod moderni gynimosi ir puolimo taktik, pranaesn u ital, o tai yra mums didelis pasigyrimas, atsimenant aukt ital aidimo klas. Italai taip pat aid gerai .

  Diugi ir pasididiuotina kovos baigm: Lietuvos rinktin isirikiuoja prie garbs tribn ir nugaltojai skamba Lietuvos himnas (26, 22).

  Pergals aidas sklido toli nuo Lietuvos

  i Lietuvos rinktins per -gal Europos empionate bu vo reikminga ne tik

  sportiniu poiriu, sie kiant empionato apdovanojim ar nugaltojo titulo. Pergals aidas, Lietuvos vardas buvo girdimas visoje Europoje, pasaulyje.

  Pirmas uolis Europos krepinio pirmenybse pa-vyko visikai. Lietuva aidim pradjo tvirta ir pelnyta pergale prie stipresniais laikytus italus.

  Lietuvos pergal buvo kaip patrankos vis, nu-skambjs sporto salje, atgarsis beregint nuklydo miest, o usienio urnalistai telegramomis, telefo-nais ir laikais nepaprast sensacij paskleid po pa-saul.

  Maut, krepinio tarptautinje arenoje iki iol neinota Lietuva nugaljo stipri Italij, turini daug grai pergali prie daugel valstybi (22, 26).

  1937 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin II Europos empionato atidarymo Rygoje ikilmse. I kairs: S. akus (su vliava), L. Baltrnas, Z. Puzinauskas, P. Talznas, F. Kriauinas, A, Andrulis, P. Maeika, E. Nikolskis, J. ukas, L. Kepalas, . Dauka, L. Petrauskas

 • 16

  1937 m. gegus 4 d. Ryga. 8LietuvaEstija 20:15 (16:10).

  Po nepaprastos tampos rungtyni su italais Lietu-vos rin ktins lauk vl pajgi varov Estijos rinktin. Rungtyni laukta su didiausiu dmesiu: knietjo si-tikinti, ar lietuvi pergal prie Italij dsninga, ar at-sitiktin. Prie ias rungtynes Estijos rinktins treneris sak, kad Lietuvos rinktin turi ger mokykl ir ypa sistemingai aidia: kiekvienas aidjas ino, k jis daro.

  Antroji pergal Europos empionate. kart veikta Estija

  Lietuvos ir Estijos rungtyns antrj pirmenybi dien vl buvo dmesio centras. Vi si lauk, kaip suma ningi

  Lietuvos gynikai likviduos baisj est centro (vidu -rio S. S.) puolik Viksten. Ms Baltrnas taip puikiai deng Viksten, ir jis... vos temet vien bau-d (baudos metim S. S.). Antr didel udavin tur-jo Kriauinas dengti judriausi est aidj Veskil, kuris kartu yra pavojingiausias metikas, sugebs i blogiausi padi sukalti didiausi kapital. Uda-vinys buvo nelengvas, bet Kriauinas j atliko vl pa-sigrtinai gerai... Vis dlto Veskila devynis takus savo komandai ipl, kas dar daugiau pabria Veskilos gerum.

  Su italais, taip pat ir estais Lietuvos rinktin aid tokios sudties: Kriauinas, Baltrnas, Puzinauskas, Talznas ir ukas. Lietuvos rinktin i pat pra-di gijo ryki persvar ir jos nepa leido iki rung-

  tyni pabaigos. Lietuvai buvo sukeltos milinikos ovacijos.Rezultatas bt buvs ymiai geresnis, jei ms komandos nebt itikusi tikra nelaim. Pirma-me klinyje buvo sueistas ukas . uko vietoje jo Andrulis. Antra neskm buvo antrame kliny-je Talzno paalinimas i aikts. Jo vietoje jo Maeika. uko sueidim buvo atkreiptas dmesys. Net pats Latvijos ministerio pirmininko pavaduoto-jas buvo atsiunts savo adjutant paklausti apie uko sveikat (26).

  Lietuvos rinktin, nuvariusi pajgi Estij, pa-tvirtino, kad pergal prie Italijos krepininkus nebuvo atsitiktin, ir Lietuva eng dar ingsn Europos em-pionato garbs pakylos link.

  Reikia inoti, kad, daugelio nuomone, Latvija, o dar labiau Estija buvo i anksto laikomos galimu, ar net sunkiai abejojamu naujuoju Europos meiste-riu . Visa Rygos spauda vl graiais odiais ikl Lietuvos pergal, o Sporta pasaule djo didiul antrat: Lietuva naujas Europos meis-teris (22, 26).

  1937 m. gegus 5 d. Ryga. 9LietuvaEgiptas 21:7 (8:3).

  Lietuvos krepinink pranaumas prie Egipto rinktin buvo rykus. Tai buvo lengviausios msiki rungtyns tame Europos empionate. Kad ir buvo pa-siekta pergal, buvo atkreiptas krepinink ir trenerio dmesys kai kurias aidimo spragas ir jos vardytos aptariant rungtynes.

  1937 m. Lietuvos krepininkai ne kart dking irov ineti ant rank i krepinio aikts. I kairs: P. Talznas, J. ukas (ant L. Baltrno pei), F. Kriauinas, Z. Puzinauskas, A. Andrulis

 • 17

  Kad msiki ri n ktin ai-kiai pranaesn u lig io-linius savo varovus, ry-kiai ir stipriai pabrta per rungtynes su Egiptu. Savo

  solidiu moder niu aidimu m si kiai visikai su var kartus egiptieius, kurie nemokjo nieko pada ryti prie msiki altum ir tvirtum. I to azarto, kuris galima buvo matyti egiptiei audringoje kovoje su ita-lais prie Lietuv, buvo belik tik gstanios arijos...

  Ir tai tuo labiau ikeltina, kadangi Lietuvos rinkti-nje nebuvo uko, o prie antrojo klinio gal latvis teisjas ibaudavo (skyr ketvirt praang S. S.) ms geriausi puolj Talzn. Vis dlto nors ir po graios pergals, reikia pasakyti, kad ms rinktinei aidiant su egiptieiais buvo ir kiek nesklandum. inoma, ir puikusis gynikas Kriauinas, ir vikrusis prie krepi siaubas Talznas aid be priekait. Abu didvyrikai kovojo ir ibjo pasigrtinais tech-nikos ir taktikos briliantais. Kiek atokiau paymti-nas Baltrnas, buvs puikus gynimosi ygiuose, bet Andrulis (aid vietoje susieidusio J. uko S. S.) ir Puzinauskas daug nusidjo: pirmas per daug sava-rankikai mgins aisti ir kai kur dars nedovanoti-n klaid, o antrasis ne per daug kovojs ir irjs rungtynes i per lengvo ono. Bet blogiausia, kad kiti aidjai nepadar n vieno krepio (nepeln n vieno tako S. S.). Kriauinas ir Talznas savo menu visk turjo iveti (tose rungtynse P. Talznas peln 13, o F. Kriau inas 8 takus S. S.) (22, 26).

  1937 m. gegus 6 d. Ryga. 10LietuvaLenkija 32:25 (18:18).

  Ketvirtoji pergal Europos empionate pasiekta prie Lenkijos rinktin

  Nelengvos buvo run gty ns su kaimynais le n kais. Pi r -m kart ia me em-pionate Lietuvos rinktin leido savo varo vams pir-

  mauti ir tik per antr klin rod savo neginijam pranaum.

  Lietuvos rinktins y gy je Europos krepinio meis-terio garb ryku vie nas bdingas bruoas: sistemingai po truput ne (veik S. S.) savo eilinius prieininkus nesiekdama rekordinio tak santykio, bet tausodama jgas baigms kovoms. itas ms puikiojo taktiko Kriauino planas pasirod visikai teisingas, nes pus-baigms kovoje (pusfinalio rungtynse S. S.) su Lenki-ja prireik itraukti visas jgos atsargas .

  Prie Lenkij ms vyrams buvo bene svarbiausia kova i vis iki iol. Lenkijos rinktin aidia beveik t pat aidim kaip ir mes: mogus dengia mog (asmenin gynyba S. S.), o nesivaiko to, kuris turi kamuol. Be to, yra net trys pavojingi j rinktinje me-tikai .

  Msiki triumfas prie lenkus buvo pasiektas auk-tos klass kovoje, kurioje lietuviai i pradios vyravo, iskyrus pirmojo klinio pabaig, kai ms vyr nesu-siderinimai dav prog lenkams ne tik ilyginti, bet net pirmauti dviej tak skirtumu (16:14 S. S.). Tai pir-mas atsitikimas iose pirmenybse, kad prieininkas pirmaut.

  Graios rungtyns, pasibaigusios Lietuvos krepi-nink pergale, dar kart primin Europai Nemuno al.

  Lietuvos himnas jau ketvirt vakar skambjo La-tvijos sporto ventovje Sporto rmuose ir atuoni Europos taut atstovai su pagarba klaussi kilnios melodijos ir kartu stebjosi ms sportinink ypatin-gu pajgumu, minjo j pavardes (26).

  1937 m. gegus 7 d. Ryga. 11LietuvaItalija 24:23 (11:9).

  Tai buvo II Europos vyr krepinio empionato fi-nalas rungtyns, lmusios, kas taps emyno empi-onu. Kain ar kada vyko toks Europos empionatas, kurio finalo baigm buvo tokia tempta: lietuviai pir-mavo 24:19, paskui 24:20, 24:23, o visai baigiantis rungtynms italai tris kartus kartojo baudos metim, bet... nemet.

  Penktoji pergal Europos empionate. Dar kart nugalta Italija

  Su tempimu lau k to sios le-miamos ru n gty ns dl Euro-pos nugaltojo vardo tarp Lietuvos ir Italijos bu vo labai sun kios, taiau m-

  sikiai laimjo 24:23 (11:9).Europos meisterio var dui gyti lemiamoji kova

  tarp Lietuvos ir Italijos reprezentacini krepinio komand vyko gana dramatikai. Ypa aidimo pa-baigoje ne tik irovai, bet ir patys aidjai igyveno didiausio tempimo momentus. Paskutin minut, kai rezultatas 24:23 Lietuvos naudai, italai dar turjo prog tak persvar ilyginti, bet tai vis dlto nepa-vyko (tris kartus italo mestas baudos metimas buvo netikslus S. S.) (22, 26).

  Pergal, paskelbusi nauj Europos empion Lietuvos rinktin

  Latvi spauda ra : Baig ms susitikimas bu vo vert as meis-terio var do aidimo . Per penkias dienas nugalti penkias komandas, tai pa-

  siekimas, ku riuo gali didiuotis tik Lietuva .Per susitikim su italais Lietuvos komandoje vl

  puik aidim parod Talznas ir Kriauinas (20).Po II Europos empionato sudaryta simbolin

  emyno rinktin geriausij aidj penketu-kas. Ir FIBA Generalinio sekretoriaus R. V. Donso (R. W. Jones), ir Latvijos laikraio Sporta pasaule,ir kit sudarytoje rinktinje buvo du Lietuvos krepi-ninkai: P. Talznas ir F. Kriauinas.

  Treioji pergal Europos empionate: Lietuvos rinktin pranaesn u Egipto

 • 18

  Lietuvos rinktins pergale ia-me empionate diaugsi vi-sa Lietuva. Per kelias dienas buvo atsista beveik 300 svei-

  kinimo telegram. Nuo pat Latvijos sie nos Lietuvos kininkai su glmis ir vliavomis sveikino traukiniu namo gr tanius krepininkus. Jonikio stotyje j lau-k keli tkstani moni mi nia. uolo ak vaini-kai, gls, tkstaniai Valio! sutiko ir lydjo ms vyrus kiekvienoje stotyje.

  Sutikimo vents kulminacija buvo Kau ne. Pirm ir vienintel kart tarpukario Lietuvoje sportininkams buvo teikti valstybiniai apdovanojimai: F. Kriau i-

  nui ir S. a kui Vytau to Didiojo IV lai ps nio, P. Tal -znui ir J. u kui V laips-nio ordi nai, L. Baltrnui, Z. Puzi nau skui, A. An dru -liui Vy tauto Didiojo or-di no I laipsnio, L. Kepa lui ir P. Maeikai III laipsnio medaliai. is krepinink ap dovanojimas pabr pa siektos Europos em pio-na te pergals reikm ir vert Lietuvai.

  1937 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin Europos empion su Latvijos Prezidento K. Ulmanio prizu. I kairs: A. La t vnas, E. Raceviius, L. Baltrnas, Z. Puzinauskas, F. Kriauinas, P. Talznas, A. Andrulis, J. ukas, E. Nikolskis, P. Maeika, S. akus, L. Kepalas, . Dauka, L. Petrauskas

  Kukliai ilydt Lietuvos rinktin sutiko visa Lietuva

  1937 m. Lietuvos rinktins treneris ir kapitonas Feliksas Kriauinas

  Lietuvos vardas Europos sporto gyvenime

  Pergal, vietusi kaip jros vyturys tolybms

  Ketvirtj XX amiaus deimt-met sportas Lietuvoje en g pirmuosius tvirtesnius ings-nius. Tada suprasta, kad suma-

  niai tvarkomas sportas gali tapti svarbia visuomens socialins kultros dalimi. Sporto akoms, sporto var-yboms populiarinti, jaunimui sudominti reikjo veiksming paskat. Tokia paskata buvo Lietuvos rinktins pergal II Europos empionate. To em pio-nato dalyvis A. Andrulis: Visuomen nebuvo palanki sportui ir palyginti maas skaiius moni atsilanky-davo vietines rungtynes. Tarpvalstybins rungtyns

  sutraukdavo daugiau irov, bet ne tiek daug. Kokia prieastis? Ogi trko tikinam tarptautini laimjim. Juk tarptautiniai laimjimai garsina tautos vard pa saulyje. Ir tai mes davme lietuviams su 1937 m. Eu-ropos krepinio meisterio titulu. Rygos rungtyns pa-rod, kad mes galime ir turime tiktis garbingesns vietos tarp kit taut.

  Rygos tarptautini rungtyni (varyb S. S.) lai-mjimas yra pirmas didelis laimjimas ms sporto istorijoje . Be abejo, tai turs teigiamai atsiliepti tiek tolesniam lietuviko sporto prieaugiui, tiek ms visuomens susidomjimui sportu (3, 22, 26).

 • 19

  Lietuvos Europos krepinio empions vardas pasiek ir iaurs Amerikos emyn. ikagos lietu-vi dienratyje Draugas buvo raoma: Ryga. V. 7. iandien tarptautiniame sportinink turnamente (tur-nyre S. S.) Lietuvos sportininkai laimjo Europos krepinio (basketball) empionat. Lietuviai sumu italus 24:23.

  Rygoje, Latvijos sostinje, buvo geriausi krepinio komand turnyras. Dalyvavo ir Lietuvos krepininkai. Jie grmsi su geriausiomis Europos komandomis, jas visas nugaljo ir laimjo Europos empionat. Tai pakl Lietuvos sporto presti, visoj Europoj i-garsino ms tautos vard. To laimjimo inios pa-siek ir Amerikos didiuosius dienraius. Vadinasi, visas pasaulis inojo, kad Lietuva ir sporto atvilgiu daro stambi paang (8, 26).

  inia apie Lietuvos vyr krepinio rinktins perga-l Europos empionate pasiek ir tolimiausias Azijos vietoves. I tolimo Manduko Lietuvos aido redak-cij atjo Lietuvos piliei draugijos Manduke pirmi-ninko V. Jankeviiaus laikas: Lietuva, tvyne ms, tu didvyri em. Net jaunieji ne tik neatsi lieka, bet pralenkia kitas tautas. tai gauti ms i Europos ir Amerikos laikraiai per vis pasaul nune diugi-nani ini . itie laimjimai mus, gyvenanius tolimuose Rytuose, pripildo nepaprasto diaugsmo ir teikia nauj jg purenti ir ms kolonijoje jau ap-leist lietuvik dirv . Ir rus vietos laikraiai ilgesniais straipsniais paymjo lietuvi laimjimus Rygoje. Tai labai ikilo Lietuvos vardas ir tarp kit To-limj Ryt gyventoj. Valio! (22, 26).

  Sporto pergals kultrini, dvasios sieki paskata

  Suvokus kno kul tr, sport kaip bendrosios kultros sude-damj dal, velgtas sporto pergali ir kit kultrini lai-

  mjim ryys, toki laimjim siekimo bti ny b.Po daugelio pralaim jim ir nepasisekim ir mums

  nuvito seniai lauktoji saul Lietuva liko Europos krepinio laimtoja ir nugaltoja. Ir tuo mes negalime nepasidiaugti, ir diaugiams dideliu vy kiu. Pirmiau-sia, inoma, todl, kad ms sportininkai pajg rung-tyniauti ir palenkti toki dideli taut, kaip ital ir prancz, sportininkus . Mums diugu, kad Lie-tuvos sportininkai jau neabejotinai pralenk Pabaltijo kaimynus latvius ir estus. Taiau didiuodamiesi savo laimjimu, neturime jo ir perdti. Jis mus turi paska-tinti ne tik lengvai digauti, bet ir siekti naujesni, didesni laimjim. Jis taip pat turi paskatinti ne tik siekti sportini, bet ir nenykstani kultrini dvasi-ni laimjim, kurie padaryt ms tau t reikaling pasaulinei civilizacijai. Tie ms spor tiniai laimjimai gali plaiai igarsinti Lietuvos vard pasaulyje, bet tik dvasiniai ir kultriniai laimjimai utikrins ms tautai amin egzistencijos teis tarp kit taut (38).

  Akademikas A. ukauskas: 1937 m. vien dien Lietuva netiktai tapo krepinio alimi. Tai vyko lietu-viams laimjus Europos krepinio empionat Rygoje . Maas kratas, iaugins dukras ar snus, ga-linius garbingai varytis su ymiai galingesni ali atsto vais ir juos net veikti, turi didiuotis tuo, diaug-tis monmis, iugdiusiais galinus (17).

  Yra didel laim tautai turti jg savo garbei ap-ginti, dar didesn laim bti pajgiai savo garb ikel-ti taip auktai, kad ji kaip jros vyturys viest toly-bms . tai mes ir diaugiams t tiksl pasiek . Dl to ir visuomen, visi sluoksniai, profesijos jungsi t nepaprast diaugsming VALIO!, kuris skambjo nuo Jonikio iki Kybart, nuo Klaipdos iki tolimj sien pietuose (26).

  Lietuvos krepinink pergal Europos empionate buvo ymiausias ms alies sportinink tarptautinis laimjimas, nepaprastai svarbus sportiniu poiriu: jis atvr keli rengti III Europos krepinio empionat, tarpvalstybines rungtynes ir kt.

  Pagarba Lietuvai ir lietuviui kvpta

  Graiai isak tarptautin per-gals II Europos empionate reikm Lietuvos krepinio de-

  legacijos vadovas Rygoje dr. Antanas Jurgelionis: Su nu galtojo vardu mes einame Europos sporto gyve-nim, ypa ioje krepinio sporto akoje, kuri tik da-bar pradjo klestti ir kurios laukia, neabejoju, didel ateitis. Pergal nuaidjo visoje Europoje, bent tikrai tose valstybse, kurios dalyvavo iose pirmeny-bse ir padarys didiul ir dabar nekainojam propa-gand Lietuvai ir jos jaunam sportui. Man paiam dar prie pirmenybes teko kelet kart kalbti apie kurios komandos usukim Lietuv, bet visi su ypsena at-sakydavo dar pairsi. Dabar viskas pasikeit: jau paios valstybs silosi pas mus ir kvieia pas jas apsi-lankyti. Pagarba lietuviui ir Lietuvai jau kvpta. Paga-liau krepinis, kaip intelektualus aidimas, yra mums itin priimtinas ir pagaliau propaguotinas. ia jame su-rasime t tak, kuriame galtume ir toliau tarti svar ir stipr od (26).

  Lietuvos rinktins pergal, jos aidimas II Europos empionate primin Senojo emyno alims Lietuvos vard, turjo ir didesn tak krepinio pltrai, aidi-mo kaitai.

  Pergals aidas pasiek Europos ir kit emyn alis

  Lietuvos pergal neliko be skam baus ir istorinio atgarsio Europoje. Visos valstybs gy-viau m domtis modernija

  krepinio aidimo taktika ir kitaip tvarkyti darb (22).Dar nespjus Europos krepinio pirmenybi kar-

  iui atvsti 1937 m. gegus 21 d. KAAS (Kamuolio aidim sjunga) gavo i Portugalijos sporto vado-vybs rat, kuriame Lietuva sveikinama su Europos krepinio meisterio vardo laimjimu (26).

 • 20

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak7 8 9 10 11

  Artras Andrulis 1 0 0 0 4 1

  Leonas Baltrnas 0 0 0 0 2 5 2

  eslovas Dauka

  Leopoldas Kepalas 0 1 0

  Feliksas Kriauinas 1 5 8 0 3 5 17

  Pranas Maeika 0 0 2 0

  Eugenijus Nikolskis

  Leonas Petrauskas

  Zenonas Puzinauskas 6 0 0 8 4 5 18

  Stasys akus 0 1 0

  Pranas Talznas 12 9 13 21 12 5 67

  Juozas ukas 3 5 3 3 4 14

  Treneris Feliksas Kriauinas

  1 lentel. Lietuvos krepinink indlis II Europos vyr krepinio empionat 1937 m.

  mandos vadovo ir trenerio mintys: Esame giliai su jaudinti lietuvi nuoirdumu, kur parod mums visur kartu su savo garbingais nugaltojais . Lie-tuvi vai ingumas tikrai pasigrtinas . Apie Lie tu v ir apskritai apie Baltijos val sty bes mes, atvi-rai turime prisi painti, iki iol turjome silpniausi supratim (26).Lietuvos rinktin, kurios vi si aidjai (iskyrus P. Tal -z n) aid aiktje, buvo pranaesn u varovus i Egipto ir laimjo jau etas tarpvalstybines run gtynes i eils.

  1937 m. Lietuvos ir Egipto vyr krepinio rinktins Kaune, Kno kultros sporto rm salje. I kairs: klpo A. Andrulis, J. ukas, S. akus. Stovi: L. Baltrnas, L. Kepalas, Z. Puzinauskas, F. Kriauinas

  1937 m. gegus 11 d. Kaunas.12LietuvaEgiptas 22:14 (12:4). A. Andrulis 5, L. Baltrnas 0, Leopoldas Kepalas 2, F. Kriau inas 6, Pranas Maeika 1, Leonas Petraus kas 0, Z. Puzinauskas 2, Stasys akus 0, J. ukas 6. Treneris F. Kriauinas.

  Rungtyns su Egiptu tarpusavio nuoirdumo iraika

  Tai buvo Egipto krepi nink geros valios vizitas Lietuvo-je pasibaigus Europos em-pio natui Rygoje. Egipto ko-

 • 21

  Lietuvos krepininkai, lai-mj Europos empionat, aid dom, gra krepi-n, tapo pageidaujami sve-

  iai vairiose Europos alyse. Daug kas norjo ivys-ti ger krepin, imginti jgas su naujais Europos empionais. Viena toki ali buvo Pranczija. alis turjo nema tarpvalstybini rungtyni patirt, buvo pasie kusi ir svari pergali. Krepinis buvo i ties po-puliari sporto aka Pranczijoje. Senajame pasauly -je Pranczija buvo pirmoji alis, kuri jau 1893 m. atkeliavo vos treius metus gyvuojantis krepinis. Pranczus krepinio mok paties krepinio sumany-to jo Deimso Neismito (Jeames Naismith) mokinys B. Ri do (B. Rideout). Paryiuje rengtoje salje bu vo pakabinti pirmieji Europoje krepiai. 1907 m. krepi-nis trauktas fizinio lavinimo programas.

  Pranczijoje 1936 m. buvo daugiau kaip tkstan-tis krepinio klub. Juose krepin aid beveik 20 tkstani aidj.

  1938 m. vasario 26 d. Paryius. 13LietuvaPranczija 18:25 (6:10). A. Andrulis 0, L. Baltrnas 2, Vytautas Budrinas 3, Juozas Jurgla 0, F. Kriauinas 5, Z. Puzinauskas 8, Vilius Variakojis 0. Treneris F. Kriauinas.

  Susidomjimas iomis rungtynmis buvo ne regtas Lietuvoje, Pranczijoje, kituose emyno kratuose. Lietuvoje visiems rpjo, ar pavyks ms krepinin-kams atsispirti labai pajgiam varovui, apginti Euro-pos empion vard. Pranczai norjo rodyti, kad j rinktin i ties viena pajgiausi Europoje. Tam jie turjo rimt argument. Pranczijos vyr krepinio rinktin 1937 m. baigiantis buvo laimjusi Paryiu-je vykusias Nacij taurs varybas. Pranczai finale veik Latvijos aidjus 25:24.

  Pirma Europos empion neskm Paryiuje

  Vasario 23 d. ms krepi-nio rinktin ivyko Paryi tarpvalstybini rungtyni su Pranczija. Tai pirmas vie-

  as pasi ro dymas. Kaip jis bai gsis? Ar pajgsim apginti meisterio titul? Tas klausimas rpjo ne tik sportinin-kams, bet ir kiekvienam lietuviui .

  Paryiuje mus pasitiko pulkas urnalist ir vietini lietuvi. Tarp j matme raytoj Broni Rail, skulp-tori Broni Pundzi ir kt. (23).

  Deja, rungtynes ms krepininkai pralaimjo. Kodl?

  Lietuvos komanda savs nepateisino. Pranczai buvo greitesni ir vikresni. Tiesa, jie aid gana kie tai, bet jie puol. O dengimo atveju silpniausi Lietuvos rinktinje buvo Jurgla ir Budrinas. Vienas Kriaui-

  Europos empions Lietuvos rinktins meistrikumo imginimai ir dar viena nepaprasta pergal

  (19381940 m.)

  Lietuvos rinktin laukiama Europos krepinio gimtinje

  1938 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin prie ivykdama Paryi. I kairs stovi: Z. Puzinauskas, V. Budrinas, L. Baltrnas, P. Maeika, B. Giedraitis, J. Jurgla. Sdi: A. Blinstrubas, dr. J. Navakas ir E. Raceviius. Klpo: A. Andrulis, F. Kriauinas, S. akus, V. Variakojis

 • 22

  nas save pateisino. Tiesa, labai nesisek lietuviams mtyti. Tiesiog i krepio sviedinys iokdavo. Bet fak-tas lieka pranczai bent t dien buvo geresni .

  Lietuviai yra gras atletai, puikiai ino visas krep-inio paslaptis ir, jei jie geriau nepasirod, kalti yra pranczai. Tai jie danai neleido daryti lietuviams tai, k norjo (23).

  Prancz spaudoje daug domi t rungtyni at-garsi: PranczijosLietuvos rungtyns visais atvejais nusisek. Tai visapusikas triumfas. Mums yra itin ma-lonu padkoti savo aidjams u tok gra pasirody-m, kuris juos ikelia geriausi Europos komand virnes . Prie rungtynes ir didiausi Pranczijos komandos alininkai nedrso laukti tokio palankaus rezultato ms garbei.

  Ir tikrai, po laimjim Nacij taurs varybose buvo galima manyti, kad ir Pranczijos komanda turi ma galimyb, taiau manyti, kad ji nugals Lietuvos komand, kuri, nepamirkime, yra Europos meisterio titulo laikytoja, niekas nedrso (2).

  Lietuvos krepinio rinktins pergali Europos em-pionate aidas buvo girdti visoje Europoje, inoma, ir Pranczijoje. Tai liudijo ir irov dmesys Lietuvos rinktinei. To meto spaudoje raoma, kad rungtynes irjo 10 tkstani, kitur kad 20, dar kitur kad 30 tkstani.

  Dar niekados neteko matyti tokios skaitlingos i-rov minios, taip susipainusios su ms sportu, to-kios entuziastingos .

  Minios entuziazmas aikiai bylojo t pasitenkini-mo jausm, kur igyveno irovai besigrdami jiems pateiktu spektakliu. Faktas yra aikus, kad krepinis, o ypa tarptautinis krepinis, turi savo alinink, tik rei-kia rengti toki lygi pajg susitikimus (23).

  Kiekvienos alies rinktins tarpvalstybins rungtyns svarbus vykis

  Pastebtina, kad Lietu-vos krepi nink pralai-m jimas ivykoje, nors ir labai pajgiam varo vui, buvo la bai jautriai sutik-

  tas Lietuvoje, dl jo sielotasi, nerimauta. Tai pagrin-dia teigin, kad alies rinktin, jos sportiniai rezulta-tai, aidimas ir elgesys yra tikrasis alies krepinio (jei ne daugiau) atspindys. Taigi Lietuvos krepinio rinkti-ns kiekvienos tarpvalstybins rungtyns yra reik-mingos visuotiniu poiriu.

  1938 m. kovo 12 d. Talinas. 14LietuvaEstija 36:24 (14:9). A. Andrulis 2, L. Baltrnas 5, V. Budrinas 13, J. Jur gla 4, F. Kriauinas 4, Z. Puzinauskas 8, V. Variakojis 0. Treneris F. Kriauinas.

  Po pralaimt rungtyni Paryiuje Lietuvos vyr rinktins Europos empions lauk dar vienas neleng-

  vas imginimas rungtyns su Estijos rinktine. Ne-lengvas ir todl, kad Estijos rinktin buvo labai pajgi varov, ir todl, kad vyko Taline ir btinai reikjo apginti Europos empion garb.

  Bti ar nebti?Bti!

  Artjaniomis Lie tu vosEs ti jos krep- i nio rungty nmis susido mjimas buvo ne ma es nis (kaip ir run gty-

  nmis su Pranczija S. S.). Ir ia daugelis dvejojo, ar meisteriui pavyks sveikam grti i bandymo .

  Graaus prijauianij brelio lydimi ivyksta Talinan 10 rinktins pasiryli atitaisyti paeist j, kaip Europos meisteri, vard .

  Svarbios rungtyns tikriems krepinio meistrams ne baims varo, bet sustiprina ryt, padvigubina jgas.

  Pagaliau ateina tas momentas, kada vyrai turi lyg to Hamleto odiais tarti: Bti ar nebti!. Ir jie nu-sprend Bti!. Ir tikrai ms vyrai parod, ko jie verti: nugaljo utikrintai Estij . Visi vyrai ko-vojo be priekaito. Ypa geras buvo Bu drinas. Pui-kus kamuolio skirstytojas Jurgla savo ap gaulingais pasais (klaidinamaisiais perdavi mais S. S.) danai ivesdavo estus net i pusiausvyros. Neatsi liko nuo j ir Andrulis su Kriauinu: sugebjo vienodai puikiai dengti, kaip ir pulti. Komandos puik susiderinim ubaigia Baltrnas su Puzinausku, savo itin pavojin-gais prasiverimais prie est krepio (23).

  1938 m. kovo 26 d. Kaunas. 15LietuvaLatvija 24:19 (10:13; 19:19). A. Andrulis 1, L. Baltrnas 4, V. Budrinas 14, J. Jurgla 1, F. Kriauinas 0, Z. Puzinauskas 4. Treneris F. Kriauinas.

  Didioji msl Tokia prasm buvo suteikta art-janioms tarpvalstybinms Lie tu-

  vaLatvija rungtynms. Jomis vl buvo nepaprastai susidomta: juk ais dvi Europos empions: Latvi-ja 1935 m. ir Lietuva 1937 m.! Ne vien i prieas-tis dar rungtynes ypatingas. Iki iol Lietuvos vyr krepinio rinktin n karto nebuvo laimjusi rungty-ni su Latvija visas penkerias aistas rungtynes buvo laimj latviai.

  Netenka ia kalbti apie abiej varov komand sudtis. Jose naujokams nebus vietos. Per daug rimtos rungtyns, kad bt daromi kokie bandymai. Dalyvaus tik tie, kurie usirekomendavo, tikino ir rod, kad jiems tokia kova gali bti be baims patikta .

  i rungtyni laukta, daug i j tiktasi ir Latvijoje. Kaip Lietuvoje, taip ir Latvijoje susidomjimas Lietuvos ir Latvijos krepinio rungtynmis buvo ne maesnis. Ypa jis pakilo po taip spdingo Lietuvos komandos laimjimo prie estus . Visi tikjosi savo komandos gero pasirodymo. Ir i tikrj Latvijos komandos paangumu teko tik nusistebti . Bu-vs Europos meisteris daug padirbjo ir aikiai siek

 • 23

  dar kart rodyti savo pranaum, iki kurio, reikia pri-painti, jam jau visai nebetoli .

  I ties tai buvo lygi varov aidimas. Pirmj klin 13:10 laimjus latviams, antrj geriau aid Lietuvos krepininkai pasivijo varovus ir rezultat ilygino. Pasibaigus rungtynms skirtam laikui rezul-tatas 19:19. Likus kelioms sekundms latviai ilygino! Pratsimas. Per tas 5 minutes Lietuvos aidjai pel-n 5, Latvijos n vieno tako. Tad Lietuvos rinktins pergal 24:19!

  Europos meisteris pateisina save ! (23).

  Pirmoji Lietuvos rinktins pergal rungtynse su Latvija

  Kaip atrod Europos meis-teris Lietuvos komanda? Ir kart savo aidimu jis ti-kino. Tai jau bylojo ir pats

  rungtyni rezultatas. Nors lai m jo pelnytai, bet neliko ir be pastab. Vis pirma nortsi j matyti moraliai tvirtesn . Staiai keistai atrodo jo laikini pakriki-mai, nemokjimas momentais susiimti, kai ypa to reikalauja prieininko vis didjantis aktyvumas . Meisteris turt rodyti daugiau pasitikjimo savimi, o ypa alto kraujo lemiamais momentais . iaip aidimu ir sugebjimu jis visai save pateisino (23).

  1938 m. gegus 22d. Kaunas. 16LietuvaPranczija 36:24 (19:8). A. Andrulis 2, L. Baltrnas 2, V. Budrinas 16, J. Jurgla 6, F. Kriauinas 4, E. Nikolskis 2, Z. Puzinauskas 4, V. Variakojis 0. Treneris F. Kriauinas.

  Meistrikai aid krepininkai, garbingai elgsi irovai

  Kai ms krepi nin kai me t pra-dioje pra laimjo Pranc zijos rinktinei Paryiuje, run g ty ni Kaune buvo laukiama ne kan triai ir su viltimi. Toms rung tynms

  rengta net krepinio aikt lauke, ia rungtynes galjo stebti per 8000 irov. Joms kruopiai rengsi ir Lietuvos krepininkai. Jie geru aidimu rod savo pra-naum: apgyn pajgiausios Europos rinktins vard ir garb.

  Jau prie septyniasdeimt met suprasta, kad alies vard, sport, kultr garsina ne tik pergals sporto aiktse, bet ir irov elgesys, j kultra.

  Malonu, kad publika isiskirst graiai primusi sveius aidjus ir jiems taip pat negailjo plojim. Bt visai nesuprantamas irov nekultringumas pasikvietus sveius jiems reikti nepasitenkinim net vilpimais, kaukimais reikti protest prie vienoki ar kitoki j aidimo skm. Juk niekas negali pageidau-ti, kad atvaiav sveiai btinai turi pralaimti . Juk sportinis aidimas nra skirtas, kad per j skiepy-t taut neapykant . aidjai atvyksta kvieiami kaip sveiai. Todl malonu, kad ms rungtyni mg-j publika moka graiai ir kultringai sutikti ir priimti sveius . Tai rodo lietuvi visuomens kultringu-m ir tradicin vaiingum gerbti svei (23).

  Tai buvo paskutins Lietuvos vyr krepinio rinkti-ns rungtyns 1938 m.

  1939 m. sausio 21 d. Ryga. 17LietuvaLatvija 18:29 (11:11). A. Andrulis 0, L. Baltrnas 0, Balys Giedraitis 0, F. Kriau inas 4, Z. Puzinauskas 2, Mykolas Ruzgys 12. Treneris F. Kriauinas.

  Europos empionai vl nugalti

  Nemalonu buvo skaityti to-kias ir panaias dienrai an-trates. Europos vyr krep i -

  nio empionato metus, 1939-uosius, Lietuvos rin ktin pradjo sukeldama daug rpesi, nerimasties ir daug klausim. Prieastis Rygoje pralaimtos rungtyns Latvijos rinktinei 19:29.

  1939 m. Tarpvalstybini rungtyni LietuvaLatvija Rygoje pradia

 • 24

  Didioji sporto nam sal perpildyta. Apie 4000 upild sal iki paskutins vietos. Garbs tribnoje buvo matyti daug aukt Latvijos vyriausybs asmen , taip pat Lietuvos pasiuntinybs nari (22).

  Pirmas rungtyni klinys baigsi 11:11. Antrame Latvijos krepininkai buvo daug pranaesni ir laimjo rungtynes 29:18.

  Ms komanda Rygoje taip blogai suaid, kaip seniai nesame mat. Iskyrus vien Ruzg, kuris ir ia nieko neapvyl ir temp vis komand, kiti aid pras-iau negu vidutinikai . Lietuvius nuo pat pradios apniko nesuvaldomas nervingumas, o vliau, kai jau rezultatas aikiai sviro latvi pusn, galutinai komanda itio . Ms pralaimjimas taip aidiant buvo neivengiamas, juo labiau kad latvi komanda i tikr-j yra iuo metu labai geros formos . Jos graus laimjimas kart yra neabejotinai pelnytas (22).

  Kokios buvo pralaimjimo prieastys?

  Pralaimjimas perspjimo enklas artjant Europos empionatui

  Kai mes igirstame tvirtinim, kad latviai u mus geresni, tai greitai kyla klausimas: nejau-gi Europos krepinio meisteris taip sumenkjo, kad dav

  save pralenkiamas savo kaimyn? Ir taip, ir ne. Latvi krepinio paanga abejoti netenka, tai jie ieidavo nu-galtojai: taip buvo Berlyne, taip buvo Paryiuje, taip buvo Rygoje. Kas gi atsitiko ms vyrams, ku riuos tiek daug buvo sudta vili ir visai pagrsto pasitik-jimo, o vis dlto jie buvo nugalti . Pralaimjimo prieasi reikia iekoti tik savo aidime. Rodos, ai-kus dalykas: ilaikyti savo sportin form galima tik rungtyniaujant su stipriais varovais ir daug dirbant. Iki iol ms krepinis i slyg nesilaik . Ge-rieji ms krepininkai stiprios konkurencijos neturi, todl j forma nenoromis menkja. Tai yra rimtas spjimas prie Europos pirmenybes (22, 23).

  193918 m. vasario 4 d. Kaunas. LietuvaEstija 20:18 (8:4). A. Andrulis 3, B. Giedraitis 1, F. Kriauinas 6, Vytautas Norkus 0, Z. Puzinauskas 4, M. Ruzgys 6. Treneris F. Kriauinas.

  Visuomens nuomon iek tiek geresn

  Tai buvo paskutins tarp-valstybins Lietuvos vyr rinktins rungtyns ren gian-

  tis gegu vy ksian iam Europos em pio natui. Nors ir maa persvara rodytas pranaumas per rungtynes su labai pajgiu varovu patais ir pai krepinink, ir krepinio myltoj nuotaik, bet nerimo buvo lik daug. Nerimauta dl esmini dalyk: aidj pareng-ties kryptingumo, aidimo taktikos kaitos ir kit.

  Krepinio garb iek tiek pataisyta, taiau dar vis labai liesai. Varovas savo kvalifikacija vertas dmesio ir todl pasiekti prie j laimjimai turt diuginti . Taiau itaip sakyti bt ne visai teisin-ga, nes ms vyrai maai teparod to, kas paprastai diugina krepinio mgj ak . Ms komandos kaip vieneto, vis dlto mes dar neturime . Stebint rungtynes aikiai galima matyti silpn ms vyr kon-dicij . Gale aidimo matme, kaip ms vyrai tik sunkiai gynsi . Neturim pasiduoti vadinama-jai ms krepinio plonybi galiai (visk lemianiai technikai S. S.). Turt bti einama prie naujo ai-dimo stiliaus, paremto atletika kova ir aidimo gera sparta. is naujo aidimo bdas reikalauja ne-paprastai daug jg ir todl j iugdymas turt bti ms pirmas udavinys ruoiantis didiosioms pava-sario kovoms (22).

  Grai Europos krepinio pavasario vent Lietuvoje

  III Europos vy r krepinio em pio natas surengtas Kau-ne pavasario iedams puo-iant em, diuginant mo-

  1939 m. III Europos empionato atidarymo ikilms naujai pastatytoje Kauno sporto halje

 • 25

  gaus ak ir ird. Tai buvo ir Europos krepinio em -pionat pavasaris: geriausios emyno vyr ko mandos trei kart susirinko garbingai pasigalynti krepinio aiktje.

  Kaunas ir visa Lietuva rengsi graiai krepinio ventei: miest ketino atvykti 17-os ali vyr krep-inio rinktins. Vis dlto klajojanti po Europ Antrojo pasaulinio karo mkla kai kurioms alims sutrukd atvykti.

  III Europos empionate dalyvavo atuoni ali rinktins visos pajgiausios emyno ali rinktins: visos trys II Europos empionato prizininks Lie-tuva, Italija ir Pranczija, ketvirtos vietos laimtoja Lenkija ir, inoma, pretendents empiones Latvi-jos ir Estijos rinktins. Be to, empionate dalyvavo Vengrijos ir Suomijos rinktins.

  Bene graiausioje Kauno vietoje, uolyne, pas-tatyta pirma sporto sal Kauno sporto hal Europos krepinio empionatui. Pati didiausia lietuvi do-vana krepinio pavasario ventei, jos sveiams buvo geranorika, ilta, nuoirdi, tikrai pavasarika moni nuotaika.

  Kas gali nesidiaugti, nepamirti kasdienini r-pesi, kai prie akis mato vairi taut pasiryli brius, atvykusius ms em savo tautos spor tins garbs ginti. Ir ko dabar Kaune nesutiksi: ir viesia-plauk malon suom, ir saule degus, visada besi-ypsant liekn ital, garbiniuotais plaukais vengr ir mandagumo empion prancz (26).

  Kas laims Europos empiono titul?

  klausim bu vo daug skir t-in g atsa kym, bet visi man, kad empionatas bus domus. Paskutinius dvejus metus gali-

  ma drsiai laikyti Europos krepinio klass didelio pakilimo laikotarpiu . III Europos pirmenybse dalyvauja tik patys stipriausi emyno krepinio atsto-

  vai . Bsimasis meisteris turs pereiti per kartas ugnis, kol pelnys garbingj vard (22).

  Kokios III Europos empionato prognozs vyravo?Kas galt ipranaauti bsim nugaltoj? U-

  sienyje buvo daug nuomoni. Lenkai mena mus lai-msiant, pranczai link pasitikti daugiau latviais, taiau ia pat priduria, jog ir jie, pranczai, tursi didel ans, tik reiksi mokti j paiupti . Ital nuomoni neteko girdti, bet ar jie nesitiki? O kur es-tai, vengrai ir patys kukls lenkai?

  Lietuvoje, kaip galima nujausti, daug kas tvirtai tiki msiki pergale. Pagrindas tam yra, nes turime stipri rinktin, kuri atsidjusi dirbo ir tebedirba, tur-sime sav aplink, kuri kvps ryto, nors ms vyrai ir be to yra pasiry (22, 26).

  Jei dar pridsime FIBA Generalinio sekretoriaus R. V. Donso nuomon, kad nugals Lietuva arba La-tvija, vengr pripastamas lyderes Lietuv, Latvij arba Lenkij, galim pretendent laimtojus buvo daug.

  Didelis dmesys empionatui ir kitose alyse

  Pasiuntusi Euro pos em-pionat Kau ne labai paj-gi rinktin, Latvija dmiai steb jo tiek rengimsi em-

  pio natui, tiek jo eig.Latvi spauda pradjo plaiai rayti apie treisias

  Europos krepinio pirmenybes . Latvija savo ko-votojus Kaun ilydjo labai ikilmingai, nuoirdiai . Dabar visa Latvija iri Kaun ir laukia savo krepinink laimjim (22, 26).

  empionato ivakarse Lietuv atskriejo telegra-ma i ikagos: Perduokite Lietuvos krepininkams i Amerikos lietuvi sporto komiteto irdingiausius lin-kjimus laimti antr kart pergals laurus. Amerikie-iai domisi bsimomis pasekmmis. Advokatas Bal-inas, daktaras Bieis (22, 26).

  1939 m. Europos empionato globjas Respublikos Prezidentas A. Smetona ir Lietuvos vyriausybs nariai empionato atidarymo ikilmse

  1939 m. Ms tautiniai okiai buvo graus empionato atidarymo ikilmi akcentas

 • 26

  Tebnie empionatas ir sporto kultros altinis

  Sporto kultra kul t ros sri-tis, kurios pagrindas yra sporti ninko, komandos san-tykis su sportu kaip sociali-

  ne vertybe. Tai ypa tinga gyvensena, tar pu savio santy-kiai, elgesys ir kt. Krepinio varyb esms, tikrosios paskirties suvokimas buvo graiai, pra smingai api-brtas Respublikos Prezidento A. Sme tonos kalboje, pasakytoje atidarant Europos em pio nat: Paprastai manoma, kad rungtyni tikslas yra vieniems ir kitiems laimti pirmas ar bet kelintas vietas. Tai teisyb. i-rovai taiau gali ir kitaip vertinti aismo prasm: jiems estetinio pasigrjimo teikia abi alys nu galtojai ir nugaltieji, jei tik kilniai ir dailiai aidia. Tomis sly-gomis nugaltojai pasirodo primi inter pares pirmu-tiniai tarp lygij. Taip jauiant sporto gro, reikia laukti i irov, kad jie parodys simpatijas ne tik lai-mjusiems pirmsias vietas, bet ir j nelaimjusiems sportininkams. Juk svarbu visas ais mas, o ne viena kuri jo dalis . Linkiu, kad ios Europos krepinio varybos sustiprint vis krat sporto kultros ryius, o tuo dar labiau pa skatint tautas kultringai bendrauti (26).

  Tai pravartu suvokti ir dabar.

  1939 m. gegus 22 d. Kaunas. 19LietuvaLatvija 37:36 (15:17).

  Pirm Europos empionato dien finalas?

  Lietuvos ir Latvijos rinktini aidjai buvo i ties pajgs ir, be abejons, pretenda vo lai mti Eu ro pos em pio n ti-

  tu l. Tai rod ir j tarpusavio rungtyns, ai stos jau pai pirm varyb dien. Bet tuomet dar niekas ne-galjo numatyti, kad t rungtyni laimtojai ir taps naujais empionais. Susidomjimas tomis rungtyn-mis buvo milinikas. Kauno sporto halje buvo per 11 tkstani irov (22).

  Lygi varov nedidel jg persvara irykjo tik per paskutines rungtyni sekundes. Tai buvo didiuls tampos sportin kova. tai kaip ias istorines run g-tynes apra yms to meto sporto urnalistai:

  K. erkelinas: Pat pirmj dien geltonai a lia apranga vilkintieji turjo paias sunkiausias rung-tynes su latviais. Retai kada yra buvusi jaudri ir dra -mati ka kova, ypa paskutines 10 min. Latviai pirma-vo net 6 takais (27:21), bet msikiai pajg ilyginti ir tsyk uvir lyg katile. Likus 5 min. iki pabaigos pasekm rod 31:29 Lietuvos naudai, bet latviai ne-pasidav ir dar likus pusei minuts prie baigms vil-puk turjo taku daugiau.

  Hal drebte drebjo nuo riksm. skliautus duo ovacijos ir nusivylimo prasiverimai. Msikiai oko paskutinin antpuolin. Lubinas gavo kamuol po krep-iu, met, kamuolys paokinjo ant lanko ir paga liau krito Lietuva laimjo 37:36 (33).

  J. Kusa: Tai buvo temptas, nepaprastas susikirti-mas, kurio pasekm iki paskutins sekunds svyravo ir pagaliau Lubino metimu nusviro ms naudai vie-no tako skirtumu . Retai rungtyns bna tokios dramatikos. Dramatikos jos buvo ne tik pavieniais akimirksniais, bet ir itisa visuma, o ypa paskutines 10 minui. Latviai buvo usipl iki tol skirtum

  1939 m. Lietuvos rinktins krepininkai pasireng rungtynms. I kairs: F. Kriauinas, P. Lubinas, V. Budrinas, L. Baltrnas, Z. Puzinauskas, M. Ruzgys, P. Maeika, A. Andrulis, J. Jurgla, V. Leinskas

 • 27

  savo naudai net eis takus (27:21), bet msikiai su ypatingomis pastangomis ilygino ir tada prasid-jo paios jautriausios minuts. Didelio pasiryimo aidimas, penkios minuts iki pabaigos rod 31:29 Lietuvos naudai. Bet latviai nepasidav, vis sugebjo pirmauti dviej tak skirtumu, pusei minuts likus dar turjo vien tak viraus.

  Tokiam tempimui tvyrant buvo visikai supranta-ma, kad irovai neitvr, sitrauk tok susijaudi-nim, tok jautrum, kok sunku sivaizduoti. Spor-to hal dundjo nuo nepabaigiam ovacij ir greta nusivylimo pasireikim. Ir kai pabaigoje vilpukas paskelb galutin pergal, kas gi galjo neokti aik-tn sveikinti, kilnoti laimtoj? Pagaliau visas entu-ziazmas buvo ilietas tautos himnu: himnas buvo sugiedotas vis irov su nepaprastu jautrumu ir galia (22, 26).

  Ir Latvijos spauda negailjo vietos i rungtyni aptarimui. Lietuva laimingai nugaljo didiau-si klit . Lietuvai rimiausias konkurentas La-tvija nugaltas. Tai buvo neregta krepinio kova, antr syk taip pagaunanios kovos gal jau nebeteks igyventi. Lietuvai tai buvo prestio reikalas, o Latvija kovojo, kad atgaut prarast meisterio titul (26).

  Latvijos krepinio istorijoje raoma: Rungtyns bu vo tikrai dramatikos, irov nervai buvo si-temp iki ribos. Ilg laik pirmavo Latvija, taiau gal gale ms komanda pralaimjo 36:37. I 15 skirt baudos metim ms krepininkai sugebjo inaudoti tiktai... du baudos metimus. Baudos me-timai Latvijos krepininkams buvo silpna vieta jau daugel met. 1937-aisiais Rygoje pagal baudos metim tikslum Latvija buvo paskutinje vietoje baudos metim tiks lumas buvo 31,92 proc. Kaune buvo ne k geriau 34,95 proc. ir priepaskutin vieta. Lietuviai pasiek 56,44 proc. baudos metim tikslum (20, 33).

  Ir senieji karygiai diaugtsi

  Lietuvoje i spdinga pirma pergal III Europos em pio-nate sutikta diaugs mingai,

  suprantant, koki aukt klit kelyje nugaltoj pa-kylos link veik Lietuvos krepininkai. I ties diaugtis buvo kuo. Lietuvi tautins aistros augo. Entuziastingas urnalistas ra: Jei dabar i kap pri-sikelt senieji karygiai ir kankiniai, kovoj u Lietu-vos laisv, jie pravirkt diaugsmo aaromis kartu su mumis (33).

  1939 m. gegus 23 d. Kaunas. 20LietuvaEstija 33:14 (16:3).

  Baltijos kaimyn Estija nugalta nesunkiai

  empionato tvarka ra tis l m, kad antrsias em pio na to run g-ty nes Lietuvos krepininkai ai-d su gerai pastama var o ve

  Estijos rinktine. Tai buvo penktosios tarp valstybins rungtyns su ios alies krepininkais. Iki iol i aist ketveri rungtyni tik kart Lietuvos rinktin buvo pri-versta pripainti est virenyb. ios Europos empio-nato rungtyns Lietuvos rinktinei klostsi labai palan-kiai. Tik 18- pirmo klinio minut, kai lietuviai pirmavo 16:1, Estijos krepininkai pirm kart peln du takus.

  Sddami nuoaliai ir be susijaudinimo stebdami, kaip lietuviai aibikai aidia, galime tikrai supras ti, kokioje sunkioje kovoje ir koki ger rezultat pasie-k Lietuvos rinktin. Kiekvienas lietuvis aidjas yra paruotas iki tobulumo. Nuostabiai gindamiesi, vienu akimirksniu jie vis savo penketuk perkelia smogia-mj puolim. Pridkime dar tikslius metimus i tolo, tai ir turime ypatyb, kurios lietuvi penketuk daro glaud, solid vienet (26).

  Graiai apie Lietuvos krepinink aidim per rungtynes su estais atsiliep ir Latvijos krepinio i-novai: Tik dabar gerai pamatme, kokia milinika jga Lietuvos komandoje. Estijos komanda buvo stip-ri, bet lietuviams ji nieko negaljo padaryti (26).

  Latvijos rinktins vadovas Valdemaras Baumanis: Krepinio sportas paskutiniais metais padar milini-k paang. Rungtyns, kurias dabar matome Kaune, ne tik paymi grai ir unikali kov, bet taip pat tak-tikai ir technikai yra auktos verts . Lietuviai aidia tikrai labai gerai. Estams parod tok aidimo supratim, kai kuriuos techninius triukus ir taktinius manevrus, kurie varovams visai svetimi (38).

  Po i rungtyni pasigirdo ir labai optimistik mini: Ms rinktin aid jau did aidim, vert meisterio vardo (22).

  1939 m. Lietuvos rinktin empionato metu mgavosi Lampdi gamtos groiu ir ramybe. I kairs stovi: M. Ruz gys, V. Budrinas, J. Jurgla, F. Kriauinas, P. Lubinas. Klpo E. Nikolskis

 • 28

  1939 m. gegus 24 d. Kaunas. 21LietuvaLenkija 46:18 (25:9).

  Lietuvos rinktins aidimas gerjo

  Ir ios rungtyns nesuteik progos krepinio myltojams pasijaudinti. Lietuvos krepi-

  nink pranaumas ir puolant, ir ginantis buvo rykus. Toks aidimas, kok sukr ms rinktin, galima

  visai vadinti klasiku . Lenk rodytas judrumas prie Pranczij stai-

  gs per bgimai ir jautrs metimai viskas buvo suvaldy ta nepaprastai tankaus msiki dengimo (gynybos S. S.). Dengimas kaip tik ir yra pati pa-grindin ms ekipos stipryb; prie j iki iol n vienas i trij varov lemiamai prasiverti negal-jo . Puolamieji veiksmai vakar ms rink tinje buvo tiesiog neatginami. Visa tai daroma labai greit, bet kartu apdairiai ir tiksliai, deriniai pinti staigs ir dl to prog takams daryti buvo apsiai . Rink-tin savo aidim dar pagerino taip, kad jau baig pasiekti savo geriausi form (23, 26).

  1939 m. gegus 25 d. Kaunas. 22LietuvaPranczija 47:18 (23:6).

  Lietuvos krepinink pergals siekis papuotas taktiniais deimantais

  Rungtyni rezultatas beveik atitinka rungtyni su Lenkija rezultat. Registruodamas j rungtyni sekretorius... su kly-do. Lietuvos komandai pir-

  maujant 20:6, A. Andrulis met vien baudos metim, bet rungtyni protoko le (paskui, inoma, ir spau doje) urayta, kad re zultatas 22:6 (ne 21:6, kaip turjo bti). i klai del jokios takos nei rungtyni eigai, nei j ga lu-tiniam rezultatui ne turjo, nes Lietuvos krepininkai savo aidimu vl diugino ir savus, ir sve ius.

  Taktikos deimantais rinktins aidimas galjo su-a vti, k norite. Tai buvo toks aidimas, kok ge resn sunku sivaizduoti. ia aid tikras krepinio meiste ris.

  1939 m. Lietuvos rinktins vidurio puoljas P. Lubinas per rungtynes su Pranczija

  1939 m. Per minuts pertraukl. I kairs: P. Lubinas, J. Jurgla, M. Ruzgys, V. Budrinas, F. Kriauinas

  Ir prie to viso nepaprastas aidik usidegimas, ne-paprastas pergals alkis, kuris aidikus skraidinte skrai-dino ir vert kovoti iki paskutins minuts (22, 26).

  1939 m. gegus 26 d. Kaunas. 23LietuvaVengrija 79:15 (29:9).

  od taria Lietuvos jaunieji krepininkai

  Rezultatyviausias i run gty -ni aidjas buvo Z. Pu zi -naus kas, Lietuvoje uau gs,

  spariai tobuljs krepininkas. Tai buvo m s ateities krepinio spindul ys.

  Lietuvos pergale prie Vengrij niekas neabejojo, todl ir irov hal nebuvo pilna, tik apie 7000 . Ne paskutinje vietoje reikia paminti ir tai, kad krep-inio men lygiomis rod ir ms jaunieji . Tai itin diugus reikinys, rods juo labiau kad daugiau auga stipresni krepinink jg, kurioms juk ateity-je vl reiks ginti Lietuvos, kaip stipriausio Europoje krepinio meisterio, vard (22, 26).

  1939 m. gegus 27 d. Kaunas.24LietuvaSuomija 112:9 (48:3).

  Rekordinis Lietuvos rinktins rezultatas

  Tai buvo nelygi varov ai-di mas. Nugaltojas nek l nie -kam abejons. Domino kitas klausimas: kokiu rezultatu Lie -

  tuva laims? Suomija Europos empio nate dalyvavo pirm kart. ios alies ir Baltijos ali artumas nepa-djo Suomijos krepinink meistrikumui. i koman-da buvo panaesn draug pulkel, negu nacionali-n rinktin. Ji tai greitai pajuto .

  Kad Lietuvos rinktin laims prie Suomij, t kie-kvienas galjo pasakyti. Buvo tik klausimas, ar msikiai nors kurti kuo didesn skirtum ir, jei taip, ar uteks lai-ko pasiekti rekordui, kur latviai ikl labai auktai (La-tvijaSuomija 108:7 S. S.). Ir viena, ir antra pasitvirtino: didelis gebjimas leido rekord pagerinti (12, 26).

 • 29

  1939 m. gegus 28 d. Kaunas. 25LietuvaItalija 48:15 (29:7).

  Treioji Lietuvos krepinink pergal aidiant Europos empionate su italais. Daug rykesn negu prie dvejus metus

  Tai buvo pas ku tins Lie tu-vos vy r krepinio run gty -ns III Europos empionate. Grai Lietuvos rinkti ns per gal papuo sep ty neri rungty ni ilgio keli iki Eu-ropos empions vardo. Bu-

  vo daug diaugsmo. Ir ka in ar kas tada pa gal vojo, kad kit Lietuvos vyr rinktins rungtyni Europos empionate reiks laukti... 54 metus?

  Lietuvos krepinink klas buvo parodyta taip, kad ir geros ital pastangos daug nieko nelaimjo . Italai nuo didesnio pralaimjimo gelbjosi kamuolio laikymu, kas i dalies jiems ir pavyko (19).

  Priekario (1937 ir 1939 m.) Europos vyr krepi nio empionatuose Lietuvos rinktin aid 12 rung tyni ir visas laimjo. Lietuvos krepininkai per vie nas rungtynes peln vidutinikai po 43 takus, j var o vai po 18.

  Lietuvos krepinink aidimas pasaulinio lygio

  Krepinis spariai popu lia-rjo. 1938 m. buvo teigiama, kad pasaulyje krepiniu do-mjosi per 80 milijon mo-

  ni 60-yje ali. Krepi n aktyviai aid per 20 mi lijon moni (23).

  Populiarjo jis, inoma, ir Europoje. Kartu gerjo ir aidj, komand meistrikumas, keitsi, domesnis darsi pats aidimas. Europos krepinio tobuljimo variklis ir buvo Lietuvos rinktins aidimas, aidimo vairov, rezultatyvumas III Europos empionate.

  aidimo klass pakilimas iose pirmenybse buvo labai ymus. Latvija, Lenkija, Pranczija ir Estija toli paengusios . Ir vis dlto tarp viso ito pakilimo Lietuva aikiai, net per daug aikiai, buvo pranai ir nepasiekiama.

  Usienio ali specialistai teig, kad Lietuvos krep -inis tai jau nebe Europos, bet pasaulins klass (19).

  Lietuvos krepinink pergal III Europos em-pio na te sukl Lietuvoje antr galing krepinio entuziaz mo bang, ji neatslgsta ir iandien.

  ymus skulptorius Vincas Grybas: O tos krepinio rungtyns tai vis Lietuv ijudino nuo didiausio iki maiausio. Dar pirm kart a Kaune maiau toki didel mini ir taip entuziastik o visi sako, kad lietuviai lti. Kaip utrauk tautos giesm keliolikos tkstani minia, tai staiai oras virpjo.

  Toji pergal sukl visame krate entuziasting krepinio mgj sjd, kuris turjo tiesiogin tak tolesniam ios sporto akos plitimui, jos didiuliam populiarumui .

  Kartu mes gijome ger krepinio mokykl, kuriai bdinga aukta technika ir lanksti taktika (13).

  1939 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin III Europos empionato laimtoja su Respublikos Prezidento A. Smetonos dovana. I kairs: P. Lubinas (su vliava), F. Kriauinas, V. Budrinas, L. Baltrnas, Z. Puzinauskas, M. Ruzgys, E. Nikolskis, M. lipas, P. Maeika, A. Andrulis, J. Jurgla, V. Norkus, V. Leinskas, L. Petrauskas

 • 30

  Lietuvos vardas prisimenamas ne vien dl krepinio pergali

  Graiai surengta Lietuvo je, Kaune, Europos vyr krepi-nio vent jos dalyviams, sve -iams su tei k maloni prisi-mi nim apie Nemuno krat,

  jo mo nes. Es ti jos komandos vadovas E. Pernasu: Gr-s atgal tvyn i treij krepinio pirmenybi Kaune ir prisimindamas maloniai pas Jus praleist lai-k, nuoirdiai praau priimti mano, kaip Estijos krep-inio komandos vadovo, ir taip pat vis ms koman-dos aidj giliausi ir irdingiausi padk u Js maloni ir tikrai irding vienag, ger brolik pri-mim ir mums parodyt dmes vienags Kaune metu. Estijos sportininkus Js tvyn visuomet labai graiai ir nuoirdiu dmesiu priimdavo. Bet toks il-tas ir irdingas primimas, kur mes patyrme per tre-ij Europos krepinio turnyr, pranoksta visa, kas iki iol ms matyta ir igyventa mielame ir pasidariu-siame mums brangiu puikiame Kaune.

  Visa, kas ms igyventa, liudija tai, kad didel draugyst ir abipus simpatija sieja lietuvi ir est tautas, ir mes i visos irdies troktame, kad ms draugikumas bt nesugriaunamas ir aminas, kol gyvuos lietuvi ir est tautos (36).

  Praeis 20 met ir to empionato dalyvis, Lietuvos rinktins aidjas A. Andrulis, rays: Antrasis Europos pirmenybi laimjimas tikino ir dar daugiau sustip-rino ms sportuoti bandant jaunim, parod, kad sportinje kovoje galima garbingai ginti tvyns garb prie kitus. Be to, pakartotin pergal brandino ms jaunuosius ateities tarptautinio masto pasiekimams ir ne tik vien krepinio.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak19 20 21 22 23 24 25

  A. Andrulis 3 4 3 3 8 2 0 7 23

  L. Baltrnas 0 7 0 3 7

  V. Budrinas 2 10 4 10 3 28 16 7 73

  J. Jurgla 2 2 1 2 7 10 5 7 29

  F. Kriauinas 2 0 8 3 4 2 0 7 19

  V. Leinskas 2 0 2 5 0 5 9

  P. Lubinas 10 10 18 9 17 16 14 7 94

  P. Maeika 0 0 2 0

  E. Nikolskis 3 1 3

  V. Norkus 2 6 2 8

  L. Petrauskas 1 1 1

  Z. Puzinauskas 6 2 5 6 21 20 0 7 60

  M. Ruzgys 12 3 7 10 8 23 13 7 76

  M. lipas 0 1 0

  Treneris F. Kriauinas

  2 lentel. Lietuvos krepinink indlis III Europos vyr krepinio empionat 1939 m.

  1989 m. ia du kartus Europos empionas A. Andrulis

  Lietuvos rinktin pirmoji Europos komanda, pakviesta aisti rungtyni JAV

  Garsas apie Lietuvos vyr rinktins pergal III Europos krepinio empionate pasie-k ir krepinio gimtin JAV. Ne tik apie pergal, bet apie

  ger, patraukl aidim. Dl to Lie tuvos konsulat i ka goje kreipsi i no m ikagos uni versitet atsto-vai, pra ydami kon sul tarpinin kauti, kad JAV atvyk-t pajgiausia Lietuvos komanda ir suaist su ikagos ir kit JAV miest stipriausiomis universitet ekipomis eerias septynerias rungtynes 1940 m. vasa r.

  Toks pakvietimas Lietuvos sporto vadovybei buvo nelauktas, bet kartu ir malonus, nes krepinio tvyn Amerika rimtai vertino Lietuv ir panoro rimtai im-ginti savo jgas, be to, suteik Lietuvai garb bti pir-mai pakviestai i Europos (26). dom pasilym, kaip ir kitus aunius planus, sugriov Antrasis pasau-linis karas.

 • 31

  grieb, atgavo jgas ir peln daug tak, bet pergals neikovojo (26).

  1940 m. gruodio 8 d. Kaunas. 27LietuvaLatvija 20:25 (13:13). Vytautas Kulakauskas 5, V. Leinskas 2, V. Norkus 4, V. Puzinauskas 0, Z. Puzinauskas 9, M. lipas 0. Treneris Z. Puzinauskas.

  Lietuvos vyr krepinio rinktin aid savo pirmas tarpvalstybines rungtynes tada, kai Lietuva nete ko ne-priklausomybs ir teiss aisti oficialiose tarptauti nse FIBA rengiamose varybose.

  Rinktinje aid Lietuvoje iaug krepininkai. Tarp j ir rinktins debiutantas Vytautas Kulakauskas, vliau vienas geriausi Lietuvos krepinink ir treneri.

  Nebelikus galimybs aisti FIBA rengiamose ofi cialiose tarptautinse varybose, reikjo ieko-ti kit keli isaugoti Lietuvos rinktin, palaikyti jos meistrikum, kiek manoma jos ir Lietuvos krepi-nio presti. Lietuvos krepinio vadov iniciatyva 1941 m. Kaune surengtas pirmasis Pabaltijo krepinio em pionatas. Jame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Esti-jos nacionalins vyr ir moter rinktins.

  1941 m. balandio 25 d. Kaunas. 28LietuvaEstija 27:30 (9:9). A. Andrulis 4, V. Kulakauskas 5, V. Leinskas 4, Stasys Mackeviius 2, V. Norkus 0, Z. Puzinauskas 12. Treneris Z. Puzinauskas.

  1941 m. balandio 27 d. Kaunas. 29LietuvaLatvija 38:33 (19:15). A. Andrulis 7, V. Kulakauskas 7, V. Leinskas 11, S. Mackeviius 3, V. Norkus 0, Z. Puzinauskas 10. Treneris Z. Puzinauskas.

  Pirmas Pabaltijo ali empionatas be nugaltojo

  Visoms trims rink ti nms lai mjus po vienas run gty nes ir po kart pralaimjus, var yb reglamente nesu krus kit krite rij nuga ltojui nusta tyti, pirmojo Pabaltijo vyr

  krepinio empionato nugaltojas taip ir liko neiaikin-tas. Tai buvo paskutins Lietuvos vyr rungtyns prie Antrj pasaulin kar.

  1939 m. Tokius Lietuvos rinktins krepininkus Europos empionus mat dailininkas J. Penyla

  1940 m. kovo 9 d. Talinas. 26LietuvaEstija 38:40 (9:19). L. Baltrnas 0, V. Leinskas 2, Vytautas Norkus 3, Vytautas Puzinauskas 2, Z. Puzinauskas 18, Zigfridas Ralkeviius 1, M. Ruzgys 12. Treneris Z. Puzinauskas.

  Atnaujintai rinktinei pritrko meistrikumo ir jg

  Tai buvo tarpukario nepri klau -somos Lietuvos pas ku ti ns tarp-val s tybins vyr krep inio rung-ty ns. Rin kti nje dar aid vie -nas JAV lietuvis M. Ruzgys.

  Lietuvoje inia apie pralaimjim Taline sutikta su irdgla ita inia krepinio mgjams buvo gana nemaloni, nes Lietuvos rinktin labai isibla-kiusi pasirod per pirm klin, bet per antr susi-

  Pokario imginim metai (19451950 m.)

  Varovai tik Pabaltijo ali rinktins

  Dar Antrojo pasau linio karo gais-rams neu gesus, Kaune Lietuvos vyr rinktin aid tarpvalstybines rungtynes su gerai pastamais li-

  kimo broliais Estijos krepininkais. Tai buvo visai nau-

  jos Lietuvos rinktins debiutas. Vakarus 1944 m. pasi traukus beveik visiems pajgiausiems Lietuvos krepininkams, Lietuvos krepinio garb gyn naujos kartos aidjai: Stepas Butautas, Justinas Lagunavi-ius, Vincas Serceviius, Vytautas Kulakauskas ir kt.

 • 32

  1946 m. Lietuvos rinktin Pabaltijo empion. I kairs: V. Kulakauskas, V. Serceviius, S. Butautas, K. Petkeviius, J. Lagunaviius

  1946 m. Lietuvos vyr krepiniorinktins treneris V. Kulakauskas

  1945 m. birelio 3 d. Kaunas. 30LietuvaEstija 20:27 (6:8). S. Butautas 5, Romualdas Ivakeviius 0, V. Kulakauskas 8, J. Lagunaviius 1, Albertas Lukoaitis 3, V. Ser ceviius 3, M. lipas 0. Treneris S. akus.

  1946 m. kovo 10 d. Ryga. 31LietuvaLatvija 36:13 (13:3). Kostas Birulis 0, S. Butautas 23, V. Kulakauskas 4, J. La gunaviius 2, Kazys Petkeviius 1, Zenonas Sabulis 6. Treneris V. Kulakauskas.

  Lietuvos rinktin pirmoji Pabaltijo empion

  Antrasis Pabaltijo ali em-pionatas surengtas vl Kaune. kar t Lietuvos vyr rin ktin, rodiusi sa vo pranaum prie

  abu varovus, tapo empionato nugaltoja.

  1946 m. gruodio 5 d. Kaunas. 32LietuvaEstija 29:27 (14:12). S. Butautas 9, Zigmas Jakubauskas 0, V. Kulakauskas 2, J. Lagunaviius 1, K. Petkeviius 0, V. Serceviius 17. Treneris V. Kulakauskas.

  1946 m. gruodio 7 d. Kaunas. 33LietuvaLatvija 41:11 (15:7). S. Butautas 10, V. Kulakauskas 6, J. Lagunaviius 6, K. Petkeviius 9, V. Serceviius 10. Treneris V. Kulakauskas.

  Treiajame Pabaltijo empionate teko nusileisti Estijai

  Treij Pabaltijo ali em pio nat su ren g estai bu vo paj giau si na-muo se. Lietuvos rink ti n per pas -ku tinius metus pa g rin dine var ove tapusiai Estijos rinktinei tu r jo pri-

  painti nors ir nedidel pra naum.

  1947 m. lapkriio 28 d. Talinas. 34LietuvaLatvija 47:29 (26:12). S. Butautas 11, Z. Jakubauskas 0, V. Kulakauskas 11, J. Lagunaviius 9, K. Petkeviius 9, Z. Sabulis 0, V. Serceviius 7. Treneris V. Kulakauskas.

  1947 m. lapkriio 29 d. Talinas. 35LietuvaEstija 30:32 (7:18). S. Butautas 6, V. Kulakauskas 4, J. Lagunaviius 12, K. Petkeviius 4, Z. Sabulis 0, V. Serceviius 4. Treneris V. Kulakauskas.

  Naujos Pabaltijo ali rinktini varybos

  Naujos kompleksins sporto var- y bos tarp Baltijos ali atlet Pabaltijo respublik spar ta kia -da surengtos 1948 m. J pro-

  g ra mo je buvo ir nacionalini krepinio rin kti ni varybos. Lietuvos rinktinje neaid SSRS rinktin pakviesti S. Butautas ir K. Petkeviius. Be savo lyderi ms rinktin pralaimjo abejas rung tynes.

  1948 m. rugsjo 27 d. Ryga. 36LietuvaEstija 26:30 (11:13). Z. Jakubauskas 0, V. Kulakauskas 8, J. Lagunaviius 4, Antanas Nemceviius 0, Z. Sabulis 4, V. Serceviius 10. Treneris V. Kulakauskas.

  1948 m. rugsjo 28 d. Ryga. 37LietuvaLatvija 22:29 (8:19). Z. Jakubauskas 2, V. Kulakauskas 4, J. Lagunaviius 6, A. Nemceviius 2, Z. Sabulis 2, V. Serceviius 6. Treneris V. Kulakauskas.

  Ketvirtasis Pabaltijo empionatas vyko Kaune. Lie-tuvos krepininkams vl nepavyko veikti tikrai paj-gios Estijos rinktins.

 • 33

  38 1948 m. lapkriio 20 d. Kaunas. LietuvaLatvija 30:27 (12:9). S. Butautas 16, Z. Jakubauskas 0, V. Kulakauskas 1, Antanas Kudzys 0, J. Lagunaviius 0, K. Petkeviius 11, Z. Sabulis 2. Treneris V. Kulakauskas.

  1948 m. lapkriio 21 d. Kaunas. 39LietuvaEstija 25:26 (13:11). S. Butautas 4, V. Kulakauskas 10, J. Lagunaviius 6, K. Petkeviius 3, Z. Sabulis 2. Treneris V. Kulakauskas.

  II Pabaltijo spartakiados krep i nio varybos su-rengtos Kaune. Vyr varybas po ketveri met per-traukos vl laimjo Lietuvos krepininkai. Pagaliau jiems pa vy ko nugalti Estijos rinktin.

  1950 m. spalio 5 d. Kaunas. 40LietuvaLatvija 30:26 (17:13). S. Butautas 8, Algirdas Dapkus 0, Z. Jakubauskas 1, J. Lagunaviius 3, A. Nemceviius 0, K. Petkeviius 17, Z. Sabulis 1, V. Serceviius 0. Treneris V. Kulakauskas.

  1950 m. spalio 7 d. Kaunas. 41LietuvaEstija 32:27 (12:16). S. Butautas 16, A. Dapkus 0, Z. Jakubauskas 0, J. Lagunaviius 4, A. Nemceviius 0, K. Petkeviius 1, Z. Sabulis 0, V. Serceviius 11. Treneris V. Kulakauskas.

  Per eerius pokario metus Lietuvos vyr rinktin aid tik 12 tarpvalstybini rungtyni (1949 m. n vien!), taiau isilaik ir, keiiantis kartoms, garbin-gai gyn Lietuvos krepinio ir Lietuvos vard nors ir nedideliame Pabaltijo ali regione.

  Lietuvos rinktins ingsniai vl platesnius vandenis (19511955 m.)

  etasis deimtmetis pradtas rungtynmis su latviais

  XX a. etj deimtmet labai pajgiai to meto Lietuvos rinktinei prasivr du rys var-ytis ir u Pabal tijo ri b. Lie-tuvos rinktin 1951 m. pirm

  kart da ly vavo SSRS taurs varybose, kur aid dve-jas tarpvalstybines rungtynes. aidusi be dviej savo lyderi S. Butauto ir J. Lagunaviiaus, vl suklupo rungtyniaudama su Latvija.

  1951 m. birelio 7 d. Leningradas. 42LietuvaLatvija 28:29 (13:16). K. Petkeviius 6, Z. Sabulis 1, V. Serceviius 5, Stani s lovas Stonkus 11, Liudgardas Tendzegolskis 2, Vytautas Timleris 3. Treneris V. Kulakauskas.

  1951 m. birelio 8 d. Leningradas. 43LietuvaKazachija 71:24 (26:11). Algirdas Gelaius 0, Jonas Liubauskas 17, K. Petkeviius 4, Z. Sabulis 1, S. Stonkus 47, V. Serceviius 0, V. Timleris 2. Treneris V. Kulakauskas.

  Per metus... dvejos rungtyns

  Lietuvos rinktin 1952 m. ai-d tik su Latvijos ir Estijos krep ininkais per III Pabaltijo

  ali spartakiados krepinio varybas. Abejas run gty-nes Lietuvos krepininkai laimjo.

  1952 m. spalio 5 d. Talinas. 44LietuvaEstija 45:35 (17:25). S. Butautas 11, A. Dapkus 1, J. Lagunaviius 5, Algirdas Lauritnas 6, Algirdas Matainas 0, K. Petkeviius 4, Z. Sabulis 3, S. Stonkus 15, L. Tendzegolskis 0. Treneris S. Butautas.

  1952 m. spalio 6 d. Talinas. 45LietuvaLatvija 51:34 (27:13). S. Butautas 8, A. Dapkus 2, J. Lagunaviius 3, A. Lauritnas 12, Matainas 1, K. Petkeviius 7, Z. Sabulis 4, S. Stonkus 13, L. Tendzegolskis 1. Treneris S. Butautas.

  Lietuvos rinktin SSRS iemos empionato laimtoja

  SSRS iemos krepinio em pio natai, rengti 19531955 m., buvo reikmingas Lietuvos krep iniui vykis:

  1950 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin Pabaltijo empion. I kairs: S. Butautas, V. Serceviius, A. Dapkus, K. Petkeviius, Z. Sabulis

 • 34

  1953 m. kovo 20 d. Ryga. 46LietuvaArmnija 50:25 (26:11).

  1953 m. kovo 21 d. Ryga. 47LietuvaAzerbaidanas 49:45 (22:17).

  1953 m. kovo 22 d. Ryga. 48LietuvaSSRS. 43:52 (20:30).

  1953 m. kovo 23 d. Ryga. 49LietuvaUzbekija 94:29 (52:15).

  1953 m. kovo 24 d. Ryga. 50LietuvaTadikija 96:19 (50:9).

  1953 m. kovo 26 d. Ryga. 51LietuvaLatvija 47:41 (23:22).

  1953 m. kovo 27 d. Ryga. 52LietuvaEstija 68:45 (33:23).

  1953 m. kovo 28 d. Ryga. 53LietuvaRusija 62:63 (31:34, 61:61, 61:61).

  1953 m. kovo 29 d. Ryga. 54LietuvaGruzija 61:47 (34:26).

  Nugalta ir SSRS rinktin Europos empion

  Lietuvos rinktins pa j gum, jos autoritet liu dijo ir tai, kad SSRS rinktin, siekdama pasi-tikrinti savo parengtum atsa-

  kingoms tarptautinms var y boms, aid rungty nes su Lie tuvos ri n kti ne. Dvejas ru n gty nes SSRS rin ktin, kurioje buvo S. Butautas su K. Pet ke vi iumi, aid Kaune 1954 m. Lietuvos rinktin vienose i j galingus varovus 1953 m. Europos empionus privert pri-painti jos pranaum.

  Juose dalyvavo nacionalins SSRS respublik rin k -tins, reprezentacins pajgos, todl sporto poi-riu kl didel susidomjim.

  Atsivr gali my bs ai sti su vairi krepinio mo-ky kl savitomis koman dom is. Pavyzdiui, Arm-ni j os rinkti ns branduol suda r i Egipto tvyn gr armnai.

  empionatai buvo rengiami iem, krepinio se-zono kartyje, salse (SSRS vasaros empionatai vyko atvirose lauko aiktse), todl turjo esmin poveik t varyb rezultatams. Tokiomis slygo-mis Lietuvos krepininkai galjo panaudoti savo techninius ir taktinius pranaumus.

  Varantis pajgiausioms SSRS respublik koman-doms atsirado dar viena proga atskleisti Lietuvos krepinio gali ir gro, priminti visiems Lietuv.Pirmj SSRS iemos empionat laimjo Lietuvos

  rinktin, nors aid be savo lyderi: K. Petkeviius, S. Bu tautas ir J. Lagunaviius buvo SSRS rinktins, kuri tame empionate aid be konkurencijos, nariai.

  SSRS vyr krepinio rinktins treneris K. Travinas: Geriausi spd paliko empionato nugaltoja Lie-tuvos rinktin. i jauna, darni komanda graiai ir rezultatyviai puol, judriai gynsi, avjo tiks liais metimais. Geras aidimo vadovas buvo koman-dos kapitonas Z. Sabulis. auniai aid S. Stonkus, A. Dap kus, A. Nemceviius, ypa taiklus buvo jaunas aidjas A. Matainas (7).

  io empionato metu buvo surengtas metim taiklumo konkursas. Kiekvienas komandos aidjas turjo mesti 60 kart krep i vairi aikts viet. Komanda 600 metim. Konkurs laimjo Lietu-vos rinktin. Ji met 282 kartus. Geriausias metikas buvo A. Matainas: i 60 metim met 41 (taiklu-mas 68 proc.).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak46 47 48 49 50 51 52 53 54

  J. Balakauskas 0 0 9 4 0 2 6 15

  A. Dapkus 4 3 2 10 10 4 2 7 0 9 42

  Z. Jakubauskas 2 1 4 5 2 0 6 14

  A. Lauritnas 13 12 17 20 22 16 20 12 6 9 138

  A. Matainas 8 10 0 7 3 1 5 18 11 9 63

  A. Nemceviius 6 8 4 5 11 3 8 1 10 9 56

  Z. Sabulis 4 1 6 9 10 10 3 15 6 9 64

  R. Sargnas 0 1 3 9 8 3 6 24

  S. Stonkus 11 13 14 24 13 13 19 9 15 9 131

  L. Tendzegolskis 2 0 3 9 1 8 6 23

  Treneris V. Serceviius

  3 lentel. Lietuvos krepinink indlis I SSRS iemos empionat 1953 m.

 • 35

  1953 m. SSRS iemos empionatas. LietuvaLatvija. I kairs: Z. Sabulis, A. Lauritnas, M. Valdmanis (Latvija), S. Stonkus

  1953 m. Lietuvos rinktins SSRS iemos empionato laimtojos penketas. I kairs: A. Lauritnas, A. Nemceviius, A. Dapkus, S. Stonkus, Z. Sabulis

 • 36

  1954 m. kovo 12 d. Kaunas. 55LietuvaSSRS 44:49 (24:23). A. Dapkus 5, J. Lagunaviius 0, A. Lauritnas 13, A. Matainas 7, Z. Sabulis 6, S. Stonkus 11, Juozas ikus 2. Treneris V. Serceviius.

  1954 m. kovo 13 d. Kaunas. 56LietuvaSSRS 63:54 (26:19). J. Lagunaviius 4, A. Matainas 10, Jonas Radykas 7, Z. Sabulis 6, S. Stonkus 20, Antanas Stumbrys 11, L. Tendzegolskis 5. Treneris V. Serceviius.

  Lietuvos rinktins triumfas II SSRS iemos empionate

  Lietuvos rinktins aidimas II SSRS iemos empionate bu-vo i ties iskirtinis. Rink ti-n je aid visi paj giausi to

  meto Lietuvos krepi ninkai (iskyrus K. Pe t kevii: jis atstovavo SSRS jaunimo rinktinei). Pairti lietuvi aidimo Leningrado iemos stadione susi rink davo daugiau kaip 5000 irov. Kai buvo nuga lta SSRS jaunimo rinktin 118:79, Lietuvos krepininkus i aik-ts irovai ilydjo gausiais plojimais... stovdami.

  1954 m. kovo 24 d. Leningradas. 57LietuvaUkraina 92:87 (52:46).

  Lietuvos rinktins ger aidim, jos populiarum patvirtino tai, kad jai buvo suteikta teis (o tai labai retas reikinys) aisti tarpvalstybines rungtynes su kit ali nacionalinmis rinktinmis.

  Pirmsias oficia lias rungtynes su ki tos alies (ne SSRS respublik) rinktine, ne tekusi nepriklau so mybs, Lie-tuvos vyr rinktin aid su Bulgarija. Jas Leningrado iemos stadione stebjo daugiau kaip 6000 irov. Lietuvos rinktin laimjo pirm klin 33:32, pirmavo

  1953 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris V. Serceviius

  1954 m. LietuvaBulgarija. Varov krepio link S. Butautas ir S. Stonkus

  ir per antr (59:52), bet i aikts dl praang buvo priversti ieiti A. Lauritnas, S. Stonkus, S. Butautas, ir rungtyns buvo pralaimtos 70:78.

  1954 m. kovo 25 d. Leningradas. 58LietuvaBulgarija 70:78 (33:32).S. Butautas 3, A. Dapkus 6, A. Kudzys 0, J. Lagunaviius 2, A. Lauritnas 2, A. Matainas 11, Z. Sabulis 12, S. Stonkus 27, A. Stumbrys 2, L. Tendzegolskis 5. Treneris V. Serceviius.

 • 37

  1954 m. Tarpvalstybini rungtyni LietuvaBulgarija akimirka. I kairs (tamsia apranga): Z. Sabulis, A. Dapkus, A. Lauritnas, S. Butautas

  1954 m. Nelengva aisti su Kazachijos milinu U. Achtajevu (232 cm). J saugo S. Stonkus ir A. Lauritnas

  1954 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin II SSRS iemos empionate. I kairs: S. Butautas, Z. Sabulis, J. Lagunaviius, S. Stonkus, A. Stumbrys, A. Matainas, A. Dapkus, A. Kudzys, L. Tendzegolskis, A. Lauritnas

 • 38

  Iskirtinis Lietuvos rinktins aidimo poymis II SSRS iemos empionate buvo jos rezultatyvumas: Lietuvos krepininkai per vienas rungtynes vidutinikai peln po 90 tak, j varovai po 64 (skirtumas +26 takai).

  1954 m. kovo 26 d. Leningradas. 59LietuvaKazachija 97:72 (45:40).

  1954 m. kovo 27 d. Leningradas. 60LietuvaMoldavija 139:26 (66:8).

  1954 m. kovo 29 d. Leningradas. 61LietuvaGruzija 45:46 (18:26).

  1954 m. SSRS iemos empionato laimtoja Lietuvos rinktin jau namuose. I kairs: V. Serceviius, S. Butautas, A. Stumbrys, A. Dapkus, S. Stonkus, Z. Sabulis, J. Lagunaviius, A. Matainas, A. Lauritnas, L. Tendzegolskis, A. Kudzys

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak57 59 60 61 62 63 64 65

  S. Butautas 14 19 8 3 6 5 22 8 8 85

  A. Dapkus 12 5 9 5 7 14 10 2 8 64

  A. Kudzys 1 3 6 3 10

  J. Lagunaviius 0 0 2 2 4 4

  A. Lauritnas 19 3 14 7 12 6 34 26 8 121

  A. Matainas 12 12 19 8 10 14 1 2 8 78

  Z. Sabulis 5 0 14 0 6 2 4 7 31

  S. Stonkus 21 44 39 18 14 39 14 19 8 208

  A. Stumbrys 6 11 11 5 7 5 14 7 59

  L. Tendzegolskis 2 0 17 4 7 2 3 7 35

  Treneris V. Serceviius

  4 lentel. Lietuvos krepinink indlis II SSRS iemos empionat 1954 m.

  1954 m. kovo 31 d. Leningradas. 62LietuvaLatvija 60:48 (19:20).

  1954 m. balandio 2 d . Leningradas. 63LietuvaRusija 96:83 (52:40).

  1954 m. balandio 3 d. Leningradas. 64LietuvaEstija 92:73 (42:34).

  1954 m. balandio 4 d. Leningradas. 65LietuvaRusija 74:65 (37:29).

  Lietuvos vyr krepinio rinktin antr kart i eils laimjo SSRS iemos empionat.

 • 39

  1954 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin Kauno sporto halje pasirengusi aisti su KLDR rinktine. I kairs: A. Lauritnas, L. Tendzegolskis, A. Kudzys, J. Radykas, A. Dapkus, J. ikus, A. Matainas, S. Stonkus, Vytautas Kalnnas, A. Stumbrys, R. Sargnas, S. Butautas, Z. Sabulis, J. Lagunaviius

  Tarpvalstybins rungtyns su Azijos alies krepininkais Kaune

  1954 m. ankstyv pavasar Kau no sporto hal vl nesu-talpino vis krepinio my l to-j, norjusi pa matyti Lietu-vos vy r krepinio rin ktins

  rungtynes su Korjos Liaudies Demokratins Respu-blikos (KLDR) rinktine. Lietuvos krepininkai, dar ne visai pailsj po jgas sekinusio SSRS iemos empio-nato, buvo stipresni u savit, greit korjiei ekip, nors laimjo rungtynes ne per didiausiu tak skirtu-mu. Lietuvos krepinink pergals, lietuvi svetin-gumo atgarsiai pasiek ir tolimj Azijos al.

  1954 m. balandio 14 d. Kaunas. 66LietuvaKorjos LDR 69:61 (40:29). S. Butautas 9, A. Dapkus 6, A. Kudzys 4, J. Lagunaviius 0, Lauritnas 8, A. Matainas 12, Z. Sabulis 4, S. Ston kus 16, A. Stumbrys 6, L. Tendzegolskis 4. Treneris V. Serceviius.

  Vl jg imginimas su SSRS rinktine

  I Lietuvos rinktins SSRS rinkti-n buvo pakvie sti S. Bu tau tas, K. Pet ke viius ir S. Ston kus, ta-iau ir be j Nemuno kra to krep-

  ininkai deramai varsi su geros sportins formos buvusia, tarptautinms varyboms besi ren giania SSRS rinktine.

  1954 m. gegus 14 d. Maskva. 67LietuvaSSRS 48:68 (18:32). Petras Buzelis 0, A. Dapkus 7, A. Kudzys 1, A. Lau ritnas 16, A. Matainas 10, J. Radykas 0, Z. Sabulis 3, Raimundas Sargnas 0, Stumbrys 7, L. Tendzegolskis 4. Treneris V. Serceviius.

  1954 m. gegus 15 d. Maskva. 68LietuvaSSRS 44:46 (22:22). P. Buzelis 2, A. Dapkus 1, A. Kudzys 0, A. Lauritnas 2, Matainas 1, J. Radykas 10, Z. Sabulis 10, R. Sargnas 2, Stumbrys 1, L. Tendzegolskis 15. Treneris V. Serceviius.

  1954 m. Lietuvos rinktin pajgiausia Pabaltijyje. I kairs: A. Lauritnas, L. Tendzegolskis, J. Radykas, A. Dapkus, A. Ma tainas, S. Butautas, A. Stumbrys, S. Stonkus, Z. Sabulis

 • 40

  Lietuva dar kart laimjo Pabaltijo spartakiados krepinio varybas

  Nuo 1954 m. IV Pabaltijo a-li spartakiados krepinio var-ybose dalyvavo ir Baltarusi-jos rinktin. Lietuvos rink ti -nje aid visi paj giausi to

  meto alies krepininkai. Vis dlto rungtyns su senais varovais Latvijos ir Estijos krepininkais nebuvo lengvos.

  1954 m. rugsjo 23 d. Minskas. 69LietuvaLatvija 56:53 (20:25).

  1954 m. rugsjo 24 d. Minskas. 70LietuvaBaltarusija 80:44 (33:11).

  1954 m. rugsjo 25 d. Minskas. 71LietuvaEstija 48:42 (32:13).

  Baigiant metus pergals est emje

  Baigiantis 1954 m. Lietuvos rin-k tin ai d trejas rungtynes su Esti ja: Kaune, Taline ir Tartu. Gra ios, daug irov sutrauku-

  sios ge rai pastam varov rungtyns baigsi Lietu-vos krepinink pergalmis. Taline aistos rungtyns buvo jau dvideimtosios Lietuvos ir Estijos tarp-valstybins rungtyns ir tryliktasis Lietuvos krepinin-k laimjimas.

  1954 m. spalio 24 d. Kaunas. 72LietuvaEstija 62:56 (31:31). S. Butautas 9, A. Dapkus 7, A. Lauritnas 16, A. Matainas 12, J. Radykas 3, Z. Sabulis 0, R. Sargnas 1, S. Stonkus 7, Stumbrys 4, L. Tendzegolskis 3. Treneris V. Serceviius.

  1954 m. lapkriio 22 d. Tartu (Estija). 73LietuvaEstija 63:54 (34:35). S. Butautas 6, P. Buzelis 4, A. Dapkus 7, Leonas Jankeviius 5, Matainas 13, Z. Sabulis 0, R. Sargnas 0, J. Radykas 14, S. Stonkus 11, L. Tendzegolskis 3. Treneris V. Serceviius.

  1954 m. lapkriio 24 d. Talinas. 74LietuvaEstija 55:41 (23:23). S. Butautas 3, P. Buzelis 1, A. Dapkus 2, L. Jankeviius 6, A. Matainas 16, J. Radykas 7, Z. Sabulis 0, R. Sar gnas 5, S. Stonkus 11, L. Tendzegolskis 4. Treneris V. Serceviius.

  Lietuvos rinktins pergal prie vien pajgiausi Europos ekip

  Lietuvos rinktinei 1955 m. pra-si djo su n kiu imginimu rung ty nmis su ekoslovakijos krepininkais. Tai bu vo bene pa jgiausia XX amiaus 56 de imt meio rinktin Europo je:

  Europos 1946 m. em pion, 1947 ir 1951 m. vice-empion. i rinktin ir 1955 m. emyno empionate peln sidabro me dalius. Joje aid vienas ge riau si Europos vidurio puolj I. Mra zekas. Tai buvo Lietu-vos krepinink pirmosios tarpvals tybins rungtyns su ios alies rinktine. Rungtynes, kuriomis nepapras-tai domjosi vairi ali krepinio speciali stai ir gau-syb Maskvos irov CASK sporto rmuose, laimjo Lietuvos rinktin. Lietuvos krepinink aidimas ir re-zultatas dar kart patikino, kad tuo metu Lietuva tur-jo i ties galing vyr krepinio rinktin.

  1955 m. vasario 28 d. Maskva. 75Lietuvaekoslovakija 72:66 (35:32). S. Butautas 15, A. Dapkus 3, A. Kudzys 1, A. Lauritnas 10, A. Matainas 8, J. Radykas 0, Z. Sabulis 1, S. Ston kus 33, A. Stumbrys 1. Treneris V. Serceviius.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak69 70 71

  S. Butautas 12 8 5 3 25

  A. Dapkus 4 8 3 3 15

  A. Lauritnas 16 24 11 3 51

  A. Matainas 7 12 2 3 21

  J. Radykas 1 2 6 3 9

  Z. Sabulis 2 2 0 3 4

  S. Stonkus 10 11 13 3 34

  A. Stumbrys 2 6 6 3 14

  L. Tendzegolskis 2 7 2 3 11

  Treneris V. Serceviius

  5 lentel. Lietuvos krepinink indlis IV Pabaltijo ali spartakiados krepinio varybas 1954 m.

 • 41

  1955 m. kovo 27 d. Stalingradas. 78LietuvaRusija 72:77 (32:28).

  1955 m. kovo 28 d. Stalingradas. 79LietuvaKarelija-Suomija 131:34 (70:16).

  1955 m. kovo 30 d. Stalingradas. 80LietuvaGruzija 54:49 (26:22).

  1955 m. kovo 31 d. Stalingradas. 81LietuvaEstija 71:65 (29:29).

  1955 m. balandio 2 d. Stalingradas. 82LietuvaRusija 71:75 (27:33).

  1955 m. balandio 3 d. Stalingradas. 83LietuvaRusija 63:61 (39:32; 61:61; 61:61).

  III SSRS iemos empionate empion titulas buvo netoli

  III SSRS iemos empio nate Lietu-vos rinktin aid gana brandiai. Tai patvirtino ir per ga l prie vie-n rykiausi pre ten deni to em pionato laimtojas Latvijos

  rinktin. Latvijos rinktinje jau galingai aid auktagis J. Krminis. Lietuvos krepi ninkai laimjo rungtynes ir su kitais pagrindiniais varovais: kaip visada stipriomis Gruzija, Estija. Bet visai netiktas pralaimjimas Rusijos rinktinei nustm ms rinktin antr viet.

  1955 m. kovo 24 d. Stalingradas (Rusija). 76LietuvaBaltarusija 98:56 (39:19).

  1955 m. kovo 26 d. Stalingradas. 77LietuvaLatvija 79:62 (38:29).

  1955 m. Lietuvos rinktin prie tarpvalstybines rungtynes su ekoslovakija. I kairs: A. Lauritnas, J. Radykas, A. Kudzys, A. Matainas, A. Dapkus, A. Stumbrys, P. Buzelis, S. Stonkus, Z. Sabulis, S. Butautas

  1955 m. Ilgamet nuoirdi Lietuvos ir ekoslovakijos krepinink ir krepininki draugyst liudijanti dviej ali rinktini aidj nuotrauka. Stovi (viesesne apranga) i kairs: A. Kudzys, A. Dapkus, S. Butautas, A. Matainas, S. Stonkus, Z. Sabulis, P. Buzelis, A. Stumbrys, u jo N. Dzienien, J. Radykas, A. Lauritnas, prie jo I. Vaikutyt. Klpo: pirma J. Daktarait, treia G. Sviderskait, penkta B. Pajdien, septinta E. Ruokut, devinta J. Pimpyt, vienuolikta G. Tuleviit, penkiolikta F. Bimbien, septyniolikta O. Butautien

 • 42

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak76 77 78 79 80 81 82 83

  S. Butautas 13 12 7 21 6 8 4 3 8 74

  A. Dapkus 6 4 7 13 2 8 4 2 8 46

  L. Jankeviius 4 14 3 3 21

  A. Lauritnas 22 16 11 13 15 19 26 16 8 138

  A. Matainas 14 4 10 16 6 5 3 5 8 63

  Z. Sabulis 3 7 4 7 1 0 2 3 8 27

  S. Stonkus 13 20 16 18 11 21 19 12 8 130

  A. Stumbrys 8 8 10 19 13 6 13 10 8 87

  L. Tendzegolskis 15 8 7 10 4 9 6 53

  Treneris V. Serceviius

  6 lentel. Lietuvos krepinink indlis III SSRS iemos empionat 1955 m.

  Kart kaitos metai (19561969 m.)

  1956 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris J. Lagunaviius

  1956 m. Lietuvos vyr rinktin SSRS spartakiados krepinio varyb bronzos medali laimtoja. I kairs: A. Lauritnas, L. Ten dzegolskis, A. Kruinskas, J. Radykas, A. Matainas, A. Stumbrys, J. Skuodis, B. Gentvainis, R. Sargnas, S. Stonkus, P. Buzelis, S. Butautas

  Naujos varybos rimtas jg imginimas

  Nuo 1956 m. rengiamos nau-jos kompleksins varybos SSRS taut spartakiados, ku-ri sportin program buvo

  trauktos populiariosios krep inio varybos. Jose ai-d SSRS respublik, Maskvos ir Leningrado (vadintos Rusijos rinktini vardu) rinktins. i varyb rezulta-tams buvo teikiama didel reikm: tai buvo jg i-mginimas aidiant su labai pajgiais varovais ir didel paskata intensyviai joms rengtis.

  Besirengianti I SSRS taut spartakiadai Lietuvos rinktin (be SSRS rinktinje Melburno olimpinms ai dynms besirengiani S. Stonkaus ir A. Laurit-no) Kaune ir Rygoje aid penkerias tarp valstybines rungtynes.

  1956 m. gegus 29 d. Kaunas. 84LietuvaRusija 73:65 (26:23). P. Buzelis 13, Rimantas Iminaviius 6, Algimantas Kruinskas 4, A. Matainas 16, Emanuelis Paulauskas 3, R. Sargnas 12, Jonas Skuodis 19. Treneris J. Lagunaviius.

  1956 m. gegus 30 d. Kaunas. 85LietuvaRusija 76:45 (39:20). Romas Broniukaitis 0, S. Butautas 13, P. Buzelis 10, Stasys Dapas 0, Bronius Gentvainis 15, A. Kruinskas 1, J. Radykas 6, A. Stumbrys 11, L. Tendzegolskis 20. Treneris J. Lagunaviius.

 • 43

  1956 m. birelio 1 d. Ryga. 86LietuvaEstija 59:65 (29:27). S. Butautas 2, P. Buzelis 3, B. Gentvainis 2, A. Kru inskas 0, Matainas 8, J. Radykas 9, J. Skuodis 7, A. Stum brys 17, L. Tendzegolskis 11. Treneris J. Lagunaviius.

  1956 m. birelio 2 d. Ryga. 87LietuvaUkraina 65:52 (30:26). S. Butautas 11, P. Buzelis 12, A. Kruinskas 0, A. Mata inas 18, J. Radykas 14, J. Skuodis 0, A. Stumbrys 1, L. Tendzegolskis 9. Treneris J. Lagunaviius.

  1956 m. birelio 3 d. Ryga. 88LietuvaLatvija 49:45 (20:23). S. Butautas 11, P. Buzelis 7, A. Kruinskas 2, A. Mata inas 15, J. Radykas 6, J. Skuodis 2, L. Tendzegolskis 6. Treneris J. Lagunaviius.

  Lietuvos rinktinei bronzos medaliai

  inant tai, kad vis respubli-k rinktins ypa kruopiai ren g si prestiinms SSRS

  taut spartakiados varyboms, Lietuvos rinktins lau-k nelengvi imginimai. Rinktins treneris J. La-gunaviius: Nemaai padirbjome, bet daryti ivad nedrstu. Pagerjo puolimas, imokome kelet greito-jo puolimo variant, pagerjo metim krep tikslu-mas. Sprag, kurios buvo ginantis, visai neitaisme. Ms pogrupyje ais pajgios Estijos, Ukrainos ir Ar-mnijos rinktins. Jas nugalti bus nelengva, nes visos komandos gerokai pasitemp (7).

  Lietuvos rinktin laimjo visas penkerias pogrupio varyb rungtynes. Lietuvos ir Latvijos rungtyns fi na-linje grupje i esms lm varyb nugaltoj. Tai bu -vo netiktinos tampos lygi varov aidimas. Likus aisti 3 min. rezultatas 52:52, rungtynms baigiantis latviai pirmavo 55:54, bet kamuolys buvo msiki ran-kose. Deja, laim kart apvyl. Ger Lietuvos rink tins aidim kart apvainikavo tik bronzos me daliai.

  1956 m. rugpjio 6 d. Maskva. 89LietuvaEstija 72:61 (35:34).

  1956 m. rugpjio 7 d. Maskva. 90LietuvaKarelija 110:31 (53:14).

  1956 m. rugpjio 8 d. Maskva. 91LietuvaUkraina 82:62 (27:36).

  1956 m. rugpjio 9 d. Maskva. 92LietuvaArmnija 83:49 (37:20).

  1956 m. rugpjio 10 d. Maskva. 93LietuvaMoldavija 79:28 (37:16).

  1956 m. rugpjio 12 d. Maskva. 94LietuvaKazachija 68:60 (33:27).

  1956 m. rugpjio 13 d. Maskva. 95LietuvaLatvija 54:59 (30:34).

  1956 m. rugpjio 14 d. Maskva. 96LietuvaRusija 78:61 (39:34).

  1956 m. rugpjio 15 d. Maskva. 97LietuvaRusija 59:74 (30:40).

  7 lentel. Lietuvos krepinink indlis I SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1956 m.

  aidjai Rungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak89 90 91 92 93 94 95 96 97

  S. Butautas 12 5 8 3 5 0 8 6 2 9 49

  P. Buzelis 3 5 2 16 14 15 0 2 3 9 60

  B. Gentvainis 12 3 14 0 0 5 29

  A. Kruinskas 6 0 4 0 4 10

  A.Lauritnas 17 7 19 20 3 12 17 19 23 9 137

  A. Matainas 14 5 15 5 7 2 0 4 8 9 60

  J. Radykas 9 12 3 0 2 6 6 9 11 9 58

  R. Sargnas 2 8 2 4 0 5 16

  J. Skuodis 4 3 2 4 4 13

  S. Stonkus 11 15 27 15 7 22 21 24 6 9 148

  A. Stumbrys 4 12 7 13 5 9 2 14 2 9 68

  L. Tendzegolskis 19 1 6 11 0 5 37

  Treneris J. Lagunaviius

 • 44

  Lietuvos vardas ant Deimant kaln uolos

  Lietuvos vyr ir moter rin-kti ns 1957 m. tarpvalstybi-nes rungty nes (pokario me-tais pirm kart) aid toli

  nuo tvyns, Korjos LDR sos ti nje Pchenjane. Lais-vadien, vietini kopimo kalnus inov vedami, Lietuvos krepininkai pusdien kop Deimant kal-nus. Kartais tekdavo veikti ir gana rizikingus ruous.

  Kelions metu ant staios uolos jie para brang od LIETUVA, jis buvo gerai matomas i toli. Taigi be gero krepinio aidimo, skambi lietuvik dain palikome ir uoloje ikalt gimtins vard Korjos monms.

  Korjieiai labai domjosi Lietuvos krepininkais (rungtynes stebjo po 3040 tkst. irov), nuo ir-diai mus visur sutiko.

  1957 m. Lietuvos vyr ir moter rinktins Deimant kalnuose

  1957 m. Lietuvos vyr rinktin prie tarpvalstybines rungtynes su Korjos LDR rinktine Pchenjane. I kairs: A. Lauritnas, L. Tendzegolskis, A. Kruinskas, R. Masiulis, J. Radykas, A. Matainas, A. Stumbrys, P. Buzelis, B. Gentvainis, J. Skuodis, S. Stonkus

 • 45

  1957 m. gegus 1 d. Pchenjanas (Korjos LDR). 98LietuvaKorjos LDR 90:45 (43:19). P. Buzelis 12, B. Gentvainis 6, A. Kruinskas 6, A. Lau ritnas 17, Riardas Masiulis 8, A. Matainas 11, J. Ra dykas 9, J. Skuodis 3, S. Stonkus 14, A. Stumbrys 2, L. Tendzegolskis 2. Treneriai Valerijus Grienovas, J. Lagunaviius.

  Vl pajgiausia tarp Pabaltijo ali ir 100-osios rungtyns

  V Pabaltijo ir Baltarusijos spar- ta kiados krepinio var y bose, su rengtose Kaune, Lie tu vos rink tins pra na u mas nekl

  abe joni: net savo pagrindinius varovus Latvijos ir Estijos krepininkus lietuviai nugaljo gana lengvai. Lietuvos vyr krepinio rinktin aid 100-sias tar-pvalstybines rungtynes. Pirmajam imtui rungtyni prireik 32 met!

  Lietuvos rinktin 1957 m. baig trejomis rungty-nmis Maskvoje.

  1957 m. rugsjo 22 d. Kaunas. 99LietuvaLatvija 73:60 (38:28).

  1957 m. rugsjo 24 d. Kaunas. 100LietuvaBaltarusija 78:48 (45:24).

  1957 m. rugsjo 26 d. Kaunas. 101LietuvaEstija 80:68 (42:24).

  1957 m. Pabaltijo varyb nugaltojo taur Lietuvos rinktins kapitono S. Stonkaus rankose. Laipteliu emiau Latvijos rinktins kapitonas C. Ozers

  1957 m. Lietuvos rinktins penketas Pchenjano stadione. I kairs: S. Stonkus, P. Buzelis, A. Stumbrys, J. Radykas, A. Lauritnas

 • 46

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak99 100 101

  B. Bajoras 9 1 9

  P. Buzelis 10 10 12 3 32

  B. Gentvainis 14 1 14

  V. Greiinas 0 1 0

  R. Iminaviius 4 0 2 4

  A. Lauritnas 20 7 28 3 55

  R. Masiulis 0 2 0 3 2

  A. Matainas 8 4 2 12

  J. Radykas 4 6 6 3 16

  S. Stonkus 12 17 23 3 52

  A. Stumbrys 15 5 5 3 25

  L. Tendzegolskis 4 4 2 3 10

  Treneris V. Grienovas

  8 lentel. Lietuvos krepinink indlis V Pabaltijo ir Baltarusijos spartakiados krepinio varybas 1957 m.

  1957 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins Pabaltijo ir Baltarusijos spartakiados krepinio varybose. I kairs stovi: R. Iminaviius, L. Tendzegolskis, R. Masiulis, A. Lauritnas, J. Radykas. Klpo: S. Stonkus, V. Greiinas, A. Stumbrys, P. Buzelis (trksta B. Bajoro, B. Gentvainio, R. Mataino)

 • 47

  1957 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris V. Grienovas (deinje). U jo O. Butautien, V. Dzenis

  1957 m. spalio 30 d. Maskva. 102LietuvaRusija 58:65 (27:28). P. Buzelis 7, Rimantas Iminaviius 4, A. Lauritnas 14, Riardas Masiulis 0, A. Matainas 4, J. Radykas 3, S. Ston kus 24, A. Stumbrys 2, L. Tendzegolskis 0.Treneris V. Grienovas.

  1957 m. spalio 31 d. Maskva. 103LietuvaUkraina 77:70 (42:33). P. Buzelis 10, Valentinas Greiinas 1, A. Lauritnas 12, R. Masiulis 3, A. Matainas 8, J. Radykas 9, S. Stonkus 19, A. Stumbrys 8, L. Tendzegolskis 7. Treneris V. Grienovas.

  1957 m. lapkriio 1 d. Maskva. 104LietuvaAzerbaidanas 76:72 (40:38). Bronius Bajoras 2, P. Buzelis 16, B. Gentvainis 2, R. Iminaviius 4, A. Lauritnas 16, R. Masiulis 2, A. Matainas 6, J. Radykas 9, S. Stonkus 17, A. Stumbrys 0, L. Tendzegolskis 2. Treneris V. Grienovas.

  Rungtyns su Lenkijos rinktine beveik po 20 met

  Lietuvos rinktin 1958 m. ai-d tik... vienas tarpvalstybi nes rungtynes su Lenkijos krep i -ninkais. Tai buvo tre ios Lietu-

  vos ir Lenkijos vyr rinktini rungtyns, aistos beveik po 20 met pertraukos. Isiilg toki rungtyni Kauno krepinio gerbjai utvind algirio aidim aikty-n j susirinko per 11 tkstani!

  1958 m. liepos 20 d. Kaunas. 105LietuvaLenkija 49:56 (18:29). P. Buzelis 4, B. Gentvainis 2, A. Lauritnas 10, A. Ma ta inas 13, R. Masiulis 0, J. Radykas 12, A. Stumbrys 8. Treneris V. Grienovas.

  1959 m. Lietuvos vyr krepinio rinkti ns treneris K. Petke vi ius

  1959 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin. I kairs: K. Petkeviius, P. Buzelis, J. Skuodis, A. Stumbrys, B. Gentvainis, R. Matainas, Z. Taloka, R. Masiulis, A. aplikas, A. iauskas, R. Iminaviius, A. Lauritnas (trksta J. Radyko ir A. Kruinsko)

  Pergal Lenkijoje, neskms Latvijoje

  Lietuvos rinkti n 1959 m. pra- djo dvejomis rungty n mis su Lenkijos rinktine Var uvoje ir

  Lodzje. Lietuvos krepinink pergal Lodzje buvo pirma, pasiekta kaimyn emje.

  Dvejas rungtynes teko aisti ir su SSRS rinktine. T kart lietuviai rimiau pasiprieinti Europos empio-nams nebuvo pajgs.

  O Rygoje, nors ir nedideliu tak skirtumu, bet nu-sileista Latvijos rinktinei.

  1959 m. gegus 2 d. Varuva. 106LietuvaLenkija 72:78 (34:37). P. Buzelis 16, Henrikas Giedraitis 0, A. Lauritnas 26, R. Masiulis 9, A. Lauritnas 26, R. Masiulis 9, A. Ma tainas 13, K. Petkeviius 2,J. Radykas 6. Treneris K. Petkeviius.

 • 48

  1959 m. gegus 3 d. Lodz (Lenkija).107LietuvaLenkija 80:65 (35:28). P. Buzelis 15, A. Lauritnas 5, R. Masiulis 13, A. Mata inas 12, K. Petkeviius 11, J. Radykas 19, Edvardas Ruzgys 5. Treneris K. Petkeviius.

  1959 m. gegus 12 d. Maskva. 108LietuvaSSRS 39:62 (17:27). P. Buzelis 2, H. Giedraitis 0, A. Lauritnas 7, R. Masiulis 4, A. Matainas 6, K. Petkeviius 5, J. Radykas 9, E. Ruzgys 1, A. Stumbrys 5. Treneris K. Petkeviius.

  1959 m. gegus 13 d. Maskva. 109LietuvaSSRS 46:81 (18:39). P. Buzelis 10, H. Giedraitis 1, A. Lauritnas 13, R. Masiulis 9, A. Matainas 12, K. Petkeviius 0, J. Radykas 0, E. Ruzgys 0, A. Stumbrys 1. Treneris K. Petkeviius.

  1959 m. liepos 31 d. Ryga. 110LietuvaLatvija 74:78 (33:45). P. Buzelis 8, A. aplikas 1, B. Gentainis 3, R. Imi naviius 7, A. Kruinskas 4, A. Lauritnas 10, R. Masiulis 4, A. Matainas 11, K. Petkeviius 0, J. Radykas 16, A. Stumbrys 10. Treneris K. Petkeviius.

  1959 m. rugpjio 1 d. Ryga.111LietuvaLatvija 72:89 (44:41). P. Buzelis 0, Algimantas aplikas 2, B. Gentvainis 0, R. Iminaviius 3, A. Kruinskas 0, A. Lauritnas 23, R. Ma siu lis 4, A. Matainas 18, K. Petkeviius 2, J. Ra dy kas 11, A. Stumbrys 9. Treneris K. Petkeviius.

  Kart kaita pakio koj

  II SSRS taut spar takiados krep i nio varybos bu vo neskmingiausios Lie- tuvos rinktinei. Pasitrauk i di dio jo

  krepinio keli Lietuvos krep inio lyderiai S. Bu -tautas, J. La gu naviius, V. Ser ceviius, A. Dap kus ir kt., juos pakeit jaunesni, betgi neblogi aidjai. Vis dlto jie dar nebuvo pasireng neti sunkios lyderi natos svarbiose varybose su lygiaveriais varo-vais. Be to, labai trko aukt ai dj. O auktagi jau buvo kito se koman dose. Lietuvos vyr rinktin pirm kart nepateko tarp geriausi rinktini, aid tik dl 712 vietos ir um atunt.

  1959 m. rugpjio 6 d. Maskva. 112LietuvaArmnija 52:38 (20:23).

  1959 m. rugpjio 7 d. Maskva. 113LietuvaUkraina 41:56 (16:26).

  1959 m. rugpjio 8 d. Maskva. 114LietuvaRusija 63:64 (34:33).

  1959 m. rugpjio 9 d. Maskva. 115LietuvaAzerbaidanas 60:73 (27:33).

  1959 m. rugpjio 10 d. Maskva. 116LietuvaUzbekija 80:42 (34:22).

  1959 m. rugpjio 12 d. Maskva. 117LietuvaEstija 63:62 (30:31).

  1959 m. rugpjio 13 d. Maskva. 118LietuvaTadikija 73:65 (33:20).

  1959 m. rugpjio 14 d. Maskva. 119LietuvaKazachija 78:67 (39:30).

  1959 m. rugpjio 15 d. Maskva. 120LietuvaKirgizija 74:45 (22:17).

  9 lentel. Lietuvos krepinink indlis II SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1959 m.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak112 113 114 115 116 117 118 119 120

  P. Buzelis 11 5 8 4 8 3 12 5 4 9 60

  A. aplikas 2 8 9 10 7 5 36

  B. Gentvainis 2 5 11 8 6 5 32

  R. Iminaviius 4 5 6 2 11 4 9 10 2 9 53

  A. Kruinskas 2 6 8 9 10 5 35

  A. Lauritnas 12 7 11 13 10 15 6 4 10 9 88

  R. Masiulis 4 0 2 4 5 6 6 14 16 9 57

  A. Matainas 3 2 4 10 7 6 3 8 2 9 45

  K. Petkeviius 0 6 10 2 2 0 1 2 2 9 25

  J. Radykas 6 8 14 12 10 14 6 5 9 9 84

  A. Stumbrys 6 8 8 13 8 15 2 3 6 9 69

  Treneriai K. Petkeviius, Vytautas Bimba

 • 49

  1962 m. s123 palio 7 d. Praha. Lietuvaekoslovakija 52:56 (22:33). A. Anceviius 0, A. Autukas 0, G. Budnikas 7, P. Buzelis 6, A. aplikas 2, A. iauskas 6,V. Greiinas 5, A. Lauritnas 4, R. Masiulis 8, M. Paulauskas 6, J. Ra dykas 8. Treneris V. Bimba.

  III SSRS spartakiadoje tarp pajgiausij

  III SSRS taut sparta kia da vyko 1963 m. M s rinktin vl aid daugiau tarpvalstybini rungtyni, tiesa, tik su SSRS

  respublik rinktinmis. T met pavasar jgos buvo imgintos su Latvijos ir Baltarusijos rinktinmis.

  1963 m. gegus 19 d. Ryga. 124LietuvaLatvija 62:65 (32:30). P. Buzelis 1, A. aplikas 9, A. iauskas 12, Henrikas Giedraitis 7, Vytautas Getautas 1, V. Greiinas 4, Vaclovas Griktas 4, R. Iminaviius 4, M. Paulauskas 11, Romanas Rimkus 9. Treneris V. Bimba.

  1963 m. gegus 25 d. Kaunas. 125LietuvaLatvija 59:56 (33:28). R. Anceviius 4, P. Buzelis 2, A. aplikas 17, A. i au skas 0, H. Giedraitis 12, V. Greiinas 2, V. Grik tas 2, R. Iminaviius 7, M. Paulauskas 11, R. Rimkus 2. Treneris V. Bimba.

  1963 m. gegus 26 d. Kaunas. 126LietuvaLatvija 60:71 (37:34). R. Anceviius 8, P. Buzelis 2, A. aplikas 10, A. i auskas 10, H. Giedraitis 11, V. Greiinas 2, Kstutis Grigalinas 0, R. Iminaviius 4, M. Paulauskas 13, R. Ri m kus 0. Treneris V. Bimba.

  1963 m. gegus 28 d. Kaunas. 127LietuvaBaltarusija 57:56 (19:28). R. Anceviius 9, P. Buzelis 8, A. aplikas 6, A. iau skas 13, V. Getautas 4, H. Giedraitis 5, V. Greiinas 2, V. Griktas 0, R. Iminaviius 6, M. Paulauskas 4. Treneris V. Bimba.

  1963 m. gegus 29 d. Kaunas. 128LietuvaBaltarusija 49:52 (21:29). R. Anceviius 8, P. Buzelis 8, A. aplikas 2, A. iau skas 2, V. Getautas 2, H. Giedraitis 3, V. Greiinas 7, K. Grigalinas 0, R. Iminaviius 13, M. Paulauskas 4, R. Rimkus 0. Treneris V. Bimba.

  Rungtyni stygiaus metai

  19601962 m. laikotarpis Lietuvos vyr rinktinei buvo bene sunkiausias per vis jos daugiau kaip 80 met

  ke li. Keiiantis kartoms, nesant ryki lyderi, aukt aidj, smuko sportiniai rezultatai, sumajo koman-dos populiarumas, kartu ir galimybs aisti su kit ali rinktinmis. Tai buvo darbymetis kuriant nauj rinktin, siekiant susigrinti lov ir galimybes rungtyniauti tarp-tautinje arenoje.

  Tik 1962 m. ruden Lietuvos vyr rinktin, kuri ren-g naujas treneris Vytautas Bimba, ne be Lietuvos krep-inio vadov pastang, gavo kvietim dalyvauti penki komand tarptautiniame turnyre ekoslovakijoje. Nors i naujo suburta rinktin, kurioje jau buvo Modestas Paulauskas, Gediminas Budnikas ir kiti perspektyvs krepininkai, pralaimjo trejas rungtynes, bet aid su pajgiais varovais deramai. Tai teik vili, kad vl pavyks aisti kitose tarptautinse varybose. Deja, to nevyko. Tarpvalstybini rungtyni su kit Europos a-li (ne SSRS respublik) rinktinmis reikjo laukti iti-sus penkerius metus.

  1962 m. spalio 3 d. Karlovy Varai (ekoslovakija). 121LietuvaVengrija 60:62 (26:30; 54:54). Romas Anceviius 0, Algirdas Autukas 17, Gediminas Budnikas 2, P. Buzelis 0, Algimantas aplikas 3, Antanas iauskas 12, Valentinas Greiinas 4, A. Lau ritnas 2, R. Masiulis 12, Modestas Paulauskas 0, J. Ra dykas 8. Treneris V. Bimba.

  1962 m. spalio 5 d. Praha. 122LietuvaRumunija 53:68 (26:30). A. Autukas 2, G. Budnikas 5, P. Buzelis 1, A. aplikas 2, A. iauskas 12, V. Greiinas 6, A. Lauritnas 5, R. Masiulis 12, M. Paulauskas 6, J. Radykas 2. Treneris V. Bimba.

  1962 m. Lietuvos vyr rinktins treneris V. Bimba. Greta A. Rakauskas

 • 50

  1963 m. Lietuvos rinktin svarbioms varyboms rengsi ir tarpvalstybines rungtynes aid emaitijos sostinje Teliuose. I kairs: R. Rimkus, R. Iminaviius, V. Griktas, A. aplikas, M. Paulauskas, R. Anceviius, V. Greiinas, V. Sarpalius, H. Giedraitis, V. Ge tautas, P. Buzelis

  1963 m. Minuts pertraukl Teliuose. I kairs: A. aplikas, treneris V. Bimba, M. Paulauskas, A. iauskas, V. Getautas, R. Iminaviius

  1963 m. liepos 22 d. Teliai. 129LietuvaArmnija 59:49 (21:27). R. Anceviius 0, P. Buzelis 10, A. aplikas 1, A. iau skas 8, V. Getautas 4, H. Giedraitis 12, V. Greiinas 4, V. Griktas 18, R. Iminaviius 2. Treneris V. Bimba.

  1963 m. liepos 27 d. Teliai. 130LietuvaBaltarusija 64:62 (28:37). R. Anceviius 2, A. aplikas 30, A. iauskas 7, V. Ge tautas 0, H. Giedraitis 6, V. Griktas 6, R. Imi naviius 5, M. Paulauskas 8. Treneris V. Bimba.

  1963 m. liepos 28 d. Teliai. 131LietuvaBaltarusija 60:56 (33:30). R. Anceviius 2, A. aplikas 12, A. iauskas 6, V. Ge tautas 12, H. Giedraitis 4, V. Greiinas 2, V. Gri k tas 2, R. Iminaviius 7, M. Paulauskas 13. Treneris V. Bimba.

 • 51

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak132 133 134 135 136 137 138 139

  R. Anceviius 6 2 0 3 10 4 6 25

  P. Buzelis 0 8 0 0 0 5 8

  A. aplikas 16 16 2 16 16 9 4 4 8 83

  A. iauskas 14 24 8 10 10 6 14 9 8 95

  V. Getautas 5 1 0 1 0 4 0 7 11

  H. Giedraitis 17 10 10 4 0 11 7 4 8 63

  V. Greiinas 2 6 7 0 6 8 4 7 33

  V. Griktas 4 2 4 4 5 12 6 31

  R. Iminaviius 14 13 8 10 8 4 9 3 8 69

  M. Paulauskas 8 8 2 11 22 2 11 2 8 66

  R. Rimkus 5 2 0 4 4 11

  V. Sarpalius 2 0 2 3 4

  Treneriai V. Bimba, Z. Sabulis

  10 lentel. Lietuvos krepinink indlis III SSRS spartakiados krepinio varybas 1963 m.

  Pagrindins met varybos SSRS taut sparta-kiadoje. Laimjusi ketverias rungtynes i atuoneri aist, Lietuvos rinktin um ketvirt viet, pirma-vo tik Rusijos (Maskvos), Latvijos ir Ukrainos rinkti-ns.

  1963 m. rugpjio 7 d. Maskva. 132LietuvaMoldavija 80:73 (43:44).

  1963 m. rugpjio 8 d. Maskva. 133LietuvaTadikija 74:68 (39:32).

  1963 m. rugpjio 9 d. Maskva. 134LietuvaRusija 61:70 (33:24).

  1963 m. O ia minuts pertraukl. SSRS Taut spartakiados rungtyni LietuvaRusija metu. I kairs stovi: A. aplikas, A. iauskas, R. Anceviius, V. Bimba, M. Paulauskas, H. Giedraitis

  1963 m. rugpjio 11 d. Maskva. 135LietuvaRusija 67:65 (31:24; 59:59).

  1963 m. rugpjio 14 d. Maskva. 136LietuvaRusija 56:60 (22:32).

  1963 m. rugpjio 15 d. Maskva. 137LietuvaLatvija 50:58 (18:30).

  1963 m. rugpjio 16 d. Maskva. 138LietuvaEstija 67:49 (30:28).

  1963 m. rugpjio 17 d. Maskva. 139LietuvaUkraina 44:71 (19:32).

 • 52

  1966 m. Lietuvos rinktin prestiinio turnyro Leningrade prizinink. I kairs: V. Bimba, R. Venzbergas, G. Budnikas, J. Ka zinas, R. Endrijaitis, R. Bilys, M. Paulauskas, R. Masiulis, V. Sarpalius, A. upkovas, A. ukauskas, H. Giedraitis

  1966 m. lapkriio 25 d. Leningradas. 142LietuvaLatvija 57:67 (31:30). R. Bilys 6, G. Budnikas 5, A. upkovas 2, H. Giedraitis 9, J. Kazinas 7, M. Paulauskas 18, V. Sarpalius 10, R. Venzbergas 6, A. ukauskas 0. Treneris V. Bimba.

  1966 m. lapkriio 26 d. Leningradas. 143LietuvaRusija 96:77 (55:33). R. Bilys 5, G. Budnikas 10, A. upkovas 6, R. Endrijaitis 4, H. Giedraitis 8, J. Kazinas 14, R. Masiulis 0, M. Paulauskas 15, V. Sarpalius 10, R. Venzbergas 12, A. ukauskas 12. Treneris V. Bimba.

  1966 m. lapkriio 27 d. Leningradas. 144LietuvaUkraina 71:68 (37:27). R. Bilys 9, G. Budnikas 19, A. upkovas 4, R. Endrijaitis 2, H. Giedraitis 2, J. Kazinas 0, R. Masiulis 1, M. Paulauskas 23, V. Sarpalius 3, R. Venzbergas 8, A. u kauskas 0. Treneris V. Bimba.

  1966 m. lapkriio 29 d. Leningradas. 145LietuvaGruzija 85:69 (33:40). R. Bilys 2, G. Budnikas 2, A. upkovas 0, H. Giedraitis 10, J. Kazinas 6, M. Paulauskas 27, V. Sarpalius 18, R. Venzbergas 20, A. ukauskas 0. Treneris V. Bimba.

  1966 m. gruodio 1 d. Leningradas. 146LietuvaRusija 59:66 (36:37). G. Budnikas 6, A. upkovas 6, H. Giedraitis 10, J. Ka zinas 0, M. Paulauskas 21, V. Sarpalius 2, R. Venz bergas 12, A. ukauskas 2. Treneris V. Bimba.

  Rungtyni vis dar stinga

  1964 m. Lietuvos vy r rinktin ne-rung ty nia vo. 1965 m. vasar Tel iuo-se buvo aidiamos vie nin tels per

  dvejus metus tarpvalstybins rungtyns. Tai buvo dide-l grsm ms alies rinktinei ilikti nelygiavertei var-ovei tiems, kurie nuolatos varsi, tobuljo, smsi patirties. Turj rimt pamat nuogstavimai, ms diaugsmui, neisipild: dl treneri, krepinink, spor-to organizatori ir vadov supratimo, gebjim ir entu-ziazmo pavyko isaugoti Lietuvos rinktin vert var-ov daugeliui Europos, ir ne tik, ali rinktinms.

  1965 m. liepos 10 d. Teliai. 140LietuvaBaltarusija 54:50 (30:31). G. Budnikas 12, A. iauskas 0, Rimas Endrijaitis 4, H. Giedraitis 3, V. Greiinas 6, Stasys Karvauskas 0, Juras Kazinas 0, R. Masiulis 4, Vytautas Sarpalius 2, Romualdas Venzbergas 8, Algimantas ukauskas 15.Treneris V. Bimba.

  Pirmos viltingos atjaunintos rinktins provaists

  Lietuvos rinktins gre to se m ai -s ti Lietuvos tre neri iugdyti per-spe ktyvs krep i ninkai: V. Sa r pa - lius, H. Gie draitis, A. u kaus kas, R. Ven zbergas ir kt. 1966 m. vl

  ruden Rusijos krepinio 60-meio turnyre Lietuvos rink-tin um antr viet. Nugaltos buvo galingos varo-vs Ukrainos, Gruzijos, Rusijos komandos. Tai buvo i ties graus Lietuvos krepi nink pasirodymas. Vl visi pripaino Lietuvos krepinio tvirtum ir savitum.

  1966 m. lapkriio 24 d. Leningradas. 141LietuvaRusija 75:52 (33:27). Remigijus Bilys 5, G. Budnikas 6, Anatolijus upkovas 10, H. Giedraitis 11, R. Endrijaitis 2, J. Kazinas 4, M. Paulauskas 16, V. Sarpalius 2, R. Venzbergas 13, A. ukauskas 6. Treneris V. Bimba.

 • 53

  Po trylikos met rungtyns su Bulgarija ir pirmoji pergal

  Po penkeri met per trau kos Lie-tuvos vy r rinktin vl turjo prog imginti j gas su viena paj giau -si sep tintojo deimt meio Euro-pos komand Bulgarijos rinktine.

  Bul garijos krepininkai 1961 m. Europos em pio nate buvo laimj bronzos medalius, 1963 ir 1965 m. empio natuose um penkt viet, o 1967 m. buvo ke-tvirti. Tad Lietuvos rinktins jg imginimas buvo rim-tas. I trej aist rungtyni vie nas laimjo ms krepi-ninkai ir pasiek pirm pergal prie Bulgarijos nacionalin rinktin. Ir kitose dvejose msikiai maai kuo nusileido varovams: pirmas rungtynes prireik pra-tsti, kol varovai pasirod esantys pranaesni. Ir per an-tras rungtynes tik po pratsimo paaikjo, kas stipresnis.

  1967 m. balandio 7 d. Kaunas. 147LietuvaBulgarija 84:88 (34:33; 77:77). R. Bilys 7, G. Budnikas 11, A. upkovas 0, R. Endrijaitis 8, H. Giedraitis 11, J. Kazinas 6, Henrikas Petrauskas 4, Aleksandras Radenka 0, Juozas Rimkus 5, Romanas Rimkus 12, V. Sarpalius 14, A. ukauskas 6. Treneris V. Bimba.

  1967 m. balandio 8 d. Kaunas. 148LietuvaBulgarija 90:85 (37:32; 73:73). R. Bilys 11, G. Budnikas 5, A. upkovas 4, R. Endrijaitis 8, H. Giedraitis 7, J. Kazinas 2, H. Petrauskas 10, A. Radenka 3, J. Rimkus 8, R. Rimkus 10, V. Sarpalius 4, A. ukauskas 18. Treneris V. Bimba.

  149 1967 m. balandio 10 d. Kaunas. LietuvaBulgarija 77:90 (32:39). R. Bilys 4, G. Budnikas 10, A. upkovas 8, R. Endrijaitis 2, J. Kazinas 5, H. Petrauskas 6, A. Radenka 2, J. Rimkus 0, R. Rimkus 16, V. Sarpalius 12, A. u kauskas 12. Treneris V. Bimba.

  Lenkijoje varov veikti nepavyko

  Iki tol su Lenkijos rinktine msik buvo aidusi penkerias rungtynes, i j trejas buvo laimjusi. Dvej 1967 m. pavasar aist rungtyni

  laimti nepavyko, nors per antras bta netoli pergals. Pralaimta komandai vienai i to meto Europos krepinio lyderi: Lenkijos rinktin 1963 m. Europos empionate buvo laimjusi sidabro, 1965 ir 1967 m. empionatuose bronzos medalius.

  1967 m. gegus 5 d. Bydgoius (Lenkija). 150LietuvaLenkija 73:83 (31:44). R. Bilys 11, G. Budnikas 21, A. upkovas 2, H. Giedraitis 12, J. Kazinas 2, H. Petrauskas 0, J. Rimkus 3, Romas Salys 0, V. Sarpalius 12, A. ukauskas 10. Treneris V. Bimba.

  1967 m. gegus 6 d. Bydgoius (Lenkija). 151LietuvaLenkija 67:69 (36:33). R. Bilys 20, G. Budnikas 10, A. upkovas 2, R. Endrijaitis 7, H. Giedraitis 8, J. Kazinas 4, J. Rimkus 2, V. Sarpalius 10, A. ukauskas 4. Treneris V. Bimba.

  1967 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin. I kairs stovi: V. Bimba, A. ukauskas, R. Rimkus, G. Budnikas, R. Endrijaitis, J. Rimkus, R. Bilys, A. upkovas. Klpo: M. Paulauskas, R. Venzbergas, H. Giedraitis, S. Ruzgas, V. Sarpalius (trksta J. Ka zino ir H. Petrausko)

 • 54

  isaugojo galimyb laimti bronzos medalius. Bet kely-je iki j dar buvo seni pastami Estijos krepininkai, kuriems pergal prie lietuvius leist laimti sidabro medalius. Lietuvos rinktin aid be pagrindinio vidurio puo ljo G. Budniko. Varovai vis dlto buvo pranaes-ni. Lietuvos rinktin um ketvirt viet.

  1967 m. liepos 14 d. Maskva. 154LietuvaBaltarusija 70:60 (37:31).

  1967 m. liepos 15 d. Maskva. 155LietuvaTurkmnija 57:44 (28:26).

  1967 m. liepos 16 d. Maskva. 156LietuvaTadikija 82:48 (35:14).

  1967 m. liepos 17 d. Maskva. 157LietuvaLatvija 63:60 (30:29).

  1967 m. liepos 18 d. Maskva. 158LietuvaKazachija 54:50 (27:28).

  1967 m. liepos 20 d. Maskva. 159LietuvaUkraina 51:56 (24:30).

  1967 m. liepos 21 d. Maskva. 160LietuvaRusija 67:72 (37:32).

  1967 m. liepos 22 d. Maskva. 161LietuvaRusija 67:55 (35:35).

  1967 m. liepos 23 d. Maskva. 162LietuvaEstija 60:75 (31:38).

  Dvi pergals per rungtynes su Rusijos rinktine

  IV SSRS taut spartakiada vyko 1967 m. Likus maiau kaip m-nesiui iki i svarbi Lietuvos rinktinei varyb, ji du kartus

  aid su pajgia Rusijos rinktine. Abejose rungtynse pajgesni buvo Lietuvos krepininkai, nors pranau-mui rodyti reikjo didiausi pastang.

  1967 m. birelio 18 d. Birai. 152LietuvaRusija 67:64 (34:22). R. Bilys 0, G. Budnikas 7, A. upkovas 4, R. Endrijaitis 2, H. Giedraitis 13, J. Kazinas 8, H. Petrauskas 1, R. Rimkus 2, V. Sarpalius 6, R. Venzbergas 14, A. ukauskas 10. Treneris V. Bimba.

  1967 m. birelio 19 d. Birai. 153LietuvaRusija 71:68 (30:27). G. Budnikas 6, A. upkovas 2, H. Giedraitis 10, J. Ka zinas 5, R. Rimkus 2, V. Sarpalius 19, R. Venzbergas 13, Tadas Vrubliauskas 0, A. ukauskas 14. Treneris V. Bimba.

  Taut spartakiadoje medaliai buvo arti...

  Per IV SSRS taut spartakiados krep-inio varybas Lietuvos rin kti n pa-sirod subrendusi, kiek pa gjusi (vidutinis gis 193 cm), kartu ir pa-jaunjusi (vi dutinis am ius 23,5

  met). Pogrupio varybose komanda laimjo visas pen-kerias rungtynes, finalo grupje nusileido Rusijos (Mas-kva) ir Ukrainos rinktinms, bet veik Rusijos rinktin ir

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak154 155 156 157 158 159 160 161 162

  R. Bilys 8 8 0 2 2 5 20

  G. Budnikas 12 8 8 11 6 11 4 7 60

  A. upkovas 4 2 7 0 0 0 0 6 2 9 21

  R. Endrijaitis 2 0 0 3 2

  H. Giedraitis 10 4 4 4 2 6 5 6 9 9 50

  J. Kazinas 0 11 7 2 7 9 6 36

  M. Paulauskas 33 15 29 13 21 17 7 7 135

  H. Petrauskas 2 2 0 2 4 6

  R. Rimkus 6 4 6 2 2 2 6 19 7 9 54

  V. Sarpalius 2 7 10 12 4 3 16 10 0 9 64

  R. Venzbergas 3 11 7 4 10 13 6 3 8 9 65

  A. ukauskas 8 6 2 12 0 6 10 14 8 58

  Treneriai V. Bimba, Z. Sabulis

  11 lentel. Lietuvos krepinink indlis IV SSRS taut spartakiados varybas 1967 m.

 • 55

  Treji metai be rungtyni ir pirma paintis su JAV aidjais

  Nelengva dabar suvokti, kad krepinio alies nacionalin rinktin trejus metus neaid rungtyni: tokia buvo tikrov. Nelengva suprasti ir tai, kaip

  ms treneriai ir aidjai, neturdami tarpvalstybini rungtyni patirties, gebjo suburti rinktin, parengti j skmingai rungtyniauti su pajgiausiomis Europos, net pasaulio komandomis.

  1970 m. pradioje Lietuvos krepininkai ai-d run g ty nes su SSRS rinktine, kurios narys buvo M. Paulauskas.

  Baigiantis 1970 m. vasarai Estijoje surengtame tarptautiniame turnyre Lietuvos rinktin pirm kart susitiko su JAV rinktine. Ms krepininkai ir be savo lyderio M. Paulausko puikiai aid su daugiausia pa-saulio titul pelniusia rinktine. Tai rodo ir rungtyni rezultatas, ir tai, kad geriausio t rungtyni aidjo prizas atiteko R. Venzbergui.

  Ruden Lietuvos rinktin laimjo tarptautin turny-r Leningrade.

  1970 m. vasario 10 d. Kaunas. 163LietuvaSSRS 72:88 (32:45). R. Bilys 0, H. Giedraitis 6, Rimantas Girskis 4, Jonas Jurkaitis 18, Algirdas Linkeviius 0, Olegas Moisiejenka 7, Saulius Patkauskas 2, Vytautas Sarpalius 7, Alvydas idlauskas 7, A. ukauskas 21. Treneris V. Bimba.

  1970 m. rugpjio 24 d. Talinas. 164LietuvaJAV 69:82 (38:43). G. Budnikas 10, A. upkovas 8, H. Giedraitis 4, O. Moi siejenka 2, S. Patkauskas 10, V. Sarpalius 0, A. idlauskas 10, R. Venzbergas 21, A. ukauskas 4.Treneris V. Bimba.

  1970 m. rugpjio 25 d. Talinas. 165LietuvaEstija 83:75 (37:36). G. Budnikas 4, A. upkovas 7, H. Giedraitis 2, O. Moisiejenka 4, S. Patkauskas 12, V. Sarpalius 10, A. idlauskas 8, L. Venslovas 2, R. Venzbergas 15, A. ukauskas 19. Treneris V. Bimba.

  1970 m. spalio 14 d. Leningradas. 166LietuvaEstija 102:89 (57:47). G. Budnikas 20, A. upkovas 6, H. Giedraitis 6, R. Girskis 6, A. Linkeviius 0, S. Patkauskas 18, V. Sarpalius 2, A. idlauskas 6, R. Venzbergas 19, Liudas ukaitis 0, A. ukauskas 19. Treneris V. Bimba.

  1970 m. spalio 15 d. Leningradas. 167LietuvaRusija 65:66 (25:24). G. Budnikas 21, A. upkovas 2, H. Giedraitis 0, R. Gi r skis 3, S. Patkauskas 8, V. Sarpalius 4, A. idlauskas 2, R. Venzbergas 13, L. ukaitis 2, A. ukauskas 10. Treneris V. Bimba.

  Kai Lietuvos krepiniui sujo penkiasdeimt (19701981 m.)

  1970 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin prie pirmsias rungtynes su JAV. I kairs: H. Giedraitis, L. Venclovas, A. up kovas, A. ukauskas, S. Patkauskas, V. Sarpalius, L. ukaitis, A. idlauskas (trksta O. Moisiejenkos,G. Budniko ir J. Jurkaiio)

 • 56

  Taut spartakiados metais deimt tarpvalstybini rungtyni

  Baigdama rengimsi pag rin-dinms vary boms Taut spar-takiadoje, Lietuvos rinktin ai d dvejas rungtynes na muo-se su Rusijos ir Baltarusijos

  rinktinmis. Lietuvi aidimas spartakiados krep inio varybose nebuvo geriausias. Tai lm ir ob jektyvios prieastys: su rinktine beveik nesireng jos lyderis M. Pau lauskas ir kt. Finalo grupje Lietuvos krepininkai laimjo tik vienerias rungtynes ir liko eti.

  1971 m. birelio 14 d. Teliai. 168LietuvaRusija 80:74 (41:39). G. Budnikas 9, H. Giedraitis 4, R. Girskis 3, A. Lin keviius 10, V. Sarpalius 3, A. idlauskas 0, R. Venzbergas 22, A. ukauskas 19. Treneris V. Bimba.

  1971 m. birelio 17 d. Elektrnai. 169LietuvaBaltarusija 83:71 (41:31). G. Budnikas 11, H. Giedraitis 0, R. Girskis 10, A. Lin keviius 13, S. Patkauskas 12, V. Sarpalius 2, A. idlauskas 9, R. Venzbergas 10, L. ukaitis 6, A. ukauskas 10. Treneris V. Bimba.

  1971 m. liepos 7 d. Maskva. 170LietuvaArmnija 73:67 (36:32).

  1971 m. liepos 8 d. Maskva. 171LietuvaRusija 64:62 (28:37).

  1971 m. liepos 9 d. Maskva. 172LietuvaAzerbaidanas 105:85 (55:44).

  1971 m. liepos 12 d. Maskva. 173LietuvaRusija 76:87 (38:45).

  1970 m. A. ukauskas tarp keturi JAV krepinink 1970 m. Tarptautinio turnyro Leningrade rungtynse LietuvaRusija. A. ukauskas (7) ir R. Venzbergas (15)

 • 57

  1971 m. liepos 13 d. Maskva. 174LietuvaBaltarusija 66:79 (38:45).

  1971 m. liepos 14 d. Maskva. 175LietuvaGruzija 76:80 (37:46).

  1971 m. liepos 16 d. Maskva. 176LietuvaUkraina 71:77 (37:35).

  1971 m. liepos 17 d. Maskva. 177LietuvaEstija 79:74 (30:40).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak170 171 172 173 174 175 176 177

  G. Budnikas 2 1 16 15 9 9 3 4 8 59

  H. Giedraitis 0 2 6 2 0 0 1 9 8 20

  R. Girskis 2 16 2 4 4 24

  J. Jurkaitis 2 7 8 2 2 3 2 0 8 26

  A. Linkeviius 14 2 6 9 15 14 14 7 74

  S. Patkauskas 8 6 4 8 12 10 10 2 8 60

  M. Paulauskas 25 12 18 14 10 5 79

  V. Sarpalius 4 4 8 0 0 2 5 18 8 41

  A. idlauskas 4 0 5 5 4 6 13 17 8 54

  R. Venzbergas 10 16 8 8 10 20 7 18 8 97

  L. ukaitis 0 6 8 4 4 18

  A. ukauskas 2 14 10 11 4 6 8 3 8 58

  Treneriai V. Bimba, Antanas Paulauskas

  12 lentel. Lietuvos krepinink indlis V SSRS spartakiados krepinio varybas 1971 m.

  1972 m. Lietuvos krepiniui 50. Jubiliej vent vairi kart ms krepinio rinktini nariai. I kairs stovi: pirmas V. Leinskas, ketvirta F. Bimbien, penkta O. Butautien, septintas R. Ivakeviius, atunta A. Briedyt-Lagunaviien, toliau S. Stonkus, S. Butautas, G. Sviderskait, A. Lukoaitis, I. Miliuktyt. Pirmas i deins J. Lagunaviius, paskui Z. Sa bulis, V. Serceviius, penkta L. Vinait, eta B. Jaktait-Pajdien

  Puss amiaus sukaktis

  Lietuvos krepinio jubiliejiniai me-tai 1972-ieji. Prie 50 met buvo aidiamos pirmosios oficialios

  krepinio rungtyns. Lietuvos krepinio penkiasdeimt met sukakt papuo daug domi rengini: deramai pagerbti krepinio senjorai, pristatyta knyga Lietuvos krepinis, surengta daug varyb.

  vents virn tarpvalstybins senjor (vete ra -n) rungtyns LietuvaEstija. Lietuvos rinktin (V. Ser-ceviius, S. Butautas, K. Petkeviius, J. La gu naviius, V. Le inskas, V. Ziminskas, R. Ivake viius, A. Lu ko-aitis, E. Kerinas) nuvar Estijos aidjus 34:31.

 • 58

  Lietuvos moter rinktin (O. Butautien, F. Bim bie-n, G. Sviderskait, A. Lagunaviien, I. Vaikutyt ir kt.) nugaljo estes taip pat tik trij tak skirtumu 37:34.

  Didiul susidomjim sukl Lietuvos krepinink rungtyns su JAV ir Kubos rinktinmis Vilniuje sporto rmuose.

  1972 m. balandio 28 d. Vilnius. 178LietuvaJAV 69:90 (32:38). G. Budnikas 2, R. Girskis 0, J. Jurkaitis 7, Edvardas Kairys 0, A. Linkeviius 10, Mindaugas Misinas 0, S. Patkauskas 14, A. idlauskas 9, R. Venzbergas 8, L. ukaitis 11, Algimantas ukauskas 8. Treneris V. Bimba.

  1972 m. gegus 3 d. Vilnius. 179LietuvaKuba 71:71 (37:45). G. Budnikas 2, R. Girskis 8, J. Jurkaitis 7, E. Kairys 2, A. Linkeviius 18, M. Misinas 2, A. idlauskas 0, R. Ven z bergas 16, L. ukaitis 3, A. ukauskas 13. Treneris V. Bimba.

  Lietuvos vardas skamba Kuboje

  Tarpvalstybini ru n gty ni 1973 m. kalendorius Lietuvos rinktinei pra-sidjo toli nuo tvyns Kuboje.

  ia lietuviai aid kasmet vyku siose tarptautinse Monkado turmo taurs var ybose. Lietuvos krepi-ninkai tarp atuoni komand buvo treti, pirmj viet uleido varyb eimininkei Kubos rinktinei. Garsas apie Lietuv, jos krepin pasiek ir tolimj Panam: juk lietuviai per graias rungtynes veik ios alies rinktin.

  1972 m. Lietuvos (tamsia apranga) ir JAV rinktins Vilniaus sporto rmuose. I kairs stovi: pirmas V. Bimba, treias R. Ven zbergas, penktas J. Jurkaitis, septintas A. idlauskas, atuntas G. Budnikas, deimtas R. Girskis, dvyliktas L. ukaitis, tryliktas . Vainauskas, toliau M. Ddelis, J. ikus. Klpo: treias A. ukauskas, penktas E. Kairys, etas M. Misinas, devintas A. Linkeviius, vienuoliktas S. Patkauskas

  1972 m. Per rungtynes su JAV R. Venzbergas (15), A. u kauskas (7)

 • 59

  1973 m. liepos 8 d. Havana. 184LietuvaKuba 51:78 (17:48). J. Gydaitis 1, S. Jovaia 0, A. Linkeviius 5, V. Masalskis 0, M. Misinas 8, V. Sarpalius 8, A. idlauskas 12, V. Urba 2, . Vainauskas 5, R. Venzbergas 2, L. u kaitis 2, A. ukauskas 6. Treneris M. Ddelis.

  Prie pajgiausias Europos ali rinktines atsilaikyti nepavyko

  Vilniuje vyko ketvirtosios kos-monauto Jurijaus Gagarino taurs varybos. Jose aid 6 komandos, tarp j ir paj giau-sios Europos ali rinktins:

  SSRS (1971 m. Europos empion, 1972 m. olim pin empion), Jugoslavija (1970 m. pasaulio empion, 1971 m. Europos viceempion, 1973 m. Europos em pion). Lietuv aplenk SSRS, Jugoslavija, eko-slovakija ir ji liko ketvirta.

  1973 m. rugpjio 2 d. Vilnius. 185Lietuvaekoslovakija 71:76 (33:40). G. Budnikas 0, J. Jurkaitis 10, A. Linkeviius 14, M. Mi sinas 6, A. idlauskas 6, Vygintas Tarolis 0, . Vai nauskas 1, R. Venzbergas 10, L. ukaitis 12, A. u kauskas 12. Treneris V. Bimba.

  1973 m. rugpjio 3 d. Vilnius. 186LietuvaJugoslavija 66:77 (29:35). G. Budnikas 0, J. Jurkaitis 9, A. Linkeviius 15, M. Mi sinas 1, A. idlauskas 0, V. Tarolis 2, . Vainauskas 2, R. Venzbergas 4, L. ukaitis 19, A. ukauskas 14. Treneris V. Bimba.

  1973 m. Lietuvos rinktin prie rungtynes su Jugoslavija. I kairs: V. Tarolis, J. Jurkaitis, G. Budnikas, A. idlauskas, L. u kaitis, A. Linkeviius, V. Palionis, . Vainauskas, S. Jovaia, M. Misinas, A. ukauskas, R. Venzbergas

  1973 m. liepos 1 d. Havana. 180LietuvaBulgarija 83:80 (41:45). Sergejus Jovaia 2, A. Linkeviius 6, Vitoldas Masalskis 4, M. Misinas 8, A. idlauskas 11, Vytenis Urba 6, arnas Vainauskas 8, R. Venzbergas 11, L. ukaitis 24, A. ukauskas 5. Treneris Meislovas Ddelis.

  1973 m. liepos 2 d. Havana. 181LietuvaKanada 80:72 (35:36). Jonas Gydaitis 0, S. Jovaia 0, A. Linkeviius 14, V. Masalskis 5, M. Misinas 8, A. idlauskas 7, V. Urba 5, R. Venzbergas 17, L. ukaitis 10, A. ukauskas 14. Treneris M. Ddelis.

  1973 m. liepos 4 d. Havana. 182LietuvaPanama 85:75 (39:37). S. Jovaia 0, A. Linkeviius 20, M. Misinas 0, V. Sarpalius 12, A. idlauskas 4, V. Urba 6, R. Venzbergas 15, L. ukaitis 22, A. ukauskas 6. Treneris M. Ddelis.

  1973 m. liepos 6 d. Havana. 183Lietuvaekoslovakija 71:75 (40:39). A. Linkeviius 19, V. Masalskis 0, V. Sarpalius 17, A. i d lauskas 4, V. Urba 0, . Vainauskas 8, R. Venzbergas 5, L. ukaitis 12, A. ukauskas 6. Treneris M. Ddelis.

 • 60

  1973 m. rugpjio 4 d. Vilnius. 187LietuvaSSRS 56:91 (21:57). S. Jovaia 0, J. Jurkaitis 13, A. Linkeviius 2, M. Misinas 0, Vytautas Palionis 4, A. idlauskas 21, V. Tarolis 0, . Vainauskas 1, R. Venzbergas 2, L. u kaitis 8, A. ukauskas 5. Treneris V. Bimba.

  1973 m. rugpjio 6 d. Vilnius. 188LietuvaSuomija 85:61 (37:27). G. Budnikas 5, S. Jovaia 4, J. Jurkaitis 6, A. Lin keviius 16, M. Misinas 6, V. Palionis 5, A. idlauskas 4, V. Ta rolis 0, . Vainauskas 2, R. Venzbergas 8, L. ukaitis 12, A. u kauskas 17. Treneris V. Bimba.

  Dviejuose tarptautiniuose turnyruose ir pergals, ir neskms

  Lietuvos rinktin 1974 m. du kartus pakviesta aisti ekoslovakijoje rengtose vary bo se. ei ko man d turnyre Ko i cje Lietuvos

  kre pi nin kai vl nusileido pajgiai Kubos, taip pat Ru-munijos ekipoms ir um trei viet.

  1974 m. balandio 2 d. Koic (ekoslovakija). 189Lietuvaekoslovakija 90:83 (47:49). S. Jovaia 2, J. Jurkaitis 19, A. Linkeviius 12, V. Masalskis 3, M. Paulauskas 15, A. idlauskas 19, R. Venzbergas 9, L. ukaitis 4, A. ukauskas 7. Treneris V. Bimba.

  1974 m. balandio 3 d. Koic. 190LietuvaRumunija 72:80 (37:41). S. Jovaia 2, J. Jurkaitis 18, A. Linkeviius 6, V. Masalskis 0, M. Paulauskas 10, A. idlauskas 4, R. Venzbergas 5, L. ukaitis 16, A. ukauskas 11. Treneris V. Bimba.

  1974 m. balandio 4 d. Koic. 191LietuvaKuba 71:85 (34:44). S. Jovaia 2, J. Jurkaitis 12, A. Linkeviius 12, V. Masalskis 0, M. Paulauskas 20, A. idlauskas 17, R. Venzbergas 4, L. ukaitis 0, A. ukauskas 4. Treneris V. Bimba.

  1974 m. balandio 5 d. Koic. 192LietuvaBulgarija 90:86 (38:39). S. Jovaia 1, J. Jurkaitis 13, A. Linkeviius 14, V. Ma salskis 2, M. Misinas 4, M. Paulauskas 14, A. id lauskas 14, R. Venzbergas 15, L. ukaitis 0, A. u kauskas 13. Treneris V. Bimba.

  1974 m. rugpjio 27 d. Svitas (ekoslovakija). 193LietuvaVengrija 74:78 (43:41).R. Girskis 1, S. Jovaia 10, J. Jurkaitis 13, Mykolas Karniovas 0, V. Masalskis 6, A. idlauskas 14, R. Venzbergas 2, Algis elnys 5, L. ukaitis 14, A. ukauskas 9. Treneris V. Bimba.

  Gauss varyb metai

  Vl SSRS taut spartakiados me-tais, 1975-aisiais, Lietuvos vyr rink tin i viso aid 18 tarp vals-

  tybini ir dar 10 rungtyni su stipri Bulgarijos, Jugos-lavijos, Italijos, JAV klub komandomis.

  197194 5 m. balandio 6 d. Panevys. Lietuvaekoslovakija 85:77 (43:52).Mindaugas Arlauskas 3, R. Girskis 20, S. Jovaia 0, J. Jurkaitis 14, M. Karniovas 4, V. Masalskis 2, S. Pa t kauskas 5, M. Paulauskas 9, A. idlauskas 10, L. u kaitis 12, A. ukauskas 6. Treneris V. Bimba.

  195 1975 m. balandio 10 d. Vilnius. Lietuvaekoslovakija 107:100 (53:51).R. Girskis 21, S. Jovaia 7, J. Jurkaitis 13, M. Kar niovas 0, S. Patkauskas 2, M. Paulauskas 22, A. id lauskas 17, L. ukaitis 11, A. ukauskas 14. Treneris V. Bimba.

  1975 m. ge196 gus 25 d. Druskininkai. LietuvaMoldavija 85:70 (41:31). R. Girskis 14, S. Jovaia 10, J. Jurkaitis 8, A. Linkeviius 2, V. Palionis 2, S. Patkauskas 12, M. Paulauskas 16, A. idlauskas 2, R. Venzbergas 6, L. ukaitis 4, A. u kauskas 9. Treneris V. Bimba.

  1975 m. geg197 us 29 d. Talinas. LietuvaLatvija 82:91 (42:44). M. Arlauskas 4, R. Girskis 2, S. Jovaia 8, J. Jurkaitis 17, A. Linkeviius 13, S. Patkauskas 10, A. idlauskas 4, R. Venzbergas 8, L. ukaitis 10, A. ukauskas 6. Treneris V. Bimba.

  1975 m. geg198 us 30 d. Talinas. LietuvaEstija 78:74 (51:36). R. Girskis 2, J. Jurkaitis 12, A. Linkeviius 19, S. Pat kauskas 4, A. idlauskas 12, R. Venzbergas 8, L. u kaitis 11, A. ukauskas 10. Treneris V. Bimba.

  1975 m. bir199 elio 21 d. Elektrnai. LietuvaKazachija 96:70 (45:33). R. Girskis 8, S. Jovaia 11, J. Jurkaitis 12, M. Kar niovas 8, A. Linkeviius 2, S. Patkauskas 0, M. Paulauskas 9, Algimantas Pavilonis 12, A. idlauskas 10, R. Venzbergas 4, L. ukaitis 11, A. ukauskas 9. Treneris V. Bimba.

 • 61

  Taut spartakiados krepinio varybose 200-osios rungtyns. Ir vl netoli medali

  Antrj imt tarpval sty bini rungtyni komanda aid... po 18 met (imtosios ais-tos 1957 m. rugsjyje). kart jubiliejins rungty ns

  buvo nesunkios. O VI SSRS taut spartakiados vyr krepinis buvo domus, beveik kiekvienos rungtyns atkaklios ir intriguojanios. Lietuvos rinktin pagrin-dines met varybas, surengtas Kijeve, atskubjo tie-siai i Italijos. Ir laimjo penkerias rungtynes i eils. Ypa sunkiai seksi laimti prie Ukrainos krepi-ninkus. O norint patekti tarp ei pajgiausi rinkti-ni ir aisti dl apdovanojim, dar reikjo veikti labai pajgi Rusijos rinktin. Tai pavyko padaryti per pa-skutines rungtyni sekundes. Kai buvo lik aisti 27 sek., rezultatas buvo lygus 82:82. M. Paulauskas ge-bjo prasmukti pro varov gynyb ir i labai nepa-rankios padties mesti kamuol krep. Pergal 84:82!

  Prasidjus finalo rungtynms pralaimtos dvejos i eils: Rusijai atstovaujanioms Maskvos ir Lenin-grado rinktinms, bet patekti prizinink trejetuk vis dar buvo manoma trko pergals prie Gruzij. Tam jg nebebuvo. Pralaimjusi ias labai temptas rungtynes (75:78) ir nugaljusi Latvijos krepininkus, Lietuvos vyr rinktin jau trei kart SSRS taut spar-takiad krepinio varybose um ketvirt viet.

  1975 m. liepos 12 d. Kijevas. 200LietuvaAzerbaidanas 126:71 (58:42).

  1975 m. liepos 13 d. Kijevas. 201LietuvaArmnija 79:70 (32:31).

  1975 m. liepos 14 d. Kijevas. 202LietuvaTurkmnija 96:38 (44:19).

  1975 m. liepos 16 d. Kijevas. 203LietuvaUkraina 80:79 (44:30).

  1975 m. liepos 17 d. Kijevas. 204LietuvaRusija 84:82 (41:39).

  1975 m. liepos 18 d. Kijevas. 205LietuvaRusija 60:93 (31:50).

  1975 m. liepos 20 d. Kijevas. 206LietuvaRusija 67:95 (29:49).

  1975 m. liepos 21 d. Kijevas. 207LietuvaGruzija 75:78 (40:41).

  1975 m. liepos 22 d. Kijevas. 208LietuvaLatvija 84:83 (46:33).

  Puikus pabaigtuvi vainikas

  Metams baigiantis Latvijos vals-tybs ir krepinio sostin Ryga sukviet keturi Baltijos ali

  rinktines varytis dl Baltijos taurs. Sklandiai ir labai rezultatyviai aidusi, kito trenerio S. Butauto vadovau-jama, Lietuvos rinktin laimjo visas trejas rungtynes.

  1975 m. spalio 31 d. Ryga. 209LietuvaSuomija 110:86 (50:47). M. Arlauskas 2, S. Jovaia 4, J. Jurkaitis 13, Darius Laskys 0, A. Linkeviius 24, V. Masalskis 10, S. Patkauskas 5, M. Paulauskas 22, A. idlauskas 13, L. u kaitis 17. Treneris S. Butautas.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak200 201 202 203 204 205 206 207 208

  R. Girskis 5 10 3 19 10 12 14 14 8 87

  S. Jovaia 10 10 3 12 11 10 0 10 8 66

  J. Jurkaitis 12 3 6 8 3 4 10 8 7 9 61

  M. Karniovas 4 4 4 4 4 16

  A. Linkeviius 12 18 6 6 6 14 6 15 5 9 88

  S. Patkauskas 10 2 14 11 0 0 0 7 37

  M. Paulauskas 19 18 6 11 11 16 14 7 95

  A. Pavilonis 10 0 17 0 10 4 16 7 57

  A. idlauskas 19 8 6 8 8 4 4 4 10 9 71

  R. Venzbergas 2 2 14 5 2 6 4 6 2 9 43

  L. ukaitis 13 14 8 4 18 7 6 6 8 76

  A. ukauskas 10 4 8 10 14 0 0 6 2 9 54

  Treneriai V. Bimba, A. Paulauskas

  13 lentel. Lietuvos krepinink indlis V SSRS spartakiados krepinio varybas 1975 m.

 • 62

  1975 m. lapkriio 1 d. Ryga. 210LietuvaEstija 108:88 (59:44). M. Arlauskas 6, S. Jovaia 12, J. Jurkaitis 8, D. Laskys 0, Arnas Lauritnas 6, A. Linkeviius 10, V. Masalskis 17, S. Patkauskas 15, M. Paulauskas 10, A. idlauskas 14, L. ukaitis 10. Treneris S. Butautas.

  1975 m. lapkriio 2 d. Ryga. 211LietuvaLatvija 101:94 (52:43). M. Arlauskas 12, S. Jovaia 4, J. Jurkaitis 8, A. Lin keviius 14, V. Masalskis 8, S. Patkauskas 13, M. Paulauskas 18, A. idlauskas 10, L. ukaitis 14. Treneris S. Butautas.

  inia apie Lietuvos krepinink pergal ir Meksik

  Lietuvos rinktin per trejus metus (19761978) aid tik devynerias tarpvalstybi-nes run gty nes (1977 m.

  n vie n). Var ov bta domi. Vilniuje 1978 m. vl surengtame Gagarino taurs turnyre rungtyniavo JAV, Meksikos rinktins. Su Meksikos krepininkais Lietu-vos rinktin aid pirm kart. aid graiai, pergal buvo tvirta.

  1976 m. spalio 24 d. Leningradas. 212LietuvaRusija. 95:89 (60:41). M. Arlauskas 2, Algirdas Dapkus 0, J. Jurkaitis 27, D. Laskys 0, A. Linkeviius 24, V. Masalskis 2, S. Patkauskas 12, Eugenijus Vasiliauskas 20, A. elnys 2, L. u kaitis 6. Treneris S. Butautas.

  1976 m. spalio 25 d. Leningradas. 213LietuvaUkraina 71:86 (33:52). M. Arlauskas 10, A. Dapkus 0, J. Jurkaitis 13, D. Las kys 0, A. Lauritnas 5, A. Linkeviius 21, V. Masalskis 0, S. Patkauskas 8, E. Vasiliauskas 2, A. elnys 2, L. u kaitis 10. Treneris S. Butautas.

  1976 m. spalio 27 d. Leningradas. 214LietuvaRusija 82:86 (42:34). M. Arlauskas 8, A. Dapkus 6, Kstutis Godliauskas 0, J. Jurkaitis 22, D. Laskys 2, A. Lauritnas 2, A. Lin keviius 18, S. Patkauskas 5, E. Vasiliauskas 0, A. el nys 2, L. ukaitis 17. Treneris S. Butautas.

  1976 m. spalio 30 d. Leningradas. 215LietuvaRusija 68:69 (31:38). M. Arlauskas 8, A. Dapkus 2, J. Jurkaitis 12, D. Laskys 5, A. Lauritnas 3, A. Linkeviius 25, E. Vasiliauskas 2, A. elnys 2, L. ukaitis 9. Treneris S. Butautas.

  1978 m. rugpjio 24 d. Vilnius. 216LietuvaJAV 68:106 (28:52). Vytenis Andrinas 12, M. Arlauskas 6, R. Girskis 7, J. Jur kaitis 2, D. Laskys 9, A. Lauritnas 2, A. Lin keviius 4, V. Masalskis 6, Donatas Paakarnis 0, A. Pa vi lonis 14, Alfredas Vaitkus 0, E. Vasiliauskas 6. Treneris S. Butautas.

  1978 m. rugpjio 25 d. Vilnius. 217Lietuvaekoslovakija 102:105 (53:54). V. Andrinas 6, M. Arlauskas 0, R. Girskis 21, J. Jur kaitis 8, D. Laskys 18, A. Lauritnas 6, A. Lin keviius 27, V. Masalskis 0, A. Pavilonis 16, E. Vasiliauskas 0. Treneris S. Butautas.

  1978 m. rugpjio 28 d. Vilnius. 218LietuvaSSRS 68:105 (30:54). V. Andrinas 12, M. Arlauskas 4, R. Girskis 4, J. Jur kaitis 0, D. Laskys 2, A. Lauritnas 10, A. Lin keviius 2, V. Masalskis 14, D. Paakarnis 2, A. Pavilonis 12, A. Vaitkus 0, E. Vasiliauskas 6. Treneris S. Butautas.

  1978 m. rugpjio 29 d. Vilnius. 219LietuvaMeksika 113:87 (64:46). V. Andrinas 6, M. Arlauskas 10, R. Girskis 23, J. Jur kaitis 0, D. Laskys 20, A. Lauritnas 8, A. Lin keviius 24, V. Masalskis 3, D. Paakarnis 0, A. Pavilonis 11, E. Vasiliauskas 8. Treneris S. Butautas.

  1975 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris S. Butautas

 • 63

  1978 m. rugsjo 17 d. Maskva. 220LietuvaSSRS 80:115 (44:57). V. Andrinas 4, M. Arlauskas 2, R. Girskis 4, J. Jurkaitis 8, D. Laskys 12, A. Lauritnas 14, A. Linkeviius 8, V. Ma salskis 4, A. Pavilonis 8, E. Vasiliauskas 6, L. u kaitis 10. Treneris S. Butautas.

  Liepojoje antra, Kaune pirma

  Latvijos uostamiestyje 1979 m. vasaros pradioje surengtose ei rinktini varybose Lietu-

  vos kre pi ninkus aplenk Rusijos komanda, lietu viams pavyko veikti Latvijos, Estijos rinktines, taigi uimti antr viet.

  Kaune surengt keturi ali krepinio turnyr lai-mjo msikiai. Diugino rezultatyvus j aidimas. Tik rpjo, ar iliks jis toks ir per svarbiausias met varybas, kur varovs bus geriausios Europos bei pasaulio ali rinktins. Vili teik ir rinktin papil-diusios jaunos jgos: Raimundas ivilis, Jonas Kaz-lauskas, Edmundas Narmontas.

  1979 m. birelio 26 d. Liepoja. 221LietuvaLatvija 101:93 (50:45). V. Andrinas 8, R. ivilis 0, R. Girskis 12, J. Kazlauskas 19, D. Laskys 4, A. Lauritnas 2, V. Masalskis 1, E. Narmontas 13, D. Paakarnis 4, A. Pavilonis 12, A. Vai t kus 24, L. ukaitis 2. Treneris S. Butautas.

  1979 m. birelio 27 d. Liepoja. 222LietuvaBaltarusija 98:95 (57:45). R. Girskis 14, J. Kazlauskas 12, D. Laskys 6, A. Lau ritnas 4, V. Masalskis 6, E. Narmontas 12, D. Paakarnis 1, A. Pavilonis 11, A. Vaitkus 22, L. ukaitis 10. Treneris S. Butautas.

  1979 m. birelio 29 d. Liepoja. 223LietuvaEstija 93:91 (47:53). R. Girskis 28, J. Kazlauskas 24, D. Laskys 8, A. Lau ritnas 2, V. Masalskis 0, E. Narmontas 2, A. Pavilonis 5, A. Vaitkus 16, L. ukaitis 8. Treneris S. Butautas.

  1979 m. birelio 30 d. Liepoja. 224LietuvaRusija 86:106 (45:47). R. Girskis 14, J. Kazlauskas 17, D. Laskys 11, A. Lau ritnas 0, V. Masalskis 4, E. Narmontas 14, D. Paakarnis 4, A. Pavilonis 11, A. Vaitkus 11, L. ukaitis 0. Treneris S. Butautas.

  1979 m. liepos 6 d. Vilnius. 225LietuvaBaltarusija 105:83 (55:37). V. Andrinas 18, M. Arlauskas 2, R. Girskis 13,S. Jo vaia 4, J. Kazlauskas 6, D. Laskys 19, A. Linkeviius 4, A. Lauritnas 4, E. Narmontas 16, D. Paakarnis 3, A. Vaitkus 12, L. ukaitis 4. Treneris S. Butautas.

  1979 m. liepos 7 d. Vilnius. 226LietuvaBaltarusija 77:94 (40:50). V. Andrinas 16, R. ivilis 0, R. Girskis 10, S. Jovaia 10, J. Kazlauskas 8, D. Laskys 8, A. Linkeviius 10, A. Lau ritnas 4, E. Narmontas 5, A. Vaitkus 4, L. u kaitis 2. Treneris S. Butautas.

  1979 m. liepos 10 d. Kaunas. 227LietuvaUzbekija 98:90 (52:44). V. Andrinas 12, M. Arlauskas 0, Valdemaras Cho miius 10, R. ivilis 10, R. Girskis 1, S. Jovaia 4, D. Laskys 10, A. Linkeviius 20, A. Lauritnas 6, E. Narmontas 6, D. Paakarnis 2, A. Pavilonis 6, L. u kaitis 11. Treneris S. Butautas.

  1979 m. liepos 13 d. Kaunas. 228LietuvaKazachija 134:79 (73:33). V. Andrinas 6, V. Chomiius 13, R. Girskis 9, S. Jovaia 15, J. Kazlauskas 4, D. Laskys 21, A. Lin keviius 20, A. Lauritnas 8, E. Narmontas 15, A. Pavilonis 2, A. Vaitkus 19, L. ukaitis 2. Treneris S. Butautas.

  1979 m. liepos 14 d. Kaunas. 229LietuvaBaltarusija 111:77 (51:46). V. Andrinas 11, V. Chomiius 4, R. Girskis 14, S. Jo vaia 10, J. Kazlauskas 14, D. Laskys 11, A. Lin keviius 8, A. Lauritnas 5, E. Narmontas 6, A. Pavilonis 12, A. Vaitkus 7, L. ukaitis 9. Treneris S. Butautas.

  1979 m. liepos 15 d. Kaunas. 230LietuvaGruzija 96:68 (40:43). V. Andrinas 8, V. Chomiius 6, R. Girskis 6, S. Jovaia 16, J. Kazlauskas 22, D. Laskys 6, A. Linkeviius 4, A. Lau ritnas 0, A. Pavilonis 16, A. Vaitkus 12, L. u kaitis 0. Treneris S. Butautas.

  Jau ne tik SSRS taut spartakiada

  VII SSRS taut spartakiados krepinio varybos i esms skyrsi nuo vis iki tol rengt.

  Varybos vyko Pabaltijo alyje Lietuvoje, dviejuo-se miestuose: Kaune ir Vilniuje. Jose varsi ir ketu-rios labai pajgios iaurs Amerikos (JAV) ir Euro-

 • 64

  pos (Jugoslavija, ekoslovaki ja ir Lenkija) ali vyr krepinio rinktins. Su trimis i j JAV, e ko slo-vakija ir Lenkija aid Lietuvos krepininkai. aid i ties garbingai: laimjo rungtynes su lenkais, la-bai permaining kov nedideliu skirtumu pralaim-jo ekoslovakijai ir kaip lygs su lygiais rungtynia-vo su JAV rinktine. Oficialioje skaitoje Lietuvos rinktin buvo eta (i 21), be usienio ali vl ketvirta.

  1979 m. liepos 21 d. Vilnius. 231LietuvaTurkmnija 128:65 (48:45).

  1979 m. liepos 22 d. Vilnius. 232LietuvaMoldavija 98:79 (49:33).

  1979 m. liepos 23 d. Vilnius. 233LietuvaTadikija 131:85 (75:41).

  1979 m. liepos 24 d. Vilnius. 234LietuvaUkraina 72:97 (30:42).

  1979 m. liepos 27 d. Vilnius. 235LietuvaGruzija 97:84 (50:35).

  1979 m. liepos 28 d. Vilnius. 236LietuvaLenkija 86:73 (45:30).

  1979 m. liepos 20 d. Vilnius. 237LietuvaBaltarusija 113:97 (58:52).

  1979 m. liepos 31 d. Vilnius. 238Lietuvaekoslovakija 85:89 (47:46).

  1979 m. rugpjio 1 d. Vilnius. 239LietuvaRusija 88:93 (42:53).

  1979 m. rugpjio 3 d. Vilnius. 240LietuvaJAV 76:86 (40:42).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

  V. Andrinas 4 16 14 10 0 2 4 4 10 9 64

  V. Chomiius 9 0 12 2 0 11 2 0 6 9 42

  R. Girskis 10 14 6 16 8 32 20 11 7 9 124

  S. Jovaia 2 12 16 0 8 16 2 12 17 18 10 103

  J. Kazlauskas 13 0 10 6 20 11 4 8 10 9 82

  D. Laskys 11 13 13 4 4 41

  A. Linkeviius 11 8 17 2 10 0 12 6 2 0 10 68

  A. Lauritnas 13 4 0 0 0 4 6 21

  E. Narmontas 24 17 4 2 10 18 11 12 0 0 10 98

  A. Pavilonis 10 12 6 4 12 2 14 15 16 20 10 111

  A. Vaitkus 11 33 36 17 14 18 6 12 13 9 160

  L. ukaitis 10 2 6 4 4 18 2 12 2 9 60

  Treneris S. Butautas, R. Endrijaitis

  14 lentel. Lietuvos krepinink indlis VII SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1979 m.

  Dar viena jaun talenting aidj karta, kiti treneriai ir dideli permain laukimo metas

  (19821990 m.)Kolumbija igirdo Lietuvos vard

  Vienas svarbiausi io sud tin-go naciona lins Lietuvos rinkti-ns laikotarpio bruo buvo

  nauj, talenting krepi nink engimas didj krepin ir rinktin. Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Gintaras Krapikas, Alfredas Vainauskas, Min daugas Lekarauskas, Virginijus Jankauskas ir kt. padjo igyventi t nelengv ms krepinio met ir daugel sezon garsino Lietuv, jos krepin. Juk septynerius metus (19841990) Lietuvos vyr rinktins tarsi nebuvo: ji nedalyvavo varybose, ne-buvo suburiama.

  Pasikeit ir treneriai: rinktins treneriu tapo Vladas Garastas.

  Kas ketveri metai rengiamos SSRS taut spartakiados varybos vyko 1983 m. Todl 1982 m. Lietuvos rinktin aid trejas tarpvalstybines rungtynes. Vilniuje nekan-triai buvo laukiamos rungtyns su Kolumbijos krepi-ninkais vis pirma dl to, kad ms rinktin aid su tolimos alies atsto vais pirm kart, antra, kad norta painti svei i Piet Amerikos aidim. Kolumbijos rinktin 1983 m. Piet Amerikos empionate um et viet. Sveiai tik pirm klin nirtingai prieinosi.

 • 65

  1982 m. gegus 9 d. Vilnius. 241LietuvaKolumbija 104:68 (48:36). M. Arlauskas 2, R. ivilis 12, V. Jankauskas 12, J. Kaz lauskas 12, G. Krapikas 5, D. Laskys 8, Mindaugas Lekarauskas 8, Vilmantas Matkeviius 6,A. Pavilonis 11, A. Vai nauskas 8, A. Vaitkus 6, Raimundas Valikonis 14. Treneris V. Garastas.

  1982 m. liepos 30 d. Jiynas (ekoslovakija). 242Lietuvaekoslovakija 88:108 (42:58). V. Andrinas 3, M. Arlauskas 2, R. Girskis 7, V. Jan kauskas 8, Alvydas Kainskis 3, J. Kazlauskas 0, V. Ma sal skis 16, V. Matkeviius 6, A. Pavilonis 10, A. Vai nauskas 22, R. Valikonis 11. Treneris V. Garastas.

  1982 m. rugpjio 1 d. Jiynas. 243Lietuvaekoslovakija 91:106 (45:51). V. Andrinas 2, M. Arlauskas 6, R. Girskis 0, V. Jan kauskas 11, J. Kazlauskas 16, V. Masalskis 17, V. Mat keviius 10, A. Pavilonis 15, A. Vainauskas 14, R. Valikonis 0. Treneris V. Garastas.

  Intensyvus rengimasis pagrindinms varyboms be lyderi

  VIII SSRS taut spartakia-dos krep inio vary boms Lietuvos rinktin rengsi kruopiai, daug rungty-

  niavo. 1983 m. balandiogegus mn. ji aid Lie-tuvoje ir ekoslo vakijoje 12 tarp valsty bini rung tyni, taiau be trij pagrindini aidj A. Sa bonio, S. Jo-vaios ir V. Cho miiaus, ie buvo SSRS rinktinje.

  1983 m. balandio 17 d. Klaipda. 244LietuvaLatvija 95:91 (38:38; 74:74; 82:82).V. Andrinas 2, M. Arlauskas 16, Algirdas Brazys 6, V. Jankauskas 12, G. Krapikas 7, Rimas Kurtinaitis 11, M. Lekarauskas 7, A. Vainauskas 21, R. Valikonis 13. Treneris V. Garastas.

  1983 m. balandio 18 d. Klaipda. 245LietuvaLatvija 101:104 (48:54). V. Andrinas 6, M. Arlauskas 2, A. Brazys 24, V. Jan kauskas 27, G. Krapikas 13, R. Kurtinaitis 0, M. Lekarauskas 10, R. Valikonis 19. Treneris V. Garastas.

  1983 m. balandio 23 d. Praha. 246Lietuvaekoslovakija 95:98 (51:52). V. Andrinas 8, M. Arlauskas 4, V. Jankauskas 12, J. Kaz lauskas 16, G. Krapikas 20, M. Lekarauskas 12, A. Vainauskas 19, R. Valikonis 4. Treneris V. Garastas.

  247 1983 m. balandio 24 d. Nimburkas(ekoslovakija).Lietuvaekoslovakija 108:120 (60:62). V. Andrinas 6, M. Arlauskas 8, A. Brazys 2, V. Jan kauskas 15, J. Kazlauskas 19, G. Krapikas 16, M. Lekarauskas 6, A. Vainauskas 28, R. Valikonis 8. Treneris V. Garastas.

  1983 m. balandio 25 d. Brno (ekoslovakija). 248Lietuvaekoslovakija 79:91 (45:53). M. Arlauskas 0, A. Brazys 1, V. Jankauskas 4, A. Ka inskis 2, J. Kazlausklas 16, G. Krapikas 26, M. Lekarauskas 1, A. Vainauskas 25, R. Valikonis 4. Treneris V. Garastas.

  1983 m. balandio 28 d. Bratislava. 249LietuvaAustrija 92:77 (43:44). V. Andrinas 0, M. Arlauskas 6, A. Brazys 4, V. Jan kauskas 18, A. Kainskis 0, J. Kazlauskas 16, G. Krapikas 12, M. Lekarauskas 6, A. Vainauskas 20, R. Valikonis 10. Treneris V. Garastas.

  1983 m. balandio 29 d. Bratislava. 250Lietuvaekoslovakija 78:96 (40:56).V. Andrinas 0, M. Arlauskas 0, A. Brazys 2, V. Jan kauskas 9, J. Kazlauskas 21, G. Krapikas 10, M. Lekarauskas 12, A. Vainauskas 22, R. Valikonis 2. Treneris V. Garastas.

  1980 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris V. Garastas

 • 66

  1983 m. gegus 21 d. Kaunas. 251LietuvaEstija 93:78 (49:38). M. Arlauskas 8, A. Brazys 4, R. ivilis 18, V. Jankauskas 8, J. Kazlauskas 14, G. Krapikas 8, R. Kurtinaitis 4, M. Lekarauskas 2, A. Vainauskas 19, R. Valikonis 8. Treneris V. Garastas.

  1983 m. gegus 22 d. Kaunas. 252LietuvaUzbekija 88:92 (48:47). M. Arlauskas 15, A. Brazys 0, R. ivilis 18, V. Jankauskas 8, J. Kazlauskas 6, G. Krapikas 4, R. Kurtinaitis 19. M. Lekarauskas 0, A. Vainauskas 14, R. Valikonis 4. Treneris V. Garastas.

  1983 m. gegus 23 d. Kaunas. 253LietuvaBaltarusija 110:97 (61:46). M. Arlauskas 6, R. ivilis 23, V. Jankauskas 20, J. Kazlauskas 17, G. Krapikas 10, R. Kurtinaitis 5, M. Lekarauskas 0, A. Vainauskas 27, R. Valikonis 2. Treneris V. Garastas.

  1983 m. gegus 30 d. Anykiai. 254LietuvaTadikija 112:72 (60:39). M. Arlauskas 8, R. ivilis 4, V. Jankauskas 16, J. Kazlauskas 18, G. Krapikas 10, R. Kurtinaitis 34, M. Lekarauskas 4, V. Masalskis 6, A. Vainauskas 8, R. Valikonis 4. Treneris V. Garastas.

  1983 m. gegus 31 d. Anykiai. 255LietuvaTadikija 92:67 (52:32). M. Arlauskas 8, R. ivilis 6, V. Jankauskas 6, A. Ka inskis 2, J. Kazlauskas 14, G. Krapikas 10, R. Kurtinaitis 12, M. Lekarauskas 12, V. Masalskis 8, A. Vainauskas 10, R. Valikonis 4. Treneris V. Garastas.

  Paskutins SSRS taut spartakiados krepinio varybos

  VIII SSRS taut spartakiados krepinio varybos buvo pas- ku tins, kuriose aid Lietu-vos rinktin. Pagal aidj

  sudt Lietuvos krepininkai tu r jo bti pajgs ais-ti dl apdovanojim. Taiau nebuvo vertinta viena svarbi aplinkyb: trys geriausi Lietuvos krepininkai A. Sabonis, S. Jovaia, V. Chomiius negaljo kartu su Lietuvos rinktine tinkamai rengtis ioms vary-boms, nes aid dar ir SSRS rinktinje, tad buvo tiek fizikai, tiek psichikai gerokai pavarg. Juk sparta-kiados varybos vyko 19821983 m. sezonui bai-giantis. T kart pastebtas paradoksas: kuo daugiau ger krepinink Lietuvoje iugdoma, tuo jos rinkti-

  nei blogiau varybose. Kita vertus, aidimas svar-biausiose Europos, pasaulio varybose atstovaujant SSRS rinktinms spartino Lietuvos jaunj krepinin-k meistrikumo augim, didino patyrim.

  Nesunkiai laimjusi visas rungtynes pogrupio var-ybose, Lietuvos rinktin vl aid stipriausi ei komand finalo grupje. ia ir pritrko sutelkto vis ms lyderi aidimo, jg, nes varovai buvo verti vienas kito. Jau per pirmas finalo grups rungtynes tai buvo akivaizdu: rungtyni su Rusijos krepininkais nugaltojas paaikjo... paskutin aidimo sekund. Lietuvos krepininkai pusjus antram kliniui pir-mavo 68:55, bet likus aisti minut rezultatas pasi-keit ms nenaudai 86:88. A. Sabonis met du baudos metimus ir lygiosios 88:88. Likus tik 1 sek. R. Kurtinaitis privert varovus prasiengti, met abu baudos metimus. Ms vyrai vent pergal 90:88. Vliau nedideliu skirtumu buvo pralaimta Latvijai, Gruzijai. Neliko jg pasiprieinti Ukrainos galinui V. Tka enkai...

  Po keleri neskming rungtyni dar buvo proga palypti ant treiojo garbs pakylos laiptelio: reikjo veikti Rusijos rinktin. Ir vl rungtyni baigties svars-tykls nusviro varov naudai. Lietuvos aidjams liko tik eta vieta.

  1986 m. birelio 13 d. Maskva. 256LietuvaMoldavija 96:77 (39:33).

  1983 m. birelio 14 d. Maskva. 257LietuvaBaltarusija 100:86 (59:43).

  1983 m. birelio 16 d. Maskva. 258LietuvaKazachija 97:78 (48:36).

  1983 m. birelio 17 d. Maskva. 259LietuvaTadikija 112:43 (59:16).

  1983 m. birelio 18 d. Maskva. 260LietuvaRusija 90:88 (48:41).

  1983 m. birelio 20 d. Maskva. 261LietuvaGruzija 95:98 (51:48).

  1983 m. birelio 21 d. Maskva. 262LietuvaLatvija 72:78 (40:46).

  1983 m. birelio 23 d. Maskva. 263LietuvaUkraina 68:76 (28:39).

  1983 m. birelio 24 d. Maskva. 264LietuvaRusija 66:95 (38:48).

  1983 m. birelio 25 d. Maskva. 265LietuvaRusija 88:91 (48:48).

 • 67

  Krepinio varybos SSRS taut spartakiadose bdas isaugoti rinktin, gyti meistrikumo

  Beveik tris deimtmeius (19561983) trukusios var -ybos buvo presti i ns, i pradi SSRS lygio, vliau (nuo 1979 m.) tarptautiniu mastu. Tai gera pro ga ofici-

  aliose var ybose ibandyti rinktinei jgas tiek su paj-giausiomis SSRS respublik rinktinmis, tiek su kit valstybi nacionalinmis rinktinmis. Be to, rengiantis ioms varyboms Lietuvos rinktinei buvo sudaromos geros pratyb slygos, galimybs aisti nemaai rung-tyni su kit ali rinktinmis. Tai buvo viena i prie-asi, leidusi isaugoti, nuolat suburti, pristatyti pa-sauliui Lietuvos rinktin.

  SSRS taut spartakiad vyr krepinio varybose Lietuvos rinktin aid 73 tarpvalstybines rungtynes, i j 45 (62 proc.) laimjo. Per vienas rungtynes Lie -tuvos rinktin peln vidutinikai po 77 takus, jos var -ovs po 69 (skirtumas +8). Didiausias rezultatas pasiektas aidiant su Tadikijos rinktine 1979 m. 131:85, maiausias su Armnija 1952 m. 52:38. imt ir daugiau tak Lietuvos krepininkai peln a-tuoneriose rungtynse (11 proc.).

  Lietuvos rinktin vien kart um trei (1956 m.), tris kartus ketvirt (1963, 1967, 1975 m.), tris kartus et (1971, 1979, 1983 m.) ir vien kart atunt (1959 m.) vie t.

  Po 50 met sutiktuvs Kauno sporto halje

  1989 m. pavasar sujo 50 me t, kai atvr duris Kau-no sporto hal ir joje vyko III

  Europos vyr krepinio empionatas. Tada Lietuvos rink-tin antr kart tapo Senojo emyno empione. Kau n atvyko to vykio dalyviai Lietuvos rinktins aidjai P. Lubinas, L. Baltrnas, V. Norkus, P. Ma ei ka, L. Pet -

  rauskas, E. Nikolskis, taip pat vienas pirmj Lietuvos krep i nink mokytoj, ieivijos lietuvis dr. K. Sa vickas.

  1939 m. Europos empionas Pranas Maeika 1989 m. rugsjo 16 d. ra: Sveikinu Lietuvos krep-ininkus, pasiekusius aukt krepinio lyg, ir diau-giuosi, kad ir a galjau prisidti prie krepinio isi-vystymo Lietuvoje.

  Ta proga surengtos ir buvusi pagrindini preten-deni 1939 m. Europos empioni vard Lietuvos ir Latvijos rinktini rungtyns.

  1989 m. rugsjo 12 d. Kaunas. 266LietuvaLatvija 125:112 (62:59). A. Brazys 2, V. Chomiius 31, Erikas Bublys 0, Romanas Brazdauskis 3, S. Jovaia 20, Artras Karniovas 6, G. Krapikas 3, R. Kurtinaitis 8, Gintaras Pocius 7, A. Sa bonis 28, A. Vainauskas 8, Arnas Visockas 9. Treneris Henrikas Giedraitis.

  1989 m. 1936 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris ir aidjas Kostas Savickas po puss amiaus vl Kno kultros rm (dabar Kno kultros akademijos) krepinio salje

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak256 257 258 259 260 261 262 263 264 265

  M. Arlauskas 4 0 6 22 4 4 8 4 8 52

  V. Chomiius 10 4 12 14 11 20 10 4 4 6 10 95

  R. ivilis 8 6 4 12 6 2 4 7 42

  V. Jankauskas 6 6 6 0 4 0 6 22

  S. Jovaia 10 22 0 4 10 2 6 12 8 66

  J. Kazlauskas 9 4 15 4 4 8 12 4 2 22 10 84

  G. Krapikas 14 9 2 14 3 2 2 1 16 2 10 65

  R. Kurtinaitis 11 10 16 6 6 12 2 13 12 13 10 101

  M. Lekarauskas 0 8 7 0 4 15

  V. Masalskis 5 10 6 22 9 2 6 10 2 9 72

  A. Sabonis 8 15 18 15 31 25 18 22 12 27 10 191

  A. Vainauskas 11 20 8 13 16 16 6 4 0 9 94

  Treneriai V. Garastas, R. Endrijaitis, A. ukauskas

  15 lentel. Lietuvos krepinink indlis VIII SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1983 m.

 • 68

  1989 m. 1939 m. Europos empionas P. Lubinas su kitos kartos rinktins aidjais. I kairs: S. Jovaia, R. Kurtinaitis, A. Brazys, V. Chomiius

  1989 m. Po 50 met Lietuv sugr III Europos empionato laimtojai buvo graiai sutikti. I kairs: antras V. Norkus, etas L. Petrauskas, devintas L. Baltrnas, tryliktas K. Savickas, dvideimtas E. Nikolskis

  Vjas, nupts umarties dulkes

  Ne dl savo kalts i stum tos i tarptautinio sporto sjdio Lietuvos kaip valstybs vardui

  kilo pa vo jus apsineti laiko dul kmis, palengva nu-grimzti pasaulio umartin. Vjas tas dulkes energin-gai sklaid. yms Lietuvos sportininkai (ir krep-ininkai) ir, inoma, Lietuvos krepinio rinktins, pasiekusios didel meistrikum, nuolatos primin garbing krat prie Nemuno Lietuv. Primin ne tik buvusios SSRS, bet ir pasaulio tautoms.

  1996 m. Nacionalins premijos laureatas dailinin-kas Vytautas Valius: Lietuvos krepinink nuopelnai neimatuojami. Talentingieji aidjai ir treneriai lo-

  vino ir iki iol lovina ms Tvyns vard. Nors ilg laik usienyje jie buvo laikomi rusais arba sovietais, taiau pamau imta kalbti apie al, kurioje uaugo ir subrendo tos vaigds apie Lietuv (17).

  Operos dainininkas prof. Eduardas Kaniava: vai-riais mano jaunuoliko amiaus tarpsniais, o ir vliau, Lietuvos krepinis formavo Lietuvos Respublikos, Lie-tuvos valstybs vaizd . Krepinis tai amiaus laukimas, susitikimai prie televizijos ekran ar sporto rmuose. Tai neapsakomas visos eimos diaugsmas, aistros, net bemiegs naktys. lov vis kart Lietuvos krepininkams, garsinusiems ms nedidel taut pa-saulyje! (17).

 • 69

  Sugrimas tarptautin krepin ir olimpinio debiuto metai (19911992 m.)

  Skamba Lietuvos himnas ir keliama Trispalv

  Pirmos tarpvalstybins run gtyns atgavus Nepriklau so myb ais-tos 1991 m. ba lan d. Tada prie rungtynes su Suomija Vilniaus sporto rmuose vl skambjo

  Lietuvos himnas, rmus puo Lietuvos ir Suomijos vliavos. Lietuvos rinktinje nebuvo dalies geriausi krepi nink, jie aid usienio komandose.

  1991 m. balandio 19 d. Vilnius. 267LietuvaSuomija 93:84 (38:43). A. Brazys 15, E. Bublys 5, Darius Dimaviius 2, Gintaras Einikis 12, Vaidotas Jurgilas 4, Rolandas Knyza 10, Darius Lukminas 23, Alvydas Pazdrazdis 19, Arvydas Tamkeviius 3, Tauras Stumbrys 0. Treneris R. Sargnas.

  1991 m. balandio 20 d. Panevys. 268LietuvaSuomija 68:66 (35:31). A. Brazys 8, E. Bublys 2, D. Dimaviius 8, G. Einikis 8, V. Jurgilas 19, R. Knyza 0, Gintaras Leonaviius 0, D. Lukminas 15, A. Pazdrazdis 0, Gintaras ivickas 0, A. Tamkeviius 8. Treneris R. Sargnas.

  1991 m. balandio 21 d. Kaunas. 269LietuvaSuomija 65:72 (28:35). A. Brazys 11, E. Bublys 1, D. Dimaviius 8, G. Einikis 6, V. Jurgilas 6, R. Knyza 7, D. Lukminas 0, Aurimas Palis 6, A. Pazdrazdis 12, G. ivickas 4, T. Stumbrys 2, A. Tamkeviius 2. Treneris R. Sargnas.

  1991 m. gegus 21 d. Vilnius. 270LietuvaLenkija 79:101 (35:52). A. Brazys 15, D. Dimaviius 4, G. Einikis 6, V. Jurgilas 2, R. Kurtinaitis 2, G. Leonaviius 5, D. Luk minas 14, Romas Petronis 4, T. Stumbrys 1, G. i vickas 6, Arnas Visockas 20. Treneris R. Sargnas.

  1991 m. gegus 24 d. Kaunas. 271LietuvaLenkija 102:111 (62:54). D. Dimaviius 7, G. Einikis 13, V. Jurgilas 2, R. Kurtinaitis 34, D. Lukminas 3, A. Pazdrazdis 16, Gintaras Stulga 5, G. ivickas 2, A. Tamkeviius 20. Treneris R. Sargnas.

  1991 m. birelio 7 d. Ostrava (ekoslovakija). 272LietuvaLenkija 94:101 (51:51). A. Brazys 21, Darius Darulis 8, D. Dimaviius 4, V. Jur gilas 5, R. Knyza 20, D. Lukminas 13, A. Pazdrazdis 13, G. Stulga 0, A. Tamkeviius 10. Treneris Edvardas Kairys.

  1991 m. birelio 8 d. Ostrava. 273Lietuvaekoslovakija 78:121 (38:49). A. Brazys 5, D. Darulis 17, D. Dimaviius 25, V. Jurgilas 2, R. Knyza 4, D. Lukminas 7, Egidijus Mikalajnas 1, A. Pazdrazdis 17, Martynas Purlys 0, G. Stulga 0, G. ivickas 0. Treneris E. Kairys.

  1991 m. birelio 9 d. Ostrava. 274LietuvaVengrija 82:80 (53:38). A. Brazys 11, D. Darulis 8, D. Dimaviius 14, R. Knyza 25, A. Pazdrazdis 16, M. Purlys 4, A. Tamkeviius 4. Treneris E. Kairys.

  Apie Lietuv, jos krepin suinojo apie 200 pasaulio ali

  1991 m. gruodio 20 die-na svarbi ir laukiama Lie-tuvos krepinio istorijos data. T dien krepinio

  100-meiui ski r tame neeiliniame FIBA kongrese Spring-filde (JAV) pirm kart skambjo lietuvi kalba: buvo pristatytas Lietuvos krepinio federacijos praneimas apie Lietuvos krepin ir pakartotas pageidavimas grin-ti Lietuvai visateiss FIBA nars status, kur ji buvo giju-si 1936 m. FIBA prezidentas D. Kilianas ikilmingai pra-ne, kad Lietuva (taip pat Latvija ir Estija) sugrintos FIBA eim. O tai reik daug: nuo tos dienos Lietuvos rinktin gavo teis dalyvauti visose FIBA rengiamose var-ybose, o Lietuvos krepinio atstovai FIBA veikloje.

  1991 m. Pirmieji Lietuvos krepinio federacijos ingsniai sugrti FIBA. S. Stonkus su FIBA Generaliniu sekretoriumi B. Stankoviiumi FIBA bstinje Miunchene

 • 70

  Debiutas naujose varybose

  Lietuvos vyr krepinio rinkti-n pirm kart dalyvavo iau-rs a li empionate. Rungty-

  niavo ga na sk mingai. Pralaimjo tik final gerai pastamiems nuolatiniams varovams Latvijos krep-ininkams ir um antr viet tarp atuoni empio-nate aidusi rinktini.

  1992 m. gegus 7 d. Oslas (Norvegija). 278LietuvaDanija 89:86 (48:44).

  1992 m. gegus 8 d. Oslas. 279LietuvaNorvegija 142:94 (69:46).

  1992 m. gegus 9 d. Oslas. 280LietuvaEstija 98:90 (43:40).

  1992 m. gegus 10 d. Oslas. 281LietuvaLatvija 80:95 (38:46).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak278 279 280 281

  G. Einikis 2 8 3 10 4 23

  S. Jovaia 5 4 4 11 4 24

  R. Knyza 2 6 4 3 12

  G. Krapikas 21 40 14 15 4 90

  R. Kurtinaitis 24 21 12 19 4 76

  D. Lukminas 11 15 16 7 4 49

  A. Pazdrazdis 5 12 12 0 4 29

  R. imkus 4 12 21 6 4 43

  D. Taraila 9 1 9

  A. Visockas 15 15 12 12 4 54

  Treneris R. Sargnas

  16 lentel. Lietuvos krepinink indlis iaurs ali empionat 1992 m.

  Per metus 37-erios tarpvalstybins rungtyns!

  Lietuvai vl tapus visateise tarptautinio krepinio ei-mos nare, atsivr plats ke-liai vairias tarptautines var-

  ybas. 1992 m. svarbiausios j buvo Barselonos olim pini aidyni krepinio varybos. Joms imta reng-tis nuo pirmos t met dienos. Lietuvos rinktinei atsi-rado daugel nauj galimybi rungtyniauti 1992-aisiais ji aid net 37-erias tarpvalstybines rungtynes.

  Garsas apie Lietuvos krepin pasiek Australij ir Islandij

  Jau 1992 m. sausio 1 d. Olan-dijoje Lie tuvos rinkti n pir m kart imgino j gas su Aus-tralijos krepi ninkais, sausiui

  baigiantis aid dvejas rungtynes Rei kjavike (Is lan dija). Tai bu vo savotikas sibgjimas prie svar bias oficia-lias tarptautines varybas.

  1992 m. sausio mn. 1 d. Harlemas (Olandija). 275LietuvaAustralija 90:92 (41:44).G. Einikis 12, S. Jovaia 10, V. Jurgilas 8, R. Knyza 16, G. Krapikas 4, D. Lukminas 21, A. Pazdrazdis 7, G. Stul ga 0, T. Stumbrys 12. Treneris R. Sargnas.

  1992 m. sausio 22 d. Reikjavikas. 276LietuvaIslandija 107:95 (45:38). G. Einikis 31, V. Jurgilas 6, Egidijus Kavolinas 6, Erikas Kuiauskas 9, D. Lukminas 21, E. Mikalajnas 0, A. Pazdrazdis 22, G. Stulga 0, T. Stumbrys 6, G. i vickas 6, Mindaugas Timinskas 0. Treneris R. Sargnas.

  1992 m. sausio 23 d. Reikjavikas. 277LietuvaIslandija 104:111 (47:47; 93:93). G. Einikis 12, V. Jurgilas 22, E. Kavolinas 6, E. Ku iauskas 14, D. Lukminas 30, A. Pazdrazdis 16, G. Stul ga 2, T. Stumbrys 0, M. Timinskas 2. Treneris R. Sargnas.

  1991 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris R. Sargnas. Greta M. Paulauskas

 • 71

  Paskui labai atkakliose rungtynse nusileista ei-mininkams: vl ms vyrai nesunkiai nugaljo Pran-czij ir um antr viet. Taur laimjo Graikijos rinktin. Debiutas tokio aukto lygio varybose buvo klotingas.

  1992 m. birelio 8 d. Atnai. 285LietuvaItalija 116:94 (51:36). R. Brazdauskis 0, V. Chomiius 10, D. Dimaviius 0, G. Einikis 0, S. Jovaia 3, A. Karniovas 4, G. Krapikas 8, R. Kurtinaitis 26, . Mariulionis 32, A. Pazdrazdis 4, A. Sabonis 23, A. Visockas 6. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  1992 m. birelio 9 d. Atnai. 286LietuvaGraikija 81:83 (39:44). V. Chomiius 7, G. Einikis 10, A. Karniovas 16, G. Kra pikas 0, R. Kurtinaitis 9, . Mariulionis 23, A. Pa zdrazdis 0, A. Sabonis 16, A. Visockas 0. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  1992 m. birelio 10 d. Atnai. 287LietuvaPranczija 109:78 (51:45). R. Brazdauskis 7, V. Chomiius 3, D. Dimaviius 2, G. Ei nikis 6, S. Jovaia 2, A. Karniovas 16, G. Krapikas 2, R. Kurtinaitis 15, . Mariulionis 20, A. Pazdrazdis 4, A. Sabonis 28, A. Visockas 4. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  Pakeliui olimpin krepin...

  Likus visai savaitei iki Barse-lonos olimpini aidyni at-ran kos varyb, Lietuvos

  krepi ninkai pakeliui jas aid rengimosi laikotar-pio toms neapsakomai atsakingoms varyboms pa-skutiniame turnyre. Lietuvos rinktins aidimas ir rezultatai teik nemaai vili, kad klitys pakeliui pagrindines olimpini aidyni krepinio vary-bas gali bti lai mingai veiktos. Vien pergal prie olimpini aidyni eimininkus j emje daug k reik.

  1992 m. birelio 14 d. Ibisa (Ispanija). 288LietuvaBulgarija 117:64 (61:39). R. Brazdauskis 6, D. Dimaviius 6, G. Einikis 11, S. Jo vaia 4, A. Karniovas 18, G. Krapikas 9, R. Kurtinaitis 15, . Mariulionis 20, A. Pazdrazdis 6, A. Sabonis 20, A. Visockas 2. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  1992 m. birelio 15 d. Ibisa. 289LietuvaIspanija 107:97 (59:54). R. Brazdauskis 0, D. Dimaviius 0, G. Einikis 0, S. Jo vaia 0, A. Karniovas 12, G. Krapikas 10, R. Kur tinaitis 25, . Mariulionis 46, A. Pazdrazdis 0, A. Sa bonis 14, A, Visockas 0. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  Lietuvos krepinis venia 70 met sukakt

  iai svarbiai sukakiai buvo or-ganizuojama daug domi ren-gini: sukurtas trij dali televi-zijos filmas, ileista knygel

  Septyniasdeimt ms krepinio met, surengtas vis kart geriausij Lietuvos krepinink konkursas ir kt. Ta proga vyko ir ei komand krepinio vary-bos. Jose dalyvavo Latvijos, Baltarusijos, Suomijos ir dvi Lietuvos rinktins, taip pat Ilinojaus (JAV) universi-teto krepininkai. Lietuvos rinktin buvo daug prana-esn u savo varovus.

  1992 m. gegus 27 d. Kaunas. 282LietuvaSuomija 129:71 (70:37). R. Brazdauskis 4, V. Chomiius 7, S. Jovaia 5, A. Kar niovas 17, G. Krapikas 16, R. Kurtinaitis 25, arnas Mariulionis 29, A. Sabonis 26. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  1992 m. gegus 28 d. Vilnius. 283LietuvaBaltarusija 110:57 (55:33). R. Brazdauskis 6, V. Chomiius 4, S. Jovaia 9, A. Ka r niovas 9, G. Krapikas 10, R. Kurtinaitis 27, . Mar iulionis 27, A. Sabonis 18. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  1992 m. gegus 30 d. Kaunas. 284LietuvaLatvija 137:77 (65:33). R. Brazdauskis 10, V. Chomiius 14, G. Einikis 10, S. Jo vaia 12, A. Karniovas 13, G. Krapikas 12, R. Kur tinaitis 27, . Mariulionis 26, A. Sabonis 13. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  Dar vienas Lietuvos vyr rinktins debiutas, paskelbs, kad Europos krepinio elit gro dar viena krepinio alis

  Tai buvo bene rim iausias i iki tol vykusi Lietuvos vyr krepinio rinktins pajgumo ibandymas at-gavus Nepriklausomyb: aidjai buvo pakviesti prestiines Akropolio tau-

  rs varybas, kurias nuo 1986 m. kasmet Atnuose rengia Graikijos krepinio federacija. Jose dalyvauja keturi ali rinktins. Dl Akropolio taurs 1992 m. varsi Graikijos, Italijos, Pranczijos ir Lietuvos rink-tins.

  Pirmos rungtyns su Italija buvo nepaprastai reik-mingas ms krepinink jg ir gebjim ibandy-mas. Juk Italijos krepininkai, 1991 m. Europos em-pionato sidabro medali laimtojai, turjo didiul aukto lygio tarptautini varyb patyrim. Kartu ios rungtyns Lietuvos krepininkams svar bios dar vienu poiriu: iki tol Lietuvos vyr rinktin oficialiose var-ybose nebuvo pralaimjusi Italijai. Rungtyni eiga (msikiai pirmavo net 87:49, likus aisti 10 min. 90:54) ir j rezultatas 116:94, t. y. Lie tuvos rinktins pergal, daug kam buvo nelaukta.

 • 72

  1290 992 m. birelio 17 d. Melila (Ispanija). LietuvaBulgarija 105:93 (57:52). R. Brazdauskis 11, D. Dimaviius 4, G. Einikis 4, S. Jo vaia 9, A. Karniovas 20, G. Krapikas 12, . Mar iulionis 13, A. Pazdrazdis 5, A. Sabonis 22, A. Visockas 5. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  Reikjo aplenkti 21 alies rinktin

  Barselonos olimpini aidy ni ivakarse 1992 m. Euro pos krep i nis buvo patyrs dide li

  po ky i: nebeliko Senojo emyno ir pasau lio mgj krepinio lyderi Jugoslavijos ir SSRS rinktini, taiau atsirado (gal tiksliau, sugro) naujos krepinio alys: Kroatija, Slovnija, Lietuva, Latvija, Estija... Dalyvauti surengtoje Europos atrankoje bai giamsias varybas Barselonos aidynse pareik no r 25 ali rinkti-ns. Laimingj buvo tik... keturios.

  Atrankos varybos buvo dviej pakop: pirmoji varybos keturiuose pogrupiuose, antroji galutins atrankos varybos, kuriose aisti gavo teis po dvi ge-riausiai pasirodiusias pogrupio komandas.

  Stebinamai skmingas olimpinis Lietuvos rinktins startas

  Ms krepinink olimpi nio starto metas 1992 m. bire-lio 22 d. 21 val. vietos lai ku (Badachosas, Ispanija). Tai buvo pirmosios ms krepi-

  nink rungtyns su Olandijos atstovais, augalotais ios alies aidjais. Startas pavyko: Lietuvos rinkti-n laimjo rungtynes 100:75. Rezultatyviausiai ai- d A. Kar niovas: peln 22 takus (per 23 aistas minutes, po 0,95 tako per aist minut), i 9 jo metim 8 buvo tiksls (89 proc.); R. Kurtinaitis pel-n 14 (0,63 tako per vien aist minut), . Mar-iulionis 14 (0,47), A. Sabonis 12 (0,44), G. Kra-pikas 11 (0,37).

  Nekantriai laukta paskutini pogrupio rungty-ni su Nepriklausom valstybi sandraugos (NSV) rinktine. Tai buvusios SSRS rinktin be Baltijos ali krepinink. Tiesa, du Latvijos aidjai G. Vtra ir I. Miglinieks aid NSV ekipoje, nors Latvijos rinktin dalyvavo olimpinse atrankos varybose. Nerimau-ta be reikalo: Lietuvos rinktin aid bene geriausias savo rungtynes Badachose. Varovai nerado sprendi-m, kaip veikti tvirt Lietuvos krepinink gynyb, o puolimo akcijose viepatavo A. Sabonis. Laimtos ir paskutins pogrupio rungtyns 116:79. A. Sabonis aid 39 min. ir peln 33 (0,84 tako per vien aist minut), . Mariulionis per 40 aist min. 26 (0,65), A. Karniovas per 25 min. 18 (0,72) tak.

  Laimjusi visas penkerias pogrupio rungtynes Bada-chose, Lietuvos rinktin su pasitikjimu ir viltimis ike-liavo baigiamj atrankos etap Saragosoje. Ten lauk dar eerios, be abejo, daug sunkesns, rungtyns.

  Ir baigiamojoje atrankos varyb stadijoje Lietuva buvo neveikiama

  Pirmosios lietuvi rungtyns su Kroatijos rinktine. Jos Sara-gosoje buvo lauktos, jas entuzi-astingai stebjo keli tks tan iai irov. Vien igirdus pavardes

  aidj, kurie vilkjo Kroatijos rinktins ap ran g, iur-puliai b go per kn: D. Petroviius, D. Rada, T. Ku -koas, S. Vran koviius, A. Komazecas, Z. Tabakas... tai buvo Europos ir pasaulio krepinio lyderiai. Bet iur-pas kr t ne Lietuvos krepininkus jiems nebuvo kada jaudintis, jie aisdami rod, kad Lietuvos krepi-nio mokykla, jos ugdytiniai nenusileidia pa saulio pri-paintiesiems. Lietuvos rinktin nugaljo 99:89! Jos aidjai aid ne tik pasiaukojamai, bet ir meistrikai. A. Sabonis nebuvo ijs i aikts n akimirk: per 40 aist minui peln 33 takus (0,82 tako per min.), i 21 metimo met 13 (62 proc.), i 8 baudos metim 7 buvo tiksls (88 proc.). Jei dar pridsime 16 kart atkovot nuo krepio atokus kamuol, bus aiku, kok vaidmen tose rungtynse atliko Lietuvos rinktins vi-durio puoljas.

  1992 m. . Mariulionis auniai aid olimpiniame atrankos turnyre

 • 73

  1992 m. birelio 26 d. Badachosa. 295LietuvaNVS 116:79 (54:38).

  1992 m. birelio 29 d. Saragosa (Ispanija). 296LietuvaKroatija 99:89 (44:42).

  1992 m. birelio 30 d. Saragosa. 297LietuvaIzraelis 95:85 (51:49).

  1992 m. liepos 1 d. Saragosa. 298LietuvaVokietija 100:84 (40:49).

  1992 m. liepos 3 d. Saragosa. 299LietuvaSlovnija 90:73 (44:29).

  300-osios Lietuvos rinktins rungtyns

  Treiajam imtui rungtyni pri-rei k 17-os met. Jubiliejins rungtyns vyko su ekoslo va-kijos rinktine. Su ja iki tol buvo

  aista 15 tarpvalstybini rungtyni ir tik trejos laim-tos. ios rungtyns buvo svarbios ne vien kaip atran-kos rungtyns. Lietuvos rinktin buvo pralaimjusi ekoslovakijos aidjams paskutines atuonerias i eils rungtynes. Rpjo nutraukti t neskmi grandi-n. Tai padaryti pavyko, nors ir nelengvai. Varovai pirmj rungtyni pus buvo pajgesni 31:36, bet rungtynes laimjo Lietuvos rinktin 80:73.

  1992 m. liepos 4 d. Saragosa. 300Lietuvaekoslovakija 80:73 (31:36).

  1992 m. liepos 5 d. Saragosa. 301LietuvaItalija 100:87 (55:47).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

  R. Brazdauskis 2 0 0 0 0 3 0 7 5

  V. Chomiius 7 6 18 19 12 10 12 5 11 15 9 11 124

  D. Dimaviius 0 2 4 6 8 5 20

  G. Einikis 2 2 9 7 0 4 2 0 4 6 2 11 38

  S. Jovaia 6 - 4 7 6 0 2 1 0 8 26

  A. Karniovas 22 16 13 13 18 16 19 20 12 11 16 11 176

  G. Krapikas 11 0 21 2 10 4 7 12 2 3 13 11 85

  R. Kurtinaitis 14 18 4 6 11 16 19 9 8 97

  . Mariulionis 14 23 16 26 16 20 38 23 16 23 10 215

  A. Pazdrazdis 0 7 5 0 0 5 4 7 21

  A. Sabonis 12 20 20 19 33 33 16 16 28 8 33 11 238

  A. Visockas 10 0 6 6 2 4 6 28

  Treneriai V. Garastas, R. Sargnas

  17 lentel. Lietuvos krepinink indlis Europos zonos atrankos olimpines varybas 1992 m.

  Ne veltui Kroatijos rinktins treneris, anksiau y-mus krepininkas P. Skansis sak: Svarbiausias ms udavinys buvo stengtis, kad A. Sabonis prasiengt penkis kartus. Deja, io udavinio nevykdme.

  Dar vienos rungtyns su Vokietijos rinktine pa-reikalavo didiausi pastang ir meistrikumo. M s varovai buvo auktesni, turjo savo ryki in di vi -dualybi (D. rempfas, U. Blabas, G. Benk, H. Rio d-las ir kt.), jiems vadovavo patyrs treneris (S. Pe siius). Tai buvo pavojingi varovai ir t rod jau per pirm klin j laimjo rezultatu 49:40. Tad lietuviai msi darbo tik prasidjus antrajam: gana greitai rezultat ilygino ir veik varovus 100:84. . Mar iulionis, aid visas 40 min. ir peln 38 takus: beveik po tak per minut! Tai fenomenalus aidjo rodiklis tokiose atsakingose rungtynse.

  Laimjusi Europos zonos atrankos prie olimpines aidynes varyb visas 11-a rungtyni, Lietuvos rink-tin nustebino Europ (ir ne tik j), tapo t varyb lydere ir gijo teis aisti baigiamosiose Barselonos olimpini aidyni krepinio varybose. Toki teis gavo ir Kroatijos, NVS bei Vokietijos rinktins.

  1992 m. birelio 22 d. Badachosa (Ispanija). 291LietuvaOlandija 100:75 (48:33).

  1992 m. birelio 23 d. Badachosa. 292LietuvaDidioji Britanija 87:71 (45:30).

  1992 m. birelio 24 d. Badachosa. 293LietuvaVengrija 106:71 (62:28).

  1992 m. birelio 25 d. Badachosa. 294LietuvaEstija 100:70 (43:34).

 • 74

  Painties su Amerikos komandomis rungtyns

  Olimpini aidyni krep- inio varyboms bdinga tai, kad ia rungtyniauja pajgiausios pasaulio a-

  li komandos. Kiekviena j turi savit aidimo brai, taktik, skiriasi ir aidj galimybs. Todl gerai, kad prie olimpini aidyni varybas pavyko susipainti su vienos pajgiausi Pie t Amerikos krepinio a-lies Brazilijos rinktine, jos aidimu. Tai buvo pirmos Lietuvos ir Brazilijos rinktini rungtyns. Nors jos buvo pralaimtos, bet to pralaimjimo pamokos pravert jau po dviej savaii.

  iaurs Amerikos krepin Lietuvos aidjai paino-jo geriau: buvo aid su JAV, Meksikos rinktinmis. Bet rungtyns su Puerto Riko aidjais prie pat aidynes tikrai buvo naudingos.

  1992 m. liepos 21 d. La Korunja (Ispanija). 302LietuvaBrazilija 91:108 (45:45). R. Brazdauskis 9, V. Chomiius 7, D. Dimaviius 4, G. Einikis 4, S. Jovaia 1, G. Krapikas 10, R. Kurtinaitis 17, A. Pazdrazdis 0, A. Sabonis 35, A. Visockas 4. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  1992 m. liepos 22 d. La Korunja. 303LietuvaPuerto Rikas 100:101 (53:47). R. Brazdauskis 4, V. Chomiius 20, D. Dimaviius 2, G. Einikis 5, S. Jovaia 5, G. Krapikas 14, R. Kurtinaitis 27, A. Pazdrazdis 0, A. Sabonis 17, A. Visockas 6. Treneriai V. Garastas, R. Sargnas.

  Rimiausi imginim metas. Pradioje su Azijos ir Piet Amerikos ali rinktinmis

  Pirma Lietuvos rinktins varov Barselonos ai -dy nse buvo Kinijos rink tin. To se rungtyn-se Eu ropos alies kre p-

  ininkai lie tu viai buvo aki vaizdiai pajgesni. Tai jie rod nuo pai pirm rungtyni minui: 5- minut rezultatas buvo 18:5, 10- 26:11, 15- 41:17, 20- 55:26. Lietuvos rinktins pergal abejoni ne-kl: 112:75. Diugino ne tik tvirta pergal, bet ir Lie-tuvos krepinink nusiteikimas, gebjimas vertinti kiek vien varov. Rezultatyviausiai aid R. Kurti-naitis: per 21 aist minut peln 31 tak (po 1,5 tako per min.). Jo tolimj metim tikslumas 83 proc. (5 i 6 mest). A. Sabonis aid 29 min., peln 19 tak. Geri ir visos komandos aidimo rodikliai: toli-mj metim tikslumas 80 proc. (8 i 10), vis meti-m tikslumas 65 proc. (39 i 60).

  Antra Lietuvos krepinink varov nauja Pie-t Amerikos vyr krepinio lyder Venesuelos rink-tin: Amerikos zonos (iaurs, Vidurio, Piet Ame-rikos) atrankos olimpines aidynes varybose ji buvo antra, nusileido tik JAV profesional rinktinei.

  Tad nereikia stebtis, kad rungtyns buvo atkaklios ir domios. tai kaip kito rezultatas kas penkias ai-dimo minutes: 15:13, 19:23, 28:29. Pirm klin Ve-nesuelos rinktin laimjo 46:38. Prajus penkioms antro klinio minutms 50:50, dar po penki minu-i 63:50, paskui 74:69 ir lietuvi pergal 87:79. . Mar iulionis (peln 27 takus), A. Sabonis (24 ta-kus) aid visas 40 min.

  1992 m. liepos 26 d. Barselona. 304LietuvaKinija 112:75 (55:26).

  1992 m. liepos 27 d. Barselona. 305LietuvaVenesuela 87:79 (38:46).

  Pasiekus treij pergal pirmasis klupteljimas

  Treti Lietuvos rin kti ns varovai iau rs Ame-rikos kre pinio moky-

  klos at s to vai Puerto Riko kre pininkai. ios alies ai-djai, mei strikumo keliu eidami, studijuoja, aidia JAV klub komandose. Lietuvos rinktin nedav pro-gos varovams pirmauti, per vis rungtyni laik ilai-k, kad ir nedidel, bet gana patikim persvar. Kas penkias aidimo minutes rezultatas kito taip: 13:9, 25:19, 36:32, 50:43, 59:53, 71:63, 87:76, 104:91. Pagrindin tak krait sukrov beveik vis rungtyni laik aid A. Sabonis (37 min.) 31, . Mariulionis (38 min.) 29, R. Kurtinaitis (38 min.) 20 tak.

  Ketvirta msiki varov NSV rinktin. J per pirm atrankos etap Lietuvos rinktin jau buvo nu-galjusi 116:79. Dabar, norint patekti pagrindini varyb ketvirtfinal, atveriant keli olimpins lovs link, reikjo savo pranaum rodyti i naujo. Buvo aiku, kad tai padaryti bus nelengva: varov koman-doje nestigo didelio meistrikumo, patyrusi krepi-nink (I. Miglinieks, V. Tichonenko, S. Babkovas, S. Bazareviius, A. Volkovas ir kt.). Jie jau buvo pralai-mj vienas rungtynes, todl nenorjo nusileisti dar kart, be to, jie juk pasimok buvo i tos neskms.

  auniai pradj rungtynes, tvirtai pirmav (12:4, 20:13, 28:18, 38:26) antro klinio penktj minu-t, ms krepininkai gijo, regis, lemiam persvar 53:34. Deja. Nuo to akimirksnio ms rinktins ai-dimas sutriko: pusjus antram kliniui tos persvaros kaip nebta tik 59:57, prabgus dar penkioms aidi-mo minutms 71:74. Rungtyns pralaimtos 80:92. Vl pagrindin nata teko visas 40 aidimo minui aiktje kovojusiems A. Saboniui ir . Mar iulioniui. Jie peln po 21 tak.

  Sakoma, kad per kiekvienas atsakingas, svarbiau-sias varybas kiekviena komanda igyvena vien juo-d dien. Lietuvos rinktinei, ko gero, tokia diena ir buvo liepos 31-oji. Tai patvirtina ir prastas komandos metim krep tikslumo rodiklis: i 70 mest tik 31 tikslus (44 proc.). Ar tai tik klupteljimas nelengva-me kelyje olimpinio vyturio garbs pakylos link?

 • 75

  brazilais. Ms rinktins treneriams prireik sutelkti ir panaudoti aiktje patikimiausias savo pajgas: tak peln tik ei aidjai. Rungtyni tampa buvo didiu-l: likus aisti kiek daugiau negu 5 min., Lietuvos krep-ininkai pagaliau persvr rezultat savo naudai (87:83), iniciatyvos i savo rank neileido ir laimjo rungtynes. i pergal atvr keli pusfinalio rungty-nes. Rungtynse su Brazilija A. Sabonis vl aid visas 40 min., peln 32 takus, metim krep tikslumas 71 proc. (12 tiksli metim i 17). . Mar iulionis (37 min.) 29 takai, R. Kurtinaitis (30 min.) 20 tak, A. Karniovas (34 min.) 15, V. Chomiius (31 min.) 11, G. Krapikas (17 min.) 7 takai. Visos komandos metim i artimj ir vidutini nuotoli tikslumas 59 proc. (27 i 46), metim i toli 29 proc. (6 i 21), baudos metim 82 proc. (42 i 51), 32 kartus atkovotas atoks kamuolys, padarytos tik 5 technikos klaidos.

  1992 m. rugpjio 4 d. Barselona. 309LietuvaBrazilija 114:96 (48:52).

  Lietuvos krepinio rinktinei olimpiniai bronzos medaliai

  Pusfinalio rungtyns Lietuvos rinktin suved su JAV profe-sional rinktine. Pirm kart olimpini aidyni istorijoje krepinio varybose aid

  krep ininkai profesionalai. Suprantama, Lietuvos krepininkams t kart perspektyvos laimti nebuvo. Be to, reikjo taupyti jgas paskutinms rungtynms maajam finalui, kur bus sprendiamas olimpini me-dali likimas. Todl ir rungtyni rezultatas nerodo ti-krojo JAV ir Lietuvos rinktins jg santykio.

  Ar gebs Lietuvos krepininkai per vien dien iki kit rungtyni su galinga varove Australijos rinktine ne tik pamirti t neskm, bet ir atsitiesti, aisti, kaip prasta rezultatyviai?

  1992 m. liepos 29 d. Barselona. 306LietuvaPuerto Rikas 104:91 (50:43).

  1992 m. liepos 31 d. Barselona. 307LietuvaNVS 80:92 (38:26).

  Vartai ketvirtfinal atkelti

  Norint prasiskinti keli ket-virt final reikjo nugalti Aus-tralijos rinktin. Rinktin, kuri

  garsjo tiksliais metimais i tolimj nuotoli, kovin-gumu, atletikumu. Varov vertybes rod ir rungty-ni rezultato kaita. Pralaimj pirm klin 45:46, Lietuvos krepininkai per antr nebeleido varovams pirmauti (63:53, 73:65, 84:73) ir plte ipl grai ir taip reikaling pergal. Pergal i ties buvo labai reikalinga. Svarbu buvo ir tai, kad ms rinktin atsi-ties, rod, kad pralaimtos rungtyns su NVS buvo tik klupteljimas, o ne balta vliava.

  1992 m. rugpjio 2 d. Barselona. 308LietuvaAustralija 98:87 (45:46).

  Atkelti vartai ir kelyje olimpini medali link

  Nebuvo oficiali tarp tau tini var- yb, kuriose Bra zilijos vyr krepinio rinktin nebt vis gerbiama, lygiavert, savito ai-

  di mo varov. Taip atsitiko ir Barselonos aidynse. Ketvirtfinalyje Lietuvos krepininkai kaip tik aid su

  1992 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin olimpini bronzos medali laimtoja

 • 76

  Maajame finale dl olimpini bronzos medali vl rungtyniavo (jau trei kart i olimpini aidy-ni krepinio varybose) Lietuvos ir NVS rinktins. Reikjo pagaliau nustatyti, kuri i i ekip pajgesn (abi rinktins buvo laimjusios po kart), kuriai ati-teks olimpin bronza. Per ias, treias, rungtynes Lie-tuvos rinktin diktavo savo vali vis rungtyni laik. Rezultatas keitsi taip: 10:6, 18:15, 25:24. Pirmas k-linys lietuvi naudai 39:33. Per antr klin vl ms krepinink persvara, nors kartais ir labai nedidel: 48:44, 57:55, 67:61. Ir pagaliau pergal 82:78.

  Lietuvos krepinio (ir viso sporto) istorij ray-tas prasmingas laimjimas. Jis igarsino Lietuv, jos krepin pasaulyje: pirm kart dalyvauta olimpini aidyni krepinio varybose, pirm kart laimti olimpiniai medaliai.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak304 305 306 307 308 309 310 311

  R. Brazdauskis 2 4 0 2 0 0 6 8

  V. Chomiius 3 0 3 13 17 11 0 6 8 53

  D. Dimaviius 2 - 2 2 4

  G. Einikis 9 0 0 4 0 6 0 7 19

  S. Jovaia 5 7 2 2 0 5 1 7 22

  A. Karniovas 17 8 9 15 10 8 6 67

  G. Krapikas 11 13 2 9 0 7 5 4 8 51

  R. Kurtinaitis 31 12 20 8 21 20 12 6 8 130

  . Mariulionis 15 27 29 21 17 29 20 29 8 187

  A. Pazdrazdis 3 3 1 3 7

  A. Sabonis 19 24 31 21 26 32 11 27 8 191

  A. Visockas 12 2 2 14

  Treneriai V. Garastas, R. Sargnas

  18 lentel. Lietuvos krepinink indlis Barselonos olimpini aidyni baigiamsias krepinio varybas 1992 m.

  Ir po puss amiaus Europos krepinio elite (19931995 m.)

  Tose rungtynse . Mariulionis aid 40 min. ir komandos tak taupykl djo 29, A. Sabonis (34 min.) 27, A. Karniovas (31 min.) 8, R. Kurtinai-tis (34 min.) 6, V. Chomiius (29 min.) 6, G. Krapi-kas (22 min.) 4, S. Jovaia (3 min.) 1, A. Pazdrazdis (ne vis minut) 1 tak.

  Lietuvos rinktin buvo antra pagal rezultatyvumo rodikl: vidutinikai per rungtynes peln po 94 takus (pirma JAV 117 tak).

  1992 m. rugpjio 6 d. Barselona. 310LietuvaJAV 76:127 (30:49).

  1992 m. rugpjio 8 d. Barselona. 311LietuvaNVS 82:78 (39:33).

  Pirmas mginimas grti po 54-eri met nebuvo skmingas

  1993 m. gegus 30 d. Po 54 met pertraukos Lietuvos vyr rinktin pagaliau vl rungtynia-vo Europos empionato vary-bose. Tai buvo XXVIII empio-

  nato papildomosios atrankos varybos. Pogrupyje dl dviej kelialapi tolesn empionato etap varsi trij ali Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos rinktins. Pirmas rungtynes su Lenkijos rinktine Lietuvos krepi-ninkai laimjo 102:99. Deja, netiktai pralaimjusi kitas atrankos rungtynes Baltarusijai, Lietuvos rinktin 1993 m. Europos empionato baigiamsias varybas

  nepateko. Be pagrindinio vidurio puoljo A. Sabonio ms rinktin aid netolygiai. Nelinksm mini dl to jau kilo ir rinktinei aidiant rungtynes prie Euro-pos empionato atrankos varybas.

  1993 m. gegus 18 d. Kaunas. 312LietuvaEstija 87:106 (55:48). R. Brazdauskis 7, D. Dimaviius 2, G. Einikis 4, Egidijus Kavolinas 20, G. Krapikas 24, M. Lekarauskas 10, D. Lukminas 15, A. Pazdrazdis 5, T. Stumbrys 0. Treneris V. Garastas.

 • 77

  1993 m. gegus 19 d. Kaunas. 313LietuvaLatvija 73:87 (44:38). R. Brazdauskis 1, D. Dimaviius 0, G. Einikis 14, E. Ka volinas 8, G. Krapikas 16, M. Lekarauskas 6, D. Lukminas 11, A. Pazdrazdis 15, T. Stumbrys 0, A. Vi sockas 2. Treneris V. Garastas.

  1993 m. gegus 20 d. Kaunas. 314LietuvaUkraina 73:90 (47:43). R. Brazdauskis 10, D. Dimaviius 12, G. Einikis 24, E. Kavolinas 2, G. Krapikas 9, M. Lekarauskas 2, D. Luk minas 12, A. Pazdrazdis 0, T Stumbrys 0, A. Vi sockas 2. Treneris V. Garastas.

  1993 m. gegus 30 d. Vroclavas (Lenkija). 315LietuvaLenkija 102:99 (53:44). R. Brazdauskis 0, V. Chomiius 19, G. Einikis 6, A. Kar niovas 9, E. Kavolinas 2, G. Krapikas 22, M. Le karauskas 4, . Mariulionis 25, A. Pazdrazdis 0, Darius Sirtautas 1, A. Visockas 14. Treneris V. Garastas.

  1993 m. gegus 31 d. Vroclavas. 316LietuvaBaltarusija 80:88 (42:43). R. Brazdauskis 0, V. Chomiius 21, G. Einikis 12, A. Kar niovas 17, E. Kavolinas 0, G. Krapikas 5, M. Lekarauskas 0, A. Pazdrazdis 0, . Mariulionis 14, D. Sirtautas 10, A. Visockas 2. Treneris V. Garastas.

  Antras kartas nemelavo...

  T pai, 1993-ij, met vasar Lietuvos rinktin pradjo sudtin-g atrankos 1995 m. XXIX Euro-

  pos empionat keli. Reikjo pradti visk nuo pra-dios: aisti pirmajame atrankos etape dl teiss patekti pusfinal, pusfinalyje varytis dl galimybs aisti baigiamojoje empionato dalyje.

  Austrijos sostinje Vienoje vykusiose pogrupio vary-bose Lietuvos krepininkai laimjo ketverias rungtynes i penkeri ir pateko kit atrankos etap pusfinal.

  1993 m. birelio 15 d. Klaipda. 317LietuvaLatvija 119:100 (62:43). R. Brazdauskis 10, V. Chomiius 14, D. Dimaviius 18, G. Einikis 10, E. Kavolinas 8, G. Krapikas 24, D. Sirtautas 17, Saulius tombergas 0, A. Visockas 18. Treneris V. Garastas.

  1993 m. birelio 16 d. Klaipda. 318LietuvaLatvija 76:84 (45:50). R. Brazdauskis 6, V. Chomiius 10, D. Dimaviius 7, G. Einikis 19, ydrnas Ilgauskas 4, E. Kavolinas 4, G. Krapikas 10, D. Sirtautas 4, Mindaugas Timinskas 0, A. Visockas 12. Treneris V. Garastas.

  1993 m. birelio 21 d. Viena. 319LietuvaUkraina 75:80 (33:38).

  1993 m. birelio 22 d. Viena.320LietuvaOlandija 93:85 (48:37).

  1993 m. birelio 24 d. Viena. 321Lietuvakotija 117:69 (56:33).

  1993 m. birelio 26 d. Viena. 322LietuvaIslandija 106:100 (42:54).

  1993 m. birelio 27 d. Viena. 323LietuvaAustrija 116:94 (59:35).

  Kitame pusfinalio atrankos etape Lietuvos rinktin aid po dvejas rungtynes (savo ir varov aiktje) su Latvijos, Estijos ir Slovnijos rinktinmis. I eeri laimjusi penkerias rungtynes (po pratsimo pralaimjo Slovnijai), Lietuvos rinktin pateko XXIX Europos empionato baigiamj etap.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak319 320 321 322 323

  R. Brazdauskis 0 7 0 2 4 9

  V. Chomiius 14 30 14 14 9 5 81

  D. Dimaviius 4 12 6 3 22

  G. Einikis 9 4 5 6 18 5 42

  A. Karniovas 26 17 22 38 43 5 146

  E. Kavolinas 6 2 13 12 7 5 40

  G. Krapikas 5 2 19 9 10 5 45

  D. Sirtautas 6 17 24 16 7 5 70

  S. tombergas 8 0 2 8

  A. Visockas 5 14 8 11 14 5 52

  Treneriai V. Garastas, H. Giedraitis

  19 lentel. Lietuvos krepinink indlis 1995 m. Europos empionato pradin atrankos etap 1993 m.

 • 78

  1993 m. lapkriio 6 d. Izmyras (Turkija). 324LietuvaTurkija 90:102 (39:39).

  G. Einikis 21, . Ilgauskas 10, E. Kavolinas 7, G. Krapikas 29, D. Sirtautas 8, S. tombergas 8, A. Visockas 7. Treneris V. Garastas.

  1993 m. lapkriio 7 d. Izmyras. 325LietuvaTurkija 92:100 (46:61). G. Einikis 8, . Ilgauskas 14, E. Kavolinas 3, G. Krapikas 9, Tomas Pasas 0, Virginijus Prakeviius 9, D. Sirtautas 22, S. tombergas 13, Arvydas Vanseviius 0, A. Visockas 14. Treneris V. Garastas.

  1993 m. lapkriio 10 d. Vilnius. 326LietuvaEstija 97:74 (53:28). V. Chomiius 21, G. Einikis 16, . Ilgauskas 0, E. Ka volinas 2, G. Krapikas 6, R. Kurtinaitis 18, S. tombergas 0, A. Sabonis 28, D. Sirtautas 1, A. Visockas 5. Treneris V. Garastas.

  1993 m. lapkriio 13 d. Liublijana (Slovnija). 327LietuvaSlovnija 81:85 (35:49; 74:74). V. Chomiius 18, G. Einikis 9, G. Krapikas 10, R. Kurtinaitis 11, A. Sabonis 26, S. tombergas 2, A. Visockas 5, D. Sirtautas 0. Treneris V. Garastas.

  1993 m. lapkriio 17 d. Kaunas. 328LietuvaLatvija 108:65 (55:30). G. Einikis 22, . Ilgauskas 6, E. Kavolinas 10, G. Krapikas 18, A. Sabonis 21, D. Sirtautas 11, S. tombergas 20. Treneris V. Garastas.

  Antr kart iaurs ali empionate

  Lietuvos rinktin, tiesa, be keli pagrindini aidj, 1994-uosius pradjo iaurs

  ali empionate. Sporto rezultat poiriu jis nebuvo skmingas (ketvirta vieta tarp septyni ali), bet jauni aidjai gavo prog panti pagrindini rungtyni ir varyb nat.

  1994 m. gegus 10 d. Helsinkis. 329LietuvaSuomija 80:86 (42:49). Dainius Adomaitis 14, . Ilgauskas 15, E. Kavolinas 10, T. Pasas 2, V. Prakeviius 5, Martynas Purlys 4, D. Sirtautas 12, Dainius Staugaitis 0, S. tombergas 18, Singaras Trib 0. Treneris V. Garastas.

  330 1994 m. gegus 12 d. Vestervikas (vedija). LietuvaNorvegija 83:88 (38:48). D. Adomaitis 8, . Ilgauskas 10, E. Kavolinas 17, T. Pa sas 7, V. Prakeviius 2, M. Purlys 2, D. Sirtautas 16, S. tombergas 12, S. Trib 9. Treneris V. Garastas.

  1994 m. gegus 13 d. Vestervikas. 331LietuvaDanija 96:68 (40:29). D. Adomaitis 2, . Ilgauskas 24, E. Kavolinas 8, T. Pa sas 12, V. Prakeviius 3, M. Purlys 2, D. Sirtautas 19, Dainius Staugaitis 2, S. tombergas 18, S. Trib 6. Treneris V. Garastas.

  1994 m. gegus 14 d. Stokholmas. 332Lietuvavedija 83:89 (35:44). D. Adomaitis 2, . Ilgauskas 11, E. Kavolinas 3, T. Pa sas 5, V. Prakeviius 4, M. Purlys 24, D. Sirtautas 13, S. tombergas 16, S. Trib 5. Treneris V. Garastas.

  1994 m. gegus 15 d. Stokholmas. 333LietuvaSuomija 89:119 (45:62). D. Adomaitis 0, . Ilgauskas 24, E. Kavolinas 7, T. Pasas 11, V. Prakeviius 8, M. Purlys 8, D. Sirtautas 16, S. tombergas 13, S. Trib 2. Treneris V. Garastas.

  1994 m. gegus 31 d. Praha. 334Lietuvaekija 66:82 (31:38). D. Adomaitis 7, E. Kavolinas 4, Raimundas Leikus 6, V. Prakeviius 10, M. Purlys 2, D. Sirtautas 4, S. tom bergas 20, Nerijus Zabarauskas 13, Eurelijus ukauskas 0. Treneris V. Garastas.

  1994 m. birelio 1 d. Praha. 335Lietuvaekija 65:90 (27:47). D. Adomaitis 11, E. Kavolinas 9, R. Leikus 4, V. Pra keviius 6, M. Purlys 2, D. Sirtautas 7, S. tombergas 11, Tomas Vanagas 6, N. Zabarauskas 9, E. ukauskas 0. Treneris V. Garastas.

  1994 m. lapkriio 5 d. Bilefeldas (Vokietija). 336LietuvaVokietija 86:80 (34:42). G. Einikis 16, . Ilgauskas 10, Artras Jakubauskas 3, V. Jurgilas 10, V. Prakeviius 0, D. Sirtautas 20, S. tombergas 14, Rytis Vaivila 13, Aloyzas Vasilinas 0. Treneris V. Garastas.

 • 79

  1994 m. lapkriio337 6 d. Hamburgas (Vokietija). LietuvaVokietija 73:92 (39:49). G. Einikis 26, A. Jakubauskas 2, V. Jurgilas 6, G. Krapikas 18, V. Prakeviius 1, M. Purlys 4, D. Sirtautas 9, S. tombergas 7, A. Vasilinas 0. Treneris V. Garastas.

  1994 m. lapkriio 9 d. Talinas. 338LietuvaEstija 67:65 (20:32). V. Chomiius 11, G. Einikis 2, A. Karniovas 20, G.Kra pikas 0, R. Kurtinaitis 11, A. Sabonis 20, R. Vai vila 3. Treneriai V. Garastas, H. Giedraitis.

  1994 m. lapkriio 12 d. Vilnius.339LietuvaSlovnija 88:85 (42:46). V. Chomiius 1, G. Einikis 8, . Ilgauskas 7, A. Kar niovas 29, G. Krapikas 6, R. Kurtinaitis 28, D. Sirtautas 2, S. tombergas 5, R. Vaivila 2. Treneriai V. Garastas, H. Giedraitis.

  1994 m. lapkriio 16 d. Ryga. 340LietuvaLatvija 94:91 (56:39). G. Einikis 16, . Ilgauskas 10, Kstutis Kemzra 5, D. Lukminas 0, V. Prakeviius 12, D. Sirtautas 15, S. tombergas 23, R. Vaivila 11, N. Zabarauskas 2.Treneriai V. Garastas, H. Giedraitis.

  Dl Europos empion medali po 56-eri met pertraukos

  Suprantama, di del atsa-komyb, jau dul, gal net baims jausm jaut krepininkai, kartu ir tks-

  taniai krepinio my l toj. Kita vertus, nenustojo il-

  dyti pasi di diavimo grus paj giausi Europos krepinio ali eim, pasitikjimo savo jgomis ir pajgumu jausmas, noras j parodyti kitiems ir pa-tiems pasitikrinti. Rengiantis svarbiausioms 1995 m. varyboms aista kelerios tarpvalstybins rungtyns su pajgiais varovais. Viltingai nuteik Lietuvos rinktins aidimas keturi rinktini (Ispanijos, Itali-jos, Rusijos, Lietuvos) turnyre Malagoje (Ispanija) empionato ivakarse. Lietuvos krepininkai turny-r laimjo.

  1995 m. birelio 3 d. Lionas (Pranczija). 341LietuvaPranczija 80:87 (40:47). V. Chomiius 0, D. Dimaviius 0, G. Einikis 16. A. Kar niovas 26, D. Lukminas 12, . Mariulionis 19, Gvidonas Markeviius 0, G. Krapikas 5, S. tombergas 2. Treneris V. Garastas.

  1995 m. birelio 4 d. Lionas. 342LietuvaGraikija 84:80 (46:41). V. Chomiius 6, G. Einikis 16, A. Karniovas 31, G. Kra pikas 18, D. Lukminas 4, G. Markeviius 2, S. tom bergas 7, E. ukauskas 0. Treneris V. Garastas.

  1995 m. birelio 11 d. Malaga (Ispanija). 343LietuvaRusija 87:84 (37:43). V. Chomiius 2, D. Dimaviius 0, G. Einikis 6, A. Kar niovas 0, G. Krapikas 0, R. Kurtinaitis 7, D. Lukminas 5, . Mariulionis 14, A. Sabonis 36, S. tombergas 13, A. Visockas 4, E. ukauskas 0. Treneris V. Garastas.

  1995 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin. I kairs pirmoje eilje: G. Markeviius, D. Nelson, H. Giedraitis, V. Garastas, S. tombergas. Antroje eilje: V. Chomiius, R. Kurtinaitis, . Mariulionis, D. Lukminas, G. Krapikas, M. Ti minskas, A. Vi sockas, A. Karniovas, E. Einikis, A. Sabonis

 • 80

  1995 m. birelio 12 d. Malaga. 344LietuvaIspanija 83:77 (50:34). V. Chomiius 13, G. Einikis 8, A. Karniovas 22, G. Krapikas 0, R. Kurtinaitis 12, . Mariulionis 20, A. Sabonis 8, S. tombergas 0, A. Visockas 0. Treneris V. Garastas.

  1995 m. birelio 15 d. Vilnius. 345LietuvaLenkija 98:75 (54:36). V. Chomiius 2, D. Dimaviius 4, G. Einikis 10. A. Ka r niovas 16, G. Krapikas 4, R. Kurtinaitis 23, D. Luk minas 2, D. Sirtautas 0, S. tombergas 6, . Mar iulionis 2, G. Markeviius 1, A. Sabonis 14, M. Timinskas 6, A. Visockas 5, E. ukauskas 3. Treneris V. Garastas.

  1995 m. birelio 16 d. Vilnius. 346LietuvaLenkija 105:84 (46:41). V. Chomiius 6, G. Einikis 4, A. Karniovas 29, G. Kra pikas 8, R. Kurtinaitis 9, D. Lukminas 3, G. Markeviius 6, A. Sabonis 21, S. tombergas 7, M. Ti minskas 0, A. Visockas 12. Treneris V. Garastas.

  Europos empionato auksas buvo ranka pasiekiamas

  Keturiolika pajgiausi Eu-ropos ali rinktini su va-iavo Graikijos sostin At-nus. Ir, regis, visos puo seljo

  vilt grti namus su medaliais. Tokie pat umojai buvo ir ms rinktins. Skmingai pradjusi empionat, pir-mose rungtynse veikusi Vokietijos krepininkus, Lie-tuvos rinktin i savo grups eeri rungtyni laimjo penkerias (suklupo prie Jugoslavij). Skmingai perko-p ir ketvirtfinal: nugalta Rusijos rinktin. Ketvirtfina-lio rungtyni laimtojai ne tik prasiskyn keli aisti dl empionato apdovanojim. T rungtyni svarb didino ir tai, kad nugaltojams buvo suteikta teis rung-tyniauti 1996 m. Atlantos olimpinse aidynse.

  I ketveri ketvirtfinalio rungtyni paios patrau-kliausios buvo Lietuvos ir Rusijos rinktini rungtyns. Lietuvos krepinink varovai buvo 1994 m. pasaulio empionato sidabrin komanda, bet Nemuno krato aidjai titulo neisigando: lietuviai pirmavo nuo pir-mos iki paskutins rungtyni minuts. Lietuvos rink-tin prasiskyn keli Europos empionato pusfinal ir Atlantos olimpines aidynes. Pusfinalio rungtynes su Kroatija, kurios rinktinje aid du galingi vidurio puoljai S. Vrankoviius ir D. Rada, lietuviai laimjo oriai ir nuygiavo empionato final.

  Unikalus atvejis krepinio istorijoje

  Dl Europos empiono titu-lo Lietuvos krepininkai ai-d po... 56-eri met per-

  traukos, trukusios ne dl savo kalts. Daugiau kaip pus amiaus atstumta nuo oficiali tarptautini vary-b, Lietuvos nacionalin vyr rinktin, pasikeitus joje

  keli kart krepininkams, ne tik liko kaip tokia, bet ir iugd, ilaik tokio lygio krepininkus, kad vl atsira-dus slygoms galjo kovoti dl Europos empiono titu-lo. Tai ypatingas atvejis krepinio (ir ne tik) istorijoje. Jis parod Lietuvos krepinio gyvybingum ir stipryb, Lietuvos krepinio mokyklos privalumus ir savitum.

  Visus domino atsakymas klausim: ar parodys Lietuvos rinktin visas savo galias Atn finale? Juk jos varov bus viena tituluoiausi Europoje ir pa-saulyje Jugoslavijos rinktin.

  Finalo rungtyns buvo vertos tokio lygio rungtyni. aid dvi didelio meistrikumo, abi nusipelniusios e-myno empiono vardo, rinktins. Vis dlto viena buvo priversta nusileisti, o kita savo tikrojo pranaumo taip ir negaljo tvirtai rodyti: galutin rungtyni rezultat lm ne tik aidj, komand meistrikumas...

  Nusisuko Fortna... Gal ir Temid?

  Graaus krepinio pirm k -lin lietuviai laimjo 49:48. Pra naumas nedidelis. Svar-

  biausia buvo matyti aiktje lygi, tiesa, savit krepi-nio mokykl iugdyt varov aidim. Lygi varov rungtyni likim lemia itin daug veiksni. Kartais u-tenka vieno nepalankaus ir rezultato svarstykls nu-svyra varov naudai. Kai aisti tebuvo likusios pen-kios minuts, atsitiko tai, ko maiausiai reikjo, ko visai nesitikta: A. Sabonis prasieng penkt kart. Tada varovai pirmavo 83:76. Paskui tik 84:83. Ir... jg bei Fortnos ypsenos pritrko. Pergal et kar-t vent Jugoslavijos rinktin.

  Rungtyni pabaiga paliko slog spd. Buvo ai-ku, kad teisjavimas neatitinka aidimo lygio. FIBA gavo spjim: arba turi gerti teisjavimas, arba de-graduos krepinis (Jimenez, 1995).

  Savitas Lietuvos rinktins aidimas, puiki ryki aidj darna ir empionato sidabro medaliai nuste-bino Europos ir pasaulio ali krepinio inovus, ios sporto akos aistruolius ir gerbjus. Stebtis buvo kuo: 1995 m. Europos empionate Lietuvos rinktin laim-jo 78 proc. aist rungtyni, per vienas rungtynes pel-n vidutinikai po 86 takus. Geriausias empionato krepininkas Lietuvos rinktins aidjas . Mariu-lionis. Jis ir A. Sabonis irinkti simbolin geriausij empionato krepinink penketuk.

  1995 m. birelio 21 d. Atnai. 347LietuvaVokietija 96:82 (54:45).

  1995 m. birelio 22 d. Atnai. 348LietuvaGraikija 89:73 (38:33).

  1995 m. birelio 23 d. Atnai. 349LietuvaJugoslavija 61:70 (29:35).

  1995 m. birelio 26 d. Atnai. 350LietuvaItalija 80:69 (42:39).

 • 81

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak347 348 349 350 351 352 353 354 355

  V. Chomiius 6 0 0 8 3 0 3 7 20

  G. Einikis 13 2 8 2 14 21 2 0 8 9 70

  A. Karniovas 35 17 7 15 24 24 18 19 19 9 178

  G. Krapikas 0 0 6 0 6 0 0 0 8 12

  R. Kurtinaitis 10 17 6 2 11 6 8 16 6 9 82

  D. Lukminas 0 7 0 4 2 2 0 2 0 9 17

  . Mariulionis 14 28 22 32 9 16 27 32 8 180

  G. Markeviius 0 0 0 2 6 3 0 7 11

  A. Sabonis 18 18 18 19 20 33 26 20 8 172

  S. tombergas 0 0 7 9 2 2 6 20

  M. Timinskas 0 0 4 2 4 6

  A. Visockas 0 0 4 3 4 7

  Treneriai V. Garastas, H. Giedraitis

  20 lentel. Lietuvos krepinink indlis XXIX Europos empionato baigiamsias varybas 1995 m.

  1995 m. birelio 27 d. Atnai. 351Lietuvavedija 96:73 (46:40).

  1995 m. birelio 28 d. Atnai. 352LietuvaIzraelis 91:75 (45:29).

  1995 m. birelio 30 d. Atnai. 353LietuvaRusija 82:71 (44:33).

  1995 m. liepos 1 d. Atnai. 354LietuvaKroatija 90:80 (38:31).

  1995 m. liepos 2 d. Atnai. 355LietuvaJugoslavija 90:96 (49:48).

  Startas XXX Europos empionate

  Nebuvo kada ilgai diaug-tis meistriku Lietuvos rinkti ns aidimu XXIX Eu-

  ropos empionate nei patiems krepininkams, nei krepinio sirgaliams. Dar t pai 1995 m. ruden Lietuvos rinktin aid atrankos varybose, kad gau-t teis rungtyniauti dl XXX Europos empionato (1997 m.) apdovanojim. Trisdeimties ali rinkti-ns buvo suskirstytos penkis pogrupius. Lietuvos krepinink varovs buvo vedijos, Belgijos, Pran-czijos, veicarijos ir Lenkijos rinktins. Lietuvos rinktinje nebeaid . Mariulionis, A. Sabonis, V. Chomiius. Atjauninta rinktin aid dvejas tar-pvalstybines rungtynes su Latvija ir pradjo atrankos varybas rungtynmis su Pranczija. Pradjo pralai-mjimu...

  aidiant su kiekvienu varovu po dvejas rung-tynes reikjo uimti savo pogrupyje bent antr viet. Ms krepininkai i 10 aist rungtyni laimj e-erias pateko XXX jubiliejinio Europos empionato baigiamsias varybas.

  356 1995 m. spalio 1 d. Alytus. LietuvaLatvija 100:93 (38:43). V. Jurgilas 10, E. Kavolinas 7, K. Kemzra 10, T. Pa sas 11, V. Prakeviius 11, Vaidas Styga 8, S. tom bergas 22, S. Trib 11, R. Vaivila 10. Treneris V. Garastas.

  1995 m. spalio 2 d. Alytus. 357LietuvaLatvija 120:105 (59:48). V. Jurgilas 20, E. Kavolinas 7, K. Kemzra 11, G. Mar keviius 5, T. Pasas 11, V. Prakeviius 17, V. Styga 5, S. tombergas 19, S. Trib 6, R. Vaivila 19. Treneris V. Garastas.

  1995 m. spalio 8 d. Vilnius. 358LietuvaPranczija 74:87 (45:39). G. Einikis 8, A. Karniovas 26, G. Krapikas 0, R. Kurtinaitis 13, D. Lukminas 13, D. Maskolinas 1, Kstutis etokas 0, S. to mbergas 11, E. ukauskas 2. Treneriai V. Garastas, Jonas Kazlauskas.

  1995 m. spalio 11 d. Vilnius. 359LietuvaLenkija 108:96 (51:47). G. Einikis 27, A. Karniovas 24, R. Kurtinaitis 10, D. Luk minas 22, G. Markeviius 3, D. Maskolinas 0, K. etokas 9, S. tombergas 11, E. ukauskas 2. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1995 m. lapkriio 7 d. Zutermeras (Olandija). 360LietuvaSuomija 104:98 (50:54). G. Einikis 18, G. Krapikas 3, R. Kurtinaitis 27, D. Luk minas 17, G. Markeviius 0, D. Maskolinas 0, V. Pra keviius 16, K. etokas 6, S. tombergas 13, E. u kauskas 4. Treneris V. Garastas.

 • 82

  1995 m. lapkriio 8 d. Zutermeras. 361LietuvaAnglija 95:87 (47:45). D. Adomaitis 2, G. Einikis 35, G. Krapikas 0, R. Kurtinaitis 24, D. Lukminas 19, G. Markeviius 0, D. Mas kolinas 0, V. Prakeviius 3, K. etokas 8, S. tom bergas 4, E. ukauskas 0. Treneris V. Garastas.

  1995 m. lapkriio 12 d. Burosas (vedija). 362Lietuvavedija 85:83 (50:37). G. Einikis 21, G. Krapikas 0, K. etokas 0, E. u kauskas O, R. Kurtinaitis 20, D. Lukminas 21, D. Mas kolinas 6, V. Prakeviius 11, S. tombergas 6.Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1995 m. lapkriio 15 d. Alstas (Belgija). 363LietuvaBelgija 83:85 (42:37). G. Einikis 25, R. Kurtinaitis 22, D. Lukminas 25, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 6, K. etokas 0, S. tombergas 3, E. ukauskas 0. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1996 m. vasario 28 d. Vilnius. 364Lietuvaveicarija 109:71 (61:29). D. Adomaitis 4, G. Einikis 11, A. Karniovas 32, R. Kur tinaitis 10, D. Lukminas 15, D. Maskolinas 2, T. Pasas 0, K. etokas 5, S. tombergas 17, E. ukauskas 13. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  Lietuvos ir jos krepinink garbei Trispalv kilo ir iaurs Amerikoje, ir Australijoje

  (19962003 m.)

  Pirm kart kengr krat

  1996-ieji olimpini ai dyni metai. Atlantos olimpini aidy-ni krepinio varybos turjo atsa-

  kyti, ar lietuvi ikovoti olimpiniai bronzos medaliai buvo atsitiktinis reikinys, ar Lietuvos krepinis abiem kojomis stovi pasaulio krepinio virukalnje.

  Intensyv rengimsi Lietuvos rinktin pradjo a-liajame emyne, kengr krate Australijoje. Penke-rios rungtyns su pajgia Australijos rinktine sprend du pagrindinius udavinius: gyti patyrimo jauniems, naujiems rinktins aidjams (Australijoje neaid A. Sabonis, . Mariulionis, A. Karniovas) ir rungtyniau-ti kit 2000 m. olimpini aidyni emje.

  Nors laimti prie eimininkus nepavyko n vien rungtyni, gytas patyrimas buvo vertingas: tai ateityje patvirtins rungtyni su Australijos rinktine rezultatai oficialiose olimpini aidyni krepinio varybose.

  1996 m. gegus 27 d. Pertas (Australija). 365LietuvaAustralija 65:92 (32:45). Andrius Jurknas 5, R. Kurtinaitis 2, D. Lukminas 3, D. Maskolinas 4, T. Pasas 8, V. Prakeviius 5, D. Sirtautas 0, K. etokas 6, S. tombergas 10, R. Vaivila 5, E. ukauskas 15, Mindaugas ukauskas 2. Treneris V. Garastas.

  1996 m. gegus 28 d. Adelaid. 366LietuvaAustralija 55:82 (24:40). Evaldas Jocys 1, A. Jurknas 0, R. Kurtinaitis 10, D. Lukminas 2, D. Maskolinas 2, T. Pasas 2, V. Prakeviius 16, D. Sirtautas 0, S. tombergas 8, R. Vaivila 0, E. ukauskas 8, M. ukauskas 7. Treneris V. Garastas.

  1996 m. gegus 29 d. Sidnjus. 367LietuvaAustralija 83:100 (39:57). E. Jocys 6, A. Jurknas 2, D. Lukminas 15, D. Mas kolinas 8, T. Pasas 3, V. Prakeviius 18, D. Sirtautas 0, K. etokas 8, S. tombergas 4, R. Vaivila 9, E. u kauskas 10. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 2 d. Kanbera. 368LietuvaAustralija 74:88 (35:45). E. Jocys 1, A. Jurknas 0, R. Kurtinaitis 9, D. Lukminas 11, D. Maskolinas 4, T. Pasas 7, V. Prakeviius 19, K. etokas 4, S. tombergas 9, M. ukauskas 10. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 4 d. Dilongas. 369LietuvaAustralija 83:85 (38:52). A. Jurknas 10, R. Kurtinaitis 7, D. Lukminas 21, D. Mas kolinas 0, T. Pasas 3, V. Prakeviius 13, K. e tokas 6, S. tombergas 20, R. Vaivila 3, M. u kauskas 0. Treneris V. Garastas.

  Dar kelerios rungtyns jau Europoje

  Ispanijos miestuose imgintos j-gos rungty niaujant su stipria ir at-kak lia Kroatijos rinktine ir Afrikos em pione Angolos rinktine. O

  Berlyne, grus rinktin ir A. Saboniui, veikta Ju-goslavija.

 • 83

  1370 996 m. birelio 20 d. Leonas (Ispanija). LietuvaKroatija 74:82 (45:40). G. Einikis 12, A. Karniovas 18, R. Kurtinaitis 21, D. Luk minas 9, D. Maskolinas 3, T. Pasas 1, V. Pra keviius 1, S. tombergas 2, E. ukauskas 7. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 21 d. Leonas. 371LietuvaAngola 85:67 (32:37). G. Einikis 9, A. Karniovas 29, R. Kurtinaitis 5, D. Lu k minas 11, D. Maskolinas 0, T. Pasas 6. V. Pra keviius 0, S. tombergas 15, R. Vaivila 0, E. u kauskas 3, M. ukauskas 7. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 24 d. Estela (Ispanija). 372LietuvaKroatija 95:104 (45:54). G. Einikis 10, A. Karniovas 21, R. Kurtinaitis 24, D. Lukminas 3, D. Maskolinas 12, T. Pasas 3, V. Prakeviius 5, S. tombergas 8, E, ukauskas 6, M. ukauskas 3. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 26 d. Kornelja (Ispanija). 373LietuvaAngola 91:63 (46:35). G. Einikis 5, A. Karniovas 16, D. Lukminas 17, D. Mas kolinas 5, T. Pasas 0, S. tombergas 12, R. Vaivila 10, E. ukauskas 15, M. ukauskas 11. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 28 d. Berlynas. 374LietuvaVokietija 84:77 (42:38). G. Einikis 14, A. Karniovas 18, R. Kurtinaitis 8, D.Luk minas 4, D. Maskolinas 0, T. Pasas 2, A. Sa bonis 12, S. tombergas 19, E. ukauskas 0, M. u kauskas 7. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 29 d. Berlynas. 375LietuvaJugoslavija 86:70 (42:39). G. Einikis 14, A. Karniovas 11, R. Kurtinaitis 16, D. Luk minas 9, T. Pasas 0, A. Sabonis 32, S. tom bergas 4, E. ukauskas 0, M. ukauskas 0. Treneris V. Garastas.

  1996 m. birelio 30 d. Berlynas. 376LietuvaGraikija 57:77 (30:42). G. Einikis 18, R. Kurtinaitis 8, D. Lukminas 3, D. Mas kolinas 0, T. Pasas 0, S. tombergas 11, R. Vaivila 7, E. ukauskas 4, M. ukauskas 6. Treneris V. Garastas.

  Antr kart olimpines aidynes

  Lietuvos vyr krepinio rinktin 1996 m. liepos 3 d. ilydta Atlant (JAV) antr kart aisti su pajgiausi pa-saulio krepinio ali rin ktinmis. Pa-

  lydtuvi akor das rungtyns su Ukrainos rinktine. Geras Lietuvos krepinink aidimas teik daug vil-i, nors visi suprato, kad Atlantoje bus daug kariau ir tiesiogine, ir perkeltine prasme.

  1996 m. liepos 3 d. Vilnius. 377LietuvaUkraina 109:62 (59:41). G. Einikis 13, A. Karniovas 12, R. Kurtinaitis 14, D. Luk minas 4, D. Maskolinas 5, T. Pasas 5, A. Sabonis 17, S. tombergas 15, R. Vaivila 1, E. ukauskas 10, M. ukauskas 13. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  veikta sidabrin Barselonos aidyni ekipa

  Perokusi per Atlan to vande-nyn pa ke liui olimpin sos ti n Atlant, Lietuvos rin ktin dar spjo su ai sti paskutines trejas

  tarp valstybines rungtynes prie antrj olimpin egza-min. Tos rungtyns ne visos buvo pergalingos, bet labai reikalingos.

  1996 m. liepos 7 d. ikaga. 378LietuvaKroatija 65:69 (35:34). G. Einikis 6, A. Karniovas 15, R. Kurtinaitis 12, D. Luk minas 0, . Mariulionis 19, T. Pasas 0, A. Sa bonis 12, S. tombergas 0, M. ukauskas 1. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1996 m. liepos 9 d. Los Andelas. 379LietuvaBrazilija 80:84 (34:45). G. Einikis 2, A. Karniovas 24, R. Kurtinaitis 10, D. Lukminas 8, D. Maskolinas 0, T. Pasas 5, A. Sabonis 21, S. tombergas 3, R. Vaivila 0, E. ukauskas 6, M. ukauskas 1.Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1996 m. liepos 15 d. ikaga. 380LietuvaGraikija 85:83 (42:48). G. Einikis 7, A. Karniovas 13, R. Kurtinaitis 11, D. Lukminas 0, . Mariulionis 15, A. Sabonis 22, S. tombergas 12, R. Vaivila 2, M. ukauskas 3. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1996 m. Pakeliui olimpines aidynes Atlantoje V. Ga rasto patarimai rungtyniaujant Los Andele su Brazilija

 • 84

  Olimpini aidyni varybos Lietuvos rinktinei prasidjo nespjus apsivalgyti: pirma varov Kro-atijos rinktin Barselonos olimpini aidyni sida-bro medalinink. Joje aid gerai krepinio pasaulyje inomi T. Kukoas, S. Vrankoviius, D. Rada ir kt. I ties abiej rinktini aidjai buvo verti vienas kito varovai: net du kartus prireik pratsti rungtynes, kol paaikjo, kad t kart buvo pranaesni lietuviai.

  Antros rungtyns su Argentinos krepininkais buvo nerezultatyvios: msikiai pralaimjo (61:65). O per treias kov stota su JAV profesional rinktine. Stebi-mi daugiau kaip 31 tkstanio irov, lietuviai pra-laimjo graias rungtynes pajgesniems varovams 82:104.

  Kas lauk toliau? Nenuleisti rank, aisti atsakingai su kitais dviem pogrupio varovais, nepamirti, kad... pralaimjimas daro mones nenugalimus (H. Byeris). Ir tada pasidiaugti. Pasibaigus varyboms su visomis penkiomis pogrupio komandomis diaugtis buvo kuo: nugaljusi Angol ir Kinij, Lietuvos rinktin um savo pogrupyje antr viet ir gavo teis aisti ketvirt-finalio rungtynse.

  Taip arti buvo olimpinis finalas...

  Ketvirtfinalio klitis, ku ri per -o kus atsi ve ria kelias siekti olim pini medali, bu vo veik -

  ta nesunkiai: nugalta Grai kijos rinktin 99:66. Pusfi-na lis, o jame seni pastami A. Dor deviius, D. Bodi- ro ga, P. Daniloviius, S. Ob ra doviius, Z. Rebraca, D. To maeviius, V. Di va cas... Tai Jugoslavijos rinktin, Atlantoje iki iol veikusi visus varovus.

  Pradia Lietuvos krepininkams skminga: 18:9, bet klinys, nors ir maa persvara, varov laimtas 35:31. Likus aisti 5 min. lietuviai pirmauja 54:51,

  paskui lygiosios 58:58. Per paskutines tris minutes ta-kus rinko tik varovai. Pralaimta 58:66. Taip netoli buvo olimpinis finalas...

  Vir olimpins krepinio aikts vl kilo Lietuvos trispalv

  Dabar liko galimyb laimti bronzos medalius. Nors po ke-leri labai varginani rungty -ni, kai reikjo aisti su galinga, patyrusia Australija, olim pi niai

  ap do vanojimai atrod sun kiai pasiekiami. Taip ir buvo. Paskutin rungtyni minut rezultatas tik 73:72. Bet kart pergal vent Lietuvos rinktin. O ia, be pasiau-kojamo ms vyr aidimo, verta prisiminti pavasar aistas rungtynes Australijoje. Lietuvos vyr krep i nio rinktin antr kar t laimjo olimpinius bronzos meda-lius ir rod, kad tvirtai stovi tarp pajgiausi pasaulio ekip, o pavyzdingu, meistriku aidimu peln pasau-lio krepinio aistruoli pagarb.

  Akademikas Algirdas ukauskas: Ypa diaugms laimjimu Atlantos olimpinse aidynse. 1937 ir 1939 metais Lietuvos rinktin tapo Europos empione bene JAV lietuvi pastangomis. i dien Europos empio-natuose, Barselonos ir Atlantos olimpinse aidynse pergales skyn jau Lietuvoje iaug krepininkai. Tos pergals ne tik j nuopelnas. Ne viena Lietuvos krep-inink karta temptu, pasiaukojamu darbu padjo da-bartinius Lietuvos krepinio pagrindus ir iugd Atlan-tos didvyrius.

  Genialusis XX imtmeio mokslininkas Einteinas yra pasaks: A maiau toliau todl, kad stovjau ant genialiojo Niutono pei. Ms krepinink pergal Atlantos olimpinse aidynse eis Lietuvos sporto istorij ir maytei Lietuvai Atlanto bronza ibs kaip auksas (17).

  1996 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin. I kairs stovi: V. Garastas, M. ukauskas, E. ukauskas, A. Karniovas, G. Einikis, A. Sabonis, V. Zumeris (gydytojas), J. Kazlauskas, J. Petkeviius, D. Nelson, . Mariulionis. Klpo: S. tom bergas, T. Pasas, D. Maskolinas, R. Vaivila, R. Kurtinaitis, D. Lukminas

 • 85

  1996 m. liepos 20 d. Atlanta (JAV). 381LietuvaKroatija 83:81 (37:31; 66:66; 72:72).

  1996 m. liepos 22 d. Atlanta. 382LietuvaArgentina 61:65 (25:31).

  1996 m. liepos 24 d. Atlanta. 383LietuvaJAV 82:104 (42:50).

  1996 m. liepos 26 d. Atlanta. 384LietuvaAngola 85:49 (37:21).

  1996 m. liepos 28 d. Atlanta. 385LietuvaKinija 116:55 (53:23).

  1996 m. liepos 30 d. Atlanta. 386LietuvaGraikija 99:66 (45:19).

  1996 m. rugpjio 1 d. Atlanta. 387LietuvaJugoslavija 58:66 (31:35).

  1996 m. rugpjio 3 d. Atlanta. 388LietuvaAustralija 80:74 (36:34).

  Metams baigiantis vl Europos empionato atrankos varybos

  Derlingi tarpvalstybini rung -ty ni (j 1996 m. buvo aista net 33-ejos) ir pergali metai baigsi aidiant dl teiss da-lyvauti 1997 m. baigiamosiose

  XXX Europos empionato varybose. Jose Lietuvos rinktin dalyvavo jau be A. Sabonio, . Mar iulionio.

  Vl jaun pajg turiniai rinktinei reikjo savitar-pio supratimo, susiaidimo, tarpvalstybini rungtyni patyrimo. Suaid por rungtyni su ne paiomis pa-jgiausiomis Vengrijos ir Olandijos rinktinmis Olan-dijoje, Lietuvos krepininkai ts Europos empionato atrankos kelion, aid Pranczijoje, Lenkijoje, Lietu-voje. Tas kelions ruoas nebuvo skmingas: i trej rungtyni laimtos tik vienos (su vedija).

  389 1996 m. spalio 26 d. Zutermeras (Olandija). LietuvaVengrija 73:76 (30:32; 65:65). D. Adomaitis 3, Erikas Kuiauskas 11, T. Masiulis 0, D. Maskolinas 6, T. Pasas 3,D. Sirtautas 4, K. etokas 14, R. Vaivila 15, E. ukauskas 10, M. ukauskas 7. Treneris V. Garastas.

  1996 m. spalio 27 d. Zutermeras. 390LietuvaOlandija 83:54 (44:23). D. Adomaitis 8, E. Kuiauskas 2, T. Masiulis 2, D. Mas kolinas 7, T. Pasas 13, D. Sirtautas 7, K. etokas 12, R. Vaivila 13, E. ukauskas 10, M. ukauskas 9. Treneris V. Garastas.

  1391 996 m. spalio 30 d. Nansi (Pranczija). LietuvaPranczija 67:75 (38:40). G. Einikis 22, A. Karniovas 23, D. Lukminas 5, D. Mas kolinas 10, T. Pasas 4, K. etokas 0, R. Vai vila 0, E. ukauskas 3, M. ukauskas 0. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1996 m. la392 pkriio 27 d. Baltstog (Lenkija). LietuvaLenkija 69:88 (38:43). G. Einikis 16, R. Kurtinaitis 23, D. Lukminas 5, D. Mas kolinas 2, T. Pasas 7, E. ukauskas 2, M. ukauskas 9, K. etokas 0, S. tombergas 5, R. Vaivila 0. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  1996 m. gruodio 18 d. Vilnius. 393Lietuvavedija 108:87 (55:37). D. Adomaitis 0, G. Einikis 18, A. Karniovas 20, R. Kurtinaitis 22, D. Luk minas 25, T. Masiulis 4, D. Maskolinas 0, T. Pasas 4, K. e tokas 15, R. Vai vila 0. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak381 382 383 384 385 386 387 388

  G. Einikis 9 12 21 7 14 12 6 0 8 81

  A. Karniovas 16 15 20 12 15 8 21 7 107

  R. Kurtinaitis 12 5 8 9 17 15 22 9 8 97

  D. Lukminas 0 2 15 15 15 8 3 0 8 58

  . Mariulionis 14 6 10 16 5 16 6 67

  T. Pasas 5 2 0 4 4 11

  A. Sabonis 20 30 6 12 13 10 14 30 8 135

  S. tombergas 8 6 5 9 19 9 0 0 8 56

  R. Vaivila 4 0 7 4 0 0 6 15

  E. ukauskas 0 0 1 6 2 5 9

  M. ukauskas 0 0 0 6 10 8 4 7 28

  Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas

  21 lentel. Lietuvos krepinink indlis Atlantos olimpini aidyni krepinio varybas 1996 m.

 • 86

  Olimpinius 1996 m. Lietuvos vyr rinktin baig dalyvaudama keturi ali rinktini turnyre Danijoje. Pralaimjusi finalo rungtynes pranczams, ji um antr viet. Prisimenant laimtus olimpinius medalius, regint br nauj ryki aidj, papildiusi rinktin, galima tarti: Metai buvo skmingi.

  1996 m. gruodio 28 d. Kopenhaga. 394LietuvaDanija 96:46 (59:25). D. Adomaitis 20, Andrius Giedraitis 5, V. Jurgilas 19, E. Kuiauskas 6, Raimondas Leikus 7, T. Masiulis 8, T. Pa sas 9, Mindaugas Pranckeviius 6, K. etokas 12, Augenijus Vakys 4. Treneris V. Garastas.

  1996 m. gruodio 29 d. Kopenhaga. 395LietuvaIslandija 83:62 (36:30). D. Adomaitis 13, V. Jurgilas 9, E. Kuiauskas 8, R. Leikus 0, T. Masiulis 12, T. Pasas 15, M. Pranckeviius 2, K. etokas 8, R. Vaivila 7, A. Vakys 9. Treneris V. Garastas.

  1996 m. gruodio 30 d. Kopenhaga. 396LietuvaPranczija 58:59 (42:26). D. Adomaitis 9, V. Jurgilas 0, E. Kuiauskas 2, R. Leikus 1, T. Masiulis 8, T. Pasas 15, K. etokas 17, R. Vai vila 6, A. Vakys 0. Treneris V. Garastas.

  Europos empionat per Arabijos pusiasal...

  Europos empionato metai 1997-ieji Lietuvos rinktinei prasidjo rungtynmis Jung-tiniuose Arab Emyratuose.

  Buvo aidiamos dvejos tarpvalstybins rungtyns. Paskui pergalingai baigtos atrankos Europos empio-nat varybos: laimta prie Belgijos ir veicarijos rinktines, gautas bilietas XXX Europos empionato baigiamsias varybas Ispanijoje. O jubiliejins 400-osios rungtyns su Austrija buvo aidiamos, pakeliui paskutines atrankos rungtynes veicarijoje.

  1997 m. sausio 22 d. Dubajus. 397LietuvaPuerto Rikas 95:92 (43:44). A. Giedraitis 18, E. Kuiauskas 6, R. Kurtinaitis 21, T. Ma siulis 7, T. Pasas 7, K. etokas 2, R. Vaivila 0, E. ukauskas 18, M. ukauskas 16. Treneris V. Garastas.

  1997 m. sausio 24 d. Dubajus. 398LietuvaBulgarija 80:87 (46:48). D. Adomaitis 0, A. Giedraitis 3, E. Kuiauskas 2, R. Kur tinaitis 23, T. Masiulis 0, D. Maskolinas 0, T. Pasas 15, K. etokas 18, R. Vaivila 8, E. u kauskas 8, M. ukauskas 3. Treneris V. Garastas.

  1997 m. sausio 29 d. Vilnius. 399LietuvaBelgija 75:52 (44:22). G. Einikis 10, D. Lukminas 0, A. Karniovas 18, R. Kurtinaitis 10, D. Maskolinas 0, T. Pasas 7, K. etokas 1, S. tombergas 19, R. Vaivila 3, E. ukauskas 7. Treneris V. Garastas.

  400-osios Lietuvos vyr rinktins rungtyns

  Treiajam imtui tarp vals ty-bini rungtyni suaisti pri-reik... septyniolikos met, o ketvir tj imt rungtyni Lie-

  tuvos vyr rinktin suaid per penkerius metus. Dalyvaujant (nuo 1992 m.) visose oficialiose FIBA rengiamose varybose, atsirado galimyb danai rung tyniauti. Be to, pajgi, savita, patraukl krepin aidianti, savo gretose turinti originali didelio meis-trikumo krepinink Lietuvos rinktin buvo laukiama ir vairiose nacionalini krepinio federacij rengia-mose varybose.

  1997 m. vasario 24 d. Feldkirchenas (Austrija). 400LietuvaAustrija 87:54 (42:19). D. Adomaitis 22, A. Giedraitis 9, E. Kuiauskas 6, T. Ma siulis 8, T. Pasas 7, K. etokas 15, R. Vaivila 7, E. ukauskas 12, M. ukauskas 1. Treneris V. Garastas.

  1997 m. vasario 26 d. Neatelis (veicarija). 401Lietuvaveicarija 118:62 (56:30). D. Adomaitis 8, G. Einikis 18, A. Giedraitis 8, A. Kar niovas 32, D. Lukminas 12, T. Masiulis 10, T. Pasas 3, K. etokas 8, R. Vaivila 10, E. ukauskas 9. Treneriai V. Garastas, J. Kazlauskas.

  Naujos aidj ir treneri kartos imginimai

  XXX Europos empio na tui Lie- t u vos rinktin ren g si ir jame aid i esms pakitusi. I rink-tins, kuri prie dvejus metus

  laimjo emyno sidabr, buvo lik du pagrindiniai aidjai A. Karniovas ir G. Einikis. Nors 1995 m. rinktinje aid M. Timins kas, S. tom bergas, D. Luk-minas, bet j vaidmenys tada tebuvo alutiniai. Dabar jiems ir naujiems rinktins aidjams D. Adomaiiui, . Ja sikeviiui, V. Pra keviiui, E. ukauskui reikjo imtis svarbiausi vaidmen. Komandos vair rankose lai k kiti kapitonai: Lietuvos rinktins treneriai buvo J. Kaz lauskas ir Antanas Sireika.

  XXX Europos empionato svarba padidjo ir dl to, kad ia buvo varomasi ne tik dl apdovanojim, bet ir dl teiss aisti 1998 m. XIII pasaulio empi-onate Atnuose. Lietuvos vyr krepinio rinktin i uduotis viliojo: tokiose varybose dar nebuvo tek rungty niauti.

 • 87

  Graaus aidimo blyksniai rengiantis empionatui

  I naujo suburtos Lietuvos rink-tins rengima sis baigiamo-sioms XXX e my no empiona-to var y boms buvo intensy vus. Nors be paliovos ne ri mauta, ar

  ge bs rin ktin ijus pagrindiniams aidjams dera-mai varytis su pajgiausiais konkurentais turnyruo-se, tarpvalstybinse rungtynse, vis daniau diugi-no ms aidj sutelktumas, aidimo darna ir rezultatai. Graia pergale baigsi Rygoje surengtas keturi rinktini turnyras, maloniai nuteik pergal prie Ispanij...

  1997 m. birelio 5 d. Panevys. 402LietuvaLatvija 91:89 (50:49). G. Einikis 23, arnas Jasikeviius 3, Andrius Jurknas 5, D. Lukminas 15, D. Maskolinas 4, V. Prakeviius 9, S. tombergas 19, M. Timinskas 11, E. ukauskas 2. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 6 d. Kaunas. 403LietuvaLatvija 77:73 (38:31). D. Adomaitis 4, arnas Jasikeviius 7, A. Jurknas 2, R. Leikus 0, T. Masiulis 2, D. Maskolinas 4, T. Pa sas 2, V. Prakeviius 15, K. etokas 9, M. Timinskas 16, E. ukauskas 9, M. ukauskas 7. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 10 d. Ryga. 404LietuvaTurkija 79:72 (43:32). D. Adomaitis 20, G. Einikis 16, . Jasikeviius 6, A. Jur knas 0, D. Maskolinas 0, V. Prakeviius 16, K. etokas 1, S. tombergas 5, M. Timinskas 9, E. u kauskas 6. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 11 d. Ryga. 405LietuvaLatvija 67:59 (33:34). D. Adomaitis 12, G. Einikis 15, . Jasikeviius 4, T. Masiulis 4, T. Pasas 2, V. Prakeviius 14, S. tom bergas 5, M. Timinskas 3, E. ukauskas 2, M. u kauskas 6. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio18 d. Saragosa (Ispanija). 406LietuvaLenkija 91:95 (47:49). D. Adomaitis 2, G. Einikis 11, . Jasikeviius 7, A. Jur knas 1, A. Karniovas 28, D. Lukminas 10, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 22, S. tombergas 7, M. Timinskas 1, E. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 19 d. Saragosa. 407LietuvaIspanija 99:82 (57:33). G. Einikis 20, . Jasikeviius 5, A. Karniovas 13, D. Lukminas 13, D. Maskolinas 11, V. Prakeviius 14, K. etokas 5, S. tombergas 4, M. Timinskas 13, E. ukauskas 1. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 20 d. Segovija (Ispanija). 408LietuvaIspanija 73:89 (33:43). D. Adomaitis 4, G. Einikis 23, . Jasikeviius 5, A. Kar niovas 19, D. Lukminas 10, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 4, V. Prakeviius 4, K. etokas 2, S. tombergas 4, M. Timinskas 0, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 21 d. Hueska (Ispanija). 409LietuvaUkraina 80:77 (38:45). D. Adomaitis 17, A. Jurknas 3, D. Maskolinas 2, T. Pa sas 6, K. etokas 8, S. tombergas 13, M. Ti minskas 14, E. ukauskas 11, M. ukauskas 6. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. birelio 22 d. Estelja (Ispanija). 410LietuvaRusija 88:96 (51:45). D. Adomaitis 4, G. Einikis 18, . Jasikeviius 1, A. Kar niovas 31, D. Lukminas 7, D. Maskolinas 4, V. Prakeviius 8, S. tombergas 15. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris J. Kaz lauskas

 • 88

  Ar tikrai gera pradia pus darbo?

  Lietuvos krepinink star tas XXX Senojo emyno em-pionate buvo aunus: trejos

  rungtyns trys per gals. Vis dlto j kaina skirtinga.Pirmas rungtynes Lietuvos rinktin aid su Izrae-

  lio krepininkais. Reikjo veikti ne tik ger izraeliei meistrikum, bet ir didel jaudul. Pirmame kliny-je to antrojo varovo jaudulio sutramdyti iki galo nepavyko. Klinys pralaimtas 30:31. Antr klin lietuviai rod savo pranaum ir vent pirm, labai reikming pergal.

  Antros rungtyns su Pranczija pareikalavo dar daugiau pastang ir meistrikumo. Nors rungtyni pra-dioje lietuviai pirmavo net 20:7, 26:14, varovai nepa-lo. Jie ne tik ilygino, bet ir persvr rezultat (39:36). Kliniui baigiantis S. tombergas ir A. Kar niovas pra-skaidrino nuotaik klinys laimtas 49:42. Laimtos ir paios rungtyns, nors Lietuvos rinktins persvara kartais gerokai aptirpdavo (65:62; 71:69; 79:78).

  Pasiektas treias laimjimas i eils. Pergal ai-diant rungtynes su Slovnija reik ir pergal pogru-pio varybose.

  Medali laimti nepavyko, bet pasaulio empionat Lietuvos rinktin pateko

  Kuo ariau pabaigos em -pio na tas, tuo pajgesni var o vai, tuo reikmin ges-ns tampa kiekvie nos rung-tyns. Per antr j atran kos varyb etap Lietuvos rin-

  kti n i trej rungty ni lai mjo tik aisdama su Turkija, o ketvirtfinalyje gavo ger dovan: rungtynes su Jugos-lavijos (bsimja Europos empione) rinktine. Ketvirt-finalio rungtyns buvo, kaip inia, paios negai les tin-

  giausios: pralaimj Lietuvos krepininkai gal jo ko -vo ti tik dl 58 vietos. Laimj rungtynes su Lenki ja, bet nusileid em pio nato eimi ninkei Is pa nijai, Lie-tuvos aidjai um em pionate et viet ir gijo teis po met varytis pasaulio empionate. Tai buvo aunus jaunos Lietuvos rinktins pasirodymas. Jis to-liau puoseljo ger Lietuvos krepinio vard ir klojo keli tolesnms, dar reikmingesnms per galms.

  1997 m. birelio 25 d. Gerona (Ispanija). 411LietuvaIzraelis 75:60 (30:31).

  1997 m. birelio 26 d. Gerona. 412LietuvaPranczija 94:88 (49:42).

  1997 m. birelio 27 d. Gerona. 413LietuvaSlovnija 76:67 (41:37).

  1997 m. birelio 29 d. Gerona. 414LietuvaGraikija 66:73 (28:34).

  1997 m. birelio 30 d. Gerona. 415LietuvaTurkija 93:85 (45:39).

  1997 m. liepos 1 d. Gerona. 416LietuvaRusija 64:93 (37:50).

  1997 m. liepos 4 d. Barselona.417LietuvaJugoslavija 60:75 (27:31).

  1997 m. liepos 5 d. Barselona. 418LietuvaLenkija 76:55 (41:25).

  1997 m. liepos 6 d. Barselona. 419LietuvaIspanija 93:94 (44:40).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI visopeln tak411 412 413 414 415 416 417 418 419

  D. Adomaitis 10 2 2 0 13 4 11 7 6 9 55

  G. Einikis 17 27 15 12 20 10 18 21 12 9 152

  . Jasikeviius 2 1 5 5 0 0 13 7 26

  A. Jurknas 0 3 2 3

  A. Karniovas 17 31 16 9 27 17 16 21 32 9 186

  D. Lukminas 13 9 9 10 16 9 2 2 8 70

  D. Maskolinas 2 3 0 0 4 5

  V. Prakeviius 0 2 13 8 4 8 18 7 53

  K. etokas 4 0 2 0 4 6

  S. tombergas 6 16 6 16 15 11 6 11 2 9 89

  M. Timinskas 2 2 7 6 0 0 0 7 17

  E. ukauskas 6 4 3 0 2 5 4 4 7 9 35

  Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika

  22 lentel. Lietuvos krepinink indlis XXX Europos empionato baigiamsias varybas 1997 m.

 • 89

  Ir vl i pradi... Tik pasibaigus XXX Europos empionatui, 1997 m. pabai-

  go je Lietuvos vyr rinktin vl aid... atrankos vary-b XXXI emyno empionato baigiamojo etapo rungtynes. Tiesa, pradjo nuo pusfinalio varyb, rei-kjo rungtyniauti su Bosnijos ir Hercegovinos, Olan-dijos, Estijos, Kroatijos rinktinmis. Teis aisti XXXI empionato baigiamosiose varybose turjo gauti pir-mas tris vietas umusios rinktins.

  Laimjusi dvejas rungtynes su ekija, Lietuvos rinktin Europos empionato atrankos varybas aid Vilniuje. Pradjo nemalonia staigmena: pralaimjo rungtynes Bosnijos ir Hercegovinos krepininkams. Tai buvo paskutin ms vyr neskm 1997 m. vei k Olandij ir Estij, jie ne tik patais savo padt atrankos varybose, bet ir pakl krepinio gerbj nuotaik, su-teik vili 1998 pasaulio empionato metams.

  1997 m. lapkriio 22 d. Nimburkas (ekija). 420Lietuvaekija 87:77 (35:43). D. Adomaitis 15, A. Giedraitis 4, R. Leikus 3, T. Masiulis 7, T. Pasas 3, V. Prakeviius 20, M. Timinskas 6, R. Vaivila 12, E. ukauskas 8, M. ukauskas 9.Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. lapkriio 23 d. Nimburkas. 421Lietuvaekija 73:72 (37:40). D. Adomaitis 13, A. Giedraitis 12, R. Leikus 5, T. Masiulis 2, T. Pasas 2, V. Prakeviius 6, M. Timinskas 10, R. Vaivila 10, E. ukauskas 10, M. ukauskas 3. Treneris J. Kazlauskas.

  1997 m. lapkriio 26 d. Vilnius. 422LietuvaBosnija ir Hercegovina 66:69 (39:37). D. Adomaitis 2, G. Einikis 10, A. Karniovas 16, D. Luk minas 12, D. Maskolinas 2, T. Pasas 5, V. Prakeviius 0, S. tombergas 19, E. ukauskas 0. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1997 m. lapkriio 29 d. Roterdamas (Olandija). 423LietuvaOlandija 88:57 (46:33). D. Adomaitis 17, G. Einikis 21, A. Karniovas 12, D. Luk minas 2, D. Maskolinas 4, T. Pasas 7, V. Pra keviius 12, S. tombergas 8, M. Timinskas 5, E. u kauskas 0. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1997 m. gruodio 5 d. Vilnius. 424LietuvaEstija 87:77 (43:39). D. Adomaitis 0, G. Einikis 19, A. Karniovas 31, D. Luk minas 0, T. Pasas 15, V. Prakeviius 1, S. tom bergas 16, R. Vaivila 5. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  Pasaulio empionato metais Lietuvos vardas buvo girdti ir Europoje, ir Amerikoje

  Lietuvos rinktin 1998 m. pradjo ais dama Euro-pos em pio na to atran kos rungty nes. Rungty n mis su Kroatija ir Is lan dija

  bai g savo pogrupio varyb pirmj rat.

  1998 m. vasario 25 d. Splitas (Kroatija). 425LietuvaKroatija 64:72 (37:40). D. Adomaitis 0, A. Giedraitis 0, D. Lukminas 13, T. Ma siulis 2, D. Maskolinas 4, T. Pasas 3, V. Pra keviius 16, S. tombergas 13, E. ukauskas 13, M. u kauskas 0. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1998 m. vasario 28 d. Vilnius. 426LietuvaIslandija 96:71 (47:34). D. Adomaitis 6, G. Einikis 4, A. Giedraitis 12, D. Lukminas 13, T. Masiulis 6, D. Maskolinas 6, T. Pasas 6, V. Prakeviius 25, S. tombergas 10, E. ukauskas 8. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  Apie Lietuv igirdo Nigerija

  Kaip ir dera, rengdamasi antroms pagal svarb (pir-mos olimpini aidyni

  krepi nio varybos) planetos krepinio varyboms pa-saulio empionatui, Lietuvos rinktin daug rungtyniavo, dalyvavo domiuose turnyruose. Vienas toki buvo su-rengtas Nikosijoje (Kipras), ia pirm kart Lietuvos rink-tin aid su Nigerijos krepininkais. Tame turnyre pra-laimjusi finalo rungtynes Graikijai, Lietuvos rinktin buvo antra. Panaiai atsitiko ir Ispanijos mieste Sevilijo-je: lietuviai finalo rungtynse turjo pripainti Ispanijos rinktins pranaum ir vl um antr viet.

  1998 m. liepos 3 d. Alytus. 427LietuvaTurkija 69:61 (35:27). D. Lukminas 6, D. Maskolinas 5, T. Pasas 16, V. Pra keviius 8, S. tombergas 20, E. ukauskas 12, M. ukauskas 2. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 4 d. Vilnius. 428LietuvaRusija 88:92 (43:39). D. Adomaitis 13,. . Jasikeviius 17, D. Lukminas 9, T. Masiulis 9, D. Maskolinas 4, V. Prakeviius 7, S. tom bergas 19, E. ukauskas 10, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 6 d. Nikosija (Kipras). 429LietuvaNigerija 98:64 (43:33). D. Adomaitis 21, A. Giedraitis 9, . Jasikeviius 0, D. Lukminas 8, T. Masiulis 12, T. Pasas 8, V. Prakeviius 0, S. tombergas 29, E. ukauskas 6, M. ukauskas 5. Treneris J. Kazlauskas.

 • 90

  1998 m. liepos 7 d. Nikosija. 430LietuvaOlandija 79:53 (37:20). D. Adomaitis 6, A. Giedraitis 13, D. Lukminas 16, T. Masiulis 8, D, Maskolinas 9, T. Pasas 4, V. Prakeviius 8, S. tombergas 10, R. Vaivila 3, E. ukauskas 2. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 8 d. Nikosija. 431LietuvaGraikija 68:82 (36:47). D. Adomaitis 10, A. Giedraitis 8, . Jasikeviius 8, T. Ma siulis 0, D. Maskolinas 6, V. Prakeviius 1, S. tombergas 18, R. Vaivila 6, E. ukauskas 6, M. u kauskas 5. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 15 d. Sevilija (Ispanija). 432LietuvaItalija 79:74 (30:49). D. Adomaitis 9, G. Einikis 21, . Jasikeviius 5, D. Lukminas 14, T. Masiulis 10, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 7, S. tombergas 4, R. Vaivila 0, E. ukauskas 2, M. ukauskas 5. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 16 d. Sevilija. 433LietuvaIspanija 62:66 (29:31). G. Einikis 4, A. Giedraitis 2, . Jasikeviius 2, A. Kar niovas 21, D. Lukminas 11, T. Pasas 2, T. Masiulis 2, V. Prakeviius 2, S. tombergas 12, E. ukauskas 4, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  Geros inios i Niujorko

  krepinio tvyns JAV did-miest Niujork, Geros va-lios aidynes 1998 m. vidur-

  va saryje suvaiavo atuonios penki emyn ali rinkti ns. Ir ne eilins. Argentina, Brazilija, Australija, Rusija, Puerto Rikas, Kinija, Lietuva ir, inoma, eimi-nink JAV rinktin. Nugaljusi Rusijos, Argentinos, bet pralaimjusi Australijos krepininkams, Lietuvos rinktin um pogrupyje antr viet ir pusfinalio rungtynes turjo aisti su JAV rinktine. Pra laimj ms vyrai rungtyniavo dl treios vietos. J ir um nugalj Puerto Riko aidjus.

  1998 m. liepos 19 d. Niujorkas (JAV). 434LietuvaRusija 79:72 (35:38). D. Adomaitis 3, G. Einikis 14, A. Karniovas 19, D. Luk minas 21, D. Maskolinas 3, T. Masiulis 0, T. Pa sas 4, V. Prakeviius 0, S. tombergas 12, E. ukauskas 3. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 20 d. Niujorkas. 435LietuvaArgentina 81:77 (40:27, 68:68). D. Adomaitis 15, G. Einikis 15, . Jasikeviius 10, A. Kar niovas 9, D. Lukminas 7, T. Masiulis 0, D. Mas kolinas 5, V. Prakeviius 5, S. tombergas 15, E. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 21 d. Niujorkas. 436LietuvaAustralija 64:82 (41:47). D. Adomaitis 7, G. Einikis 15, . Jasikeviius 3, A. Kar niovas 2, D. Lukminas 5, T. Masiulis 2, D. Mas kolinas 3, V. Prakeviius 6, S. tombergas 14, E. ukauskas 7. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 23 d. Niujorkas. 437LietuvaJAV 76:89 (35:51). D. Adomaitis 21, G. Einikis 6, . Jasikeviius 14, A. Karniovas 10, D. Lukminas 3, T. Masiulis 1, D. Maskolinas 0, T. Pasas 3, S. tombergas 11, E. ukauskas 7, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1998 m. liepos 24 d. Niujorkas. 438LietuvaPuerto Rikas 119:75 (55:36). D. Adomaitis 22, G. Einikis 15, . Jasikeviius 6, A. Karniovas 8, D. Lukminas 9, T. Masiulis 8, D. Maskolinas 0, T. Pasas 10, V. Prakeviius 2, S. tombergas 28, E. ukauskas 9, M. ukauskas 2. Treneris J. Kazlauskas.

  Debiutas pasaulio empionate

  Debesis ir aibus val diu sios, der lingum ir taik darb sau-gojusios iminties deivs At-

  ns vardu pavadintame mieste Atnuose XIII pasaulio empionate varsi 16 pajgiausi ali rinktini. Vien prasibrauti t eiolikos br ak, kaip nelen-gva. Bet prasibrovus nusileisti niekas niekam neketi-no. Ryto netrko ir jaunai Lietuvos rinktinei, jos ap-dairiems, imintingiems treneriams.

  Pirmas savo rungtynes pasaulio empionate Lie-tuvos rinktin aid 1988 m. liepos 29 d. Gera inia skriejo Lietuv ir nelinksma Korj: lietuvi pra-naumas tose rungtynse buvo akivaizdus. Ir antros rungtyns buvo skmingos ms rinktinei: kart, nors ir sunkiai, nuvaryti JAV krepininkai.

  Pogrupio varybas ms vyrai baig pergalingai: ir po trei rungtyni ijo i aikts pakeltomis gal-vomis, nes lygi varov aidim su brazilais laimjo lietuviai.

  Lietuvos rinktins pergaling yg sustabd aus-tralai: jiems pavyko geriau aisti rungtynms bai-

 • 91

  giantis. Bet nugalj Argentin Lietuvos krepinin-kai vl patais nuotaik ir pagerino savo galimybes empionate. Dabar trko pergals prie ispanus. Tose rungtynse skms deiv grsi tai vien, tai kit pus. Rungtyns (jau pratsimas) baigsi tada, kai toji deiv velg Ispanijos rinktin. Bet proga aisti dl pasaulio empionato medali dar nebuvo prarasta: per ketvirtfinalio rungtynes reikjo nugalti labai pajgi Rusijos rinktin. Prie dvi savaites Niu-jorko turnyre tai padaryti buvo pavyk. Ir ia, pasau-lio empionate, atrod, kad klitis, nors ir labai su-dtinga, bus veikta. Pirmas klinys laimtas (38:35). Toliau jg ir patyrimo jaunai ms ekipai neuteko. Pralaimjus ketvirtfinal beliko aisti dl 58 vietos. Paskutinse rungtynse po nirtingo pasiprieinimo laimjusi prie Argentin, Lietuvos rinktin um septint viet. empionat laimjo Jugoslavija, antra buvo Rusija, treia JAV.

  Uimta vieta, svarbiausia, aidimas su visais var-ovais kaip lygi su lygiais negaljo nediuginti ir ne-teikti ateities vili.

  1998 m. liepos 29 d. Atnai (Graikija). 439LietuvaKorja 97:56 (42:36).

  1998 m. liepos 30 d. Atnai. 440LietuvaJAV 84:82 (47:34).

  1998 m. liepos 31 d. Atnai. 441LietuvaBrazilija 66:62 (28:39).

  1998 m. rugpjio 2 d. Atnai. 442LietuvaAustralija 61:71 (37:35).

  1998 m. rugpjio 3 d. Atnai. 443LietuvaArgentina 84:75 (41:33).

  1998 m. rugpjio 4 d. Atnai. 444LietuvaIspanija 80:86 (40:43; 75:75).

  1998 m. rugpjio 7 d. Atnai. 445LietuvaRusija 67:82 (38:35).

  1998 m. rugpjio 8 d. Atnai. 446LietuvaItalija 71:76 (42:46).

  1998 m. rugpjio 9 d. Atnai. 447LietuvaArgentina 77:76 (47:38).

  Dar trys pergals Europos empionato atrankos varybose

  Lietuvos rinktin 1998 m. baig ais dama XXXI Euro-pos empionato antrj rat. Met ir oficiali var yb

  pabaigtuvs buvo pergalingos. Tai dar labiau padidi-no galimybes aisti dl XXXI Europos empionato ap-dovanojim 1999 m. Pranczijoje.

  1998 m. lapkriio 21 d. Vilnius. 448LietuvaUkraina 91:56 (45:33). D. Adomaitis 4, A. Giedraitis 0, . Jasikeviius 4, T. Ma siulis 3, D. Maskolinas 7, V. Prakeviius 9, A. Sa bonis 24, Ramnas ikauskas 6, S. tombergas 15, R. Vaivila 3, E. ukauskas 6, M. ukauskas 10. Treneris J. Kazlauskas.

  449 1998 m. lapkriio 25 d. Sarajevas (Bosnija ir Hercegovina).LietuvaBosnija ir Hercegovina 87:57 (43:25). D. Adomaitis 2, G. Einikis 15, . Jasikeviius 10, T. Masiu lis 3, D. Maskolinas 5, A. Sabonis 23, S. tombergas 19, R. Vaivila 2, M. ukauskas 8. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak439 440 441 442 443 444 445 446 447

  D. Adomaitis 15 10 5 7 4 8 0 0 16 9 65

  G. Einikis 10 8 6 4 11 7 4 18 8 68

  . Jasikeviius 5 6 2 0 4 10 5 0 9 9 41

  A. Karniovas 19 29 20 10 11 20 14 20 11 9 154

  D. Lukminas 20 0 10 9 14 6 2 6 12 9 79

  T. Masiulis 2 8 7 10 6 5 33

  D. Maskolinas 3 3 0 5 2 0 5 9 3 9 30

  T. Pasas 2 0 6 0 0 5 8

  V. Prakeviius 5 12 1 11 6 1 2 2 8 40

  S. tombergas 14 15 18 17 19 9 17 11 0 9 120

  E. ukauskas 2 1 4 9 2 6 12 13 0 9 49

  M. ukauskas 0 0 2 0

  Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika

  23 lentel. Lietuvos krepinink indlis XIII pasaulio empionat 1998 m.

 • 92

  1998 m. lapkriio 28 d. Vilnius. 450LietuvaOlandija 80:61 (41:29). D. Adomaitis 10, G. Einikis 13, A. Giedraitis 2, . Ja sikeviius 12, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 2, A. Sabonis 17, S. tombergas 13, E.ukauskas 0, M. ukauskas 9. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1998 m. gruodio 2 d. Talinas. 451LietuvaEstija 91:60 (45:33). D. Adomaitis 0, G. Einikis 4, A. Giedraitis 2, . Ja sikeviius 6, T. Masiulis 6, D. Maskolinas 3, A. Sa bonis 18, S. tombergas 26, E. ukauskas 4, M. ukauskas 22. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  Europos empionate maas ingsnelis auktyn

  Lietuvos rinktin 1999 m. pradjo aisdama pas ku ti-nes dvejas atran kos XXXI Europos empionat rung-

  ty nes. Laimj Kaune ir Reikjavike, ms krepinin-kai vl galjo pasivaryti su paiomis stipriausiomis emyno ali rinktinmis, o gal pabandyti priartti prie kurio nors garbs pakylos laiptelio ar ant jo u-kopti.

  Rengimasis pagrindinms met varyboms Euro-pos empionatui vyko gana prasta tvarka: po inten-syvaus pratyb laikotarpio vyko tarptautiniai turnyrai. Dviejuose turnyruose (Helsinkyje ir Kaune) Lietuvos rinktin nugaljo, tad XXXI Europos empionat i-keliavo pakilios nuotaikos.

  1999 m. vasario 24 d. Kaunas. 452LietuvaKroatija 76:65 (40:35). G. Einikis 6, A. Giedraitis 2, . Jasikeviius 5, A. Kar niovas 15, T. Masiulis 9, D. Maskolinas 3, V. Prakeviius 10, S. tombergas 12, E. ukauskas 9, M. ukauskas 5. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1999 m. vasario 27 d. Reikjavikas (Islandija). 453LietuvaIslandija 94:48 (49:29). A. Giedraitis 9, . Jasikeviius 7, T. Masiulis 4, T. Pa sas 8, V. Prakeviius 15, Donatas Slanina 8, K. etokas 14, R. ikauskas 10, R. Vaivila 5, M. u kauskas 14. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1999 m. gegus 28 d. Helsinkis (Suomija). 454LietuvaSuomija 96:88 (51:40). D. Adomaitis 12, G. Einikis 12, A. Giedraitis 9, . Ja sikeviius 5, A. Karniovas 11, Kstutis Mariulionis 2, T. Masiulis 8, T. Pasas 0, V. Prakeviius 13, D. Sla nina 6, E. ukauskas 11, M. ukauskas 7. Treneris J. Kazlauskas.

  1999 m. gegus 29 d. Helsinkis. 455LietuvaRusija 88:89 (43:50). G. Einikis 18, A. Giedraitis 2, . Jasikeviius 9, A. Kar niovas 11, K. Mariulionis 5, T. Masiulis 14, D. Maskolinas 0, E. Prakeviius 3, S. tombergas 12, E. ukauskas 4, M. ukauskas 10. Treneris J. Kazlauskas.

  1999 m. gegus 30 d. Helsinkis. 456LietuvaVokietija 100:77 (45:32). D. Adomaitis 4, G. Einikis 8, A. Giedraitis 11, A. Karniovas 23, K. Mariulionis 0, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 5, D. Slanina 12, S. tombergas 11, E. ukauskas 15, M. ukauskas 9. Treneris J. Kazlauskas.

  1999 m. birelio 9 d. inonas (Ispanija). 457LietuvaVengrija 78:77 (38:44). D. Adomaitis 13, G. Einikis 10, A. Giedraitis 2, . Ja sikeviius 7, A. Karniovas 11, T. Masiulis 7, D. Maskolinas 8, V. Prakeviius 9, R. ikauskas 1, S. tombergas 6, E. ukauskas 4. Treneris J. Kazlauskas.

  1999 m. birelio 10 d. inonas. 458LietuvaIspanija 84:87 (51:51). D. Adomaitis 7, G. Einikis 6, . Jasikeviius 13, A. Karniovas 23, K. Mariulionis 8, T. Masiulis 7, V. Prakeviius 5, S. tombergas 2, E. ukauskas 5, M. ukauskas 8. Treneris J. Kazlauskas.

  1999 m. birelio 13 d. La Korunja (Ispanija). 459LietuvaIspanija 81:70 (45:38). D. Adomaitis 14, G. Einikis 16, . Jasikeviius 4, A. Kar niovas 11, K. Mariulionis 0, T. Masiulis 16, D. Maskolinas 0, V. Prakeviius 2, S. tombergas 11, E. ukauskas 7, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1460 999 m. birelio 16 d. Kaunas. LietuvaUkraina 80:69 (47:36). D. Adomaitis 17, G. Einikis 4, . Jasikeviius 4, A. Karniovas 11, K. Mariulionis 4, T. Masiulis 2, V. Prakeviius 5, A. Sabonis 11, S. tombergas 15, E. ukauskas 7, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

  1999 m. birelio 17 d. Kaunas. 461LietuvaJugoslavija 78:77 (43:37). D. Adomaitis 7, G. Einikis 2, . Jasikeviius 7, A. Kar niovas 9, T. Masiulis 7, D. Maskolinas 11, V. Pra keviius 4, A. Sabonis 12, S. tombergas 11, E. u kauskas 8, M. ukauskas 0. Treneris J. Kazlauskas.

 • 93

  Neperengus Ispanijos slenksio

  Ir XXXI Europos em pio nate e-iolika geriausi ali rinkti ns aid ne tik dl empiono titu-

  lo, medali, bet ir dl teiss varytis 2000 m. Sidnjaus olimpinse aidynse. is veiksnys dar labiau sureik-mino kiekvienas empionato rungtynes, o tai lm ne vien netiktum. Ir Lietuvos rinktin jau per paias pir-mas rungtynes pateik ne itin maloni staigmen: neti-ktai pralaimjo ekijos krepininkams, tame em-pionate pagal pajgum nepretendavusiems uimti auktos vietos. Bet tolesnis Lietuvos krepinink aidi-mas vl grino optimizm ir lkest laimti. Ms rink-tinei nepritrko jg laimti penkerias rung ty nes i eils. Ji nugaljo Graikij, Kroatij, Ita li j..., gal gale tame ne-gailestingame, nelemtame ketvirtfinalyje susidr su Is-panijos rinktine. Atrod, kart, kad ir didiausias pa-stangas pasitelkus, bus perengtas ketvirtfinalio slenkstis. Deja, per ingsn aukio pri trko 72:74.

  Paskui pasiektos dar dvi tikinamos pergals (su Turkija ir Rusija) ir uimta penkta vieta. Ar tai rodo tik -rj Lietuvos rinktins pajgum? I devyneri rungty-ni laimta septynerios! Gera paguoda buvo tai, kad penkta vieta garantavo teis aisti Sidnjaus olimpi-nse aidynse.

  1999 m. birelio 21 d. Dionas (Pranczija). 462Lietuvaekija 62:78 (34:43).

  1999 m. birelio 22 d. Dionas. 463LietuvaVokietija 84:74 (32:32).

  1999 m. birelio 23 d. Dionas. 464LietuvaGraikija 82:64 (44:28).

  1999 m. birelio 26 d. Le Manas (Pranczija). 465LietuvaTurkija 74:48 (35:29).

  1999 m. birelio 27 d. Le Manas. 466LietuvaKroatija 91:75 (50:42).

  1999 m. birelio 28 d. Le Manas. 467LietuvaItalija 74:62 (39:35).

  1999 m. liepos 1 d. Paryius. 468LietuvaIspanija 72:74 (31:34).

  1999 m. liepos 2 d. Paryius. 469LietuvaTurkija 80:56 (38:24).

  1999 m. liepos 3 d. Paryius. 470LietuvaRusija 103:72 (42:33).

  Lietuvos rinktin ir Nacij taurs varybose

  Lietuvos vyr krepi nio rink tin pirm kart pa-kviesta dalyvauti FIBA ren-giamose Nacij taurs

  krepinio var y bose. Lietuvos krepinink varovs buvo Pran czijos, Vokietijos, Italijos ir Turkijos rinkti-ns. Baigiantis 1999 m. aistos trejos pirmojo rato rungtyns: dvejas laimjo Lietuvos rinktin.

  1999 m. lapkriio 26 d. Kaunas. 471LietuvaPranczija 85:76 (33:35). D. Adomaitis 0, A. Giedraitis 4, . Jasikeviius 8, A. Kar niovas 25, T. Masiulis 15, D. Maskolinas 7, K. etokas 0, S. tombergas 15, E. ukauskas 7, M. ukauskas 4. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak462 463 464 465 466 467 468 469 470

  D. Adomaitis 0 14 0 6 8 2 2 12 17 9 61

  G. Einikis 9 0 4 2 14 2 0 13 8 44

  . Jasikeviius 0 4 12 12 4 22 7 11 8 72

  A. Karniovas 10 5 20 19 12 19 17 8 18 9 128

  K. Mariulionis 6 9 0 0 6 13 6 34

  T. Masiulis 3 6 1 6 0 8 4 2 8 30

  D. Maskolinas 3 1 3 2 3 0 0 7 12

  V. Prakeviius 0 4 16 11 4 31

  A. Sabonis 7 20 18 12 8 25 3 13 8 106

  S. tombergas 17 24 13 8 17 0 8 10 0 9 97

  E. ukauskas 4 2 4 9 16 1 5 4 9 9 54

  M. ukauskas 9 6 9 3 10 2 5 9 8 53

  Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika

  24 lentel. Lietuvos krepinink indlis XXXI Europos empionato baigiamsias varybas 1999 m.

 • 94

  1999 m. lapkriio 28 d. Kaunas. 472LietuvaVokietija 94:61 (50:27). D. Adomaitis 13, A. Giedraitis 11, Rolandas Jarutis 2, . Jasikeviius 3, A. Karniovas 12, T. Masiulis 10, D. Maskolinas 3, D. Slanina 2, K. etokas 15, S. tombergas 13, E. ukauskas 4, M. ukauskas 6. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  1999 m. gruodio 1 d. Triestas (Italija). 473LietuvaItalija 64:80 (31:48). D. Adomaitis 3, A. Giedraitis 3, . Jasikeviius 8, A. Karniovas 16, T. Masiulis 8, D. Maskolinas 5, K. etokas 4, S. tombergas 10, E. ukauskas 6, M. ukauskas 1. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  Olimpiniai metai pradti pergale

  2000-uosius Lietuvos rinktin pradjo oficialiomis Nacij tau-rs rungtynmis su Turkija. Pir-

  masis ingsnis buvo pergalingas. Pradjus intensyv ren-gimsi Sidnjaus olim pi ni aidyni krepinio varyboms Lietuvos kre pi ninkai usuko Ispanij. Ten aid dvie-juose turny ruose, o Valjadolide buvo pajgiausia. Du kartus ant meni paguldiusi turnyr eimininkus Ispa-nijos krepininkus, tarsi kiek atsilygino u 1999 m. pra-laimjim Europos empionato ketvirtfinalyje.

  2000 m. vasario 26 d. Vilnius. 474LietuvaTurkija 70:58 (37:24). D. Adomaitis 2, R. Jarutis 12, A. Karniovas 14, T. Masiulis 5, D. Maskolinas 6, V. Prakeviius 4, D. Slanina 3, S. tombergas 6, E. ukauskas 10, M. ukauskas 8. Treneris J. Kazlauskas.

  2000 m. rugpjio 18 d. Grenada (Ispanija). 475LietuvaIspanija 87:72 (45:51). G. Einikis 17, A. Giedraitis 8, . Jasikeviius 9, T. Ma siulis 4, D. Maskolinas 4, Darius Songaila 4, R. ikauskas 15, S. tombergas 12, M. Timinskas 2, E. ukauskas 12. Treneris J. Kazlauskas.

  2000 m. rugpjio 22 d. Huelva (Ispanija). 476LietuvaTurkija 64:66 (39:27). D. Adomaitis 8, G. Einikis 10, . Jasikeviius 0, Robertas Javtokas 2, K. Mariulionis 8, T. Masiulis 4, R. ikauskas 8, S. tombergas 17, M. Timinskas 1, E. ukauskas 2, M. ukauskas 4. Treneris J. Kazlauskas.

  2000 m. rugpjio 23 d. Huelva. 477LietuvaKroatija 78:75 (32:46). D. Adomaitis 2, G. Einikis 8, A. Giedraitis 16, K. Mariulionis 10, D. Maskolinas 4, D. Songaila 8, R. ikauskas 13, M. Timinskas 2, E. ukauskas 15. Treneris J. Kazlauskas.

  4782000 m. rugpjio 25 d. Valjadolidas (Ispanija). LietuvaTurkija 79:67 (41:30). D. Adomaitis 7, G. Einikis 2, A. Giedraitis 17, . Jasikeviius 11, R. Javtokas 10, K. Mariulionis 2, D. Songaila 2, R. ikauskas 0, S. tombergas 5, M. Timinskas 9, E. ukauskas 12, M. ukauskas 2. Treneris J. Kazlauskas.

  2000 m. rugpjio 26 d. Valjadolidas. 479LietuvaIspanija 91:89 (40:44). D. Adomaitis 7, G. Einikis 7, A. Giedraitis 16, . Ja si keviius 24, K. Mariulionis 1, T. Masiulis 16, D. Son gaila 9, S. tombergas 0, M. Timinskas 8, M. ukauskas 3. Treneris J. Kazlauskas.

  Po 63-ej met Egipto rinktin vl viei Lietuvoje

  Pirm kart Lietuv, Kaun, Afrikos emyno alies Egipto krepinio rinktin buvo atvy-kusi 1937 m. pavasar. ia ji

  usuko po Europos empionato Rygoje: Egipto krepi-ninkai aid Europos empionatuose, kol 1962 m. pradta rengti savarankikus Afrikos vyr krepinio empionatus.

  Ankstyv 2000 m. ruden Lietuvos rinktin vl aid dvejas rungtynes su Egipto krepininkais. Ms vyrams tai buvo paskutins rungtyns prie ivykstant tolimj Australij, XXVII olimpini aidyni krepi-nio varybas Sidnjuje.

  2000 m. rugsjo 2 d. Vilnius. 480LietuvaEgiptas 102:50 (52:29). D. Adomaitis 9, G. Einikis 15, A. Giedraitis 10, . Ja sikeviius 11, K. Mariulionis 3, T. Masiulis 6, D. Maskolinas 8, D. Songaila 13, R. ikauskas 3, S. tombergas 14, M. Timinskas 2, E. ukauskas 8. Treneris J. Kazlauskas.

  2000 m. rugsjo 3 d. Kaunas. 481LietuvaEgiptas 110:62 (51:24). D. Adomaitis 9, G. Einikis 12, A. Giedraitis 9, . Jasikeviius 7, K. Mariulionis 6, T. Masiulis 8, D. Maskolinas 3, D. Songaila 8, R. ikauskas 8, S. tombergas 14, M. Timinskas 13, E. ukauskas 13. Treneris J. Kazlauskas.

  Lietuvos vliava kilo Sidnjaus krepinio rmuose

  Esmin kart kaita didelio meis-trikumo komandoms aidiant svarbiose varybose danai b-na skau di. Lietuvos olimpinje

  2000 m. rinktinje pirm kart aid atuoni krepinin-kai: R. ikauskas, D. Songaila, . Ja si keviius, M. Ti-minskas, A. Giedraitis, K. Mariulionis, D. Maskoli-nas, T. Masiulis. O S. tombergas ir E. ukauskas, jau antr kart vilkj Lietuvos olimpins rinktins marki-nlius, tada, prie ketverius metus, buvo tik pagrindini aidj talkininkai. Dabar naujai ms rinktins kartai

 • 95

  2000 m. Lietuvos krepininkams Sidnjaus olimpinse aidynse diaugsmo akimirkos buvo danos

  2000 m. Lietuvos vyr krepinio rinktinei trei kart tekti bronzos medaliai. I kairs: M. Timinskas, V. Chomiius, K. Mariulionis, S. tombergas, . Jasikeviius, R. ikauskas, R. Narkus (gydytojas), A. Giedraitis, R. Girskis, A. Sireika, D. Adomaitis, J. Petkeviius (masauotojas), E. ukauskas, D. Nelson, T. Masiulis, J. Kazlauskas, D. Maskolinas, A. Pavilonis, G. Einikis, D. Songaila

  ir naujiems treneriams J. Kaz lauskui, A. Sireikai, V. Cho-miiui reikjo rodyti savo meistrikum ir Lietuvos krepinio mokyklos tvirtum. Tai nebuvo nei lengva, nei paprasta.

  2000 m. rugsjo 11 d. Volongongas (Australija). 482LietuvaAustralija 80:88 (42:40). G. Einikis 14, A. Giedraitis 12, . Jasikeviius 14, T. Ma siulis 0, D. Maskolinas 2, D. Songaila 11, R. i kauskas 13, S. tombergas 8, E. ukauskas 6. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika, V. Chomiius.

  2000 m. rugsjo 12 d. Volongongas. 483LietuvaJugoslavija 67:72 (37:40). G. Einikis 9, A. Giedraitis 6, . Jasikeviius 8, T. Masiulis 7, D. Maskolinas3, D. Songaila 0, R. ikauskas 8, S. tombergas 12, M. Timinskas 12, E. ukauskas 2. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika, V. Chomiius.

 • 96

  Neskmingas pirmas ingsnis

  Ar kas galjo prie olimpi-nes krepinio var ybas pagalvo ti, kad svarbioms

  rungty nms laimti uteks pelnyti 50 tak, juolab kad Lietuvos rinktin surinks per rungtynes tik... 48 takus. O taip vyko. Pirmas rungtynes Sidnjuje ms vyrai pralaimjo italams 48:50. Kai liko aisti 41 sek., M. Timinskas persvr rezultat 48:47. Bet paskutin ital ataka baigsi tiksliu metimu i tolimo nuotolio. Psichins tampos persmelktos rungtyns. Tai buvo tik ilgos olimpins kelions iki varyb finio pradia.

  Jau antros rungtyns su labai pajgia Pranczija (ji Sidnjuje laimjo olimpin sidabr) parod, kad ms krepinink startinis jaudulys veiktas ir jauna Lietu-vos ekipa daug k gali: Pranczijos rinktin nugalta 81:63. Simbolikas ir vaizdingas urnalists R. Grin-bergiens lietuvi aidimo su Pranczija vertinimas: Pagirt ir Vytautas Didysis! (10).

  Per pasaul nuaidjs Lietuvos rinktins ikis

  Treios rungty ns: varov JAV Sva jo ni komanda, aikia persvara jau laimju-si rungtynes su Kinija ir Ita-

  lija. Lietuviai neisigando tikrai grsmingos rinktins ir, kaip ra R. Grinbergien, per rungtynes Lietuvos krepininkai privert JAV Svajoni komand pasida-lyti su jais publikos aplodismentais (10).

  Kai iki pirmo klinio pabaigos liko aisti kiek daugiau kaip 2 min., amerikieiai turjo didiausi pranaum 47:33. Tuomet lietuviai peln 8 takus, varovai n vieno. Klinys pralaimtas tik 41:47. Antrame klinyje Lietuvos rinktin... pirmavo 50:49, bet rungtyni pabaig geriau aid JAV krepininkai pete ipe pergal 85:76.

  R. Grinbergien: Lietuviai ne tik pralaimjo ame-rikieiams maiausiu skirtumu i vis, kokiais NBA amerikieiai buvo laimj rungtynes nuo pat 1992 m., kai prasidjo Svajoni komandos era. Lietuvos rink-tin privert JAV Svajoni komand-2000 pajusti, kad ne visas pasaulis po j kojomis... (10).

  Dar nepusjus Sidnjaus aidyni krepinio var-yboms, Lietuvos rinktins, Lietuvos krepinio vardas ir su pasididiavimu, ir su nuostaba buvo minimas pa-saulyje. R. Grinbergien: Lietuvos krepinink ikis JAV Svajoni komandai nuskambjo per vis pasau-l kaip didiausia olimpinio krepinio turnyro sensa-cija. Tada pasaulis dar neinojo, kad lietuviai pateiks dar didesn (10).

  Ketvirtfinalyje klitis, kurios dar nebuvo pavyk veikti

  Laimjusi kitas dvejas savo pogrupio rungtynes su Kini-ja ir Naujja Zelandija ne-gai lestingame ketvirtfinalyje

  vl turjo iskirtin varov Jugoslavijos rinktin. Jos oficialiose tarptautinse varybose Lietuvos rinktin

  dar nebuvo veikusi: 1995 m. Jugoslavijai pralaimtos Europos empionato finalo, 1996-aisiais Atlantos olimpinse aidynse pusfinalio, 1997 m. Europos empionato ketvirtfinalio rungtyns.

  Ar pavyks t negand grandin nutraukti Sidnju-je?

  Rungtyni pradia nek adjo. Varovai pirmavo 8:2, bet tai truko neilgai. Nors pirmame klinyje dides-nio pranaumo gyti nepavyko, taiau rungtyni vadels buvo msiki rankose. Jugoslavijos rinktin atkakliai prieinosi iki 17-os antro klinio minuts. Kai Lietuvos krepininkai m pirmauti 72:58, ketvirtfinalio rungty-ni laimtojo vardas nekl abejoni tai Lietuva!

  Lietuvos rinktins treneris J. Kazlauskas: Laimti prie Jugoslavijos komand ir jos trener yra kiekvienos komandos ir trenerio svajon. Mes esame tuo labiau laimingi, kad laimjome ketvirtfinalyje. Ketvirtfinalio rungtynes laimjusias komandas nuo pralaimjusi atskiria praraja. Mes aidme labai drausmingai, tur-bt drausmingiausiai per turnyr. Gerai gynms. Be to, nuostabiai suaid G. Einikis ir . Jasikeviius.

  Diaugsmas trykte tryko ir Sidnjuje, ir Lietuvo-je, visur, kur buvo Lietuvos rinktins, jos graaus ai-dimo alinink.

  Jauna lietuvi komanda pakeit pasaulio poir krepin

  Ms rinktins aid jams ir treneriams diaug tis la-bai reikmin ga pergale, atvrusia keli vl aisti

  dl olimpini medali, nebuvo kada. Pusfinalyje lau-k JAV rinktin. Lietuvos rinktin pusfinalyje stebino ir varovus, krepinio inovus, imtus tkstani pasau-lio krepinink, milijonus krepinio gerbj.

  Pirm klin JAV rinktin laimjo 48:36. Po penki aist antro klinio minui lygiosios 50:50. Dabar jau n viena komanda savo varovo nebeleido bent kiek toliau paengti. Svarbiausi vykiai klostsi likus aisti ne visai dvi minutes. Kai rungtyni laikrodis rod iki rungtyni pabaigos likus 1 min. 36 sek., Lietuvos rinktin pirmavo 80:79, paskui 80:80. R. ikauskui teko trys baudos metimai, met tik vien 81:80. Li-kus aisti 25 sek. 81:82 ir JAV krepininkas meta du baudos metimus. Abu pro al. mai varovai atkovo-ja atokus kamuol ir pirmauja 84:81. . Jasikeviius meta taikliai 84:83. Prasiengia R. ikauskas. Lieka aisti vos daugiau kaip 5 sek. JAV krepininkas meta tik vien baudos metim 85:83. . Jasikeviiaus i labai toli mestas kamuolys nekrinta krep. JAV rink-tin digauja 85:83.

  Ar lietuviai pralaimjo? Formaliai taip. Iki pergals pritrko nedaug... tik trij tak. Bet tai buvo ir per-gal. Tai liudija krepinio tvyns specialist atsiliepi-mai JAV spaudoje: Pritrko keliolikos centimetr, kad vykt didiausia sensacija per vis krepinio istorij. Galingieji amerikieiai, kurie negaljo pralaimti, be-

 • 97

  veik pralaimjo. Lietuviams beliko paguodos rungty-ns dl bronzos medali. Taiau lietuviai turt gauti special medal u tai, jog visiems laikams pakeit pasaulio poir krepin (10).

  T dien viso pasaulio simpatijos buvo atiduo tos jau niems, niekam neinomiems lietuviams su neita ria -momis pavardmis ir beprotiku pergals trokimu (10).

  Ir JAV rinktins treneris R. Tomjanoviius pripai-no, kad Lietuvos rinktin buvo visai netoli olimpini varyb finalo: Noriau pareikti lietuviams didiul pagarb u ios dienos rungtynes. Jie aid susikaup ir aid aukto lygio krepin. Pabaigoje jiems nepasi-sek mesti keli baudos metim . Lietuviai ian-dien galjo laimti, bet didiuojuosi ir savo komanda, kuri vis dlto sugebjo nusverti rungtynes savo pus, kai lietuviai buvo perm iniciatyv (10).

  Trei kart olimpiniai bronzos medaliai

  Netoli buvo olimpinis finalas ir tiktasi laimti ma ma-iausiai sidabro medalius, bet pralaimjus JAV rinktinei dar

  nebuvo prarastos viltys ukopti ant garbs pakylos. Tiesa, tik ant treiosios ir parveti gimtin olimpinius bronzos medalius. T prog reikjo inaudoti. Olim-pin bronza nebuvo lengvai paimama. Reikia nepa-mirti, kad pralaimjimas pusfinalyje slegia ir dl bronzos medali tenka varytis su aidyni eiminin-ke pajgia Australijos rinktine, be to, aistos septy-nerios rungtyns gerokai nuvargino jaunus Lietuvos rinktins aidjus.

  Kaip daniausiai bna, gana nirokos prognozs ir kart neisipild, tiksliau sakant, jas paneig ge ras, net labai geras Lietuvos rinktins aidimas. Vien meti-m krep taiklumas 67 proc.! O dar nepriekaitinga gynyba! Tad pergal engta drsiai. Jau pirm klin

  gyta msiki tak persvara (51:35) nekl abejo-ni, kad Australijos rinktin bus veikta. Taip ir atsiti-ko. Pergal ir trei kart i eils olimpi niai bronzos medaliai Lietuvos krepinio rinktinei.

  Lietuvos trispalv ikilmingai plevsavo kart a-liajame emyne Australijoje. Lietuvos vyr krep i nio rinktins kart kait taikliai nusak rinktins vyriau-siasis treneris J. Kazlauskas: Tuos ketverius metus, per kuriuos po Atlantos aidyni ms komandoje vyko kart kaita, mes nenuleidome kartels emiau, negu ji buvo ikelta. A nepaprastai didiuojuosi savo jauna komanda ir manau, kad ji turi didel ateit (10).

  2000 m. rugsjo 17 d. Sidnjus (Australija). 484LietuvaItalija 48:50 (30:30).

  2000 m. rugsjo 19 d. Sidnjus. 485LietuvaPranczija 81:63 (50:35).

  2000 m. rugsjo 21 d. Sidnjus. 486LietuvaJAV 76:85 (41:47).

  2000 m. rugsjo 23 d. Sidnjus. 487LietuvaKinija 82:66 (53:42).

  2000 m. rugsjo 25 d. Sidnjus. 488LietuvaNaujoji Zelandija 85:75 (36:33).

  2000 m. rugsjo 28 d. Sidnjus. 489LietuvaJugoslavija 76:63 (37:32).

  2000 m. rugsjo 29 d. Sidnjus. 490LietuvaJAV 83:85 (36:48).

  2000 m. spalio 1 d. Sidnjus. 491LietuvaAustralija 89:71 (51:35).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak484 485 486 487 488 489 490 491

  D. Adomaitis 0 20 0 3 20

  G. Einikis 6 19 1 8 10 26 2 11 8 83

  A. Giedraitis 0 9 2 7 2 0 2 7 22

  . Jasikeviius 8 6 9 8 14 18 27 22 8 112

  K. Mariulionis 6 0 0 3 6

  T. Masiulis 4 12 7 16 10 2 7 2 8 60

  D. Maskolinas 1 0 0 5 0 3 0 2 8 11

  D. Songaila 7 8 16 19 5 0 12 10 8 77

  R. ikauskas 6 10 6 5 11 9 5 1 8 53

  S. tombergas 14 13 6 10 3 8 11 28 8 93

  M. Timinskas 2 15 0 6 11 13 6 47

  E. ukauskas 4 8 4 10 4 6 0 7 36

  Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika, V. Chomiius

  25 lentel. Lietuvos rinktins aidj indlis Sidnjaus olimpini aidyni baigiamsias varybas 2000 m.

 • 98

  Lietuvos vyr rinktinei 2000 m. baigsi dvejomis Nacij taurs rungtynmis: neskmingomis Vilniuje su Italijos komanda ir pergalingomis Vokietijoje su ios alies rinktine.

  2000 m. lapkriio 22 d. Vilnius. 492LietuvaItalija 80:85 (21:25; 24:16; 18:23; 17:21). D. Adomaitis 2, A. Giedraitis 10, R. Jarutis 0, R. Javtokas 4, A. Jurknas 15, Rimantas Kauknas 15, K. Mar iulionis 0, T. Masiulis 14, D. Slanina 0, E. u kauskas 13, M. ukauskas 7. Treneris J. Kazlauskas.

  2000 m. lapkriio 29 d. Gysenas (Vokietija). 493LietuvaVokietija 102:92 (35:18; 14:22; 26:21; 27:31). D. Adomaitis 16, A. Giedraitis 10, R. Jarutis 0, A. Jurknas 15, R. Kauknas 10, K. Mariulionis 13, Rolandas Matulis 2, D. Slanina 15, Andrius Vyniauskas 5, E. ukauskas 16. Treneris J. Kazlauskas.

  Nacij taurs varybose Lietuvos rinktin antra

  Treij tkstantmet 2001 m. Lietuvos rinktin pradjo dve-jomis rungtynmis dl Nacij taurs. Po i rungtyni nu-

  statyta taurs laimtoja Italijos rinktin, o Lietuva aplen k Pranczij, Turkij, Vokietij ir um antr viet.

  2001 m. sausio 24 d. Ankara (Turkija). 494LietuvaTurkija 69:61 (16:18; 17:15; 18:11; 18:17). A. Giedraitis 7, R. Javtokas 8, E. Jocys 1, R. Kauknas 16, Arvydas Macijauskas 3, K. Mariulionis 6, D. Mas kolinas 8, R. Matulis 4, R. ikauskas 13, A. Vyniauskas 5. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. sausio 27 d. Dionas (Pranczija). 495LietuvaPranczija 65:78 (15:20; 9:15; 20:22; 21:21). D. Adomaitis 10, A. Giedraitis 19, Robertas Giedraitis 0, R. Javtokas 8, E. Jocys 2,R. Kauknas 0, A. Macijauskas 8, D. Maskolinas 10, R. Matulis 0, R. ikauskas 3, A. Vyniauskas 5. Treneris J. Kazlauskas.

  Graus pirmas pasirodymas Argentinoje, puiki pergal 500-osiose rungtynse

  Lietuvos vyr krepi nio rink-tins ruden lau k XXXII Euro-pos empio natas Turkijoje. Rengdamasi jam, taip pat siek-dama kelti jaun aidj meistrikum, Lietuvos rinkti-

  n aid keleriose prestiinse Europos ir Piet Ame-rikos krepinio varybose. Vokietijoje, Braunveige, tarp keturi labai pajgi ali rinktini Lietuvos krep-ininkai um trei viet.

  496 2001 m. rugpjio 3 d. Braunveigas (Vokietija). LietuvaJugoslavija 85:93 (21:24; 19:34; 25:18; 20:17). G. Einikis 17, . Jasikeviius 15, A. Jurknas 0, R. Kauknas 12, K. Mariulionis 0, D. Maskolinas 3, D. Slanina 5, R. ikauskas 7, S. tombergas 15, E. ukauskas 6, M. ukauskas 5. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 4 d. Braunveigas. 497LietuvaPranczija 73:85 (16:21; 21:19; 22:23; 14:22). G. Einikis 7, . Jasikeviius 6, A. Jurknas 14, R. Kauknas 2, A. Macijauskas 2, K. Mariulionis 3, S. tombergas 2, M. Timinskas 7, E. ukauskas 19, M. ukauskas 11. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 5 d. Braunveigas. 498LietuvaVokietija 95:64 (20:19; 18:16; 36:14; 21:15). G. Einikis 4, A. Jurknas 5, R. Kauknas 8, A. Macijauskas 0, K. Mariulionis 8, D. Maskolinas 0, D. Slanina 22, R. ikauskas 18, M. Timinskas 4, A. Vyniauskas 10, E. ukauskas 8, M. ukauskas 8. Treneris J. Kazlauskas.

  Lietuvos vyr krepinio rinktin pirm kart aid Piet Amerikoje. Argentinos sostinje Buenos Airse vykusiame keturi rinktini turnyre rungtyniavo pa-sau lio krepinio lyders Brazilija ir Argentina. Tose varybose Lietuvos krepininkams seksi geriau: jie pralaimjo tik varyb eimininkei Argentinos rinkti-nei ir um antr viet. simintina buvo pergal prie pajgi, aunias tradicijas turini Brazilijos rinktin tai buvo 500-osios Lietuvos vyr rinktins tarpvalsty-bins rungtyns. Paskutiniam imtui rungty ni suaisti prireik tik ketveri met.

  2001 m. rugpjio 10 d. Buenos Airs. 499LietuvaPuerto Rikas 105:85 (22:22; 25:17; 30:18; 28:28). . Jasikeviius 8, A. Jurknas 14, R. Kauknas 12, D. Maskolinas 7, D. Slanina 6, R. ikauskas 12, S. tombergas 12, M. Timinskas 9, A. Vyniauskas 3, E. ukauskas 8, M. ukauskas 14. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 11 d. Buenos Airs. 500LietuvaBrazilija 92:86 (34:28; 15:9; 20:21; 23:28). . Jasikeviius 18, A. Jurknas 10, R. Kauknas 6, D. Maskolinas 3, D. Slanina 10, R. ikauskas 7, S. tombergas 13, M. Timinskas 0, A. Vyniauskas 3, E. ukauskas 12, M. ukauskas 10. Treneris J. Kazlauskas.

 • 99

  501 2001 m. rugpjio 12 d. Buenos Airs. LietuvaArgentina 56:67 (15:20; 16:10; 15:26; 10:11). . Jasikeviius 14, A. Jurknas 2, R. Kauknas 7, K. Mariulionis 6, D. Slanina 3, R. ikauskas 4, S. tombergas 1, M. Timinskas 2, A. Vyniauskas 4, E. ukauskas 0, M. ukauskas 13. Treneris J. Kazlauskas.

  Antr kart dl Akropolio taurs

  Po devyneri met pertraukos Lietuvos rinktin vl varsi dl Akropolio taurs. Trei kart

  lydjo likimo rykt: taur laimjo Italija. Lietuviai pralaimjo du kartus, kart laimjo ir um ketvirt viet.

  2001 m. rugpjio 21 d. Atnai. 502LietuvaJugoslavija 81:96 (18:21; 23:21; 19:29; 21:25). G. Einikis 6, . Jasikeviius 3, R. Javtokas 2, A. Jurknas 7, R. Kauknas 8, D. Maskolinas 3, D. Songaila 12, R. ikauskas 5, S. tombergas 17, M. Timinskas 3, E. u kauskas 4, M. ukauskas 11. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 22 d. Atnai. 503LietuvaItalija 75:69 (17:18; 19:19; 22:20; 17:12). G. Einikis 8, . Jasikeviius 17, A. Jurknas 0, R. Kauknas 0, D. Maskolinas 5, D. Songaila 11, R. ikauskas 11, S. tombergas 2, M. Timinskas 0, E. ukauskas 10, M. ukauskas 11. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 23 d. Atnai. 504LietuvaGraikija 73:75 (23:18; 18:16; 22:21; 10:20). G. Einikis 24, . Jasikeviius 7, R. Javtokas 3, A. Jur knas 5, R. Kauknas 11, D. Maskolinas 0, D. Slanina 0, D. Songaila 4, R. ikauskas 9, S. tombergas 2, E. ukauskas 0, M. ukauskas 8. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 26 d. Vilnius. 505LietuvaEstija 100:90 (24:13; 33:32; 24:29; 19:16). G. Einikis 5, . Jasikeviius 7, R. Javtokas 0, A. Jurknas 5, R. Kauknas 4, D. Maskolinas 3, D. Slanina 11, D. Songaila 14, S. tombergas 10, M. Timinskas 11, E. ukauskas 15, M. ukauskas 15. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. rugpjio 27 d. Vilnius. 506LietuvaLatvija 114:98 (24:19; 30:27; 27:29; 33:23). G. Einikis 14, . Jasikeviius 26, R. Javtokas 2, A. Jur knas 8, R. Kauknas 10, D. Maskolinas 5, D. Songaila 6, R. ikauskas 4, S. tombergas 16, M. Timinskas 6, E. ukauskas 10, M. ukauskas 7. Treneris J. Kazlauskas.

  2001 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris A. Sireika

  Neskm Turkijoje Turkijos miestuose 2001 m. ankstyv ruden vl 16 paj-

  giausi ali rinktins aid XXXII Europos empiona-to baigiamosiose varybose. Tarp j ir Lietuvos rinkti-n. Pogrupio varybose laimjusi pirmsias dvejas rungtynes su Ukraina ir Izraeliu, pralaimjusi pranc-zams Lietuvos rinktin pateko atuntfinal, kur jos varov buvo kaimyn Latvija. Ir ia atsitiko tai, ko tikrai niekas nesitikjo: Lietuvos krepininkai pralai-mjo rungtynes ir neteko teiss toliau rungtyniauti. Tai buvo pats neskmingiausias startas baigiamosiose Eu-ropos empionat varybose.

  2001 m. rugpjio 31 d. Ankara (Turkija).507LietuvaUkraina 82:60 (21:18; 14:13; 18:8; 29:21).G. Einikis 14, . Jasikeviius 8, R. Javtokas 0, A. Jur knas 9, R. Kauknas 10, D. Slanina 0,D. Songaila 4, R. ikauskas 16, M. Timinskas 11, E. ukauskas 2, M. u kauskas 8.Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  2001 m. rugsjo 1 d. Ankara.508LietuvaIzraelis 68:59 (18:4; 9:22; 23:21; 18:12).G. Einikis 12, . Jasikeviius 10, A. Jurknas 3, R. Kau knas 7, D. Slanina 0, D. Songaila 0, R. ikauskas 9, M. Timinskas 15, E. ukauskas 10, M. ukauskas 2.Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

 • 100

  2001 m. rugsjo 2 d. Ankara.509LietuvaPranczija 65:76 (20:27; 10:20; 17:14; 18:15).G. Einikis 7, . Jasikeviius 3, R. Javtokas 0, A. Jurknas 5, R. Kauknas 7, D. Songaila 2,R. ikauskas 13, S. tombergas 5, M. Timinskas 12, E. ukauskas 4, M. u kauskas 7. Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  2001 m. rugsjo 3 d. Ankara.510LietuvaLatvija 76:94 (20:20; 15:25; 17:21; 24:28).G. Einikis 8, . Jasikeviius 4, A. Jurknas 7, R. Kau knas 5, R. ikauskas 12,S. tombergas 7, M. Timinskas 15, E. ukauskas 5, M. ukauskas 13.Treneriai J. Kazlauskas, A. Sireika.

  XXXIII Europos empionato atrankos varybos pradtos skmingai

  Nebuvo kada ilgai siel var -tauti dl neskms XXXII Europos em pio nate. Lau k emyno naujojo em pio na-to, vy ksian io 2003 m. ve-

  dijoje, at ranka. Lie tuvos kre pi nin k var o vs buvo Olandijos, Bulgarijos, veica rijos, Ukrainos ir Turkijos rinktins. Pirmas trejas atrankos rungtynes Lietuvos rinktin aid baigiantis 2001 m. Nauj treneri A. Si-reikos ir G. Krapiko vadovaujami, ms krepininkai laimjo visas trejas rungtynes ir parod, kad pasireng kuo greiiau umirti neskmes Turkijoje ir padti tai padaryti Lietuvos krepinio gerbjams.

  2001 m. lapkriio 21 d. Vilnius.511LietuvaOlandija 95:73 (19:17; 29:10; 19:24; 28:22).A. Giedraitis 3, . Jasikeviius 16, R. Javtokas 7, T. Ma siulis 1, D. Maskolinas 5, D. Slanina 10, R. ikauskas 16, S. tombergas 19, E. ukauskas 7, M. ukauskas 11.Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2001 m. lapkriio 24 d. Jambolas (Bulgarija).512LietuvaBulgarija 105:87 (30:16; 25:31; 32:20; 18:20).A. Giedraitis 0, . Jasikeviius 2, R. Javtokas 16, R. Kauknas 14, D. Maskolinas 9, D. Slanina 10, R. ikauskas 25, S. tombergas 10, E. ukauskas 1, M. ukauskas 18. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2001 m. lapkriio 28 d. Vilnius.513Lietuvaveicarija 93:47 (23:10; 18:15; 29:7; 3:15).. Jasikeviius 14, R. Javtokas 6, R. Kauknas 12, T. Masiulis 5, D. Maskolinas 2, D. Slanina 8, R. ikauskas 16, S. tombergas 12, E. ukauskas 13, M. ukauskas 5.Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  Akropolio taurs varybose nusileista tik graikams

  Pagrindinis Lietuvos vyr rinktins udavinys 2002 m., inoma, buvo tinkamai pasi-rengti atrankos XXXIII Euro-

  pos empionat varyboms ir jas laimti.Metus ms krepininkai pradjo... pralaimjimu:

  atrankos rungtynes Kijeve pralaimjo Ukrainai. Bet tai buvo vienintelis pralaimjimas i aist atrankos var-yb deimties rungtyni. Trei kart aisdama dl Akropolio taurs Atnuose Lietuvos rinktin pirm vie-t uleido Graikijos krepininkams, pati um antr.

  Dar dalyvav prestiiniuose turnyruose Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Lietuvos krepininkai 2002 m. baig trimis atrankos Europos empionat rungtyni pergalmis.

  2002 m. sausio 23 d. Kijevas.514LietuvaUkraina 82:89 (21:23; 27:26; 20:25; 14:15).. Jasikeviius 10, R. Kauknas 2, A. Macijauskas 12, T. Masiulis 0, D. Maskolinas 0, V. Prakeviius 7, R. ikauskas 24, S. tombergas 9, E. ukauskas 15, M. ukauskas 3.Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2002 m. sausio 26 d. Vilnius.515LietuvaTurkija 100:62 (26:16; 21:19; 22:12; 31:15).. Jasikeviius 15, R. Kauknas 10, A. Macijauskas 3, D. Maskolinas 1, V. Prakeviius 9, D. Slanina 5, R. ikauskas 13, S. tombergas 12, E. ukauskas 19, M. ukauskas 13. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2002 m. birelio 14 d. Atnai.516LietuvaKroatija 94:82 (17:14; 27:20; 32:21; 28:27).Artras Javtokas 11, R. Kauknas 19, Saulius Kuzminskas 3, Kytofas Lavrinoviius 4, A. Macijauskas 14, K. Mariulionis 14, Dainius alenga 7, R. ikauskas 16, Andrius leas 3, A. Vyniauskas 3.Treneris A. Sireika.

  2002 m. pavasar sujo 70 met, kai Lietuvoje aidiamas krepinis. Vl susitiko krepiniui gyvenim paskyr mons. I deins: K. Petkeviius, F. Bimbien, O. Butautien, S. Stonkus

 • 101

  2002 m. birelio 15 d. Atnai.517LietuvaItalija 73:62 (12:14; 22:13; 20:21; 19:14).A. Javtokas 4, R. Kauknas 15, Saulius Kuzminskas 2, K. Lavrinoviius 2,A. Macijauskas 20, K. Mariulionis 7, D. alenga 0, R. ikauskas 17,A. leas 6, A. Vy niauskas 0. Treneris A. Sireika.

  2002 m. birelio 16 d. Atnai.518LietuvaGraikija 44:78 (14:14; 12:23; 12:28; 6:13).A. Javtokas 3, R. Kauknas 4, S. Kuzminskas 2, K. Lav rinoviius 3, A. Macijauskas 4, K. Mariulionis 4, D. alenga 1, R. ikauskas 15, A. leas 6, A. Vy niauskas 2.Treneris A. Sireika.

  2002 m. birelio 17 d. Atnai.519LietuvaGraikija 75:84 (15:22; 20:12; 23:33; 17:17).Vidas Gineviius 5, A. Javtokas 8, Saulius Kazeviius 10, S. Kuzminskas 4,K. Lavrinoviius 14, A. Macijauskas 10, D. alenga 2, R. ikauskas 6,A. leas 14, A. Vy niauskas 2.Treneris A. Sireika.

  2002 m. birelio 19 d. Alasijus (Italija).520LietuvaGraikija 69:84 (18:17; 17:20; 23:35; 11:12).A. Javtokas 12, R. Kauknas 5, S. Kazeviius 4, S. Kuz minskas 5, K. Lavrinoviius 15, A. Macijauskas 3, K. Mariulionis 5, D. alenga 5, R. ikauskas 6, A. le as 9.Treneris A. Sireika.

  2002 m. birelio 20 d. Alasijus.521LietuvaItalija 68:71 (12:12; 17:18; 23:22; 16:19).V. Gineviius 5, A. Javtokas 4, R. Kauknas 4, S. Ka-ze viius 6, S. Kuzminskas 2, K. Lavrinoviius 11, A. Ma cijauskas 8, R. ikauskas 17, A. leas 7, A. Vy niauskas 4. Treneris A. Sireika.

  2002 m. birelio 21 d. Alasijus.522Lietuvaekija 81:57 (27:16; 9:13; 19:11; 26:17).A. Javtokas 5, R. Kauknas 6, S. Kazeviius 4, S. Kuz minskas 16, K. Lavrinoviius 10, A. Macijauskas 16, D. alenga 12, R. ikauskas 9, A. leas 3, A. Vy niauskas 0. Treneris A. Sireika.

  523 2002 m. rugpjio 15 d. Braunveigas(Vokietija).LietuvaVokietija 72:86 (8:25; 17:20; 12:28; 35:13).. Jasikeviius 20, S. Kazeviius 5, S. Kuzminskas 0, K. Lavrinoviius 2, T. Masiulis 9, D. Maskolinas 5, D. alenga 12, Darius ilinskis 0, S. tombergas 8, arnas Vlius 0, E. ukauskas 11. Treneris A. Sireika.

  2002 m. rugpjio 16 d. Braunveigas.524LietuvaJugoslavija 58:87 (6:23; 11:23; 15:20; 26:21).. Jasikeviius 13, S. Kazeviius 0, S. Kuzminskas 0, K. Lavrinoviius 11, T. Masiulis 0, D. Maskolinas 8, D. alenga 12, S. tombergas 0, . Vlius 0, E. u kauskas 14. Treneris A. Sireika.

  2002 m. rugpjio 17 d. Braunveigas.525LietuvaNaujoji Zelandija. 85:75 (20:18; 23:15; 24:10; 18:32).. Jasikeviius 15, S. Kazeviius 8, S. Kuzminskas 4, K. Lav rinoviius 11, T. Masiulis 13,D. Maskolinas 4, D. alenga 9, S. tombergas 9, . Vlius 0, E. u kauskas 12. Treneris A. Sireika.

  2002 m. rugpjio 20 d. Torelavega (Ispanija).526LietuvaAustralija 78:90 (16:29; 24:15; 21:24; 17:22).. Jasikeviius 20, S. Kazeviius 2, S. Kuzminskas 0, K. Lavrinoviius 11, T. Masiulis 8, D. alenga 13, D. i linskis 2, S. tombergas 11, E. ukauskas 11.Treneris A. Sireika.

  2002 m. rugpjio 21 d. Torelavega.527LietuvaKroatija 80:69 (24:18; 17:15; 20:22; 19:14).. Jasikeviius 5, S. Kazeviius 5, K. Lavrinoviius 2, T. Masiulis 19, Justinas Pavlaviius 4, D. alenga 17, S. tombergas 9, E. ukauskas 19. Treneris A. Sireika.

  2002 m. lapkriio 20 d. Roterdamas (Olandija).528LietuvaOlandija 88:74 (24:24; 24:9; 20:23; 20:18).G. Einikis 7, S. Kazeviius 2, A. Macijauskas 5, D. Mas kolinas 4, V. Prakeviius 10, D. Slanina 10, R. i kauskas 21, S. tombergas 19, E. ukauskas 5, M. ukauskas 5. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2002 m. lapkriio 23 d. Vilnius.529LietuvaBulgarija 117:72 (18:22; 32:15; 29:15; 38:20).G. Einikis 18, . Jasikeviius 7, A. Macijauskas 28, D. Maskolinas 0, V. Prakeviius 7, D. Slanina 20, R. i kauskas 11, S. tombergas 10, E. ukauskas 4, M. ukauskas 12. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2002 m. lapkriio 27 d. Teneras (veicarija).530Lietuvaveicarija 110:64 (29:12; 19:20; 35:20; 27:12).G. Einikis 2, R. Kauknas 11, S. Kazeviius 9, A. Ma ci jauskas 24, D. Maskolinas 5, V. Prakeviius 4, R. ikauskas 23, S. tombergas 12, E. ukauskas 11, M. ukauskas 9. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

 • 102

  Ir pergal, ir pralaimjimas yra painimas

  Per 2002 m. Liet uvos rinktin, vis daniau susi msty dama apie ar t jant rimiausi egza-min 2003 m. Europos em-

  pionat, aid daug rungtyni su pajgiais varovais. Ir daug kart suklupo: po Akropolio taurs varyb i de-vyneri aist rungtyni pralaimtos net eerios. Bet tai buvo... vertingi pralaimjimai. ia galime pritaikyti taikl Justino Marcinkeviiaus pastebjim: Kova kaip tik ir yra geriausias painimas. Tu turi dvi galimybes: laimti arba pralaimti. Ir vienu, ir kitu atveju kovos rezultatas bus vienodas: painimas (33).

  Europos empionato atrankoje bilietas baigiamsias varybas

  gytas patyrimas, kartais ir ne per malonias pamokas, pra-djo bran dinti vaisius jau ne-trukus. Met pradioje, lai m- jusi paskutines dve jas at ran kos savo grupje run gty nes (su

  Turkija pratsus run gtynes), Lietuvos rinktin kartu su Turkijos bei Ukrainos krepininkais gavo teis aisti dl emyno empiono titulo Stokholme.

  2003 m. sausio 22 d. Kaunas.531LietuvaUkraina 109:98 (27:17; 22:25; 42:25; 18:31).. Jasikeviius 27, K. Lavrinoviius 3, A. Macijauskas 18, D. Maskolinas 6, V. Prakeviius 6, D. Slanina 10, D. Songaila 16, R. ikauskas 15, E. ukauskas 6, M. ukauskas 2. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  2003 m. sausio 25 d. Stambulas.532LietuvaTurkija102:99 (25:15; 17:20; 22:26; 25:28; 13:10).. Jasikeviius 22, S. Kuzmickas 0, A. Macijauskas 29, D. Maskolinas 3,V. Prakeviius 13, D. Slanina 14, D. Songaila 2, R. ikauskas 10, E. ukauskas 4, M. u kauskas 5. Treneriai A. Sireika, G. Krapikas.

  Geras Lietuvos rinktins aidimas tarptautiniuose turnyruose teik vili

  Lietuvos rinktins krepininkai 2003 m. vasar pradjo rengtis Europos empionatui: vl ai-d daug tarp valstybini rungty-ni presti iniuose turny ruose. Gra ia pergale baigsi turnyras

  Italijoje, kur Lietuvos rinktin laimjo rungtynes su visais varovais. Diugino ir dvi pergals prie Australijos rink-tin Lietuvoje.

  2003 m. rugpjio 5 d. Bormijus (Italija).533LietuvaTurkija 88:68 (26:18; 22:18; 21:19; 19:13).K. Lavrinoviius 4, Andrius Lepinaitis 6, A. Macijauskas 22, D. Maskolinas 6, D. Slanina 15, D. alenga 2, R. ikauskas 11, S. tombergas 11, Donatas Zavackas 2, E. ukauskas 6, M. ukauskas 3. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 6 d. Bormijus.534LietuvaItalija 92:83 (20:27; 29:12; 31:18; 12:26).Giedrius Gustas 2, K. Lavrinoviius 22, A. Lepinaitis 5, A. Macijauskas 8, D. Slanina 10, D. alenga 2, R. ikauskas 11, S. tombergas 13, D. Zavackas 0, E. ukauskas 9, M. ukauskas 10. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 7 d. Bormijus.535Lietuvavedija 78:69 (22:23; 27:14; 20:9; 9:23).G. Gustas 12, K. Lavrinoviius 6, D. Maskolinas 6, D. Slanina 10, D. alenga 10, R. ikauskas 7, S. tom bergas 9, D. Zavackas 6, E. ukauskas 7, M. ukauskas 5.Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 12 d. Vilnius.536LietuvaAustralija 101:88 (21:13; 17:31; 22:24; 41:20).. Jasikeviius 8, R. Kauknas 4, A. Lepinaitis 0, A. Ma cijauskas 13, V. Prakeviius 4, D. Slanina 13, D. Songaila 7, D. alenga 2, R. ikauskas 14, S. tombergas 16, E. ukauskas 12, M. ukauskas 8. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 13 d. Kaunas.537LietuvaAustralija 88:72 (26:26; 24:16; 21:18; 17:12).G. Gustas 6, . Jasikeviius 6, A. Macijauskas 4, V. Prakeviius 11, D. Slanina 8, D. Songaila 7, D. a lenga 8, R. ikauskas 4,S. tombergas 15, E. ukauskas 13, M. ukauskas 6. Treneris A. Sireika.

  Dar vienas laimtas turnyras Ispanijoje

  Pranczijoje, Strasbre vy ku-siose keturi rinktini var y bo-se, lietuviai pa sie k spding pergal prie Pranczij (prat-

  sus rungty nes), nusileido Italijos rinktinei ir um ant-r viet, o kitame turnyre Ispanijoje, nors ir pralaimjo rungtynes varyb eimininkams, buvo pirmi. Rezulta-tai, pasiekti turnyruose prie Europos empionat, be abejons, svarbs. Ne maesn reikm yra painti varovus, j pajgum. Neprajo ir mnuo, kai Euro-pos empionato finale vl aid Lietuva su Ispanija...

  2003 m. rugpjio 15 d. Strasbras 538(Pranczija).LietuvaItalija 71:81 (19:22; 17:22; 20:18; 15:19).. Jasikeviius 9, R. Kauknas 6, K. Lavrinoviius 17, A. Macijauskas 0, D. Maskolinas 0, V. Prakeviius 0, D. Slanina 12, D. Songaila 12, R. ikauskas 7, S. tombergas 2, E. ukauskas 4, M. ukauskas 2. Treneris A. Sireika.

 • 103

  2003 m. rugpjio 16 d. Strasbras.539LietuvaIzraelis 88:79 (23:22; 24:17; 21:13; 20:27).. Jasikeviius 0, R. Kauknas 8, K. Lavrinoviius 5, A. Macijauskas 5, D. Maskolinas 6, V. Prakeviius 13, D. Slanina 8, D. Songaila 17, D. alenga 14, R. ikauskas 7, S. tombergas 0, M. ukauskas 5. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 17 d. Strasbras.540LietuvaPranczija 110:100 (20:21; 16:32; 33:19; 17:14; 24:14).G. Gustas 0, . Jasikeviius 18, R. Kauknas 2, K. Lav rinoviius 13, A. Macijauskas 34, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 14, D. Slanina 8, D. Songaila 3, R. i kauskas 7, E. ukauskas 9. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 22 d. Salamanka (Ispanija).541LietuvaIspanija 81:97 (21:18; 20:29; 19:24; 21:26).. Jasikeviius 11, K. Lavrinoviius 9, D. Maskolinas 2, V. Prakeviius 4, D. Slanina 9, D. Songaila 12, D. alenga 0, R. ikauskas 8, S. tombergas 13, E. ukauskas 8, M. ukauskas 5. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 24 d. Torevjecha (Ispanija).542LietuvaUkraina 79:73 (19:19; 31:19; 12:18; 17:17).G. Gustas 0, . Jasikeviius 10, K. Lavrinoviius 4, A. Macijauskas 19,V. Prakeviius 3, D. Slanina 11, D. Songaila 11, R. ikauskas 12, S. tombergas 5, E. ukauskas 2, M. ukauskas 2. Treneris A. Sireika.

  2003 m. rugpjio 26 d. Torevjecha.543LietuvaIspanija 88:70 (26:19; 16:18; 24:18; 22:15).. Jasikeviius 7, K. Lavrinoviius 8, A. Macijauskas 10, V. Prakeviius 5, D. Slanina 6, D. Songaila 5, D. alenga 0, R. ikauskas 17,S. tombergas 9, E. ukauskas 10, M. ukauskas 11. Treneris A. Sireika.

  Dvejus metus trikd pralaimt rungtyni pdsakai

  Europos empionato a tunt -finalio rungtynes 2001 m. rug-sjo 3 d. Lietuvos rin kti n ir sau, ir kitiems netiktai pralai-mjo Latvijos krepi ninkams ir

  buvo priversta pasitraukti i empionato. Prajo lygiai dveji metai: pirmas XXXIII empionato rungtynes teko aisti su Latvijos rinktine. Ir vl, vis nuostabai, Lietu-vos rinktinei rungtyns klostsi labai sunkiai. Pra laimj pirm klin (14:23), ms krepininkai pusjus rung-tynms kiek sumaino skirtum (34:40). Po treio kli-nio 58:58. Ir ketvirtame n viena komanda negijo pranaumo, nors latviai pirmavo 66:58. Likus aisti

  23 sek. E. ukauskas ilygino rezultat 81:81. Tik prat-sus rungtynes nugaltojas paaikjo: liko aisti maiau nei 4 sek., kai . Jasikeviius, mets abu baudos meti-mus, persvr rezultat 92:91. is rezultatas jau nepasi-keit. Pergal kabojo ant plauko. Labai didelis noras laimti t kart var aidj veiksmus, primin, kad vien jausmais pasikliauti negalima.

  U t dvej met senumo patirt nebuvo perne-lyg brangiai sumokta. Tad ir prie dvejus metus, ir 2003 m. aistos rungtyns su artimiausiais kaimynais buvo puiki patirtis ir pamoka.

  Iki empionato pusfinalio be didesnio vargo

  Kitas dvejas savo pogrupio rungty nes su Izraelio ir Vokie-tijos rinkti nmis Lie tuvos krep-ininkai laimjo negaildami

  jg, aisdami gra, vis pirma visos ko mandos (pen-ketuko, esan io aiktje) darn krepin, be didesnio pa-vojaus pralaimti.

  Susirpinim adino ketvirtfinalio rungtyns su Ser-bija ir Juodkalnija (buvusi Jugoslavija). Bet ir dl i rung-tyni eigos ir baigms nerimauta be reikalo. Lietuvos rinktin aid geriau: jau per pirm klin gijo nema persvar (30:19) ir dl savo pergals niekam neleido su-abejoti. Serbijos ir Juodkalnijos rinktins treneris B. Mal-koviius: Lietuvos rinktin iame empionate aidia geriausi komandin krepin, tad pergal prie Serbij buvo puikus aidj, galini aisti kaip darnus derinys, pasiektas rezultatas . Lietuvos krepininkai aidia greit, dom bei taktikai brand krepin. Pats aidi-mas yra geriausias, kok teko matyti iame empionate . Pagal aidim Lietuva verta tik aukso (6).

  Ukarda atvr keli Europos empionato final tik paskutinmis rungtyni sekundmis

  Pusfinalis. LietuvaPran czija. Nie kas nedvejojo, kad i a-li aidjai vienas kito verti var o vai.Lietuviai, laimj pir m k-lin (20:16) ir pirm rungtyni pus, ilaik nedidel prana-

  um (po antro klinio 45:37). Pra sidjus treiam kliniui Lietuvos rinktin pirmavo 48:37, bet iam kliniui pasibaigus priekin ioko pranczai 60:58. Likus aisti tris minutes varovai okteljo dar toliau 70:65. Ir ia dar nebuvo rungtyni atomazga. Likus aisti 15 sek. Lietuvos rinktin vl pirmavo 72:70, bet kamuol turjo pranczai, tiksliau, j lyderis, NBA vaigd T. Par keris. Bet... R. ikauskas gebjo pa-grobti ka muol, per kelet paskutini aidimo sekun-di met du baudos metimus ir privert varovus pripainti Nemuno krato rinktins pranaum 74:70.

  Pranczijos dienratis Le Parisien pavadino pus-finalio rungtynes graiausiomis tame empionate: Lietuviai aid auktesnio lygio komandin aidim, kuris daug geriau prisitaiks prie Europos krepinio taktini subtilybi (6).

 • 104

  Ketvirt kart Lietuvos vyr krepinio rinktin pa-teko emyno empionato final: du kartus (1937 ir 1939 m.) finalo klitis buvo skmingai veikta. Kar-t (1995 m.) tos klities veikti nepavyko. Kaip bus kart? Vis dlto vienas tikslas jau buvo pasiektas.

  Pergal prie Pranczij ne tik suteik prog aisti dl emyno empionato aukso, ji atvr vartus At-n olimpini aidyni baigiamsias krepinio vary-bas. Tai jau buvo reikminga pergal.

  Lietuvos vliava ant aukiausio stiebo kilo vedijoje, Stokholmo Globe Arena rmuose

  Sunkios pusfinalio run gty-ns su Pranczija buvo at-musios labai daug fi zins ir psichins energijos i ai-d j ir treneri. Bet per lemia m finalo aidim Lie-

  tuvos rinktin atrod vl auniai. Ispanijos krepinin-kai buvo nugalti palyginti be didesnio vargo. Tik pirm klin varovai atkakliai prieinosi (20:19). Pa-sibaigus pusei rungtyni lietuviai jau gijo tokioms rungtynms ger pranaum (40:31). Baigiantis tre-iam kliniui 60:45, 33-j aidimo minut rezulta-tas net 71:50. Tiesa, rungtyni pabaigoje Lietuvos rinktins tak atsargos aptirpo, bet ne tiek, kad bt grss pralai m jimas. Ispanijos rinktins treneris M. Lopezas: Pralai mjome stipresnei komandai ir Ispa-nijoje mons mums turt atleisti, kad neparve-me aukso (6).

  2003 m. Minuts pertraukl Stokholmo Europos empionate

  Po 64-eri met Lietuvos vyr krepinio rinkti-n vl, jau trei kart, Europos empion! Lietu-vos rinktin rezultatyviausiai empionate aidusi komanda: vidutinikai po 90,7 tako per kiekvienas rungtynes. Ms ekipa tiksliausiai mt baudos meti-mus 80,3 proc. . Jasikeviiui skirta naudingiausiojo empionato aidjo dovana. simbolin geriausij empionato aidj penketuk irinkti S. tombergas ir . Jasikeviius.

  Atgavus Nepriklausomyb Lietuvos krepinio gar-bei ketvirt kart ant aukiausio stiebo kilo Trispalv ir skambjo Lietuvos himnas: pirm kart 1994 m. Lie tu vos jauni rinktinei laimjus Europos empionat Izraelyje, antr 1996 m. pagerbiant jaunimo rinktin Turkijoje, trei 1997 m. Europos empione tapus Lie tuvos mo-ter rinktinei Vengrijoje ir ketvirt 2003 m. vedijoje.

  Aidas po Europ ir pasaul

  Aidas apie Lietuv krepi nio al, naujus Europos em pio nus buvo girdti toli toli. Tai liudija

  atsiliepimai spaudo je. Didiausias ital sporto dien-ratis La Gazzetta dello Sport: Europos krepinio soste Lietuva. venia tkstaniai lietuvi aistruoli ir venia visa tauta. Tebnie taip. Senojoje Europoje nra kitos tokios alies, kuri taip mylt sen, brang krepin.

  Turino dienratis Tuttosport: Europos empionat laimjo tikroji Lietuvos rinktin. Be NBA vaigdi.

 • 105

  2003 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin Europos empio n

  Ispanijos laikratis El Mundo: Lietuva sudau auksines ispan ambicijas, kurias jie puoseljo nuo empionato pradios. Gera ispan nuotaika, tikslu-mas ir aidimo diaugsmas igaravo prie Lietuvos rinktins pergals trokim.

  Dienratis El Periodiko (Ispanija): Lietuvos rink-tins gynyba atm ad . Treiame klinyje, kai 62:48 pirmavo Lietuva, ispanai labiausiai norjo pa-baigti rungtynes ir eiti persirengimo kambarius, kad tik baigtsi ta kania.

  Graikijos rinktins aidjas G. Sigalas: Visi ms rinktins aidjai yra sudar pelningas sutartis, mes udirbame didelius pinigus, taiau varybose nea-tiduodame visos irdies. Palyginkite mus su Lietuvos komanda yra didiulis mentaliteto skirtumas. Lietu-viai aidia ivien, kaip kumtis. Mes taip nestengia-me (6).

  Rusijos rinktins aidjas A. Kirilenka: Lietuva nusipeln Europos empions titulo. Tai komanda, kuri gebjo daryti ivadas ir mokytis empionato metu. Pirmos rungtyns su Latvija lietuviams susi-klost ypa sunkiai. Taiau paskui Lietuvos rinktin atidiai stebjo, kaip aidia jos bsimieji varo-vai, rasdavo j silpnsias puses ir tikinamai juos nugaldavo (6).

  Lietuvos rinktins 2003 m. Europos empions kapitonas Saulius tombergas: Nuo maens labai

  norjau aisti krepin. Pamilti ir pasirinkti i spor-to ak padjo to meto yms Lietuvos krepininkai A. Sa bonis, . Mariulionis, R. Kurtinaitis, V. Cho -miius. Jie garsino ne tik Lietuvos krepin, bet ir lietu-vi taut. Primindami pasauliui, kad Lietuva dar gyva. Jie savo profesionaliu darbu, meistrikumu krepinio aiktje leido mums mgautis krepiniu, diaugtis pergalmis ir didiuotis, kad esame lietuviai.

  Ir atkaliu darbu pasiekiau tai, apie k nedrsau n svajoti galimyb aisti Lietuvos rinktinje. Pajutau didel atsakomyb, kad atstovauju ne tik savo eimos, gimins, klubo garbei, bet visos Lietuvos. Mes, ai-djai, ir aisdami usienio klubuose, kaupiame patir-t, laimime t ali empionatus. Ir tuo garsiname Lietuv. O pakviesti Lietuvos rinktin pargrtame gimtin. I meils ir pagarbos Tvynei pasiry auko-tis ir atiduoti vis save, kad tik kilt Lietuvos trispalv, Lietuvos vardas bt minimas ir kuo plaiau ir skam-biau girdimas.

  Branginkime lietuvyb stiprinant krepin

  Lietuvos vyr krepinio rink tins treneris A. Si rei ka: Manau, kiekvie nas mogus

  turi svajon ir jauiasi laimingas, kai ji isipildo. Kai prie daugel met Sporto halje pamaiau krepinio legendas M. Paulausk, A. Belov, supratau: be krep-inio a negalsiu. Baigs LVKKI, svajojau iauklti k

 • 106

  2003 m. Taip Lietuvos vyr krepinio rinktin Europos empion buvo sutikta gimtinje

  2003 m. Diaugsi Europos empion taure ir trenerio A. Si reikos mona Aurelija

  2003 m. Europos empiono taur parveta Lietuv

  nors panaaus savo vaikysts idealus. Dabar jauiuo-si laimingas dl tokio pasirinkimo. Nors pradjs dirb-ti iauli sporto mokykloje net nesvajodavau, kad b-siu legendinio algirio, Lietuvos rinktins treneriu, kad mano gimtieji iauliai tvirtai taps treija Lietuvos komanda.

  Dirbant treneriu teko aplankyti daug pasaulio ali ir aisti su ymiausiomis pasaulio komando-mis, treniruoti krepinio legendas. Nugaljus galin-gas komandas, apimdavo neapsakomas jausmas, pasididiavimas, kad esu lietuvis krepinio alies

  atstovas. Bnant toli nuo nam, ne vien syk teko sitikinti, kad ne visi ino, kas yra Lietuva, bet visa-da inodavo geriausius Lietuvos krepininkus. Kylant Trispalvei jausdavoms lyg ambasadoriai mao, bet krepiniu tvirto krato. Jutome didij valstybi d-mes ir pagarb. Geltonai aliai raudonai pasipuo lietuvi sirgaliai savo vienybe ir fantastiku palaiky-mu stebino Australijos, vedijos, Graikijos, Japoni-jos ir kit ali mones. Kartu jautms tokie galingi, kad maai kam pavykdavo mus veikti. Nors ms tik trys milijonai...

 • 107

  Esu laimingas pasirinks trenerio darb, di diuo juosi au kl tiniais, kurie garsina Lietuvos vard visame pasau-lyje. iek tiek skaudu, kad pastaruoju metu nuvertinama krepinio taka lietuvi vienybei, juodinami mons, daug dav Lietuvos sportui. Umirs praeit, netursi ateities, sako liaudies imintis. Tad branginkim savo tautos garb, vienyb, orum, lietuvyb stiprinant rei-kin krepin. Sugriausim krepin, griaukim ir Gedimi-no pil ar sivaizduosime Lietuv be vieno ar kito?

  Lietuviai, galvokim ne apie save, o apie Lietuvos vaizd pasaulyje, apie tautos klestjim ir ge rov! Turkime svajoni, gerbkime vienas kit, puoselki-me, k turime geriausio, siekime vienybs ir pagarbos ms tautai.

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak544 545 546 547 548 549

  G. Gustas 0 0 2 0

  . Jasikeviius 20 5 14 21 11 10 6 81

  K. Lavrinoviius 3 9 2 4 2 7 6 27

  A. Macijauskas 22 9 15 20 8 21 6 95

  V. Prakeviius 0 6 2 0 4 8

  D. Slanina 4 14 0 0 2 2 6 22

  D. Songaila 8 7 7 14 2 10 6 48

  D. alenga 6 0 0 3 6

  R. ikauskas 18 8 19 27 11 9 6 92

  S. tombergas 5 16 28 4 22 9 6 84

  E. ukauskas 10 11 6 4 12 18 6 61

  M. ukauskas 2 3 0 4 4 7 6 20

  Treneriai A. Sireika, G. Krapikas, V. Chomiius

  26 lentel.Lietuvos krepinink indlis Europos krepinio empionato baigiamsias varybas 2003 m.

  2003 m. rugsjo 5 d. Noriopingas (vedija).544LietuvaLatvija 92:91 (14:23; 20:17; 24:18; 23:23; 11:10).

  2003 m. rugsjo 6 d. Noriopingas. 545LietuvaIzraelis 94:62 (23:19; 17:6; 28:18; 26:19).

  2003 m. rugsjo 7 d. Noriopingas. 546LietuvaVokietija 93:71 (22:19; 24:14; 30:20; 17:18).

  2003 m. rugsjo 10 d. Stokholmas. 547LietuvaSerbija ir Juodkalnija 98:82 (30:19; 27:24; 23:23; 18:16).

  2003 m. rugsjo 13 d. Stokholmas. 548LietuvaPranczija 74:70 (20:16; 25:21; 13:23; 16:10).

  2003 m. rugsjo 14 d. Stokholmas. 549LietuvaIspanija 93:84 (20:19; 20:12; 22:17; 31:36).

 • 108

  Tarp Europos ir pasaulio geriausij(20042008 m.)

  Tkart Atnai buvo dosns: Lietuvos rinktinei Akropolio taur

  2004-ieji olimpiniai metai. Jau vasaros pra dioje reng da -masi At n aidy nms Lie -tuvos rinktin ai d keliuose prestiiniuose tarp tau ti niuo se

  turnyruose. Dvie juose, vykusiuose Ita lijos miestuose Genujo je ir Bormijuje, Lietuvos krep ininkai pralai-mjo varyb eimininkei Italijai, bet nugaljo Pran-czijos, Graikijos, ekijos rinktines ir um antr viet.

  aunia pergale baigsi tradicins Akropolio taurs varybos Atnuose. Dl io garbingo apdovanojimo Lietuvos rinktin rungtyniavo ketvirt kart. Lietuvos krepininkai nugaljo Italij, Brazilij, tik 64:65 nu-sileido graikams. Taiau Italijai veikus Graikij Akro-polio taur atiteko Lietuvos rinktinei.

  2004 m. birelio 17 d. Genuja (Italija).550LietuvaPranczija 85:78 (21:27; 19:15; 23:18; 22:18).V. Gineviius 2, G. Gustas 6, Paulius Janknas 2, Simas Jasaitis 7, Linas Kleiza 19, S. Kuzminskas 5, Marijonas Petraviius 10, Simonas Serapinas 13, D. Sla nina 14, D. alenga 7.Treneris A. Sireika.

  2004 m. birelio 18 d. Genuja. 551Lietuvaekija 90:85 (22:21; 19:14; 25:19; 24:31).V. Gineviius 6, G. Gustas 9, P. Janknas 5, S. Jasaitis 20, L. Kleiza 7, S. Kuzminskas 2, M. Petraviius 8, S. Se ra pinas 2, D. Slanina 10, D. alenga 21, ydrnas Urbonas 0. Treneris A. Sireika.

  2004 m. birelio 19 d. Genuja.552LietuvaItalija 77:86 (19:15; 9:15; 25:18; 17:22; 7:16).V. Gineviius 7, G. Gustas 2, P. Janknas 8, S. Jasaitis 14, Aivaras Kiauas 3, L. Kleiza 0, S. Kuzminskas 4, M. Petraviius 15, S. Serapinas 5, D. Slanina 7, D. a lenga 12. Treneris A. Sireika.

  2004 m. liepos 15 d. Bormijus (Italija).553LietuvaSerbija ir Juodkalnija 97:86 (28:25; 21:20; 23:22; 25:19).V. Gineviius 9, S. Jasaitis 3, R. Javtokas 9, R. Kauknas 5, K. Lavrinoviius 22, S. Serapinas 0, D. alenga 13, R. ikauskas 31, M. ukauskas 5.Treneris A. Sireika.

  2004 m. liepos 16 d. Bormijus.554LietuvaItalija 90:93 (19:22; 15:25; 28:20; 28:26).V. Gineviius 10, R. Javtokas 19, R. Kauknas 5, K. Lav rinoviius 7, S. Serapinas 3, D. Slanina 7, D. a lenga 5, R. ikauskas 24, M. ukauskas 10.Treneris A. Sireika.

  2004 m. liepos 17 d. Bormijus.555LietuvaGraikija 92:79 (25:19; 27:24; 25:18; 15:21).V. Gineviius 3, S. Jasaitis 14, R. Javtokas 7, R. Kau knas 3, K. Lavrinoviius 10, S. Serapinas 3, D. Slanina 17, D. alenga 5, R. ikauskas 16, M. ukauskas 14.Treneris A. Sireika.

  2004 m. liepos 26 d. Atnai.556LietuvaItalija 88:67 (20:15; 24:13; 22:22; 22:17).V. Gineviius 4, S. Jasaitis 2, . Jasikeviius 11, R. Javtokas 10, K. Lavrinoviius 21, A. Macijauskas 13, S. Serapinas 0, D. Slanina 8,D. alenga 2, R. ikauskas 5, S. tombergas 9, E. ukauskas 3.Treneris A. Sireika.

  2004 m. liepos 27 d. Atnai.557LietuvaBrazilija 110:93 (38:16; 21:20; 29:23; 22:34).V. Gineviius 0, S. Jasaitis 0, . Jasikeviius 13, R. Javtokas 6,K. Lavrinoviius 17, A. Macijauskas 16, S. Se rapinas 5, D. Slanina 8, D. alenga 12, S. tombergas 10, E. ukauskas 13, M. ukauskas 10.Treneris A. Sireika.

  2004 m. liepos 28 d. Atnai.558LietuvaGraikija 64:65 (24:26; 11:10; 15:10; 14:19).V. Gineviius 0, . Jasikeviius 12, R. Javtokas 5, K. Lav rinoviius 15,D. Slanina 0, D. Songaila 3, D. a lenga 7, R. ikauskas 6, S. tombergas 8, E. u kauskas 8, M. ukauskas 0. Treneris A. Sireika.

  Belgrade netoli buvo kitas apdovanojimas Auksinis kamuolys

  Dl graiai pavadinto dai-laus prizo Serbijos sostin-je Belgrade rungtyniavo ei ali rinktins. Lietu-

  vos krepininkai per paskutines rungtynes suklupo aisdami su varyb eimininkais ir um antr vie-t. Suaidusi dar dvejas rungtynes Ispanijoje, Lietuvos rinktin ilydtuvi ikilmms pasikviet vedijos rinktin. Po i nesunki rungtyni kelias ved olim-pini aidyni sostin Atnus.

 • 109

  2004 m. rugpjio 1 d. Belgradas.559LietuvaAngola 84:68 (27:18; 18:15; 17:22; 22:13).V. Gineviius 4, . Jasikeviius 13, R. Javtokas 7, K. Lav rinoviius 15, A. Macijauskas 9, S. Serapinas 0, D. Slanina 2, D. Songaila 10, D. alenga 6, S. tombergas 12, E. ukauskas 6, M. ukauskas 0.Treneris A. Sireika.

  2004 m. rugpjio 2 d. Belgradas.560LietuvaArgentina 90:79 (21:25; 16:15; 16:27; 37:12).V. Gineviius 0, S. Jasaitis 2, . Jasikeviius 6, R. Javtokas 8, K. Lavrinoviius 9, A. Macijauskas 13, D. Sla nina 4, D. Songaila 8, D. alenga 8, S. tom bergas 19, E. ukauskas 5, M. ukauskas 8.Treneris A.Sireika.

  2004 m. rugpjio 3 d. Belgradas.561LietuvaSerbija ir Juodkalnija 80:93 (21:22; 18:30; 17:20; 24:21).V. Gineviius 3, . Jasikeviius 0, R. Javtokas 4, K. Lav rinoviius 9, A. Macijauskas 12, D. Slanina 5, D. Son gaila 18, D. alenga 8, S. tombergas 17, E. u kauskas 4, M. ukauskas 0. Treneris A. Sireika.

  2004562 m. rugpjio 6 d. Madridas (Ispanija). LietuvaArgentina 82:89 (27:20; 18:25; 20:28; 17:16).. Jasikeviius 10, R. Javtokas 10, K. Lavrinoviius 5, A. Macijauskas 13, D. Slanina 0, D. Songaila 11, D. a lenga 0, R. ikauskas 9, S. tombergas 12, E. u kau skas 9, M. ukauskas 3. Treneris A. Sireika.

  2004 m. rugpjio 7 d. Madridas.563LietuvaGraikija 75:88 (17:18; 22:29, 12:22; 24:19).V. Gineviius 2, . Jasikeviius 5, R. Javtokas 3, K. Lav rinoviius 12, A. Macijauskas 14, D. Songaila 8, D. alenga 1, R. ikauskas 4, S. tombergas 13, E. u kauskas 9, M. ukauskas 4. Treneris A. Sireika.

  2004 m. rugpjio 11 d. Vilnius.564Lietuvavedija 99:58 (25:14; 21:17; 31:11; 22:16).V. Gineviius 8, . Jasikeviius 9, R. Javtokas 4, K. Lavrinoviius 7, A. Macijauskas 17, D. Slanina 2, D. Songaila 14, D. alenga 4, R. ikauskas 15, S. tombergas 3, E. ukauskas 8, M. ukauskas 8.Treneris A. Sireika.

  Ketvirtas startas olimpinse aidynse

  N vien olimpini aidy-ni krepinio var yb ne-praleido Lie tu vos rinktin

  nuo to meto, kai atgavo savo teises aisti oficialiose FIBA rengiamose varybose. Trejose aidynse jau buvo laimti bronzos medaliai. Ar Lietuvos rinktin nepajgi kart ukopti ant auktesnio olimpins

  garbs pakylos laiptelio? Ar isilaikys ji tarp pasaulio krepinio pajgij? Tokie ir panas klausimai kilo prie Atn aidyni krepinio varybas.

  Lietuvos rinktin tose varybose sibgjo pama-l. Pirmos rungtyns su Afrikos alies Angolos rinkti-ne nebuvo lengvos. Todl, kad reikjo aisti su savito, metimais i tolimj nuotoli grsto, aidimo braio komanda, ir todl, kad pajgesni varovai per pirmas varyb rungtynes danai negeba i karto panaudoti vis savo gali. Taiau tikrosios pralaimjimo grsms nebuvo. Baigiantis treiam kliniui persvr rezultat (46:45), Lietuvos krepininkai iniciatyv ir pranaum ilaik iki pat rungtyni galo ir pasiek pirm pergal (78:73). Angolos krepinink metim i toli tikslumas buvo 52 proc. 15 kart i 29 kamuolys krito krep. Tokio lygio varybose tai nedanas tikslumo rodiklis.

  Antrose rungtynse reikjo aisti su visai kitos ai-dimo manieros krjais Puerto Riko krepininkais. ioje rinktinje buvo NBA, Europos klubuose ai-diantys krepininkai profesionalai. Ir kart Lietu-vos rinktins persvara nelabai didel (98:90), bet aki-vaizdiai gerjo aidimas tiek puolant, tiek ginantis. Lietuvos krepininkai buvo taikls i tolimj nuoto-li (53 proc. i 30 metim 16 buvo tiksls).

  Graios rungtyns su aidyni eimininkais

  Beveik 12 tkstani i-rov regjo ne tik rezulta-tyv, bet malon akiai, pa-

  traukl Lietuvos rinktins aidim. Vien pelnyt tak skaiius (98) daug k pasako. Juk Graikijos krepinin-kai gerai moka gintis, puikiai pasta Lietuvos rinkti-ns ir pavieni aidj aidim. ios rungtyns buvo geriausios i vis trij Atn aidynse aist.

  Pagaliau pergal prie JAV rinktin

  Ketvirt Lietuvos rinktins rungtyni buvo laukia ma su ypatingu susidomjimu: kart

  var ov JAV rinktin. Ir ne bet kokia, o suburta i NBA profesional. Dar neumirtos prie ketverius metus Sidnjaus aidynse aistos rungtyns, kai lie-tuviams nebebuvo lik laiko ilyginti ar persverti re-zultato: . Jasikeviiaus priverstinis metimas krep tada tikslo nepasiek. Ar pavyks dabar Lietuvos rinkti-nei veikti t, regis, neveikiam, klit: iki tol JAV vyr rinktin olimpini aidyni krepinio varybose buvo aidusi 111 rungtyni, o pralaimjusi vos trejas. ... 34-j rungtyni minut R. ikauskas persvr rezulta-t 75:74. Bet tai dar nebuvo lygaus kelio iki pergals pradia. Vl Lietuvos rinktin pralenk varovus likus aisti kiek maiau negu tris minutes. ia . Jasikevi-ius su kaupu atsilygino u Sidnj: met i toli, tada baudos metim ir rezultatas 85:84, paskui treias tritakis 91:87, dar du tiksls arno baudos meti-mai 93:87... Ir 94:90! Tai buvo spdinga pergal. Ji turjo didiul tak Lietuvos rinktins rezultatams tose varybose, be to, spd dar Lietuvos krepinin-

 • 110

  k aidimas, j fizinis ir psichinis patvarumas. Prie lietuvius grmsi ne dvylika NBA aidj, o tikra ko-manda (14).

  JAV rinktins treneris: Jei per 40 min. leidi varo-vams pelnyti 94 takus, aidim sunku pavadinti geru. Taip ginantis tiktis laimti prie tokio aukto lygio ko-mand kaip Lietuva nra ko (14).

  Tai buvo ketvirtoji Lietuvos rinktins pergal Atn olimpinse aidynse.

  Liko aisti penktos paskutins rungtyns su Aus-tralija pogrupio varybose. Sportiniu poiriu jos ne-buvo labai reikmingos: Lietuva jau buvo umusi pirm viet pogrupyje. Vis dlto atsakingose vary-bose su vienodo pajgumo komandomis labai svarbu ilaikyti gyt optimal savo komandos aidim, ne-prarasti vadinamojo varyb ritmo. Be to, kiekvienos tarpvalstybins rungtyns, ypa olimpini aidyni programoje, eina olimpinio sporto, krepinio isto-rij, rungtyni rezultato, komand aidimo atgarsiai plaiai sklinda per pasaul. Visa tai gerai suprato Lie-tuvos rinktins treneriai bei aidjai, ir Australija buvo priversta pripainti msiki pranaum 100:85.

  tai ms krepinink aidimo vertinimas. Austra-lijos rinktins aidjas G. Seivilas: iandien aidme su viena stipriausi pasaulio komand . Austra-lijos rinktins treneris B. Gorjanas: Lietuvi komandi-niam aidimui nra lygi pasaulyje (14).

  Seksi ketvirtfinalyje, bet nesisek pusfinalyje

  Laimjusi visas pogrupio rungty-nes, Lietuvos rinktin um pir-m viet ir ketvirtfinal aid su kito pogrupio ketvirta komanda Kinijos rinktine. Didelio vargo ne-

  buvo: laimj visus keturis klinius ir, suprantama, rungtynes, Lietuvos krepininkai nukeliavo prie-paskutin varyb etap pusfinal. ia j lauk seni, geri pastami Italijos rinktins aidjai. Uteko per-velgti bent dvej paskutini met rungtyni su Italija vairiose varybose rezultatus ir buvo galima suprasti, kad rungtyni rezultato su iais varovais nuspti ne-manoma. Juk pastaraisiais metais i pen keri aist rungtyni ms vyrams buvo pavyk laimti tik dve-jas. Juolab rungtyni, aidiam olimpini aidyni varybose.

  Rungtyni pradia Lietuvos rinktinei buvo gera (lai-mtas pirmas klinys, antr i pradi pirmauta 34:23), vis dlto dideliu tak skirtumu (17:29) pralaimjusi an-tr klin ms rinktin pateko kebli padt. Treiame klinyje pavyko pasivyti varovus (53:53), o pusjus ketvirt net pralenkti (78:73). Bet rungtyni pabaigoje tiksliau aid varovai ir nepaprastai svarbios rungtyns buvo pralaimtos rezultatu 91:100.

  Ranka pasiekiamas viltingas olimpinis krepinio varyb finalas tarsi vl atitolo. Kain kur laik? Dar buvo likusi reali galimyb pakartoti trej prie tai vy-

  kusi olimpini aidyni rezultat ketvirt kart lai-mti bronzos medalius.

  Didelis diaugsmas... nugaljus Lietuvos rinktin

  Olimpini bronzos medali tro-ko ir... JAV rinktin, su ja ms krepininkams ir teko ai sti. kart maajame finale. inota, kad laimti dvejas run gty nes tose

  pa io se varybose prie toki galing varov nepa-prastai sudtinga, net vargu ar manoma. ia reikia veikti ne tik varovus, bet ir pergalti savo... psichik.

  Lietuvos rinktin ne tik nesutriko, bet ir nesiren-g nusileisti: aid gerai. Ilgai tose rungtynse niekas neturjo rykesnio pranaumo: pirmaujanti komanda keitsi devynis, lygiosios buvo eis kartus. Rungty-nms pusjus JAV rinktin pirmavo 49:44, po treio klinio 74:71, 34-j rungtyni minut tik 83:82. Vis dlto geriau finiavo amerikieiai.

  Diuginusi geru ir graiu aidimu, buvusi visai arti olimpini krepinio varyb finalo, pamgta tkstan-i pasaulio krepinio gerbj, Lietuvos rinktin u-m Atn olimpinse aidynse ketvirt viet. Bet liko tvirtai stovinti tarp pai stipriausi pasaulio ekip. JAV rinktins treneris L. Brownas: Pergal prie Lietu-v teikia diaugsm. ios alies krepinis ir plastika kryba, ir galinga jga (14).

  Lietuvos vardas gerai inomas pasaulyje

  Apie Lietuvos rinktin Atn ai-dynse kapitonas Saulius tom -ber gas, jau baigs sportininko kar-je r: Dalyvavau daugelyje em -

  pionat, turnyr, tauri varyb, bet iskirti noriau olimpines aidynes ir j krepinio varybas. Tai vis emyn, viso pasaulio sporto vent. Tik jose galima rodyti pasauliui, kuris sportininkas, komanda stipriau-si, kuri alis sportikiausia. Nes ia susirenka pajgiau-si, talentingiausi vis pasaulio ali atletai, komandos. Lietuvos vyr krepinio rinktin jau aid penkeriose olimpinse aidynse ir pasiek labai ger, pastovi rezultat. Ir dl to Lietuvos vardas tapo dar geriau i-nomas krepinio pasaulyje ir ne tik jame. Gausaus i-niasklaidos atstov brio dka kiekviena pergal, lai-mjimas parodomas, apraomas daugelyje pasaulio ali. Ir trys Lietuvos bronziniai startai olimpinse ai-dynse plaiai nuskambjo visoje planetoje.

  Man teko didel garb Atn aidyni atidarymo i-kilmse neti Lietuvos vliav. J mat, Lietuvos vard dar kart girdjo pasaulis. Esu dkingas likimui, kad ir a turjau galimyb prisidti garsinant Tvyns vard.

  2004 m. rugpjio 15 d. Atnai.565LietuvaAngola 78:73 (14:24; 14:8; 28:23; 22:18).

  2004 m. rugpjio 17 d. Atnai.566LietuvaPuerto Rikas 98:90 (26:32; 23:12; 22:22; 27:24).

 • 111

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak565 566 567 568 569 570 571 572

  V. Gineviius 0 1 3 5 0 3 6 12

  . Jasikeviius 14 18 9 28 11 7 9 17 8 113

  R. Javtokas 2 11 3 23 14 0 9 7 62

  K. Lavrinoviius 15 6 0 3 18 4 15 0 8 61

  A. Macijauskas 10 19 6 8 2 32 26 24 8 127

  D. Slanina 0 2 2 2

  D. Songaila 7 9 13 7 10 10 6 5 8 67

  D. alenga 1 5 4 0 4 1 0 7 15

  R. ikauskas 7 23 25 14 5 9 4 13 8 100

  S. tombergas 8 7 22 16 12 8 12 13 8 98

  E. ukauskas 15 0 3 11 0 8 10 4 8 51

  M. ukauskas 1 8 2 4 8 3 8 8 8 42

  Treneriai A. Sireika, G. Krapikas, V. Chomiius

  27 lentel. Lietuvos krepinink indlis Atn olimpini aidyni krepinio varybas 2004 m.

  2004 m. rugpjio 19 d. Atnai.567LietuvaGraikija 98:76 (28:10; 26:15; 22:19; 22:32).

  2004 m. rugpjio 21 d. Atnai.568LietuvaJAV. 94:90 (23:26; 21:23; 23:20; 27:21).

  2004 m. rugpjio 23 d. Atnai.569LietuvaAustralija 100:85 (20:19; 32:9; 23:38; 25:19).

  2004 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin. Stovi i kairs: R. Narkus, A. Pavilonis, D. Nelson, A. Sireika, M. ukauskas, S. tombergas, D. Songaila, R. Javtokas, E. ukauskas, G. Krapikas, K. Lavrinoviius, V. Chomiius, J. Petkeviius. Klpo: D. alenga, D. Slanina, R. ikauskas, . Jasikeviius, A. Macijauskas, V. Gineviius

  2004 m. rugpjio 26 d. Atnai.570LietuvaKinija 95:75 (25:19; 28:18; 21:20; 21:18).

  2004 m. rugpjio 27 d. Atnai.571LietuvaItalija 91:100 (26:20; 17:29; 20:24; 28:27).

  2004 m. rugpjio 28 d. Atnai.572LietuvaJAV 96:104 (24:24; 20:25; 27:25; 25:30).

 • 112

  Lietuvos rinktin norjo matyti ir Azijos, ir Australijos krepinio gerbjai

  Vl Europos em pio nato, kar-tu ir at rankos pasaulio em -pionat metai 2005-ieji. Lie-tuvos rin ktin pra djus ren gtis pagrindinms me t vary-

  boms buvo kvieiama vairius turnyrus ir Europoje, ir Azijoje, ir Australijoje. Be abejo, vieni ir tie patys ai-djai rinktins nariai visur suspti negaljo. Todl Lietuvos rinktin buvo pakviesta nemaa jaunimo. Jau-nieji krepininkai garbingai gyn Lietuvos ir jos krepi-nio garb toli nuo gimtj nam. Jau pirmame turnyre Kinijoje jauna Lietuvos rinktin, veikusi Kinij ir Nau-jj Zelandij, nugaljo. Graus laimjimas pasiektas Kinijos sostinje Pekine rungtyniaujant dl ilgameio FIBA Generalinio sekretoriaus Borislavo Stankoviiaus taurs. Lietuvos rinktin laimjo ketverias (i penkeri aist) rungtynes ir peln B. Stankoviiaus taur.

  2005 m. liepos 16 d. Dzijanjangas (Kinija). 573LietuvaKinija 66:58 (22:17; 9:16; 17:11; 18:14).Martynas Andriukaitis 16, Mantas esnauskis 0, Pavelas ukinas 2, Audrius Daniseviius 7, V. Gineviius 9, G. Gustas 9, Saulius Kuzminskas 12, Mindaugas Lukauskis 5, Vaidas Pauliuknas 6, Simonas Serapinas 0.Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 17 d. Dzijanjangas.574LietuvaNaujoji Zelandija 78:74 (16:24; 23:17; 16:15; 23:18).M. Andriukaitis 8, P. ukinas 12, A. Daniseviius 4, V. Gineviius 1, G. Gustas 1, S. Kuzminskas 6, M. Lukauskis 26, V. Pauliuknas 0, S. Serapinas 20. Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 20 d. Charbinas (Kinija).575LietuvaKinija 72:78 (18:16; 14:16; 17:22; 23:24).M. Andriukaitis 6, P. ukinas 11, V. Gineviius 16, G. Gus tas 8, S. Kuzminskas 9, M. Lukauskis 4, V. Pau liuknas 5, S. Serapinas 13.Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 22 d. Charbinas.576LietuvaNaujoji Zelandija 76:84 (15:26; 26:21; 17:24; 18:13).M. Andriukaitis 6, Mantas esnauskis 0, P. ukinas 14, V. Gineviius 14,G. Gustas 5, S. Kuzminskas 7, M. Lukauskis 14, V. Pauliuknas 0, S. Serapinas 16. Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 26 d. Pekinas.577LietuvaPuerto Rikas 82:73 (17:18; 19:20; 29:16; 17:19).M. Andriukaitis 11, M. esnauskis 1, P. ukinas 15, A. Daniseviius 0, V. Gineviius 6, G. Gustas 11, S. Kuz minskas 12, M. Lukauskis 13, V. Pauliuknas 13, S. Serapinas 0. Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 27 d. Pekinas.578LietuvaKinija 68:66 (17:18; 20:14; 15:9; 16:25).M. Andriukaitis 17, P. ukinas 2, A. Daniseviius 0, V. Gi neviius 9, G. Gustas 9, S. Kuzminskas 10, M. Lu kauskis 4, V. Pauliuknas 6, S. Serapinas 11. Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 28 d. Pekinas. 579LietuvaArgentina 83:77 (24:10; 21:27; 9:18; 29:22).M. Andriukaitis 9, M. esnauskis 2, P. ukinas 6, V. Gineviius 13, G. Gustas 12, Tadas Klimaviius 2, S. Kuzminskas 0, M. Lukauskis 16, V. Pauliuknas 9, S. Serapinas 14.Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 30 d. Pekinas.580LietuvaAustralija 96:109 (22:24; 19:27; 28:26; 27:32).M. Andriukaitis 20, M. esnauskis 7, P. ukinas 18, V. Gineviius 15, G. Gustas 6, T. Klimaviius 0, S. Kuzminskas 2, M. Lukauskis 23, V. Pauliuknas 5. Treneris V. Chomiius.

  2005 m. liepos 31 d. Pekinas.581LietuvaAngola 77:73 (13:18; 19:19; 19:25; 26:11).M. Andriukaitis 22, P. ukinas 16, A. Danuseviius 0, V. Gineviius 15, G. Gustas 0, T. Klimaviius 0, S. Kuz minskas 5, M. Lukauskis 11, V. Pauliuknas 5, S. Serapinas 3. Treneris V. Chomiius.

  2005 m. rugpjio 6 d. Klaipda.582LietuvaEstija 74:52 (19:11; 11:10; 14:21; 30:10).Tomas Delininkaitis 5, V. Gineviius 6, S. Jasaitis 7, R. Javtokas 9, S. Kuzminskas 0, Dariuas Lavrinoviius 5, K. Lavrinoviius 8, S. Serapinas 4, D. alenga 10, R. ikauskas 14, M. ukauskas 6. Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 7 d. Klaipda.583LietuvaEstija 80:61 (32:11; 16:19; 13:14; 19:17).T. Delininkaitis 5, V. Gineviius 10, S. Jasaitis 8, R. Jav tokas 4, D. Lavrinoviius 15, K. Lavrinoviius 10, D. alenga 6, R. ikauskas 19, M. ukauskas 3.Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 9 d. Pertas (Australija).584LietuvaAustralija 66:71 (16:18; 16:16; 19:13; 15:24).M. Andriukaitis 8, M. esnauskis 4, P. ukinas 5, A. Da niseviius 4, G. Gustas 8, T. Klimaviius 7, M. Lu kauskis 18, V. Pauliuknas 5, Eligijus Redeckas 7.Treneris Kstutis Kemzra.

 • 113

  2005 m. rugpjio 10 d. Pertas. 585LietuvaNaujoji Zelandija 62:79 (16:11; 21:23; 18:24; 7:21). M. Andriukaitis 10, M. esnauskis 6, P. ukinas 13, A. Danuseviius 2, G. Gustas 6, T. Klimaviius 13, M. Lu kauskis 7, V. Pauliuknas 2, E. Redeckas 0, arnas Vlius 3.Treneris K. Kemzra.

  2005 m. rugpjio 12 d. Sidnjus (Australija). 586LietuvaKinija 78:69 (20:19; 17:13; 18:11; 23:26).M. Andriukaitis 10, M. esnauskis 9, P. ukinas 13, A. Danuseviius 5, G. Gustas 8, T. Klimaviius 6, M. Lukauskis 12, V. Pauliuknas 11, E. Redeckas 4.Treneris K. Kemzra.

  2005 m. rugpjio 13 d. Debrecenas (Vengrija).587LietuvaVengrija 79:68 (15:20; 25:14; 20:17; 19:17).T. Delininkaitis 4, V. Gineviius 2, S. Jasaitis 9, R. Javtokas 3, D. Lavrinoviius 13, K. Lavrinoviius 13, D. a lenga 19, R. ikauskas 14, M. ukauskas 2.Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 14 d. Sidnjus.588LietuvaNaujoji Zelandija 77:86 (21:22; 16:24; 22:21; 18:19).M. Andriukaitis 7, M. esnauskis 5, P. ukinas 14, A. Da nuseviius 3, G. Gustas 3, T. Klimaviius 8, M. Lukauskis 6, V. Pauliuknas 23, E. Redeckas 8, . Vlius 0.Treneris K. Kemzra.

  2005 m. rugpjio 14 d. Debrecenas. 589LietuvaVengrija 95:97 (24:18; 17:23; 27:27; 16:16; 11:13).T. Delininkaitis 0, V. Gineviius 4, S. Jasaitis 7, R. Javtokas 4, D. Lavrinoviius 19, K. Lavrinoviius 30, D. a lenga 16, R. ikauskas 9, M. ukauskas 6. Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 18 d. Vilnius.590LietuvaBaltarusija 73:55 (20:14; 15:15; 22:6; 16:20).T. Delininkaitis 0, V. Gineviius 0, S. Jasaitis 14, R. Javtokas 3, D. Lavrinoviius 12, K. Lavrinoviius 19, S. Serapinas 4, D. alenga 7, R. ikauskas 14, M. ukauskas 0.Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 20 d. Vilnius.591LietuvaRusija 73:58 (19:20; 20:17; 11:8; 23:13).T. Delininkaitis 0, V. Gineviius 0, G. Gustas 1, S. Ja saitis 13, R. Javtokas 2, D. Lavrinoviius 18, K. Lav rinoviius 10, M. Lukauskis 8, S. Serapinas 2, D. a lenga 3, R. ikauskas 16. Treneris A. Sireika.

  Lietuvos krepinink aidimu grjosi ir Japonijoje

  Jauna Lietuvos rinktin, lai-mjusi trejas i ketveri rungtyni Tekanios sauls alyje vykusiame turnyre,

  buvo antra. Diugino perga ls, svarbiausia, viltingas jau n Lietuvos krepinink aidimas.

  2005 m. Lietuvos rinktin Japonijoje su Lietuvos ambasadoriumi A. Kudziu (etas i kairs)

 • 114

  2005 m. rugpjio 20 d. Saitama (Japonija). 592LietuvaTurkija 77:73 (20:13; 23:25; 21:20; 13:15).Michailas Anisimovas 2, A. Danuseviius 16, Jonas Elvikis 1, Giedrius Kurtinaitis 0, Gediminas Navickas 13, V. Pauliuknas 16, Vaidotas Pridotkas 0, D. i linskis 0, Rolandas Vaiinas 6, . Vlius 6, Gintautas Vileita 17. Treneris R. Butautas.

  2005 m. rugpjio 21 d. Saitama.593LietuvaKorja 80:71 (20:28; 23:11; 14:14; 23:18).M. Anisimovas 0, A. Danuseviius 17, J. Elvikis 2, G. Kur tinaitis 3, G. Navickas 19, V. Pauliuknas 23, D. i linskis 0, R. Vaiinas 4, . Vlius 0, G. Vileita 12.Treneris R. Butautas.

  2005 m. rugpjio 22 d. Saitama.594LietuvaJaponija 63:59 (16:17; 14:13; 10:16; 23:13).M. Anisimovas 8, A. Danuseviius 9, G. Kurtinaitis 2, G. Navickas 18, V. Pauliuknas 8, D. ilinskis 2, R. Vaiinas 4, . Vlius 4, G. Vileita 10.Treneris S. Butautas.

  2005 m. rugpjio 24 d. Hirosima.595LietuvaTurkija 82:99 (12:30; 23:25; 27:25; 20:19).M. Anisimovas 0, A. Danuseviius 10, J. Elvikis 2, G. Kurtinaitis 3, G. Navickas 9, V. Pauliuknas 17,V. Pridotkas 15, D. ilinskis 2, R. Vaiinas 14, . V lius 3, G. Vileita 7. Treneris R. Butautas.

  Rungtyns su Jugoslavijos krepinio mokyklos rinktinmis

  Rengimasis XXXIV Euro-pos empionatui artjo prie pa bai gos. Lietuvos rinktins treneriai pasinau-

  dojo proga imginti jgas su visuomet sunkiai vei-kiamomis Serbijos, Kroa tijos, Slovnijos rinktinmis. Imginimai buvo nelengvi, pirmiausia todl, kad aista sveiuose. Bet pajgs varovai namuose ge-riau atskleidia tiek stipri sias, tiek silpnsias varovo komandos aidimo vietas.

  596 2005 m. rugpjio 25 d. Podgoracas (Juodkalnija).LietuvaSlovnija 94:85 (30:23; 24:16; 24:25; 16:21).V. Gineviius 4, G. Gustas 0, P. Janknas 17, S. Jasaitis 16, R. Javtokas 11, D. Lavrinoviius 9, K. Lavrinoviius 3, M. Lukauskis 6, A. Macijauskas 10, D. alenga 5, R. ikauskas 13. Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 26 d. Podgoracas.597LietuvaKroatija 76:81 (25:27; 15:14; 14:22; 22:18).T. Delininkaitis 0, G. Gustas 4, P. Janknas 4, S. Jasaitis 11, R. Javtokas 2, D. Lavrinoviius 11, K. Lavrinoviius 7, M. Lukauskis 3, A. Macijauskas 16, S. Serapinas 6, D. alenga 5, R. ikauskas 7.Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 27 d. Podgoracas.598LietuvaSerbija ir Juodkalnija 80:94 (18:16; 27:21; 20:22; 15:35).V. Gineviius 0, G. Gustas 2, P. Janknas 4, S. Jasaitis 6, R. Javtokas 13, D. Lavrinoviius 2, M. Lukauskis 2, A. Macijauskas 27, S. Serapinas 0, D. alenga 14, R. i kauskas 10. Treneris A. Sireika.

  2005 m. rugpjio 31 d. Vilnius.599LietuvaLatvija 112:92 (23:25; 23:23; 28:14; 38:30).T. Delininkaitis 2, V. Gineviius 9, G. Gustas 0, P. Jan knas 6, R. Javtokas 6, D. Lavrinoviius 23, M. Lukauskis 6, A. Macijauskas 23, S. Serapinas 8, D. alenga 5, D. ilinskis 0, R. ikauskas 18, M. ukauskas 6.Treneris A. Sireika.

  600-osios rungtyns Kaune

  Buvo praj ketveri metai, kai Lietuvos vyr rinktin aid savo 500-sias tarpvalstybines

  rungtynes Argentinos sostinje. etj savo tarpvalstybi-ni rungtyni imt ms rinktin baig visko regjusio-je, bet daugiausia laiming minui Lietuvos krepinio aistruoliams padovanojusioje Kauno sporto halje. Spor-tini rezultat poiriu pergal prie Airijos rinktin ne-buvo iskirtin, taiau istoriniu grai ir reikminga.

  2005 m. rugsjo 1 d. Kaunas. 600LietuvaAirija 97:62 (23:18; 27:18; 17:17; 30:9).T. Delininkaitis 6, V. Gineviius 16, G. Gustas 9, P. Janknas 15, D. Lavrinoviius 9, M. Lukauskis 10, S. Serapinas 16, D. alenga 0, D. ilinskis 2, R. ikauskas 7, M. ukauskas 7. Treneris A. Sireika.

  Krepinio federacij supertaur Lietuvos rinktinei

  Paskutines tarpvalstybines rung ty nes prie XXXIV Euro-pos empionat Lie tuvos rinktin aid Rusijos sosti-

  nje Maskvoje su ios alies nacionaline rinktine. Tai buvo rungtyns dl Lietuvos ir Rusijos krepinio fede-racij steigtos Supertaurs.

  Nors Lietuvos krepininkai tose rungtynse maa persvara nusileido varovams (71:77), taiau Super-taur liko Lietuvoje: pirmas rungtynes Vilniuje ms krepininkai buvo laimj didesne tak persvara (73:58). Po i rungtyni rinktins kelias pasuko Ser-bij ir Juodkalnij, Europos empionat.

 • 115

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak602 603 604 605 606 607

  V. Gineviius 3 8 11 4 7 0 6 33

  G. Gustas 8 3 0 0 12 8 6 31

  P. Janknas 5 16 2 4 19 3 6 49

  S. Jasaitis 8 12 17 5 0 2 6 44

  R. Javtokas 8 8 15 8 5 22 6 66

  D. Lavrinoviius 14 11 14 9 10 5 6 63

  K. Lavrinoviius 14 3 7 11 11 7 6 53

  M. Lukauskis 2 3 0 4 6 6 6 21

  S. Serapinas 0 0 0 6 4 6

  D. ilinskis 2 1 2

  R. ikauskas 20 18 12 2 12 20 6 84

  M. ukauskas 5 3 12 0 6 0 6 26

  Treneriai A. Sireika, K. Kemzra, V. Chomiius

  28 lentel. Lietuvos rinktins aidj indlis Europos empionato baigiamsias varybas 2005 m.

  2005 m. rugsjo 8 d. Maskva. 601LietuvaRusija 71:77 (20:17; 8:22; 23:14; 20:24).V. Gineviius 6, G. Gustas 2, P. Janknas 8, S. Jasaitis 11, R. Javtokas 2, D. Lavrinoviius 15, K. Lavrinoviius 6, M. Lukauskis 0, S. Serapinas 0, R. ikauskas 6, M. u kauskas 15. Treneris A. Sireika.

  inoma taisykl galioja: lengviau pasiekti pergali virn, negu joje isilaikyti

  XXXIV Europos em pio-nato run gty nes eiolika paj giau si emyno a-li rinktini ai d Serbi-jos ir Juod kalnijos mies-

  tuose. Lietuvos rinktin empionat (varybas pogrupyje) pradjo tikrai empionikai. Visus tris pa-jgius varovus Turkijos, Kroatijos, Bulgarijos rinkti-nes nugaljo gana aikia persvara. Vilties teik ne tik pergals, bet ir rezultatyvus ms rinktins aidimas: pogrupio varybose vidutinikai pelnyta po 88 takus per rungtynes. Taiau vl neprielankus buvo empio-nato ketvirtfinalis aidiant su Pranczijos rinktine: rungtyni svarba (arba teis aisti dl apdovanojim, arba tos teiss netekti) padar savo. Per rungtynes pel-nyti tik... 47 takai. Ir, suprantama, pralaimjimas.

  Paguoda kelialapis pasaulio empionat

  Pralaimjus ketvirtfinalio rungtynes beliko aisti dl penktos vietos. Ir ia

  Lietuvos rinktins aidjai nenuleido rank: jie laim-jo abejas likusias rungtynes (su Rusija ir Slovnija) ir palypjo iki penktojo Europos empionato laiptelio.

  I aist eeri rungtyni laimjus penkerias ar ne per kukli vieta? Ar ne varyb sistemos spraga?

  iaip ar taip penkta vieta Europoje, inant krepi-nio populiarum ia, nesusilpnino Lietuvos rinktins,

  Lietuvos krepinio vaizdio. Juolab rinktins aidi-mas (iskyrus rungtynes su Pranczija) buvo puikiai vertinamas.

  Buvo dar vienas viesos spindulys: uimta penkta vieta atvr keli 2006 m. Japonijoje vyksiant pa-saulio empionat. Europos empionais tapo Graiki-jos krepininkai.

  2005 m. rugsjo 16 d. Podgoracas. 602LietuvaTurkija 87:75 (22:13; 24:15; 19:18; 22:29).

  2005 m. rugsjo 17 d. Podgoracas. 603LietuvaKroatija 85:67 (15:23; 19:11; 23:18; 28:15).

  2005 m. rugsjo 18 d. Podgoracas. 604LietuvaBulgarija 92:79 (30:19; 19:23; 20:12; 23:25).

  2005 m. rugsjo 22 d. Belgradas. 605LietuvaPranczija 47:63 (6:14; 10:18; 20:12; 11:19).

  2005 m. rugsjo 24 d. Belgradas. 606LietuvaRusija 89:78 (23:21; 15:23; 21:16; 30:18).

  2005 m. rugsjo 25 d. Belgradas. 607LietuvaSlovnija 79:70 (27:19; 18:7; 15:26; 19:18).

  Rengiantis pasaulio empionatui Italijoje ir Pranczijoje

  2006-ieji pasaulio em pio -nato metai. Lietuvos rink ti n tokiame empio nate po a-tuoneri met pertraukos

  aid antr kart. Japonijos miestuose dl planetos vyr krepinio apdovanojim rungtyniavo 24 ali rinktins. Todl rengiantis tokio masto ir lygio varyboms ms rinktinei reikjo ibandyti savo galimybes ir jgas su

 • 116

  vairi ali komandomis. Pirmas jg imginimas keturi ali rinktini turnyras Italijoje. Nugalj e ki-jos, Venesuelos rinktines, bet suklup aisdami su Italija ms vyrai um antr viet. Toki pat viet Lietuvos rinktin um ir Strasbro (Pranczija) turnyre.

  2006 m. birelio 20 d. Rietis (Italija).608Lietuvaekija 80:76 (20:25; 23:15; 17:18; 20:18).Steponas Babrauskas 8, P. ukinas 9, Vytenis Jasikeviius 2, Artras Jomantas 11, Artras Kiea 0, Tautvydas Lydeka 3, Gediminas Maceina 12, Jonas Maiulis 25, Darius Pakamanis 3, Vladimiras Severovas 4, Valdas Vasylius 3. Treneris V. Chomiius.

  2006 m. birelio 21 d. Rietis.609LietuvaVenesuela 72:69 (17:16; 17:17; 21:19; 17:17).S. Babrauskas 5, P. ukinas 10, A. Jomantas 17, A. Kie a 2, T. Lydeka 5, G. Maceina 4, J. Maiulis 11, D. Pa kamanis 0, V. Severovas 13, V. Vasylius 5.Treneris V. Chomiius.

  2006 m. birelio 22 d. Rietis. 610LietuvaItalija 70:84 (18:19; 19:23; 17:17; 16:25).S. Babrauskas 10, P. ukinas 12, V. Jasikeviius 3, A. Jo mantas 4, A. Kiea 10, T. Lydeka 0, G. Maceina 7, J. Maiulis 4, D. Pakamanis 5, V. Severovas 5, D. i linskis 0, V. Vasylius 10.Treneris V. Chomiius.

  2006 m. liepos 21 d. Strasbras (Pranczija).611LietuvaKinija 96:75 (18:15; 25:21; 28:20; 25:19).T. Delininkaitis 6, G. Gustas 7, R. Javtokas 7, A. Jomantas 6, L. Kleiza 18, D. Lavrinoviius 15, K. Lav rinoviius 19, M. Lukauskis 5, G. Maceina 0, M. Pet raviius 6, Renaldas Seibutis 5, M. ukauskas 2.Treneris A. Sireika.

  2006 m. liepos 22 d. Strasbras. 612LietuvaPranczija 64:71 (21:16; 12:22; 12:23; 19:10).T. Delininkaitis 11, G. Gustas 6, S. Jasaitis 3, R. Javtokas 7, A. Jomantas 2, L. Kleiza 12, D. Lavrinoviius 15, K. Lavrinoviius 5, M. Lukauskis 0, G. Maceina 0, M. Petraviius 1, M. ukauskas 2.Treneris A. Sireika.

  2006 m. liepos 23 d. Strasbras. 613LietuvaSenegalas 74:75 (22:17; 22:13; 13:23; 17:22).T. Delininkaitis 14, G. Gustas 4, S. Jasaitis 8, R. Javtokas 8, A. Jomantas 2, L. Kleiza 14, D. Lavrinoviius 10, K. Lavrinoviius 9, M. Lukauskis 0, M. Petraviius 3, M. ukauskas 2. Treneris A. Sireika.

  Lietuvoje pirmi aidiant dl Lietuvos ir Rusi-jos krepinio federacij steig-

  tos Supertaurs, be i dviej ali krepinink, tur-nyr buvo pakviestos Izraelio ir Senegalo rinktins. Lietuvos rinktin, nugaljusi Rusijos krepininkus, buvo pajgesn ir u kitas dvi ekipas. Tad ir turnyro laimtoj titulas, ir Supertaur atiteko Lietuvos krep-ininkams. Pakeliui Japonij stabtelta Ispanijoje, Korjoje ir aistos dar kelerios rungtyns.

  2006 m. liepos 31 d. Vilnius. 614LietuvaIzraelis 87:67 (22:16; 20:12; 25:21; 20:13).T. Delininkaitis 4, G. Gustas 0, P. Janknas 10, S. Jasaitis 0, R. Javtokas 2, Mantas Kalnietis 5, L. Kleiza 8, D. Lav rinoviius 9, K. Lavrinoviius 18, A. Macijauskas 12, D. Songaila 16, M. ukauskas 3.Treneris A. Sireika.

  2006 m. rugpjio 1 d. Vilnius.615LietuvaSenegalas 96:51 (27:13; 29:9; 23:17; 17:12).G. Gustas 2, P. Janknas 12, S. Jasaitis 11, R. Javtokas 10, A. Jomantas 3, Mantas Kalnietis 0, L. Kleiza 16, D. Lavrinoviius 5, K. Lavrinoviius 12, M. Lukauskis 6, A. Macijauskas 11, D. Songaila 8.Treneris A. Sireika.

  2006 m. rugpjio 2 d. Vilnius. 616LietuvaRusija 77:61 (17:17; 21:15; 16:12; 23:17).T. Delininkaitis 8, G. Gustas 3, S. Jasaitis 7, R. Javtokas 4, M. Kalnietis 4, L. Kleiza 14, D. Lavrinoviius 13, K. Lavrinoviius 11, M. Lukauskis 0, A. Macijauskas 2, D. Songaila 11, M. ukauskas 0.Treneris A. Sireika.

  2006 m. rugpjio 5 d. Madridas. 617LietuvaArgentina 87:88 (17:17; 21:16; 27:32;22:23).G. Gustas 2, S. Jasaitis 2, R. Javtokas 7, M. Kalnietis 4, L. Kleiza 13, D. Lavrinoviius 11, K. Lavrinoviius 14, M. Lukauskis 3, A. Macijauskas 19, D. Songaila 8, M. ukauskas 4. Treneris A. Sireika.

  2006 m. rugpjio 6 d. Madridas. 618LietuvaLenkija 99:71 (23:21; 23:16; 31:16; 22:18).T. Delininkaitis 5, G. Gustas 6, P. Janknas 13, S. Jasaitis 5, R. Javtokas 6, L. Kleiza 20, D. Lavrinoviius 10, K. Lavrinoviius 12, M. Lukauskis 6, A. Macijauskas 4, D. Songaila 9, M. ukauskas 3.Treneris A. Sireika.

 • 117

  2006 m. rugpjio 12 d. Seulas. 619LietuvaKorja 83:81 (22:22; 15:18; 21:19; 25:22).T. Delininkaitis 0, G. Gustas 12, P. Janknas 0, S. Jasaitis 3, R. Javtokas 4, M. Kalnietis 2, L. Kleiza 12, D. Lavrinoviius 18, K. Lavrinoviius 5, A. Macijauskas 8, D. Songaila 13, M. ukauskas 6.Treneris A. Sireika.

  2006 m. rugpjio 13 d. Seulas.620LietuvaJAV 88:111 (11:29; 21:27; 21:25; 35:30).T. Delininkaitis 2, G. Gustas 4, P. Janknas 0, S. Jasaitis 6, R. Javtokas 3, M. Kalnietis 3, L. Kleiza 8, D. Lavrinoviius 15, K. Lavrinoviius 26, A. Macijauskas 12, D. Songaila 9, M. ukauskas 0.Treneris A. Sireika.

  Pasaulio empionate neskminga pradia

  pajgiausi planetos ko-mand varybas nebuvo suburti visi pajgiausi Lie-

  tuvos krepininkai. Labai trko . Jasikeviiaus, R. i-kausko, R. Kaukno... Regis, dl to ms rinktin empionato pradioje du kartus skaudiai parklupo. Per pirmas savo rungtynes su Turkija Lietuvos rinktin, pralaimjusi pirm rungtyni pus 40:46, po treio klinio jau pirmavo 59:56. Likus aisti minut 74:74, o rungtyni rezultatas nediugino 74:76.

  Atrod, kad antros rungtyns (su Graikija) bus s-kmingesns. Po dviej klini ne tokia jau menka ta-k atsarga 44:37, paskui net 58:48. Bet ms vyrai labai danai m klysti ir paskutin rungtyni minut lygiosios 69:69. Pratsimas. ias penkias minutes geriau aid graikai, jie ir laimjo 81:76.

  Neskms baigsi. Perokta atuntfinalio klitis: veikta Italija

  Pogrupio vary bose dar buvo lik trys varovai. Du i j Australijos ir Brazili-jos krepininkai kieti rieu-tliai. Bet daugiau diaugtis

  pergale pogrupi varovams ms rinktin neleido. Laimjusi i eils trejas rungtynes su Kataru, Austra-lija ir ypa sunkias rungtynes su Brazilija, savo pogru-pyje um trei viet. Atuntfinalyje dl vietos sti-priausi atuonetuke reikjo aisti su Italija, ne kart lemiamose rungtynse pakiusia koj ms vyrams: dar nebuvo pamirtas Atn olimpini aidyni pusfi-nalis.

  Atuntfinalio rungtyns pasaulio empionate buvo domios varovams ir erki kelias aidjams: taip bna, kai aidia lygs varovai. Pirmaujanti koman-da keitsi... 15 kart, rezultatas buvo lygus... 7 kartus. Suaidus pus rungtynms skirto laiko Lietuvos rink-tin pirmavo 50:49. Ko uvir, kai liko aisti vos 8 sek. Ms aidj persvara 69:67, bet italai meta du baudos metimus. meta tik vien (69:68). Du baudos metimus meta D. Songaila. Pirmas pro al, antras pro al, bet D. Lavrinoviius suskumba pataisyti antrj

  metim ir... pergal 71:68. Lietuvos rinktin, gerai aidusi ir parodiusi tvirt charakter iki paskutins rungtyni minuts, pateko tarp atuoni pajgiausij pasaulio rinktini ir nuygiavo ketvirtfinal.

  ia jos lauk visas eerias rungtynes laimjusi Is-panijos rinktin. Vliau paaikjo: ji 2006 m. pasau-lio empion. Jau pirm klin ispanai gijo nema persvar (28:11), j dar kiek padidin nuvar Lietu-vos krepininkus.

  Dabar reikjo aisti dl 58 vietos. ia jau antr kart tame empionate prie ms rinktin isirikiavo Turkijos krepininkai. Vl lygi varov aidim, pra-tsus rungtynes, laimjo Turkijos rinktin.

  veik Vokietijos rinktin, Lietuvos krepininkai, kaip ir prie atuonerius metus, pasaulio empionate um septint viet.

  2006 m. rugpjio 19 d. Hamamatsu (Japonija). 621LietuvaTurkija 74:76 (17:19; 23:25; 19:12; 15:20).

  2006 m. rugpjio 20 d. Hamamatsu. 622LietuvaGraikija 76:81 (18:22; 26:15; 14:20; 11:12; 7:12).

  2006 m. rugpjio 22 d. Hamamatsu. 623LietuvaKataras 106:65 (31:11; 29:17; 18:23; 28:14).

  2006 m. rugpjio 23 d. Hamamatsu. 624LietuvaAustralija 78:57 (20:15; 15:13; 25:14; 18:15).

  2006 m. rugpjio 24 d. Hamamatsu. 625LietuvaBrazilija. 79:74 (35:17; 13:20; 16:12; 15:25).

  2006 m. rugpjio 26 d. Saitama (Japonija). 626LietuvaItalija 71:68 (17:20; 19:15; 14:14; 21:19).

  2006 m. Pasaulio empionatas Japonijoje. Lietuvos rinktins treneri trijul. I deins: A. Sireika, K. Kemzra, G. Krapikas

 • 118

  2006 m. Atuntfinalio barjeras peroktas

  2006 m. rugpjio 29 d. Saitama. 627LietuvaIspanija 67:89 (11:28; 19:19; 12:18; 25:24).

  2006 m. rugpjio 31 d. Saitama. 628LietuvaTurkija 84:95 (10:19; 17:4; 21:17; 27:35; 9:20).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak621 622 623 624 625 626 627 628 629

  T. Delininkaitis 0 5 3 0 0 4 6 12

  G. Gustas 0 4 4 1 19 6 2 10 8 9 54

  P. Janknas 4 6 0 0 7 0 6 17

  S. Jasaitis 5 13 0 0 0 0 4 2 8 24

  R. Javtokas 8 0 9 16 4 6 0 0 6 9 49

  M. Kalnietis 4 5 10 4 0 7 14 8 2 9 54

  L. Kleiza 6 14 14 3 8 7 15 14 16 9 97

  D. Lavrinoviius 10 6 12 7 12 12 17 7 18 9 101

  K. Lavrinoviius 2 2 20 10 2 6 8 1 6 9 57

  A. Macijauskas 24 10 13 20 21 15 0 13 6 9 122

  D. Songaila 14 18 7 14 9 12 2 17 13 9 106

  M. ukauskas 1 0 6 0 4 0 5 3 0 9 19

  Treneriai A. Sireika, G. Krapikas, K. Kemzra

  29 lentel. Lietuvos krepinink indlis XV pasaulio empionat 2006 m.

  2006 m. rugsjo 3 d. Saitama. 629LietuvaVokietija 77:62 (30:17; 17:24; 11:13; 19:8).

 • 119

  2007 m. rugpjio 6 d. Ryga. 633LietuvaBaltarusija 96:90 (26:22; 23:24; 23:19; 19:25).G. Gustas 0, P. Janknas 9, S. Jasaitis 0, . Jasikeviius 14, R. Javtokas 9, R. Kauknas 16, L. Kleiza 11, D. Lavrinoviius 4, K. Lavrinoviius 5, D. Slanina 1, D. Songaila 15, R. ikauskas 12.Treneris R. Butautas.

  2008 m. rugpjio 12 d. Vilnius. 634LietuvaRusija 76:66 (16:11; 20:17; 23:14; 17:24).G. Gustas 0, S. Jasaitis 6, . Jasikeviius 17, R. Javtokas 7, R. Kauknas 15, L. Kleiza 3, D. Lavrinoviius 4, K. Lavrinoviius 0, D. Slanina 0, D. Songaila 17, R. ikauskas 7. Treneris R. Butautas.

  2007 m. rugpjio 16 d. ionas (Ispanija).635LietuvaIspanija 75:95 (21:19; 17:28; 22:21; 15:27).G. Gustas 3, P. Janknas 2, S. Jasaitis 5, . Jasikeviius 12, R. Javtokas 7, R. Kauknas 12, L. Kleiza 6, D. Lav rinoviius 2, K. Lavrinoviius 8, D. Songaila 11, R. i kauskas 7. Treneris R. Butautas.

  2007 m. rugpjio 18 d. Orens (Ispanija).636LietuvaIspanija 74:97 (13:22; 26:21; 21:32; 14:22).G. Gustas 3, P. Janknas 0, . Jasikeviius 6, R. Javtokas 9, R. Kauknas 2, L. Kleiza 12, D. Lavrinoviius 5, K. Lavrinoviius 12, D. Slanina 5, D. Songaila 6, R. i kauskas 14. Treneris R. Butautas.

  2007 m. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneris R. Butautas

  Pirmos tarpvalstybins iauliuose

  Lietuvos vyr krep i nio rink-tinei 2007 m. buvo i ties labai atsakingi. Tai Euro pos empionato me tai. Visi lauk

  at sa kym maiausiai du klausimus: ar 2003 m. Euro-pos empions Lietuvos rinktins neskm 2005 m. emyno empionate buvo atsitiktin, ar jai pavyks lai-mti kelialap Pekino olimpines aidynes. Tai pada-ryti buvo sunkiau negu iki tol: reikjo tapti Europos empionato prizininke.

  Pirmos t met tarpvalstybins rungtyns aistos, iauliuose naujoje sporto arenoje. Tai buvo ir pirmo-sios Lietuvos rinktins tarpvalstybins rungtyns Sau-ls mieste. Jos baigsi didele staigmena: neseniai pra-djusi rengtis Europos empionatui Lietuvos rinktin pralaimjo vedijos rinktinei (62:69).

  Buvo ir grai pergali, ir neskmi

  Rengdamasi pagrin dinms met varyboms XXXV emyno em pionatui, Lie-

  tuvos rinktin aid nemaai rungtyni svetur ir na-muose. Ke tu ri ko mand turnyre Rygo je maai nusi-leid ei mininkams Latvijos krep ininkams, m sikiai u m antr viet, Vilniuje veik Rusij, Ispanijoje du kartus pralaimjo pasaulio empionams.

  2007 m. liepos 27 d. iauliai.630Lietuvavedija 62:69 (18:22; 14:15; 18:19; 12:13).G. Gustas 1, P. Janknas 0, S. Jasaitis 2, R. Javtokas 7, R. Kauknas 11, L. Kleiza 7, D. Lavrinoviius 4, K. Lav rinoviius 16, D. Slanina 2, D. Songaila 7, R. i kauskas 5. Treneris R. Butautas.

  2007 m. rugpjio 4 d. Ryga. 631LietuvaLatvija 83:84 (21:19; 16:22; 16:17; 30:26).G. Gustas 0, P. Janknas 3, S. Jasaitis 2, . Jasikeviius 11, R. Javtokas 3, R. Kauknas 10, L. Kleiza 0, D. Lavrinoviius 7, K. Lavrinoviius 0, D. Slanina 0, D. Son gaila 23, R. ikauskas 24.Treneris S. Butautas.

  2007 m. rugpjio 5 d. Ryga. 632LietuvaNaujoji Zelandija 94:81 (31:17; 17:19, 22:26; 24:19).G. Gustas 4, P. Janknas 2, S. Jasaitis 5, . Jasikeviius 9, R. Javtokas 13, R. Kauknas 10, L. Kleiza 9, D. Lavrinoviius 4, K. Lavrinoviius 14, D. Slanina 0, D. Songaila 16, R. ikauskas 8.Treneris S. Butautas.

 • 120

  Penkt kart dl Akropolio taurs

  Tradicinse, populia riomis tapu- siose var y bose dl Akropolio taurs rungtyniavo Graikijos,

  Italijos, Slovnijos ir Lietuvos rinktins. Ms krepi-ninkai dl ios taurs aid penkt kart. Nusileid tik Graikijos rinktinei, msikiai um antr viet. Euro-pos empionato ivakarse ir rezultatai, ir rinktins aidimas leido tiktis, kad labiausiai rpjusius klau-simus gausime teigiamus atsakymus.

  2007 m. rugpjio 20 d. Atnai. 637LietuvaGraikija 71:78 (15:18; 17:18; 25:17; 14:25). G. Gustas 0, P. Janknas 0, . Jasikeviius 14, R. Javtokas 5, R. Kauknas 6, L. Kleiza 4, D. Lavrinoviius 4, K. Lavrinoviius 10, D. Slanina 2, D. Songaila 8, R. i kauskas 18. Treneris R. Butautas.

  2007 m. rugpjio 21 d. Atnai.638LietuvaSlovnija 87:72 (24:14; 27:17; 24:22; 12:19).P. Janknas 2, S. Jasaitis 0, . Jasikeviius 6, R. Javtokas 14, R. Kauknas 14, L. Kleiza 6, D. Lavrinoviius 10, K. Lavrinoviius 5, J. Maiulis 9, D. Slanina 0, D. Son gaila 12, R. ikauskas 9.Treneris R. Butautas.

  2007 m. rugpjio 22 d. Atnai. 639LietuvaItalija 86:70 (25:20; 16:17; 29:9; 16:24).G. Gustas 0, S. Jasaitis 4, . Jasikeviius 7, R. Javtokas 2, R. Kauknas 12, L. Kleiza 15, D. Lavrinoviius 0, K. Lavrinoviius 9, J. Maiulis 4, D. Slanina 0, D. Songaila 17, R. ikauskas 16.Treneris R. Butautas.

  Europos empionate septynios pergals i eils!

  XXXV Europos empionat Lietuvos rinktin pradjo au niai. Jau pirmas rung-tynes su pajgiais varovais

  Turkijos ai djais lietuviai aid nesuteikdami joki vil -i varovams. Pergal buvo tikinama (86:69).

  Antras rungtynes su ekijos krepininkais lietuviai vl laimjo svaria persvara (95:75). Treiose lauk ga-linga Vokietijos rinktin su verliuoju D. Novickiu, jis, be abejo, buvo pajgiausias pogrupio varovas. Suai-dus pus rungtyni atrod, kad varovo baimintasi be reikalo: Lietuvos rinktin pirmavo 49:32. Bet dar rei-kjo aisti du klinius, o varov gretose D. Novic-kis. Per trei klin tak skirtum vokieiai sumaino eiais, per ketvirt dar septyniais takais. Rungtynms baigiantis nerimo elis buvo beatslenks, bet viskas baigsi gerai. Nors Vokietijos rinktins lyderis D. No-vickis, kad ir kaip saugomas, peln 28 takus, pergals msikiai i savo rank nepaleido 84:80.

  2007 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin Europos empionato bronzos medalio laimtoja

 • 121

  Atuntfinalio grupje lauk Italija, Pranczija

  Skmingai veikusi pirm kli t pogrupio varovus, Lietuvos rinktin pateko a-tuntfinalio grup. Jau pirmos

  io pogrupio rungtyns su Italija, varove, kuri niekuo-met nebna lengvai veikiama, daniau net svarbiausio-se rungtynse pasirodo tiesiog neveikiama. Prie rung-tynes R. Kauknas sak labai nenors pralaimti: Italijoje visi susidar spd, kad Lietuvos krepinis labai aukto lygio. Italai mus vertina labiau negu savo rinktin, nors tiki, kad ir ji gali nurungti bet koki komand (18).

  Palanki buvo rungtyni pradia: pirmas klinys baigsi 20:13. Bet antr laimjo italai 20:26, ir ben-dras rezultatas suaidus pus rungtyni tik 40:39. Treio klinio rezultatas lygus, tad rungtyni baigm buvo sprendiama paskutiniame. kart Lietuvos rinktin rungtynes baig tiksliau ir vent nelengv, bet verting ir tauri pergal 79:74. R. Kauknas peln 22 takus.

  Lietuva.Nepamirtama komanda

  Pranczijos rinktin, kai be kit ger krepi nink joje aidia T. Par ke ris vienas geriausi NBA maj ai-

  dj, visuomet pavojinga var ov. Ms diaugsmui, Lietuvos krepininkai antrame klinyje gijo ryki persvar (29:14), jos neleido varovams sumainti ir palyginti nesunkiai laimjo jau penkt kart tame empionate.

  Pranczijos urnalas Basket News: Lietuva. Ne-pamirtami aidjai, nepamirtama komanda. Nepa-mirtama pamoka. Lietuviai sugrta. Kupini bepro-tikos jgos ir subtilaus groio, karingai nusiteik ir skriejantys tarsi uoliais pasileid laukiniai arkliai. Savo ivaizda prilygstantys veicar gvardijos sargy-biniams (18).

  Paskutins rungtyns atuntfinalio pogrupyje buvo aistos su Slovnijos krepininkais. Varovai negaljo rimiau pasiprieinti nusiteikusiai pergalin-gai baigti pogrupio varybas Lietuvos rinktinei. Lietu-vos krepinink pranaumas ir pergal buvo neabe-jotina 80:61. Tapusi pogrupio nugaltoja, Lietuvos rinktin svarbias ketvirtfinalio rungtynes gavo teis aisti su silpnesniais varovais. Tokia buvo Europos empionato varyb sistema. Bet tokio rango var-yb ketvirtfinal silpnos komandos neprasibrauna. Taip vyko ir kart: Lietuvos rinktins varov buvo Kroatija. i vienos pajgiausi Europos krepinio a-li rinktin niekada nebna lengvai veikiama. To-kia ji buvo ir per rungtynes su Lietuva. Tik antrame klinyje Lietuvos rinktinei pavyko gyti kiek didesn pranaum (klinys laimtas 21:16) ir laimti pirm pus rungtyni 38:35. ios persvaros nepavyko i-laikyti treiame klinyje, j varovai laimjo 20:15 ir pirmavo 55:53. Ir vl Lietuvos krepininkams pavyko

  didelmis pastangomis skmingai baigti rungtynes ir laimti 74:72.

  Tai jau buvo septinta pergal tame empionate. Ji atvr keli pusfinal.

  Tik vienintel neskm XXXV Europos empionato pusfinalyje

  Sunki pergal per ketvirtfi-nalio rungtynes su Kroatija padovanojo ne tik pergals diaugsm. Liko psichinio ir fizinio nuovargio pdsak.

  O pusfinalio rungtynes reikjo aisti su Rusijos rinkti-ne. Prisiminim apie anksiau aistas svarbias rungty-nes su Rusijos krepininkais bta ir maloni, ir ne vi-sai; pergals 1992 m. Barselonos olimpini aidyni atrankos varybose (su tada vadinta NVS rinktine) 116:79 ir rungtynse dl bronzos medali 82:78, pra-laimjimai 1997 m. Europos empionato grups var-ybose 64:93 ir 1998 m. pasaulio empionato ketvirt-finalyje Atnuose 67:82. Kaip bus dabar? Ar atlaikys ms vyrai psichin tamp siekdami patirti atunt pergal ir patekti empionato final, ar uteks jg?

  Atsakymas buvo gautas dar rungtynms nepus-jus, deja, kart neigiamas: suaidus 6 minutes rusai pirmavo 18:3, 13-j rungtyni minut net 33:14. Lie-tuvos rinktin ne ta komanda, kuri palta ir nulei-dia rankas. pusjus treiam kliniui, tak skirtumo kaip nebta: 52:52. Bet priartta prie psichini ir fizi-ni jg ribos. Juolab aidiant su stipriais varovais. Nepailstantis, kantrus rinktins kapitonas R. ikaus-kas buvo tikras jos vedlys (peln 30 tak), to pergalei per maa. Taigi reikjo pripainti Rusijos (kaip paai-kjo vliau to empionato nugaltojos) pranaum.

  Pralaimjus rungtynes, ypa pusfinalio, nra len-g va nei treneriams, nei aidjams. ia vl svarbu nepa mirti, kad pralaimi tik tas, kuris suklups pal-ta. Po rungtyni R. ikauskas sak: Jie aid geriau. . Ja si keviius: Reikia visk pamirti ir stengtis laimti medalius . Graik situacija lygiai tokia pat, kaip ir ms. Jie taip pat skaudiai pralaimjo, lygiai taip pat nors ikovoti medalius. Atiduosime visk, steng-sims (18).

  Rungtyns dl Europos empionato bronzos me-dali. Toki medali Lietuvos vyr krepinio rinktin dar neturjo: turjo aukso (tris kartus), sidabro (kart), o bronzos nebuvo laimjusi n karto. Viliojo ne tik medaliai, bet ir artjanios Pekino olimpins aidy-ns. Laimjus medalius bt proga keliauti tolim, bet labai troktam regti Pekin.

  To paties siek ir Graikijos krepininkai. Rungtynes laimjo Lietuvos rinktin. Pergal lm lygus, atka-klus, kantrus ms vyr aidimas per visas rungtynes: jie nepralaimjo varovams n vieno klinio.

  Lietuvos vyr krepinio rinktin dar kart patvirti-no savo teis vadintis viena pajgiausij Senajame emyne: treia vieta ir kelialapis 2008 m. Pekino

 • 122

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak640 641 642 643 644 645 646 647 648

  G. Gustas 4 0 2 4

  P. Janknas 0 0 2 0

  S. Jasaitis 0 9 3 0 13 3 7 9 6 9 50

  . Jasikeviius 18 10 15 13 14 2 6 5 11 9 94

  R. Javtokas 8 2 0 7 0 4 3 7 24

  R. Kauknas 14 4 9 22 6 11 8 12 5 9 91

  L. Kleiza 12 14 10 8 2 6 19 5 13 9 89

  D. Lavrinoviius 2 12 18 11 2 6 2 0 6 9 59

  K. Lavrinoviius 8 22 5 4 8 14 3 2 19 9 85

  J. Maiulis 2 3 0 6 0 0 3 0 3 9 17

  D. Songaila 12 6 11 8 17 17 20 8 2 9 101

  R. ikauskas 10 9 13 7 19 21 2 30 13 9 124

  Treneriai R. Butautas, R. Kurtinaitis, Robertas Kuncaitis

  30 lentel. Lietuvos krepinink indlis XXXV Europos empionato baigiamsias varybas 2007 m.

  olimpines aidynes. Lietuvos vliava kilo ant vieno i Europos empionato stieb!

  I devyneri rungtyni tik kart pralaimjusi ar Lietuvos rinktin nebuvo verta auktesns vietos ir tauresnio metalo medali? Ar nevertt Europos krep-inio vadovams paiekoti objektyvesni varyb sis-temos variant?

  Pranczijos urnalas Basket News: Krepin su visais jo staigiais uoliais, nuolatiniu nerimu ir laimji-mais lietuviai igyvena irdimi ir krauju. Galbt todl jie ino visas io aidimo subtilybes. Kiekvien deimtmet krepinio arenoje lyg i stebuklingo gausybs rago pa-sirodo vis nauj lietuvi veid . Nepaprasta ir ne-suprantama alis, kuri gyventoj skaiiumi prilygt vos keliems veicarijos kantonams. Magija, stebuklas, o gal tiesiog gera pedagogika, tvirtai siaknijusios ir gerbia-mos tradicijos bei istorinis palikimas? Paslapties ydas iki iol nepraskleistas, nes esminis klausimas lie-ka be atsakymo i kurgi engia i virtuoz plejada, i krepinio meistr armija? Kokius stebuklingus klodus, kokias beribes aukso gyslas, kokius ugnikalnius slepia tiesi keli iraiyta alis vos trij su puse milijono moni gimtin? (18).

  2007 m. rugsjo 3 d. Maljorkos Palma (Ispanija). 640LietuvaTurkija 86:69 (19:16; 25:20; 19:12; 23:21).

  2007 m. rugsjo 4 d. Maljorkos Palma. 641Lietuvaekija 95:75 (32:15; 22:16; 18:24; 23:20).

  2007 m. rugsjo 5 d. Maljorkos Palma. 642LietuvaVokietija 84:80 (30:17; 19:15; 19:25; 16:23).

  2007 m. rugsjo 8 d. Madridas. 643LietuvaItalija 79:74 (20:13; 20:26; 22:22; 17:13).

  644 2007 m. rugsjo 10 d. Madridas. LietuvaPranczija 88:73 (19:18; 29:14; 20:28; 20:13).

  2007 m. rugsjo 12 d. Madridas. 645LietuvaSlovnija 80:61 (26:18; 18:23; 19:8; 17:12).

  2007 m. rugsjo 14 d. Madridas. 646LietuvaKroatija 74:72 (17:19; 21:16; 15:20; 21:17).

  2007 m. rugsjo 15 d. Madridas. 647LietuvaRusija 74:86 (12:25; 21:15; 25:25; 16:21).

  2007 m. rugsjo 16 d. Madridas. 648LietuvaGraikija 78:69 (20:19; 21:15; 21:20; 16:15).

  Penki i penki! Penkerios vasaros olimpins ai-dyns vyko Lietuvai atgavus ne-

  priklausomyb ir su Trispalve dalyvaujant jose. Penkis kartus toje didiausioje pasaulio jaunimo sporto ven-tje aid ir Lietuvos vyr krepinio rinktin. Tas penktas kartas, tikkime, ne paskutinis buvo Pekine. Vl kankino msl ir krepininkus, ir j trenerius, ir tkstanius tikr krepinio gerbj. Ar bus laimti olimpiniai medaliai?

  Rengimasis Pekino aidyni krepinio varyboms vyko deramai, sklandiai: treneriai, aidjai, krepi-nio vadovai gerai suprato, kad laukia nelengvas ji-mas taip troktam medali link.

  Rengimasis aidynms skyrsi nuo ankstesni: Lietuvos rinktin nedalyvavo, kaip buvo prasta, n viename turnyre, nes turnyr su rinktinei parankiais varovais kart nesurengta.

  Rengdamasi svarbiausioms met varyboms ir pakeliui Pekin, Lietuvos rinktin aid devynerias rungtynes (kai kurias ir su nelabai lygiaveriais var-

 • 123

  ovais, bet kit dl objektyvi prieasi nebuvo) ir atvyko olimpini aidyni sostin Pekin.

  2008 m. liepos 11 d. iauliai. 649LietuvaBaltarusija 113:57 (23:23; 38:12; 25:9; 27:13).Rolandas Alijevas 2, M. Anisimovas 0, S. Babrauskas 0, T. Delininkaitis 9, S. Jasaitis 7, M. Kalnietis 7, R. Kauknas 10, L. Kleiza 15, K. Lavrinoviius 14, Mindaugas Lukauskis 11, M. Petraviius 17, Martynas Pocius 6, Marius Prekeviius 7, Justas Sinica 8. Treneris R. Butautas.

  2008 m. liepos 13 d. Kaunas. 650LietuvaIslandija 115:62 (30:19; 31:16; 22:8; 32:19).T. Delininkaitis 2, R. Javtokas 8, S. Jasaitis 6, . Ja sikeviius 11, R. Kauknas 8, L. Kleiza 16, D. Lav rinoviius 5, K. Lavrinoviius 11, M. Lukauskis 13, J. Ma iulis 6, M. Petraviius 12, M. Prekeviius 4, R. i kauskas 13.Treneris R. Butautas.

  2008 m. liepos 15 d. Vilnius. 651LietuvaIslandija 105:67 (26:18; 18:15; 28:17; 32:17).T. Delininkaitis 5, R. Javtokas 15, S. Jasaitis 13, . Ja sikeviius 7, R. Kauknas 7, L. Kleiza 13, D. Lav rinoviius 6, K. Lavrinoviius 10, M. Lukauskis 8, D. Ma iulis 3, M. Prekeviius 0, D. Songaila 11, R. i kauskas 8.Treneris R. Butautas.

  2008 m. liepos 21 d. La Korunja (Ispanija).652LietuvaPortugalija 90:61 (19:8; 21:23; 22:21; 28:9).T. Delininkaitis 2, R. Javtokas 0, S. Jasaitis 4, . Ja sikeviius 9, R. Kauknas 18, L. Kleiza 24, D. Lav rinoviius 5, K. Lavrinoviius 4, M. Lukauskis 4, J. Ma iulis 12, M. Petraviius 6, M. Prekeviius 2.Treneris R. Butautas.

  2008 m. liepos 24 d. Orens (Ispanija).653LietuvaIspanija 66:91 (20:22; 23:29; 12:20; 11:20).T. Delininkaitis 2, S. Jasaitis 5, . Jasikeviius 12, R. Javtokas 8, R. Kauknas 4, L. Kleiza 0, D. Lavrinoviius 0, K. Lavrinoviius 6, M. Lukauskis 15, J. Maiulis 3, M. Petraviius 8, M. Prekeviius 0, D. Songaila 3.Treneris R. Butautas.

  2008 m. liepos 25 d. Orens.654LietuvaArgentina 94:75 (33:14; 23:12; 17:21; 21:28).T. Delininkaitis 0, S. Jasaitis 14, . Jasikeviius 9, R. Jav tokas 5, R. Kauknas 15, D. Lavrinoviius 5, K. Lavrinoviius 12, M. Lukauskis 4, J. Maiulis 9, M. Pet raviius 7, M. Prekeviius 14. Treneris R. Butautas.

  2008 m. R. Butauto pagalbininkai Pekino olimpinse aidynse. I kairs: V. Mikalauskas (fizinio rengimo treneris), J. Petkeviius (masauotojas), R. Kurtinaitis, R. Kuncaitis

  2008 m. liepos 27 d. Vilnius. 655LietuvaSuomija 90:62 (17:15; 11:19; 37:6; 25:22).S. Jasaitis 5, . Jasikeviius 13, R. Javtokas 11, R. Kau knas 12, D. Lavrinoviius 6, K. Lavrinoviius 8, M. Lu kauskis 3, J. Maiulis 12, M. Petraviius 10, M. Prekeviius 0, R. ikauskas 10. Treneris R. Butautas.

  2008 m. rugpjio 1 d. Makao (Kinija). 656LietuvaJAV 84:120 (15:31; 24:25; 27:35; 18:29).S. Jasaitis 3, . Jasikeviius 9, R. Javtokas 11, R. Kau knas 17, L. Kleiza 8, K. Lavrinoviius 6, M. Lukauskis 8, J. Maiulis 4, M. Petraviius 7, M. Prekeviius 0, R. i kauskas 11. Treneris R. Butautas.

  2008 m. rugpjio 2 d. Makao.657LietuvaTurkija 82:74 (18:15; 23:18; 22:18; 19:23).S. Jasaitis 10, . Jasikeviius 7, R. Javtokas 8, R. Kau knas 10, L. Kleiza 13, D. Lavrinoviius 0, K. Lav rinoviius 13, M. Lukauskis 4, M. Petraviius 9, M. Pre keviius 1, R. ikauskas 7. Treneris R. Butautas.

  Pekine pirmi Lietuvos rinkti ns varovai buvo At-n olimpiniai empionai Argentinos krepininkai. Prie por savaii dar Europoje, Ispanijoje, ms vyrai buvo nesunkiai nuvar olimpinius empionus. O dabar, po dviej savaii intensyvaus rengimosi, kai rungtyni svarba paymta olimpiniu enklu, ir varov, ir msi-ki aidimas kitoks. Nors pirm rungtyni pus iek tiek pranaesn buvo Lietuvos rinktin (34:30) ir ketvirtame klinyje pirmavo net 68:57, paskui 73:62, inant Argen-tinos aidj charakter ir pajgum, nei ramyb, nei pergals nuojauta dar nedvelk... Kai aisti liko tik 18 sek., rezultatas 75:75. Bet kamuolys pateko msiki rankas. Rankos... nesudrebjo. L. Kleiza met i toli, ir t kart olimpiniai empionai turjo pripainti Nemuno krato krepinio rinktins pranaum 79:75.

 • 124

  2008 m. Lietuvos ir Australijos krepinink rungtyns. I kairs: D. Lavrinoviius, R. Kauknas, R. Javtokas, R. ikauskas

  2008 m. LietuvaArgentina

  2008 m. LietuvaIspanija

  2008 m. Lietuvos vyr krepinio rinktin Pekino olimpinse aidynse. I kairs stovi: R. Kuncaitis, R. Kurtinaitis, R. Bu tautas, J. Maiulis, K. ir D. Lavrinoviiai, M. Petraviius, R. Javtokas, M. pokas, S. Jasaitis, L. Kleiza, gydytojai V. Mikalauskas, D. Kai rys, V. Trumpickas, R. Gudas. Klpo: . Jasikeviius, R. ikauskas, M. Lukauskis, R. Kauknas, M. Pre keviius, A. Peleckij (masauotojas)

 • 125

  Kitas rungtynes vien dien pailsj lietuviai aid su Azijos atstovais Irano krepininkais. Rungtyniau-ti teko gana ankstyv ryt. Matyt, dar nespj kaip reikiant pabusti, msikiai... pralaimjo pirm klin 15:20, bet po alto duo rod savo pranaum ir pa-siek antr pergal Pekino olimpinse aidynse.

  Treiosios rungtyns su Rusija ir treioji pergal Pekine

  Ne visi metai bu vo prabg nuo 2007-j Europos em -pionato pus fina lio. Tkart Is -pa nijoje Lietuvos rinktin su-klu po rungtyniauda ma su

  Rusija. Dabar ias abi rinktines suved olimpins krep- inio varybos. Per gal, gal kiek maesns verts negu Ispanijos pusfinalyje, buvo svarbi kiekvienai i j. Juo-lab ms vyrams reikjo rodyti, ko jie verti. Ir rod. aidimas nebuvo lengvas: pralaimjusi pirm klin (tiesa tik 23:24), antr bei trei Lietuvos rinktin lai-mjo ir pirmavo 69:62. Baig ketvirt klin lygiomis, Lietuvos krepininkai vent treij pergal Pekine ir uoliai skynsi keli pogrupio lyderi gretas.

  Nelengvai veikta Kroatija ir pralaimjimas Australijai

  Kaip visada su Kroa tijos rink-tine ais ti nra len gva. Tik tre- io klinio vi du ryje Lie tuvos krepi ninkai pirm kart tose run gty nse persvr re zul tat

  52:51. Utat likus rungtyni laik ms krepininkai aid auniai, laimjo ketvirtas rungtynes i eils ir palypjo savo pogrupyje pirmu laipteliu. Likusi rung-tyni su Australija rezultatas Lietuvos rinktins uim-simai vietai takos nebeturjo. Turbt dl tos prieas-ties Lietuvos rinktin per rungtynes su Australija buvo sunku atpainti. aid ms vyrai prastai. Kamuolio praradimas per rungtynes net 25 kartus rod, kad ai-djai nebuvo nusiteik rimtai rungtyniauti. Toks skau-dus pralaimjimas, negebjimas aisti prasto aidimo neturjo takos vietai, bet jis galjo turti (ir daniau-siai turi) neigiam tak tolesniam komandos aidi-mui. Prastas aidimas, dl to pralaimjimas lengvai neitrinamas i atminties, kad ir kaip to nort aid-jai bei treneriai. Kai reikia sutelkti visas jgas ir geb-jim aisti su kitais varovais, nejuiomis atsiranda klitis, su kuria ne visuomet ir ne visiems pavyksta susidoroti.

  Ketvirtfinalyje su aidyni eimininke Kinijos rinktine

  kart piktj ketvirtfinal atuonias pajgiausias rinkti-nes perskiriant per pus ir tik keturioms leidiant aisti dl

  medali Lietuvos rinktin veik palyginti nesunkiai. Gerai priirjo Kinijos rinktins auktag vidurio puolj Yao Ming, patys buvo taikls i vairi nuo-toli ir visus keturis klinius rod pranaum prie varovus. Grai krepinink pergal salje mat 18 tkstani irov taip pat pripaino puik msiki

  aidim. Ilgas kelias olimpini medali link nueitas. Tame kelyje dabar lauk dvi viena u kit auktesns uolos: pirmoji pusfinalio uola Ispanijos rinktin.

  Maiausia pergals kaina olimpinis sidabras

  Pusfinalio run gty ns su neti-k tinai stipria Ispanijos rinkti-ne. Jos galyb beveik prie mnes jau patyrusi Lietuvos

  rinktin tada nusileido 66:91. Dabar pergals kaina di-diul: maiau siai olimpiniai sidabro medaliai ir atviri vartai final. Ar pavyks Lietuvos krepininkams veikti ispan galyb ia, Pekine?

  Nieko panaaus kaip per rungtynes prie mne-s nebuvo. Lietuvos krepininkai aid kaip ir dera vienai geriausi pasaulio ekip. Po dviej klini lietuviai pirmavo 42:40, po trij 66:62, ketvirtame klinyje dar turjo nedidel persvar 74:73. Baigian-tis rungtynms pritrko aukt aidj, iseko jgos aidiant su galingais ispanais. Pusfinalis pralaimtas, bet garbingai 86:91. Ms rinktins trenerio R. Bu-tauto nuomone, aista gerai, nereikia nusivilti.

  Ir paskutins Pekino aidyni rungtyns su Argentina

  Vienos uolos veikti nepa vy-ko. Lauk dar pasku ti n i-vargin tam keleiviui ne leng -vesn Argentinos rink ti n.

  Maasis finalas. Taip vadinamos rungtyns dl bron-zos medali. Penkt kart Lietuvos rinktin aid maj olimpini aidyni krepinio varyb final. Tris kartus j laimjo. Ar Pekino finalas bus ketvirt kart skmingas? Reikjo dukart nugalti Argentinos rinktin. Vien kart per paias pirmas rungtynes ia, Pekine, jau buvo pavyk tai padaryti. Nepamirus tos nelengvos pergals ir matant kasdien akivaizdiai ge-rjant argentiniei aidim, nesunku buvo vertinti olimpini bronzos medali kain. Tos kainos iraika: fiziniai, techniniai ir taktiniai gebjimai, kovingumas, pasitikjimas savimi...

  Paskutinms run gtynms toli gra u ne visko u-teko: seko pag rin dini aidj fi zi ns jgos, dl to sulubavo aidimo tikslumas, gal ne visai teisingas pra laimjimas pusfinalyje sudav sm g ir aidj psi -chinio patvaru mo pamatams. Patyrs ir pajgus var-ovas nepraleido progos visu tuo pasinaudoti. Rung-tyni likimas buvo nulemtas jau pasibaigus treiam kliniui, kai varovai pirmavo 67:49. Nors paskutinia-me klinyje ms vyrai t pranaum sumaino, toli isiverusi varov pasivyti nespjo. Lietuvos vyr rinktin vl ketvirta, vl tarp pai pajgiausi pa-saulio krepinio ali.

  Ar btina kabinti Damoklo kard?

  Ketvirta vieta svarbiausiose pasaulio sporto varybose olimpinse aidynse. Kai

  218-oje pasaulio ali krepinis populiari sporto aka, kai aidj skaiius virija pus milijardo, kai krepi-

 • 126

  nis populiarus ten, kur gyventoj ir aidj yra kelis ar keliasdeimt kart daugiau negu Lietuvoje, argi ketvir-ta vieta turt lidinti, juolab ar galima peikti ms krepininkus ir j trenerius? Ar ne be reikalo prie kie-kvienas svarbias oficialias varybas Europos, pasau-lio empionatus ar olimpines aidynes ms krepi-ninkams i anksto ukabinamas medalis, paskui jo reikalaujama ir nusiviliama nelaimjus. Kabiname daniausiai nepasvr reali galimybi, nevertin krepinio kaitos kitose alyse, emyne, pasaulyje, remdamiesi savo norais ir lakia vaizduote. Prie Peki-no aidynes irgi netrko net olimpini empion me-dali kabintoj. Toks poiris, aplinkos nuomoni krimas (ir sukrimas) be alos nieko kito neatnea. Kiekvienas atletas (bent jau dauguma), krepininkas ar kitos akos sportininkas, prasimus olimpines ai-dynes, ino, ko ten keliauja. Nereikia jam papildom pamoksl, priminim, juolab pareigojimo ikovoti medal.

  Nepailstantis ms rinktins aidjas R. Kauknas po Pekino aidyni maojo finalo prisipaino: Labai norjau medalio. Man labai lidna (15).

  Paliepimas be medali negrkit yra savotikas Damoklo kardas, kabantis vir krepinink, j treneri galv prie (ir per) kiekvienas rungtynes. Ne tik di-diulis noras, bet ir baim pralaimti daro tik mekos paslaug: kai labai labai stengiesi (persistengi), da-niausiai aidi prasiau, negu i tikrj gali.

  Gal mieliau bt nuoirdiai palinkti graaus, gero, pasiaukojamo aidimo, tai visikai atitikt krep-

  inink k prie kiekvienas rungtynes: Mes u Lie-tuv! Ir santriai palydti, paadti laukti krepinink pargrtant gimtinn su medaliais ar be j. Gyvenimo pamok neverta umirti: geriausios, skambiausios pergals daniausiai pasiektos kukliai ilydjus (kar-tais ir neilydjus) ms rinktines. Kartais verta bti mauml prietaringiems!

  2008 m. rugpjio 10 d. Pekinas. 658LietuvaArgentina 79:75 (14:11; 20:19; 17:15; 28:30).

  2008 m. rugpjio 12 d. Pekinas. 659LietuvaIranas 99:67 (15:20; 31:14; 28:19; 25:14).

  2008 m. rugpjio 14 d. Pekinas. 660LietuvaRusija 86:79 (23:24; 24:17; 25:21; 17:17).

  2008 m. rugpjio 16 d. Pekinas. 661LietuvaKroatija 86:73 (13:15; 29:30; 16:17; 28:11).

  2008 m. rugpjio 18 d. Pekinas. 662LietuvaAustralija 75:106 (14:28; 15:27; 22:20; 24:31).

  2008 m. rugpjio 20 d. Pekinas.663LietuvaKinija 94:68 (19:17; 22:13; 29:23; 24:15).

  2008 m. rugpjio 22 d. Pekinas. 664LietuvaIspanija 86:91 (19:21; 23:19; 24:22; 20:29).

  2008 m. rugpjio 24 d. Pekinas. 665LietuvaArgentina 75:87 (21:24; 13:22; 15:22; 29:19).

  aidjaiRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak658 659 660 661 662 663 664 665

  S. Jasaitis 5 2 9 12 6 12 19 5 8 70

  . Jasikeviius 10 20 12 9 2 23 19 9 8 104

  R. Javtokas 12 8 7 7 4 6 15 7 8 66

  R. Kauknas 3 14 20 0 12 9 11 14 8 83

  L. Kleiza 13 22 4 18 12 15 0 5 8 89

  D. Lavrinoviius 6 5 0 3 11

  K. Lavrinoviius 9 3 11 8 14 6 13 3 8 67

  M. Lukauskis 7 2 0 20 6 0 0 8 8 43

  J. Maiulis 1 7 4 6 6 5 24

  M. Petraviius 10 9 0 5 0 2 2 3 8 31

  M. Prekeviius 4 0 0 3 4

  R. ikaukas 10 8 16 7 10 15 7 15 8 88

  Treneriai R. Butautas, R. Kurtinaitis, R. Kuncaitis

  31 lentel. Lietuvos krepinink indlis Pekino olimpini aidyni baigiamsias varybas 2008 m.

 • 127

  Lietuvos vliava plevsavo 39-iose penki emyn alyse

  19252008 m. laikotarpiu Lietu-vos vyr krepinio rinktin aid 39-iose pasaulio ali krepinio arenose.

  Lietuvos krepinink varovs 70-ies ali rinktins

  Lietuvos krepininkai imgino j-gas su vairi pasaulio krepinio mokykl iugdytais meistrais i 70-ies penki emyn ali.

  Eil. Nr. alis

  Miest, kuriuose aid,

  skaiius

  aist rungtyni skaiius

  1 Rusija 3 94

  2 Ispanija 24 77

  3 Graikija 1 42

  4 Latvija 2 41

  5 Pranczija 6 20

  6 Kinija 4 19

  7 Australija 6 19

  8 ekoslovakija 9 18

  9 Italija 5 16

  10 JAV 4 16

  11 Estija 2 14

  12 Japonija 3 13

  13 Vokietija 5 12

  14 Serbija ir Juodkalnija 2 12

  15 vedija 4 11

  32 lentel. alys, kuriose daugiausia rungtyni aid Lietuvos vyr krepinio rinktin 19252008 m.

  Eil. Nr. alis

  Miest, kuriuose aid,

  skaiius

  aist rungtyni skaiius

  16 Ukraina 1 10

  17 Turkija 3 8

  18 Lenkija 5 7

  19 Olandija 3 7

  20 Austrija 2 6

  21 Kuba 1 5

  22 Suomija 1 4

  23 Norvegija 1 4

  24 ekija 3 4

  25 Argentina 1 3

  26 Baltarusija 1 3

  27 Danija 1 3

  28 Islandija 1 3

  29 Kipras 1 3

  33 lentel. alys, su kuri rinktinmis daugiausia rungtyni aid Lietuva 19252008 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aista

  rungtyni

  I j laimta Proc.

  1 Latvija 58 34 59

  2 Rusija 53 26 49

  3 Estija 44 34 77

  4 Italija 25 15 60

  5 Ukraina 23 13 57

  6 Baltarusija 23 19 83

  7 Turkija 21 15 71

  8 Ispanija 20 8 40

  9 Graikija 20 8 40

  10 Australija 20 7 35

  11 Pranczija 20 10 50

  Eil. Nr. alis

  I viso aista

  rungtyni

  I j laimta Proc.

  12 Lenkija 19 10 53

  13 ekoslovakija 17 5 29

  14 Kroatija 16 11 69

  15 JAV 14 2 14

  16 Vokietija 14 12 86

  17 SSRS (NVS) 14 3 21

  18 Suomija 12 9 75

  19 Argentina 12 7 58

  20 Bulgarija 12 8 67

  21 Jugoslavija 12 3 25

 • 128

  34 lentel. Lietuvos krepininkai, aid rinktinje 50 ir daugiau rungtyni 19252008 m.

  Eil. Nr. aidjas

  I viso aid

  rungtyni

  aidimo Lietuvos rinktinje

  metai

  1 Saulius tombergas 208 19932004

  2 Gintaras Einikis 193 19912002

  3 Eurelijus ukauskas 186 19942004

  4 arnas Jasikeviius 165 19972008

  5 Mindaugas ukauskas 164 19962006

  6 Ramnas ikauskas 134 19982008

  7 Artras Karniovas 128 19892000

  8 Darius Maskolinas 127 19952003

  9 Kytofas Lavrinoviius 118 20022008

  10 Darius Lukminas 106 19911998

  11 Virginijus Prakeviius 102 19932003

  12 Rimas Kurtinaitis 101 19831997

  13 Robertas Javtokas 101 20002008

  14 Gintaras Krapikas 97 19821995

  15 Dainius Adomaitis 96 19942001

  16 Darius Songaila 91 20002008

  17 Arvydas Sabonis 85 19831999

  18 Sergejus Jovaia 82 19731992

  19 Tomas Masiulis 80 19962000

  20 Valdemaras Chomiius 77 19791995

  21 Algirdas Matainas 75 19521959

  22 Simas Jasaitis 75 20042008

  23 Rimantas Kauknas 73 20002008

  Lietuvos vyr rinktinje aid 262 krepininkai

  Daugiau kaip ketvirtis tks-tanio Lietuvos krepinink didiavosi vilkdami spor-tinukus su urau LIETUVA.

  Visi jie Lietuvos krepinio mokyklos, Lietuvos treneri vairiuose Lietuvos rajonuose, miestuose, miesteliuose iugdyti krepinio uolai. Daugiau kaip atuonis de-

  imtmeius turjome prog jais didiuotis Lietuvoje, jie skelb Europai ir visam pasauliui savo gimtins, gintaro prie Baltijos, vard LIETUVA.

  Daugiausia kart rinktinje aid Saulius tom-bergas. Per 11 met (19932004 m.) jis krepinio aikt atstovauti Lietuvos rinktinei buvo bgs 208 kartus.

  Eil. Nr. aidjas

  I viso aid

  rungtyni

  aidimo Lietuvos rinktinje

  metai

  24 Algirdas Lauritnas 72 19521962

  25 Arvydas Macijauskas 69 20012006

  26 Algimantas ukauskas 68 19651975

  27 Algirdas Linkeviius 67 19701979

  28 Donatas Slanina 66 19992007

  29 Giedrius Gustas 66 20032007

  30 Darjuas Lavrinoviius 66 20052008

  31 Tomas Pasas 65 19931999

  32 Liudas ukaitis 64 19701979

  33 Romualdas Venzbergas 61 19651975

  34 Antanas Stumbrys 58 19541959

  35 Stanislovas Stonkus 56 19511957

  36 Henrikas Giedraitis 56 19591971

  37 Linas Kleiza 56 20042008

  38 Petras Buzelis 55 19541963

  39 Dainius alenga 55 20022005

  40 Modestas Paulauskas 54 19621975

  41 Mindaugas Timinskas 54 19922001

  42 Rimantas Girskis 52 19701982

  43 Stepas Butautas 50 19451956

  44 Zenonas Sabulis 50 19461955

  45 Mindaugas Lukauskis 50 20052008

 • 129

  Jie vairavo Lietuvos vyr krepinio rinktins laiv

  Tai treneriai. J buvo 32. Tik K. Savickas, J. ukas, F. Kriauinas ir P. Lubi-nas treneriai ieiviai i

  Lietuvos, padj ijudinti t Lietuvos rinktins laiv ir perdav nemaai teorijos ir praktikos ini tiek Lietu-vos krepininkams, tiek bsimiems treneriams. JAV lietuviai treneriai suteik tam laivui tok greit, kuris 1937 ir 1939 m. nustebino Europ. Beveik trys deim-tys Lietuvos rinktins kit treneri taip pat puiks krepinio inovai, pedagogai, paskyr savo gyvenim krepiniui, ij Lietuvoje sudtingus trenerio moks-lus. Gerus mokslus. ie treneriai neleido ltti ms vyr krepinio rinktins laivo greiiui net ir plaukiant ledkalni pilna krepinio jra.

  V. Serceviiaus vadovaujama Lietuvos rinktin du kartus SSRS iemos empionat (1953, 1954) ir Pabaltijo spartakiados (1954) laimtoja. V. Garastas, R. Sargnas, H. Giedraitis reng Lietuvos rinktin, du-kart olimpini aidyni bronzos medalinink (1992, 1996), Europos viceempion (1995), J. Kazlauskas rinktin, dukart olimpini bronzos medali laimtoj (1996, 2000), A. Sireika Europos empion (2003), olimpini aidyni bronzos medali (2000), ketvirtos vietos (2004) laimtoj, R. Butautas Europos bronzos medalinink (2007), olimpini aidyni (2008) ketvir-tos vietos laimtoj. Lietuvos rinktin rengti olimpi-ni aidyni ir kitoms varyboms talkino R. Girskis, V. Chomiius, G. Krapikas, R. Kurtinaitis, R. Kuncaitis, K. Kemzra. Ai Jiems!

  35 lentel. Lietuvos vyr krepinio rinktins treneriai 19352008 m.

  Eil. Nr.

  Trenerio vardas, pavard

  Lietuvos rinktins treniravimo metai

  1 Nikodemas erekas 1935

  2 Kostas Savickas 1936

  3 Juozas ukas 1937

  4 Feliksas Kriauinas 19371939

  5 Pranas Lubinas 1939

  6 Zenonas Puzinauskas 19401941

  7 Stasys akus 1945

  8 Vytautas Kulakauskas 19461951

  9 Stepas Butautas 1952, 19751979

  10 Vincas Serceviius 19531955

  11 Justinas Lagunaviius 1956

  12 Valerijus Grienovas 19571958

  13 Kazys Petkeviius 19591962

  14 Vytautas Bimba 1959, 19621975

  15 Zenonas Sabulis 19631968

  16 Antanas Paulauskas 1971, 1975

  Eil. Nr.

  Trenerio vardas, pavard

  Lietuvos rinktins treniravimo metai

  17 Meislovas Ddelis 1973

  18 Algimantas Rakauskas 1976

  19 Rimas Endrijaitis 19791983, 1991

  20 Vladas Garastas 19801988, 19921997

  21 Henrikas Giedraitis 19891990, 19931995

  22 Rimantas Girskis 1989, 1999, 2000

  23 Edvardas Kairys 1991

  24 Raimundas Sargnas 19911992

  25 Jonas Kazlauskas 19962001

  26 Antanas Sireika 19972006

  27 Valdemaras Chomiius 19992006

  28 Gintaras Krapikas 20032006

  29 Kstutis Kemzra 20052006

  30 Ramnas Butautas 20072008

  31 Rimas Kurtinaitis 20072008

  32 Robertas Kuncaitis 20072008

 • 130

  36 lentel. Rezultatyviausi Lietuvos vyr krepinio rinktins aidjai 19252008 m. (peln rinktinei ne maiau kaip 400 tak)

  Eil. Nr. aidjas

  I viso peln tak

  aidimo Lietuvos rinktinje

  metai

  1 Artras Karniovas 2235 19892000

  2 Saulius tombergas 2229 19932004

  3 Eurelijus ukauskas 2035 19942004

  4 Gintaras Einikis 2034 19912002

  5 Arvydas Sabonis 1688 19831999

  6 arnas Jasikeviius 1593 19972008

  7 Ramnas ikauskas 1562 19982008

  8 Rimas Kurtinaitis 1426 19831997

  9 arnas Mariulionis 1013 19921996

  10 Stanislovas Stonkus 999 19511957

  11 Darius Lukminas 987 19911998

  12 Kytofas Lavrinoviius 986 20022008

  13 Algirdas Lauritnas 977 19521962

  14 Arvydas Macijauskas 913 20012006

  15 Mindaugas ukauskas 900 19962006

  16 Darius Songaila 891 20002008

  17 Gintaras Krapikas 853 19821995

  18 Virginijus Prakeviius 757 19932003

  19 Dainius Adomaitis 755 19942001

  20 Algirdas Linkeviius 739 19701979

  21 Modestas Paulauskas 736 19621975

  Eil. Nr. aidjas

  I viso peln tak

  aidimo Lietuvos rinktinje

  metai

  22 Valdemaras Chomiius 695 19791995

  23 Robertas Javtokas 686 20002008

  24 Rimantas Kauknas 668 20002008

  25 Algirdas Matainas 614 19521959

  26 Linas Kleiza 598 20042008

  27 Algimantas ukauskas 585 19651975

  28 Darjuas Lavrinoviius 577 20052008

  29 Romualdas Venzbergas 570 19651975

  30 Liudas ukaitis 531 19701979

  31 Sergejus Jovaia 525 19731992

  32 Rimantas Girskis 524 19701982

  33 Tomas Masiulis 493 19962000

  34 Simas Jasaitis 485 20042008

  35 Jonas Kazlauskas 479 19791983

  36 Stepas Butautas 442 19451956

  37 Jonas Jurkaitis 429 19701978

  38 Antanas Stumbrys 428 19541959

  39 Darius Maskolinas 426 19952003

  40 Donatas Slanina 418 19992007

  41 Alvydas idlauskas 405 19701975

  Pergalingi Lietuvos vyr krepinio rinktins ingsniai

  Lietuvos vyr krepinio rinkti-n rungtyniavo visose FIBA rengiamose oficialiose tarp -tautinse varybose. Olim pi-

  ni aidyni krep i nio varybose (19922008 m.) ji ai-d 51 rungtynes atrankos ir baigiamosiose varybose, i j 38 laimjo (75 proc.). Pasaulio empionatuose (19982008 m.) aista 18 rungtyni, laimta 10 (56 proc.). Eu-ropos empionatuose (19372007 m.) ms vyrai aid 107 rungtynes ir laimjo 85 (79 proc.). FIBA remiamose Akropolio taurs varybose (19922007 m.) aista 12 rungtyni, laimtos 7-erios (58 proc.).

  SSRS taut spartakiadose (19561983 m.) aistos 72 rungtyns, i j pergalingai baigsi 44 (61 proc.).

  SSRS iemos empionatuose (19531955 m.) i 24-eri aist laimta 20 (83 proc.).

  Pabaltijo spartakiad krepinio varybose vyr rinktin aid 12 rungtyni, laimjo 10 (83 proc.). Pa-baltijo empionatuose (19411948 m.) i 8-eri rung-tyni laimtos 5-erios (63 proc.).

  I 19252008 m. 665 aist tarpvalstybini rungtyni Lietuvos vyr krepinio rinktin laimjo 420 (63 proc.).

  Metai I viso aista rungtyniI viso laimta

  rungtyni

  Laimt rungtyni

  proc.

  1992 37 29 78

  2005 35 23 66

  1996 33 16 48

  1997 28 19 68

  1998 27 17 63

  1995 23 18 78

  2004 23 15 65

  37 lentel. Daugiausia aist per metus rungtyni rodikliai 19252008 m.

  Metai I viso aista rungtyniI viso laimta

  rungtyni

  Laimt rungtyni

  proc.

  1983 22 11 50

  1999 22 17 77

  2006 22 13 59

  1954 20 15 75

  1979 20 14 70

  2000 20 13 65

  2001 20 12 60

 • 131

  38 lentel. Lietuvos vyr krepinio rinktins svariausi laimjimai pagrindinse tarptautinse varybose 19252008 m.

  Varyb Nr. Metai Miestas alis

  Uimta vieta

  Olimpini aidyni krepinio varybos

  XXV 1992 Barselona Ispanija 3

  XXVI 1996 Atlanta JAV 3

  XXVII 2000 Sidnjus Australija 3

  XXVIII 2004 Atnai Graikija 4

  XXIX 2008 Pekinas Kinija 4

  Pasaulio empionatai

  XIII 1998 Atnai Graikija 7

  XV 2006 Hamamatsu Saitama Japonija7

  Europos empionatai

  II 1937 Ryga Latvija 1

  III 1939 Kaunas Lietuva 1

  XXIX 1995 Atnai Graikija 2

  XXX 1997 Barselona Ispanija 6

  XXXI 1999 Paryius Pranczija 5

  XXXII 2001 Ankara Turkija 912

  XXXIII 2003 Stokholmas vedija 1

  XXXIV 2005 Belgradas Serbija ir Juodkalnija5

  XXXV 2007 Madridas Ispanija 3

  Akropolio taurs varybos

  VII 1992 Atnai Graikija 2

  XVI 2001 Atnai Graikija 4

  XV 2002 Atnai Graikija 2

  XVII 2004 Atnai Graikija 1

  XX 2007 Atnai Graikija 2

  Varyb Nr. Metai Miestas alis

  Uimta vieta

  SSRS taut spartakiad krepinio varybos

  I 1956 Maskva Rusija 3

  II 1959 Maskva Rusija 8

  III 1963 Maskva Rusija 4

  IV 1967 Maskva Rusija 4

  V 1971 Maskva Rusija 6

  VI 1975 Kijevas Ukraina 4

  VII 1979 Vilnius, Kaunas Lietuva6

  VIII 1983 Maskva Rusija 6

  SSRS iemos empionatai

  I 1953 Ryga Latvija 1

  II 1954 Leningradas Rusija 1

  III 1955 Stalingradas Rusija 2

  Pabaltijo spartakiad krepinio varybos

  I 1948 Ryga Latvija 3

  II 1950 Kaunas Lietuva 1

  III 1952 Talinas Estija 1

  IV 1954 Minskas Baltarusija 1

  V 1957 Kaunas Lietuva 1

  Pabaltijo empionatai

  I 1941 Kaunas Lietuva 13

  II 1946 Kaunas Lietuva 1

  III 1947 Talinas Estija 2

  IV 1948 Kaunas Lietuva 2

 • 132

  LIETUVOS MOTER KREPINIO RINKTINS KELIAS (19382008 M.)

  Sidabriniai tarpukario metai (19381940 m.)

  D. Neismito krep i-niui Lietuvo je pradi Lietuvos krepininks da v dar 1922-aisiais. Pirmsias tarp val sty bi-

  nes run gty nes aid tik 1938 m. pavasar. Tie sa, Lie-tuvos mo ter rinktin buvo suburta jau 1937 m. Tada vyko rungtyns pasidalijus A ir B rinktines. Rungtynes 29:8 laimjo A rinktin. Lietuvos krepinio komitetas 1938 m. gavo FIBA kvietim dalyvauti Pirmajame Eu-ropos moter krepinio empionate, turjusiame vykti ruden Italijos sostinje Romoje. Sunku buvo vertinti Lietuvos krepininki pajgum ir galimybes vary-tis su pajgiausiomis, jau tarpvalstybini rungtyni patyrim turjusiomis emyno komandomis: Italija, Lenkija, Pranczija. Lietuvos krepininks tarpvalsty-bini rungtyni dar nebuvo aidusios. Reikjo pradti kaupti patirt.

  Grai pavasario pavakar specialiai Lietuvos ir Pranczijos vyr rinktini rungtynms rengtoje aik-tje lietuvaits gavo tarpvalstybini rungtyni krikt, kur mat keli tkstaniai krepinio myltoj: rungty-ns vyko prie Lietuvos ir Pranczijos rinktini aidi-m. Lietuvos moter krepinio rinktin jau per pirmas tarpvalstybines pasiek pirm pergal nugaljo Esti-jos krepininkes.

  Pirmos tarpvalstybins rungtyns vyko, kai Lietuvos krepiniui jo jau atuonioliktieji...

  1938 m. Pirmajam Europos moter krepinio empionatui besiruoianti Lietuvos rinktin. J reng trys treneriai. I kairs (klpo): J. Jurgla, V. Budrinas ir F. Kriauinas

  1938 m. Prie pirmsias tarpvalstybines rungtynes su Estija. Lietuvos rinktin deinje. I deins: J. Maknait, G. ypait, P. Kalvaitien, A. Vailokaityt, G. Miulerait, S. Astrauskait, S. Markeviien, J. Kuzmickait, J. Jazbutien

 • 133

  1938 m. Lietuvos moter krepinio rinktin prie ivykdama Europos empionat. I kairs: stovi F. Kriauinas, S. Mar keviien, T. Karumnait, P. Kalvaitien, S. Astrauskait, J. Jazbutien, vadovas A. Blinstrubas. Klpo: E. Vakelyt, G. Miulerait, B. Didiulyt, A. Vailokaityt, J. Maknait

  1 1938 m. gegus 22 d. Kaunas.LietuvaEstija 15:7 (7:4).Stefanija Astrauskait 4, Genovait ypait 0, Juz Jazbutien 6, Paulina Kalvaitien 0, Jadvyga Kuzmickait 0, Juz Maknait 0, Stas Markeviien 2, Genovait Miulerait 3, Aldona Vailokaityt 0.Treneris F. Kriauinas.

  Kelias... Rom! Neprajus n savaitei per pir-mas rungtynes (i viso jau an-

  tras) ivykoje Rygoje Lietuvos moter rinktin im-gino jgas su tarptautin krepin labiau painusia Lat vijos rinktine. Ir vl laimjo!

  1938 m. gegus 28 d.2LietuvaLatvija 14:5 (13:2).S. Astrauskait 6, J. Jazbutien 1, S. Markeviien 2, G. Miulerait 4, A. Vailokaityt 1. Treneris F. Kriauinas.

  Tai reikmingas ms moter laimjimas, pelnytas svetimoje aplinkoje ir stebint svetimiem irovams. Tas parodo, kad ms moter valstybin komanda nra eilinis vienetas, kuriam galt turti takos pa-alins aplinkybs, o yra technikai ir taktikai gerai paruotas penketukas (23).

  Tos dvi pergals tarpvalstybinse rungtynse ir tre-nerio F. Kriauino, profesionaliai velgusio Lietuvos

  krepininki galimybes, optimizmas ir krepininki atsidavimas, entuziazmas nuties keli... Rom.

  T keli tiesti buvo nelengva, F. Kriauinas em-pionatui pasibaigus: A inau, kad Lietuvos rink-tin pirmenybes buvo ileista be ypatingo pasitik-jimo. Dar daugiau, kai kas sak es tai tuias ygis, neduosiantis jokios naudos. Ai Dievui, visi jie, kaip matome, klydo. Juk rinktin dirbo atsidjusi, a, kaip jos mokytojas, galiu patvirtinti pasiek ger aidimo lyg ir buvo verta platesnio masto jg ibandymo. iaip ar taip rungtyns su estmis ir latvmis buvo i teisybs tik angl. Patyrimo, usigrdinimo sigyti msikms reikia. Be j meisteri nebna. O patyri-mo Romoje buvo sigyta (22, 26).

  Ir moter rinktins pirma varov Italijos rinktin

  Lietuvos vyr rin ktin savo yg Europos empionatuose 1937 m. pradjo rungtynmis su Italija. Startas tada buvo

  pergalingas: lai mta 22:20. Ir Lietuvos moter rinktin savo keli emyno empionatuose pradjo aisdama su Italijos rinktine, empionato eimininke. Ms krepi-ninki lauk kartos valandos: Spalio mnuo Romoje kartas. mons ieko pavsio. Savaime aiku, kad rungtyns tegali vykti vakare, kai tkstantmets miesto sienos altu prakaitu aprasoja. Rungtyns vyksta atvira-me ore . Aikt rengta gerai, tik maa, nes telpa vos pora tkstani irov. Rungtyns gerai irekla-

 • 134

  muotos. Tkstaniai menik skelbim garsina Europos moter krepinio pirmenybes . Niekas negali i-reikti nuomons dl itali ir lietuvi susitikimo, kuris yra labai laukiamas . Ms spdis yra, kad itali komanda gerai romn publikos palaikoma, turi dideli vili. Jei taip bt, turime atverti ird dar didesniam laimjimui, prie rungtynes ra Italijos spauda (26).

  Lietuvos krepininks, rengdamosi tam nelen-gvam, bet labai atsakingam aidimui, tai aikiai su-prato. Prie rungtynes F. Kriauinas: Mes giname Lie-tuvos garb ir turime kovoti viena u visas, visos u vien. Tvynje ms broliai ir sess nekantriai laukia inios (26).

  Lietuvos rinktinje rungtynes pradjo J. Jazbutien, A. Vailokaityt, G. Miulerait, S. Markeviien, S. As-trauskait (vliau dar aid J. Maknait, T. Karum-nait). Pirmus takus Lietuvos rinktinei peln A. Vai-lokaityt, kai itals pirmavo 2:0. Paskui lietuvaits varovms pirmauti neleido ir pirm klin laimjo 18:12, o rungtynes 23:21.

  Tikslus itals metimas... savo krep

  Apie tvyrojusi per ias rung-tynes tamp galima sprsti i labai reto vykio: lietuvai-ts pirmavo 18:15, S. Marke-

  viien nemet baudos metimo, o ital P. Verri, suga-vusi atokus nuo krepio kamuol, met j... savj krep.

  1938 m. spalio 12 d. Roma.3LietuvaItalija 23:21 (18:12).

  Lietuva laimjo prie Italij 23:21. Aiktje isiri-kiuoja aidjos. Aidi Lietuvos himnas. Valstybs tris-palv vliava glosto senus Romos mrus (26).

  Italijos spauda plaiai komentavo Lietuvos ir Itali-jos rinktini rungtyni eig, baigt ir, inoma, pateik savo vertinimus. Pagrindinis Italijos sporto laikratis La Gazzeta dello Sport: Lietuvaits yra auktos ver-ts aidiks . Komandos, kurios turs susitikti su lietuvaitmis, turi pirmiausia galvoti apie j nepapras-tai ger gynyb . Paklauskit mlynj (itali), jei netikit. vairiuose antpuoliuose msiks, kad ir bda-mos vikrios, aibiko suvokimo, tiksliai metanios, vi-suomet rasdavo varovi rank, itiest tarp kamuolio ir krepio... (26).

  Kitas laikratis Il Massaggero: Nesitikjome, kad galima taip susijaudinti dl krepinio. Vakar pusiau-nakty po stipraus aidimo, stiprios ir gracingos lietu-vi aidiks privert rimtai dirbti itales ir taip lietuvs gavo persvar . Lietuvs turi trener, kuris yra ge-riausias aidjas ir treneris Europoje (26).

  Paprastai bna, kad reikming, grai pergal svarbiose varybose tenka kur laik pamirti ir rengtis kitoms rungtynms kart su veicarijos krepinin-kmis.

  1938 m. spalio 13 d.4 Roma.Lietuvaveicarija 28:10 (8:4).

  Antr empionato dien nesunki pergal

  Europos moter kre p -inio pirmenybi antroji diena vl dav Lietuvai

  grai pergal. Lietuvos rinktin nuga ljo veicarij . Daugelis ito, be abejo, Lietuvo je tikjosi daug tvir iau negu pergals prie Italij. is laimjimas buvo ikovotas didele ir aikia persvara , tai rodo klass pranaum ir pats aidimas dar rykiau tai ikl . Msiks laimjo n vieno karto neleidu-

  1938 m. Lietuvos krepininks, pasipuousios tautiniais drabuiais, lank Aminojo miesto vietas

 • 135

  sios veicarms prieiti ariau prie rezultato ilyginimo . iose rungtynse vl rykiai pasirod puolja Miulerait. Ji ir rungtynse su Italija buvo rykiausia metik. Prie jos vakar prisijung ir Astrauskait. Jdvie-j metimai sukr toki aiki persvar: Miulerait 14, Astrauskait 13, Jazbutien 1 (22, 26).

  Treios lietuvaii rungtyns su Pranczijos rink-tine. Buvo tikima j tapsiant empionato laimtoja.

  1938 m. spalio 14 d. Roma. 5LietuvaPranczija 20:14 (18:4).

  inot, k padar Lietuva? Nugaljo!

  Lietuvos rinktin lai m jo treias rungtynes . ia pergale turi me pa-

  grind tiek pat diaugtis, kiek perga le prie Italij: juk su Pranczija buvo nugalta dar viena i komand, kuri prie pirmenybes ital spaudoje buvo laikoma viena i favorii. Dar daugiau, Lietuvos rinktin ipl visas tris pergales i eils . i nauja pergal jau galutinai rod ms aunisias moteris esant tvirtomis krepininkmis, atliekaniomis favorii vaidmen, ir dabar belieka laukti paskutini rungtyni su Lenkija, kad bt engtas lemia-mas uolis garbingo Europos meisterio (empiono S. S.) vardo link (26).

  Nebuvo abejinga Lietuvos krepininki aidimui ir Pranczijos spauda: Lietuva, nugaljusi Pranczi-j, rod esanti nepaprasta komanda . Argi nie-ko negalima padaryti varantis su Lietuva? Buvo laukiama susitikimo su Pranczija, teisingai laikoma pavojinga dl savo gyvo ir vairaus aidimo, kad bt galima galutinai sprsti apie Lietuv, kuri aisdama su veicarija buvo parodiusi nuovargio . Taigi vaka-rykts rungtyns buvo galutinis Lietuvos ibandymas, nes varovs buvo geros, vikrios, greitos ir patyrusios metiks ir aidiks. Ir inot k padar Lietuva? Nu-galjo ir nugaljo kas svarbiausia nepasiduodama varovo ugningam aidimui, o lusioje baigmje pa-rod vis savo altum. Tas reikia, kad tai be galo ge-ros orientacijos, gerai isitreniravusi komanda, sudta i patyrusi atlei, kurios nesikariuoja ir nepraran-da altumo per paias audringiausias akimirkas...

  Pranczs aid nepaprastai gerai ir, jei lie tuvaits nebt parodiusios tikros klass, tai bt pralaim-jusios (26).

  Pranczai sako, kad Lietuvos rinktin nepaprasta komanda, o jos aidja Miulerait gudri u tris

  Pranczijos laik ratyje Il Littoriale gra iai ap-raomos m s geriau-sios Lietuvos rinktins aidjos: Uteko tolimo kamuolio, irk, ir pa-

  dtis pasikeit: toji Miulerait, blondin, bet mokanti veikti geru momentu, gudri u tris, ir Astrauskait, bru-net, lyg bt i piet, buvo visuomet pasiruousi mesti krep i bet kurios vietos ir pataikyti kur reikia.Rungtyns apvainikavo lietuvaii komand, ir, be jo-

  kio abejojimo, nepaprast komand. J komandoje yra harmonija, yra vieningumas, kuris aikiai matyti pasuotse (perduodant kamuol S. S.), o ypa daug yra sportinio pasiruoimo, kuris matyti netiktai me-tant kamuol krep i toli ar i po krepio, nors ir apsiausties bklje . Mes tvirtiname, kad jos yra paios geriausios (26).

  Iki Europos empioni titulo pritrko tik ingsnelio

  i, be abejo, pa grs t, ge-ranorik pran cz isaky-t ties dar reikjo galuti-nai rodyti per paskutines

  empionato run gtynes su pajgia Lenkijos krepinin-ki rinktine. Lietuvos rinktins kapiton J. Jazbutien: Tuo tarpu sekasi. Kas bus toliau? Mes pasiryusios ko-voti iki nugaljimo. Ypa sunku buvo aisti su Pranc-zija, nes po kovos su Italija visos ms jgos buvo ieik votos, beveik visos aidjos po truput sualotos. Mat mes aidme vyro aiktelje, todl keliai ir alk-ns apraiioti. Gaila, kad neturime gydytojo ir dar vie-no mogaus, kuris sekt laik ir kontroliuot praan-g registravim . Ms laukia labai didelis darbas, todl, kad reikia aisti su lenkmis, o esame gerokai pavargusios. Rinktins vardu nuoirdiai dkoju u sveikinimus ir telegramas (26).

  Lietuvos ir Lenkijos rinktini rungtyns turjo le-miam tak ir nustatant komand emyno empio-n, ir komandas kit prizini viet laimtojas.

  Lenkija ir Italija laimjo po du takus (po dvejas rungtynes S. S.), prisiartino prie Lietuvos ir pasidar abi lygiai pavojingos. Pavojingos, teisyb, tik paiu bloguoju atveju, jei msiks pralaimt Lenkijai. Pa-sidaro aikiai labai kebli padtis, nes trys valstybs Lietuva, Italija ir Lenkija turs po tris takus (22, 26).

  Italijos laikratis Il Messaggero: Jau inoma, kokia buvo padtis. Po keturi vakar atuoneri rungtyni lietuvaits su eiais takais (u pergal skiriama po du takus S. S.) pirmavo, po j Lenkija, Italija ir Pranczija. Ir i tikrj turjo vykti beveik stebuklas, kad itals galt prisiartinti prie Europos meisterio vardo, t. y. kad lietuvaits patirt pirm pra-laimjim (26).

  1938 m. spalio 16 d. Roma. 6LietuvaLenkija 21:24 (7:10).

  Aiktje sustojo dvi stipriausios komandos. Viena visai nepainusi pralaimjimo, antra vien pralai-mjim patyrusi su italmis. Rungtyni pradioje lie-tuvaits msi gyvo aidimo, nors publikos simpatijos daugiau negu atvirai buvo reikiamos lenkms. Bet lenks greit parod taip pat gra aidim, pirmavo 4:0, vliau 10:6. Lietuvaits parod nepaprast atka-klum, o kai kuriais atvejais tikrai nepaprastai nuos-tab aidim. Antrame klinyje lietuvaits djo visas pastangas ir buvo ne tik ilyginusios pirmo klinio

 • 136

  1938 m. Lietuvos krepininkms sidabro medaliai. I kairs: J. Jazbutien, S. Markeviien, T. Karumnait,S. Astrauskait, G. Miulerait, A. Vailokaityt, P. Kalvaitien, B. Didiulyt, E. Vakelyt, J. Maknait

  1938 m. Europos viceempions paviejo ir pas Romos gubernatori

 • 137

  1938 m. Romos gubernatoriaus dovana Lietuvos moter krepinio rinktinei

  skirtum, bet ir pralenk lenkes 19:18. Baigm buvo i tikro dramatika: publika visais bdais skatino len-kes, o tas tikriausiai atsiliep kiek rungtyni rezultatui ir lietuvaits turjo nusileisti trimis takais (26).

  Tad trims komandoms laimjus po trejas rungtynes galutin komand pasiskirstym vietomis lm t trij komand tarpusavio aist rungtyni rezultatai: mes-t varov krep ir varovms leist pelnyti tak skirtumas. Geriau seksi Italijos rinktinei ji pirmoji Europos empion. Lietuvos krepininks apdovano-tos sidabro, o lenkaits bronzos medaliais.

  Lietuvos krepinink G. Miulerait irinkta geriausia empionato aidja, o pirmj geriausi krepininki deimtuk pateko dar keturios lietuvs: J. Jazbutien, S. Astrauskait, A. Vailokaityt ir S. Markeviien.

  Rinktins treneris F. Kriauinas pripaintas ge-riausiu treneriu. Jam vieninteliam teikta taur.

  Kai Feliksas Kriauinas buvo pripaintas geriausiu treneriu Europoje ir apdovanotas, Italija jam pasil pasilikti Italijoje ir treniruoti Italijos vyr krepinio rink-tin III Europos krepinio pirmenybms. F. Kriauinas nuo ital pasilymo atsisak ir gro Kaun (26).

  Lietuvai Europos pripainimas

  Pirmasis Europos moter krep-inio empionatas vyko Ro-moje. Italijos rinktin buvo

  viena pajgiausi, jau prie empionat laikyta gali-ma jo laimtoja. Dl to Italijos ir kit Europos ali spauda, radijas iam empionatui skyr daug dme-sio. F. Kriau inas: Krepininks peln vis pripaini-m. LIETUVOS vardas aidte aidjo Romoje, ir, man atrodo, kad garb, nors ir nelaimjus meisterio titulo, vargu ar buvo maesn, kaip pernai Rygoje ikovota ms vyr. Tai dl to, kad Romos pirmenybs, iaip ar taip, nuaidjo plaiau po vis Europ (26).

  39 lentel. Lietuvos krepininki indlis I Europos empionat 1938 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak3 4 5 6

  Stefanija Astrauskait 4 13 10 10 4 37

  Bron Didiulyt

  Juz Jazbutien 2 1 0 1 4 4

  Paulina Kalvaitien

  Tatjana Karumnait 3 0 2 3

  Juz Maknait 0 0 1 4 4 5

  Stas Markeviien 0 0 2 0 4 2

  Genovait Miulerait 10 14 7 4 4 35

  Aldona Vailokaityt 2 0 0 2 4 4

  Eleonora Vakelyt 0 1 0

  met paios varovs 2 2

  Treneris Feliksas Kriauinas

  Ms krepininks ne tik gerai aid. Jos buvo sa-vitos, nuoirdios Lietuvos dukros, be galo mylinios tvyn, tausojanios jos paproius.

  Lietuvos krepininks Italijos sostinje buvo labai populiarios. Jos visur rodsi su tautiniais drabuiais. I pradi Romos gatvse tai buvo naujiena, kuri sukel-davo praeivi klausim: kas jos? Dabar jau visi ino, kad tai lietuvaits (26).

  II Europos empionat patikta rengti Lietuvai

  Lietuvos moter rinktinei laimjus I Europos em-pionate sidabro meda-

  lius, Lietuva gavo teis rengti II Europos empionat 1940 m. Tai buvo dar vienas Lietuvos pripainimo, pasitikjimo ms valstybe enk las. empionatui buvo kruopiai rengtasi. Isisti kvietimai Europos ali krepinio organizacijoms. Deja, 1940 m. gegu-s pradioje jau buvo aiku, kad II Europos moter empionatas, numatytas rengti gegus 2325 d. Kau-ne, nevyks. Pasibaigus ali rinktini registravimosi laikui, nors sutikim dalyvauti empionate buvo at-

 • 138

  siuntusios Italijos, Latvijos, Estijos krepinio organiza-cijos, pleiantis Antrajam pasauliniam karui, n viena valstyb negaljo dalyvauti empionate ir jis buvo ati-dtas neribotam laikui.

  II Europos moter krepinio empionatas surengtas 1950 m. Budapete. Jame, deja, Lietuva ne dl savo kalts dalyvauti negaljo.

  Paskutin nepriklausomos Lietuvos rinktins pergal

  Pirmas rungtynes, sk -mingai pasi ro diu si Eu -ro pos em pionate, Lie-

  tuvos rin ktin aid su Latvija. Tai buvo paskutins tarpukario nepriklausomos Lietuvos rinktins rungtyns.

  1939 m. balandio 1 d. Kaunas.7LietuvaLatvija 27:7 (14:2).S. Astrauskait 16, Genovait ypait 0, J. Jazbutien 2, Elena Karnilaviit 3, T. Karumnait 0, J. Maknait 6, S. Markeviien 0, G. Miulerait 0, A. Vailokaityt 0, Danut Vitartait 0.Treneris F. Kriauinas.

  Pats faktas, kaip ir kiekvienas laimjimas, yra diu-gus, juo labiau kad jis pasiektas prie Europoje krep-inio sporte vyraujanios valstybs atstoves . Kad ir laimjo, ms komanda neparod savo geriausios formos (26).

  1939 m. Tarpvalstybini rungtyni LietuvaLatvija dalyvs (Lietuvos krepininks viesia apranga). I kairs klpo: pirma G. Cypait, treia G. Miulerait, penkta S. Astrauskait, septinta J. Jazbutien. Stovi: rungtyni teisjai M. Zaroskis ir L. Baltrnas, D. Vitartait, penkta J. Maknait, septinta A. Vailokaityt, devinta E. Karnilaviit, vienuolikta T. Karumnait, trylikta S. Mar keviien

 • 139

  Lietuvos rinktin pirmoji Pabaltijo empion

  Pirmos tarp valstybins Lietuvos moter krep-inio run gtyns jau

  netekus nepriklausomybs buvo aidiamos su arti-miausia kaimyne Latvija.

  1940 m. lapkriio 24 d. 8 Ryga. LietuvaLatvija 14:20 (6:8).S. Astrauskait 4, Valerija Balinait 0, J. Jazbutien 0, E. Karnilaviit 0, J. Maknait 0, S. Markeviien 2, G. Miulerait 8.Treneris Z. Puzinauskas.

  Lietuvos krepinio vadov iniciatyva, siekiant ilai-kyti Pabaltijo valstybi glaud bendravim, sudaryti prog ali rinktinms rungtyniauti, Kaune surengtas pirmas Pabaltijo ali rinktini empionatas. Lietuvos krepininks, nors ir kukliais rezultatais, pasirod pra-naesns prie varoves. Rungtyns su Estija buvo de-imtosios tarpvalstybins rungtyns (antros su Estijos rinktine) ir atuntoji pergal.

  19 941 m. balandio 25 d. Kaunas.LietuvaLatvija 18:13 (9:10).S. Astrauskait 3, G. ypait 0, E. Karnilaviit 7, G. Miu lerait 5, Birut Motiejnait 0, A. Vailokaityt 3.Treneris Z. Puzinauskas.

  1941 m. balandio 27 d. 10 Kaunas.LietuvaEstija 15:13 (11:7).S. Astrauskait 3, V. Balinait 0, E. Karnilaviit 6, G. Miulerait 2, B. Motiejnait 4, A. Vailokaityt 0.Treneris Z. Puzinauskas.

  Po ketveri met vl varov Estija

  Po Antrojo pasaulinio karo tvirti krepinio daigai vl stie-bsi vies: vl suburta be-

  veik nauja Lietuvos rinktin, vl rungtyniaujama su senomis pastamomis, geromis kaimynmis. Tiesa, Lietuvos rinktinje daug nauj aidj, bet pirma po-kario pergal buvo pasiekta.

  1945 m. birelio 3 d. Kaunas.11LietuvaEstija 39:19 (19:12).Albina Briedyt 6, E. Karnilaviit-Kulakauskien 20, T. Karumnait 6, Marija Korien 0, Irena Miliuktyt 2, J. Maknait-Svetikien 0, B. Motiejnait 5.Treneris Valerijus Grienovas.

  aista tik su Pabaltijo ali rinktinmis (19401950 m.)

  1945 m. Pirmj pokario tarpvalstybini rungtyni LietuvaEstija dalyvs. I kairs (tamsesne apranga): B. Motiejnait, M. Korien, T. Karumnait, E. Karnilaviit-Kulakauskien, A. Briedyt

 • 140

  Antr kart Lietuva pajgiausia Pabaltijyje

  Pirmos pokario ivykos buvo Ryg, ia buvo pra laimtos kaimynms labai nerezulta-tyvios rungtyns.

  1946 m. kovo 10 d. Ryga.12LietuvaLatvija 10:12 (8:8).A. Briedyt 0, M. Korien 1,E. Kulakauskien 4, Juzefa Mekauskait 0, B. Motiejnait-Garmien 5, J. Svetikien 0,Ona ileviit 0.Treneris Antanas Naujokas.

  Metams baigiantis Kaune vykus II Pabaltijo ali empionat vl laimjo Lietuvos krepininks, kuri gretose buvo nauj vard.

  1946 m. gruodio 5 d. Kaunas.13LietuvaLatvija 16:13 (8:5).Ona Bartkeviit 4, A. Briedyt 7, M. Korien 0, Valerija Naujokaityt 0, Birut Pavalkyt 3, J. Sve tikien 2.Treneris Vincas Serceviius.

  1946 m. gruodio 7 d. 14Kaunas, LietuvaEstija 32:5 (20:4).O. Bartkeviit 22, A. Briedyt 4, M. Korien 0, T. Ka rumnait 0, B. Pavalkyt 2, J. Svetikien 2, O. i leviit 2. Treneris V. Serceviius.

  Ir trei kart Lietuvos krepininks pajgiausios

  Vl Lietuvos mote r krep-inio rinktin su si rinko po met per trau kos. Vl re-pre zen ta cins alies ko-

  mandos subrim, j g i m ginim oficialiose vary-bose gelbjo Pabaltijo empionatas. kart buvo sukviestos trij valstybi rinktins. Lietuvos krepinin-ks laimjo abejas rungtynes ir trei kart i eils lai-mjo Pabaltijo ali empionat.

  1947 m. lapkriio 28 d. Talinas.15LietuvaEstija 20:16 (14:8).O. Bartkeviit-Butautien 6, A. Briedyt 2, M. Ko rien 4, J. Mekauskait 4, B. Garmien 0, J. Svetikien 4.Treneris S. Butautas.

  1947 m. lapkriio 29 d. Talinas. 16LietuvaLatvija 22:16 (8:7).O. Butautien 10, A. Briedyt 4, M. Korien 3,J. Me kauskait 4, B. Garmien 0,J. Svetikien 1.Treneris S. Butautas.

  Pabaltijo ali varybose Lietuvos rinktin nenusileido niekam

  Lietuvos moter rinktin 1948 m. aid dve jose ofi-cialiose var y bose. Pirm kart surengtos Pabaltijo spartakiados krepinio var -

  ybose Rygoje ir Kaune vykusiame IV Pabaltijo ali krepinio empionate. Jo rengimas ilgam buvo nu-trauktas dl kas antri metai rengt Pabaltijo spartakia-dos krepinio varyb.

  1948 m. rugsjo 26 d. Ryga. 17LietuvaLatvija 24:15 (10:7).A. Briedyt 5, O. Butautien 7, B. Garmien 3, M. Korien 2, J. Mekauskait 1, I. Miliuktyt 2, Genovait Sviderskait 4, Irena Vaikutyt 0, O. i leviit 0.Treneris Vladas Kionas.

  1946 m. Pabaltijo empion Lietuvos rinktin. I kairs stovi: V. Naujokaityt, O. ileviit, M. Korien, T. Ka rumnait, A. Briedyt; klpo: J. Svetikien, B. Pavalkyt, O. Bart keviit

  1947 m. Trei kart Pabaltijo empionat laimjusi Lietuvos rinktin. I kairs: M. Korien, A. Briedyt, J. Me kauskait, B. Pavalkyt, O. Bartkeviit-Butautien, B. Mo tiejnait-Garmien, J. Svetikien, I. Miliuktyt

 • 141

  1948 m. rugsjo 27 d. Ryga. 18LietuvaEstija 36:12 (18:4).A. Briedyt 12, O. Butautien 11, B. Garmien 0, M. Ko rien 4, J. Mekauskait 0, I. Miliuktyt 0, G. Svi derskait 8, I. Vaikutyt 1.Treneris V. Kionas.

  Po dvej met susigrintas pajgiausios ekipos titulas

  III Pabaltijo ali spartakiados var-ybose 1952 m. ms rinktin lai-mjo rungtynes su abiej komand varovmis ir vl tapo pajgiausia Pabaltijo krepinio rinktine.

  1951 m. birelio 9 d. Leningradas.22SSRS taurs varybos.LietuvaRusija 49:34 (20:15).A. Briedyt 12, F. Bruait-Bimbien 14, Aldona Burbait 0, Bytaut Jaktait 4, Birut Juknait 2, G. Svi derskait 10, L. Variakojyt 7.Treneris K. Birulis.

  19461959 m. O. Bartkeviit-Butautien (su kamuoliu) buvo viena rykiausi Lietuvos rinktins aidj. ia rungtyni su Estija akimirka

  Naujos varybos, prapltusios varymosi erdv (19511955 m.)

  1948 m. lapkriio 19 d. Kaunas. 19LietuvaLatvija 28:16 (13:10).A. Briedyt 0, O. Butautien 11, E. Kulakauskien 3, M. Ko rien 2, G. Sviderskait 10, I. Vailokaityt 2.Treneris V. Kionas.

  Rinktins imgino jgas... po dvej met pertraukos

  Kaip ir Lietuvos vy r rinktins, m s krepi-nio repre zen tan ts jau-t tarp val stybini run-

  gty ni stygi: 1949 m. neaista n vie n rungtyni, 1950 m. vos dvejos, 1951 m. vienos, 1952 m. vl dvejos rungtyns. Atnaujintai rinktinei tokia ilga per-trauka neijo naud: laimjusi visas penkerias iki tol vykusias Pabaltijo ali varybas, II spartakiados krepinio varybose 1950 m. um tik trei viet.

  1950 m. spalio 5 d. Kaunas.20LietuvaLatvija 17:26 (7:14).A. Briedyt 2, Faustina Bruait 2, O. Butautien 8, I. Mi liuktyt 2, Ona Petrutyt 0, J. Svetikien 0, G. Svi derskait 3, I. Vaikutyt 0, Lilija Variakojyt 0.Treneris Kostas Birulis.

  1950 m. spalio 7 d. Kaunas.21LietuvaEstija 31:44 (18:20).A. Briedyt 6, F. Bruait 8, O. Butautien 14,I. Mi liuktyt 1, O. Petrutyt 0, J. Svetikien 1, G. Svi derskait 1, I. Vaikutyt 0, L. Variakojyt 0.Treneris K. Birulis.

  1952 m. sp23 alio 5 d. Talinas. LietuvaEstija 32:29 (17:14).A. Briedyt 2, A. Burbait 0, O. Butautien 15, B. Jak tait 4, Jadvyga Pimpyt 6, G. Sviderskait 5, L. Va riakojyt 0. Treneris Vytautas Bimba.

  1952 m. spalio 6 d. Talinas.24LietuvaLatvija 31:20 (19:6).A. Briedyt 3, A. Burbait 0, O. Butautien 2, B. Jak tait 11, J. Pimpyt 5, G. Sviderskait 10, L. Variakojyt 0. Treneris V. Bimba.

 • 142

  40 lentel. Lietuvos krepininki indlis SSRS iemos empionat 1953 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak25 26 27 28 29 30 31 32 33

  F. Bimbien 14 4 4 2 14 3 4 5 7 9 57

  A. Briedyt 5 4 6 8 6 2 2 14 5 9 52

  O. Butautien 10 9 9 5 6 15 3 4 11 9 72

  L. Grybauskait 5 10 1 4 2 4 3 4 5 9 38

  B. Jaktait 1 6 4 6 3 4 4 0 8 28

  E. Kulakauskien 0 5 2 1 2 5 10

  O. Petrutyt 5 2 13 0 0 0 0 7 20

  E. Ruokut 0 11 13 0 2 1 2 7 29

  G. Sviderskait 18 6 7 11 11 6 5 3 8 9 75

  G. Tuleviit 11 12 1 3 24

  Treneris V. Bimba

  Lietuvos moter rinktin SSRS iemos empionate aid skmingai, um ketvirt viet

  Nuo 1953 m. pra djus rengti SSRS ie mos em pionatus, Lie tuvos mo te r rinktin tu rjo daugiau pro g pasiga-

  lynti su pa j giomis SSRS res publik, vis pirma La-tvijos, Gruzijos, Rusijos, rinktinmis.

  1953 m. kovo 20 d. Ryga.25LietuvaMoldavija 53:31 (19:19).

  1953 m. kovo 21 d. Ryga.26LietuvaAzerbaidanas 33:34 (10:13; 30:30).

  1953 m. kovo 22 d. Ryga. 27LietuvaLatvija 38:34 (14:22; 30:30).

  1953 m. kovo 23 d. Ryga. 28LietuvaBaltarusija 63:32 (32:13).

  1953 m. kovo 24 d. Ryga.29LietuvaTadikija 85:31 (35:12).

  1953 m. kovo 26 d. Ryga. 30LietuvaGruzija 34:53 (11:22).

  1953 m. kovo 27 d. Ryga. 31LietuvaRusija 26:62 (12:28).

  1953 m. kovo 28 d. Ryga. 32LietuvaEstija 35:27 (21:13).

  1953 m. kovo 29 d. Ryga. 33LietuvaRusija 38:49 (20:16).

  1952 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris V. Bim ba

 • 143

  Antrajame SSRS iemos empionate Lietuvos rinktin pateko pirm penketuk

  Lietuvos mo te r krepinio rinkti n 1954 m. aid re -kordin tarp val sty bini run-gtyni skaii penkiolika. Be SSRS iemos empionato, surengto Leningrade, kuria-

  me um penkt viet, buvo aista Pabaltijo ir Balta-rusijos spartakiados krepinio varybose, be to, dar ke-lerios rungtyns su Estijos krepininkmis ir su Korjos LDR rinktine.

  1954 m. kovo 25 d. Leningradas. 34LietuvaBaltarusija 84:42 (44:15).

  1954 m. kovo 26 d. Leningradas. 35LietuvaRusija 47:93 (23:50).

  1954 m. kovo 27 d. Leningradas. 36LietuvaTadikija 99:41 (48:23).

  1954 m. kovo 28 d. Leningradas. 37LietuvaUkraina 61:54 (27:26).

  1954 m. kovo 30 d. Leningradas. 38LietuvaLatvija 42:44 (21:21).

  1954 m. balandio 1 d. Leningradas. 39LietuvaRusija 47:45 (17:22; 41:41).

  1954 m. balandio 3 d. Leningradas. 40LietuvaArmnija 60:44 (22:22).

  1954 m. balandio 4 d. Leningradas. 41LietuvaEstija 49:64 (24:37).

  1954 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs: A. Burbait, G. Tuleviit, E. Ruokut, D. Vasiliit, O. Butautien, J. Pimpyt, B. Jaktait, L. Grybauskait, F. Bimbien, G. Sviderskait

  41 lentel. Lietuvos krepininki indlis SSRS iemos empionat 1954 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak34 35 36 37 38 39 40 41

  F. Bimbien 7 6 10 18 11 18 2 10 8 82

  A. Burbait 4 4 6 0 4 14

  O. Butautien 6 11 12 19 6 10 16 7 8 87

  L. Grybauskait 4 3 7 6 2 3 2 0 8 27

  B. Jaktait 10 3 15 1 2 0 2 7 33

  J. Pimpyt 4 1 3 3 0 1 2 4 8 18

  E. Ruokut 18 1 11 5 10 2 5 3 8 55

  G. Sviderskait 10 9 6 4 8 8 11 4 8 60

  G. Tuleviit 19 7 4 2 5 22 18 7 77

  D. Vasiliit 2 2 25 3 1 5 33

  Treneris V. Bimba

 • 144

  1954 m. Lietuvos moter krepinio rinktin Pabaltijo ir Baltarusijos spartakiados krepinio varyb laimtoja. I kairs: J. Dak tarait, G. Tuleviit, E. Ruokut, O. Butautien, J. Pimpyt, B. Jaktait, D. Vasiliit, G. Sviderskait, F. Bimbien

  1954 m. balandio 14 d. Kaunas.42LietuvaKorjos LDR 74:49 (30:21).F. Bimbien 15, A. Burbait 2, O. Butautien 20, Leokadija Grybauskait 2, B. Jaktait 4, J. Pimpyt 0, Eleonora Ruokut 8, G. Sviderskait 4, Graina Tuleviit 15, Danut Vosiliit 4.Treneris V. Bimba.

  1954 m. rugsjo 23 d. Minskas. 43LietuvaLatvija 24:38 (12:15).F. Bimbien 6, O. Butautien 5, Jrat Daktarait 6, J. Pimpyt 0, E. Ruokut 0, G. Sviderskait 3, G. Tu leviit 4, D. Vasiliit 0.Treneris V. Bimba.

  1954 m. rugsjo 24 d. Minskas.44LietuvaBaltarusija 66:39 (34:17).F. Bimbien 14, O. Butautien 4, J. Daktarait 10, B. Jak tait 7, J. Pimpyt 0, E. Ruokut 0, G. Svi derskait 16, G. Tuleviit 8, D. Vasiliit 7.Treneris V. Bimba.

  1954 m. rugsjo 25 d. Minskas.45LietuvaEstija 36:21 (19:8).F. Bimbien 4, O. Butautien 7, J. Daktarait 10, G. Svi derskait 5, G. Tuleviit 10. Treneris V. Bimba.

  1954 m. spalio46 24 d. Kaunas. LietuvaEstija 45:52 (23:24).F. Bimbien 8, O. Butautien 5, J. Daktarait 11, Dalia Jukneviit 2, J. Pimpyt 0, G. Sviderskait 4, G. Tu leviit 8, D. Vasiliit 7.Treneris V. Bimba.

  1954 m. lapkriio 22 d. Tartu.47LietuvaEstija 51:65 (27:31).E. Albrechtait 0, F. Bimbien 11, O. Butautien 13, J. Daktarait 5, N. Rosnait 3, E. Ruokut 8, G. Svi derskait 7, G. Tuleviit 4.Treneris V. Bimba.

  1954 m. lapkriio 25 d. Talinas. 48LietuvaEstija 40:50 (19:21).F. Bimbien 4, O. Butautien 12, J. Daktarait 10, E. Ruo kut 0, G. Sviderskait 5, G. Tuleviit 9.Treneris V. Bimba.

  Jg imginimas su viena pajgiausi Europos rinktiniekoslovakija

  Lietuvos moter rinktin 1955 m. sezon pradjo rungtynmis su vis poka-rio Europos moter krep-inio empionat pri zi-

  ninke ekoslovakijos rinktine. ios alies krepininks 1950 m. emyno empionate buvo apdovanotos bron-zos, 1952 ir 1954 m. empio natuose sidabro meda-

 • 145

  liais. Rinktinje aid seserys D. ir I. Hubalkovos, vie-nos geriausi Europos krepininki. Lietuvos rinktin, kurioje gerai ai d jaunosios G. Tu leviit ir J. Dak-tarait, deramai varsi su daug didesn tarpvalstybi-ni, paties aukiausio lygio varyb patyrim turin-iomis varovmis. Garbingai pralaimtos rungtyns buvo naudingos ms aidjoms.

  1955 m. vasario 28 d. Maskva. 49Lietuvaekoslovakija 53:68 (25:32).F. Bimbien 11, O. Butautien 8, J. Daktarait 11, B. Jaktait 0, J. Pimpyt 0, N. Rosnait 0, E. Ruokut 1, G. Sviderskait 6,G. Tuleviit 14, I. Vaikutyt 2.Treneris V. Bimba.

  Skmei nusigrus Lietuvos rinktin III SSRS iemos empionate buvo

  netoli geriausij komand eetuko, kur galjo siekti gana aukt viet. T kart pastojo keli gal ne tiek meistrikumo, kiek skms stoka. Ilg laik pirmavu-sios rungtynse su Gruzija, tik rungtynms visai bai-giantis msiks ileido i savo rank pergal. Pana-iai klostsi ir rungtyns su Rusijos rinktine. Nors tame empionate Lietuvos rinktin um tik atunt viet, diugino greitjaniu aidimu, atletikesnmis aid-jomis. Bene svarbiausia buvo tai, kad ikilo rykaus, savito braio jaunos krepininks: J. Dak tarait, G. Tu-leviit, D. Vasiliit, N. Ro snait, vliau ilgus metus graiai atstovavusios Lietuvai.

  1955 m. kovo 24 d. Stalingradas.50LietuvaUzbekija 106:43 (48:26).

  1955 m. kovo 25 d. Stalingradas. 51LietuvaGruzija 44:46 (27:19).

  1955 m. kovo 26 d. Stalingradas. 52LietuvaRusija 32:39 (15:14).

  1955 m. kovo 28 d. Stalingradas. 53LietuvaRusija 57:50 (20:20; 50:50).

  1955 m. kovo 30 d. Stalingradas. 54LietuvaMoldavija 59:47 (37:19).

  1955 m. kovo 31 d. Stalingradas. 55LietuvaAzerbaidanas 65:43 (33:29).

  1955 m. balandio 2 d. Stalingradas. 56LietuvaArmnija 67:56 (36:37).

  1955 m. balandio 3 d. Stalingradas. 57LietuvaLatvija 49:39 (27:16).

  1955 m. Minuts pertraukl per rungtynes su ekoslovakija. I kairs: V. Bimba, O. Butautien, F. Bimbien (5), E. Ruokut (6), G. Sviderskait (11), J. Daktarait (13)

  1955 m. Lietuvos moter krepinio rinktin, aidusi su ekoslovakija. I kairs: N. Rosnait, J. Daktarait, G. Tuleviit, E. Ruokut, O. Butautien, J. Pimpyt, I. Vaikutyt, B. Jaktait, F. Bimbien, G. Sviderskait

 • 146

  42 lentel. Lietuvos krepininki indlis SSRS iemos krepinio empionat 1955 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak50 51 52 53 54 55 56 57

  F. Bimbien 7 1 4 5 1 18 12 6 8 54

  O. Butautien 23 13 2 8 14 9 9 3 8 81

  J. Daktarait 11 8 1 5 2 2 10 11 8 50

  B. Jaktait 2 1 2

  N. Rosnait 15 2 2 7 2 3 0 7 31

  E. Ruokut 16 0 0 4 2 5 22

  G. Sviderskait 7 12 3 13 12 11 15 12 8 85

  G. Tuleviit 16 10 16 2 12 17 17 15 8 105

  I. Vaikutyt 1 2 5 5 4 13

  D. Vasiliit 8 2 13 4 6 1 2 7 36

  Treneris V. Bimba

  Grai pergali ir naujo Lietuvos krepininki pripainimo metai (19561959 m.)

  Pirm kart rungtyns su tris kartus Europos empione SSRS rinktine

  Lietuvos moter rinkti-ns paang ir pajgu-m liudija tai, kad sti-priausia Senojo emyno

  krepinio rinktin SSRS norjo imginti savo jgas su lietuvaitmis. Tai vyko likus vos savaitei iki V Eu-ropos moter empionato, kur, beje, ir laimjo SSRS krepininks. Ms rinktin deramai rungtyniavo su labai pajgia varove.

  1956 m. gegus 25 d. Maskva. 58LietuvaSSRS 38:50 (19:29).Eleonora Albrechtait 2, J. Daktarait 11, J. Pimpyt 0, N. Rosnait 10, E. Ruokut 8, G. Sviderskait 2, G. Tu leviit 2, I. Vaikutyt 1, D. Vasiliit 2.Treneris Viktoras Dzenis.

  1956 m. gegus 26 d. Maskva. 59LietuvaSSRS 41:69 (20:32).E. Albrechtait 0, J. Daktarait 12, J. Pimpyt 2, N. Ro snait 6, E. Ruokut 0, G. Sviderskait 6, G. Tuleviit 10, I. Vaikutyt 3, D. Vasiliit 2.Treneris V. Dzenis.

  Rengiantis SSRS taut spartakiadai

  Rimtas ms krep ininki imginimas lauk 1956 m. vasar pirm kart rengtos

  SSRS Taut spartakiados krepinio varybos. Joms rim-tai rengtasi, buvo aista ir tarpvalstybini rungtyni.

  60 1956 m. gegus 30 d. Kaunas. Lietuva-Rusija 66:60 (31:32).E. Albrechtait 0, Aleksandra Budzyt 1,J. Daktarait 13, J. Pimpyt 2, N. Rosnait 8, E. Ruokut 0, G. Sviderskait 1, G. Tuleviit 40, I. Vaikutyt 0, D. Vasiliit 1.Treneris V. Dzenis.

  1956 m. birelio 1 d. Ryga. 61LietuvaLatvija 38:50 (20:22).E. Albrechtait 0, A. Budzyt 0, J. Daktarait 5, J. Pim pyt 0, N. Rosnait 6, E. Ruokut 6, G. Svi derskait 1, G. Tuleviit 10, I. Vaikutyt 10, D. Vasiliit 0.Treneris V. Dzenis.

  1956 m. birelio 2 d. Ryga. 62LietuvaEstija 28:58 (13:23).J. Daktarait 5, J. Pimpyt 4, E. Ruokut 1, N. Ro snait 2, G. Sviderskait 1, G. Tuleviit 7, I. Vai kutyt 6, D. Vasilisit 2.Treneris V. Dzenis.

  1956 m. birelio 3 d. Ryga. 63LietuvaUkraina 45:44 (31:17).J. Daktarait 8, J. Pimpyt 0, E. Ruokut 7, N. Ro snait 7, G. Sviderskait 2, G. Tuleviit 11, I. Vai kutyt 10, D. Vasilisit 0.Treneris V. Dzenis.

 • 147

  1956 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris Viktoras Dzenis

  1956 m. taut spartakiados varybas. I kairs: N. Ro snait, I. Vaikutyt, S. Stonkus, J. Pimpyt

  Prie pat garbs pakylos

  Graiai, meistrikai aidusioms Lietuvos krepininkms ukopti ant I SSRS taut spartakiados

  krep inio varyb garbs pakylos sukliud vos vienas klupteljimas, viena klaidel. Priepaskutinse rung-tynse su Rusijai atstovaujania Maskvos rinktine ms merginos neisigando labai pajgi varovi: juk reikjo varytis su SSRS rinktins aidjomis. Lie-tuvaits jau septint minut pirmavo 12:1. laimjo pirm klin 33:19. Kai liko aisti deimt minui, Lietuvos rinktin pirmavo 56:46. Likus aisti vos ke-liolikai sekundi, 56:55 Lietuvos rinktins naudai ir msiki rankose kamuolys. Atrod, kad grai pergal laimta ir didiausia staigmena vyko! Bet vienas ne-tikslus perdavimas ir varovs persvr rezultat.

  1956 m. rugpjio 6 d. Maskva. 64LietuvaUkraina 48:38 (24:25).

  1956 m. rugpjio 7 d. Maskva. 65LietuvaKirgizija 76:29 (33:13).

  1956 m. rugpjio 8 d. Maskva. 66LietuvaKazachija 46:45 (27:26).

  1956 m. rugpjio 9 d. Maskva. 67LietuvaAzerbaidanas 75:38 (27:19).

  1956 m. rugpjio 10 d. Maskva. 68LietuvaRusija 43:47 (15:23).

  1956 m. Svarbi rungtyni su Rusijos varovmis minuts pertraukl. I kairs: V. Grienovas, G. Sviderskait, V. Dze nis, G. Tuleviit

 • 148

  1956 m. rugpjio 12 d. Maskva. 69LietuvaLatvija 31:42 (16:12).

  1956 m. rugpjio 13 d. Maskva. 70LietuvaRusija 60:48 (30:21).

  43 lentel. Lietuvos krepininki indlis I SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1956 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak64 65 66 67 68 69 70 71 72

  E. Albrechtait 4 3 2 3 9

  A. Budzyt 1 4 2 7 2 1 3 7 20

  J. Daktarait 10 15 8 12 10 7 4 6 3 9 75

  G. Mileryt 5 4 8 3 17

  J. Pimpyt 6 5 4 3 0 0 3 7 21

  M. Riekait 2 2 0 3 4

  N. Rosnait 8 6 4 5 4 6 12 11 8 9 64

  E. Ruokut 6 6 4 5 0 0 6 5 8 32

  G. Sviderskait 7 6 10 13 3 1 4 5 1 9 50

  G. Tuleviit 5 16 10 10 15 9 16 22 22 9 125

  I. Vaikutyt 3 3 4 5 5 4 3 4 1 9 32

  D. Vasiliit 2 4 4 5 3 4 3 2 1 9 28

  Treneris V. Dzenis

  1956 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I SSRS taut spartakiadoje. I kairs: G. Sviderskait, E. Albrechtait,I. Vai kutyt, J. Pimpyt, D. Vasiliit, E. Ruokut, G. Tuleviit, A. Budzyt, G. Mileryt, J. Daktarait, N. Rosnait (trksta M. Riekaits)

  1956 m. rugpjio 14 d. Maskva. 71LietuvaRusija 56:57 (33:19).

  1956 m. rugpjio 15 d. Maskva. 72LietuvaGruzija 42:35 (17:19).

 • 149

  1957 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris S. Butautas

  1957 m. Lietuvos moter krepinio rinktin Pchenjane. I kairs: N. Rosnait, J. Daktarait, R. utait, G. Mileryt, G. Tuleviit, A. Bu dzyt, D. Vasiliit, E. Ruokut, O. Butautien, E. Albrechtait, G. Sviderskait

  Rungtyns Lietuvos krepinio 35-meiui

  Prisimenant Lietuvos krep i-nio pradininkes, jo po pu lia-rintojas, prie 35 metus prad-

  jusias aisti nauj aidim krepin, Kaune surengtos tarpvalstybins moter rungtyns LietuvaLatvija. Lietu-vos rinktins dovana ta proga grai pergal.

  1957 m. sausio 19 d. Kaunas.73LietuvaLatvija 59:41 (30:18).J. Daktarait 12, Genovait Mileryt 2, Meil Riekait 2, N. Rosnait 22, E. Ruokut 1, G. Svi derskait 3, G. Tuleviit 16, D. Vasiliit 1.Treneris S. Butautas.

  auni pergal ir tolimojoje Korjoje

  Ne danai moter krepinio rungtynes stebi 40 tkstani irov. Tiek j buvo Korjos

  LDR sostins Pchenjano stadione per Lietuvos ir Kor-jos LDR moter ir vyr rungtynes. Tiek stadione. O kiek dar irov buvo nusdusi stadion supanias kalvas?! aisti su greitomis, vikriomis, tiksliai ir gra-iai kamuol mtaniomis korjietmis, i ties savito-mis aidjomis, nebuvo taip paprasta. Bet ms rink-tin savo aidimu suavjo irovus. irovai pritarimo aplodisment negailjo.

  1957 m. gegus 1 d. Pchenjanas. 74LietuvaKorjos LDR 43:27 (26:13).O. Butautien 4, A. Bu dzy t 1, J. Daktarait 8, N. Ro s nait 8, E. Ruokut 2, G. Svi derskait 4, Rima u tait 0, G. Tu le viit 12, D. Va si liit 4.Treneris S. Butautas.

 • 150

  1957 m. Per Lietuvos ir Korjos LGR moter krepinio rinktini rungtynes. Ant atsargini suolelio i kairs: V. Grienovas, R. Ma siulis, J. Skuodis, L. Tendzegolskis, V. Dzenis, D. Vasiliit, O. Butautien, S. Butautas, J. Daktarait, E. Albrechtait, G. Mileryt, G. Tuleviit

  1957 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs stovi: N. Kirtiklyt, V. Ruptaityt, G. Tuleviit, E. Ruokut, G. Mi le ryt, N. Rosnait, J. Daktarait. Klpo: M. Riekait, D. Pakeryt, G. Sviderskait, E. Albrechtait, O. Butautien (trksta B. Jaktaits-Pajdiens ir R. utaits)

 • 151

  1957 m. Lietuvos ir Korjos LDR rinktini krepininks. I kairs stovi: R. utait, G. Tuleviit, E. Albrechtait, D. Va siliit, G. Mileryt, O. Butautien, A. Budzyt, J. Daktarait. Klpo: N. Rosnait, G. Sviderskait, E. Ruokut

  1957 m. Apirti Korjos LDR sostins. I kairs: G. Sviderskait, D. Vasiliit, J. Daktarait, O. Butautien, S. Butautas, delegacijos vadovas A. Gudanoviius, V. Grienovas, G. Tuleviit, J. Grinbergas

 • 152

  1957 m. rugsjo 30 d. Maskva. 78LietuvaSSRS 40:72 (20:40).O. Butautien 8, J. Daktarait 8, G. Mileryt 0, B. Pa jdien 2, M. Riekait 0, N. Rosnait 10, E. Ruo kut 2, G. Sviderskait 8, R. utait 2.Treneris S. Butautas.

  1957 m. spalio 1 d. Maskva. 79LietuvaSSRS 53:67 (24:39).O. Butautien 6, J. Daktarait 11, G. Mileryt 2, B. Pa j dien 4, M. Riekait 2, N. Rosnait 12, E. Ruo kut 5, G. Sviderskait 9, R. utait 2.Treneris S. Butautas.

  1957 m. spalio 30 d. Maskva.80LietuvaRusija 41:42 (24:23).E. Albrechtait 0, O. Butautien 8, J. Daktarait 7, G. Mi leryt 0, B. Pajdien 5, M. Riekait 1, N. Ro snait 12, E. Ruokut 2, V. Ruptaityt 0, G. Svi derskait 6.Treneris S. Butautas.

  1957 m. spalio 31 d. Maskva.81LietuvaRusija 36:40 (15:25).E. Albrechtait 0, O. Butautien 4, J. Daktarait 10, Nijol Kirtiklyt 0, B. Pajdien 6, M. Riekait 0, N. Ro snait 7, E. Ruokut 4, G. Sviderskait 5.Treneris S. Butautas.

  44 lentel. Lietuvos krepininki indlis V Pabaltijo ir Baltarusijos spartakiados krepinio varybas 1957 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak75 76 77

  E. Albrechtait 2 1 2

  O. Butautien 3 18 10 3 31

  J. Daktarait 10 15 2 3 27

  B. Jaktait-Pajdien 2 1 13 3 16

  Nijol Kirtiklyt 2 1 2

  Genovait Mileryt 0 2 2 2

  M. Riekait 2 1 2

  N. Rosnait 7 10 13 3 30

  E. Ruokut 1 2 2 3

  Vida Ruptaityt 2 1 2

  G. Sviderskait 10 2 6 3 18

  Rima utait 2 1 2

  Treneris S. Butautas

  Pergal ir V Pabaltijo, ir Baltarusijos spartakiados krepinio varybose

  Nepralaimjusi n vien rungtyni Lietuvos rinkti-n ro d savo prana um per oficialias regionines varybas.

  1957 m. rugsjo 22 d. Kaunas. 75LietuvaLatvija 33:30 (18:19).

  1957 m. rugsjo 24 d. Kaunas. 76LietuvaBaltarusija 60:36 (34:19).

  1957 m. rugsjo 26 d. Kaunas. 77LietuvaEstija 44:33 (23:14).

  Dar dvejos rungtyns su SSRS rinktine

  Lietuvos moter rinkti-n 1957 m. ruden vl aid su SSRS rinktine,

  besirengiania pirm kart dalyvauti pasaulio empi-onate. Lietuvos rinktinje neaid jos lyder G. Tule-viit, tada aidusi SSRS rinktinje. O metus vl jau-noms aidjomis pasipildiusi rinktin baig dvejomis rungtynmis Maskvoje surengtame turnyre.

 • 153

  Vl stinga tarpvalstybini rungtyni

  Vos trejos tarp val sty bi-ns rungtyns aistos 1958 m. Tiesa, su labai

  pajgiomis varovmis. Met pra dioje Maskvoje vl jgos imgintos su SSRS ir ekoslovakijos rinktin-mis. Su SSRS rinktine Lietuvos rinktinje neaid dvi pajgiausios ms krepininks SSRS rinktins nars G. Tuleviit ir J. Daktarait. Bet buvo nauj pers-pektyvi aidj.

  1958 m. balandio 14 d. Maskva. 82LietuvaSSRS 39:72 (22:30).Margarita Atstopait 0, O. Butautien 9, Irena edrauskait 3, Graina Lapyt 1, B. Pajdien 6, M. Riekait 2, N. Rosnait 5, E. Ruokut 3, G. Svi derskait 10.Treneris S. Butautas.

  1958 m. balandio 15 d. Maskva. 83LietuvaSSRS 35:60 (18:33).M. Atstopait 1, O. Butautien 4, I. edrauskait 2, G. Lapyt 1, B. Pajdien 4, M. Riekait 3, N. Ro snait 9, E. Ruokut 4, G. Sviderskait 7.Treneris S. Butautas.

  1958 m. balandio 17 d. Maskva. 84Lietuvaekoslovakija 47:57 (21:29).O. Butautien 11, J. Daktarait 8, B. Pajdien 0, N. Ro snait 3, G. Sviderskait 6, G. Tuleviit 19.Treneris S. Butautas.

  Aplenkta vyr rinktin

  Antros SSRS taut spartakiados krepinio varybos buvo pagrin-dins 1959 m. varybos. Lietuvos

  moter rinktin vl um aukt ketvirt viet, pirm kart tokio masto varybose moterys aplenk vyr rinktin. Rengiantis pagrindinms varyboms po per-gal pasidalyta su Latvijos rinktine.

  1959 m. liepos 31 d. Ryga.85LietuvaLatvija 45:54 (17:24).A. Budzyt-Batorien 1, O. Butautien 4, I. ed rauskait 0, J. Daktarait 15, G. Lapyt 0, G. Mileryt 0, N. Rosnait-Dzenien 0, V. Ruptaityt 4, G. Svi derskait 6, R. utait 3, G. Tuleviit 12. Treneris S. Butautas.

  1958 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs: I. edrauskait, B. Pajdien, M. Atstopait, O. Butautien, M. Riekait, E. Ruokut, G. Tuleviit, N. Rosnait, J. Daktarait, G. Lapyt, G. Sviderskait

 • 154

  1959 m. rugpjio 1 d. Ryga. 86LietuvaLatvija 54:50 (29:26).A. Batorien 0, O. Butautien 2, I. edrauskait 0, J. Dak tarait 19, N. Dzenien 2, G. Lapyt 2, G. Mi leryt 7, V. Ruptaityt 0, G. Sviderskait 2, R. utait 0, G. Tuleviit 20. Treneris S. Butautas.

  1959 m. rugpjio 6 d. Maskva. 87LietuvaKirgizija 64:31 (29:13).

  1959 m. rugpjio 7 d. Maskva. 88LietuvaRusija 44:55 (18:23).

  1959 m. rugpjio 8 d. Maskva. 89LietuvaTadikija 69:44 (28:16).

  1959 m. rugpjio 9 d. Maskva. 90LietuvaKazachija 48:28 (28:12).

  1959 m. rugpjio 10 d. Maskva. 91LietuvaMoldavija 55:40 (29:22).

  45 lentel. Lietuvos krepininki indlis II SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1959 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak87 88 89 90 91 92 93 94 95

  A. Batorien 5 0 4 0 2 0 1 7 12

  O. Butautien 7 8 7 10 8 4 2 5 4 9 55

  I. edrauskait 2 0 4 0 1 2 6 9

  J. Daktarait 15 17 12 10 10 11 7 13 8 9 103

  N. Dzenien 4 4 4 2 5 3 4 6 5 9 37

  G. Lapyt 2 2 0 0 2 0 6 6

  G. Mileryt 2 0 4 7 3 4 2 2 1 9 25

  V. Ruptaityt 0 4 5 5 5 3 2 6 2 9 32

  G. Sviderskait 4 2 8 5 6 9 9 6 2 9 51

  R. utait 1 6 1 4 1 3 6 16

  G. Tuleviit 22 9 15 8 11 5 12 15 19 9 116

  Treneris S. Butautas

  1959 m. rugpjio 12 d. Maskva. 92LietuvaEstija 39:62 (12:42).

  1959 m. rugpjio 13 d. Maskva. 93LietuvaGruzija 38:35 (15:18).

  1959 m. rugpjio 14 d. Maskva. 94LietuvaUkraina 56:57 (23:31).

  1959 m. rugpjio 14 d. Maskva. 95LietuvaRusija 47:57 (19:24).

  1959 m. spalio 7 d. Maskva. 96LietuvaSSRS 34:71 (16:40).O. Butautien 3, I. edrauskait 5, N. Dzenien 4, N. Kirtiklyt 0, G. Lapyt 4, G. Mileryt 6, V. Ruptaityt 0, G. Sviderskait 10, R. utait 2.Trener G. Sviderskait.

  Naujos kartos Lietuvos rinktinsimginimai (19601967 m.)

  Treji metai be rungtyni

  Sunkoka sivaizduoti, kad krepi-nio alies na cionalin rinktin daugiau kaip trejus metus neai-

  d tarpvalstybini rungtyni. O subrus rinktin reik-jo rungtyniauti su pajgiomis varovmis. Per t laik pasikeit dauguma rinktins aidj. Gerai, kad kone visoje Lietuvoje auniai darbavosi treneriai jaunj krepininki ugdytojai. Netrukus rinktin papild gero

  meistrikumo aidjos: vilniets Maryt Berinskait, Dalia Trilupaityt, kauniets Valerija Bulotait, Grai-na Lapyt, Aldona Navickait, Dalia Polait, Nijol Kirtiklyt (i Plungs), Laima Rutkauskait (i Marijam-pols) ir kt. 1963-ieji buvo III SSRS spartakiados krep-inio varyb metai, todl rengdamosi joms Lietuvos rinktin aid septynerias tarpvalstybines rungtynes: reikjo jaunai rinktinei gyti patyrimo.

 • 155

  1963 m. liepos 28 d. Teliai. 103LietuvaBaltarusija 62:24 (30:12).M. Berinskait 2, V. Bulotait 2, J. Daktarait 15, L. Gedminien 7, N. Kirtiklyt 0, G. Lapyt 3, G. Mileryt 2, A. Navickait 6, D. Polait 5, L. Rutkauskait 6, D. Trilupaityt 7, G. Vileikien 7.Treneris S. Butautas.

  Dar kelerios tokios rungtyns, prailsime visi

  III SSRS taut sparta-kiados moter krepi-nio varybos jaunai,

  nedaug tarpvalstybini rungtyni aidusiai Lietuvos rinktinei buvo sunkus imginimas. Jau pogrupio var-ybose lauk dvi galingos varovs Latvijos (t var-yb laimtojos) ir Estijos rinktins. Labai atkaklias rungtynes pralaimjusios latvms, lietuvaits, norda-mos bti tarp stipriausij, tbt turjo nugalti es-tes. Didiulis noras laimti pakenk: pernelyg didelis jaudinimasis ir... prastas aidimas. Pirmame klinyje Estijos rinktin pirmavo 25:8, o klin laimjo 27:18. Antr klin jaudulys kiek atslgo, bet liko tas svarbios pergals trokimas ir nepaprastas kovingumas, tiesiog aukojimasis aiktje. Antro klinio viduryje jau 33:33, o likus aisti pusantros minuts 49:49. Per likus rung-tyni laik kamuolys tik kart krito krep: j met L. Rutkauskait, tikra i rungtyni lyder. Pergal 51:49. Lietuvos rinktin pateko tarp ei stipriausi rinktini ir um gana aukt penkt viet.

  Ms krepininki aidimas per ias ir daugel kit tarpvalstybini rungtyni liudijo t pergals trokim, nor apginti savo alies garb, pergals oficialiose tar-pvalstybinse rungtynse svarbos, Lietuvos vardo ir garbs suvokim.

  Su ms krepininkmis buvo tkstaniai patrio-tikai nusiteikusi krepinio myltoj. Ir tas Lietuvos ir Estijos rinktini rungtynes stebjo didelis brys Lietuvos krepinio, Lietuvos rinktins gerbj. Po i rungtyni girdjome: Jei dar kelerios tokios rungtyns, prailsime visi... Tai buvo nuoirdiai krepin ir Lie-tuvos rinktin mylini moni jausmai.

  1963 m. rugpjio 7 d. Maskva. 104LietuvaKirgizija 62:41 (34:11).

  1963 m. rugpjio 8 d. Maskva. 105LietuvaLatvija 44:51 (25:27).

  1963 m. rugpjio 9 d. Maskva. 106LietuvaKazachija 60:38 (21:17).

  1963 m. rugpjio 11 d. Maskva. 107LietuvaEstija 51:49 (18:27).

  1963 m. rugpjio 14 108 d. Maskva. LietuvaRusija 34:52 (15:29).

  97 1963 m. gegus 28 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 64:47 (36:29).M. Berinskait 5, I. edrauskait 3, N. Kirtiklyt 9, G. Lapyt 11, Danut Pakeryt 2, L. Rutkauskait 16, Eugenija treimikyt 1, D. Trilupaityt 17. Treneris S. Butautas.

  1963 m. gegus 29 d. Kaunas. 98LietuvaBaltarusija 56:41 (36:29).M. Atstopait-Orlovien 9, M. Berinskait 2, V. Bu lotait 0, Liudmila Gedminien 4, N. Kirtiklyt 6, G. Lapyt 6, G. Mileryt 3, A. Navickait 6, L. Rut kauskait 4, D. Trilupaityt 2, G. Tuleviit-Vileikien 14. Treneris S. Butautas.

  1963 m. birelio 8 d. Kaunas. 99LietuvaUkraina 43:46 (15:22).M. Berinskait 3, V. Bulotait 6, L. Gedminien 8, N. Kir tiklyt 4, G. Mileryt 6, L. Rutkauskait 8, D. Tri lupaityt 6, G. Vileikien 2.Treneris S. Butautas.

  imtosios rungtyns po ketvirio amiaus

  Lietuvos moter rinktin sa-vo 100-sias tarpvalstybines rungtynes aid Kaune, pra-

  jus 25-eriems metams nuo pirmj, vykusi 1938 m. gegus 22 d. taip pat Kaune. imtsias tarpvalstybi-nes rungtynes ms krepininks laimjo: jos veik tada labai pajgi Ukrainos rinktin. I imto aist tarpvalstybini rungtyni Lietuvos rinktin laimjo 61 (61 proc.). Septynerios rungtyns aistos su SSRS rink-tine, kurioje buvo ir geriausios Lietuvos krepininks, taigi moter rinktins rezultatai diugino.

  1963 m. birelio 9 d. Kaunas.100LietuvaUkraina 59:56 (21:18).V. Bulotait 3, I. edrauskait 1, L. Gedminien 12, G. Mileryt 5, A. Navickait 8, M. Orlovien 4, L. Rut kauskait 15, D. Trilupaityt 6, G. Vileikien 5.Treneris S. Butautas.

  1963 m. liepos 22 d. Teliai. 101LietuvaTadikija 113:39 (69:19).M. Berinskait 10, V. Bulotait 9, J. Daktarait 19, L. Gedminien 14, N. Kirtiklyt 9, G. Lapyt 6, G. Mileryt 13, A. Navickait 4, D. Polait 4, L. Rutkauskait 10, D. Trilupaityt 8, G. Vileikien 7.Treneris S. Butautas.

  1963 m. liepos 27 d. Teliai. 102LietuvaBaltarusija 59:57 (29:27; 51:51).M. Berinskait 2, V. Bulotait 4, J. Daktarait 10, L. Gedminien 26, N. Kirtiklyt 1, G. Lapyt 0, G. Mileryt 2, A. Navickait 0, D. Polait 3, L. Rutkauskait 4, D. Trilupaityt 3, G. Vileikien 4.Treneris S. Butautas.

 • 156

  1963 m. rugpjio 15 d. Maskva. 109LietuvaRusija 34:44 (9:20).

  1963 m. rugpjio 16 d. Maskva. 110LietuvaBaltarusija 77:42 (38:18).

  1963 m. rugpjio 17 d. Maskva. 111LietuvaRusija 45:56 (20:32).

  Vl trej met pertrauka

  Lietuvos moter rinktin suburta daugiau kaip po trej met. Gra-us brelis jaun krepininki

  usivilko nacionalins rinktins aprang: jonikiet Zita Bareikyt, vilniets Jrat Kalukeviit, Nade-da Maskoliovait, Larisa Vinait, marijampoliets Irena Neveckait, Zinaida Venckeviit, kauniets Zita Dugnait, Milda Zelionkait ir kt.

  Jaunos rinktins pirmas rimtas egzaminas buvo Rusijos krepinio 60-meiui skirtos varybos Lenin-grade. ia Lietuvos rinktin um penkt viet tarp ei komand.

  1966 m. lapkriio 24 d. Leningradas.112LietuvaRusija 33:57 (19:30).Z. Bareikyt 9, M. Berinskait 8, J. Kalukeviit 0, N. Maskoliovait 1, I. Neveckait 2, L. Rutkauskait-Jukelien 4, Vanda efeldait 0, D. Trilupaityt 3, Milda Zelionkait 2, Virginija ukauskait 4.Treneris S. Butautas.

  1966 m. lapkriio 25 d. Leningradas. 113LietuvaLatvija 35:69 (11:37).Z. Bareikyt 6, M. Berinskait 4, L. Jukelien 3, J. Ka lukeviit 0, N. Maskoliovait 17, I. Neveckait 0, V. efeldait 2, D. Trilupaityt 1, M. Zelionkait 2, V. ukauskait 0.Treneris S. Butautas.

  114 1966 m. lapkriio 26 d. Leningradas.LietuvaRusija 44:53 (20:26).Z. Bareikyt 4, M. Berionskait 4, L. Jukelien 7, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 8, I. Neveckait 1, V. efeldait 9, D. Trilupaityt 3, M. Zelionkait 3, V. ukauskait 3.Treneris S. Butautas.

  1966 m. lapkriio 27 d. Leningradas.115LietuvaUkraina 51:47 (31:21).Z. Bareikyt 6, M. Berinskait 2, Z. Dugnait 2, L. Jukelien 2, J. Kalukeviit 3, N. Maskoliovait 9, V. efeldait 12, D. Trilupaityt 14, Z. Venskeviit 0, M. Zelionkait 1, V. ukauskait 0. Treneris S. Butautas.

  1966 m. lapkriio 28 d. Leningradas. 116LietuvaRusija 46:49 (17:20).Z. Bareikyt 5, M. Berinskait 2, Z. Dugnait 0, L. Jukelien 3, J. Kalukeviit 5, N. Maskoliovait 10, I. Neveckait 0, V. efeldait 3, D. Trilupatyt 10, Z. Venckeviit 0, M. Zelionkait 6, V. ukauskait 2.Treneris S. Butautas.

  Meistrikumo ir patyrimo kaupimo varybos

  Naujai suburtai rin kti nei rei-kjo kuo daugiau rungtyni su gero meistrikumo partner-mis ir panaiomis aplinkyb-

  mis (aidiant kelerias rungtynes) kaip kad vyksian-ios IV SSRS taut spartakiados krepinio varybos. Suaidusios kelet rungtyni su Baltarusijos ir Uzbe-kijos krepininkmis, lietuvs dalyvavo ei rinktini turnyre Kaune. ia atsitiko retas krepinio pasaulyje atvejis: Rusijos (Leningrado) krepininki treneriai per varybas su Lietuva, kai rusaits pirmavo 36:33, nesu-

  46 lentel. Lietuvos krepininki indlis III SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1963 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak104 105 106 107 108 109 110 111

  M. Berinskait 5 1 2 4 6 3 6 21

  V. Bulotait 7 0 11 4 2 4 7 3 8 38

  J. Daktarait 11 12 8 4 8 4 2 4 8 53

  L. Gedminien 10 5 2 5 0 0 5 7 8 34

  N. Kirtiklyt 1 2 2 5 6 2 19 3 8 40

  G. Lapyt 2 2 6 5 2 2 6 2 8 27

  G. Mileryt 2 5 11 3 2 6 6 0 8 35

  A. Navickait 0 3 0 1 0 0 9 0 8 13

  D. Polait 7 4 2 0 6 5 19

  L. Rutkauskait 10 7 14 13 4 8 2 13 8 71

  D. Trilupaityt 4 2 1 5 4 2 1 5 8 24

  G. Vileikien 3 2 2 6 4 2 8 5 8 32

  Treneris S. Butautas

 • 157

  tiko su teisj sprendimu ir atsisak toliau aisti. Pagal krepinio taisykles pergal skaityta Lietuvos rinktinei 2:0. Turnyre lietuvaits um antr viet, pirm La-tvijos rinktin.

  1967 m. gegus 22 d. Druskininkai.117LietuvaBaltarusija 56:41 (29:17).Z. Bareikyt 4, M. Berinslait 5, V. Bulotait 6, L. Gedminien 3, L. Jukelien 7, J. Kalukeviit 3, N. Maskoliovait 8, D. Polait 4, D. Trilupaityt 7, Larisa Vinait 4, M. Zelionkait 5. Treneris S. Butautas.

  1967 m. gegus 23 d. Druskininkai. 118LietuvaBaltarusija 48:31 (29:12).Z. Bareikyt 6, M. Berinskait 4, V. Bulotait 3, Z. Dugnait 2, L. Gedminien 8, L. Jukelien 4, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 6, D. Polait 4, D. Trilupaityt 9, L. Vinait 0, M. Zelionkait 0.Treneris S. Butautas.

  1967 m. birelio 3 d. Druskininkai. 119LietuvaUzbekija 52:38 (19:20).Z. Bareikyt 4, M. Berinskait 7, V. Bulotait 6, Z. Dugnait 2, L. Gedminien 5, L. Jukelien 6,J. Kalukeviit 4, N. Maskoliovait 4, D. Polait 5, D. Trilupaityt 6, M. Zelionkait 3. Treneris S. Butautas.

  1967 m. birelio 4 d. Druskininkai. 120LietuvaUzbekija 46:41 (22:21).Z. Bareikyt 2, M. Berinskait 5, V. Bulotait 5, L. Gedminien 6, L. Jukelien 6, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 10, D. Polait 3, D. Trilupaityt 4, L. Vinait 1, M. Zelionkait 2. Treneris S. Butautas.

  1967 m. birelio 26 d. Kaunas.121LietuvaEstija 62:41 (25:20).Z. Bareikyt 13, M. Berinskait 2, Z. Dugnait 0, L. Gedminien 10, L. Jukelien 2, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 10, D. Polait 9, V. efeldait-Statkeviien 0, D. Trilupaityt 0, L, Vinait 4, M. Zelionkait 10.Treneris Algimantas Gedminas.

  1967 m. birelio 27 d. Kaunas. 122LietuvaRusija 63:57 (26:26).Z. Bareikyt 15, M. Berinskait 6, L. Gedminien 10, L. Jukelien 8, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 2, D. Polait 4, D. Trilupaityt 8, L. Vinait 4, M. Zelionkait 4.Treneris A. Gedminas.

  1967 m. birelio 28 d. Kaunas. 123LietuvaLatvija 42:48 (21:28).Z. Bareikyt 15, M. Berinskait 0, L. Gedminien 8, L. Jukelien 6, J. Kalukeviit 0, N. Maskoliovait 7, D. Polait 4, D. Trilupaityt 0, L. Vinait 2, M. Ze lionkait 0.Treneris A. Gedminas.

  1967 m. birelio 29 d. Kaunas. 124LietuvaLenkija 54:40 (19:22).Z. Bareikyt 0, M. Berinskait 4, V. Bulotait 0, L. Gedminien 2, L. Jukelien 13, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 8, D. Polait 11, D. Trulupaityt 0, L. Vinait 12, M. Zelionkait 2. Treneris A. Gedminas.

  1967 m. birelio 30 d. Kaunas.125LietuvaRusija 2:0 (21:18; 33:36).Z. Bareikyt 6, M. Berinskait 2, V. Bulotait 0, L. Gedminien 4, L. Jukelien 4, J. Kalukeviit 1, N. Maskoliovait 4, D. Polait 4,D. Trilupaityt 1, L. Vinait 4, M. Zelionkait 3. Treneris A. Gedminas.

  Egzaminas dar per sunkus

  Lietuvos moter rinktin, suaidu-si dar dvejas rungtynes su bsim-ja IV SSRS taut spartakiados

  krepinio varyb laimtoja, be abejo, viena paj-giausi (jei ne pati pajgiausia) Europos komand Latvijos rinktine, stojo pagrindin 1967 m. varyb start. Jau pirmos rungtyns ms krepininkms buvo apmaudios: pralaimta Ukrainos rinktinei 35:37. Antras pralaimjimas Rusijos (Maskva) rinkti-nei vl lygioje dvikovoje (34:39) sutrukd Lietuvos krepininkms prasibrauti stipriausij eetuk. Tai buvo pirma tokia neskm per visas ketverias SSRS taut spartakiad krepinio varybas. Lietuvos krep-ininks, laimjusios visas antrosios finalins grups rungtynes, u m septint viet.

  1967 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris A. Ged minas

 • 158

  1967 m. liepos 4 d. Rezekn (Latvija).126LietuvaLatvija 47:42 (26:25).Z. Bareikyt 4, M. Berinskait 3, V. Bulotait 2, L. Gedminien 4, L. Jukelien 6, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 8, D. Polait 3, D. Trilupaityt 5, L. Vinait 5, M. Zelionkait 5. Treneris A. Gedminas.

  1967 m. liepos 5 d. Rezekn.127LietuvaLatvija 60:71 (34:37).Z. Bareikyt 10, M. Berinskait 3, V. Bulotait 7,Z. Dugnait 2, L. Gedminien 2, L. Jukelien 6, J. Kalukeviit 2, N. Maskoliovait 8, D. Polait 5, D. Trilupaityt 6, L. Vinait 2, M. Zelionkait 7.Treneris A. Gedminas.

  1967 m. liepos 14 d. Maskva. 128LietuvaUkraina 35:37 (13:14).

  1967 m. liepos 16 d. Maskva. 129LietuvaArmnija 80:45 (41:21).

  1967 m. liepos 17 d. Maskva. 130LietuvaRusija 34:39 (15:16).

  1967 m. liepos 18 d. Maskva. 131LietuvaAzerbaidanas 56:41 (26:16).

  1967 m. liepos 20 d. Maskva. 132LietuvaGruzija 53:42 (27:14).

  1967 m. liepos 21 d. Maskva. 133LietuvaKazachija 59:58 (25:32).

  1967 m. liepos 22 d. Maskva. 134LietuvaUzbekija 67:61 (19:19; 47:47; 57:57).

  1967 m. liepos 23 d. Maskva. 135LietuvaBaltarusija 56:44 (31:20).

  Po trisdeimties met vl su Italija. Juodosios jros taur keliauja Lietuv

  1968-ieji buvo grimo Europos krepin me-tai. Birelyje Lie tuvos moter rinktin buvo pakviesta tarptautines

  varybas Rumunijoje Juodosios jros taurei laimti. Jose aid Italijos, Rumunijos, Bulgarijos (jaunimo) ir Lietuvos rinktins.

  Prajus trims deimtmeiams Lietuvos rinktin antr kart varsi oficialiose rungtynse su Italija

  47 lentel. Lietuvos krepininki indlis IV SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1967 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak128 129 130 131 132 133 134 135

  Z. Bareikyt 6 14 9 8 11 7 13 13 8 81

  M. Berinskait 4 8 3 4 2 4 2 1 8 28

  V. Bulotait 0 7 0 3 4 2 5 7 8 28

  Z. Dugnait 11 5 4 0 4 20

  L. Gedminien 4 2 11 4 10 7 9 6 8 53

  L. Jukelien 4 4 0 4 4 0 6 5 8 27

  J. Kalukeviit 2 0 4 5 4 7 2 7 24

  N. Maskolinait 0 2 4 3 8 5 2 7 24

  D. Polait 5 8 4 6 8 6 0 5 8 44

  D. Trilupaityt 3 6 1 7 4 11 1 7 8 40

  L. Vinait 9 13 4 6 2 10 12 7 8 65

  M. Zelionkait 7 1 3 1 4 12

  Treneris A. Gedminas

  Lietuvos rinktins grimas Europ ir grai tarptautini pergali metai (19681971 m.)

  (pirmos aistos 1938 m. spalio mn. I Europos em-pionate). kart lietuvaii pergal buvo daug ry-kesn. Pirm kart imgintos jgos su Rumunijos krepininkmis, pasiekta nelengva pergal. Lietuvos rinktin buvo pranaesn u kitas varoves ir laimjo Juodosios jros taur.

  Tai buvo pirmas apdovanojimas, ms krepinio rinktins parvetas gimtin netekus nepriklauso-mybs. Vakar Europai dar kart primintas Lietuvos vardas.

 • 159

  1968 m. birelio 14 d. Mamajus (Rumunija).136LietuvaItalija 47:33 (26:16).Z. Dugnait 4, Regina Garbataviit 9, L. Gedminien 10, Birut Grigalinien 0, J. Kalukeviit 4, N. Maskoliovait 15, Ona liyt 0, Eugenija niureviit 2, Nijol Vaiiulnait 3.Treneris A. Gedminas.

  1968 m. birelio 16 d. Konstanca (Rumunija). 137LietuvaRumunija 54:50 (22:23).Z. Dugnait 5, R. Garbataviit 6, L. Gedminien 4, B. Grigalinien 0, J. Kalukeviit 6, N. Mas ko liovait 11, O. liyt 4, E. niureviit 13, N. Vai iulnait 5.Treneris A. Gedminas.

  1968 m. birelio 17 d. Bukaretas. 138LietuvaRumunija 54:59 (25:26).Z. Dugnait 16, R. Garbataviit 0, L. Gedminien 1, B. Grigalinien 2, J. Ka lukeviit 8, N. Mas koliovait 11, O. liyt 0, E. niureviit 11, N. Vai iulnait 5.Treneris A. Gedminas.

  1969 m. tik dvejos rungtyns ir dvi pergals

  Lietuvos moter rinkti-n aid dvejas rungty-nes su pajgia (1970 m.

  Europos empionate umusia ketvirt viet) varove Bulgarijos rinktine ir abu kartus j nugaljo.

  1969 m. liepos 24 d. Vilnius. 139LietuvaBulgarija 60:57 (37:29).Z. Bareikyt 17, M. Berinskait 0, Z. Dugnait 4, L. Ged minien 2, J. Kalukeviit 5, N. Maskoliovait 7, D. Polait 8, E. niureviit 6, N. Vaiiulnait 9, L. Vinait 2.Treneris A. Gedminas.

  140 1969 m. liepos 25 d. Vilnius. LietuvaBulgarija 72:46 (31:31).Z. Bareikyt 17, M. Berinskait 4, Z. Dugnait 4, L. Gedminien 8, J. Kalukeviit 15, N. Mas ko liovait 4, D. Polait 10, E. niureviit 0,N. Vai iulnait 2, L. Vinait 8.Treneris A. Gedminas.

  Ir Sofijos taur Lietuv

  Lietuvos moter rinktin 1970 m. vasar aid stambiame tarptau-tiniame turnyre dl Bulgarijos

  sostins Sofijos taurs. Jame rungtyniavo devyni a-li rinktins: ekoslovakijos, Pranczijos, Jugoslavi-jos, Kubos, Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos ir Bulgari-jos (nacionalin ir jaunimo).

  Patikjimas Lietuvos rinktinei aisti tokiose pres-tiinse varybose, kuriose anksiau dalyvavo SSRS rinktin (kartais Maskvos rinktins vardu), liudijo ger ms krepininki meistrikum. i varyb presti- kl tai, kad jose dalyvavo pasaulio empionat bronzos (1967) ir sidabro (1971) medali laimtoja ekoslovakija, Europos sidabro medali laimtojos Jugoslavija (1968) ir Pranczija (1970) ir kitos paj-giausios Senojo emyno ali bei Kubos rinktins.

  Lietuvos krepininks, pralaimjusios vienintel kart paias pirmas rungtynes dar pogrupio vary-bose Rumunijai, paskui nugaljo visas autoritetingas varoves ir laimjo garbing priz Sofijos taur.

  1970 m. rugpjio 12 d. Sofija.141LietuvaRumunija 53:56 (27:21).M. Berinskait 0, Z. Dugnait 0, L. Gedminien 8,J. Kalukeviit 9, N. Maskoliovait 12, Daina Plioplyt 2, E. niureviit 2, N. Vaiiulnait 16, L. Vin ait 2.Treneris A. Gedminas.

  1970 m. Lietuvos moter krepinio rinktin Sofijos taurs laimtoja. I kairs: L. Gedminien, J. Kalukeviit, M. Ber inskait, M. Pakalnyt, E. niureviit, G. Skurdenyt, N. Vaiiulnait, D. Plioplyt, N. Maskoliovait, Z. Dugnait, V. Bruk tait, L. Vinait

 • 160

  1970 m. Finalo rungtynes dl Sofijos taurs aid Lietuva ir ekoslovakija. L. Gedminien (4), N. Vaiiulnait (15)

  1970 m. rugpjio 13 d. Sofija.142LietuvaJugoslavija 73:53 (34:20).M. Berinskait 2, Z. Dugnait 0, L. Gedminien 4, J. Ka lukeviit 19, N. Maskoliovait 7, D. Plioplyt 14, E. niureviit 1, N. Vaiiulnait 24.Treneris A. Gedminas.

  1970 m. rugpjio 14 d. Sofija. 143LietuvaLenkija 50:44 (28:25).M. Berinskait 4, L. Gedminien 4, J. Kalukeviit 5, N. Maskoliovait 7, Margarita Pakalnyt 0, D. Plio plyt 13, E. niureviit 3, N. Vaiiulnait 16, L. Vin ait 0.Treneris A. Gedminas.

  1970 m. rugpjio 15 d. Sofija. 144LietuvaPranczija 67:50 (34:24).M. Berinskait 0, Z. Dugnait 2, L. Gedminien 7, J. Kalukeviit 6, N. Maskoliovait 8, D. Plioplyt 0, E. niureviit 6, N. Vaiiulnait 30, L. Vinait 8.Treneris A. Gedminas.

  1970 m. rugpjio 16 d. Sofija. 145Lietuvaekoslovakija 65:59 (30:29).M. Berinskait 2, L. Gedminien 8, J. Kalukeviit 6, N. Maskoliovait 2, D. Plioplyt 7, E. niureviit 9, N. Vaiiulnait 29, L. Vinait 2.Treneris A. Gedminas.

  Prestiinse varybose nusileista tik Latvijos rinktinei

  Lietuvos moter rinktin 1970 m. sezon baig da-lyvaudama penki labai pajgi SSRS respublik

  rinktini varybose Leningrade. Pralaimjusios tik La-tvijai, Lietuvos krepininks um antr viet. Rinkti-nje vl naujos talentingos aidjos: Angel Janknai-t, Valentina Bruktait, Adel Danupait.

  1970 m. spalio 13 d. Leningradas. 146LietuvaUkraina 63:40 (33:20). M. Berinskait 7, V. Bruktait 2, A. Danupait 2, L. Ged minien 5, A. Janknait 9, J. Kalukeviit 4, N. Maskoliovait 6, I. Neveckait 0, E. niureviit 5, N. Vaiiulnait 13, L. Vinait 6, Nijol Vy niau skait 4.Treneris A. Gedminas.

  1970 m. spalio 15 d. Leningradas. 147LietuvaRusija 59:48 (31:18).M. Berinskait 3, L. Gedminien 10, A. Janknait 3, J. Kalukeviit 6, N. Maskoliovait 7,E. niu reviit 5, N. Vaiiulnait 16, L. Vinait 9.Treneris A. Gedminas.

  1970 m. spalio 16 d. Leningradas. 148LietuvaLatvija 51:61 (14:39).M. Berinskait 3, A. Danupait 0, L. Gedminien 8, A. Janknait 4, J. Kalukeviit 7, N. Maskoliovait 9, Irena Neveckait 1, E. niureviit 4, N. Vai iu lnait 8, L. Vinait 4, Nijol Vyniauskait 3. Treneris A. Gedminas.

 • 161

  1970 m. Minuts pertraukl Leningrado turnyro rungty n se. I kairs: N. Maskoliovait, A. Gedminas, V. Bruktait, N. Vaiiulnait, A. Janknait

  1970 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs: L. Vinait, V. Bruktait, M. Maskoliovait, N. Vaiiulnait,A. Da nupait, E. niureviit, M. Berinskait, J. Kalukeviit, A. Janknait, L. Gedminien (trksta I. Neveckaits ir N. Vyniauskaits)

  1970 m. spalio 17 d. Leningradas. 149LietuvaRusija 78:56 (39:27).M. Berinskait 6, V. Bruktait 0, A. Danupait 0, L. Gedminien 8, A. Janknait 5, J. Kalukeviit 6, N. Maskoliovait 8, I. Neveckait 2, E. niureviit 5, N. Vaiiulnait 12, L. Vinait 6, N. Vyniauskait 20.Treneris A. Gedminas.

  Prie svarbiausias varybas du turnyrai

  Pagal aist moter rin kti-ns tarpvalstybini run g ty-ni skaii 1971-ieji vieni

  aktyviausi: aista 15 toki rungtyni (1967 m. 19, 1970 m. 9). Ren gdamasi V SSRS taut spartakiados krepinio varyboms, Lietuvos rinktin aid septyne-rias rungtynes: dvejas trij rinktini tarptautiniame tur-

 • 162

  nyre Lenkijoje ( turnyr lietuvaits laimjo), dvejas tokio pat lygio varybose Lietuvoje (um antr viet) ir dar trejas su Rusijos ir Latvijos rinktinmis.

  1971 m. gegus 29 d. Kielcai (Lenkija). 150LietuvaVokietijos DR 72:48 (43:18).V. Bruktait 4, A. Danupait 4, Z. Dugnait 6, L. Ged minien 6, J. Kalukeviit 13, N. Maskoliovait 12, I. Neveckait 0, Margarita Pakalnyt 0, D. Plioplyt 1, E. niureviit 0, N. Vaiiulnait 26. Treneris A. Gedminas.

  1971 m. gegus 30 d. Kielcai.151LietuvaLenkija 53:57 (27:38).V. Bruktait 2, Z. Dugnait 3, L. Gedminien 1, J. Ka lukeviit 9, N. Maskoliovait 8, I. Neveckait 2, M. Pakalnyt 2, D. Plioplyt 14, E. niureviit 8, N. Vaiiulnait 4.Treneris A. Gedminas.

  1971 m. birelio 11 d. Klaipda. 152LietuvaMoldavija 74:56 (38:23).V. Bruktait 2, A. Danupait 5, Z. Dugnait 5, L. Ged minien 9, A. Janknait 12, J. Kalukeviit 6, N. Maskoliovait 7, I. Neveckait 5, D. Plioplyt 4, E. niureviit 2, N. Vaiiulnait 10, L. Vinait 7.Treneris A. Gedminas.

  1971 m. birelio 13 d. Klaipda. 153LietuvaRusija 58:75 (25:36).V. Bruktait 1, A. Danupait 1, Z. Dugnait 5, L. Gedminien 0, A. Janknait 4, J. Kalukeviit 8, N. Maskoliovait 6, I. Neveckait 2, D. Plioplyt 9, E. niureviit 6, N. Vaiiulnait 10, L. Vinait 6.Treneris A. Gedminas.

  1971 m. birelio 14 d. Klaipda.154LietuvaRusija 52:58 (27:28).Z. Dugnait 6, L. Gedminien 6, A. Janknait 12, J. Kalukeviit 7, N. Maskoliovait 3, I. Neveckait 5, D. Plioplyt 2, E. niureviit 0, N. Vaiiulnait 8, L. Vinait 3.Treneris A. Gedminas.

  1971 m. birelio 23 d. Ryga. 155LietuvaLatvija 62:83 (34:34).V. Bruktait 2, L. Gedminien 3, A. Janknait 11, J. Kalukeviit 8, N. Maskoliovait 8, D. Plioplyt 10, E. niureviit 2, N. Vaiiulnait 13, L. Vinait 5.Treneris A. Gedminas.

  1971 m. birelio 24 d. Ryga. 156LietuvaLatvija 42:68 (22:36).V. Bruktait 1, Z. Dugnait 4, L. Gedminien 0, A. Janknait 6, J. Kalukeviit 4, N. Maskoliovait 6, I. Neveckait 1, D. Plioplyt 0, E. niureviit 8, N. Vaiiulnait 8, L. Vinait 4. Treneris A. Gedminas.

  Lietuvavl tarp stipriausi

  Nors V SSRS taut spartakiados krep-inio varyboms rengtasi kruop iai, varyb ivakarse buvo ko nerimau ti: rinktinje negaljo aisti geriausia

  1971 m. SSRS empionato vidurio puolja Z. Bareiky-t ir M. Berinskait. I pasaulio empionato su aukso medaliais SSRS rinktinje aidusios, tik birelio pra-dioje grusios L. Vinait ir A. Janknait, supranta-ma, nebuvo geriausios sportins formos.

  O pakeliui finalin eet, be kit varovi, reik-jo nugalti arba Leningrado, arba Maskvos rinktines. aisdamos su leningradietmis lietuvaits pirmavo iki 36-os rungtyni minuts (55:54). Paskutin galimyb patekti final buvo pergal prie Maskvos krepi-ninkes. Iki pat rungtyni pabaigos nebuvo aiku, kas laims. Kai rezultatas buvo 64:64, rungtyni lyder N. Vaiiulnait, pelniusi i viso 27 takus, rezultat persvr Lietuvos naudai 66:64. Dar du takus peln I. Neveckait, ir pergal 68:64!

  Finalo grups rungtynms jg pritrko. Aikus pavyzdys buvo rungtyni su Ukraina baigm. Ilgai pirmavus pralaimta 58:59. Tai buvo sugrimas pa-jgiausi rinktini gretas. Bet svarbiausia geras ai-dimas, graus perspektyvi krepininki brys adjo ir giedri ateit.

  1971 m. liepos 7 d. Maskva. 157LietuvaKirgizija 60:43 (33:12).

  1971 m. liepos 8 d. Maskva. 158LietuvaRusija 58:63 (32:26).

  1971 m. liepos 10 d. Maskva. 159LietuvaRusija 68:64 (38:37).

  1971 m. liepos 12 d. Maskva. 160LietuvaAzerbaidanas 80:53 (38:20).

  1971 m. liepos 13 d. Maskva. 161LietuvaUkraina 58:59 (35:39).

  1971 m. liepos 14 d. Maskva. 162LietuvaGruzija 60:58 (28:38).

  1971 m. liepos 16 d. Maskva. 163LietuvaLatvija 43:69 (21:38).

  1971 m. liepos 17 d. Maskva. 164LietuvaRusija 45:78 (21:36).

 • 163

  48 lentel. Lietuvos krepininki indlis V SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1971 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak157 158 159 160 161 162 163 164

  V. Bruktait 3 2 1 1 0 5 7

  A. Danupait 0 1 2 0 2 5 5

  Z. Dugnait 2 1 0 0 2 5 5

  L. Gedminien 2 0 - 2 2 0 1 0 7 7

  A. Janknait 6 8 2 8 0 6 4 8 8 42

  J. Kalukeviit 14 8 14 20 9 15 10 2 8 92

  N. Maskoliovait 10 4 10 7 6 1 5 6 8 49

  I. Neveckait 0 0 2 1 0 0 3 7 6

  D. Plioplyt 6 2 0 6 7 2 3 3 8 29

  E. niureviit 1 0 11 2 2 9 6 25

  N. Vaiiulnait 9 18 27 16 18 25 10 2 8 125

  L. Vinait 8 18 12 16 4 7 6 8 8 79

  Treneris A. Gedminas

  Brendimas sunkmeiu (19721978 m.)

  Vl treji metai be rungtyni ir sibgjimas i naujo

  Per tuos septynerius metus Lietuvos moter krepinio rinktin aid tik... 18 rung-tyni. O 1972, 1973 ir

  19761978 m. n vien! Gelbjo, galima sakyti, tik SSRS taut spartakiad krepinio varybos. Bet itisus trejus metus nesuburta, neturinti reguliari varyb

  rinktin negali nuolat gerai aisti, nors ger aidj ir nestokota. Pradjusios rengtis VI SSRS spartakiados krepinio varyboms Lietuvos krepininks 1974 m. vasar aid ei komand turnyre Ukrainoje (u-m ketvirt viet), o spartakiados metais 1975-aisiais dalyvavo keturi komand turnyre Kijeve (um ant-r viet) ir Klaipdoje (taip pat antr).

  1972 m. Minint Lietuvos krepinio 50-met vl susibr buvusios Lietuvos rinktins aidjos. I kairs: S. Butautas, O. Pet rutyt-Gasparkien, G. Sviderskait, O. Butautien, A. Briedyt-Lagunaviien

 • 164

  1974 m. liepos 16 d. erkasai (Ukraina). 165LietuvaUkraina 58:69 (26:34).Regina Baltakyt 0, Aldona Bartukait 3, Zita Bei noraviit 6, V. Bruktait 5, J. Kalukeviit 5, Danut Kazarinait 14, Nijol Kmieliauskien 9, Zita Makselyt 12, Valerija Sargnait 0, Birut Savickait 0, E. niureviit 4. Treneris A. Gedminas.

  1974 m. liepos 17 d. erkasai. 166LietuvaRusija 57:60 (26:30).R. Baltakyt 1, A. Bartukait 8, Z. Beinoraviit 8, V. Bruk tait 4, J. Kalukeviit 3, D. Kazarinait 4, N. Kmieliauskien 0, Z. Makselyt 21,E. niureviit 8.Treneris A. Gedminas.

  1974 m. liepos 18 d. erkasai.167LietuvaMoldavija 58:52 (38:29).A. Bartukait 0, Z. Beinoraviit 10, V. Bruktait 6, J. Kalukeviit 18, D. Kazarinait 0, N. Kmie liauskien 2, Z. Makselyt 18, E. niureviit 4.Treneris A. Gedminas.

  1974 m. liepos 19 d. erkasai. 168LietuvaRusija 63:82 (24:26).R. Baltakyt 0, A. Bartukait 2, Z. Beinoraviit 10, V. Bruktait 6, J. Kalukeviit 4, D. Kazarinait 16, N. Kmieliauskien 6, Z. Makselyt 8, V. Sargnait 0, Birut Savickait 0, E. niureviit 12. Treneris A. Gedminas.

  1975 m. gegus 25 d. Kijevas. 169LietuvaUkraina 71:66 (41:38).Z. Beinoraviit 4, A. Janknait-Rupien 22, J. Kalukeviit 12, D. Kazarinait 13, N. Kmie liau skien 5, Regina Minkeviit 4,Zinaida Navagreckyt 3, N. Vaiiulnait-Kaelionien 8. Treneris A. Gedminas.

  1975 m. gegus 26 d. Kijevas. 170LietuvaMoldavija 71:62 (36:33).Z. Beinoraviit 4, J. Kalukeviit 6, N. Kaelionien 7, D. Kazarinait 10, N. Kmieliauskien 10, R. Min keviit 9, Z. Navagreckyt 7, A. Rupien 21.Treneris A. Gedminas.

  1975 m. gegus 27 d. Kijevas. 171Lietuva-Rusija 71:78 (40:41).Z. Beinoraviit 4, J. Kalukeviit 9, N. Kae lionien 7, D. Kazarinait 11, N. Kmieliauskien 7, Z. Ma kselyt 8,R. Minkeviit 6, Z. Navagreckyt 5, A. Rupien 10, Vida ulskyt 4.Treneris A. Gedminas.

  1975 m. gegus 30 d. Klaipda. 172LietuvaMoldavija 74:70 (36:18).Zita Dugnait 0, J. Kalukeviit 15, N. Kaelionien 4, D. Kazarinait 6, N. Kmieliauskien 6, Z. Makselyt 7,R. Minkeviit 0, Z. Navagreckyt 2, A. Rupien 20, V. ulskyt 14. Treneris A. Gedminas.

  1975 m. gegus 31 d. Klaipda. 173LietuvaLatvija 65:92 (26:48).Z. Beinoraviit 8, Z. Dugnait 4, N. Kaelionien 3, D. Kazarinait 10, N. Kmieliauskien 6, Z. Makselyt 2, R. Minkeviit 3, Z. Navagreckyt 2, A. Rupien 14, V. ulskyt 2. Treneris A. Gedminas.

  Ketveriems metams atidtos viltys

  VI SSRS taut spartakiados krepinio varyboms, kurios pirm kart surengtos ne

  Maskvoje, Lietuvos rinktin buvo gerai pasirengusi. Paslapia buvo galvojama ir apie medalius. Juk rinkti-nje aid patyrusios J. Kalukeviit, A. Rupien, D. Kazarinait, N. Kaelionien, prie j prisidjo auni jauna vidurio puolja Vida ulskyt. Ger rinktins pa-rengtum patvirtino tikinama pergal prie Maskvos rinktin, bet aidiant tarpusavyje dviem apylygio pa-jgumo Rusijos ir Maskvos rinktinms, maskviets ne-tiktai laimjo dideliu tak skirtumu (72:52). Tai ms krepininkms udar duris stip riausij komand eet. Lietuvos krepininks liko... deimtos.

  1975 m. SSRS taut spartakiados varyb rungtynms besirengiant. I kairs: Z. Beinoraviit, Z. Makselyt, N. Vai iulnaitKaelionien

 • 165

  1975 m. birelio 15 d. Ryga. 174LietuvaRusija 67:89 (33:45).

  1975 m. birelio 16 d. Ryga. 175LietuvaRusija 71:63 (35:33).

  1975 m. birelio 17 d. Ryga. 176LietuvaTadikija 89:42 (46:15).

  1975 m. birelio 19 d. Ryga. 177LietuvaArmnija 88:47 (43:28).

  1975 m. birelio 20 d. Ryga. 178LietuvaKazachija 61:79 (28:38).

  1975 m. birelio 21 d. Ryga. 179LietuvaBaltarusija 63:48 (29:28).

  1975 m. birelio 23 d. Ryga. 180LietuvaEstija 56:67 (32:36).

  1975 m. birelio 24 d. Ryga. 181LietuvaMoldavija 60:51 (26:27).

  1975 m. birelio 25 d. Ryga. 182LietuvaUzbekija 50:54 (23:26).

  1975 m. Rungtynms vykstant. I deins: N. Vaiiulnait-Kaelionien, Z. Beinoraviit, R. Minkeviit, D. Kazarinait, A. Gedminas, gydytojas V. Leimonas

  49 lentel. Lietuvos krepininki indlis VI SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1975 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak174 175 176 177 178 179 180 181 182

  Z. Beinoraviit 4 1 1 0 2 5 8

  Z. Dugnait 6 10 2 6 0 2 2 9 8 37

  J. Kalukeviit 16 23 8 7 12 22 2 10 12 9 112

  N. Kaelionien 6 2 20 13 4 13 23 0 9 9 90

  D. Kazarinait 9 6 8 18 4 2 6 47

  N. Kmieliauskien 2 0 6 4 6 6 6 12 6 9 48

  Z. Makselyt 4 2 5 4 0 0 6 15

  R. Minkeviit 4 16 6 2 2 0 6 30

  Z. Navagreckyt 2 0 9 7 1 5 1 5 2 9 32

  A. Rupien 6 20 2 8 20 9 14 22 15 9 116

  A. Songailait 4 0 2 6 0 0 6 12

  V. ulskyt 4 8 10 8 12 6 4 2 4 9 58

  Treneris A. Gedminas

 • 166

  Lietuvaii rankose Alba Regia taur

  Vl kelerius metus neaidu-si tarpvalstybini rungtyni Lietuvos rinktin 1979 m.

  pavasar varsi atuoni rinktini turnyre Vengrijoje dl Alba Regia taurs. Lietuvos krepininks, pralai-mjusios tik vienas rungtynes, bet nugaljusios Pran-czijos, Italijos, Vengrijos, Rumunijos rinktines, lai-mjo taur.

  Vasar Rusijos surengtose ei rinktini varybo-se lietuvaits nusileido tik Rusijos rinktinei ir buvo an-tros. Paskutinis rengimosi VII SSRS taut spartakiados krepinio varyboms tarpsnis trij rinktini turnyras Latvijoje ir keletas rungtyni su labai pajgia Latvijos rinktine.

  1979 m183 . balandio 16 d. Skefehrvaras(Vengrija).LietuvaBulgarija 76:83 (43:42).Ina Andrejeva 2, Graina Briedyt 14, J. Kalukeviit 12, D. Kazarinait-Puodinien 17, Irena Kestenyt 0, Zita Makselyt 10, Irena Mikinyt 24, Z. Navagreckyt 0, Ramun idlauskait 2.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. balandio 17 d. Skefehrvaras. 184LietuvaPranczija 84:79 (48:32).I. Andrejeva 0, G. Briedyt 24, Graina ervekovait 3, J. Kalukeviit 8, I. Kestenyt 10, Z. Makselyt 15, I. Mikinyt 18, D. Puodinien 6, R. idlauskait 0.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. balandio 18 d. Skefehrvaras.185LietuvaRumunija 89:73 (46:35).I. Andrejeva 4, G. Briedyt 7, G. ervekovait 4, J. Ka lukeviit 9, I. Kestenyt 24, Z. Makselyt 16, I. Mikinyt 4, Z. Navagreckyt 2, D. Puodinien 17, R. idlauskait 2.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. balandio 19 d. Skefehrvaras.186LietuvaVengrija 75:69 (35:45).I. Andrejeva 4, G. Briedyt 10, J. Kalukeviit 8, I. Kes tenyt 28, Z. Makselyt 4, I. Mikinyt 10, Z. Na vagreckyt 0, D. Puodinien 11, R. idlauskait 0.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. balandio 20 d. Skefehrvaras. 187LietuvaItalija 74:72 (43:37).I. Andrejeva 4, G. Briedyt 10, J. Kalukeviit 2, I. Kestenyt 10, Z. Makselyt 12, I. Mikinyt 19, D. Puo dinien 17, R. idlauskait 0.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. birelio 10 d. Sois (Rusija). 188LietuvaEstija 77:74 (36:29).I. Andrejeva 9, G. ervekovait 7, J. Kalukeviit 8, I. Kestenyt 7, Z. Makselyt 8, I. Mikinyt 15, D. Puodinien 10, R. idlauskait 4, Jrat Turauskait 9.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. birelio 11 d. Sois. 189LietuvaRusija 71:79 (34:35).I. Andrejeva 8, Laima Barauskait 0, G. ervekovait 5, J. Kalukeviit 4, I. Kestenyt 6, Z. Makselyt 12, I. Mikinyt 12, D. Puodinien 7, R. idlauskait 6, J. Turauskait 11.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. birelio 12 d. Sois. 190LietuvaUkraina 68:67 (29:34).I. Andrejeva 0, G. ervekovait 7, J. Kalukeviit 10, I. Kestenyt 9, Z. Makselyt 2, I. Mikinyt 11, D. Puodinien 12, R. idlauskait 4, J. Turauskait 13.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. birelio 14 d. Sois. 191LietuvaRusija 85:94 (42:52).I. Andrejeva 2, L. Barauskait 4, Zita Beinoraviit 2, G. ervekovait 18, Raminta Griktait 1, J. Ka lukeviit 11, I. Kestenyt 5, Z. Makselyt 10, I. Mi kinyt 5, D. Puodinien 9, R. idlauskait 12, J. Turauskait 6.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. birelio 29 d. Iecava (Latvija). 192LietuvaRusija 65:84 (34:47).I. Andrejeva 6, Z. Beinoraviit 4, G. ervekovait 7, J. Kalukeviit 4, I. Kestenyt 10, I. Mikinyt 6, D. Puodinien 11, R. idlauskait 11, J. Turauskait 6.Treneris A. Gedminas.

  Lietuvos krepininki diugi pergali metai(19791989 m.)

 • 167

  1979 m. 193 birelio 30 d. Iecava. LietuvaUkraina 85:90 (41:42).G. ervekovait 16, J. Kalukeviit 13, I. Kestenyt 15, Z. Makselyt 17, I. Mikinyt 8, Z. Navagreckyt 0, D. Puodinien 8, R. idlauskait 2, J. Turauskait 6.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. liepos 1 d. Iecava. 194LietuvaLatvija 85:101 (39:55).I. Andrejeva 0, Z. Beinoraviit 1, G. Briedyt 16, G. ervekovait 9, J. Kalukeviit 8, I. Kestenyt 12, Z. Makselyt 8, I. Mikinyt 15, D. Puodinien 6, R. idlauskait 6, J. Turauskait 4. Treneris A. Gedminas.

  1979 m. liepos 5 d. Vilnius. 195LietuvaLatvija 76:62 (33:28).G. Briedyt 10, G. ervekovait 0, J. Kalukeviit 4, I. Kestenyt 10, Z. Makselyt 6, I. Mikinyt 12, Z. Navagreckyt 0, D. Puodinien 9, A. Rupien 4, R. idlauskait 2, V. ulskyt-Beselien 17, J. Tu rau skait 2.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. liepos 6 d. Vilnius. 196LietuvaLatvija 61:59 (36:24).V. Beselien 12, G. Briedyt 8, J. Kalukeviit 0, I. Kes tenyt 2, Z. Makselyt 10, I. Mikinyt 13, D. Puo dinien 6, A. Rupien 10.Treneris A. Gedminas.

  1979 m. liepos 7 d. Vilnius.197LietuvaLatvija 58:74 (23:35).V. Beselien 4, G. Briedyt 13, G. ervekovait 0, J. Kalukeviit 9, I. Kestenyt 4, Z. Makselyt 4, I. Mikinyt 15, D. Puodinien 0, A. Rupien 2, R. idlauskait 2, J. Turauskait 5. Treneris A. Gedminas.

  avintis Lietuvos rinktins aidimas ir sidabro medaliai

  VII SSRS taut spartakiados varybos, surengtos Vilniuje, buvo labai populiarios, skyr-si nuo iki tol vykusi toki

  varyb vienu esminiu poymiu: jose dalyvauti buvo pakviestos pajgiausios Europos ali moter krepi-nio rinktins; 1974, 1976 m. Europos viceempion, 1978 m. bronzos medalio laimtoja ekoslovakija, 1978 m. Europos viceempion Jugoslavija, 1976 ir 1978 m. Europos empionat ketvirtos vietos laimto-ja Pranczija. O greta j buvo ir Latvija su miline Uljana Semionova, Rusija, labai pajgi Kazachija...

  I viso tose varybose aid 21 rinktin. Su tokio-mis varovmis savo pranaum turjo rodyti Lietu-

  vos krepininks, jas buvo nukreipti viltingi tkstan-i Lietuvos krepinio myltoj vilgsniai. Ir ne tik Lietuvos: Nemuno krato rinktin jau vl buvo gerai inoma visoje Europoje.

  Iki tol Lietuvos krepininks SSRS taut spartakia-d krepinio varybose buvo aidusios 51 rungtynes, laimjusios 30 (59 proc.), o aukiausia uimta vie-ta ketvirta.

  Krepinio didmeistrs Vidos aidimas buvo nepakartojamas

  Jau antros rungty ns ms rinktinei bu vo pirmas tikras t varyb egzaminas: juk reikjo aisti su Rusijos

  rinktine leningradietmis, kuri gretose buvo apstu neeilini gebjim aidj. Nors pirmas klinys nei-rykino n vienos rinktins pranaumo (34:34), bet dms stebtojai mat ms krepininki pasiauko-jam ir meistrik aidim, tikjo j pergale. Juo la-biau kad aiktje buvo Vida Beselien. Nors varovs gerai inojo, kad i vidurio puolja yra pagrindin ko-mandos jga, ir rungtyniaudamos j saugojo ypa r-pestingai, Vida peln... 40 tak! Tiek tak oficialiose varybose, lygi varov rungtynse dar nebuvo su-rinkusi n viena Lietuvos krepinink. Pergal vent lietuvaits 76:65.

  Antrasis imtas rungtyni tik per 16 met

  Pirmajam imtui tarp vals tybini rungtyni su aisti ms rinktinei reikjo ketvirio amiaus, o antr-j imt ji suaid per 16 met,

  nors ne metus ir ne dvejus neaid n vien tarpvals-tybini rungtyni. 200-j rungtyni varov buvo Armnijos rinktin. J lietuvaits nugaljo nesunkiai.

  1979 m. Finalo rungtyns LietuvaLatvija. A. Janknait-Rupien (su kamuoliu) prie U. Semionov

 • 168

  Taiau jubiliejines rungtynes, juo labiau oficiali var-yb, visuomet malonu vsti pergale.

  Kaip i nat... Kam pasisek patekti Vil-niaus sporto rmus, ilgam

  liko atmintyje Lietuvos ir kitos Rusijos rinktins (Mas-kvos) rungtyns. Juk msiki varovs vienos rim-iausi pretendeni nugaltojas ar prizininkes. Tai buvo vienos geriausi ms moter rinktins iki tol aist rungtyni. Atrod, kad aidimo derinius kakas meistrikai valdo tokie darns, tikslingi, rezultaty-viai baigiami buvo krepininki veiksmai. Pergal 68:52 abejoni nekl.

  Pranaum pripaino ir Europos viceempions

  Ilgus metus Europoje ir pa-saulyje garsjo Jugoslavijos krepininkai. Septintajame XX a. deimtmetyje krepi-

  nio horizonte pasirod ir Jugoslavijos moter rinktin. 1968 m. ji pirm kart laimjo Europos empionato sidabro medalius ir i emyno (paskui ir pasaulio) mo-ter krepinio elito nebepasitrauk.

  Lietuvos krepi nin ks nenusileido meistrikumu vienai geriausi Europos rinktini. Atkakliai kovoda-mos jos veik varoves 78:69.

  Nugaltojos paaikjo tik antr kart pratsus rungtynes

  Kazachijos rinktin, aktyviai besiginanti, aibikas atakas mgstanti, kovinga komanda, visoms varovms buvo sun-kokai perkandamas (ir neper-

  kandamas) rieutlis. Tokia i ekipa buvo ir per rungty-nes su Lietuvos rinktine. Pirm klin msiks pralaimjo 30:35, o rungtynms skirtam laikui prab-gus 67:67. Pratsus rungtynes laimtojos nepaaikjo: 78:78. Tik antr kart pratsus rungtynes, didiausiomis pastangomis lietuvaits pasiek labai svarbi pergal 89:87. Ir vl diugino Vida Beselien: 36 takai!

  veikus dar vien Europos krepinio lyder atsivr kelias final

  ekoslovakijos moter krep -inio rinktins istorija, jos per-gali kelias Europoje, pasauly-je ilgas ir vaisingas. Greta patirties, ger fizini duomen

  (vidutinis gis 184 cm, Lietuvos rinktins 179,5 cm), tobula technika, danai staigmen nestokojanti taktika visuomet veria jos varoves atiduoti visas jgas sie-kiant pergals. To reikjo ir Lietuvos rinktinei. Utenka pasakyti, kad V. Beselien aid beveik vis rungtyni laik. Lietuvaits, gijusios apiuopiam persvar per pirm rungtyni klin (40:32), j ilaik iki rungtyni pabaigos (69:58). Vilniaus sporto rmuose galima buvo girdti daugelio krepinio myltoj, Lietuvos rinktins gerbj balsus: Argi kas gali sustabdyti ms aunij rinktin?

  Iki aukso vienintelis ingsnelis. Bet koks!

  Laimjus rungtynes su e-ko slovakija iki aukso me-dali bebuvo liks vienas

  ingsnis. Bet reikjo perengti ne k kit, o jau itis deimtmet pajgiausi SSRS, ir suprantama, vien pa-

  1979 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs, klpo: I. Kestenyt, J. Turauskait, Z. Makselyt, V. Beselien, G. er venkovait. Stovi: D. Puodinien, G. Briedyt, I. Andrejeva, I. Mikinyt, V. Kanapkis, A. Gedminas, R. id lauskait, J. Kalukeviit, V. Leimonas (gydytojas), A. Rupien

 • 169

  50 lentel. Lietuvos krepininki indlis VI SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1979 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak198 199 200 201 202 203 204 205 206

  I. Andrejeva 2 2 4 3 8

  V. Beselien 21 40 26 22 36 17 6 7 168

  G. Briedyt 2 10 13 6 15 10 5 8 2 9 71

  G. ervekovait 4 6 0 0 16 5 26

  J. Kalukeviit 9 6 6 6 7 0 10 14 8 58

  I. Kestenyt 0 0 10 0 4 10

  Z. Makselyt 10 4 10 4 14 6 7 - 8 8 63

  I. Mikinyt 8 10 16 15 11 10 14 10 12 9 106

  D. Puodinien 15 4 5 2 5 7 4 0 - 8 42

  A. Rupien 19 2 6 5 4 20 12 6 7 9 81

  R. idlauskait 2 0 6 0 4 5 12

  J. Turauskait 0 0 10 4 0 8 6 22

  Treneriai A. Gedminas, Valentinas Kanapkis

  jgiausi Europos rinktini Latvij. Norint veikti i ekip reikjo... apsiginti nuo 210 cm gio U. Semio-novos metim ir veikti jos sucementuot varovi gynyb. Tai buvo nepaprastai sudtingos uduotys.

  Ir Latvijos krepininks gerai suprato, kokia pajgi visais poiriais varov yra Lietuvos rinktin. Todl aiktje vyko vis pirma aidj psichikos tvirtumo ibandymas. Didiul tampa daro savo: prie j mo-gus neretai bejgis. Rungtyni pradioje i tampa la-biau veik lietuvaites: mesdamos krep i tolim ar i vidutini nuotoli (i arti mesti sunku ten U. Se-mionova) jos klydo daniau negu U. Semionova mes-dama i po krepio. Tad rungtyni pradioje varovs pirmavo 9:0. Bet jaudul msiks iek tiek apramino ir rezultatas tapo 18:18. Lietuvaits pirm klin lai-mjo 25:23, o per antr pirmavo 33:29. Bet visa i svarbi rungtyni nata teko eioms aidjoms. Jgos iseko. Teko pripainti kaimyni pranaum.

  Vilniaus sporto rmuose griaudte griaudjo Valio!

  Ar danai bna, kad pralai-mjusiai komandai tkstan-iai irov dkot ir salje sklist vieningas Valio!? T

  rugpjio vakar Vilniaus sporto rmuose taip buvo! Rungtyni i ir ankstesni liudininkai, tkstaniai Lietuvos krepinio aistruoli dkojo Lietuvos rinktins aidjoms ir j treneriams A. Gedminui ir V. Kanap-kiui u nepaprastai malonias minutes ir valandas ste-bint aunios rinktins krybing, gra, daniausiai pergaling aidim su pajgiausiomis emyno ali rinktinmis, u pirmus moter rinktins medalius SSRS taut spartakiados krepinio varybose. Lietuvos krepininkms dkojo, j aidimu pelnytai diaugsi

  ne tik Lietuvos mons. ias varybas stebjs FIBA Prezidentas Gonzalesas Puajatas II (Filipinai) sak: Mane suavjo Lietuvos moter aidimas.

  Ms alies krepininki meistrikumo vertinimas buvo ir tai, kad V. Beselien pripainta geriausija varyb vidurio puolja, o A. Rupien geriausija aidja ir aidimo organizatore.

  1979 m. liepos 23 d. Vilnius. 198LietuvaUzbekija 92:67 (42:33).

  1979 m. liepos 24 d. Vilnius. 199LietuvaRusija 76:65 (34:34).

  1979 m. liepos 25 d. Vilnius. 200LietuvaArmnija. 80:67 (45:29).

  1979 m. liepos 27 d. Vilnius. 201LietuvaRusija. 68:52 (38:28).

  1979 m. liepos 28 d. Vilnius. 202LietuvaJugoslavija 78:69 (44:35).

  1979 m. liepos 29 d. Vilnius. 203LietuvaKazachija. 89:87 (30:35; 67:67; 78:78).

  1979 m. liepos 31 d. Vilnius. 204Lietuvaekoslovakija 69:58 (40:32).

  1979 m. rugpjio 1 d. Vilnius. 205LietuvaEstija 66:68 (38:32).

  1979 m. rugpjio 3 d. Vilnius. 206LietuvaLatvija 49:53 (25:23).

 • 170

  Netekus galimybs Lie-tuvos rinktinei reguliariai dalyvauti oficia liose tarp-

  tautinse varybose sivyravo keista tradicija: rink-tin varsi tik SSRS taut spartakiados metais. Kitais metais prog aisti tarpvalstybini rungtyni nebuvo sudaryta. Nebent didelmis pastangomis pavykdavo Lietuvos krepinio vadovams susitarti su kurios nors alies rinktine ir gauti leidim tokias rungtynes aisti. Todl nei 1980, nei 1981 m. Lietuvos rinktin neaid n vien tarpvalstybini rungtyni, 1982 m. aid vos dvejas...

  1982 m. birelio 27 d. Sofija.207LietuvaBulgarija 74:72 (40:37).I. Andrejeva 4, G. Briedyt-Janiauskien 18,G. er ve kovait 14, Sigita Donlait 8, R. Grik tai t 1, I. Mikinyt 3, A. Rupien 1, Vitalija Tuo mai t 7, J. Turauskait 12, Loreta Virbic kait 6.Treneris V. Kanapkis.

  1982 m. birelio 28 d. Sofija. 208LietuvaBulgarija 59:63 (33:33).I. Andrejeva 5, G. ervekovait 3, S. Donlait 17, R. Griktait 0, G. Janiauskien 12, I. Mikinyt 6, A. Rupien 0, V. Tuomait 6, J. Turauskait 5,L. Virbickait 5.Treneris V. Kanapkis.

  Paskutinse SSRS taut spartakiados varybose tarp pajgiausij

  VIII SSRS taut spartakia-dos krepinio varybose septyniolikoje rinktini ai d 204 krepininks,

  tarp j 11 SSRS nusipelniusi, 21 tarptautins klass meistr. Vis krepininki vidutinis gis 180,8 cm, amius 23,3 met. Aukiausios buvo Latvijos rinkti-ns krepininks. J vidutinis gis 186,3 cm. ia ai-d aukiausia krepinink U. Semionova 210 cm, L. Judasa 205 cm ir kt. Vidutinis Lietuvos rinktins krepininki gis 181,4 cm (septintas rodiklis i 17). Aukiausios aidjos buvo V. Tuo mait ir V. Beselie-n 192 cm. Vidutinis msiki amius 23,9 met (deimtas rodiklis).

  Per prajusius ketverius metus, kai lietuvaits lai-mjo sidabro medalius, iugdyta ne viena talentinga krepinink, bet ypa ryki, galini imtis pagrindi-ns aidimo natos per svarbias rungtynes, subrandinti nespta. Todl pagrindins aidjos buvo A. Rupien (jai ios spartakiados varybos jau ketvirtos), Z. Kuz-minskien ir V. Beselien (treios tokios varybos).

  Lietuvos rinktin buvo tarp komand, kurios pre-tendavo 48 viet. Ji um et viet.

  1983 m. balandio 28 d. Leningradas. 209LietuvaRusija 80:99 (42:55).I. Andrejeva 5, G. ervekovait 6, S. Donlait 12, R. Griktait 2, G. Janiauskien 15, Virginija Milaien 7, Galina Pankratova 2, R. idlauskait 15, J. Turauskait 10, L. Virbickait 6.Treneris V. Kanapkis.

  1983 m. balandio 29 d. Leningradas. 210LietuvaKazachija 76:82 (40:42).I. Andrejeva 4, G. ervekovait 2, S. Donlait 9, R. Griktait 2, G. Janiauskien 11, V. Milaien 4, G. Pankratova 1, R. idlauskait 22, J. Turauskait 11, L. Virbickait 10.Treneris V. Kanapkis.

  1983 m. gegus 14 d. Maskva.211LietuvaEstija 73:66 (36:20).

  1983 m. gegus 15 d. Maskva. 212LietuvaLatvija 48:65 (14:27).

  1983 m. gegus 16 d. Maskva. 213LietuvaGruzija 59:52 (26:22).

  1983 m. gegus 18 d. Maskva. 214LietuvaRusija 60:78 (26:36).

  1983 m. gegus 19 d. Maskva. 215LietuvaUkraina 85:69 (50:37).

  Vl ketveri laukimo metai

  1982 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris V. Ka napkis

 • 171

  51 lentel. Lietuvos krepininki indlis VIII SSRS taut spartakiados krepinio varybas 1983 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak211 212 213 214 215 216 217 218 219

  I. Andrejeva 6 2 6 8 6 8 10 2 6 9 54

  V. Beselien 6 2 19 10 18 16 7 8 - 8 86

  S. Donlait 4 2 2 10 1 0 0 0 5 9 24

  G. Griktait 0 0 0 7 4 7

  G. Janiauskien 28 4 5 4 4 4 6 16 14 9 85

  Z. Kuzminskien 7 2 16 0 22 8 5 6 8 66

  V. Milaien 4 0 0 0 5 5 9

  A. Rupien 10 4 0 4 10 6 8 6 8 48

  R. idlauskait 8 8 0 6 12 10 11 14 4 9 73

  V. Tuomait 4 4 14 2 2 4 16 7 46

  J. Turauskait 16 1 0 0 0 12 6 29

  L.Virbickait 4 0 6 4 10 6 13 11 8 54

  Treneris V. Kanapkis

  1984 m. Lietuvos moter krepinio rinktins branduolys. I kairs stovi: R. idlauskait, I. Andrejeva, G. ervenkovait, gydytojas L. Levenka, L. Virbickait, A, Rupien, V. Kanapkis, G. Jan iauskien, L. Girait. Klpo: V. ulskyt-Beselien, V. Tuomait, G. Griktait, J. Turauskait, R. Griktait

  1983 m. gegus 20 d. Maskva. 216LietuvaBaltarusija 58:59 (28:34).

  1983 m. gegus 22 d. Maskva. 217LietuvaKazachija 72:62 (45:24).

  1983 m. gegus 23 d. Maskva. 218LietuvaRusija 67:77 (33:34).

  1983 m. gegus 24 d. Maskva. 219LietuvaRusija 69:81 (30:42).

 • 172

  Esminiams valstybs gyvenimo pokyiai juntami visose gyveni-mo srityse. engiant Nepriklau-

  somybs atkrimo iburio link, Lietuvos sportininkams nebedalyvaujant SSRS rengiamose varybose, tarptauti-nio krepinio durims dar neatsivrus, Lietuvos rinktin (i ir kitos) beveik neturjo galimybi rungtyniauti. Todl 19841989 m. laikotarpiu aistos tik vienos tarpvalsty-bins rungtyns. Rinktinje vl naujos aidjos: Dalia Belickait, Daiva Jodeikait, Egl Ruseckait.

  1987 m. rugpjio 1 d. daras (ekoslovakija). 220Lietuvaekoslovakija 64:85 (24:51).D. Belickait 6, V. Beselien 11, Loreta Girait 4, G. Jan iauskien 19, D. Jodeikait 6, Z. Kuzminskien 12, Ingrida Mariulionien 4, iedn Monyt-Cijunikien 0, Galina Pankratova-Gamulien 2, E. Ruseckait 0.Treneris arnas Vainauskas.

  Tikrojo sugrimo, nauj varyb ir galimybi metai (19901996 m.)

  Nepriklausomybs taur Lietuvos rinktinei

  Pirmosios oficia lios varybos Pa baltijo a lims at gavus nepri klau somyb buvo dl Nepriklausomybs taurs. Jos

  prasidjo 1990 m. vl ruden, baigsi visoms ko-mandoms suaidus tarpusavyje po tris kartus 1991 m. pavasar. Taur laimjo naujai suburta jauna Lie-tuvos rinktin.

  1990 m. lapkriio 24 d. Ryga. 221LietuvaLatvija 65:70 (29:38).Aurim Aliauskait 4, Lina Dambrauskait 4, Vilija Grigien 9, Jovita Jutelyt 7, Kristina Kalesinskait 9, Rima Petronyt 2, Eugenija Prakeviit 8, Neringa Rolskyt 18,Jurgita treimikyt 4.Treneris A. Gedminas.

  1990 m. lapkriio 25 d. Ryga.222LietuvaEstija 72:65 (34:22).L. Dambrauskait 17, V. Grigien 12, Jurgita Kauait 7, K. Kalesinskait 9, Rasa Kreivyt 4, R. Petronyt 0, E. Prakeviit 0, N. Rolskyt 5,J. treimikyt 18.Treneris A. Gedminas.

  1991 m. kovo 1 d. Vilnius. 223LietuvaLatvija 64:57 (23:30).L. Dambrauskait 13, V. Grigien 2, Aneta Kauait 2, Jurgita Kauait 0, K. Kalesinskait 3, R. Kreivyt 5, R. Petronyt 13, E. Prakeviit 11, N. Rolskyt 5, J. treimikyt 10.Treneris A. Gedminas.

  1991 m. kovo 3 d. Vilnius. 224LietuvaEstija 78:45 (32:31).A. Aliauskait 0, L. Dambrauskait 14, V. Grigien 2, K. Kalesinskait 4, J. Kauait 1, R. Kreivyt 11, R. Petronyt 13, E. Prakeviit 2, N. Rolskyt 11, Auks Steponaviit 0, J. treimikyt 20. Treneris A. Gedminas.

  1991 m. balandio 19 d. Talinas.225LietuvaEstija 60:78 (27:26).L. Dambrauskait 11, V. Grigien 0, J. Jutelyt 0, K. Kalesinskait 9, A. Kauait 3, R. Kreivyt 3, R. Pet ronyt 2, E. Prakeviit 20, N. Rolskyt 5, J. treimikyt 7.Treneris A. Gedminas.

  1991 m. balandio 21 d. Talinas. 226LietuvaSuomija 63:57 (22:26).L. Dambrauskait 6, V. Grigien 2, K. Kalesinskait 12, A. Kauait 10, R. Kreivyt 2, R. Petronyt 10, E. Prakeviit 0, N. Rolskyt 7, Auks Steponaviit 2, J. treimikyt 12.Treneris A. Gedminas.

  Lietuvos rinktin krepinio gimtinje

  Vl 1991 m. ruden Lietuvos moter rinkti-n buvo pakviesta JAV,

  ia aid 12 rungtyni su vairi universitet moter komandomis, laimjo devynerias. Nors ios rungtyns nebuvo valstybinio masto, taiau jos buvo reikmin-gos vis pirma dl to, kad tkstaniai JAV irov (tarp j ir ieiviai lietuviai) igirdo apie Lietuv, pama-t gra lietuvaii aidim. Kita vertus, tos rungtyns buvo gera pamoka Lietuvos krepininkms.

  Pokyiai ir laukimas

 • 173

  Lietuvos krepininks iaurs ali empionato laimtojos

  Pirm kart Lietuvos mo ter rinktin imgi-no jgas didelio dme-sio sulaukusiame septy-

  ni iaurs ali rinktini empionate ir j laimjo nepralaimjusi n vien rungtyni.

  1992 m. balandio 23 d. Kopenhaga. 227LietuvaDanija 84:77 (41:31).

  1992 m. balandio 24 d. Kopenhaga. 228LietuvaNorvegija 86:47 (51:27).

  1992 m. balandio 25 d. Kopenhaga. 229LietuvaEstija 87:68 (53:33).

  1992 m. balandio 26 d. Kopenhaga. 230Lietuvavedija 90:81 (44:40).

  52 lentel. Lietuvos krepininki indlis iaurs ali moter krepinio empionat 1992 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak227 228 229 230D. Belickait 19 15 10 10 4 54

  L. Dambrauskait 13 12 4 14 4 43

  L. Girait 13 0 18 19 4 50D. Jodeikait 16 7 14 10 4 47

  J. Jutelyt 1 6 2 3 9

  K. Kalesinskait A. Kauait 2 16 6 0 4 24J. Kauait 5 2 0 2 4 9R. Petronyt 0 4 0 3 4V. ipelyt 0 6 3 0 4 9J. treimikyt 15 18 8 13 4 54V. Tuomait 22 22 2 44

  Treneriai Algimantas atas, Antanas iauskas

  1991 m. Lietuvos rinktin Jungtinse Valstijose

  Laimtas turnyras, skirtas Lietuvos krepinio 70-meiui

  ias varybas susirinko var-ovs, galima sakyti, senos pastamos. Lietuvaits buvo pajgesns u jas visas ir

  Lietuvos krepinio 70-meio taur liko Kaune.

  1992 m. gegus 27 d. Vilnius. 231LietuvaBaltarusija 76:69 (37:37).. Cijunikien 14, Ingrida Jonkut 20, A. Kauait 11, J. Kauait 11, R. Petronyt 2,Auks Steponaviit 0, V. ipelyt 0, J. treimikyt 12, J. Vilutyt 6.Treneriai A. atas, A. iauskas.

  1991 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneriai A. a tas (deinje) ir A. iauskas

 • 174

  1992 m. gegus 28 d. Kaunas. 232LietuvaMoldova 67:64 (30:21).Asta Bundonyt 0, D. Belickait 19, . Cijunikien 4, I. Jonkut 8, J. Jutelyt 4, A. Kauait 8, J. Kauait 2, R. Petronyt 4, A. Steponaviit 3, J. treimikyt 12, J. Vilutyt 2. Treneriai A. atas, A. iauskas.

  1992 m. gegus 29 d. Kaunas. 233LietuvaLatvija 85:57 (39:22).A. Bundonyt 3, D. Belickait 5, . Cijunikien 6, I. Jonkut 10, J. Jutelyt 2, A. Kauait 11, J. Kauait 9, A. Steponaviit 9, V. ipelyt 6, J. treimikyt 20, J. Vilutyt 4. Treneriai A. atas, A. iauskas.

  Lietuvos rinktin vl Europos empionate

  Prajus daugiau kaip pusei amiaus, 55-eriems metams, Lietuvos moter krepinio

  rinktin vl buvo pakviesta aisti 1995 m. vyksiant 25-j Europos empionat. Per tuos penkis deim-tmeius moter krepinis buvo pasikeits, ipopulia-rjs. Pirmajame empionate aid penkios rinktins, o norint patekti baigiamj 25-ojo empionato var-yb etap, t. y. tarp 14-os stipriausi rinktini aisti dl apdovanojim, reikjo veikti du atrankos etapus. Todl rengsi Lietuvos krepininks labai kruopiai. Siekdamos gyti tarpvalstybini rungtyni patirties daug rungtyniavo.

  1993 m. kovo 23 d. Kiiniovas. 234Lietuva-Baltarusija 100:63 (54:30).A. Bundonyt 2, Birut Dominauskait 12, J. Jutelyt 17, K. Kalesinskait 10, A. Kauait 17, J. Kauait 9, Ilona Nikonovait 6, R. Petronyt 4, A. Steponaviit 7, J. treimikyt 15. Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. kovo 24 d. Kiiniovas. 235LietuvaMoldova 75:72 (35:31).Zita Bekeait 0, B. Dominauskait 8, J. Jutelyt 2, K. Kalesinskait 8, A. Kauait 5, J. Kauait 12, R. Petronyt 2, A. Steponaviit 17, J. treimikyt 21.Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. kovo 25 d. Kiiniovas. 236LietuvaKazachija 72:76 (30:37).B. Dominauskait 19, J. Jutelyt 6, K. Kalesinskait 0, A. Kauait 0, J. Kauait 3, R. Petronyt 15, A. Steponaviit 18, J. treimikyt 11. Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. kovo 26 d. Kiiniovas. 237LietuvaUkraina 70:79 (37:39).B. Dominauskait 16, J. Jutelyt 6, K. Kalesinskait 8, A. Kauait 2, J. Kauait 10, R. Petronyt 4, A. Ste ponaviit 13, J. treimikyt 11. Treneris V. Kanapkis.

  Lietuvos rinktin laimjo turnyrus Minske ir Vilniuje

  Baltarusijos sosti nje aid pen-ki a li rinktins: Lietuvos, La-tvijos, Baltarusijos, Estijos ir Moldovos. Lietuvos krepinin-

  ks buvo pirmos. Pasku tinis rengimosi Europos empio-nato atrankos varyboms etapas buvo keturi rinktini turnyras Vilniuje. Lietuvos rinktin aid gerai, laimjo visas rungtynes ir ivyko Portugalij su viltimi.

  1993 m. balandio 14 d. Minskas. 238LietuvaLatvija 63:56 (34:29).. Cijunikien 6, L. Dambrauskait 15, B. Do mi nauskait 0, J. Jutelyt 0, K. Kalesinskait 5, A. Kauait 7, R. Petronyt 3, E. Prakeviit 7, J. treimikyt 20.Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. balandio 16 d. Minskas. 239LietuvaBaltarusija 91:67 (43:29).A. Bundonyt 0, . Cijunikien 6, L. Dambrauskait 9, J. Jutelyt 6, K. Kalesinskait 11, A. Kauait 11, J. Kau ait 8, R. Petronyt 4, E. Prakeviit 2, A. Ste po naviit 14, J. treimikyt 16. Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. balandio 17 d. Minskas. 240LietuvaEstija 77:67 (41:30).. Cijunikien 4, L. Dambrauskait 21, J. Jutelyt 0, K. Kalesinskait 4, A. Kauait 3, J. Kauait 13, R. Pet ronyt 8, E. Prakeviit 2, A. Steponaviit 8, J. treimikyt 14.Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. balandio 18 d. Minskas. 241LietuvaMoldova. 64:71 (23:41).A. Bundonyt 5, . Cijunikien 11, J. Jutelyt 0, A. Kau ait 7, J. Kauait 23, R. Petronyt 4, E. Pra keviit 9, A. Steponaviit 5.Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. gegus 6 d. Vilnius.242LietuvaBaltarusija 103:47 (46:27).D. Belickait-Kurtinaitien 14, L. Dambrauskait 16, Loreta Girait-Beruktien 11, D. Jodeikait 7, Ingrida Jonkut 6, A. Kauait 12, J. Kauait 7, R. Petronyt 6, A. Steponaviit 6, J. treimikyt 8, J. Vilutyt 10. Treneris V. Kanapkis.

 • 175

  1993 m. gegus 7 d. Vilnius. 243LietuvaMoldova 80:60 (47:32).L. Beruktien 18, L. Dambrauskait 12, D. Jodeikait 2, I. Jonkut 10, A. Kauait 6, J. Kauait 0, D. Kur tinaitien 11, R. Petronyt 3, J. treimikyt 10, V. Tuo mait 8, J. Vilutyt 0. Treneris V. Kanapkis.

  Pirmoji klitis veiktaNedideliame Portu galijos miestelyje Viseu Lietuvos

  krepininks aid pirmas XXV Europos empionato at-rankos rungtynes. Msiki psichikos tvirtum ir meis-trikum iband Graikijos krepininks. Jas pavyko nugalti tik rungtynes pratsus. Buv i rungtyni liu-dininkai gali patvirtinti, kad lietuvs jaudinosi neapsa-komai, dl to, inoma, ir aid prasiau. Bet jas nesun-ku suprasti ir pateisinti: pirmasis ingsnis sugrus Europos empionat buvo labai svarbus. Ir varovs buvo ne psios. aunuols ms krepininks nesu-

  klupo. Laimjusios rungtynes prie dar dvi varoves, jos pateko kit pusfinalio atrankos etap. Prie atrankos varybas aistos vienos rungtyns su Portugalija.

  1993 m. gegus 12 d. Koimbra (Portugalija). 244LietuvaPortugalija 87:52 (37:20).L. Beruktien 9, L. Dambrauskait 16, D. Jodeikait 6, I. Jonkut 22, A. Kauait 7, J. Kauait 10, D. Kur tinaitien 11, J. treimikyt 0, V. Tuomait 4, J. Vilutyt 2.Treneriai V. Kanapkis, A. iauskas.

  1993 m. gegus 14 d. Viseu (Portugalija). 245LietuvaGraikija 77:74 (35:32; 66:66).

  1993 m. gegus 15 d. Viseu. 246LietuvaBelgija 79:56 (43:26).

  1993 m. gegus 16 d. Viseu. 247LietuvaPortugalija 73:54 (39:23).

  53 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXV Europos empionato atrankos varybas 1993 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak245 246 247

  L. Beruktien 21 12 14 3 47

  L. Dambrauskait 5 9 2 3 16

  D. Jodeikait

  I. Jonkut 13 14 2 3 29

  A. Kauait 0 4 0 3 4

  J. Kauait 0 5 4 3 9

  D. Kurtinaitien 19 12 20 3 51

  J. treimikyt 0 8 2 8

  V. Tuomait 19 7 12 3 38

  J. Vilutyt 16 11 2 27

  Treneriai V. Kanapkis, A. iauskas

  1993 m. Lietuvos moter krepinio rinktin, veikusi pirmj Europos empionato atrankos barjer. I kairs stovi: D. Jo deikait, I. Jonkut, D. Belickait-Kurtinaitien, V. Tuomait, J. Vilutyt, V. Kanapkis, A. iauskas, S. Stonkus. Klpo: L. Dam brauskait, J. Kauait, A. Kauait, J. treimikyt. L. Girait-Beruktien

 • 176

  Pirm kart su Japonijos rinktine

  Turtingas tarpvalstybini rungty-ni 1993 m. met sezonas tssi. Nespjusios atsigauti po tempto rengimosi ir atrankos varyb,

  Lietuvos krepininks aid Slovakijoje surengtose keturi ali rinktini varybose. ia Lietuvos rinktin pirm kart susitiko su Azijos krepininkmis Japo-nijos nacionaline rinktine.

  1993 m. gegus 21 d. Mijava (Slovakija). 248Lietuvaekija 68:73 (32:37).A. Bundonyt 0, L. Dambrauskait 17, I. Jonkut 17, A. Kauait 0, J. Kauait 8, D. Kurtinaitien 9, R. Petronyt 0, J. treimikyt 4, J. Vilutyt 13.Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. gegus 22 d. Mijava. 249LietuvaSlovakija 64:82 (30:36).A. Bundonyt 0, L. Dambrauskait 10, I. Jonkut 8, A. Kauait 0, J. Kauait 7, D. Kurtinaitien 20, J. treimikyt 14, J. Vilutyt 5.Treneris V. Kanapkis.

  1993 m. gegus 23 d. Mijava. 250LietuvaJaponija 76:86 (41:44).L. Dambrauskait 9, I. Jonkut 10, A. Kauait 4, J. Kau ait 7, D. Kurtinaitien 20, R. Petronyt 5, J. treimikyt 19, J. Vilutyt 2.Treneris V. Kanapkis.

  Baltijos jros ali aidynse pajgiausios Lietuvos krepininks

  Lietuvos rinktin 1993 m. se zon bai g Taline, kur aid I Baltijos jros ali aidyni krepinio var-ybose. Laimjusios visas penke-rias rungtynes, Lietuvos krepi-ninks laimjo ir varybas.

  Tais metais Lietuvos rinktin aid 22-ejas tarp-vals tybines rungtynes.

  251 1993 m. birelio 26 d. Talinas. LietuvaVokietija 64:59 (34:25).

  1993 m. birelio 27 d. Talinas. 252LietuvaRusija 84:54 (41:16).

  1993 m. birelio 28 d. Talinas. 253Lietuvavedija 94:43 (39:28).

  1993 m. birelio 29 d. Talinas. 254LietuvaLatvija 74:51 (35:28).

  1993 m. birelio 30 d. Talinas. 255LietuvaEstija 67:59 (22:25).

  iaurs ali empionate bronza

  Svarbius 1994 m. Lie tu vos rinktin pradjo da ly vau da-ma iaurs ali moter

  krepinio empionate, kuriame rungtyniavo septyni valstybi rinktins. Pogrupio varybose pralaimjusi Latvijai, ms rinktin aid dl treios vietos su Esti-jos krepininkmis. Nuvarius jas lietuvaitms teko bronzos medaliai. Dar suaidusios kelet rungtyni su pajgia Ukrainos rinktine, Lietuvos krepininks dalyvavo paskutiniame atrankos 25-j Europos em-pionat etape.

  1994 m. balandio 15 d. Talinas. 256LietuvaLatvija 72:82 (36:40).L. Dambrauskait 17, J. Jutelyt 5, K. Kalesinskait 2, A. Kauait 2, R. Kreivyt 5, E. Prakeviit 12, Neringa Rolskyt-Zakalskien 12, J. treimikyt 17. Treneris V. Kanapkis.

  54 lentel. Lietuvos krepininki indlis I iaurs ali aidyni krepinio varybas 1993 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak251 252 253 254 255

  L. Beruktien 15 6 15 15 4 51

  L. Dambrauskait 13 15 16 6 13 5 63

  D. Jodeikait 6 10 12 8 7 5 43

  K. Kalesinskait 11 0 9 4 2 5 26

  A. Kauait 0 20 6 0 4 5 30

  J. Kauait 4 7 14 2 4 5 31

  E. Prakeviit 2 10 8 3 20

  A. Steponaviit 4 9 2 13

  J. treimikyt 13 5 29 8 4 55

  J. Vilutyt 0 18 18 10 8 5 54

  Treneris V. Kanapkis

 • 177

  1994 m. balandio 16 d. Talinas. 257Lietuva-Suomija 114:81 (61:31).L. Dambrauskait 9, J. Jutelyt 18, K. Kalesinskait 10, A. Kauait 10, R. Kreivyt 5, Laura Narmontait 4, Ilona Nikonovait 2, E. Prakeviit 3, N. Zakalskien 36, J. treimikyt 17.Treneris V. Kanapkis.

  1994 m. balandio 17 d. Talinas. 258LietuvaEstija 75:61 (40:28).L. Dambrauskait 7, J. Jutelyt 11, K. Kalesinskait 9, A. Kauait 15, R. Kreivyt 0, L. Narmontait 0, I. Nikonovait 0, E. Prakeviit 10, N. Zakalskien 12, J. treimikyt 11. Treneris V. Kanapkis.

  1994 m. gegus 6 d. Vilnius. 259LietuvaUkraina 88:56 (41:39).L. Dambrauskait 7, D. Jodeikait 4, I. Jonkut 10, J. Ju telyt 10, K. Kalesinskait 2, A. Kauait 9, R. Krei vyt 2, D. Kurtinaitien 9, J. treimikyt 6, V. Tuo mait 7, J. Vilutyt 6, N. Zakalskien 16.Treneris V. Kanapkis.

  1994 m. gegus 7 d. Vilnius. 260LietuvaUkraina 75:67 (43:24).L. Dambrauskait 6, D. Jodeikait 4, I. Jonkut 9, J. Jutelyt 2, K. Kalesinskait 10, A. Kauait 8, R. Kreivyt 4, D. Kurtinaitien 4, J. treimikyt 15, V. Tuomait 4, J. Vilutyt 3, N. Zakalskien 6.Treneris V. Kanapkis.

  1994 m. gegus 8 d. Vilnius. 261LietuvaUkraina 61:55 (39:28).D. Jodeikait 4, I. Jonkut 8, J. Jutelyt 4, A. Kauait 6, R. Kreivyt 3, D. Kurtinaitien 12, J. treimikyt 6, V. Tuomait 13, J. Vilutyt 5, N. Zakalskien 0. Treneris V. Kanapkis.

  veikta ir antra, daug sudtingesn, klitis

  Ir vis dlto Europos moter krepinio em pionato var-ybos Lietuv atjo. Kad

  ir po 54-eri met, kad ir ne pagrindins, o pusfinalio. Bet atjo. Lietuvoje 1940 m. turjo vykti II Europos empionatas. Lietuvos krepininkms, ir ne tik joms, visai Lietuvai, ios varybos buvo svarbios tiek sporti-niu, tiek Lietuvos, ms krepinio pripainimo poi-riu. Tarp ei ali rinktini, aidusi Vilniaus sporto rmuose, Lietuvos krepininks um trei viet (po Kroatijos ir Italijos), pateko tarp pajgiausi Euro-pos ekip ir gavo teis galyntis dl XXV Europos empionato apdovanojim.

  1994 m. gegus 18 d. Vilnius. 262LietuvaSuomija 90:75 (39:41).

  1994 m. gegus 19 d. Vilnius. 263LietuvaKroatija 72:76 (41:48).

  1994 m. gegus 20 d. Vilnius. 264LietuvaLatvija 62:51 (27:39).

  1994 m. gegus 21 d. Vilnius. 265LietuvaItalija 59:66 (28:38).

  1994 m. gegus 22 d. Vilnius. 266LietuvaVengrija 69:56 (27:27).

  55 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXV Europos empionato atrankos pusfinalio varybas 1994 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak262 263 264 265 266

  L. Dambrauskait 8 10 6 3 12 5 39

  D. Jodeikait 6 2 0 3 8

  I. Jonkut 18 11 9 10 18 5 66

  J. Jutelyt 4 2 8 6 4 20

  K. Kalesinskait 0 1 0

  A. Kauait 1 6 0 3 7

  R. Kreivyt 3 0 0 3 0 5 6

  D. Kurtinaitien 10 10 8 7 0 5 35

  J. treimikyt 13 24 11 17 4 65

  V. Tuomait 4 3 4 6 1 5 18

  J. Vilutyt 9 0 12 2 2 5 25

  N. Zakalskien 14 12 15 9 13 5 63

  Treneriai V. Kanapkis, A. iauskas

 • 178

  Lauk svarbiausias jg imginimas baigiamosios Europos empionato varybos

  Lietuvos moter rinktinei 1995 m. buvo bene atsa-kin giausi atgavus nepri-klau so myb: reikjo reng-tis ir ais ti su visomis

  pa jgiausiomis Se nojo emyno ali rinktinmis. Vi-sus jaudino klausimas: kur ms moter rinktin yra i tikrj, koks jos tikrasis pajgumas? Nors ir iki tol vykusios varybos (regionins, Europos atrankos) i dalies atsak tuos klausimus, bet ne iki galo.

  Vieno rengimosi Europos empionatui etapo pa-baiga buvo penki ali rinktini varybos (Lietuva buvo ketvirta) Pranczijoje, Tulzoje. Varybas lai-mjo Pranczija. ia, be turnyro programos, dar buvo aistos rungtyns su Japonija ir Rumunija.

  1995 m. gegus 5 d. Tulza (Pranczija). 267LietuvaJaponija 83:109 (50:59).Reda Alelinait 3, L. Beruktien 10, Lina Brazdeikyt 1, L. Dambrauskait 11, J. Jutelyt 13, J. Kauait 14, D. Kurtinaitien 13, Ilona Nikonovait 4, J. treimikyt 2, V. Tuomait 1, L. Virbickait-Galdikien 3, N. Za kalskien 8.Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. gegus 6 d. Tulza. 268LietuvaBulgarija 75:83 (42:42).R. Alelinait 2, L. Beruktien 15, L. Dambrauskait 10, L. Galdikien 0, J. Jutelyt 2, J. Kauait 7, D. Kur tinaitien 12, I. Nikonovait 3, J. treimikyt 12, V. Tuo mait 4, N. Zakalskien 8. Treneris V. Kanapkis

  1995 m. gegus 7 d. Tulza. 269LietuvaRumunija 85:78 (53:31).R. Alelinait 3, L. Beruktien 9, L. Brazdeikyt 4, L. Dambrauskait 3, L. Galdikien 5, J. Jutelyt 17, J. Kauait 13, D. Kurtinaitien 10, I. Nikonovait 6, J. treimikyt 3, V. Tuomait 6, N. Zakalskien 6.Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. gegus 8 d. Tulza. 270LietuvaJaponija 88:93 (49:46).R. Alelinait 0, L. Beruktien 15, L. Dambrauskait 12, L. Galdikien 0, J. Jutelyt 4, J. Kauait 8, D. Kurtinaitien 19, I. Nikonovait 0, J. treimikyt 15, V. Tuomait 10, N. Zakalskien 5. Treneris V. Kanapkis

  1995 m. gegus 9 d. Tulza. 271LietuvaRumunija 85:69 (43:32).R. Alelinait 4, L. Beruktien 11, L. Brazdeikyt 3, Lina Dambrauskait 6, L. Galdikien 3, J. Jutelyt 7, J. Kauait 13, D. Kurtinaitien 4, I. Nikonovait 13, J. treimikyt 3, V. Tuomait 7, N. Zakalskien 11.Treneris V. Kanapkis.

  272 1995 m. gegus 10 d. Minskas. LietuvaLatvija 63:63 (25:33).L. Beruktien 12, L. Dambrauskait 8, J. Jutelyt 12, J. Kauait 4, D. Kurtinaitien 4, J. treimikyt 10, V. Tuomait 9, J. Vilutyt 4, N. Zakalskien 0.Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. gegus 11 d. Minskas. 273LietuvaBaltarusija 71:78 (40:50).R. Alelinait 7, L. Beruktien 0, L. Brazdeikyt 5, L. Dambrauskait 6, L. Galdikien 5, J. Kauait 15, D. Kurtinaitien 6,J. treimikyt 0, V. Tuomait 4, J. Vilutyt 4, N. Zakalskien 19. Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. gegus 12 d. Minskas. 274LietuvaBaltarusija 91:78 (46:41).R. Alelinait 2, L. Beruktien 22, L. Brazdeikyt 4, L. Dambrauskait 0, L. Galdikien 2, J. Jutelyt 11, J. Kau ait 13, J. treimikyt 19, J. Vilutyt 13, N. Za kalskien 7.Treneris V. Kanapkis.

  Rungtyniauta su JAV rinktine

  Lietuvos krepi nin kms, pirm kart aidusioms su JAV rinkti-ne, nebuvo didel naujiena

  Amerikos krepininki aidimas: Lietuvos rinktin jau du kartus buvo aidusi krepinio gimtinje su pajgio-mis universitet rinktinmis. I viso buvo aidusi 18 rungtyni, laimjusi 15. Suprantama, JAV rinktin sunkiau veikiama varov. Dar ir nenoromis pasirei-kiantis jaudulys, savita baim turjo takos pirm dve-j rungtyni rezultatams. O per treias ir ketvirtas rungtynes Lietuvos rinktin buvo lygiavert galingos komandos varov.

  1995 m. gegus 30 d. Vilnius. 275LietuvaJAV 75:95 (41:44).R. Alelinait 2, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 7, D. Jodeikait 10, J. Jutelyt 12, J. Kauait 6, D. Kur tinaitien 10, I. Nikonovait 5, J. treimikyt 13, J. Vilutyt 2, N. Zakalskien 8. Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. gegus 31 d. Vilnius. 276LietuvaJAV 60:91 (30:39).L. Beruktien 11, L. Dambrauskait 0, D. Jodeikait 5, J. Jutelyt 3, J. Kauait 4, D. Kurtinaitien 4, J. trei mikyt 12, V. Tuomait 7, J. Vilutyt 9, N. Za kalskien 5.Treneris V. Kanapkis.

 • 179

  1995 m. birelio 1 d. Vilnius. 277LietuvaJAV 64:65 (38:34).L. Beruktien 10, L. Brazdeikyt 4, L. Galdikien 2, D. Jodeikait 2, J. Jutelyt 10, J. Kauait 11, D. Kur tinaitien 2, J. treimikyt 4, J. Vilutyt 6, N. Za kalskien 13.Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. birelio 2 d. Alytus. 278LietuvaJAV 80:94 (45:52).R. Alelinait 1, L. Beruktien 9, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 8, L. Galdikien 4, D. Jodeikait 0, J. Jutelyt 3, J. Kauait 4, D. Kurtinaitien 16, J. treimikyt 24, J. Vilutyt 0, N. Zakalskien 11.Treneris V. Kanapkis.

  XXV Europos empionate Lietuvos rinktin penktoje vietoje

  ekijoje, Brno mieste, 14 paj-giausi Europos ali moter krepinio rinktini aid dl em pionato apdovanojim. Tarp j po 57-eri met per-

  traukos vl buvo Lietuvos rinktin. Ms krepinin-ks, laimjusios ketverias rungtynes i devyneri aist, um penkt viet aplenk ekijos, Kroa-tijos, Jugoslavijos, Ispanijos, Pranczijos, Slovakijos rinktines. inant, koks populiarus moter krepinis buvo Europoje, nepamirtant to, kad daugiau kaip pus amiaus ms rinktin negaljo reguliariai da-lyvauti aukiausiojo lygio oficialiose varybose, uimta penkta vieta buvo garbinga. Ms krepinin-ks primin Europai, kad Lietuva liko ir moter krep-inio alis.

  1995 m. birelio 8 d. Brno (ekija). 279LietuvaItalija 55:60 (24:25).

  1995 m. birelio 9 d. Brno. 280LietuvaRusija 67:76 (34:36).

  1995 m. birelio 10 d. Brno. 281LietuvaPranczija 70:72 (35:35).

  1995 m. birelio 11 d. Brno. 282LietuvaVokietija 80:71 (38:33).

  1995 m. birelio 12 d. Brno. 283Lietuvaekija 65:78 (36:34).

  1995 m. birelio 14 d. Brno. 284LietuvaJugoslavija 59:51 (28:26).

  1995 m. birelio 16 d. Brno. 285LietuvaUkraina 72:76 (34:40).

  1995 m. birelio 17 d. Brno. 286LietuvaKroatija 91:64 (47:27).

  1995 m. birelio 18 d. Brno. 287LietuvaMoldova 68:62 (41:31).

  1995 m. gruodio 28 d. Lodz (Lenkija). 288LietuvaLenkija 83:98 (43:54).Irena Baranauskait 2, Gintar ipinyt 0, Lina Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 7, B. Dominauskait 8, J. Jutelyt 24, D. Kurtinaitien 20, Ingrida Marazait 9, I. Nikonovait 0, Radvyda eimyt 2.Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. Lietuvos rinktin XXV Europos empionate

 • 180

  1995 m. gruodio 29 d. Lodz. 289LietuvaRusija 64:105 (40:48).I. Baranauskait 4, L. Brazdeikyt 3, G. ipinyt 2, L. Dam brauskait 0, B. Dominauskait 0, D. Jodeikait 20, J. Jutelyt 12, D. Kurtinaitien 19, I. Marazait 0, I. Ni konovait 2, R. eimyt 2. Treneris V. Kanapkis.

  1995 m. gruodio 30 d. Lodz. 290LietuvaVokietija 77:88 (33:42).I. Baranauskait 0, L. Brazdeikyt 12, G. ipinyt 0, L. Dambrauskait 0, B. Dominauskait 5, D. Jodeikait 14, J. Jutelyt 12, D. Kurtinaitien 24, I. Nikonovait 0, R. eimyt 10.Treneris V. Kanapkis.

  Rimt imginim, o gal ir sibgjimo metai

  1996-ieji buvo ne tik rengi-mosi XXVI Europos empio-natui metai. Reikjo skmin-gai aisti atrankos varyb

  pusfinalyje ir gauti teis po met varytis dl emyno empionato apdovanojim Vengrijos miestuose. Daug vili suteik skmingas Lietuvos moter rinktins aidimas keturi labai pajgi rinktini varybose Is-panijoje. ia lietuvaits veik visas varoves ir laim-jo turnyr.

  1996 m. balandio 24 d. Madridas. 291LietuvaIspanija 70:77 (38:39).Reda Alelinait 2, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 9, J. Jutelyt 10, K. Kalesinskait 10, R. Kreivyt 13, D. Kur tinaitien 22, R. Petronyt 1, E. Prakeviit 0, V. Tuomait 0, N. Zakalskien 3. Treneris Vydas Gedvilas.

  1996 m. gegus 10 d. Longaron (Ispanija). 292Lietuvaekija 75:74 (39:27).R. Alelinait 0, L. Beruktien 17, L. Dambrauskait 11, J. Jutelyt 15, K. Kalesinskait 0, R. Kreivyt 2, D. Kurtinaitien 10, J. treimikyt 8, V. Tuomait 6, J. Vi lutyt 6, N. Zakalskien 0. Treneris V. Gedvilas.

  1996 m. gegus 11 d. Longaron. 293LietuvaVengrija 76:57 (40:24).R. Alelinait 0, L. Beruktien 4, L. Dambrauskait 8, D. Jodeikait 10, J. Jutelyt 19, K. Kalesinskait 2, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 2, J. treimikyt 9, V. Tuomait 2, J. Vilutyt 6, N. Zakalskien 14.Treneris V. Gedvilas.

  1996 m. gegus 12 d. Longaron. 294LietuvaIspanija 77:75 (48:37).R. Alelinait 2, L. Beruktien 9, L. Dambrauskait 7, J. Jutelyt 14, R. Kreivyt 3, D. Kurtinaitien 9, J. treimikyt 14, V. Tuomait 16, J. Vilutyt 3, N. Zakalskien 0.Treneris V. Gedvilas.

  Paskutinje atrankos varyb dalyje buvo visko

  ei ali rinktini turnyr dl teiss aisti baigiamajame emyno empionate Lietuvos rinktin pradjo rungtynmis

  su ia lydere laikyta ekijos rinktine. Varovi stipry-b ms krepininks jau buvo pajutusios Ispanijoje vykusiose varybose. Tada lietuvaits laimjo 75:74. Kaip bus dabar? Pirm klin, abiem rinktinms ai-diant gra, rezultatyv krepin, laimjo Lietuvos krepininks (45:40), o rungtynes eks (85:82). Pra-

  56 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXV Europos empionat 1995 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak279 280 281 282 283 284 285 286 287

  R. Alelinait 0 2 2 2

  L. Beruktien 6 15 21 12 11 10 15 12 14 9 116

  L. Dambrauskait 0 6 8 12 2 2 3 5 13 9 51

  L. Galdikien 0 0 3 4 4 7

  D. Jodeikait 1 0 8 0 2 8 6 19

  J. Jutelyt 0 11 8 8 4 10 10 16 9 9 76

  J. Kauait 0 6 6 7 4 2 1 9 8 35

  D. Kurtinaitien 5 2 10 0 0 5 1 7 23

  J. treimikyt 22 11 9 12 8 17 14 4 12 9 109

  V. Tuomait 11 9 8 10 20 9 10 16 12 9 105

  J. Vilutyt 0 0 19 5 6 6 14 8 8 58

  N. Zakalskien 10 7 0 3 6 0 6 26

  Treneriai V. Kanapkis, A. iauskas

 • 181

  laimjus labai svarbias rungtynes, ms krepininki lauk kita stipri varov Pranczija. Laimei, msi-kms pavyko pamirti ivakarse patirt neskm ir rodyti, kad ir nedidel, savo pranaum 75:74. Nu-galjusi Bosnijos ir Hercegovinos krepininkes, Lietu-vos rinktin galjo lengviau atsidusti: buvo likusios dvejos rungtyns su, atrod, didelio pavojaus neke-lianiomis Suomijos ir Lenkijos ekipomis. Taip tik at-rod: msiks pateik staigmen. Ir nelabai maloni: nusileido suomms 92:102.

  Suomijos krepininks, neturjusios rykesni lai-mjim tarptautinse varybose, nebuvo tarp pre-tendeni patekti finalines XXVI Europos empio-nato varybas. Bet greitos, tiksliai krep metanios suoms tik 70:72 pralaimjo Pranczijos rinktinei, paskui 87:85 veik Lenkij, atkakliose rungtynse tik 85:88 pripaino ekijos pranaum ir... nuvar Lietuvos krepininkes. Lietuvos rinktinei tai buvo ke-tvirtosios rungtyns su Suomija ir kol kas vienintelis pralaimjimas.

  Skaudoka pamokl buvo naudinga msikms. Laimjusi paskutines atrankos varyb rungtynes su Lenkija (98:79), Lietuvos rinktin um antr viet, kartu su ekijos bei Bosnijos ir Hercegovinos ekipo-mis nukeliavo baigiamsias XXVI Europos empio-nato varybas.

  1996 m. gegus 22 d. An (Pranczija).295Lietuvaekija 82:85 (45:40).L. Beruktien 11, L. Dambrauskait 2, J. Jutelyt 12, R. Kreivyt 5, D. Kurtinaitien 10, J. treimikyt 27, V. Tuomait 6, J. Vilutyt 9.Treneriai V. Gedvilas, Algirdas Paulauskas.

  1996 m. gegus 23 d. An. 296LietuvaPranczija 75:74 (41:38).L. Beruktien 15, L. Dambrauskait 3, J. Jutelyt 0, R. Kreivyt 6, D. Kurtinaitien 12, J. treimikyt 23, V. Tuomait 6, J. Vilutyt 10.Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  1996 m. gegus 24 d. An. 297LietuvaBosnija ir Hercegovina 88:81 (40:41).L. Beruktien 17, L. Dambrauskait 2, J. Jutelyt 8, R. Kreivyt 4, D. Kurtinaitien 8, R. Petronyt 0, J. treimikyt 19, V. Tuomait 15, J. Vilutyt 15.Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  1996 m. gegus 25 d. An. 298LietuvaSuomija 93:102 (47:45).L. Beruktien 16, L. Dambrauskait 4, J. Jutelyt 19, R. Kreivyt 8, D. Kurtinaitien 9, J. treimikyt 28, V. Tuomait 0, J. Vilutyt 9, N. Zakalskien 0.Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  1996 m. gegus 26 d. An. 299LietuvaLenkija 98:79 (57:42).R. Alelinait 0, L. Beruktien 27, L. Dambrauskait 0, J. Jutelyt 6, R. Kreivyt 8, D. Kurtinaitien 8, R. Petronyt 3, J. treimikyt 24, V. Tuomait 12, J. Vilutyt 10, N. Zakalskien 0. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  Naujomis jgomis papildytos rinktins 300-osios rungtyns

  Septyniolikos met prireik Lie tuvos moter krep i nio rinkti nei imtui tarp val s ty-bini rungtyni suaisti:

  200-osios aistos 1979 m. liepos 25 d. Vilniuje. 300-sias gerokai atjauninta rinktin visai metams baigiantis aid Lenkijos mieste Lodzje. Tai buvo naujos kartos krepi-ninki kriktas aukto lygio varybose. Jis nebuvo malo-nus, bet jo pamokos neabejotinai naudingos.

  1996 m. Lietuvos moter rinktin su treneriu V. Gedvilu atrankos varybose An (Pranczija)

  1996 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris Vydas Gedvilas

 • 182

  1996 m. gruodio 27 d. Lodz (Lenkija). 300LietuvaLenkija 57:91 (28:47).Agn Abromait 12, Rita Auktuolyt 4, Irena Baranauskait 12, Lina Brazdeikyt 8, Ela Briedyt 0, Gintar ipinyt 4, Rta Grinit 2, R. Kreivyt 6, Sigita Neverauskait 0, Jolanta Stasinait 8, Vaida Zagurskyt 1. Treneris V. Gedvilas.

  1996 m. gruodio 28 d. Lodz. 301LietuvaVengrija 46:86 (23:36).A. Abromait 10, R. Auktuolyt 0, I. Baranauskait 8, L. Brazdeikyt 7, E. Briedyt 3, G. ipinyt 7, R. Gri nit 0, R. Kreivyt 1, S. Neverauskait 3, V. Za gurskyt 7.Treneris V. Gedvilas.

  1996 m. gruodio 29 d. Lodz. 302Lietuvavedija 62:73 (33:37).Abromait 6, R. Auktuolyt 2, I. Baranauskait 13, L. Brazdeikyt 20, G. ipinyt 3, R. Grinit 0, R. Kreivyt 7, S. Neverauskait 8, V. Zagurskyt 3.Treneris V. Gedvilas.

  Didiausias triumfas, debiutai ir kart kaita (19972008 m.)

  Europos empionato ir paslpt vili metai

  Turbt nerasime n vieno tikro sportininko, juolab Lietuvos rinktins nario,

  kuris prie kiekvienas atsakingas varybas nepuose-lt savo svajoni, savo tiksl ar neturt j. Turjo toki svajoni, nors ir giliai slepiam, ms krepi-ninks. Lietuvos rinktins kapiton Dalia Kurtinaitie-n: empionat vaiavome turdamos tiksl gar-bingai jame dalyvauti . Apie medalius svajojome tik sapnuose...

  Intensyviai rengtis Europos empionatui Lietuvos rinktin pradjo jau ankstyv pavasar. Rengimasis buvo visais poiriais nelengvas. Gelbjo nepapras-tas rinktins nari entuziazmas. D. Kurtinaitien: Ren-gimasis empionatui buvo sudtingas. Sals, kurioje treniravoms Kaune, persirengimo patalpose nebu-vo... karto vandens. Bet rinktins aidj nuotaika buvo puiki. I nieko nedarme tragedijos.

  Pirmos varybos, kuriose aid atnaujinta Lietuvos moter rinktin, buvo keturi rinktini turnyras Palan-goje. Turnyre lietuvaits um pirm viet.

  1997 m. balandio 26 d. Palanga. 303LietuvaBaltarusija 78:65 (41:35).I. Baranauskait 18, L. Brazdeikyt 2, L. Dambrauskait 28, J. Jutelyt 9, R. Kreivyt 3, Jurgita Paliaukait 2, Jolanta Stasinait 2, J. Vilutyt 14.Treneris V. Gedvilas.

  1997 m. balandio 27 d. Palanga. 304LietuvaLatvija 76:72 (35:35; 68:68).I. Baranauskait 12, L. Brazdeikyt 9, L. Dambrauskait 10, J. Jutelyt 23, R. Kreivyt 10, J. Paliaukait 0, J. Sta sinait 4, J. Vilutyt 8.Treneris V. Gedvilas.

  Gero lygio keturi rinktini varybos buvo sureng-tos Pranczijos miestuose. Ten lietuvaits varsi su pa-jgiomis Lenkijos, Pranczijos rinktinmis. Ir tame tur-nyre Lietuvos rinktin niekam neuleido pirmos vietos.

  Lietuvos krepininks laimjo ir trei turnyr Pa-nevyje. Visa tai, be abejo, teik vili tiek paioms aidjoms, treneriams, tiek krepinio aistruoliams.

  1997 m. gegus 9 d. Kosadas (Pranczija). 305LietuvaLenkija 71:70 (31:47).R. Alelinait 3, I. Baranauskait 4, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 14, J. Jutelyt 6, R. Kreivyt 0, Ingrida Marazait 0, Diana Razmait 2, Jolanta Stasinait 0, J. treimikyt 30, Rima Vadapalait 0, J. Vilutyt 12.Treneris V. Gedvilas.

  1997 m. gegus 10 d. Mirandas (Pranczija). 306LietuvaPranczija 72:67 (35:32).A. Abromait 4, R. Alelinait 2, I. Baranauskait 4, L. Brazdeikyt 2, L. Dambrauskait 19, J. Jutelyt 8, R. Kreivyt 3, I. Marazait 2, D. Razmait 0, J. Stasinait 0, J. treimikyt 18, R. Vadapalait 1, J. Vilutyt 9.Treneris V. Gedvilas.

 • 183

  1997 m. gegus 11 d. Tulza (Pranczija). 307LietuvaPortugalija 69:72 (36:41).A. Abromait 8, R. Alelinait 6, I. Baranauskait 4, L. Brazdeikyt 4, L. Dambrauskait 15, J. Jutelyt 5, R. Kreivyt 3, I. Marazait 0, D. Razmait 2, J. Stasinait 4, J. treimikyt 10, R. Vadapalait 2,J. Vilutyt 6.Treneris V. Gedvilas.

  1997 m. gegus 24 d. Panevys. 308LietuvaLenkija 84:67 (49:34).R. Alelinait 0, I. Baranauskait 2, L. Brazdeikyt 1, L. Dambrauskait 14, J. Jutelyt 12, Aneta Kauait 2, Jurgita Kauait 0, R. Kreivyt 5, D. Kurtinaitien 15, I. Marazait 0, R. Petronyt 1, Auks Steponaviit 2, J. treimikyt 17,J. Vilutyt 13. Treneris V. Gedvilas.

  1997 m. gegus 26 d. Panevys. 309LietuvaRusija 89:84 (46:41).R. Alelinait 0, I. Baranauskait 2, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 9, J. Jutelyt 16, A. Kauait 8, J. Kauait 0, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 8, R. Petronyt 2, J. treimikyt 26, J. Vilutyt 18.Treneris V. Gedvilas.

  Penkt kart su JAV rinktine. Ir vl truputis nerimo

  Paskutinis turnyras, ku riame aid Lietuvos rin ktin prie Europos em pionat, sureng-tas Vokietijoje, Brmene. ia

  ms krepininks penkt kart aid su JAV krepi-ninkmis ir su dviem bsimosiomis varovmis emy-no empionate: Italija ir Vokietija. Nelaimjusi n vien rungtyni, Lietuvos rinktin liko ketvirta. Lau-kiant svarbiausio 1997 m. moter krepinio vykio emyno empionato, iek tiek nerimauta. Nors buvo ir vili.

  1997 m. gegus 30 d. Brmenas (Vokietija). 310LietuvaJAV 56:70 (30:38).R. Alelinait 4, I. Baranauskait 0, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 2, J. Jutelyt 12, A. Kauait 2, J. Kau ait 0, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 2, R. Pet ronyt 2, J. treimikyt 22, J. Vilutyt 10.Treneris V. Gedvilas.

  1997 m. gegus 31 d. Brmenas. 311LietuvaItalija 64:65 (34:32).R. Alelinait 4, I. Baranauskait 4, L. Dambrauskait 12, J. Jutelyt 13, A. Kauait 3,J. Kauait 2, R. Krei vyt 3, D. Kurtinaitien 6, R. Petronyt 0, J. treimikyt 6, J. Vilutyt 11. Treneris V. Gedvilas.

  1997 m. birelio 1 d. Brmenas. 312LietuvaVokietija 72:92 (30:53).R. Alelinait 4, I. Baranauskait 0, L. Brazdeikyt 4, L. Dambrauskait 4, J. Jutelyt 7, A. Kauait 9, J. Kau ait 0, R. Kreivyt 3, D. Kurtinaitien 18, R. Pet ronyt 2, J. treimikyt 6, J. Vilutyt 15.Treneris V. Gedvilas.

  Labai kukliai ilydtos...

  Trei kart Lietuvos moter krepinio rin kti n aid dl Europos empionato apdo-

  vanojim: pirm 1938, antr 1995 m. Taip ir norjo-si visiems pasakyti, gal tas treiasis kartas nemeluos?

  Nors labai dideli vili maa kas turjo, nebent paios krepininks. Viena garbiausi Lietuvos krep-ininki, dvylika met vilkjusi ms alies rinktins aprang, daugiausia jai tak pelniusi ir XXVI Europos empionate galingai tempusi ms rinktins veim pergals link Lina Dambrauskait: I ms rinktins ger rezultat niekas nesitikjo ir nelauk. Rinktin-je nebebuvo net trij labiausiai pa tyrusi aidj: V. Tuomaits, L. Beruktiens, I. Jon kuts. Krepinio federacijos vadovai moterims skyr deimteriopai ma-iau dmesio ir l negu vyr rinktinei. Patys trene-riai kukliai kalbjo tik apie penkt viet. empiona-t Vengrijoje bildjome autobusu. Sportin apranga vos spjo atkeliauti rungtyni dien. Nauji krepinio bateliai taip tryn kojas, kad po kiekvien rungtyni kojins buvo kruvinos.

  Bet mes, aidjos, tikjome, kad galime ukopti aukiau negu penktoji vieta. Mes, ko gero, pirmo-sios supratome, kad rinktin tai ne kelios pajgios krepininks, o komanda tai lyg eima, lyg vienas kumtis. Juk beveik kiekviena i ms jau buvo u-sigrdinusios SSRS empionatuose, kitose svarbiose varybose, maiusios ir ilto, ir alto. Todl tikjome savo jgomis...

  Gera pradia ir... vienintel neskm

  XXVI Europos em pionat Lietuvos rinktin pradjo rungtynmis su jauna, spar-

  iai tobuljania, kaip visada gera aidimo technika ir vairia taktika pasiyminia ekijos rinktine. Su ia ekipa aisti niekuomet nebuvo lengva. Ir paskutins rungtyns su ekija io empionato atrankos varybo-se prie metus buvo pralaimtos (82:85). Ir dabar aik-tje buvo lygios varovs: pirmo klinio rezultatas 48:48. Bet rungtyni rezultatas palankus lietuvaitms: 89:82.

  Kitos rungtyns su viena autoritetingiausi Seno-jo emyno rinktini Jugoslavija. Varovs iki rung-tyni pabaigos ilaik per pirm klin gyt iok tok pranaum ir laimjo rungtynes 82:79. Tai buvo vie-nintelis Lietuvos rinktins klupteljimas XXVI Europos empionato baigiamosiose varybose.

 • 184

  Nelengvas kelias iki pusfinalio

  Pogrupio varybose dar reik jo aisti su trimis var-ovmis. Vokietijos rink-

  tin ms merginos veik gana didele persvara, o su Ukraina buvo daug vargo. Vargas ir didels pastangos nenujo veltui. Bet kuo sunkiau pasiekta pergal, tuo ji vertesn, tuo daugiau pasitikjimo ir ryto ji kvepia.

  L. Dambrauskait: Kiekvienas rungtynes aidme vis geriau ir geriau.

  D. Kurtinaitien: Su kiekviena pergale apetitas augo. Nuotaikos gerjo kiekvien dien, po kiekvien laimt rungtyni.

  Paskutines pogrupio rungtynes su Ispanija laim-jo ms krepininks. Tai buvo penktoji pergal per eerias aistas rungtynes, atvrusi keli ketvirtfina-l. D. Kurtinaitien: Pasibaigus pogrupio varyboms susirinkome visos, nuoirdiai pasikalbjome, pra-djome usiminti net... apie empionato medalius. Jausmas buvo nenusakomas! Taip visos ir usidegme laimti medalius.

  kart tas klastingas ir negailestingas ketvirtfinalio barjeras buvo veiktas nesunkiai: vis geriau aidian-ios lietuvaits laimjo rungtynes su Moldovos rinkti-ne ir pasiek empionato pusfinal. Europos empio-nato medali blizgesys jau buvo matyti.

  Sunkiausios rungtyns pusfinalio

  Siekiant galimybs ai sti dl empionato aukso, reikjo per pusfinalio

  rungtynes nugalti Vokietijos rinktin. Su Vokietijos krepininkmis iame empionate msiks jau buvo

  aidusios: prie eias dienas rungtynes buvo laimju-si Lietuvos rinktin. Bet dabar pusfinalio rungtyns. J maiausia vert sidabro medaliai ir tiltas final.

  Jau irimas emyno empionato medali blizgesys taip pat dar savo. Lietuvos rinktin vos tako skirtumu laimjo pirm klin, bet to menkuio pranaumo iki rungtyni pabaigos neilaik. Prabgus rungtyni lai-kui 70:70. Pratsimas. Ir tas papildomas penkias mi-nutes n viena varov nenorjo nusileisti. Bet t kart Fortna ypsojosi atkakliosioms lietuvaitms. O ji da-niausiai ypsosi pajgiausiems. Lietuva laimjo 78:77.

  L. Dambrauskait: Mes kiekvien kart kovojome dl pergals ne kiekviena atskirai, o visos kartu. Po pergals pusfinalyje prie vokietes patikjome, kad galime drsiai aisti dl Europos empionato aukso.

  Lietuvos vliava ant aukiausio Europos empionato stiebo kilo Lietuvos moter rinktins, Lietuvos garbei

  Po 59-eri met Lietu-vos moter krepinio rinktin gimtinei vl pa-dovanojo Europos em-pionato medalius, t kart didiausios ver-

  ts aukso. Ir Senojo emyno empioni titul. Per labai sunkias finalo rungtynes nugaljusios

  Slovakij 72:62, Lietuvos krepininks pasiek sep-tint pergal per atuonerias rungtynes ir primin Eu-ropai ir pasauliui, kad Lietuva ir moter krepinio kratas.

  L. Dambrauskait: Net ir dabar, prajus jau 12 met, nemanoma nusakyti, kas djosi ms irdyse, kai iki finalo rungtyni pabaigos buvo likusios tik kelios se-

  1997 m. Europos moter krepinio empions taur Lietuvos rinktinei. Ji trenerio A. Paulausko rankose. I kairs: D. Kurtinaitien, R. Petronyt, R. Kreivyt, L. Dambrauskait, V. Gedvilas, J. ir A. Kauaits, A. Paulauskas, L. Brazdeikyt, taurs ustotos J. Jutelyt, J. treimikyt, J. Vilutyt, R. Alelinait, I. Baranauskait

 • 185

  kunds, o mes turjome deimties tak persvar. Tik tada patikjome, kad mes Europos empions. Nuai-djus rungtyni pabaig skelbianiai sirenai, puolme viena kitai glb, verkme, rkme i diaugsmo... Nuovargis ir ta nepaprasta tampa liko kakur nuoa-ly, j kaip ir nebuvo. Mtme auktyn trener.

  Lietuvos moter rinktin laimjo empionato auk-s ir gavo teis aisti 1998 m. pasaulio empio nate.

  Naktis i pasakos. Auksins merginos nuoirdiai ir graiai sutiktos

  Nedrsios svajo ns, giliai gi-liai slp tos viltys isipild. Ge-rai, kai mogus moka graiai ir drsiai svajoti, bet didiausia laim, kai mogus knija savo

  svajones tikrovje. i latvi raytojo V. Lacio prasmin-ga mintis graiai parodo ms krepininki keli nuo svajoni iki realybs.

  L. Dambrauskait: Apstulbusios, tiesiog pritrenktos buvome, kai mus Karmlavos oro uoste pasitiko ne tik savikiai, bet ir marios krepinio aistruoli. Lipant i lktuvo mus nukreiptos tviesk proektori viesos, minia skandavo Auksins mergaits! Auksins mergai-ts! Tiesiog nesitikjome tokio sutikimo, nes nebuvo-me ilepintos iskirtinio dmesio. Ta nuostabi Europos empioni medali teikimo ceremonija ir ta stebuklin-ga naktis oro uoste buvo tarsi pasaka, kuri vainikavo ilgus metus trukus tris krepinio aiktje. Tada jaut-ms lyg princess: valdios vyrai arst komplimentus, reng primimus, teik apdovanojimus, spauda ir tele-vizija mirgjo nuo ms nuotrauk, vaizdo ra. Bene

  didiausias atpildas: moni dkingumas, dmesys. mons atpaino gatvse... Tuomet tikrai jautsi, kad moter krepinis kyla tarsi Feniksas i pelen.

  D. Kurtinaitien: Rinktin Vengrij atvaiavo autobusu. Po laimt pusfinalio rungtyni tuometi-nis susisiekimo ministras Algis valiauskas paad-jo: jei bus medaliai, rinktin namo skris lktuvu. Mi-nistras savo od itesjo: lktuvas lauk Budapeto oro uoste.

  Kas gi lm i puiki Lietuvos moter krepinio rinktins pergal? Paprasto atsakymo ia nra. Lm daug kas: ir ilgi triso metai prie empionat, ir dau-gelis veiksni empionato metu.

  D. Kurtinaitien: Manau, kad pagrindin prieas-tis, nulmusi ms pergal, buvo vyravusi komandoje atmosfera.

  Gal ia galtume pasiremti ir JAV raytoju, filosofu R. V. Emersonu: Niekada didingi tikslai nebuvo pa-siekti be entuziazmo.

  1997 m. birelio 6 d. Zalaegersegas (Vengrija). 313Lietuvaekija 89:82 (48:48).

  1997.m. birelio 7 d. Zalaegersegas. 314LietuvaJugoslavija 79:82 (35:38).

  1997 m. birelio 8 d. Zalaegersegas. 315LietuvaVokietija. 75:67 (38:32).

  1997 m. birelio 10 d. Zalaegersegas. 316LietuvaUkraina. 73:70 (35:33).

  1997 m. Laimjus finalo rungtynes: V. Gedvilas ir komandos kapiton R. Kreivyt laimingojo krepio tinklel parve namo

  1997 m. Europos moter krepinio empionato laimtojos taur parveta Lietuv

 • 186

  1997 m. birelio 11 d. Zalaegersegas. 317LietuvaIspanija 78:67 (39:42).

  1997 m. birelio 13 d. Budapetas. 318LietuvaMoldova. 68:53 (39:26).

  57 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXVI Europos empionato baigiamsias varybas 1997 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak313 314 315 316 317 318 319 320

  R. Alelinait 0 2 4 0 2 0 0 9 8 17

  I. Baranauskait 3 2 2 5

  L. Brazdeikyt 0 1 0

  L. Dambrauskait 10 10 10 14 16 10 14 23 8 107

  J. Jutelyt 13 10 12 6 17 6 12 8 8 84

  A. Kauait 0 4 0 3 4

  J. Kauait 10 4 0 2 0 0 6 16

  R. Kreivyt 0 4 7 2 0 3 6 1 8 23

  D. Kurtinaitien 15 18 11 14 11 4 17 8 8 98

  R. Petronyt 0 0 0 3 0

  J. treimikyt 26 20 12 22 26 23 18 9 8 156

  J. Vilutyt 25 11 9 11 6 17 9 14 8 102

  Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas

  1997 m. auniosioms Lietuvos krepininkms, j treneriams ir vadovams valstybs apdovanojimai i Respublikos Prezidento A. Brazausko rank. I kairs: S. Samulnas, K. Pilipauskas, R. Kurtinaitis, A. Povilinas, R. Petronyt, J. Jutelyt, R. umbakyt (gydytoja), J. Kauait, R. Kreivyt, L. Brazdeikyt, L. Dambrauskait, I. Baranauskait, Respublikos Prezidentas A. Brazauskas, J. treimikyt, V. Gedvilas, R. Alelinait, A. Paulauskas, K. Medvedevas, A. valiauskas, A. Kauait, A. Mekauskas, A. Ivaauskas (delegacijos vadovas), prof. A. Matulionis

  1997 m. birelio 14 d. Budapetas. 319LietuvaVokietija 78:77 (34:33; 70:70).

  1997 m. birelio 15 d. Budapetas. 320LietuvaSlovakija 72:62 (30:29).

 • 187

  Pirm kart Brazilijos krepinio aiktse

  Rengdamasi XIII pasaulio moter krepinio empio-natui, jau 1998 m. balan-

  d Lietuvos rinktin aid dvejas tarpvalstybines rungtynes su Rusija ir ikeliavo... Piet Amerik, vien galingiausi io emyno (ir pasaulio) krepi-nio al Brazilij. Brazilijos moter krepinio rink-tin pasaulio empion, aisdama namie buvo per stipri varov vl atjaunintai Lietuvos rinktinei: joje aid tik penkios Europos empions. Brazili-joje visas ketverias aistas rungtynes laimjo aikts eimininks. Bet pamokos ms aidjoms buvo geros.

  1998 m. balandio 15 d. Klaipda. 321LietuvaRusija 55:78 (30:31).R. Alelinait 3, L. Brazdeikyt 9, Kristina Kalesinskait 18, R. Kreivyt 0, Ligita Levnait 9, Ingrida Marazait 0, Iveta Marauskait 2, Diana Razmait 5, Kristina Ruktelyt 0, Jolanta Stasinait 2, Rima Vadapalait 5, V. Zagurskyt 2.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. balandio 16 d. Klaipda. 322LietuvaRusija 68:99 (34:47).A. Abromait 9, R. Alelinait 11, L. Brazdeikyt 10, L. Beruktien 8, K. Kalesinskait 0, L. Levnait 7, I. Marazait 2, S. Neverauskait 0, D. Razmait 5, J. Stasinait 3, R. Vadapalait 9, V. Zagurskyt 4.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. balandio 30 d. Fortaleza (Brazilija). 323LietuvaBrazilija 67:96 (30:50).A. Abromait 10, R. Alelinait 2, L. Beruktien 13, L. Dambrauskait 10, K. Kalesinskait 16, R. Kreivyt 0, L. Levnait 0, I. Marazait 3, J. Stasinait 1, R. Vadapalait 0, J. Vilutyt 12. Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. gegus 1 d. Natalis (Brazilija). 324LietuvaBrazilija 73:99 (37:62).A. Abromait 4, R. Alelinait 3, L. Beruktien 7, L. Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 14, K. Kale sinskait 15, R. Kreivyt 5, L. Levnait 0, I. Marazait 0, R. Vadapalait 0, J. Vilutyt 14. Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. gegus 2 d. Resif (Brazilija). 325LietuvaBrazilija 84:94 (38:48).A. Abromait 2, R. Alelinait 13, L. Beruktien 3, L. Brazdeikyt 9, L. Dambrauskait 22, K. Kalesinskait 14, R. Kreivyt 0, L. Lvenait 0,I. Marazait 5, J. Sta sinait 0, R. Vadapalait 3, J. Vilutyt 13.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. gegus 4 d. Masejo (Brazilija). 326LietuvaBrazilija 62:96 (29:55).A. Abromait 2, R. Alelinait 17, L. Beruktien 7, L. Braz deikyt 12, L. Dambrauskait 7, K. Kalesinskait 6, R. Kreivyt 0, L. Levnait 0, I. Marazait 1, J. Sta sinait 2, R. Vadapalait 6, J. Vilutyt 2.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs stovi: V. Gedvilas, R. umbakyt, V. Tuomait, J. Vilutyt, R. Kreivyt, R. Alelinait, K. Kalesinskait, J. treimikyt, D. Kurtinaitien, A. Paulauskas. Klpo: L. Beruktien, R. Vadapalait, L. Dam brauskait, K. Medvedevas (masauotojas)

 • 188

  Su kaimynmis aista skmingiau

  Grusi Lietuv, ms rink-tin laimjo keturi koman-d turnyr, surengt Vilniuje,

  o Lenkijos mieste Gdynje pasidalijo po pergal su kaimynins alies rinktine. Grus D. Kurtinaitienei, J. treimikytei, V. Tuomaitei, rinktin ikeliavo Vokie-tij, pasaulio empionat.

  1998 m. gegus 9 d. Vilnius. 327LietuvaLatvija 76:59 (41:28).R. Alelinait 4, L. Beruktien 14, L. Dambrauskait 16, K. Kalesinskait 6, R. Kreivyt 2, D. Kurtinaitien 6, J. treimikyt 6, V. Tuomait 2, R. Vadapalait 9, J. Vi lutyt 11.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. gegus 10 d. Vilnius. 328LietuvaBaltarusija 76:50 (37:25).R. Alelinait 0, L. Beruktien 10, L. Dambrauskait 11, K. Kalesinskait 9, R. Kreivyt 3, D. Kurtinaitien 12, J. treimikyt 2, V. Tuomait 10, R. Vadapalait 5, J. Vilutyt 14.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. gegus 18 d. Gdyn (Lenkija). 329LietuvaLenkija 65:69 (34:32).R. Alelinait 6, L. Beruktien 14, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 8, D. Jodeikait 0, K. Kalesinskait 2, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 13, J. treimikyt 3, V. Tuomait 3, R. Vadapalait 3, J. Vilutyt 13.Treneris V. Gedvilas.

  1330 998 m. gegus 19 d. Gdyn. LietuvaLenkija 71:53 (47:19).R. Alelinait 2, L. Beruktien 8, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 16, D. Jodeikait 3, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 5, J. treimikyt 8, V. Tuomait 16, R. Va dapalait 0, J. Vilutyt 13. Treneris V. Gedvilas.

  Sunki debiuto pasaulio empionate pradia

  Jau trylikt kart paj-giausios ms planetos moter rinktins varsi

  dl geriausios vardo. Lie tuvos moter rinktin tok gin- pateko pirm kart. Varytis reikjo su penkiolikos pasaulio ali rinktinmis. Debiutani dalia nebuvo lengva. Ir dl varyb masto bei svarbos, ir dl to, kad pogrupi varovs buvo nepaprastai galingos: bsimos pasaulio empions JAV, sidabro medalininks Rusijos krepininks. O ir kitos varovs buvo nepsios.

  Pirmas rungtynes su Afrikos emyno atstovmis Senegalo krepininkmis lietuvaits laimjo nesun-kiai. O kitas rungtynes reikjo aisti su JAV. Varovs buvo pajgesns. Nepavyko atsilaikyti ir prie greitas, tikslias Azijos krepinio atstoves Japonijos krepi-ninkes. Vis dlto kit empionato etap atuntfinal ms rinktinei prasibrauti pavyko. ia reikalai klost-si geriau. Po lygaus aidimo pirmavusi pirm klin, Lietuvos rinktin nusileido Rusijos krepininkms, bet per kitas taip pat labai sunkias rungtynes privert pa-siduoti Kinij (72:70) ir Ispanij (66:63). Dl i per-gali Lietuvos krepininks tarp atuoni stipriausi pasaulio ekip. Lauk ketvirtfinalis.

  1998 m. Prie ivykstant pasaulio empionat. I kairs stovi: J. Vilutyt, R. Alelinait-Jankovska, L. Brazdeikyt, D. Kur tinaitien, R. Vadapalait, J. treimikyt. Sdi: K. Kalesinskait, L. Dambrauskait, R. Kreivyt, V. Tuomait, D. Jo deikait, L. Beruktien

 • 189

  Ketvirtfinalio rungtyns su Brazilija

  Lygiai prie mnes Lie-tuvos krepininks Bra-zilijoje buvo pralaim-

  jusios ketverias rungtynes ios alies rinktinei. Pra -laimjo gana rykia persvara. Ar turjo galimyb Lie -tuvos rinktin pasaulio empionate rimtai pa si prie inti galingoms varovms? Be to, pralaimjus trejas i e-eri ia, Vokietijoje, aist empionato rungtyni. Taip, ms krepininks buvo aunios: jos ne tik ne-palo po keleto neskmi, bet, pasimokiusios i rung ty ni, aist Brazilijoje, buvo lygiaverts varo-vs. Per ketvirtfinalio rungtynes Lietuvos rinktin ne tik sumaino varovi pirmajame klinyje gyt ne taip jau grsming persvar, bet buvo netoli pergals, netoli didels empionato staigmenos. Tiesa, labiau patyrusioms tokio masto varybose varovms msi-ks nusileido (70:72), bet tai buvo rungtyns, pateisi-nusios Europos empions Lietuvos rinktins meistri-kum ir presti.

  Lietuvos moter rinktin eta pasaulyje

  Pralaimjus ketvirtfina-lio rungtynes, liko gali-myb aisti empionate

  dl penktos vietos. Nugaljusios sen pastam Slovakijos rinktin, antr kart tame empionate rei-kjo aisti su Ispanija. Nors pirm klin laimjo lietu-vaits, rungtynes ispans. ioms atiteko penkta, ms rinktinei eta vieta. Debiutas, kurio pradia buvo gana nesk minga, pasisek!

  1998 m. gegus 26 d. Karlsruk (Vokietija). 331LietuvaSenegalas 82:53 (46:34).

  1998 m. gegus 27 d. Karlsruk. 332LietuvaJAV 61:87 (33:51).

  1998 m. gegus 28 d. Karlsruk. 333LietuvaJaponija 94:103 (51:59).

  1998 m. gegus 30 d. Brmenas (Vokietija). 334LietuvaRusija 52:61 (32:29).

  1998 m. gegus 31 d. Brmenas. 335LietuvaKinija 72:70 (38:32).

  1998 m. birelio 1 d. Brmenas. 336LietuvaIspanija 66:63 (30:35).

  1998 m. birelio 4 d. Berlynas. 337LietuvaBrazilija 70:72 (33:39).

  1998 m. birelio 6 d. Berlynas. 338LietuvaSlovakija 66:58 (38:31).

  1998 m. birelio 7 d. Berlynas. 339LietuvaIspanija 59:70 (36:35).

  1998 m. gruodio 26 d. Briuselis. 340LietuvaAnglija 72:52 (41: 24).I. Baranauskait 10, Sandra Gelumbickait 4, L. Le vnait-Kinkeviien 10, Vita Mikliit 4, Sigita Neverauskait 2, Iveta Rimkut 0, Jolanta Stasinait 16, Vilma Tamuleviit 6,Kristina sait 4, Vaida Zagurskyt 16. Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. Lietuvos moter krepinio rinktin XIII pasaulio empionate. I kairs stovi: A. Ivaauskas, V. Gedvilas, D. Kurtinaitien, J. treimikyt, V. Tuomait, D. Jodeikait, R. Jankovska, L. Brazdeikyt, K. Kalesinskait, J. Vilutyt, A. Paulauskas. Klpo: K. Medvedevas, L. Beruktien, R. Vadapalait, R. Kreivyt, L. Dambrauskait, R. umbakyt

 • 190

  1998 m. gruodio 27 d. Briuselis. 341LietuvaTurkija 56:81 (25:41).I. Baranauskait 2, S. Gelumbickait 6, L. Kinkeviien 12, V. Mikliit 0, S. Neverauskait 0, I. Rimkut 0, J. Stasinait 7, V. Tamuleviit 13, K. sait 9, V. Za gurskyt 7.Treneris V. Gedvilas.

  1998 m. gruodio 28 d. arlerua (Belgija). 342LietuvaTurkija 68:76 (32:40).I. Baranauskait 14, S. Gelumbickait 4, L. Kin keviien 24, I. Rimkut 0, J. Stasinait 12, V. Ta muleviit 4, K. sait 0, V. Zagurskyt 10.Treneris V. Gedvilas.

  Vl Europos empionato metai

  Lietuvos moter krepinio rinktinei 1999 m. buvo ypa-tingi. Ne todl, kad vl vyko

  Europos empionatas, o todl, kad ms krepinin-ks dalyvavo empionate turdamos emyno empi-oni titul. Tai reik, kad visos varovs btinai stengsis aisti negaildamos pastang: kas nenori si-rayti savo istorij pergals prie Europos empio-n? Ms rinktins peius (vis pirma aidj psichi-k) slg visiems inoma, patikrinta tiesa, kad pergal, titul sunku laimti, bet dar sunkiau juos i-laikyti. Ar pavyks ms auksinms mergaitms pa-neigti i ties?

  Geroms prognozms prieasi buvo: i prie Eu-ropos empionat aist devyneri tarpvalstybini rungtyni ms rinktin laimjo septynerias. Laimtos rungtyns prie Europos empionate dalyvausianias Latvijos ir Vokietijos rinktines, bet skaudiai pralaim-ta Rusijos krepininkms. Greta optimistini progno-zi buvo ir nerimo.

  1999 m. balandio 28 d. Klaipda. 343LietuvaLatvija 81:68 (44:28).A. Abromait 5, R. Alelinait 2, I. Baranauskait 4, L. Be ruktien 9, L. Brazdeikyt 10, L. Dambrauskait 14, D. Jodeikait 10, K. Kalesinskait 10, L. Kinkeviien 3, R. Kreivyt 9, D. Razmait 5, Vilma Tamuleviit 3.Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. balandio 19 d. Klaipda. 344LietuvaLatvija 94:82 (37:42).A. Abromait 5, R. Alelinait 9, I. Baranauskait 10, L. Beruktien 12, L. Brazdeikyt 2, L. Dambrauskait 11, D. Jodeikait 13, K. Kalesinskait 13, L. Kin keviien 10, R. Kreivyt 0, V. Tamuleviit 9, V. Za gurskyt 0.Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. gegus 2 d. Klaipda. 345LietuvaBelgija 74:52 (38:22).R. Alelinait 2, I. Baranauskait 10, L. Beruktien 8, L. Brazdeikyt 12, L. Dambrauskait 9, D. Jodeikait 21, K. Kalesinskait 4, L. Kinkeviien 0, R. Kreivyt 1, V. Tamuleviit 7, V. Zagurskyt 0. Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. gegus 3 d. Klaipda. 346LietuvaBelgija 89:57 (30:29).R. Alelinait 6, I. Baranauskait 6, L. Beruktien 10, L. Brazdeikyt 9, L. Dambrauskait 4, D. Jodeikait 14, L. Kinkeviien 13, R. Kreivyt 0, V. Tamuleviit 27, V. Zagurskyt 0.Treneris V. Gedvilas.

  58 lentel. Lietuvos krepininki indlis XIII pasaulio empionato varybas 1998 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak331 332 333 334 335 336 337 338 339

  R. Alelinait-Jankovska 0 4 2 0 0 0 6 6

  L. Beruktien 8 15 22 11 18 13 13 16 3 9 119

  L. Brazdeikyt 0 0 2 0

  L. Dambrauskait 13 4 5 2 13 4 9 5 10 9 65

  D. Jodeikait 0 0 6 9 4 15

  K. Kalesinskait 6 8 15 1 9 0 0 0 8 39

  R. Kreivyt 1 2 1 1 3 2 0 0 0 9 10

  D. Kurtinaitien 8 1 14 4 4 10 10 9 12 9 72

  J. treimikyt 18 18 25 12 10 15 21 17 7 9 143

  V. Tuomait 6 4 0 7 0 6 5 6 4 9 38

  R. Vadapalait 7 0 0 0 0 5 7

  J. Vilutyt 15 5 12 12 15 16 12 7 14 9 108

  Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas

 • 191

  1999 m. geg347 us 7 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 61:54 (28:20).R. Alelinait 3, I. Baranauskait 2, L. Brazdeikyt 8, L. Dambrauskait 2, D. Jodeikait 12, K. Kalesinskait 12, L. Kinkeviien 1, R. Kreivyt 8, J. treimikyt 13.Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. gegus 8 d. Kaunas. 348LietuvaRusija 63:105 (32:51).R. Alelinait 8, I. Baranauskait 6, L. Brazdeikyt 8, L. Dambrauskait 7, D. Jodeikait 7, I. Jonkut 8, K. Ka lesinskait 2, L. Kinkeviien 5, R. Kreivyt 3, J. treimikyt 8, V. Tamuleviit 1. Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. gegus 9 d. Kaunas. 349LietuvaTurkija 67:61 (26:33).R. Alelinait 9, I. Barnauskait 0, L. Brazdeikyt 0, L. Dambrauskait 18, D. Jodeikait 7, I. Jonkut 16, K. Kalesinskait 4, L. Kinkeviien 0, R. Kreivyt 3, J. treimikyt 10, V. Tamuleviit 0. Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. gegus 20 d. Rotenburgas 350(Vokietija).LietuvaVengrija 59:72 (30:32).R. Alelinait 0, I. Baranauskait 0, L. Beruktien 7, L. Dambrauskait 0, D. Jodeikait 9, I. Jonkut 21, K. Kalesinskait 0, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 6, J. treimikyt 6, J. Vilutyt 10. Treneris V. Gedvilas.

  1999 m. gegus 21 d. Rotenburgas. 351LietuvaVokietija 78:68 (39:36).R. Alelinait 0, L. Beruktien 11, L. Dambrauskait 11, I. Jonkut 13, R. Kreivyt 0, D. Kurtinaitien 7, J. treimikyt 16, J. Vilutyt 20.Treneris V. Gedvilas.

  Nelengva empioni kelio pradia

  Kaip ir buvo tiktasi, jau nuo pat pirmj XXVII Euro-pos empionato rungtyni

  ms krepininkms reikjo sutelkti didiausias pa-stangas. Pirma varov empionato eiminink Lenkijos rinktin. Kaip paaiks vliau to empiona-to laimtoja. Su kaimynmis varytis visuomet nebuvo lengva. Taip atsitiko ir kart. Bet jau po pirmo kli-nio gyt pranaum Lietuvos krepininks isaugojo iki pat rungtyni pabaigos. Ir laimjo. Pirmas ings-nis empionikas.

  Kitose rungtynse prie ms rinktin isirikiavo stipri, neblogai pastama Italijos rinktin. Rungty-ni eiga gana panai: laimjusios klin, lietuvai-ts laimjo ir rungtynes. Dar vienas empionikas ingsnis.

  Treios rungtyns. O ia neretai koj pakianti Jugoslavijos ekipa. Gal tie kojos pakiimai buvo pali-k msiki atmintyje nelinksm prisiminim, gal ki-tos prieastys privert Lietuvos krepininkes aisti l-tok, nerezultatyv krepin ir... pralaimti 55:59. Tai buvo pirma Lietuvos rinktins Europos empions neskm emyno empionate. Dabar nebuvo galima niekam pralaimti. Suprato tai lietuvaits. Su ekijos rinktine joms neuteko rungtynms skirto laiko ro-dyti savo pranaumui. Reikjo rungtynes pratsti. T penkiaminut ms rinktin laimjo net 14:4 ir eng trei, taip reikaling, pergaling ingsn.

  Ketvirtfinalis i tikrj piktas

  Per paskutines pogrupio rungtynes ir aidjos, ir tre-neriai, ir ms rinktins ger-

  bj gretos galjo atsikvpti: Lietuvos rinktin buvo daug pranaesn u savo varoves i Bosnijos ir Her-cegovinos.

  Lietuvos krepininks, laimjusios ketverias i pen-keri pogrupio varyb rungtynes, gavo teis aisti ketvirtfinalio rungtynes. Laimjus jas laukt pusfina-lis, o paskui ir finalas...

  Varov tose svarbiose rungtynse taip pat gerai pastama ir, be abejo, labai pajgi Slovakijos rinkti-n. Prie dvejus metus Slovakija buvo Lietuvos rinkti-ns varov Europos empionato finale. Tada laimjo ms krepininks. Prie metus Slovakijos krepinin-ks turjo pripainti Lietuvos rinktins pranaum ir pasaulio empionate. Bet savo pranaum prie var-oves reikia rodyti per kiekvienas rungtynes i naujo. T kart per ketvirtfinalio rungtynes tokio pranaumo Lietuvos krepininkms nepavyko rodyti: jau per pir-m klin tolokai atsilikusios msiks antr gerokai prisivijo varoves, bet pavyti ir aplenkti nesteng. Pralaimjusi ketvirtfinalio rungtynes Lietuvos rinktin perleido Europos empions titul kitos alies krepi-ninkms.

  Lietuvos rinktin ir Europoje eta

  Pirmas rungtynes dl penktos vietos ms krepininks ai-d su Jugoslavija. kart

  skol grino ir rungtynes laimjo Lietuvos krepinin-ks. Antr kart aid ir su ekija. ekijos krepinin-ks buvo isaugojusios daugiau fizini ir psichini jg, nugaljo msikes ir um tame empionate penkt viet. Lietuvos rinktin liko eta. Bet ia dar ne visi nuostoliai: eta vieta nedav teiss ms krep-ininkms aisti Sidnjaus olimpini aidyni krepi-nio varybose.

  1999 m. gegus 28 d. Poznan (Lenkija). 352LietuvaLenkija 79:72 (38:30).

  1999 m. gegus 29 d. Poznan. 353LietuvaItalija 63:57 (31:24).

 • 192

  1999 m. gegus 30 d. Poznan. 354LietuvaJugoslavija 55:59 (33:35).

  1999 m. birelio 1 d. Poznan. 355Lietuvaekija 86:76 (38:40; 72:72).

  1999 m. birelio 2 d. Poznan. 356LietuvaBosnija ir Hercegovina 99:69 (60:35).

  1999 m. birelio 4 d. Katovicai. 357LietuvaSlovakija 63:69 (23:37).

  1999 m. birelio 5 d. Katovicai. 358LietuvaJugoslavija 71:57 (31:32).

  1999 m. birelio 6 d. Katovicai. 359Lietuvaekija 43:53 (25:28).

  Ir vl i pradiMetams baigiantis prasidjo at -ran kos varybos 2001 m. vy k-

  sianio Europos empionato bai giamsias varybas. Lietuvos rinktin aid pogrupyje, kuriame dar buvo Danijos, Vokietijos ir Rumunijos rinktins. Visas trejas pirmojo rato rungtynes laimjo ms krepininks. Reikminga, nes pasiekta sveiuose, buvo pergal prie Vokietij.

  1999 m. lapkriio 24 d. Kaunas. 360LietuvaDanija 90:58 (44:22).I. Baranauskait 6, L. Beruktien 12, L. Dambrauskait 18, D. Jodeikait 4, A. Kauait 4, R. Kreivyt 4, D. Kurtinaitien 9, J. treimikyt 18, R. Vadapalait 5, J. Vilutyt 10. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  1999 m. lapkriio 27 d. Desau (Vokietija). 361LietuvaVokietija 60:57 (23:18).R. Alelinait 0, I. Baranauskait 0, L. Beruktien 9, L. Dambrauskait 9, D. Jodeikait 5, D. Kurtinaitien 5, J. treimikyt 11, R. Vadapalait 9, J. Vilutyt 12. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  1999 m. gruodio 1 d. Panevys. 362LietuvaRumunija 80:63 (40:42).R. Alelinait 4, I. Baranauskait 2, L. Beruktien 6, L. Dambrauskait 8, D. Jodeikait 16, R. Kreivyt 1, I. Marazait 2, J. treimikyt 25, R. Vadapalait 0, J. Vi lutyt 16. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  Neskmingi rinktins startai

  Vl siliejus rinktin naujoms aidjoms, rengiantis 2000 m. gale vyksianioms Europos em-

  pionato atrankos varyboms, aista nemaai tarpvals-tybini rungtyni. Deja, j rezultatai buvo prasti: e-erios rungtyns ei pralaimjimai.

  2000 m. birelio 9 d. Pamj (Pranczija).363LietuvaPortugalija 55:70 (31:43).R. Alelinait-Jankovska 13, L. Brazdeikyt 4, L. Dam brauskait 8, S. Gelumbickait 4, L. Kinkeviien 0, Ilona Nikonovait-inskien 6, J. Stasinait 7, J. Vi lutyt 13, Rasa emantauskait 0. Treneris V. Gedvilas.

  59 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXVII Europos empionato baigiamsias varybas 1999 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak352 353 354 355 356 357 358 359

  R. Alelinait 0 6 3 0 3 8 6 20

  L. Beruktien 4 8 9 7 14 13 9 5 8 69

  L. Brazdeikyt 5 1 5

  L. Dambrauskait 11 10 4 11 - 6 17 6 7 65

  D. Jodeikait 31 5 0 6 4 42

  I. Jonkut 20 11 21 9 7 8 4 1 8 81

  K. Kalesinskait 0 5 0 3 5

  L. Kinkeviien 7 1 7

  R. Kreivyt 5 3 0 1 12 3 3 3 8 30

  D. Kurtinaitien 8 10 4 4 2 6 0 7 34

  J. treimikyt 17 16 13 14 13 9 13 10 8 105

  J. Vilutyt 14 5 4 34 13 22 4 7 96

  Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas

 • 193

  2000 m. birelio 10 d. Kosadas (Pranczija).364LietuvaPranczija 48:87 (26:38).L. Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 2, S. Gelumbickait 2, R. Jankovska 3, L. Kinkeviien 0, J. Stasinait 4, I. inskien 10, J. Vilutyt 16, R. emantauskait 0. Treneris V. Gedvilas.

  2000 m. birelio 11 d. Tulza (Pranczija).365LietuvaKroatija 68:72 (31:41).L. Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 13, S. Gelumbickait 2, R. Jankovska 0, L. Kinkeviien 14, J. Stasinait 7, I. inskien 7, J. Vilutyt 13, R. emantauskait 1.Treneris V. Gedvilas.

  2000 m. birelio 30 d. Sent Etjenas366(Pranczija).LietuvaPranczija 40:85 (19:42).A. Abromait 10, I. Baranauskait 6, L. Braz deikyt 8, L. Dambrauskait 4, S. Gelumbickait 0, R. Jankovska 0, D. Jodeikait 8, L. Kinkeviien 2, R. Kreivyt 0, J. Sta sinait 0, I. inskien 2, R. emantauskait 0. Treneris V. Gedvilas.

  2000 m. liepos 1 d. Sent Etjenas. 367Lietuva-Kuba 56:83 (28:42).A. Abromait 9, R. Jankovska 2, I. Baranauskait 10, L. Brazdeikyt 12, L. Dambrauskait 8, S. Gelum bickait 6, D. Jodeikait 2, L. Kinkeviien 5, R. Krei vyt 2, J. Stasinait 0, I. inskien 0, R. e mantauskait 0. Treneris V. Gedvilas.

  2000 m. liepos 2 d. Sent Etjenas. 368LietuvaRumunija 75:80 (26:38; 62:62; 68:68).A. Abromait 8, I. Baranauskait 4, L. Brazdeikyt 4, L. Dambrauskait 15, S. Gelum bickait 5, R. Jankovska 19, D. Jodeikyt 14, L. Kinkeviien 2, R. Krei vyt 4, I. inskien 0. Treneris V. Gedvilas.

  Nuotaik praskaidrino kelialapis Europos empionat

  Baigiantis 2000 m. Lietu-vos rinktin aid atrankos XXVIII Europos empio-nat varyb antrj rat.

  Nors paskutins rungtyns buvo pralaimtos Rumuni-jos krepininkms, ms rinktin um grupje pir-m viet ir gijo teis 2001 m. aisti baigiamosiose emyno empionato varybose ir dl apdovanojim, ir dl kelialapio pasaulio empionat.

  2000 m. lapkriio 22 d. Frederisija (Danija). 369LietuvaDanija 77:50 (22:8; 13:14; 18:9; 24:19).A. Abromait 11, L. Beruktien 9, L. Braz deikyt 0, L. Dambrauskait 6, R. Jankovska 9, L. Kinkeviien 6, R. Kreivyt 0, J. treimikyt 17, Sandra Valuyt 4, J. Vi lutyt 15. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  2000 m. lapkriio 25 d. Vilnius. 370LietuvaVokietija 91:79 (31:17; 15:22; 27:14; 16:26).A. Abromait 8, I. Baranauskait 11, L. Beruktien 14, L. Dambrauskait 15, R. Jankovska 2, D. Jodeikait 0, J. treimikyt 17, R. Vadapalait 9, S. Valuyt 0, J. Vilutyt 15. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  2000 m. lapkriio 29 d. Aradas (Rumunija). 371LietuvaRumunija 62:87 (17:20; 12:23; 12:25; 21:19).A. Abromait 13, L. Beruktien 3, L. Brazdeikyt 9, L. Dambrauskait 4, R. Jankovska 3, D. Jodeikait 8, L. Kinkeviien 6, R. Kreivyt 1, S. Valuyt 6, J. Vi lutyt 9. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  Skmingas lietuvaii aidimas naujose tarptautinse varybose

  Lietuvos rinktins 2001 m. lauk dvejos domios tarp-tautins varybos: Fran ko-fo ni jos aidyni krepinio varybos Kanadoje ir Euro-

  pos empionatas Pranczijoje.Frankofonijos ai dyni moter krepinio varybo-

  se aid dvylikos ali rinktins. Lietuvos krepinin-ks laimjo visas pogrupio rungtynes, ketvirtfinalyje privert nusileisti Senegal, bet lygiosiomis pusfinalio rungtynes aistas pratsus suklupo prie Rumunij. Maojo finalo rungtynes su Slovnija laimjo ms krepininks ir buvo apdovanotos bronzos medaliais.

  2001 m. Gera grups Lietuvos rinktins aidj nuotaika Frankofonijos aidyni atidarymo ventje. I kairs: L. Dam brauskait, R. Jankovska, D. Kurtinaitien, L. Be ruktien

 • 194

  2001 m. liepos 7 d. Cetnevas (Lenkija). 372LietuvaLenkija 51:64 (16:16; 4:25; 19:11; 12:12).A. Abromait 4, I. Baranauskait 6, L. Brazdeikyt 11, Jurga Budryt 0, L. Dambrauskait 14, R. Jankovska 2, D. Kurtinaitien 4, Vita Miklyit 0, D. Razmait 0, I. inskien 4, R. Vadapalait 6, R. emantauskait 0. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 8 d. Cetnevas. 373LietuvaLenkija 57:67 (12:22; 14:10;16:18; 15:17).A. Abromait 8, I. Baranauskait 2, L. Brazdeikyt 6, J. Budryt 2, L. Dambrauskait 17, R. Jankovska 10, D. Kurtinaitien 4, D. Razmait 1, I. inskien 4, R. Vadapalait 3. Treneris V. Gedvilas

  2001 m. liepos 15 d. Otava (Kanada). 374LietuvaMadagaskaras 88:50 (17:16; 19:11; 32:11; 20:12).A. Abromait 20, I. Baranauskait 13, L. Beruktien 9, L. Brazdeikyt 13, L. Dambrauskait 4, R. Jankovska 0,D. Kurtinaitien 10, D. Razmait 4, I. inskien 4, R. Vadapalait 4, R. emantauskait 7. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 17 d. Otava. 375LietuvaSlovnija 75:71 (13:17; 16:7; 19:17; 17:24; 10:6).A. Abromait 9, R. Jankovska 2, I. Baranauskait 14, L. Beruktien 8, L. Brazdeikyt 5,L. Dambrauskait 6, D. Kurtinaitien 9, I. inskien 12, R. Vadapalait 10. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 19 d. Otava. 376LietuvaTunisas 80:42 (25:7; 23:8; 17:6; 15:21).A. Abromait 5, I. Baranauskait 8, L. Be ruktien 6, L. Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 9, R. Jankovska 7, D. Kurtinaitien 8, D. Razmait 0, I. inskien 10, R. Vadapalait 6, R. emantauskait 10. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 20 d. Otava. 377LietuvaPranczija 71:50 (23:17; 16:4; 24:16; 8:13).A. Abromait 16, I. Baranauskait 6, L. Beruktien 8, L. Brazdeikyt 6, L. Dambrauskait 7, R. Jankovska 6, D. Kurtinaitien 10, D. Razmait 2, I. inskien 5, R. Vadapalait 5, R. emantauskait 0.Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 21 d. Otava. 378LietuvaSenegalas 83:74 (21:18; 27:11; 17:24; 18:21).A. Abromait 4, I. Baranauskait 16, L. Beruktien 10, L. Brazdeikyt 17, L. Dambrauskait 12, R. Jankovska 2, D. Kurtinaitien 6, I. inskien 7, R. Vadapalait 9. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 22 d. Otava. 379LietuvaRumunija 68:69 (12:19; 14:20; 16:8; 17:12; 9:10).A. Abromait 11, I. Baranauskait 2, L. Beruktien 11, L. Brazdeikyt 13, L. Dambrauskait 7, R. Jankovska 3, D. Kurtinaitien 11, I. inskien 2, R. Vadapalait 8. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. liepos 24 d. Otava. 380LietuvaSlovnija 55:42 (14:6; 17:7; 14:21; 10:8).A. Abromait 4, I. Baranauskait 7, L. Beruktien 11, L. Brazdeikyt 9, L. Dambrauskait 6, R. Jankovska 4, D. Kurtinaitien 8, I. inskien 6, R. Vadapalait 0. Treneris V. Gedvilas.

  Intensyvus rengimasis Europos empionatui: pergales keit pralaimjimai...

  Per m ne s Lie tu vos rink-tin be si reng da ma XXVIII e my no empionatui ai -d vie nuo li ka tarp val sty bi-i run g tyni, i ku ri ee-

  rias pra laimjo, bet pralaimjo pajgiausioms to me to Europos ali rinktinms: Pranczijai, Rusijai, Ispani-jai. Tai buvo pamokomos nesk ms.

  2001 m. rugpjio 10 d. Vii (Pranczija). 381LietuvaVengrija 73:56 (20:14; 14:18; 17:20; 22:4).A. Abromait 1, I. Baranauskait 8, L. Beruktien 6,L. Brazdeikyt 16, Ela Briedyt 2, L. Dambrauskait 4, R. Jankovska 4, V. Miklyit 4, J. Stasinait 0, I. inskien 8, R. Vadapalait 16, J. Vilutyt 4. Treneris A. Paulauskas.

  2001 m. R. Jankovska, D. Kurtinaitien ir L. Dambrauskait su Frankofonijos varyb dalyviu

 • 195

  20382 01 m. rugpjio 11 d. Klermonas-Feranas(Pranczija).LietuvaPranczija 68:84 (15:19; 18:19; 17:26; 18:20).A. Abromait 7, I. Baranauskait 15, L. Beruktien 11, L. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 0, L. Dambrauskait 2, R. Jankovska 7, V. Miklyit 1, I. inskien 6, R. Vadapalait 3, J. Vilutyt 10. Treneris A. Paulauskas.

  2001 m. rugpjio 12 d. Klermonas-Feranas.383LietuvaRusija 73:91 (14:35; 18:17; 24:24; 17:15).A. Abromait 17, I. Baranauskait 2, L. Beruktien 3, L. Brazdeikyt 13, E. Briedyt 2, L. Dambrauskait 4, R. Jankovska 6, V. Miklyit 5, J. Stasinait 2,I. inskien 3, R. Vadapalait 11, J. Vilutyt 5. Treneris A. Paulauskas.

  2001 m. rugpjio 14 d. Hueska (Ispanija). 384LietuvaIspanija 62:67 (15:18; 9:19; 10:17; 28:23).A. Abromait 2, I. Baranauskait 2, L. Beruktien 2, L. Brazdeikyt 12, E. Briedyt 5, L. Dam brauskait 5, R. Jankovska 0, I. inskien 2, R. Vadapalait 15, J. Vilutyt 17.Treneris A. Paulauskas.

  2001 m. rugpjio 17 d. Puerto de la Krusas385(Ispanija).LietuvaSuomija 98:62 (27:13; 22:18; 27:17; 22:14).A. Abromait 10, I. Baranauskait 12, L. Beruktien 5, L. Brazdeikyt 13, E. Briedyt 10, L. Dambrauskait 4, V. Miklyit 4, J. Stasinait 8,I. inskien 20, R. Vadapalait 8, J. Vilutyt 4. Treneris A. Paulauskas.

  2001 m. rugpjio 18 d. Puerto de la Krusas. 386LietuvaIspanija 76:81 (19:21; 21:12; 12:24; 24:24).A. Abromait 17, I. Baranauskait 6, L. Beruktien 10, L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 0, L. Dambrauskait 7, V. Miklyit 0, I. inskien 6,R. Vadapalait 6, J. Vi lutyt 14. Treneris A. Paulauskas.

  2001 m. rugpjio 26 d. Vilnius. 387LietuvaLenkija 81:77 (31:24; 23:23; 11:14; 16:16).A. Abromait 9, I. Baranauskait 9, L. Brazdeikyt 10, L. Dambrauskait 22, R. Jankovska 0, I. inskien 2, R. Vadapalait 19, J. Vilutyt 10. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. rugpjio 27 d. Vilnius. 388LietuvaLenkija 74:69 (17:13; 20:14; 15:14; 22:28).A. Abromait 14, I. Baranauskait 10, L. Beruktien 2, Aura Bimbait 0, L. Brazdeikyt 22, I. Dambrauskait 6, R. Jankovska 1, I. inskien 4, R. Vadapalait 3, S. Va luyt 0, J. Vilutyt 12. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m389 . rugpjio 31 d. Gravlinas(Pranczija).LietuvaAustralija 79:84 (22:25; 14:19; 27:20; 16:20).A. Abromait 13, I. Barnauskait 4, L. Beruktien 11, L. Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 10, R. Jankovska 4, I. inskien 0, R. Vadapalait 13, S. Valuyt 6, J. Vilutyt 7. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. rugsjo 1 d. Gravlinas. 390LietuvaPranczija 58:82 (14:19; 17:23; 15:16; 12:24).A. Abromait 6, I. Baranauskait 8, L. Beruktien 0, A. Bimbait 8, L. Brazdeikyt 12, L. Dambrauskait 8, R. Jankovska 3, I. inskien 2, R. Vadapalait 3, S. Valuyt 2, J. Vilutyt 6. Treneris V. Gedvilas.

  2001 m. rugsjo 2 d. Gravlinas. 391LietuvaJaponija 88:82 (25:16; 23:28; 18:18; 22:20).A. Abromait 7, I. Baranauskait 17, L. Beruktien 2, A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 21,L. Dambrauskait 7, R. Jankovska 3, I. inskien 0,R. Vadapalait 8, J. Vilutyt 21. Treneris V. Gedvilas.

  Taip arti buvo Europos empionato medaliai...

  Kokia sunki buvo to empio-nato pradia! Pirmos rungty-ns su Graikija. Lietuvos krepininks laimjo pirm

  klin 21:15. Bet paskui kiekvien klin gytas nedi-delis pranaumas m tirpti: po dviej klini beliko trij, po treio tik dviej takeli skirtumas. Laimei, per ketvirt pavyko t menk persvar ilaikyti padidi-nus j dar takeliu. Pirma pergal! Sunkiai ji buvo pa-siekta.

  Antros rungtynes: Lietuvaekija. Atrod, ios b-si lengvesns. Po trij klini lietuvaits pirmavo 63:50. Bet grynojo laiko dar buvo lik 10 minui. eks per t laik surinko 30, msiks tik 19 tak. Bet persvar ilaikyti pavyko: 82:80. Antra pergal.

  Treia varov Rusijos rinktin. pusjus rungty-nms pirmauja Lietuvos krepininks 44:40, po treio klinio vis dar ilaikomas pranaumas 59:57. Ir vl ne-skmingas ketvirtas klinys (pralaimtas 11:21), kar-t prarasta pergal. Pogrupio varybose, skverbiantis ketvirtfinal, vargai dar nebuvo baigti. aidiant su Vengrijos krepininkmis po dviej klini daug kas buvo neaiku: ms krepininks pirmavo tik 31:30. Rungtyni baigm lm geras Lietuvos rinktins ai-dimas per trei klin: jis laimtas 24:13. Bet buvo liks dar ketvirtasis. Ir kart jis msikms buvo ne-skmingas: 10:19. Gerai, kad per trei klin gytos persvaros uteko pergalei pasiekti.

 • 196

  Tik paskutins, penktosios, pogrupio rungtyns bu-vo iek tiek lengvesns: nors nedidel ms krepinin-ki persvara per kiekvien i trij klini leido gana tikinamai veikti nepalanki varov Slovakij.

  Per ketvirtfinalio rungtynes veikta Europos empion

  Ketvirtfinalio varov Euro-pos empion Lenkija. T rungtyni svarba abiem rink-tinms nekainojama. Rung-

  tyns sprend, ar Lenkijos krepininks Europos empions gis galimyb apginti savo titul. Lietuvos rinktin sprend kiek kitok, bet ne maiau svarb u-davin: ar pateks stipriausi emyno rinktini ketver-tuk, ar gaus teis aisti dl empionato medali.

  Rungtyni kain puikiai rod vykiai krepinio aiktje. Po dviej klini 44:43 Lietuvos krepi-ninki naudai, po trij pirmavo lenks 65:63. Tik per paskutines deimt minui Lietuvos rinktin gijo ke-turi tak persvar (20:16). Tai grai ir itin svarbi pergal 83:81.

  Per pusfinalio rungtynes bsim Europos empioni nugalti nepavyko

  Pusfinalio run gty nes Lietuva aid su empionato ei mi-ninkmis Pranczijos krepi-ninkmis. Lietuvos krep i-ninks jau buvo aidusios

  pen kerias nepaprastai temptas, daug psichini ir fizi-ni jg atmusias rungtynes. Ypa sunkus buvo iva-karse aistas ketvirtfinalis. Ir dl to, ir dl didelio Pranczijos krepininki mei stri kumo jau po treio rungtyni klinio nugaltojos buvo aikios: pranczs pirmavo 57:35. Jos laimjo pusfinalio rungtynes, pas-kui ir empionato final. Nugaljusios Rusijos rinkti-n, tapo Europos empionmis.

  Lietuvos rinktinei buvo likusi galimyb laimti bronzos medalius. Didel msiki paskata buvo ir tai, kad tokios verts medali Lietuvos krepininks Europos empionatuose dar neturjusios: sidabro lai-mjo 1938 m., aukso 1997 m.

  Bet maojo finalo varovs ispans t kart buvo pranaesns. Medaliai i ties buvo visai arti msi-ki, bet uimta ketvirta vieta. Ji garantavo Lietuvos rinktinei viet 2002 m. pasaulio empionate.

  2001 m. rugsjo 14 d. Gravlinas (Pranczija). 392LietuvaGraikija 78:75 (21:15; 24:27; 17:18; 16:15).

  2001 m. rugsjo 15 d. Gravlinas. 393Lietuvaekija 82:80 (27:20; 22:17; 14:13; 19:30).

  2001 m. rugsjo 16 d. Gravlinas. 394LietuvaRusija 70:78 (21:22; 23:18; 15:17; 11:21).

  2001 m. rugsjo 18 d. Gravlinas. 395LietuvaVengrija 65:62 (14:21; 17:9; 24:13; 10:19).

  2001 m. rugsjo 19 d. Gravlinas. 396LietuvaSlovakija 76:63 (12:13; 14:13; 25:17; 25:20).

  2001 m. rugsjo 21 d. Le Manas. 397LietuvaLenkija 83:81 (19:21; 25:22; 19:22; 20:16).

  2001 m. rugsjo 22 d. Le Manas. 398LietuvaPranczija 44:75 (10:16; 15:18; 10:23; 9:18).

  2001 m. rugsjo 23 d. Le Manas. 399LietuvaIspanija 74:89 (13:23; 21:24; 20:25; 20:17).

  60 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXVIII Europos empionato baigiamsias varybas 2001 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak392 393 394 395 396 397 398 399

  A. Abromait 8 9 5 7 4 13 8 7 54

  I. Baranauskait 6 14 6 18 10 22 6 4 8 86

  L. Beruktien 12 3 7 2 7 13 3 11 8 58

  A. Bimbait 0 1 0

  L. Brazdeikyt 17 11 14 13 6 8 12 7 8 88

  L. Dambrauskait 6 23 7 5 7 6 1 6 8 61

  R. Jankovska 4 3 8 0 4 0 0 2 8 21

  D. Kurtinaitien 2 2 2 2 0 0 4 0 8 12

  V. Miklyit 0 0 2 0

  I. inskien 1 0 2 2 2 2 5 2 8 16

  R. Vadapalait 9 10 11 7 11 11 0 14 8 73

  J. Vilutyt 13 7 8 16 22 17 0 20 8 103

  Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas

 • 197

  Pergalingos 400-osios rungtyns: nugalta Italija

  Ketvirtj imt tarp val sty-bini rungtyni Lietuvos mo ter krepinio rinktin suaid per penkerius me-

  tus. Tai vyko 2001 m. baigiantis, jau XXX Europos empionato atrankos rungtyns buvo aistos su Itali-jos rinktine. Iki tol Lietuvos ir Italijos moter rinktins buvo aidusios septynerias rungtynes (pirmas dar 1938 m.), i j ketverias buvo laimjusi Lietuva. Ir 400-osios rungtyns buvo skmingos ms krepi-ninkms.

  Suaidusi dar dvejas Europos empionato atrankos rungtynes, Lietuvos moter rinktin baig gana klotin-gus 2001 m.

  2001 m. lapkriio 21 d. Skijus (Italija). 400LietuvaItalija 82:66 (17:19; 22:18; 19:16; 24:13).A. Abromait 5, I. Baranauskait 19, A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 9, L. Dambrauskait 17, R. Jankovska 0, I. inskien 0, J. treimikyt 16, J. Vilutyt 16. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  2001 m. lapkriio 24 d. Vilnius. 401Lietuvaekija 76:85 (22:27; 17:28; 15:17; 22:13).A. Abromait 8, I. Baranauskait 8, A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 13, L. Dambrauskait 11, R. Jankovska 0, I. inskien 2, J. treimikyt 25, J. Vilutyt 9. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  2001 m. lapkriio 28 d. Vilnius. 402LietuvaBelgija 84:72 (21:18; 20:13; 23:26; 20:15).A. Abromait 11, I. Baranauskait 10, A. Bimbait 7, L. Brazdeikyt 7, L. Dambrauskait 8, I. inskien 4, J. treimikyt 24, J. Vilutyt 13. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  Bene neskmingiausi Lietuvos moter rinktins metai

  Moter rinktins 2002 m. lauk dvejos svarbios tarp-tautins varybos: XIV pa-saulio empionatas ir an-

  trasis atrankos 2003 m. Europos empionat ratas. Rengdamosi pasaulio empionatui, Lietuvos krepi-ninks per tris rugpjio mnesio savaites dalyvavo trijuose turnyruose ir aid 11 tarpvalstybini rung-tyni (ir dar dvejas su Lenkijos klubo komanda). Jau artjant pasaulio empionatui buvo pastebti ne rim keliantys rinktins aidimo poymiai: i vienuolikos aist rungtyni skm lydjo tik per trejas. Kai ku-rios rungtyns pralaimtos gana skaudiai.

  2002 m. rugpjio 9 d. Sen Brij403(Pranczija).LietuvaJaponija 98:83 (16:19; 28:22; 21:15; 33:27).A. Abromait 29, L. Brazdeikyt 14, L. Dambrauskait 5, R. Kreivyt 2, Iveta Marauskait 17, V. Miklyit 6, Aura Naidnien 11, I. inskien-Nikonovait 12, R. emantauskait 2. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs stovi: V. Gedvilas, V. Garastas (Lietuvos krepinio federacijos prezidentas), A. Ivaauskas (vadovas), A. Abromait, I. Marauskait, E. ulit, V. Miklyit, I. Baranauskait, V. Sipaviit, L. Brazdeikyt, A. Paulauskas, V. Mikalauskas (fizinio rengimo treneris). Klpo: K. Medvedevas, A. Naidnien, A. Pe rednyt, L. Dambrauskait, R. Kreivyt, R. emantauskait, I. Nikonovait, S. Valuyt, R. umbakyt

 • 198

  2002 m. rugpjio 10 d. Sen Brij. 404LietuvaKinija 89:97 (20:23; 22:30; 28:30; 19:14).A. Abromait 2, L. Brazdeikyt 19, L. Dambrauskait 18, R. Kreivyt 3, I. Marauskait 26, V. Miklyit 5, A. Naidnien 6, I. Nikonovait 2, Vaida Sipaviit 0, Egl ulit 3, R. emantauskait 5. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 11 d. Sen Brij. 405LietuvaBelgija 75:85 (17:20; 19:24; 20:23; 19:18).L. Brazdeikyt 11, L. Dambrauskait 10, R. Kreivyt 2, I. Marauskait 15, V. Miklyit 3,A. Naidnien 13, I. Nikonovait 6, E. ulit 9, R. emantauskait 6. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 15 d. Kaunas. 406LietuvaAustralija 57:67 (18:23; 19:13; 7:17, 13:14).I. Baranauskait 2, L. Brazdeikyt 5, L. Dambrauskait 13, R. Kreivyt 6, I. Marauskait 9, V. Miklyit 5, A. Naidnien 7, I. Nikonovait 5, E. ulit 0, R. emantauskait 5. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 16 d. Kaunas. 407LietuvaJugoslavija 73:97 (21:25; 23:26; 22:23; 7:23).I. Baranauskait 6, L. Brazdeikyt 10, L. Dambrauskait 2, R. Kreivyt 3, I. Marauskait 25, V. Miklyit 7, A. Naidnien 10, I. Nikonovait 6, R. emantauskait 4.Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 17 d. Kaunas. 408LietuvaRusija 60:90 (16:31; 6:24; 22:17; 16:18).I. Baranauskait 14, L. Brazdeikyt 2, L. Dambrauskait 5, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 21, V. Miklyit 8, I. Nikonovait 4, Agn Perednyt 0, Vaida Sipaviit 0, E. ulit 0, R. emantauskait 6. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 18 d. Kaunas. 409LietuvaAustralija 52:85 (11:27; 18:21; 6:15; 17:22).I. Baranauskait 12, L. Brazdeikyt 5, L. Dambrauskait 11, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 8, V. Miklyit 5, I. Nikonovait 5,A. Perednyt 2, V. Sipaviit 0, E. ul it 2, R. emantauskait 2. Treneris V. Gedvilas.

  410 2002 m. rugpjio 27 d. Bembibr (Ispanija). LietuvaIspanija 35:76 (3:18; 12:7; 9:16; 11:25).A. Abromait 7, I. Baranauskait 11, L. Dambrauskait 2, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 0, V. Miklyit 7, A. Nai dnien 2, I. Nikonovait 2, E. ulit 3, S. Va luyt 0, R. emantauskait 1. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 30 d. Leonas (Ispanija). 411LietuvaSenegalas 70:51 (16:7; 18:14; 16:14; 20:16).A. Abromait 16, I. Baranauskait 6, L. Brazdeikyt 7, L. Dambrauskait 2, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 3, V. Miklyit 10, A. Naidnien 2, I. Nikonovait 8, S. Valuyt 11, R. emantauskait 5. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugpjio 31 d. Leonas. 412LietuvaLenkija 63:73 (21:18; 11:24; 19:16; 12:15).A. Abromait 12, I. Baranauskait 10, L. Brazdeikyt 14, L. Dambrauskait 8, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 0, V. Miklyit 7, A. Naidnien 2, I. Nikonovait 2, E. ulit 2, S. Valuyt 2, R. emantauskait 4. Treneris V. Gedvilas.

  2002 m. rugsjo 1 d. Leonas. 413LietuvaIspanija 85:67 (24:13; 19:16; 20:19; 22:19).A. Abromait 17, I. Baranauskait 8, L. Brazdeikyt 6, L. Dambrauskait 13, R. Kreivyt 1, I. Marauskait 13, V. Miklyit 9, A. Naidnien 0, I. Nikonovait 6, S. Valuyt 12. Treneris V. Gedvilas.

  Pasaulio empionate vienuolikta vieta

  Pasaulio moter krepinio empionatas jau keturio-liktasis buvo surengtas

  Kinijos miestuose. Tarp eiolikos geriausi planetos ali rinktini buvo ir Lietuva. Ms krepininks to-kiame empionate aid tik antr kart. Pogrupio varybose i trej rungtyni laimjusios tik vienas, ms krepininks pateko kit atuntfinalio grup. Bet ia vl laimjo tik vienas i trej ir stipriausi ekip atuonet nepateko. Teko rungtyniauti dl 912 vietos.

  pasaulio empionat laimjo JAV rinktin, an-tros buvo Rusijos, treios Australijos krepininks.

  2002 m. rugsjo 14 d. Dangdziananas (Kinija). 414LietuvaTaivanas 92:80 (26:18; 17:17; 28:24; 21:21).

  2002 m. rugsjo 15 d. Dangdziananas. 415LietuvaRusija 61: 97 (25:27; 15:19; 8:26; 13:25).

  2002 m. rugsjo 16 d. Dangdziananas. 416LietuvaJAV. 48:105 (19:32; 7:19; 14:33; 8:21).

 • 199

  2002 m. rugsjo 18 d. Dandou. 417LietuvaPranczija 63:71 (20:16; 15:17; 16:19; 12:19).

  2002 m. rugsjo 19 d. Dandou. 418LietuvaKuba. 63:60 (17:18; 8:11; 21:13; 17:18).

  2002 m. rugsjo 20 d. Dandou. 419LietuvaKorja. 70:76 (15:21; 13:18; 10:17; 32:20).

  2002 m. rugsjo 23 d. Dendziangas.420LietuvaArgentina 65:71 (21:24; 16:13; 14:13; 14:21).

  2002 m. rugsjo 24 d. Dendziangas. 421LietuvaJugoslavija 83:62 (22:10; 26:16; 19:18; 16:18).

  2002 m. Lietuvos moter krepinio rinktins aidjos pasaulio empionate Kinijoje. I kairs: A. Naidnien, V. Miklyit, L. Brazdeikyt, L. Dambrauskait, S. Valuyt, A. Abromait, R. emantauskait, I. Baranauskait, I. Nikonovait, I. Marauskait, R. Kreivyt, E. ulit

  61 lentel. Lietuvos krepininki indlis XIV pasaulio empionat 2002 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak414 415 416 417 418 419 420 421

  A. Abromait 17 10 10 14 6 7 17 4 8 85

  I. Baranauskait 16 9 6 8 0 2 6 6 8 53

  L. Brazdeikyt 17 14 4 12 11 15 2 10 8 85

  L. Dambrauskait 8 8 4 6 10 8 7 6 8 57

  R. Kreivyt 3 0 2 0 2 5 2 12 8 26

  I. Marauskait 15 10 6 21 17 19 11 23 8 122

  V. Miklyit 0 0 5 0 2 0 0 0 8 7

  A. Naidnien 0 0 6 2 9 5 17

  I. Nikonovait 0 4 1 0 14 6 9 5 8 39

  E. ulit 0 0 2 0

  S. Valuyt 16 2 10 2 1 2 9 8 8 50

  R. emantauskait 4 0 2 4

  Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas

 • 200

  Netikta staigmena metams baigiantis

  Lietuvos mo te r rinktin 2002 m. pa lydjo aisdama Euro pos empionato atran-

  kos varyb antrj rat. ia Lietuvos krepininks pralaimjo visas trejas atrankos rungtynes ir nepateko baigiamsias Europos empionato varybas.

  2002 m. lapkriio 20 d. Vilnius. 422LietuvaItalija 75:96 (18:26; 20:20; 18:27; 19:23).A. Abromait 15, I. Baranauskait 2, L. Brazdeikyt 21, R. Kreivyt 5, I. Marauskait 13, I. Nikonovait 4, S. Valuyt 8, J. Vilutyt 7, R. emantauskait 0. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  2002 m. lapkriio 24 d. Brno (ekija). 423Lietuvaekija 62:89 (15:19; 12:26; 19:26; 16:18).A. Abromait 17, I. Baranauskait 0, L. Brazdeikyt 10, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 19, A. Naidnien 4, S. Valuyt 12, J. Vilutyt 0, R. emantauskait 0. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  2002 m. lapkriio 27 d. Namiras (Belgija). 424LietuvaBelgija 53:67 (12:22; 8:16; 16:16; 17:13).A. Abromait 10, I. Baranauskait 8, L. Brazdeikyt 4, R. Kreivyt 0, I. Marauskait 0, V. Miklyit 0, A. Naidnien 8, S. Valuyt 10, J. Vilutyt 12, R. e mantauskait 1. Treneriai V. Gedvilas, A. Paulauskas.

  Tylos metai Lietuvos rinktinei nepatekus XXIX Europos em pionato

  bai giamsias varybas sutriko visas tarpvalstybini rung-tyni ritmas. 2003 m. buvo aistos tik vienos rungtyns.

  2003 m. gegus 30 d. Gdyn (Lenkija). 425LietuvaBaltarusija 85:54 (37:15; 19:10; 19:13; 10:16).I. Baranauskait 12, L. Brazdeikyt 16, V. Miklyit 12, A. Naidnien 3, A. Perednyt 1, V. Sipaviit 6, Jolanta Stasinait-Marmien 3, R. Vadapalait-Valentien 7, S. Valuyt 18, R. emantauskait 5. Treneris A. Paulauskas.

  Skmingai nueitas atrankos XXX Europos empionat kelias

  Prie Lietuvos rin kti ns vy-riausiojo trene rio vairo sto-js A. Pau lauskas msi ak-tyviai rengti komand siek -damas svarbiausio 2004 m.

  tikslo: skmingai aisti 2005 m. vyksianio emyno empionato atrankos run gtynes. Per 2004 m. Lietu-vos moter rinktin, kurioje buvo ir nauj aidj, aid net 15 tarpvalstybini rungtyni, laimjo devy-nerias.

  2004 m. birelio 1 d. Gouvas (Lenkija). 426LietuvaLenkija 63:78 (11:25; 22:21; 16:21; 14:11).A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 9, E. Briedyt 0, Kristina esnaviit 0, I. Nikonovait 10, D. Razmait 13, E. ul it 23, R. Valentien 6, Egl ygelyt 2. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. birelio 2 d. Gouvas. 427LietuvaLenkija 104:82 (29:20; 20:17; 33:22; 22:23).A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 9, E. Briedyt 13, Giedr Kirstukait 0, I. Nikonovait 10, A. Perednyt 5, D. Raz mait 31, E. ulit 17, R. Valentien 10, R. e mantauskait 0, E. ygelyt 9. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. liepos 16 d. Druskininkai. 428LietuvaRusija 60:79 (7:20; 20:21; 17:20; 16:18).I. Baranauskait 6, L. Brazdeikyt 0, E. Briedyt 13, Daina Gabalyt 0, V. Miklyit 7, D. Razmait 18, Kristina Rugtelyt 1, E. ulit 0, R. Valentien 5, S. Valuyt 10, E. ygelyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. liepos 18 d. Druskininkai. 429LietuvaJaponija 76:81 (17:21; 20:21; 21:16; 18:23).I. Baranauskait 23, A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 12, E. Briedyt 5, I. Nikonovait 8, D. Razmait 6, E. ulit 7, R. Valentien 2, S. Valuyt 8, E. ygelyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. liepos 19 d. Druskininkai. 430LietuvaJaponija 91:93 (19:28; 22:22; 19:26; 31:17).I. Baranauskait 15, A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 19, E. Briedyt 3, D. Gabalyt-Staugaitien 2, I. Niko novait 8, D. Razmait 13, K. Rugtelyt 2, E. ulit 15, R. Valentien 8, S. Valuyt 1. Treneris A. Paulauskas.

  2003 m. Lietuvos moter rinktins treneris A. Paulau skas

 • 201

  ei komand turnyre lietuvs antros

  Nauj treneri ren giamos ir naujomis aidjomis pasi-pildiusios rinktins pirmas jg imginimas oficialio-

  se tarptautinse varybose buvo Ankaroje (Turkijoje) surengtos ei ali rinktini varybos. Lietuvos krep-ininks pripaino tik ma varyb eimininks Tur-kijos rinktins pranaum: um antr viet.

  2004 m. liepos 29 d. Ankara (Turkija). 431LietuvaNaujoji Zelandija 74:62 (19:12; 15:12; 18:15; 22:23).A. Abromait 7, I. Baranauskait 6, A. Bimbait 7, L. Braz deikyt 11, E. Briedyt 0, I. Nikonovait 7, Laura Puplauskait 0, D. Razmait 0, J. treimikyt 6, E. ul it 7, R. Valentien 11, S. Valuyt 12. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. liepos 30 d. Ankara. 432LietuvaRumunija 96:50 (32:15; 25:9; 22:11; 17:15).A. Abromait 12, I. Baranauskait 6, A. Bimbait 5, I. Brazdeikyt 5, E. Briedyt 12, I. Nikonovait 8, L. Puplauskait 2, D. Razmait 12, J. treimikyt 9, E. ulit 11, R. Valentien 3, S. Valuyt 11. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. liepos 31 d. Ankara. 433LietuvaTurkija 89:96 (24:16; 13:19; 21:30; 31:31).A. Abromait 11, I. Baranauskait 10, A. Bimbait 15, L. Brazdeikyt 4, E. Briedyt 0, I. Nikonovait 6, D. Razmait 5, J. treimikyt 10, R. Valentien 12, S. Valuyt 16. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. rugpjio 1 d. Ankara. 434LietuvaNigerija 92:82 (14:26; 24:13; 24:14; 30:29).A. Abromait 12, I. Barnauskait 8, A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 13, E. Briedyt 22, I. Nikonovait 0,D. Razmait 3, J. treimikyt 14, R. Valentien 10, S. Valuyt 5. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. rugpjio 2 d. Ankara. 435LietuvaVokietija 79:61 (20:18; 21:9; 19:19; 19:15).A. Abromait 10, I. Baranauskait 9, A. Bimbait 5, L. Braz deikyt 4, E. Briedyt 6, I. Nikonovait 2, D. Raz mait 0, J. treimikyt 12, E. ulit 2, R. Va lentien 17, S. Valuyt 12. Treneris A. Paulauskas.

  Antros ir AnykiuoseLietuvos krepinio federaci-jos surengtose varybose

  aid keturi ali rinktins. Lietuvos krepininks pralaimjo rungtynes tik Ukrainos rinktinei, kitas ko-mandas nugaljo.

  2004 m. rugpjio 20 d. Anykiai. 436LietuvaSuomija 81:66 (21:15; 16:15; 19:19; 25:17).A. Abromait 11, I. Baranauskait 9, A. Bimbait 10, E. Briedyt 6, V. Miklyit-Kuktien 7, I. Nikonovait 3, D. Razmait 3, J. treimikyt 10, E. ulit 5, R. Va lentien 11, S. Valuyt 6, E. ygelyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. rugpjio 21 d. Anykiai. 437LietuvaUkraina 58:65 (17:17; 21:20; 8:14; 12:14).I. Baranauskait 10, A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 0, E. Briedyt 0, V. Kuktien 1, I. Nikonovait 6, D. Raz mait 4, J. treimikyt 13, E. ulit 3, R. Va lentien 9, S. Valuyt 10. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. rugpjio 22 d. Anykiai. 438LietuvaLatvija 90:84 (26:24; 17:18; 27:21; 20:21).I. Baranauskait 20, A. Bimbait 6, E. Briedyt 9, V. Kuk tien 0, D. Razmait 7, E. ulit 14, R. Va len tien 11, S. Valuyt 19, E. ygelyt 4. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. rugsjo 3 d. Ljeas (Belgija). 439LietuvaBelgija 73:61 (14:16; 23:13; 17:7; 19:25).A. Abromait 18, I. Baranauskait 14, A. Bimbait 10, L. Brazdeikyt 4, E. Briedyt 7, I. Nikonovait 0, D. Raz mait 0, J. treimikyt 16, E. ulit 0, R. Va len tien 4. Treneris A. Paulauskas.

  2004 m. rugsjo 4 d. Antverpenas (Belgija). 440LietuvaBelgija 75:67 (15:15; 22:11; 15:14; 23:27).A. Abromait 9, I. Baranauskait 6, L. Brazdeikyt 4, E. Briedyt 8, I. Nikonovait 7, D. Razmait 4, J. treimikyt 12, E. ulit 4, R. Valentien 9, S. Va luyt 12. Treneris A. Paulauskas.

  Lietuvos moter krepinio rinktin vl tarp pajgiausij

  Pasiekti pagrindin 2004 m. tiksl patekti baigiam-sias XXX Europos empio-nato varybas nebuvo pa-

  prasta: reikjo aisti ir nugalti autori te tingas Pranczijos, Italijos, Vengrijos rinktines. Atrankos var-ybas Lietuvos krepininks pradjo gerai: Vilniuje veik Italij. Bet diaugsmas truko neilgai. Kitose rungtynse teko pripainti pranczi pranaum. U-tat visas kitas ketverias rungtynes laimjo ms rinkti-n. Tik paskutines rungtynes su Vengrijos rinktine rei-kjo smarkiai papluti. Pirm rungtyni pus pranaesns buvo vengrs (40:36). Skmingiausiai ms krepininks aid trei klin: jos ne tik ilygi-no varovi pranaum, bet ir gijo j paios po tre-io klinio 66:63 ms rinktins naudai. Per paskutin

 • 202

  klin pranaumas buvo isaugotas ir pasiekta pergal. Umusi atrankos varybose savo pogrupyje pirm viet, Lietuvos rinktin (kartu su Pranczijos krepi-ninkmis) pateko tarp dvylikos pajgiausi komand ir gijo teis varytis dl jubiliejinio XXX Europos em-pionato apdovanojim.

  2004 m. rugsjo 8 d. Vilnius. 441LietuvaItalija 70:62 (22:14; 18:15; 13:12; 17:21).A. Abromait 2, I. Baranauskait 13, A. Bimbait 7, L. Braz deikyt 2, E. Briedyt 4, J. treimikyt 13, E. ul it 0, R. Valentien 9, S. Valuyt 20. Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas.

  2004 m. rugsjo 11 d. Le Manas (Pranczija). 442LietuvaPranczija 60:72 (11:18; 15:16; 19:21; 15:17).A. Abromait 0, I. Baranauskait 13, A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 3, E. Briedyt 16, I. Nikonovait 0, J. trei mikyt 8, R. Valentien 10, S. Valuyt 8. Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas.

  2004 m. rugsjo 15 d. Vilnius. 443LietuvaVengrija 72:47 (22:14; 17:11; 23:14; 10:8).A. Abromait 10, I. Baranauskait 15, A. Bimbait 3, L. Brazdeikyt 3, E. Briedyt 4, I. Nikonovait 0, D. Razmait 0, J. treimikyt 9, R. Valentien 11, S. Valuyt 17. Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas.

  2004 m. rugsjo 18 d. Tarantas (Italija). 444LietuvaItalija 70:55 (12:9; 19:9; 20:17; 19:20).A. Abromait 3, I. Baranauskait 12, A. Bimbait 3, L. Brazdeikyt 11, E. Briedyt 3, J. treimikyt 22, R. Valentien 4, S. Valuyt 12. Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas.

  2004 m. rugsjo 22 d. Vilnius. 445LietuvaPranczija 73:53 (20:16; 23:18; 16:7; 14:12).A. Abromait 4, I. Baranauskait 12, A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 12, E. Briedyt 0, J. treimikyt 17, R. Va lentien 9, S. Valuyt 14. Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas.

  2004 m. rugsjo 25 d. Kapovaras (Vengrija). 446LietuvaVengrija 80:78 (23:22; 13:18; 30:23; 14:15).A. Abromait 6, I. Baranauskait 13, A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 11, E. Briedyt 0, J. treimikyt 21, R. Valentien 4, S. Valuyt 23. Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas.

  Turiningi ir gana skmingi 2005 m.

  XXX Europos moter krepi-nio empionatas, surengtas Turkijoje, tur jo savo atspal-

  vi. Pirma, tai buvo jubiliejinis empionatas, dl to ir pelnyti apdovanojimai savotikai svaresni. Antra, ios

  varybos tai ir atranka pasaulio empionat. Tre-ia, ms moter rinktin buvo praleidusi vien em-pionat, todl aisti su pajgiausiomis emyno ekipo-mis buvo ir smalsu, ir atsakinga.

  Dl t prieasi rengimasis svarbiausioms met varyboms buvo intensyvus: iki empionato aista net 16 tarpvalstybini rungtyni.

  Penki rinktini turnyro laimtoja Lietuvos rinktin

  Suaidusios ke le rias rungty-nes su Len ki jos ir Ukrainos rin ktinmis, ms a lies krep-ininks varsi Slovakijoje

  su ren gta me turnyre, jame netiktai pralaimjusios Suomijai, bet nugaljusios pagrindines varoves u-m pirm viet.

  2005 m. birelio 24 d. ventoji. 447LietuvaLenkija 65:53 (12:14; 21:10; 15:15; 17:14).R. Jankovska 4, I. Baranauskait 4, A. Bimbait 3, L. Brazdeikyt 8, E. Briedyt 0, L. Kinkeviien 8, V. Kuktien 12, Rima Margeviit 4, D. Razmait 4, R. Valentien 6, S. Valuyt 7, Vaida Zagurskyt 5. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. birelio 25 d. ventoji. 448LietuvaLenkija 58:60 (11:16; 20:7; 14:25; 13:12).R. Jankovska 1, A. Bimbait 7, L. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 10, L. Kinkeviien 8, R. Margeviit 15, D. Razmait 7, V. Zagurskyt 4, E. ygelyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 21 d. Vilnius. 449LietuvaUkraina 84:93 (20:24; 15:22; 30:22; 19:25).L. Brazdeikyt 15, E. Briedyt 15, J. Kauait 4, L. Kinkeviien 0, V. Kuktien 0, I. Marauskait 18, R. Margeviit 2, D. Razmait 4, Daina Staugaitien 0, E. ulit 14, V. Zagurskyt 12. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 22 d. Vilnius. 450LietuvaUkraina 79:63 (23:12; 19:16; 13:23; 24:12).R. Jankovska 2, I. Baranauskait 10, A. Bimbait 14, E. Briedyt 0, J. Kauait 0, L. Kinkeviien 4, V. Kuk tien 2, R. Margeviit 6, E. ulit 16, R. Valentien 12, S. Valuyt 13. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 25 d. Javonas (Lenkija). 451LietuvaLenkija 67:78 (14:17; 12:29; 19:20; 22:12).R. Jankovska 10, A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 2, E. Briedyt 9, J. Kauait 6, L. Kinkeviien 2, I. Marauskait 19, D. Razmait 2, E. ulit 4, R. Valentien 5, S. Valuyt 8, V. Zagurskyt 0. Treneris A. Paulauskas.

 • 203

  2005 m. liepos 26 d. Javonas. 452LietuvaLenkija 72:84 (14:21; 15:32; 21:18; 22:13).A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 9, E. Brie dyt 0, R. Jankovska 2, J. Kauait 12, L. Kinkeviien 0, V. Kuk tien 7, I. Marauskait 9, R. Margeviit 2, R. Va lentien 15, S. Valuyt 11. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 27 d. Koic (Slovakija). 453LietuvaSlovakija 73:68 (13:20; 17:19; 26:10; 17:19).A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 7, R. Jankovska 8, J. Kauait 11, V. Kuktien 0, I. Marauskait 8, E. ulit 8, R. Valentien 11, S. Valuyt 15, V. Za gur skyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 28 d. Koic. 454LietuvaSuomija 68:70 (10:14; 14:21; 24:16; 20:19).A. Bimbait 5, E. Briedyt 10, J. Kauait 18, L. Kin keviien 13, V. Kuktien 0, I. Marauskait 7, R. Mar geviit 4, D. Razmait 0, E. ulit 9, V. Za gurskyt 2. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 29 d. Koic. 455LietuvaTurkija 82:71 (24:18; 22:19; 18:10; 18:24).L. Brazdeikyt 12, E. Briedyt 3, R. Jankovska 0,J. Kauait 17, L. Kinkeviien 1, I. Marauskait 21, R. Margeviit 5, D. Razmait 3, R. Valentien 0, S. Valuyt 20. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. liepos 30 d. Koic. 456LietuvaKroatija 87:61 (27:15; 21:15; 17:13; 22:18).L. Brazdeikyt 12, E. Briedyt 9, R. Jankovska 4, J. Kauait 10, V. Kuktien 2, I. Marauskait 16, R. Margeviit 4, E. ulit 10, R. Valentien 8, S. Valuyt 4, V. Zagurskyt 8. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. rugpjio 6 d. Vilnius. 457LietuvaLatvija 75:53 (23:20; 17:4; 15:15; 20:14).I. Baranauskait 14, A. Bimbait 7, L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 0, R. Jankovska 2, J. Kauait 8, L. Kinkeviien 10, V. Kuktien 6, I. Marauskait 13, E. ulit 0, R. Valentien 3, V. Zagurskyt 2. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. rugpjio 7 d. Vilnius. 458LietuvaLatvija 79:86 (25:18; 21:18; 16:22; 17:28).I. Baranauskait 8, A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 13, J. Kauait 4, L. Kinkeviien 5, V. Kuktien 3, I. Marauskait 13, E. ulit 13, V. Za gurskyt 8. Treneris A. Paulauskas.

  Gana skmingas aidimas dar dviejuose turnyruose

  Ispanijoje vykusiose var-ybose Lietuvos rinktin eg-zaminavo bsimo emyno empionato varovs la-

  bai pajgios Serbijos ir Juodkalnijos, taip pat Ispanijos rinktins. Neveikta liko Serbija ir Juodkalnija: rungty-ni baigtis paaikjo tik jas pratsus.

  Ir Latvijoje surengtame turnyre savo pranaumo prie Serbij ir Juodkalnij ms krepininks nerod.

  2005 m. rugpjio 15 d. Madridas. 459LietuvaSerbija ir Juodkalnija 84:89 (19:14; 17:14; 9:26; 32:23; 7:12).R. Jankovska 2, I. Baranauskait 12, A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 0, J. Kauait 8, I. Mar auskait 24, E. ulit 4, R. Valentien 8, S. Va luyt 16, V. Zagurskyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. rugpjio 16 d. Madridas. 460LietuvaIspanija 92:89 (18:20; 25:16; 30:27; 19:26).I. Baranauskait 7, A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 9, L. Kinkeviien 0, I. Marauskait 11, E. ulit 25, R. Valentien 6, S. Valuyt 15, V. Za gurskyt 4. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. rugpjio 20 d. Ryga.461LietuvaSerbija ir Juodkalnija 63:67 (18:23; 13:19; 18:12; 14:13).I. Baranauskait 9, A. Bimbait 3, L. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 0, I. Marauskait 14, E. ulit 15, R. Va lentien 9, S. Valuyt 7, V. Zagurskyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2005 m. rugpjio 21 d. Ryga. 462LietuvaLatvija 73:55 (27:14; 12:20; 20:10; 14:11).I. Baranauskait 9, A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 16, E. Briedyt 3, J. Kauait 6, V. Kuktien 0, I. Mar auskait 17, R. Valentien 19, S. Valuyt 3, V. Za gurskyt 0. Treneris A. Paulauskas.

  Rimti umojai laimti jubiliejinio empionato medalius

  XXX Europos em pio nato bai gia msias var y bas Lie-tuvos rin ktin pradjo run -gtynmis su savs verta var-

  ove Ispanijos komanda. Rungtyni baigt lm jau per pirm klin gytas gana nemaas kaip lygi var-ovi aidimui Lietuvos krepininki pranaumas: mat kit trij klini rezultatas buvo apylygis. veikus ispanes buvo engtas svarbus pirmas ingsnis: laim-tas svarbus takas ir gytas pasitikjimas savo jgomis. Bet jau per kitas rungtynes lauk sunkiai veikiamos varovs Serbijos ir Juodkalnijos krepininks. Tai jau buvo treios ms krepininki rungtyns su ia

 • 204

  ekipa per paskutin mnes. Dvejos baigsi neskm. O treiosios?

  Jau rungtyni pradioje buvo matyti, kad ms krepininkms laimti bus sunku: po dviej pirm klini varovs pirmavo 40:31, o po treio 58:45. Lietuvs rank nenuleido. Per paskutin klin jos deimia tak sumaino skirtum, bet rungtyni igelbti nespjo. Tai buvo vienintelis parklupimas aidiant pogrupio rungtynes. Pasiekusi tris svarbias pergales i eils Lietuvos rinktin pateko ketvirtfi-nal. Laimjusios ketvirtfinalio rungtynes su Lenkija ms krepininks buvo tarp keturi pajgiausi e-myno rinktini.

  Pusfinalis, kurio kaina visiems inoma: laimjus j blogiausiu atveju atitekt sidabro medaliai. Ms rinktins varov Rusija. Tai buvo jau antros rung-tyns su ia rinktine XXX Europos empionate. Prie keturias dienas Lietuvos krepininks, nepralaimju-sios n vieno klinio, tikinamai buvo nugaljusios varoves 80:67. Deja, pusfinalio rungtyns nebuvo panaios jau aistas. Pirm klin laimjus ms krepininkms, po antro rezultatas buvo 31:31. Pras-tai aistas treias klinys (pralaimtas 8:19) ir buvo tas lis, nulms rungtyni nugaltoj.

  Bet buvo liks dar maasis finalas, su juo ir viltys laimti bronzos medalius. Ir maojo finalo varov Ispanijos rinktin, jau kart veikta tame empiona-te. Taiau ir maj final laimjo varovs. Lietuvos krepininks liko ketvirtoje vietoje. inoma, gaila, kad nepavyko ukopti ant jubiliejinio empionato garbs pakylos. Bet ms rinktins aidimas ir uimta vieta buvo verti pagyrimo. Vis pirma dl to, kad po ketveri met sugrta Europos krepinio elit. Ir dl to, kad ms krepininks prasiskyn keli 2006 m. pasaulio empionat.

  2005 m. rugsjo 2 d. Izmyras (Turkija). 463LietuvaIspanija 74:69 (23:16; 16:19; 17:17; 8:17).

  2005 m. rugsjo 3 d. Izmyras. 464LietuvaSerbija ir Juodkalnija 74:77 (20:23; 11:17; 14:18; 29:19).

  2005 m. rugsjo 4 d. Izmyras. 465LietuvaTurkija 82:76 (21:22; 20:16; 21:15; 20:23).

  2005 m. rugsjo 6 d. Izmyras. 466LietuvaRusija 80:67 (20:18; 19:17; 23:16; 18:16).

  2005 m. rugsjo 7 d. Izmyras. 467LietuvaRumunija 92:56 (20:21; 29:12; 24:12; 19:11).

  2005 m. rugsjo 9 d. Ankara. 468LietuvaLenkija 67:58 (19:18; 12:16; 16:18; 20:6).

  2005 m. rugsjo 10 d. Ankara. 469LietuvaRusija 50:65 (17:15; 14:16; 8:19; 11:15).

  2005 m. rugsjo 11 d. Ankara. 470LietuvaIspanija 65:83 (5:19; 20:18; 19:25; 21:21).

  pasaulio empionat trei kart

  Ir rengimasis, ir da ly va-vimas pasaulio em pio-natuose visuomet ikelia

  nauj reikalavim, taigi ir neprast rpesi. Tokiuo-se empionatuose da lyvauja vairi pasaulio krepi-nio mokykl komandos, todl rengiantis tokioms var-yboms btina rungtyniauti su t krepinio mokykl komandomis. Tai nra paprasta. Kai empionatas vyksta labai tolimoje alyje, aktualios tampa kelio-ns, aklimatizacijos problemos. Pagaliau ir varov pajgumas reikalauja vis aidj didiausi pastan-

  62 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXX Europos empionato baigiamsias varybas 2005 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak463 464 465 466 467 468 469 470

  I. Baranauskait 4 4 8 10 13 7 6 4 8 56

  A. Bimbait 0 5 3 6 18 1 0 0 8 33

  L. Brazdeikyt 13 11 11 10 4 11 6 9 8 75

  E. Briedyt 6 3 3 8 4 20

  J. Kauait 0 0 0 0 4 0

  V. Kuktien 5 1 5

  I. Marauskait 15 9 9 25 0 14 9 13 8 94

  R. Margeviit 2 1 2

  E. ulit 17 18 17 0 8 5 4 11 8 80

  R. Valentien 19 6 9 9 14 16 12 0 8 85

  S. Valuyt 6 19 16 18 16 10 10 13 8 108

  V. Zagurskyt 0 2 9 2 6 0 0 7 8 26

  Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas

 • 205

  g, gebjim aisti su stipriais varovais kelias dienas i eils.

  Rengiantis kelionei tolimj Brazilij, pasaulio empionat, Lietuvos rinktin aid penkiolika tarp-valstybini rungtyni ir visas su Europos ali rinkti-nmis. Pasaulio empionato pirm penkeri rungtyni Lietuvos krepininki varovs buvo... ne Europos a-li rinktins. Ms rinktins treneri ir aidj garbei btina pasakyti, kad is klausimas isprstas vykusiai.

  Suaidusi kelet tarpvalstybini rungtyni Lietu-voje ir Latvijoje ms rinktin varsi stambiame de-imties rinktini turnyre Italijoje. Pakeliui Brazilij sustojusi Martinikoje, tris kartus imgino jgas su Pranczijos rinktine. Teliko pasiekti empionato vie-t Brazilij. XXI a. tai neturt bti keblu. Bet ne visuomet taip nutinka...

  2006 m. liepos 30 d. Kaunas. 471LietuvaLatvija 74:81 (24:17; 14:18; 24:16; 12:20).A. Abromait-iudarien 12, A. Bimbait 8, L. Braz deikyt 7, E. Briedyt 3, L. Kinkeviien 2, V. Kuktien 3, R. Margeviit 0, D. Razmait 6,E. ulit 15, R. Va lentien 0, S. Valuyt 18. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. liepos 31 d. Kaunas. 472LietuvaLenkija 71:63 (24:9, 16:23; 17:13; 14:18).A. Bimbait 8, E. Briedyt 3, Kristina esnaviit 4, L. Kinkeviien 14, V. Kuktien 9, R. Margeviit 0, Irma Raugait 1, D. Razmait 0, J. treimikyt 4, E. ulit 22, R. emantauskait 6. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 1 d. Kaunas. 473LietuvaUkraina 84:63 (20:13; 14:16; 25:12; 25:22).A. Bimbait 3, L. Brazdeikyt 5, E. Briedyt 5, K. es naviit 4, A. iudarien 14, V. Kuktien 10, R. Margeviit 0, I. Raugait 2, J. treimikyt 12, S. Va luyt 9, R. Valentien 11, R. emantauskait 9. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 5 d. Ryga. 474LietuvaGraikija 56:80 (6:33; 19:19; 21:16; 10:12).A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 12, A. iu darien 3, L. Kinkeviien 3, V. Kuktien 9, R. Margeviien 2, D. Razmait 0, J. treimikyt 13, R. Valentien 0, R. emantauskait 3. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 6 d. Ryga. 475LietuvaLatvija 70:50 (11:16; 17:11; 17:11; 25:12).A. Bimbait 5, L. Brazdeikyt 9, E. Briedyt 9, K. es naviit 4, L. Kinkeviien 0, V. Kuktien 8, D. Raz mait 4, J. treimikyt 22, R. Valentien 3, R. e mantauskait 6. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 7 d. Ryga. 476LietuvaTurkija 55:80 (13:17; 15:21; 9:23; 18:19).A. Bimbait 4, L. Brazdeikyt 7, E. Briedyt 5, K. es naviit 0, L. Kinkeviien 9, V. Kuktien 6, R. Margeviit 2, I. Raugait 0, D. Razmait 8, J. treimikyt 8, R. Valentien 2, R. emantauskait 4. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 16 d. Kjetis (Italija). 477LietuvaSerbija ir Juodkalnija 64:78 (15:26; 24:18; 13:23; 12:11).A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 7, E. Briedyt 0, A. iu darien 0, L. Kinkeviien 8, D. Razmait 0,J. trei mikyt 14, E. ulit 25, R. Valentien 0, S. Va luyt 10. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 17 d. Kjetis. 478LietuvaLenkija 62:57 (15:19; 13:9; 21:14; 13:15).A. Bimbait 0, L. Brazdeikyt 10, A. iudarien 10, L. Kinkeviien 0, V. Kuktien 5, D. Razmait 0, J. treimikyt 20, E. ulit 6, R. Valentien 0, S. Va luyt 5, R. emantauskait 6. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 18 d. Kjetis. 479LietuvaVokietija 67:42 (19:9; 14:7; 19:13; 15:13).A. Bimbait 13, I. Brazdeikyt 7, E. Briedyt 16, A. iu darien 6, L. Kinkeviien 0, V. Kuktien 0, Gintar Pet ronyt 2, D. Razmait 4, J. treimikyt 15, E. ul it 4, R. Valentien 0, R. emantauskait 0. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 20 d. Kjetis. 480LietuvaItalija 59:80 (8:20; 19:20; 21:14; 11:26).A. Bimbait 6, L. Brazdeikyt 7, E. Briedyt 2, A. iu darien 0, V. Kuktien 0, D. Razmait 0, J. treimikyt 4, E. ulit 18, R. Valentien 9, S. Valuyt 11, R. e mantauskait 2. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 21 d. Kjetis. 481LietuvaKroatija 74:58 (20:8; 12:17; 21:13; 21:20).A. Bimbait 0, I. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 8, A. iu darien 17, L. Kinkeviien 4, G. Petronyt 3,D. Raz mait 10, E. ulit 12, R. Valentien 1, S. Va luyt 13, R. emantauskait 0. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugpjio 22 d. Kjetis. 482LietuvaGraikija 54:64 (16:11; 14:17; 10:21; 14:15).L. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 5, A. iudarien 5, L. Kin keviien 0, V. Kuktien 6,D. Razmait 2, J. trei mikyt 4, E. ulit 16, R. Valentien 3, S. Va lu yt 7. Treneris A. Paulauskas.

 • 206

  2006 m. rugsjo 6 d. For de Fransas483(Martinika). LietuvaPranczija 56:70 (14:19; 9:16; 11:15; 22:20).A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 4, E. Briedyt 2, A. iudarien 2, G. Petronyt 4, D. Razmait 0, Aurim Rinkeviit 0, J. treimikyt 0, E. ulit 23, R. Valentien 6, S. Valuyt 12. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugsjo 7 d. For de Fransas. 484LietuvaPranczija 51:72 (12:18; 15:20; 13:21; 13:13).A. Bimbait 5, I. Brazdeikyt 6, E. Briedyt 5, A. iu darien 0, V. Kuktien 7, G. Petronyt 0,J. treimikyt 7, E. ulit 7, R. Valentien 5, S. Valuyt 9. Treneris A. Paulauskas.

  2006 m. rugsjo 8 d. For de Fransas. 485LietuvaPranczija 58:66 (18:23; 13:17; 16:10; 11:16).A. Bimbait 2, L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 9, A. iu darien 5, V. Kuktien 0, J. treimikyt 3, E. ulit 9, R. Valentien 14, S. Valuyt 6. Treneris A. Paulauskas.

  Pralaimjimas neaidus rungtyni

  Paskutinis kelions eta pas i Martinikos iki Brazilijos u-truko... beveik keturias paras

  strigus Pranczijos Gvianoje. Todl pirmas XV pa-saulio empionato rungtynes su Australija ms krep-ininks pavlavo, joms buvo skaitytas pralaimji-

  mas. Negana to, tos kelios paros prajo be prasto pratyb, poilsio ritmo, normalaus maisto, bet nuolati-nio laukimo, didels psichins tampos slygomis. Kaip visa tai atsilieps ms aidjoms jau pasiekus Brazilij?

  klausim i dalies buvo atsakyta per rungtynes su Kanados rinktine: Lietuvos rinktin laimjo 84:58. veikusios ir Senegal, lietuvaits savo pogrupyje u-m antr viet ir pateko kit empionato etap atuntfinal.

  Sunkus kelias ketvirtfinal

  Pirmas rungtynes a tunt finalio pogrupyje Lie tuvos krepinin-ks pralaimjo Brazilijos rinkti-

  nei. Dar teko aisti atverianias keli ketvirtfinal rungtynes su Argentina. Jau per pirm klin gijusios gana ryk pranaum (19:9), Lietuvos krepininks neprarado jo iki rungtyni pabaigos ir laimjo 62:47.

  Paskutins atuntfinalio pogrupio rungtyns nebu-vo skmingos. Pralaimta Ispanijai, bet, umusi tame pogrupyje ketvirt viet, Lietuvos rinktin pateko pa-jgiausi planetos rinktini atuonet ir empionato ketvirtfinal.

  Lietuvos moter rinktin eta pasaulyje

  Pralaimtos run gtyns Ispanijai ir ketvirta vieta pogrupyje lm, kad ms krepininki varo-vs ketvirtfinalyje buvo galin-

  gos JAV rinktins aidjos. Nepavyko veikti JAV krep-ininki, tad Lietuvos rinktin aid dl 58 vietos. Antr kart tame empionate rungtyniaudamos su Is-panija, ms merginos buvo aunesns ir varoves nugaljo. aisdama dl penktos vietos su Pranczijos

  2006 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. Stovi (i kairs): A. Paulauskas, A. Vainauskas, D. Razmait, V. Kuktien, G. Petronyt, E. ulit, A. iudarien, J. treimikyt, L. Brazdeikyt; klpo: K. Medvedevas, A. Bimbait, A. Rinkeviit, R. Valentien, S. Valuyt, E. Briedyt

 • 207

  rinktine ms ekipa iek tiek nusileido varovms ir um pasaulio empionate aukt et viet. Ne-tiktai sunki empionato pradia ir toks graus ms rinktins rezultatas! Tik buvo galia, kad neteko im-ginti jg su pasaulio empionat laimjusia Australi-jos rinktine. Rinktins treneris A. Paulauskas: em pio-nate neigyvenau skaudi akimirk. Merginos aid puikiai. Diugino skmingas ms jaunj krepinin-ki eiolikamets A. Rinkeviits ir metais vyres-ns G. Petronyts aidimas (34).

  2006 m. rugsjo 13 d. San Paulas (Brazilija). 486LietuvaKanada 84:58 (24:10; 22:12; 20:20; 18:16).

  2006 m. rugsjo 14 d. San Paulas. 487LietuvaSenegalas 74:63 (19:20; 6:10; 24:12; 25:2).

  2006 m. rugsjo 16 d. San Paulas. 488LietuvaBrazilija 67:84 (15:16; 12:17; 14:25; 26:26).

  2006 m. rugsjo 17 d. San Paulas. 489LietuvaArgentina 62:47 (19:9; 13:15; 11:10; 19:13).

  2006 m. rugsjo 18 d. San Paulas. 490LietuvaIspanija 55:75 (21:17; 11:16; 10:19; 18:23).

  2006 m. rugsjo 20 d. San Paulas. 491LietuvaJAV 56:90 (26:27; 6:21; 5:21; 19:21).

  2006 m. rugsjo 21 d. San Paulas. 492LietuvaIspanija 80:71 (12:11; 18:19; 19:14; 31:27).

  2006 m. rugsjo 22 d. San Paulas. 493LietuvaPranczija 73:79 (16:23; 16:18; 12:18; 27:20).

  2007-ieji Europos empionato ir atrankos olimpines aidynes metai

  Rengimasis ir dalyva vimas XXXI Europos em pionate turjo savo reikming ats-palv: jame turjo iaikti ir em pionato medali sa-

  vininkai, ir rinktins, gau sianios teis aisti Pe kino olimpinse ai dynse. i paskata visuomet turi didel tak kiekvienoms empionato rungtynms.

  Lietuvos rinktin per rengimosi empionatui laiko-tarp dalyvavo keturiuose turnyruose Lietuvoje, Pran-czijoje, Turkijoje, Rusijoje, aid juose 12 tarpvals-tybini rungtyni.

  2007 m. rugpjio 12 d. Vilnius. 494LietuvaLenkija 47:54 (8:9; 13:21; 5:10; 21:14).I. Baranauskait-Vizbarien 0, L. Brazdeikyt 2, E. Brie dyt 14, A. iudarien 0, V. Kuktien 0, I. Mar auskait 15, G. Petronyt 5, I. Raugait 0,Milda Saulit 4, E. ulit 7, R. Valentien 0, Kristina Vengryt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugpjio 14 d. Vilnius. 495LietuvaUkraina 74:52 (18:16; 25:11; 15:6; 16:19).E. Briedyt 13, A. iudarien 5, V. Kuktien 7,I. Mar auskait 8, G. Petronyt 12, I. Raugait 5,M. Sau lit 9, E. ulit 8, R. Valentien 0, K. Ven gryt 0, I. Vizbarien 5, R. emantauskait 2. Treneris A. Paulauskas.

  63 lentel. Lietuvos krepininki indlis XV pasaulio empionat 2006 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak486 487 488 489 490 491 492 493

  A. Bimbait 8 2 9 7 4 12 5 19 8 66

  L. Brazdeikyt 13 11 7 12 8 3 16 6 8 76

  E. Briedyt 0 1 0

  A. iudarien 4 5 4 4 10 11 10 2 8 50

  V. Kuktien 0 0 2 0 4 2

  G. Petronyt 5 6 2 11

  D. Razmait 2 15 2 6 6 5 31

  A. Rinkeviit 0 3 2 3

  J. treimikyt 21 10 17 20 7 0 23 9 8 107

  E. ulit 14 20 18 2 4 54

  R. Valentien 9 14 2 3 11 6 3 6 8 54

  S. Valuyt 15 12 8 14 0 12 17 19 8 97

  Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas

 • 208

  2007 m. rugpjio 17 d. Eks le Benas496(Pranczija). LietuvaPranczija 51:74 (13:14; 14:13; 14:21; 10:26).L. Brazdeikyt 10, E. Briedyt 4, A. iudarien 11, V. Kuk tien 2, G. Petronyt 0, I. Raugait 0, M. Sau lit 0, E. ulit 11, R. Valentien 8, K. Vengryt 3, I. Vizbarien 2. Treneris A. Paulauskas

  2007 m. rugpjio 18 d. Eks le Benas. 497LietuvaRusija 51:107 (1:24; 19:20; 14:32; 17:31).L. Brazdeikyt 5, E. Briedyt 8, A. iudarien 6,I. Mar auskait 4, G. Petronyt 2, M. Saulit 0,E. ulit 17, R. Valentien 5, K. Vengryt 4. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugpjio 19 d. Eks le Benas. 498Lietuvaekija 64:99 (14:32; 15:22; 14:23; 21:22).L. Brazdeikyt 16, A. iudarien 0, V. Kuktien 7,I. Marauskait 8, I. Raugait 1, M. Saulit 5,E. ul it 12, R. Valentien 2, K. Vengryt 6,I. Viz barien 7. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugpjio 28 d. Kuadasis (Turkija). 499LietuvaSerbija 68:77 (13:26; 15:15; 18:20; 22:16).L. Brazdeikyt 16, E. Briedyt 12, A. iudarien 11,V. Kuktien 4, M. Saulit 2, E. ulit 6,R. Va lentien 3, K. Vengryt 0, I. Vizbarien 14. Treneris A. Paulauskas.

  500-osios rungtyns. Vl su Italija, vl pergalingos

  Penktj imt run g ty-ni Lietuvos moter krep inio rinktin su-

  ai d per eerius metus. Kaip ir 400-sias run g tynes Lietuvos rin kti n rungtyniavo su Italijos krep i nin k-mis ir nugaljo jas. Prie eerius metus aidusios rink-tinje trys krepininks A. Abro mai t-iu da rie n, I. Baranauskait-Vizbarien ir L. Brazdeikyt aid ir 500-sias rungtynes.

  2007 m. rugpjio 29 d. Kuadasis. 500LietuvaItalija 83:62 (15:8; 21:13; 23:17; 24:24).L. Brazdeikyt 17, E. Briedyt 14, A. iudarien 7, V. Kuk tien 6, I. Raugait 0, M. Saulit 2, E. ulit 11, R. Valentien 16, K. Vengryt 0, I. Vizbarien 10. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs stovi: treneriai S. Vadapalas, A. Paulauskas, G. Petronyt, E. ul it, I. Marauskait, I. Baranauskait-Vizbarien, K. Vengryt, V. Kuktien, E. Briedyt, A. Vainauskas, A. iudarien, L. Brazdeikyt, D. Rinkeviius (fizinio rengimo treneris), M. pokas (vadovas). Klpo: J. ekuolien (gydytoja), R. e mantauskait, I. Raugait, R. Valentien, M. Saulit, V. Zagurskyt-Pacauskien, K. Medvedevas

 • 209

  2007 m. rugpjio 30 d. Kuadasis. 501LietuvaTurkija 74:88 (22:23; 16:19; 20:28; 16:18).L. Brazdeikyt 11, E. Briedyt 5, A. iudarien 9, V. Kuktien 0, M. Saulit 2, E. ulit 19, R. Va lentien 9, I. Vizbarien 19. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugsjo 9 d. Vidnoj (Rusija). 502LietuvaAustralija 78:80 (17:18; 20:16; 12:23; 22:14; 7:9).L. Brazdeikyt 17, E. Briedyt 11, A. iudarien 8, V. Kuktien 3, G. Petronyt 0, E. ulit 14, R. Va lentien 5, I. Vizbarien 14, V. Zagurskyt-Pacauskien 6. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugsjo 10 d. Vidnoj. 503LietuvaKinija 50:75 (15:18; 12:23; 20:15; 3:19).L. Brazdeikyt 7, E. Briedyt 6, A. iudarien 6, V. Kuk tien 0, V. Pacauskien 0, G. Petronyt 2, M. Saulit 0, E. ulit 6, R. Valentien 12, K. Ven gryt 2, I. Vizbarien 9. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugsjo 11 d. Vidnoj.504LietuvaRusija 57:70 (16:14; 14:26; 14:17; 13:13).L. Brazdeikyt 5, E. Briedyt 17, A. iudarien 5, V. Kuktien 0, V. Pacauskien 2, G. Petronyt 2, M. Saulit 3, E. ulit 17, R. Valentien 6, K. Vengryt 0. Treneris A. Paulauskas.

  2007 m. rugsjo 12 d. Vidnoj. 505LietuvaKinija 63:95 (14:23; 6:17; 12:27; 31:28).L. Brazdeikyt 4, E. Briedyt 3, A. iudarien 11, V. Kuktien 8, V. Pacauskien 2, G. Petronyt 8, M. Saulit 3, E. ulit 16, R. Valentien 6, K. Vengryt 2. Treneris A. Paulauskas.

  Netiktas klupteljimas paioje empionato pradioje

  eiolika pajgiausi Eu-ropos ali rinktini, su-skirstytos keturis pogru-pius po keturias ko -

  mandas, pradjo ilg XXXI emyno empionato keli. Lietuvos rinktins pogrupio varovs buvo Belgijos, Rumunijos ir Vokietijos krepininks. Atrod, kad di-delio vargo msikms neturt bti, bet netiktumas lauk aidiant jau pirmas rungtynes su Belgija. Lietu-vos rinktin, gerokai atsilikusi per pirm klin (9:21), negebjo varovi pavyti ir pralaimjo. Tai buvo de-vintosios rungtyns su ios alies rinktine ir pirmas pralaimjimas jai Europos empionate.

  Nugaljusios kitas pogrupio varoves, Lietuvos krepininks pateko atuntfinalio pogrup. ia ir vl neskmingos buvo pirmos rungtyns. kart ms rinktin turjo pripainti spariai tobuljanios jau-nos Latvijos rinktins pranaum.

  Sunkiai veikusi Turkij, Lietuvos rinktin prasisky-n keli ketvirtfinal.

  Olimpinio kelialapio laimti nepavyko

  Usiimti viet tarp atuoni pajgiausi Senojo emyno ali rinktini garbingas

  ingsnis. Bet lkesiai buvo didesni: ir empionato apdovanojimai, ir alia gatv Pekino olimpines ai-dynes. Deja, tiems lkesiams isipildyti galimyb smarkiai sumajo, kai ketvirtfinalio rungtynes reikjo aisti su bsima XXXI Europos empionato nugalto-ja Rusijos rinktine. Labai svarbias ketvirtfinalio rung-tynes ms krepininks aid auniai. Jos laimjo pirm klin, o suaidusios pus rungtyni pirmavo 37:35. Antr rungtyni pus ilaikyti persvar prie i ties pajgi varov nebeuteko jg. Pagrindinis rungtyni krvis teko tik septynioms aidjoms. Su fi-zikai galinga Rusijos rinktine teko aisti septintas rungtynes.

  Pralaimjusi ketvirtfinal, Lietuvos rinktin rungty-niavo dl 58 vietos. Laimjusi rungtynes su Pranc-zija, antr kart pralaimjusi su ekija, ms rinktin um et viet. Viltis aisti olimpinse aidynse teko atidti dar ketveriems metams.

  2007 m. rugsjo 24 d. Lantano (Italija). 506LietuvaBelgija 53:68 (9:21; 10:11; 16:25; 18:11).

  2007 m. rugsjo 25 d. Lantano. 507LietuvaRumunija 67:50 (24:16; 11:11; 15:11; 17:12).

  2007 m. rugsjo 26 d. Lantano. 508LietuvaVokietija 71:57 (20:18; 16:16; 15:13; 20:10).

  2007 m. rugsjo 28 d. Vastas (Italija). 509LietuvaLatvija 46:76 (9:15; 14:20; 11:22; 12:19).

  2007 m. rugsjo 30 d. Vastas. 510Lietuvaekija 67:75 (24:19; 21:16; 11:21; 11:19).

  2007 m. spalio 2 d. Vastas. 511LietuvaTurkija 67:61 (16:15; 18:15; 13:19; 20:12).

  2007 m. spalio 5 d. Kjetis (Italija). 512LietuvaRusija 58:75 (25:21; 12:14; 15:24; 6:16).

  2007 m. spalio 6 d. Kjetis. 513LietuvaPranczija 67:65 (13:14; 14:19; 23:24; 17:8).

  2007 m. spalio 7 d. Kjetis. 514Lietuvaekija 54:93 (12:28; 6:21; 18:17; 18:27).

 • 210

  64 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXXI Europos empionato baigiamsias varybas 2007 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak506 507 508 509 510 511 512 513 514

  L. Brazdeikyt 3 15 9 2 13 11 9 12 8 9 82

  E. Briedyt 3 4 3 3 5 0 3 0 3 9 24

  A. iudarien 13 14 6 14 12 12 9 4 6 9 90

  V. Kuktien 0 2 3 6 4 11

  I. Marauskait 14 0 16 18 6 9 14 7 8 9 92

  V. Pacauskien 0 0 2 0

  G. Petronyt 1 5 1 6 4 5 17

  M. Saulit 0 7 0 0 0 5 7

  E. ulit 6 11 5 0 12 8 4 21 10 9 77

  R. Valentien 3 8 14 3 8 12 6 0 3 9 57

  S. Valuyt 10 10 18 3 11 8 13 14 4 9 91

  K. Vengryt 0 2 2 2

  Treneriai A. Paulauskas, A. Vainauskas

  Ir treneri, ir aidj kart kaita

  Nauj olimpin ketur met ci-kl Lietuvos moter rinktin pradjo vykus nemaoms

  permainoms. Rin ktins trener Algird Paulausk pa-keit Rtenis Paulauskas, naujos kartos treneris, teore-tikas (socialini moksl daktaras) ir praktikas. Jam tal-kino ilgamet Lietuvos rinktins aidja D. Kur ti nai- tien. rinktin atjo naujas jaun krepininki brys. O sibgti gerokai pakitusiai rinktinei laiko buvo ne-daug: jau 2008 m. vasarai baigiantis lauk atrankos XXXII Europos empionat varybos. ia varovs buvo stiprios: Ukrainos, Vokietijos, Izraelio rinktins, neslpusios savo ketinim patekti baigiamj emy-no empionato etap.

  Penkerios rungtyns su Japonijos krepininkmis

  Lietuv atvykusi Japonijos moter krepinio rinktin aid ketverias rungtynes su ms alies reprezentant-

  mis. Penktosios aistos Japonijoje, Tokijuje. Tai ms rinktinei buvo gera mokykla.

  2008 m. gegus 3 d. Druskininkai. 515LietuvaJaponija 94:90 (17:26; 26:22; 23:16; 16:17; 13:9).Lina Aglinskait 0, A. Bimbait 3, arn Jasiunskait 5, G. Petronyt 23, arn Povilionyt 0, D. Razmait 10, M. Saulit 3,Daina Staugaitien 4, E. ulit 12, R. Valentien 3,S. Valuyt 23, Egl ygelyt 8. Treneris Rtenis Paulauskas.

  2008 m. Lietuvos moter krepinio rinktins treneris R. Pau lauskas

 • 211

  2008 m. gegus 5 d. Druskininkai. 516LietuvaJaponija 77:72 (23:24; 14:19; 23:10; 17:19).L. Aglinskait 2, A. Bimbait 5, . Jasiunskait 0,G. Pet ronyt 17, D. Razmait 9, Aurim Rinkeviit 0, M. Saulit 0, D. Staugaitien 15, E. ulit 14,S. Valuyt 15, E. ygelyt 0. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. gegus 6 d. Druskininkai. 517LietuvaJaponija 68:71 (23:18; 15:19; 17:13; 13:21).L. Aglinskait 3, . Jasiunskait 3, G. Petronyt 13, . Povilionyt 6, D. Razmait 13, A. Rinkeviit 16, M. Saulit 0, D. Staugaitien 12, R. Valentien 0,E. ygelyt 2. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. gegus 7 d. Vilnius. 518LietuvaJaponija 60:56 (15:18; 19:9; 9:17; 17:12).A. Bimbait 15, Giedr Paugait 11, G. Petronyt 7,D. Razmait 4, A. Rinkeviit 7, M. Saulit 4,D. Staugaitien 2, R. Valentien 0, S. Valuyt 10,E. ygelyt 0. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. gegus 18 d. Tokijas. 519LietuvaJaponija 63:66 (11:9; 16:11; 18:17; 18:29).A. Bimbait 6, G. Paugait 6, D. Razmait 10, A. Rin keviit 2, M. Saulit 2, D. Staugaitien 6,E. ulit 5, R. Valentien 6, S. Valuyt 16, Kristina Vengryt 4, E. ygelyt 0. Treneris R. Paulauskas.

  Geras rinktins aidimas keturi komand turnyre Italijoje

  Suaidusi namie dvejas rungtynes su Lenkijos rinktine, leidusi aisti jaunoms aidjoms, su-

  telkusi stipresnes pajgas, ms rinktin dalyvavo ke-turi komand turnyre Italijoje. ia msiks laimjo rungtynes su savo skriaudike Europos em pionate Bel gi ja, nugaljo Grai kij, nusileido tik eimininkms italms ir um antr viet.

  2008 m. liepos 12 d. Druskininkai. 520LietuvaLenkija 60:82 (9:23; 20:20; 18:23; 13:16).Kornelija Balinait 3, V. Kuktien 15, Greta Lukyt 11, R. Margeviit 3, Simona Petronyt 6, Irma Raugait 1, M. Saulit 2,D. Staugaitien 9, R. Valentien 8, K. Vengryt 0, E. ygelyt 2. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. liepos 13 d. Druskininkai. 521LietuvaLenkija 76:97 (22:19; 22:26; 17:22; 16:30).K. Balinait 0, V. Kuktien 18, G. Lukyt 10,R. Mar geviit 8, S. Petronyt 0, I. Raugait 5,M. Saulit 8, D. Staugaitien 8, R. Valentien 6,K. Ven gryt 12, E. ygelyt 1. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. liepos 24 d. Bormijus (Italija). 522LietuvaBelgija 83:54 (16:12; 16:12; 16:17; 35:13).A. Bimbait 6, A. iudarien 4, V. Kuktien 2, G. Luk yt 5, R. Margeviit 7, G. Petronyt 11,D. Razmait 4, M. Saulit 7, D. Staugaitien 10,E. ulit-Stakneviien 10, R. Valentien 6, S. Valuyt 8, E. y gelyt 3. Treneris R. Paulauskas

  2008 m. liepos 25 d. Bormijus. 523LietuvaItalija 58:66 (16:24; 14:17; 9:14; 19:11)A. Bimbait 6, A. iudarien 5, V. Kuktien 8,G. Luk yt 7, G. Petronyt 3, D. Razmait 5, M. Saulit 0, E. Stakneviien 12, D. Staugaitien 3,R. Valentien 7, S. Valuyt 2. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. liepos 26 d. Bormijus. 524LietuvaGraikija 67:52 (19:10; 14:10; 11:7; 23:25).A. Bimbait 11, A. iudarien 3, V. Kuktien 8, G. Luk yt 2, R. Margeviit 8, G. Petronyt 7,D. Razmait 4, M. Saulit 0, D. Staugaitien 3,R. Valentien 6, S. Valuyt 15. Treneris R. Paulauskas.

  Trejos rungtyns trys pergals su Suomijos rinktine

  Paskutines tarpvalstybines rung tynes prie Europos empionato at rankos var-ybas Lie tu vos rinktin

  aid Suo mijos sostinje Hel sinkyje. aisdamos su ios alies rinktine ms krepininks pasiek tris per-gales. Tada pradjo labai svarbias varybas, leisian-ias patekti Europos empionato baigiamj etap, vyksiant ms artimiausios kaimyns Latvijos sosti-nje Rygoje.

  2008 m. rugpjio 1 d. Helsinkis. 525LietuvaSuomija 63:52 (18:12; 19:18; 15:18; 13:4).A. Bimbait 6, A. iudarien 4, V. Kuktien 6, G. Luk yt 2, R. Margeviit 0, G. Petronyt 11, D. Razmait 2, E. Stakneviien 11, D. Stau gaitien 12, R. Valentien 4, S. Valuyt 4, E. y gelyt 1. Treneris R. Paulauskas.

 • 212

  526 2008 m. rugpjio 2 d. Helsinkis. LietuvaSuomija 81:50 (23:14; 16:15; 29:6; 14:15).A. Bimbait 0, A. iudarien 10, V. Kuktien 1, G. Luk yt 6, R. Margeviit 8, G. Petronyt 13, D. Razmait 2, M. Saulit 4, E. Stakneviien 2, D. Stau gaitien 8, R. Valentien 8, S. Valuyt 14, E. y ge lyt 5. Treneris R. Paulauskas.

  2008 m. rugpjio 3 d. Helsinkis. 527LietuvaSuomija 77:52 (15:16; 16:16; 25:6; 21:14).A. Bimbait 5, A. iudarien 2, V. Kuktien 5, R. Mar geviit 2, G. Petronyt 15, D. Razmait 2, M. Saulit 9, E. Stakneviien 8, D. Staugaitien 5, R. Va lentien 8, S. Valuyt 9, E. ygelyt 7. Treneris R. Paulauskas.

  Kelialapio Ryg likim lm paskutini rungtyni rezultatas

  Atrankos varybas Lietu-vos rinktin pra djo Izra-elyje run gty nmis su ios alies rinktine, be abejo,

  vie na rimiausi pre ten deni laimti at rankos var-ybas. Todl nebuvo netiktas ms mergin pralai-mjimas. Suprantama, pradti tokias svarbias vary-bas pralaimjimu visais poiriais pavojinga. Tuo labiau kai kita varov Ukrainos rinktin. Per pir-m rungtyni pus niekas nepaaikjo: rezultatas po dviej klini 35:35. Tik treiame gyt nedidel pra-naum Lietuvos krepininks isaugojo iki rungty-ni pabaigos. Svarbi pergal! Kitas dvejas rungtynes

  su Didija Britanija sveiuose ir su Vokietija namie Lietuvos rinktin laimjo be didelio vargo. Bet pas-kui vl itiko nemalonumai vl aidiant su Izraelio krepininkmis namuose. Neveikusios jaudulio, ms merginos neveik ir varovi. is pralaimji-mas labai apsunkino galimybes patekti Ryg: reik-jo aisti dvejas svarbias rungtynes Ukrainoje ir Vo-kietijoje su stipriomis t ali rinktinmis, taip pat pretenduojaniomis aisti Latvijos sostinje. ia tu-rime bti dkingi ms rinktins treneriams ir aid-joms: jos veik jaudul, veik varoves ir gavo ke-lialap XXXII Europos empionato baigiamsias varybas 2009 m. vasar. Didels skms Lietuvos moter krepinio rinktinei ir tame empionate, ir ki-tose varybose!

  2008 m. rugpjio 13 d. Ramat Ganas528(Izraelis). LietuvaIzraelis 47:63 (17:22; 3:11; 13:9; 14:21).

  2008 m. rugpjio 16 d. Vilnius. 529LietuvaUkraina 66:59 (20:16; 15:19; 22:18; 9:6).

  2008 m. rugpjio 20 d. Kardifas530(Didioji Britanija). LietuvaDidioji Britanija 82:63 (27:17; 19:19; 23:11; 13:16).

  2008 m. rugpjio 27 d. Druskininkai. 531LietuvaVokietija 80:44 (23:10; 20:7; 24:10; 13:17).

  2008 m. Lietuvos moter krepinio rinktin. I kairs stovi: V. Geceviius (vadovas), D. Kurtinaitien, R. Paulauskas, R. Mar geviit, D. Razmait, D. Staugaitien, A. Bimbait, A. iudarien, V. Kuktien, E. ulit, M. ernius, G. Tan keviius (gydytojai), M. Jaseviius (fizinio rengimo treneris). Klpo: G. Petronyt, G. Lukyt, M. Saulit, E. igelyt, R. Va lentien, S. Valuyt, S. Jarueviien (masauotoja)

 • 213

  2008 m. rugpjio 30 d. Druskininkai. 532LietuvaIzraelis 60:76 (17:20; 15:19; 15:22; 13:15).

  2008 m. rugsjo 3 d. Kijevas. 533LietuvaUkraina 73:68 (19:20; 19:22; 23:15; 12:11).

  65 lentel. Lietuvos krepininki indlis XXXII Europos empionato atrankos varybas 2008 m.

  aidjosRungtyni Nr. I viso aid

  rungtyniI viso

  peln tak528 529 530 531 532 533 534 535

  A. Bimbait 2 1 2

  A. iudarien 3 3 6 9 10 7 6 38

  R. Margeviit 0 2 0 3 2

  G. Paugait 0 4 7 2 6 0 6 19

  G. Petronyt 2 8 10 9 10 10 12 13 8 74

  D. Razmait 10 0 11 4 2 17 0 10 8 54

  A. Rinkeviit 0 11 3 11 0 0 2 7 28

  M. Saulit 0 7 0 0 0 0 0 7 7

  E. Stakneviien 9 12 3 6 7 2 18 10 8 67

  D. Staugaitien 8 10 16 9 12 4 0 8 8 67

  R. Valentien 3 5 6 15 6 14 12 9 8 70

  S. Valuyt 8 13 20 8 11 12 24 15 8 111

  E. ygelyt 2 0 7 4 0 5 13

  Treneriai R. Paulauskas, Dalia Kurtinaitin

  2008 m. rugsjo 6 d. Druskininkai. 534LietuvaDidioji Britanija 76:68 (19:22; 21:18; 20:6; 16:22).

  2008 m. rugsjo 13 d. Marburgas (Vokietija). 535LietuvaVokietija 67:57 (19:18; 10:12; 19:14; 19:13).

 • 214

  67 lentel. ali rinktins, su kuriomis daugiausia rungtyni aid Lietuvos moter krepinio rinktin 19382008 m.

  Eil. Nr. alis

  aista rungtyni

  I j laimta Proc.

  1 Rusija 63 16 25

  2 Latvija 56 29 52

  3 Estija 30 20 67

  4 Lenkija 30 15 50

  5 Ukraina 28 18 64

  6 Baltarusija 24 22 92

  7 Pranczija 21 8 38

  8 Ispanija 15 7 47

  9 Italija 14 8 57

  10 Moldavija(Moldova) 14 13 93

  11 Vokietija 14 12 86

  12 ekija 13 4 31

  13 Japonija 13 5 38

  14 Rumunija 13 8 62

  15 Belgija 10 7 70

  16 Suomija 10 8 80

  17 Vengrija 9 7 78

  Eil. Nr. alis

  aista rungtyni

  I j laimta Proc.

  18 Turkija 9 4 44

  19 Kazachija 9 6 67

  20 JAV 8 0 0

  21 Jugoslavija 8 5 63

  22 Gruzija 7 5 71

  23 SSRS 7 0 0

  24 Brazilija 6 0 0

  25 Bulgarija 6 3 50

  26 Slovakija 6 4 67

  27 Uzbekija 6 5 83

  28 ekoslovakija(ekija) 5 2 40

  29 Graikija 5 3 60

  30 Kroatija 5 3 60

  31 Armnija 5 5 100

  32 Azerbaidanas 5 4 80

  33 Tadikija 5 5 100

  Lietuvos moter krepinio rinktins garbei ms alies vliava kilo 30-yje pasaulio ali

  Lietuvos moter rinktin tarp-valstybines rungtynes aid 30-yje pasaulio ali 93-uose mies tuose.

  Lietuvos moter krepinio rinktin aid su 60-ies pasaulio ali rinktinmis

  Maiausiai kart aista su Ang lijos, Ka-nados, Korjos, Madagaskaro. Naujo sios Zelandijos, Nigerijos, Norvegijos, Serbi-jos, veicarijos, Taivano, Tuniso, Vokieti-jos DR rinktinmis (tik po vienas rungty-

  nes), Argentinos, Bosnijos ir Hercegovinos, Izraelio, Kubos, Korjos LDR, Slovnijos rinktinmis (po dvejas rungtynes).

  66 lentel. alys, kuriose daugiausia rungtyni aid Lietuvos moter krepinio rinktin 19382008 m.

  Eil. Nr. alis

  Miest, kuriuose aista skaiius

  aist rungtyni skaiius

  1 Rusija 5 98

  2 Latvija 3 42

  3 Pranczija 12 40

  4 Lenkija 8 25

  5 Italija 7 24

  6 Vokietija 6 16

  7 Estija 2 16

  8 Turkija 3 16

  9 Vengrija 4 14

  10 Ispanija 6 13

  11 Brazilija 5 12

  12 ekija 1 10

  Eil. Nr. alis

  Miest, kuriuose aista skaiius

  aist rungtyni skaiius

  13 Baltarusija 1 10

  14 Ukraina 2 8

  15 Kinija 3 8

  16 Kanada 1 7

  17 Slovakija 2 7

  18 Bulgarija 1 7

  19 Belgija 5 6

  20 Danija 2 5

  21 Portugalija 2 4

  22 Rumunija 4 4

  23 Moldova 1 4

 • 215

  68 lentel. Lietuvos krepininks, aidusios rinktinje 30 ir daugiau rungtyni 19382008 m.

  Eil. Nr. aidja

  aidrungtyni

  Buvo Lietuvosrinktins aidja

  1 Lina Brazdeikyt 186 19952007

  2 Lina Dambrauskait 182 19902002

  3 Jurgita treimikyt-Virbickien 157 19902006

  4 Rima Vadapalait-Valentien 155 19972008

  5 Agn Abromait-iudarien 132 19962008

  6 Irena Baranauskait-Vizbarien 130 19952007

  7 Jolanta Vilutyt 124 19922002

  8 Reda Alelinait-Jankovska 112 19982005

  9 Rasa Kreivyt 110 19902002

  10 Dalia Belickait-Kurtinaitien 108 19872001

  11 Loreta Girait-Beruktien 106 19872001

  12 Sandra Valuyt 104 20002008

  13 Egl ulit-Stakneviien 93 20022008

  14 Jrat Kalukeviit 92 19661979

  15 Ilona Nikonovait-inskien 84 19932004

  16 Ela Briedyt 83 19962007

  17 Vita Mikliit-Kuktien 83 19982008

  18 Genovait Sviderskait 80 19481959

  19 Aura Bimbait 80 20012008

  20 Jurgita Kauait 78 19902005

  21 Jovita Jutelyt 75 19901997

  22 Graina Tuleviit-Vileikien 70 19531963

  23 Diana Razmait 69 19972008

  24 Ona Bartkeviit-Butautien 67 19461959

  25 Vitalija Tuomait 63 19821998

  26 Jrat Daktarait 62 19541963

  27 Liudmila Gedminien 61 19631971

  28 Daiva Jodeikait 58 19872000

  29 Iveta Marauskait 57 19982007

  30 Kristina Kalesinskait 54 19901999

  Eil. Nr. aidja

  aidrungtyni

  Buvo Lietuvosrinktins aidja

  31 Angel Janknait-Rupien 53 19701983

  32 Nadeda Maskoliovait 52 19661971

  33 Eleonora Ruokut 50 19531958

  34 Aneta Kauait 50 19911999

  35 Nijol Rosnait-Dzenien 48 19541959

  36 Maryt Beronskait 47 19631970

  37 Ligita Kinkeviien 45 19982006

  38 Zita Makselyt-Kuzminskien 44 19741987

  39 Nijol Vaiiulnait-Kaelionien 43 19681975

  40 Larisa Vinait 41 19671995

  41 Neringa Rolskyt-Zakalskien 41 19901996

  42 Zita Dugnait 39 19661975

  43 Laima Rutkauskait-Jukelien 39 19631967

  44 Danut Kazarinait-Puodinien 38 19741979

  45 Gintar Patronyt 37 20062008

  46 Dalia Trilupaityt 37 19631967

  47 Faustina Bruait-Bimbien 36 19501955

  48 Rasa emantauskait 36 20002007

  49 Genovait Mileryt 35 19561963

  50 Milda Saulit 35 20072008

  51 Vaida Zagurskyt 35 19962007

  52 Rima Petronyt 34 19901997

  53 Bytaut Jaktait-Pajdien 32 19511958

  54 Danut Vasiliit 32 19541957

  55 Ingrida Jonkut 32 19921999

  56 Graina Briedyt 32 19791987

  57 Eugenija nireviit 31 19681974

  58 Vida ulskyt-Beselien 31 19751987

  59 Valerija Bulotait 30 19631967

  60 Ramun idlauskien 30 19791983

  Lietuvos moter krepinio rinktinje aid 180 krepininki

  Daugiausia kart spor-tinukus su urau Lie-tuva vilkjo Lina Braz-deikyt, per 12 buvimo

  rinktinje met aidusi 186 tarpvalstybines rungtynes. Nedaug nuo L. Brazdeikyts atsiliko kita Lina Damb-rauskait 182 rungtyns, J. treimikyt-Virbickien aid 157 rungtynes.

 • 216

  69 lentel. Rezultatyviausios Lietuvos moter rinktins aidjos (pelniusios rinktinei ne maiau kaip 300 tak)19382008 m.

  Eil. Nr. aidja

  I viso peln tak

  aidimo Lietuvos

  rinktinje metai

  1 Lina Dambrauskait 2330 19902002

  2 Jurgita treimikyt-Virbickien 2099 19902006

  3 Lina Brazdeikyt 1560 19952007

  4 Jolanta Vilutyt 1259 19922002

  5 Loreta Girait-Beruktien 1104 19872001

  6 Irena Baranauskait-Vizbarien 1042 19952007

  7 Agn Abromait-iudarien 1035 19962008

  8 Dalia Belickait-Kurtinaitien 954 19872001

  9 Egl ulit-Stakneviien 900 20022008

  10 Rima Vadapalait-Valentien 840 19972008

  11 Sandra Valuyt 799 20002008

  12 Graina Tuleviit-Vileikien 752 19531963

  13 Iveta Marauskait 704 19982007

  14 Jrat Kalukeviit 664 19661979

  15 Jovita Jutelyt 645 19901997

  16 Ona Bartkeviit-Butautien 573 19461959

  17 Jrat Daktarait 567 19541963

  18 Genovait Sviderskait 529 19481959

  19 Nijol Vaiiulnait-Kaelionien 511 19681975

  20 Ligita Levnait-Kinkeviien 499 19982006

  Eil. Nr. aidja

  I viso peln tak

  aidimo Lietuvos

  rinktinje metai

  21 Vitalija Tuomait 480 19821998

  22 Ela Briedyt 469 19962007

  23 Jurgita Kauait 465 19902005

  24 Angel Janknait-Rupien 457 19701983

  25 Daiva Jodeikait 421 19872000

  26 Aura Bimbait 395 20012008

  27 Vida ulskyt-Beselien 376 19751987

  28 Ingrida Jonkut 372 19921999

  29 Zita Makselyt-Kuzminskien 371 19741987

  30 Ilona Nikonovait-inskien 371 19932004

  31 Reda Alelinait-Jankovska 371 19982005

  32 Nadeda Maskoliovait 357 19661971

  33 Diana Razmait 349 19972008

  34 Graina Briedyt-Janiauskien 348 19791987

  35 Neringa Rolskyt-Zakalskien 340 19901996

  36 Liudmila Gedminien 339 19631971

  37 Kristina Kalesinskait 338 19901999

  38 Vita Mikliit-Kuktien 335 19982008

  39 Danut Kazarinait-Puodinien 319 19741979

  40 Irena Mikinyt 304 19791982

  41 Rasa Kreivyt 300 19902002

 • 217

  70 lentel. Lietuvos moter krepinio rinktins treneriai 19382008 m.

  Eil. Nr. Vardas, pavard

  Metai, kuriais treniravo rinktin

  1 Feliksas Kriauinas 19381939

  2 Zenonas Puzinauskas 19401941

  3 Valerijus Grienovas 1945

  4 Antanas Naujokas 1946

  5 Vincas Serceviius 1946

  6 Stepas Butautas 1947, 19571967

  7 Vladas Kionas 19481949

  8 Kostas Birulis 19501951

  9 Vytautas Bimba 19521955

  10 Viktoras Dzenis 1956

  11 Zenonas Sabulis 1959, 19681979

  12 Antanas Paulauskas 1963

  Eil. Nr. Vardas, pavard

  Metai, kuriais treniravo rinktin

  13 Algis Gedminas 19641981, 19901991

  14 Valentinas Kanapkis 19821987, 19931995

  15 Vidas Virbickas 19801986

  16 arnas Vainauskas 1987

  17 Antanas iauskas 19911995

  18 Algimantas atas 1992

  19 Vydas Gedvilas 19962002

  20 Algirdas Paulauskas 19962007

  21 Alfredas Vainauskas 20032007

  22 Rtenis Paulauskas Nuo 2008

  23 Dalia Kurtinaitien Nuo 2008

  Ms rinktins treneriai J buvo 23. Tik Feliksas Kriauinas, pirmasis

  Lietuvos moter rinktins treneris, 1938 m. su savo aukltinmis padovanojs Lietuvai pirmuosius Euro-pos empionato medalius sidabro, buvo imoks krepinio JAV. Kiti Lietuvoje iaug, tobulj ir pa-siek aukiausi trenerio rang pedagogai. Jie ive-d Lietuvos moter rinktin Europos ir pasaulio krepinio pirmaujani gretas. Tai vis pirma S. Bu-

  tautas Lietuvos rinktins Pabaltijo empions (1947, 1957), V. Kionas (1948) treneriai, A. Gedmi-nas SSRS taut spartakiados sidabro medalio lai-mtojos (1979), A. atas, A. iauskas iaurs ali empions (1992), V. Kanapkis Baltijos jros ali aidyni nugaltojos (1993), V. Gedvilas, A. Pau-lauskas Europos empions (1997) treneriai. Ai jiems ir visiems Lietuvos moter krepinio rinktins treneriams.

 • 218

  LIETUVOS JAUNIMO VAIKINKREPINIO RINKTINS KELIAS (19622008 M.)

  3 1968 m. rugpjio 6 d. Kaunas. LietuvaLenkija 68:61.

  4 1968 m. rugpjio 7 d. Kaunas. LietuvaLenkija 64:65.

  Pirmieji Lietuvos jaunimo rinktins medaliai

  Lietuvos jaunimo rinktin 1973 m. pirm kart daly-vavo oficialiose SSRS var-ybose: I jaunimo aidyni

  krepinio turnyre. Prie ias, pagrindines, met vary-bas Lietuvos krepininkai, suaid trejas tarpvalstybi-nes rungtynes, skmingai pradjo ir jaunimo aidyni varybas. Per sunkias rungtynes veikusi Rusijos krep-ininkus, Lietuvos rinktin per kitas trejas nesunkiai rod savo pranaum prie pogrupio varovus.

  Rungtyni finalinje grupje, kur varsi lygaus pajgumo rinktins, aidimas buvo domesnis, o per-gal pasiekti daug sunkiau. Finalo grupje lietuviai laimjo trejas rungtynes i eils ir suklupo vienintel kart: tik vieno tako persvara nusileido varovams i Rusijos. Tas klupteljimas kainavo aukso medalius. Bet sidabro medaliai, aplenkus dar penkiolika rinkti-ni, buvo graus ms jaunimo laimjimas.

  1973 m. Lietuvos rinktin I SSRS aidyni krepinio varyb sidabro medalinink. I deins: A. Rakauskas, M. Arlauskas, L. telbys, V. Kraujelis, V. iapas, G. Chmieliauskas, K. Petronaitis, A. elnys, V. Palionis, J. Gydaitis, A. Scinskas, V. Ta rolis

  Lietuvos jaunimo vaikin rinktins gimimo me-tai 1962-ieji. Lietuvos krepinio 40-meio proga surengtose trij rinktini (Latvijos, Rusijos ir Lietu-vos) varybose ms jaunimo rinktin aid pirmas tarpvalstybines rungtynes, pirm kart dalyvavo ofi-cialiose tarptautinse varybose. Jaunj Lietuvos krepinink debiutas buvo skmingas: nugalj savo varovus tapo varyb laimtojais.

  Pirmojoje Lietuvos jaunimo rinktinje aid:V. Sar palius, E. Valiulis, R. Tikuiis, Vaitys, Gavrilikas, A. Puidokas, A. Jankauskas, R. Autukas, A. Rinkeviius. Treneris A. Vilimas.

  1 1962 m. gegus 19 d. Kaunas. LietuvaRusija 69:46.

  2 1962 m. gegus 20 d. Kaunas. LietuvaLatvija 52:46.

  Antr kart Lietuvos jaunimo vaikin rinktin vl suburta tik po eeri met. 1968 m. vasar Lietu-v buvo pakviesta Lenkijos jaunimo rinktin, ji aid dvejas rungtynes su bendraamiais i Lietuvos.

 • 219

  Sidabrinje Lietuvos jaunimo rinktinje aid: Mindaugas Arlauskas, Gintas Chmieliauskas, Valdas iapas, Vygandas Kraujelis, Jonas Gydaitis, Kstutis Petronaitis, Vytautas Palionis, Arvydas Scinskas, Laimonas telbys, Vygandas Tarolis, Algis elnys.Treneris Algimantas Rakauskas.

  5 1973 m. kovo 15 d. Kaunas. LietuvaGruzija 65:61.

  6 1973 m. kovo 16 d. Kaunas. LietuvaArmnija 105:64.

  7 1973 m. kovo 17 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 84:59.

  8 1973 m. kovo 21 d. Kaunas. LietuvaRusija 64:63.

  9 1973 m. kovo 23 d. Kaunas. LietuvaUkraina 84:78.

  10 1973 m. kovo 25 d. Kaunas. LietuvaMoldavija 106:56.

  11 1973 m. kovo 26 d. Kaunas. LietuvaAzerbaidanas 77:56.

  12 1973 m. kovo 27 d. Kaunas. LietuvaLatvija 76:73.

  13 1973 m. kovo 29 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 72:64.

  14 1973 m. kovo 30 d. Kaunas. LietuvaRusija 77:73.

  15 1973 m. kovo 31 d. Kaunas. LietuvaRusija 66:67.

  Jaunimo rinktin aid tik po ketveri met

  Be oficiali varyb, nebuvo ir paskatos burti jaunimo rinktin. Todl tik vl rengiant dabar II SSRS jaunimo aidy-

  ni krepinio varybas 1977 m. suburiama Lietuvos jaunimo rinktin. Prie aidyni varybas ms jau-nieji krepininkai Taline dalyvavo penki rinktini turnyre. II SSRS jaunimo aidyni krepinio varybos ms atalynui buvo neskmingos. Pralaimj jau paias pirmas rungtynes, paskui dar tris kartus pripa-in varov pranaum, ms jaunieji krepininkai um septint viet i vienuolikos.

  16 1977 m. kovo 6 d. Talinas. LietuvaLatvija 100:73.

  17 1977 m. kovo 7 d. Talinas. LietuvaEstija 82:84.

  18 1977 m. kovo 8 d. Talinas. LietuvaBaltarusija 79:62.

  19 1977 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaRusija 77:89.

  20 1977 m. kovo 22 d. Ryga. LietuvaUkraina 77:88.

  21 1977 m. kovo 23 d. Ryga. LietuvaUzbekija 91:85.

  22 1977 m. kovo 24 d. Ryga. LietuvaAzerbaidanas 137:67.

  23 1977 m. kovo 26 d. Ryga. LietuvaBaltarusija 76:85.

  24 1977 m. kovo 27 d. Ryga. LietuvaRusija 93:108.

  25 1977 m. kovo 28 d. Ryga. LietuvaGruzija 83:84.

  26 1977 m. kovo 30 d. Ryga. LietuvaEstija 91:78.

  Auksin Lietuvos jaunimo rinktin

  Treij SSRS jaunimo aidy-ni krepinio varyboms Lie-tuvos jaunimo rinktin reng-

  si labai kruopiai, daug rungtyniavo su... vyr komandomis. 1981 m. baigiantis Italijoje jie nugaljo keturias vyr klub ekipas. 1982 m. dalyvavo turny-re, skirtame Lietuvos krepinio 60-meiui. Turnyre veik Lietuvos vyr rinktin 96:94. Visa tai teik vil-i SSRS jaunimo aidyni krepinio varybose. Vil-tys isipild su kaupu: Lietuvos rinktins krepininkai laimj visas devynerias rungtynes diaugsi aukso medaliais.

  Rinktinje aid: Romanas Brazdauskis, Ramnas Butautas, Artras Jasiuns kas, Rolandas Kiltinaviius, arnas Mariulionis, Arnoldas Masalskis, Donatas Pranckeviius, Arnas Rozenbergas, Arvydas Sabonis, Arvydas Venslovas, Gintautas Vilkas, Arnas Visockas. Treneriai Modestas Paulauskas, Raimundas Sargnas.

  27 1982 m. balandio 2 d. Minskas. LietuvaUzbekija 91:48.

  28 1982 m. balandio 3 d. Minskas. LietuvaTadikija 99:55.

  29 1982 m. balandio 4 d. Minskas. LietuvaLatvija 64:55.

 • 220

  1982 m. Lietuvos rinktin SSRS aidyni krepinio varyb laimtoja. I kairs: A. Venslovas, G. Vilkas, A. Sabonis, A. Viso ckas, R. Sargnas, A. Jasiunskas, M. Paulauskas, R. Kiltinaviius, A. Masalskis, A. Rozenbergas, R. Butautas, D. Pranc keviius, . Mariulionis, R. Brazdauskis

  30 1982 m. balandio 6 d. Minskas. LietuvaRusija 106:82.

  31 1982 m. balandio 7 d. Minskas. LietuvaBaltarusija 107:57.

  32 1982 m. balandio 8 d. Minskas. LietuvaEstija 96:71.

  33 1982 m. balandio 9 d. Minskas. LietuvaKazachija 77:76.

  34 1982 m. balandio 10 d. Minskas. LietuvaRusija 72:65.

  35 1982 m. balandio 11 d. Minskas. LietuvaUkraina 75:66.

  36 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaBulgarija 76:68.

  Lietuvos vardas ir tolimojoje Nikaragvoje

  Tai buvo pirmos oficialios vary-bos kitame emyne Cen trinje Amerikoje, kuriose rungtyniavo Lietuvos jaunimo rinktin. Nikara-

  gvos sos tinje Managvoje Lietuvos krep ininkai aid eerias rungtynes, laimjo penki komand turnyr.

  37 1984 m. gegus 18 d. Managva (Nikaragva). LietuvaNikaragva 91:68.

  38 1984 m. gegus 19 d. Managva. LietuvaNikaragva 101:59.

  39 1984 m. gegus 20 d. Managva. LietuvaKuba 92:68.

  40 1984 m. gegus 21 d. Managva. LietuvaNikaragva 108:61.

  41 1984 m. gegus 22 d. Managva. LietuvaNikaragva 107:61.

  42 1984 m. gegus 24 d. Managva. LietuvaSalvadoras 73:71.

  SSRS taut spartakiadoje jaunimo rinktin

  IX SSRS taut spar ta kia dos krepinio var ybose 1986 m. ai d jaunimo rink ti ns. Su-aid kelet rung ty ni su

  Baltarusi jos krep ininkais, spar ta kia dos krepinio var- y bas ms jaunieji krepininkai pradjo nesk-mingai: aisdami namie pralai mjo jau paias pirmas rungtynes Kazachijai. Patyrusi dar dvi ne skmes, ms rinktin um penkt viet.

 • 221

  Lie tu vos komandoje aid: Gintaras Baianskas, Erikas Bublys, Darius Dimaviius, Gintaras Einikis, Saulius Ivanauskas, Vilmantas Janknas, Linas Kvedaraviius, Darius Lukminas, Gvidonas Markeviius, Gintautas ivickas, Arvydas Tamkeviius, Giedrius Vasilkeviius.Treneriai M. Pau lauskas, R. Sargnas.

  43 1986 m. sausio 27 d. Panevys. LietuvaBaltarusija 72:70.

  44 1986 m. sausio 28 d. Panevys. LietuvaBaltarusija 76:74.

  45 1986 m. sausio 29 d. Panevys. LietuvaBaltarusija 73:85.

  46 1986 m. gegus 27 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 78:75.

  47 1986 m. gegus 28 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 84:85.

  48 1986 m. birelio 4 d. Kaunas. LietuvaKazachija 72:76.

  49 1986 m. birelio 5 d. Kaunas. LietuvaGruzija 73:67.

  50 1986 m. birelio 8 d. Kijevas. LietuvaRusija 100:78.

  51 1986 m. birelio 9 d. Kijevas. LietuvaUkraina 61:84.

  52 1986 m. birelio 10 d. Kijevas. LietuvaRusija 74:73.

  53 1986 m. birelio 12 d. Kijevas. LietuvaRusija 70:64.

  54 1986 m. birelio 13 d. Kijevas. LietuvaLatvija 65:74.

  55 1986 m. birelio 14 d. Kijevas. LietuvaEstija 77:68.

  Lietuvos jaunimo rinktin Australijoje

  Baigiantis 1988 m. Lietuvos jaunimo rinktin daly vavo II pasaulio lie tuvi aidyni krepinio var y bo se. ia ji

  aid su ikagos Lituanica (55:47), Niujorko AK (50:51 ir 55:50), Melburno Varpo (98:29), Adelai-ds Vyio (84:37), Australijos lietuvi rinktine (44:42) ir tapo aidyni laimtoja.

  Paskutin kart SSRS jaunimo aidynse

  Lietuvos jaunimo rinktin 1989 m. paskutin kart dalyvavo SSRS jau-nimo aidyni krepinio varybo-se. Laimjusi ketverias rungtynes

  ir tiek pat pralaimjusi, ms rinktin um et viet.

  56 1989 m. birelio 30 d. Doneckas (Ukraina). LietuvaGruzija 68:69.

  57 1989 m. liepos 1 d. Doneckas. LietuvaArmnija 97:66.

  58 1989 m. liepos 2 d. Doneckas. LietuvaRusija 81:86.

  59 1989 m. liepos 4 d. Doneckas. LietuvaRusija 95:96.

  60 1989 m. liepos 5 d. Doneckas. LietuvaKazachija 82:70.

  61 1989 m. liepos 6 d. Doneckas. LietuvaLatvija 82:80.

  62 1989 m. liepos 8 d. Doneckas. LietuvaEstija 66:63.

  63 1989 m. liepos 9 d. Doneckas. LietuvaGruzija 80:81.

  I Olandijos su taure

  Naujai suburta jaunimo rinktin 1992 m. turjo labai dom jg imginim atuoni komand

  turnyre Olandijoje. ia varsi trij ali Olandijos, Kroatijos ir Lietuvos jaunimo rinktins, Ajovos (JAV) universiteto ir keturi Olandijos klub komandos. Pralaimj grups varybose Kroatijai, Lietuvos krep-ininkai pusfinalio rungtynes laimjo aisdami su Olandija, o finale veik Ajovos universiteto rinktin (101:95) laimjo t varyb taur.

  64 1992 m. birelio 14 d. Rijenas (Olandija). LietuvaKroatija 69:99.

  65 1992 m. birelio 15 d. Rijenas. LietuvaOlandija 110:90.

  Startas naujose varybose

  Nuo 1993 m. pradtos rengti Bal-tijos jros ali aidyns, kuri programoje buvo ir jaunimo rink-

  tini krepinio varybos. Pirmosiose, surengtose Tali-ne, dalyvavo ei ali rinktins. Ms krepininkai, pralaimj vienas rungtynes i penkeri, um antr viet, praleid pirm Rusijos jaunimo rinktin.

 • 222

  Lietuvos rinktinje ai d: Dainius Adomaitis, ydrnas Ilgauskas, Egidijus Markauskas, Egidijus Mikalajnas, Gintaras Stulga, Dainius Staugaitis, Rytis Vaivila, Arvydas Vanseviius, Augenijus Vakys, Nerijus Zabarauskas.Treneriai Edas Nickus, Rimantas Endrijaitis.

  66 1993 m. birelio 26 d. Talinas. LietuvaLatvija 93:68.

  67 1993 m. birelio 27 d. Talinas. LietuvaSuomija 72:55.

  68 1993 m. birelio 28 d. Talinas. LietuvaRusija 70:75.

  69 1993 m. birelio 30 d. Talinas. Lietuvavedija 91:64.

  70 1993 m. liepos 1 d. Talinas. LietuvaEstija 91:63.

  Neskmingas startas Europos empionato atrankos varybose

  Lietuvos jaunimo vaikin rinktin 1993 m. pirm kart aid Europos empi-onato var ybose. Tai buvo

  at rankos II Europos jau nimo (iki 22 met) em pio-nat, vykus 1994 m., varybos. Tarp e i pogrupio komand umusi trei viet (pirma buvo Slovakija, antra Suomija), Lietuvos rinktin tolesnes emyno empionato varybas nepateko.

  71 1993 m. liepos 28 d. Helsinkis. LietuvaMakedonija 90:70.

  72 1993 m. liepos 29 d. Helsinkis. LietuvaSlovakija 83:87.

  73 1993 m. liepos 30 d. Helsinkis. LietuvaBelgija 109:107.

  74 1993 m. liepos 31 d. Helsinkis. LietuvaAnglija 97:61.

  75 1993 m. rugpjio 1 d. Helsinkis. Lietuva-Suomija 77:92.

  76 1994 m. gruodio 28 d. Liuksemburgas. Lietuvaekija 81:78.

  77 1994 m. gruodio 29 d. Liuksemburgas. LietuvaBelgija 84:76.

  Antrasis mginimas skmingesnis

  Antr kart Lietuvos jau-nimo vaikin rinktin Eu-ropos em pionate aid

  1995 m. Ji dalyvavo atrankos varybose Portugalijoje III Europos jaunimo (iki 22 met) empionat, vyku-

  s 1996 m. kart, klup teljusi tik rungtynse su Slo-vnija, ms rinktin tarp septyni komand buvo antra ir pateko pagrindines empionato varybas.

  78 1995 m. liepos 21 d. Ljeas (Belgija). LietuvaBelgija 88:82.

  79 1995 m. liepos 24 d. Funalis (Portugalija). LietuvaPortugalija 78:62.

  80 1995 m. liepos 25 d. Funalis. Lietuvavedija 91:83.

  81 1995 m. liepos 26 d. Funalis. LietuvaMakedonija 86:58.

  82 1995 m. liepos 27 d. Funalis. LietuvaSlovnija 68:77.

  83 1995 m. liepos 29 d. Funalis. LietuvaVelsas 125:63.

  84 1995 m. liepos 30 d. Funalis. LietuvaVokietija 93:79.

  Europos empionato metais daug rungtyni ir grai pergali

  1996 m. Lietuvos jaunimo rink -tin pirm kar t aid baigia mo-sio se Europos em pionato var -ybose: rungtyniavo dl e my no empions titu lo, dl medali. Dar iki empionato ms krep i-

  nin kai varsi dviejuose tur ny ruose Turkijoje ir Lie-tuvoje. Grai Europos empionato preliudija buvo Stambule (Turkija) surengtos ei rinktini varybos, kuriose Lietuva um pirm viet.

  85 1996 m. birelio 16 d. Stambulas. LietuvaIzraelis 79:78.

  86 1996 m. birelio 18 d. Stambulas. LietuvaSlovnija 72:57.

  87 1996 m. birelio 19 d. Stambulas. LietuvaKroatija 77:60.

  88 1996 m. birelio 20 d. Stambulas. LietuvaTurkija 76:72.

  89 1996 m. birelio 23 d. Druskininkai. LietuvaBelgija 90:80.

  90 1996 m. birelio 24 d. Druskininkai. LietuvaBelgija 82:69.

  Stambulo sporto rmuose aukiausiai kilo Lietuvos vliava

  Turkijos mieste Stambule III Eu-ropos empionat susirinko dvy-lika pajgiausi Europos ali jaunimo rinktini. Kiekviena no-rjo, tikjosi ir siek ukopti ant

 • 223

  1996 m. Lietuvos jaunimo krepinio rinktin Europos empion 1996 m. Europos empion taur teikta Lietuvos rinktinei

  91 1996 m. birelio 30 d. Stambulas. LietuvaIspanija 90:79.

  92 1996 m. liepos 1 d. Stambulas. LietuvaSlovnija 70:71.

  93 1996 m. liepos 2 d. Stambulas. LietuvaIzraelis 93:70.

  94 1996 m. liepos 3 d. Stambulas. LietuvaBaltarusija 80:71.

  95 1996 m. liepos 5 d. Stambulas. LietuvaGraikija 90:70.

  96 1996 m. liepos 6 d. Stambulas. LietuvaTurkija 84:74.

  97 1996 m. liepos 7 d. Stambulas. LietuvaIspanija 85:81.

  Pergal ir Baltijos ali aidynse

  Lietuvos jaunimo rink tin Europos em pion buvo pajgiausia ir II Baltijos j-

  ros ali aidyni krepinio var y bose. Tiesa, vieno pralaimjimo ji neiveng turjo nusileisti aisdama su vedijos rinktine. Bet rodiusi savo pranaum di-diojo finalo rungtynse su vedais, Lietuvos rinktin tapo II aidyni krepinio varyb nugaltoja.

  Toje rinktinje aid: Mantas Ignataviius, Marius Janulis, Artras Javtokas, Nerijus Karlikanovas, Rimantas Kauknas, Valdas Kauknas, Kstutis Mariulionis, Saulius Raziulis, Donatas Slanina, Darius Songaila, Mantas Storpirtis, Ramnas ikauskas. Treneriai H. Giedraitis, . Sakalauskas.

  kuo auktesnio garbs pakylos laiptelio. Bet ten tik... trys vietos. Dl to kiekvienos rungtyns labai svar-bios ir nelengvos. Lietuvos krepininkai pradjo em-pionat gerai: jie pogrupio varybose veik vien rea liausi pretendeni empionato apdovanoji-mus Ispanijos rinktin. Ispanija II Europos empi-onato bronzos medali lai mtoja.

  Kitose rungtynse lauk paskutiniais metais ne-perkopiama klitis Slovnija. Ir kart, abiem ko-mandoms labai lygiai aidiant, tos klities veikti msikiams nepavyko: pralaimta 70:71. Bet tai bu vo vienintels nesk min gos ms rinktins rung tyns. Pa-sie k au ni per ga l pus fina lio rungtynse su empio -nato eimi ninkais turkais, paskutinse empionato rungtynse finale Lietuvos krepininkai vl aid su Ispanija. i rinktin ms vaikinai Stambulo empio-nate jau buvo nugalj. Bet finalo rungtyni vert kita: tos rungtyns niekada nebna panaios ankstesni-sias. Taip buvo ir kart. Pergalei pasiekti prireik ir daugiau jg, ir sumanumo, ir psichins itverms.

  Bet pergal buvo puiki! Ms jaunimas pasek jauni rinktins 1994 m. Europos empions pavyz-diu ir pirm kart tapo Europos jaunimo empionais. Skambus garsas apie Lietuvos krepin, apie nedidel Nemuno al dar kart nuvilnijo per Europ.

  Europos empionais tapo: Dainius Adomai tis, Giedrius Aidietis, arnas Jasikeviius, Eval das Jocys, Andrius Jurknas, Nerijus Karli kanovas, Kstutis Mariulionis, Tomas Masiulis, Ramnas Petraitis, Virginijus Prakeviius, Kstutis etokas, Mindaugas Timinskas.Treneriai Henrikas Giedraitis, arnas Sakalauskas.

  Lietuvos jaunimo rinktin gijo teis aisti ir II pasau lio jaunimo krepinio empionate, vyksiania-me 1997 m.

 • 224

  98 1997 m. birelio 25 d. Vilnius. LietuvaLatvija 107:52.

  99 1997 m. birelio 26d. Vilnius. LietuvaRusija 79:78.

  100 1997 m. birelio 27 d. Vilnius. Lietuvavedija 65:89.

  101 1997 m. birelio 28 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 76:60.

  102 1997 m. birelio 30 d. Vilnius. Lietuvavedija 78:69.

  imtas tarpvalstybini rinktins rungtyni per 15 met

  Penkiolikos me t pri reik, kad Lietuvos jaunimo vai-kin rink tin su savo ben-dra amiais suaist 100

  tarp valstybini run g tyni. Tai gana ilgas laiko tarpas. Bet tam bu vo ir objektyvi prie asi: ribotos galimy-bs aisti su Europos ali rinktinmis, o ir Europoje jaunimo (pradioje iki 22 met, vliau iki 20 met) oficialios varybos pradtos rengti tik nuo 1992 m. Europos empionatai, nuo 1993 m. pasaulio. Nors 100-osios rungtyns ms krepininkams buvo nes-kmingos (pralaimta ve dijai), pradjus antrj imt Fortna nuo ms rinktins nenusisuko.

  Pakeliui pasaulio empionat

  Prie debiut planetos jau-nimo krepinio em pionate Lietuvos krepininkai aid

  tiek su Europos, tiek su kit emyn ali rinktin-mis bsimosiomis varovmis. T rungtyni rezultatai leido daryti ivad, kad pasaulio empionate ms vyrukams lengva nebus.

  103 1997 m. liepos 22 d. Santanderas (Ispanija). LietuvaJugoslavija 82:81.

  104 1997 m. liepos 23 d. Santanderas. LietuvaIspanija 85:95.

  105 1997 m. liepos 28 d. Kanbera (Australija). LietuvaAustralija 74:72.

  106 1997 m. liepos 29 d. Melburnas (Australija). LietuvaArgentina 53:60.

  Pasaulio empionate Lietuvos rinktin atunta

  Lietuvos jaunimo vai kin rinktin (iki 22 met) pir-moji krepinio rinktin, pralauusi ledus pasaulio

  krepinio empionatuose. Nors de biu tas nebuvo labai vyks, bet pradia buvo padaryta. II pasaulio empio-nate Lietuvos krepininkai i atuoneri rungtyni lai-mjo dvejas ir tarp dvylikos komand buvo atunta.

  T empionat laimjo Australijos rinktin. Geriausiai aidusi Europos ali komanda Jugoslavija um trei viet.

  Antr kart pasaulio empionate Lietuvos jaunimo rinktin aid po atuoneri met 2005-aisiais.

  107 1997 m. rugpjio 1 d. Melburnas. LietuvaNaujoji Zelandija 66:45.

  108 1997 m. rugpjio 2 d. Melburnas. LietuvaKinija 97:49.

  109 1997 m. rugpjio 3 d. Melburnas. LietuvaPuerto Rikas. 89:96.

  110 1997 m. rugpjio 4 d. Melburnas. LietuvaJugoslavija 70:77.

  111 1997 m. rugpjio 5 d. Melburnas. LietuvaJAV 66:90.

  112 1997 m. rugpjio 7 d. Melburnas. LietuvaArgentina 57:74.

  113 1997 m. rugpjio 8 d. Melburnas. LietuvaJAV 66:71.

  114 1997 m. rugpjio 9 d. Melburnas. LietuvaIspanija 72:81.

  IV Europos jaunimo empionate nepasisek apginti empiono vardo. Ir ne tik

  Lietuvos jaunimo rinkti nei 1998 m. vl buvo der lingi tarpvalstybini run gtyni. Tai buvo Euro pos empio-nato metai, kl ypating reikalavi m Lietuvos rink-

  tinei juk jai reikjo pateisinti emyno empions ti-tul. Rungtyns, aistos iki empionato, j rezultatai nepadjo vertinti 1998 m. rinktins paj gu mo; dvi pergals ai diant su Latvija bu vo geras enklas, du pralaimjimai ei rinktini varybose Tur kijoje opti-mizm apra mi no. Beliko laukti Eu ropos empionato pra dios.

  115 1998 m. birelio 13 d. Druskininkai. LietuvaLatvija 97:62.

  116 1998 m. birelio 14 d. Druskininkai. LietuvaLatvija 76:73.

  117 1998 m. birelio 24 d. Stambulas. LietuvaKroatija 86:84.

  118 1998 m. birelio 25 d. Stambulas. LietuvaTurkija 56:62.

  119 1998 m. birelio 26 d. Stambulas. LietuvaItalija 48:57.

 • 225

  120 1998 m. birelio 27 d. Stambulas. LietuvaPranczija 78:68.

  121 1998 m. birelio 28 d. Stambulas. LietuvaIzraelis 73:68.

  Ir Europos empionate... tik atunta vieta

  IV Europos em pionato, kuriame varsi dvylika pajgiausi ali rinktini, pradia Lietuvos rinktinei

  buvo prasta: pralaimtos dvejos rungtyns i eils buvo ne tik dideli materials nuostoliai, leid pagrin-diniams varovams gerokai atitrkti, bet ir pakeit aidj nuotaik. Ms trenerius ir aidjus reikia pa-girti, kad patyr dvi neskmes atsilaik. Laimj liku-sias trejas rungtynes, ms vaikinai pateko ketvirtfi-nal. Bet patirti pralaimjimai atsiliep: ketvirtfinalio varov buvo bsima empionato laimtoja Jugosla-vijos rinktin.

  empionato finias, kaip ir pradia, buvo ne koks: dar trys pralaimjimai ir atunta vieta. Nepavyko ne tik apginti empiono titulo, bet ir patekti ariau pri-zinink.

  1998 m. liepos 1 d. Trapanis (Italija). 122LietuvaTurkija 56:59.

  123 1998 m. liepos 15 d. Trapanis. LietuvaSlovnija 59:77.

  124 1998 m. liepos 16 d. Trapanis. LietuvaIzraelis 76:72.

  125 1998 m. liepos 18 d. Trapanis. LietuvaIspanija 78:71.

  126 1998 m. liepos 19 d. Trapanis. LietuvaLatvija 74:73.

  127 1998 m. liepos 21 d. Trapanis. LietuvaJugoslavija 67:73.

  128 1998 m. liepos 22 d. Trapanis. LietuvaItalija 56:70.

  129 1998 m. liepos 23 d. Trapanis. LietuvaVokietija 95:97.

  V Europos empionat per atrankos varybas

  Umus IV Europos em pio-nate atunt viet, tei s aisti dl V Europos empionato ap-dovanojim rei kjo gauti pe-

  rjus at ran k. Likus metams iki pagrindini Europos em pionato varyb, m s jaunj krepinink ai-dimas diugino ir teik vili. Prie atrankos varybas jie laimjo keturi rinktini turnyr Turkijoje.

  Rygoje vykusiose atrankos varybose i penkeri aist rungtyni Lietuvos rinktin laimjo ketverias, um pirm viet ir atsivr keli Makedonijoje vy-kusio Europos empionato baigiamj etap.

  130 1999 m. liepos 7 d. Turkija. LietuvaVokietija 84:52.

  131 1999 m. liepos 8 d. Turkija. LietuvaIzraelis 57:61.

  132 1999 m. liepos 9 d. Turkija. LietuvaTurkija 77:70.

  133 1999 m. rugpjio 4 d. Ryga. LietuvaGraikija 84:76.

  134 1999 m. rugpjio 5 d. Ryga. LietuvaAustrija 84:64.

  135 1999 m. rugpjio 6 d. Ryga. LietuvaLatvija 76:52.

  136 1999 m. rugpjio 8 d. Ryga. LietuvaVengrija 75:61.

  137 1999 m. rugpjio 9 d. Ryga. LietuvaEstija 63:65.

  Amerikoje auniai, Europoje prasiau

  Europos em pionato me-tus 2000-uosius Lietuvos jaunimo rinktin pra djo

  JAV mies te Dalase. Ten ji aid prestiinse atuoni komand varybose. Tik kart pripain varov (Bra-zilijos rinktins) menk pranaum, ms alies krep-ininkai nugaljo JAV, Mek si kos, Kroa tijos rinktines ir um trei viet.

  138 2000 m. liepos 5 d. Dalasas (JAV). LietuvaBrazilija 79:80.

  139 2000 m. liepos 6 d. Dalasas. LietuvaJAV 103:96.

  140 2000 m. liepos 7 d. Dalasas. LietuvaMeksika 119:64.

  141 2000 m. liepos 8 d. Dalasas. LietuvaKroatija 91:74.

  Europos empionate dar vienu laipteliu emiau

  Dar trejas tarpvalstybines rungtynes rinktin aid Europoje su ekijos krepi-ninkais. Paskui Lietuvos

  jau nimo rinktin rungtyniavo V Europos empionate. Pirmasis ingsnis buvo tvirtas: veikta 1998 m. Euro-pos empion Jugoslavija. Deja, paskui trejos i eils pralaimtos rungtyns nublok ms rinktin ko-

 • 226

  mand, galini aisti tik dl 9-os vietos, grup. V Eu-ropos empionate, kur laimjo Slovnija, ms rink-tin liko deimta.

  142 2000 m. liepos 17 d. Nymburkas (ekija). Lietuvaekija 59:79.

  2000 m. liepos 18 d. Nymburkas. 143Lietuvaekija 57:84.

  144 2000 m. liepos 19 d. Nymburkas. Lietuvaekija 71:73.

  145 2000 m. liepos 28 d. Ochridas (Makedonija). LietuvaJugoslavija 89:79.

  146 2000 m. liepos 29 d. Ochridas. LietuvaIzraelis 56:73.

  147 2000 m. liepos 30 d. Ochridas. LietuvaTurkija 75:90.

  148 2000 m. rugpjio 1 d. Ochridas. LietuvaGraikija 80:87.

  149 2000 m. rugpjio 2 d. Ochridas. LietuvaMakedonija 85:82.

  150 2000 m. rugpjio 3 d. Ochridas. Lietuvaekija 88:71.

  151 2000 m. rugpjio 5 d. Ochridas. LietuvaRusija 62:70.

  Vl skminga ivyka JAV

  Palyginti rams jau nimo rink-tinei 2001 m.: nebuvo ofi ci-ali tarptautini var yb. To-

  dl ren giantis VI Euro pos empionatui, vyksianiam 2002 m., aistos tarpvalstybins rung tyns ir Europo-je, ir JAV. Stambule (Turkija) i trej aist rungtyni su Turkijos rinktine pa vy ko laimti vienas.

  Geriau seksi e i komand varybose Dalase (JAV): pralaimj tik Jugoslavijos rinktinei, ms jau-nieji krepininkai um antr viet. Su JAV rinktine aistos ne ei komand turnyro rungtyns.

  152 2001 m. birelio 22 d. Stambulas. LietuvaTurkija 62:65.

  153 2001 m. birelio 23 d. Stambulas. LietuvaTurkija 93:70.

  154 2001 m. birelio 24 d. Stambulas. LietuvaTurkija 97:100.

  155 2001 m. liepos 22 d. Dalasas (JAV). LietuvaVokietija 90:71.

  156 2001 m. liepos 23 d. Dalasas. LietuvaSenegalas 84:59.

  157 2001 m. liepos 24 d. Dalasas. LietuvaPuerto Rikas 111:97.

  158 2001 m. liepos 25 d. Dalasas. LietuvaJAV 66:113.

  159 2001 m. liepos 27 d. Dalasas. LietuvaJugoslavija 79:84.

  Namie penkiais laipteliais aukiau

  Lietuvoje Alytuje, Kaune ir Vilniuje 2002 m. vasa-r su ren gtas VI Europos

  jaunimo vaikin empionatas. Rengiantis jam, Lietu-vos rinktin aid atuo nerias tarpvalstybines run g -tynes su labai pajgiais var ovais. T rungtyni rezul-tatai nebuvo palanks: ei pralaimjimai ir tik dvi pergals.

  160 2002 m. liepos 5 d. Klaipda. LietuvaRusija 68:81.

  161 2002 m. liepos 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 70:75.

  162 2002 m. liepos 7 d. Klaipda. LietuvaRusija 70:82.

  163 2002 m. liepos 12 d. Ispanija. LietuvaIspanija 61:66.

  164 2002 m. liepos 13 d. Ispanija. LietuvaSlovnija 101:97.

  165 2002 m. liepos 14 d. Ispanija. LietuvaIspanija 73:80.

  Ir Europos empionato pradia nieko gero nead-jo: trys pralaimjimai, nors ir labai pajgiems varo-vams (ir bsimai to empionato laimtojai Graikijai). Tik per ketvirtas empionato rungtynes nugalj Turki-j, paskui laimj sunkias rungtynes su Italija (87:85), Lietuvos krepininkai vis dlto pateko ketvirtfinal. ia keli aisti dl empionato medali pastojo Rusi-ja: pralaimta 75:83. Per paskutines dvejas rungtynes atsilyginus Jugoslavijai (72:71) ir Slovnijai (78:74) u skriaud, Lietuvos rinktin um empionate penkt viet.

  166 2002 m. liepos 26 d. Kaunas. LietuvaJugoslavija 68:79.

  167 2002 m. liepos 27 d. Kaunas. LietuvaGraikija 93:104.

  168 2002 m. liepos 28 d. Kaunas. LietuvaSlovnija 64:67.

  169 2002 m. liepos 30 d. Kaunas. LietuvaTurkija 77:64.

 • 227

  170 2002 m. liepos 31 d. Kaunas. LietuvaItalija 87:85.

  171 2002 m. rugpjio 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 75:83.

  172 2002 m. rugpjio 3 d. Vilnius. LietuvaJugoslavija 72:71.

  173 2002 m. rugpjio 4 d. Vilnius. LietuvaSlovnija 78:74.

  Vl Europos empionato medaliai po atuoneri met

  Jau VI Europos em-pionate pra d jusi kilti auktyn, Lietuvos jauni-mo rinktin 2003 m. ne-

  sunkiai veik at rankos VII emy no empionato bai-giamsias varybas klit. Tik su Latvijos krepininkais teko pavargti. Kitas varoves Vokietij, vedij ir Suomij nugalti nebuvo sunku.

  174 2003 m. liepos 30 d. Ventspilis. LietuvaLatvija 79:70.

  175 2003 m. liepos 31 d. Ventspilis. LietuvaVokietija 97:83.

  176 2003 m. rugpjio 1 d. Ventspilis. Lietuvavedija 105:83.

  177 2003 m. rugpjio 3 d. Ventspilis. LietuvaSuomija 120:66.

  Rengimosi VII Europos empionatui metu Lietuvos rinktin i deimties aist tarpvalstybini rungtyni pajgesn u varovus buvo atuonis kartus. Vien kart pavyko nugalti ir bsim VII Europos empio-nato laimtoj Slovnij ir bsim sidabro medalinin-k Izraelio rinktin.

  178 2004 m. birelio 26 d. Klaipda. LietuvaVokietija 80:74.

  179 2004 m. birelio 27 d. Klaipda. LietuvaVokietija 85:55.

  180 2004. liepos 3 d. Klaipda. LietuvaAustralija 80:60.

  181 2004 m. liepos 4 d. Klaipda. LietuvaAustralija 97:92.

  182 2004 m. liepos 5 d. Kaunas. LietuvaAustralija 87:88.

  183 2004 m. liepos 10 d. Druskininkai. Lietuvaekija 96:87.

  184 2004 m. liepos 11 d. Druskininkai. Lietuvaekija 97:58.

  185 2004 m. liepos 14 d. Druskininkai. LietuvaIzraelis 106:83.

  186 2004 m. liepos 15 d. Druskininkai. LietuvaIzraelis 70:82.

  VII Europos empionat, vykus ekijoje, Brno mieste, Lietuvos krepininkai pradjo pergale len-gvai laimjo rungtynes su Baltarusija. Gero starto nuotaik gerokai apgadino Serbija ir Juodkalnija: j ms vaikinams veikti nepavyko. Bet tai buvo vie-nintel neskm pogrupio varybose: nugalta net labai pajgi Slovnijos rinktin. Ketvirtfinalio varo-v empionato eiminink ekija negebjo rimiau pasiprieinti gerai aidusiai Lietuvos rinktinei. Laim-jusi ketvirtfinalio rungtynes (99:72), Lietuva pateko tarp keturi pajgiausi rinktini ir pusfinalio rungty-nse antr kart varsi su Slovnija. Dabar slovn pranaumas buvo neginytinas. Jie laimjo pusfinalio rungtynes, paskui final su Izraelio rinktine ir tapo Eu-ropos empionais.

  Lietuvos rinktinei liko maasis finalas. ia lietu-viai pasirod daug pranaesni u Graikijos aidjus (92:63) ir buvo apdovanoti bronzos medaliais. Treia vieta Europos empionate buvo paymta dar vienu prizu: teise po met aisti pasaulio jaunimo empio-nate.

  Bronzos medalius gavo: Michailas Anisimovas, Steponas Babrauskas, Valdas Dapkus, Paulius Janknas, Artras Jomantas, Paulius Jonelinas, Linas Kleiza, Linas Lekaviius, Jonas Maiulis, Laurynas Peiukaitis, Marius Prekeviius, Darius ilinskis. Treneriai Ramnas Butautas, Rimas Kurtinaitis.

  2004 m. liepos 23 d. Brno (ekija). 187LietuvaBaltarusija 81:47.

  188 2004 m. liepos 24 d. Brno. LietuvaSerbija ir Juodkalnija 72:80.

  189 2004 m. liepos 25 d. Brno. LietuvaUkraina 93:78.

  190 2004 m. liepos 27 d. Brno. LietuvaSlovnija 69:66.

  191 2004 m. liepos 28 d. Brno. LietuvaGraikija 73:67.

  192 2004 m. liepos 30 d. Brno. Lietuvaekija 99:72.

  193 2004 m. liepos 31 d. Brno. LietuvaSlovnija 57:97.

  194 2004 m. rugpjio 1 d. Brno. LietuvaGraikija 92:63.

 • 228

  2005 m. Lietuvos jaunimo krepinio rinktins treneris R. Kurtinaitis

  2005 m. Taur, kuria apdovanota Lietuvos jaunimo rinktin, Europos empionate umusi antr viet

  2005-ieji tikro triumfo metai

  Tai visais atvilgiais ypatingi Lietuvos krep iniui, Lietuvos jaunimo rinktinei metai: reik-

  jo aisti ir Europos, ir pasaulio empionatuose. Ar u-teks ms uoliukams jg? Kad meistrikumu i jaunimo rinktins karta prilygo geriausioms Senojo emyno ir pasaulio ali rinktinms, abejoni nekilo.

  Prie Europos empionat Lietuvos jaunieji krepi-ninkai aid devynerias tarpvalstybines rungtynes. Tik vienas maa persvara pralaimjo kroatams.

  200-osios rungtyns. Pergal prie Latvij

  Antrajam imtui rung tyni suaisti ms jau nimo rink-tinei reikjo atuoneri me-

  t (pirmajam imtui penkiolikos). Savo 100-sias rungtynes Lietuvos jaunimo rinktin buvo pralaimjusi vedijai (65:89). 200-osios rungtyns buvo skminges-ns: nugalta nuolatin varov Latvijos rinktin.

  195 2005 m. birelio 13 d. Klaipda. LietuvaKroatija 91:70.

  196 2005 m. birelio 14 d. Klaipda. LietuvaKroatija 73:69.

  197 2005 m. birelio 15 d. Klaipda. LietuvaKroatija 58:60.

  198 2005 m. birelio 17 d. Druskininkai. LietuvaTurkija 91:79.

  199 2005 m. birelio 18 d. Druskininkai. LietuvaTurkija 90:85.

  200 2005 m. birelio 30 d. Palanga. LietuvaLatvija 83:70.

  201 2005 m. liepos 1 d. Klaipda. LietuvaLatvija 86:77.

  202 2005 m. liepos 2 d. Klaipda. LietuvaLatvija 86:71.

  203 2005 m. liepos 3 d. Klaipda. LietuvaLatvija 107:76.

  eiolika pajgiausi Europos ali jaunimo krep-inio rinktini echove (Rusija) rungtyniavo dl VIII Europos empionato apdovanojim. Grups varybo-se Lietuvos rinktin buvo gerokai pranaesn u visas tris varoves: Italijos, Baltarusijos ir ekijos rinktines. Ketvirtfinalio grupje rieutliai buvo daug kietesni. Pirm pavyko perksti nesunkiai (nugalta Pranczija 87:65). Antr itin kiet labai sunkiai, bet pavyko (pa-galiau veikta Serbija ir Juodkalnija 67:62). Treios Latvijos rinktins veikti nepavyko (pralaimta 74:77). Bet i neskm neturjo takos tolesniam Lietuvos

  rinktins keliui: ms krepininkai pateko pusfinal. ia reikjo aisti su prajusio empionato sidabrine komanda Izraelio rinktine. Lietuvos krepininkai lai-mjo (67:66) ir final pateko!

  Finalo rungtyns su empionato eimininke Ru-sijos rinktine. eimininkai nebuvo svetingi. Jie laimjo finalo rungtynes (61:53) ir emyno empion titul. Lietuvos rinktin liko antra sidabrin.

 • 229

  Lietuviai aid geriausi krepin

  Pirmas 2005 m. udavinys i-sprstas neblogai: laimti sida-bro medaliai Europos empio-

  nate. Lauk antras, daug domesnis ir sunkesnis, u davinys IV pasaulio empionatas. Antr kart Lie-tuvos jaunimo rinktin aid pasaulio empionate. Pir-mas startas prie septynerius metus nebuvo skmingas: atunta vieta tarp dvylikos rinktini. Kaip bus dabar to-limoje Argentinoje? Udavinio sprendim sunkino ir tai, kad rinktinje neaid vienas jos lyderi L. Kleiza. Rinktins treneris R. Butautas tikjo savo aukltiniais: i komanda kartu aidia ne pirmus metus. Pasaulio jauni empionate Salonikuose likome antri, Europos jaunimo empionate antri. Mums dar nepavyko iko-voti aukso, todl dl jo kovosime i vis jg.

  Dvylika pajgiausi pasaulio jaunimo krepinio ali rinktini, paskirstytos du pogrupius, aid, kad patekt ketvirtfinal. Laimj ketverias ir pralaimj vienas (prie JAV rinktin) rungtynes, ms krepinin-kai pasiek ketvirtfinal. O ia varov sen krepi-nio tradicij alies, empionato eiminink Argentinos rinktin. Nelengvos tai buvo rungtyns: i ties gerai aid argentinieiai. O Lietuvos krepinink aidim graiai vertino Argentinos rinktins treneris G. Gar-sija: Prie toki komand tiesiog nemanoma laimti. Tad ketvirtfinalis veiktas.

  Pusfinalyje lauk 2003 m. pasaulio jaunimo em-pion Australija. Gal net kiek nelauktai lietuviai keli final prasiskyn palyginti nesunkiai. aliojo emy-no rinktin nuvaryta 96:73.

  2005 m. Jaunimo rinktins treneriui R. Butautui aidj padka

  Toje rinktinje aid: Rolandas Alijevas, Tomas Jasiulionis, Artras Jomantas, Mantas Kalnietis, Laimonas Kisielius, Jonas Maiulis, Martynas Maeika, Juozas Ramanauskas, Mantas Ruikis, Renaldas Seibutis, Modestas idlauskas, Aurimas Trukauskas. Treneriai Rimas Kurtinaitis, Mindaugas Lukoius, Romualdas Petronis.

  204 2005 m. liepos 8 d. echovas (Rusija). LietuvaItalija 109:77.

  205 2005 m. liepos 9 d. echovas. LietuvaBaltarusija 93:49.

  206 2005 m. liepos 10 d. echovas. Lietuvaekija 101:57.

  207 2005 m. liepos 12 d. echovas. LietuvaPranczija 87:65.

  208 2005 m. liepos 13 d. echovas. LietuvaSerbija ir Juodkalnija 67:62.

  209 2005 m. liepos 14 d. echovas. LietuvaLatvija 74:77.

  210 2005 m. liepos 16 d. echovas. LietuvaIzraelis 67:66.

  211 2005 m. liepos 17 d. echovas.LietuvaRusija 53:61.

 • 230

  Iki svajoni aukso ir geriausios planetos rinktins titulo buvo teliks vos vienas ingsnis. Ir jis buvo sun-kiausias: finalo varov Graikijos rinktin Lietuvos krepininkai veik 65:63. Bet juk pasaulio empiona-te aidia vienas kito verti varovai. Todl gyta nors ir nedidel persvara nekainojama, nes pareikalavo di-diausio meistrikumo, didiausi fizini ir psichini pastang. Lietuvos jaunimo krepinio rinktin pir-moji ms alies rinktin peln pasaulio empions vard.

  Graikijos rinktins treneris M. Manousalis: Lietu-viai vis turnyr aid geriausi krepin. J pergal tikrai pelnyta.

  Ramnas Butautas: Didiuojuosi, kad man teko garb ger deimtmet bti Lietuvos vaik, jaunui, jauni, jaunimo ir vyr rinktini treneriu.

  aidme Europos, pasaulio empionatuose, olim-pini aidyni krepinio varybose, daugelyje kit tarptautini turnyr. Sveiavoms deimtyse pasaulio ali, pabuvojome visuose emynuose. Kiek skirtin-g moni sutikome! Ir visur matme, kad krepinis, Lietuvos rinktins ms alies vizitin kortel. T jautme tiek Europos alyse, tiek Argentinoje, Austra-lijoje ar Japonijoje. Apie Lietuvos krepinio savitum, subtilum ir jo gro, aidj vienyb ir patriotizm, Nemuno krato krepinio mgj pagarb ir atsida-vim savos alies krepininkams pasaulyje sklando legendos. Europa ir pasaulis stebisi ir grisi Lietuvos krepiniu, netgi jauia baltj pavyd. Jei gatvje praeivio ukalbintas pasakysi ess i Lietuvos, bti-nai entuziastingai ir susiavjus bus pamintas ms krepinis.

  Net labai toli esaniame krate Lietuvos krepi-nink visuomet laukia tautieiai ieiviai. Trispalv, tautiniai rbai, lietuvikos dainos ir ten primena Lie-tuv, primena, k turime branginti ir kuo didiuotis. Tai Lietuva! Argi galime mes, Lietuvos, jos krepinio vaikai, blogai aisti?

  Pasaulio empionais tapo: Rolandas Alijevas, Michailas Anisimovas, Stepas Babrauskas, Paulius Janknas, Artras Jomantas, Antanas Kavaliauskas, Jonas Maiulis, Gediminas Navickas, Marius Prekeviius, Vaidotas Pridotkas, Renaldas Seibutis, Darius ilinskis.Treneriai Ramnas Butautas, Rimas Kurtinaitis.

  212 2005 m. liepos 27 d. Dalasas (JAV). LietuvaSlovnija 66:56.

  213 2005 m. liepos 29 d. Dalasas. LietuvaJAV 86:91.

  214 2005 m. rugpjio 5 d. Mar del Plata(Argentina). LietuvaPuerto Rikas 97:81.

  215 2005 m. rugpjio 6 d. Mar del Plata. LietuvaJAV 83:103.

  216 2005 m. rugpjio 7 d. Mar del Plata. LietuvaNigerija 110:75.

  217 2005 m. rugpjio 9 d. Mar del Plata. LietuvaSlovnija 92:74.

  2005 m. tai jie pasaulio empionai. Pelnytas diaugsmas nustebinus krepinio pasaul

  2005 m. Pasaulio jaunimo krepinio empion taur Lietuv

 • 231

  218 2005 m. rugpjio 10 d. Mar del Plata. LietuvaKinija. 96:75.

  219 2005 m. rugpjio 12 d. Mar del Plata. LietuvaArgentina 76:63.

  220 2005 m. rugpjio 13 d. Mar del Plata. LietuvaAustralija 96:73.

  221 2005 m. rugpjio 14 d. Mar del Plata. LietuvaGraikija 65:63.

  Atjus naujai kartai poros met atoslgis

  2006-ieji Europos em pio- nato metai. Lie tuvos rink-tinje nau ja karta, nauji

  veidai. I si laikyti ankstesns rink tins pasiektose auk -tumose lengva nebuvo. Kaip danai ir bna, dl am-iaus nuolat kintant rinktini sudiai svarbiausi var-yb rezultatai banguoja. Taip atsitiko ir ms jaunimo rinktinei.

  Rengdamasi IX Europos em pio natui, naujai subur-ta rinktin aid nemaai tarpvalstybini rungtyni: reikjo gyti patirties.

  222 2006 m. birelio 16 d. Druskininkai. LietuvaBaltarusija 81:43.

  223 2006 m. birelio 17 d. Druskininkai. LietuvaBaltarusija 71:64.

  224 2006 m. birelio 24 d. Klaipda. LietuvaKroatija 94:74.

  225 2006 m. birelio 25 d. Klaipda. LietuvaKroatija 101:77.

  2006 m. birelio 26 d. Klaipda. 226LietuvaKroatija 75:68.

  227 2006 m. liepos 1 d. Klaipda. LietuvaRusija 81:69.

  228 2006 m. liepos 2 d. Klaipda. LietuvaRusija 74:79.

  229 2006 m. liepos 6 d. Kaunas. LietuvaLatvija 103:83.

  230 2006 m. liepos 7 d. Kaunas. LietuvaLatvija 84:81.

  Turkijoje, Izmyre, varsi eiolikos ali rinktins. Pogrupio varybose nugaljusi Bulgarij ir Ispanij, bet pralaimjusi Graikijai, Lietuvos rinktin pateko ketvirtfinalio pogrup, ia vl reikjo imginti jgas su trimis varovais. Varovai pasirod neveikiami. Pra-laimj trejas rungtynes, Lietuvos krepininkai galjo varytis tik dl 58 vietos. Laimj paskutines empio-

  nato rungtynes su Graikija, ms jaunieji krepininkai um septint viet. empionat laimjo Serbijos ir Juodkalnijos rinktin.

  231 2006 m. liepos 14 d. Izmiras (Turkija). LietuvaGraikija 71:81.

  232 2006 m. liepos 15 d. Izmiras. LietuvaBulgarija 98:86.

  233 2006 m. liepos 16 d. Izmiras. LietuvaIspanija 92:88.

  234 2006 m. liepos 18 d. Izmiras. LietuvaSerbija ir Juodkalnija 68:101.

  235 2006 m. liepos 19 d. Izmiras. LietuvaSlovnija 94:100.

  236 2006 m. liepos 20 d. Izmiras. LietuvaPranczija 77:79.

  237 2006 m. liepos 22 d. Izmiras. LietuvaKroatija 62:81.

  238 2006 m. liepos 23 d. Izmiras. LietuvaGraikija 82:78.

  X empionate tik vienuolikta

  Neskmingi Lie tu vos jau-nimo rinktinei buvo ir 2007 m. Pralaimjusi ket-

  verias rungtynes i penkeri dar prie empionat, ir X emyno empionate laimjo tik dvejas i atuoneri aist. Aplenkusi tik Gruzijos, Graikijos, Latvijos, Ma-kedonijos ir Vengrijos rinktines, Lietuva um vie-nuolikt viet.

  Jubiliejiniame X Europos empionate pergal ven-t jaunieji Serbijos krepininkai.

  239 2007 m. birelio 16 d. Lionas (Pranczija). LietuvaIzraelis 81:89.

  240 2007 m. birelio 17 d. Lionas. LietuvaBulgarija 85:96.

  241 2007 m. birelio 18 d. Lionas. LietuvaPranczija 91:98.

  242 2007 m. birelio 28 d. Nova Gorica (Slovnija). LietuvaLenkija 60:64.

  243 2007 m. birelio 29 d. Nova Gorica. LietuvaIspanija 90:75.

  244 2007 m. liepos 6 d. Goricija (Italija). LietuvaTurkija 85:99.

  245 2007 m. liepos 7 d. Goricija. LietuvaRusija 61:69.

 • 232

  2008 m. Lietuvos jaunimo vaikin krepinio rinktin Europoje antra

  246 2007 m. liepos 8 d. Goricija. LietuvaGraikija. 84:75.

  247 2007 m. liepos 10 d. Goricija. LietuvaSlovnija 84:96.

  248 2007 m. liepos 11 d. Goricija. LietuvaPranczija 71:76.

  249 2007 m. liepos 12 d. Goricija. LietuvaSerbija 76:94.

  250 2007 m. liepos 14 d. Goricija. LietuvaKroatija 82:96.

  251 2007 m. liepos 15 d. Goricija. LietuvaGruzija. 81:70.

  Dvejus metus truks atoslgis baigsi

  2008-ieji vl Europos em pionato metai. eioli-ka pa j giausi emyno a-

  li rinktini sukviet Ryga. Jau rengimosi XI Europos em pionatui metu buvo matyti gero ms rinktins ai dimo poymiai. Tai patvir ti no ir ei tarpvalstybi-ni rung tyni, aist prie Europos empionat, re-zultatai: veiktos pajgios Ispanijos, Rusijos, Turkijos rinktins.

  252 2008 m. birelio 30 d. Kaunas. LietuvaLenkija 72:68.

  253 2008 m. liepos 1 d. Kaunas.LietuvaLenkija 87:68.

  254 2008 m. liepos 14 d. Liuksemburgas. LietuvaTurkija 85:82.

  255 2008 m. liepos 15 d. Liuksemburgas. LietuvaPranczija 58:83.

  256 2008 m. liepos 16 d. Liuksemburgas. LietuvaIspanija 93:65.

  257 2008 m. liepos 18 d. Liuksemburgas. LietuvaRusija 87:84.

  Vl Europos empionato medaliai

  Pirmas Lietuvos rinktins ingsnis XI Europos em-pionate buvo pergalingas,

  bet labai labai sunkus: prie Ukrainos krepininkus lai-mta 93:91. Tai buvo sudtingiausios rungtyns po-grupio varybose. Kitus du varovus (Kroatijos ir Grai-kijos krepininkus) nugalti pavyko lengviau. Laimta pirma vieta pogrupyje, gautas didelis kraitis trys per-gals. Ketvirtfinalyje i trej laimtos dvejos rungtyns ir Lietuvos rinktin tarp atuoni pajgiausi. Ketvirt-finalio rungtynes teko aisti su danokai svarbiausiose varybose keli pastojania Italijos rinktine. Rygos krepinio aiktje lietuviai buvo pajgesni 89:79.

  Pusfinalis. ia savo pranaum reikjo rodyti prie X empionato sidabro medali laimtoj, visuomet pajgi Ispanijos rinktin. Ir pusfinalio klit Lietuvos krepininkai veik auniai: ispanai nugalti 86:79.

  Finalas. Prie Lietuvos rinktin isirikiavo X em-pionato laimtoja Serbija. Nedaug ms vaikinams tetrko iki pergals. Bet Latvijos sostinje Serbijos rinktins veikti nepavyko: Lietuvos krepininkai po trej met pertraukos vl sidabriniai vaikinai!

 • 233

  Lietuvos rinktinje aid: Lukas Brazdauskis, Vaidas epukaitis, Martynas Geceviius, ygimantas Janaviius, Aidas Jukeviius, Vytenis Lipkeviius, Donatas Motiejnas, Pranas Skurdauskas, Rokas Uas, Marius Valukonis, arnas Vasiliauskas, Evaldas abas.Treneriai Rimvydas Samulnas, Arnas Visockas.

  258 2008 m. rugpjio 1 d. Ryga. LietuvaUkraina 93:91.

  259 2008 m. rugpjio 2 d. Ryga. LietuvaKroatija 88:69.

  260 2008 m. rugpjio 3 d. Ryga. LietuvaGraikija 90:77.

  261 2008 m. rugpjio 5 d. Ryga. LietuvaIzraelis 77:70.

  262 2008 m. rugpjio 6 d. Ryga. LietuvaTurkija 80:84.

  263 2008 m. rugpjio 7 d. Ryga. LietuvaItalija 89:79.

  264 2008 m. rugpjio 9 d. Ryga.LietuvaIspanija 86:79.

  265 2008 m. rugpjio 10 d. Ryga. LietuvaSerbija 86:96.

  Lietuvos jaunimo vaikin rinktin 19622008 m. aid 265 tarpvalstybines rungtynes, i kuri 170 lai-mjo (64 proc.).

  Eil.Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  rungtyniProc.

  1 Rusija 24 11 46

  2 Latvija 20 18 90

  3 Turkija 15 8 53

  4 Baltarusija 15 12 80

  5 Kroatija 13 9 69

  6 Slovnija 13 5 38

  7 Graikija 11 8 73

  8 Ispanija 11 7 64

  9 Izraelis 11 7 64

  10 ekija 9 6 67

  11 Estija 6 4 67

  71 lentel. alys, su kuriomis Lietuvos jaunimo vaikin rinktin tarpvalstybini rungtyni aid daugiausia 19622008 m.

  Eil.Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  rungtyniProc.

  12 Jugoslavija 7 2 29

  13 Vokietija 7 6 86

  14 Ukraina 6 4 67

  15 Pranczija 6 2 33

  16 JAV 6 1 17

  17 Gruzija 6 3 50

  18 Australija 5 4 80

  19 Belgija 5 5 100

  20 Italija 5 3 60

  21 vedija 5 4 80

  22 Lenkija 5 3 60

 • 234

  LIETUVOS JAUNIMO MERGINKREPINIO RINKTINS KELIAS (19622008 M.)

  Lietuvos jaunimo mergin rinktin pirm kart su-burta 1962 m. Merginos trij rinktini turnyre pralai-mjo Latvijos rinktinei ir liko antros.

  Lietuvos jaunimo pirmojoje rinktinje aid: M. Atsto pait, A. Daukait, G. Ile kyt, N. Kantauskait, E. Narkeviit, B. Platakyt, L. Sta saityt.Trener Genovait Sviderskait.

  1 1962 m. gegus 19 d. Kaunas. LietuvaRusija 76:65.

  2 1962 m. gegus 20 d. Kaunas. LietuvaLatvija 49:53.

  Kitos rungtyns tik po eeri met

  Lietuvos jaunimo mergin rinktin ne da lyvavo nuolat rengiamose oficialiose var-

  ybose, nes toki ir nebuvo. Todl ji buvo suburiama tik kartkariais Lietuvos krepinio federacijos iniciaty-va, pakvietus rungtyniauti kit ali bendraames. Taip nutiko ir 1968 m.: Lietuvoje viejo Lenkijos jau-nimo rinktin. Ji aid su Lietuva dvejas tarpvalstybi-nes rungtynes.

  3 1968 m. rugpjio 6 d. Kaunas. LietuvaLenkija 48:41.

  4 1968 m. rugpjio 7 d. Kaunas. LietuvaLenkija 38:42.

  Trij rinktini turnyras Klaipdoje

  Vl draugn Lietuvos jau-nimo rinktins krepi ninks susirinko 1971 m. vasar.

  Klaipdoje surengtose varybose jos imgino jgas su Rusijos ir Moldavijos rinktinmis. Lietuvos rinkti-n nusileido Rusijos krepininkms ir um antr viet.

  5 1971 m. birelio 11 d. Klaipda. LietuvaMoldavija 81:69.

  6 1971 m. birelio 13 d. Klaipda. LietuvaRusija 53:57.

  7 1971 m. birelio 14 d. Klaipda. LietuvaRusija 47:59.

  Pirmieji medaliai oficialiose varybose

  1973-ieji buvo pirm oficia-li jau nimo rinktins vary-b me tai Lietuvos rinktin

  ai dI SSRS jaunimo aidyni krepinio varybose. Jose rungtyniavo 17 rinktini.

  Prie svarbiausias varybas ms merginos aid dvejas tarpvalstybines rungtynes su Armnijos ir Ru-sijos ekipomis.

  8 1973 m. vasario 24 d. Vilnius. LietuvaArmnija 74:52.

  9 1973 m. vasario 25 d. Vilnius. LietuvaRusija 62:51.

  Laimingi Vilniaus sporto rmai

  I SSRS jaunimo aidyni krep -inio varybos buvo labai rim-tas imginimas jaunosioms

  Lietuvos krepi ninkms. Tai patvirtino m si ki rung-tyni rezultatai dar aidiant pogrupyje: sunkiai veik-ta Kirgizijos ekipa (68:66), nusileista Rusijai (66:71). Pasiektos keturios pergals pogrupio varybose buvo raktas finalo grup kovas dl apdovanojim. Pirm rungtyni finalo grupje likimas kabojo ant plauko: varovs i Baltarusijos veiktos 66:65. Paskui vie-nintelis pralaimjimas bsimai varyb laimtojai Ru-sijos rinktinei ir dvi pergals, lmusios ms rinktinei antr viet ir sidabro medalius.

  Rinktinje aid: Regina Baltakyt, Regina Basyt, Birut Gruzdzeviit, Danut Jarueviit, Dalia Kriukelyt, Zita Makselyt, Regina Minkeviit, Zinaida Navagreckyt, Irena Rimkut, Birut Savickait, Vida ulskyt.Treneris Algimantas Gedminas.

  10 1973 m. kovo 21 d. Vilnius. LietuvaTadikija 69:46.

  11 1973 m. kovo 22 d. Vilnius. LietuvaAzerbaidanas 74:46.

  12 1973 m. kovo 23 d. Vilnius. LietuvaRusija 66:71.

  13 1973 m. kovo 25 d. Vilnius. LietuvaKirgizija 68:66.

 • 235

  14 1973 m. kovo 26 d. Vilnius. LietuvaUkraina 63:48.

  15 1973 m. kovo 27 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 66:65.

  16 1973 m. kovo 29 d. Vilnius. LietuvaRusija 52:60.

  17 1973 m. kovo 30 d. Vilnius. LietuvaRusija 85:49.

  18 1973 m. kovo 31 d. Vilnius. LietuvaEstija 78:60.

  Lietuvos jaunimo mergin rinktin 19741976 m. varsi su klub komandomis, o tarpvalstybines rung-tynes aid tik vienas.

  19 1975 m. gegus 30 d. Zakopan (Lenkija). LietuvaLenkija 86:76.

  Antrosiose aidynse aista prasiau

  Vl SSRS jaunimo aidyni metai 1977-ieji. Ms jaunosios krepininks ai-

  d t aidyni krepinio varybose, surengtose Liepo-joje. Rengdamosi pagrindinms met varyboms da-lyvavo penki rinktini turnyre Taline, um antr viet.

  20 1977 m. kovo 6 d. Talinas. LietuvaBaltarusija 56:68.

  21 1977 m. kovo 7 d. Talinas. LietuvaEstija 77:75.

  22 1977 m. kovo 8 d. Talinas. LietuvaMoldavija 62:51.

  23 1977 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaRusija 66:60.

  II SSRS jaunimo aidyni varybose seksi blogiau nei prie ketverius metus. Du kartus patyrusi neskm aisdama su pogrupio varovmis, dar du kartus pra-laimjusi pusfinalio grups varybose, Lietuvos rinkti-n aid dl 78 vietos. Nugaljusi Kirgizijos krepi-ninkes um septint viet.

  24 1977 m. kovo 22 d. Liepoja. LietuvaRusija 69:77.

  25 1977 m. kovo 23 d. Liepoja. LietuvaMoldavija 109:60.

  26 1977 m. kovo 24 d. Liepoja. LietuvaUzbekija 85:88.

  27 1977 m. kovo 26 d. Liepoja. LietuvaBaltarusija 84:62.

  28 1977 m. kovo 27 d. Liepoja. LietuvaRusija 76:73.

  29 1977 m. kovo 28 d. Liepoja. LietuvaLatvija 64:68.

  30 1977 m. kovo 29 d. Liepoja.LietuvaRusija 54:68.

  31 1977 m. kovo 30 d. Liepoja. LietuvaKirgizija 105:69.

  Po penkeri met vl septinta vieta

  Oficialiose bendra ami varybose Lietuvos jauni-mo mergin rinktin vl

  aid tik po penkeri met III SSRS jaunimo aidy-ni krepinio varybose. I deimties aist rungtyni laimjusios ketverias, Lietuvos krepininks um septint viet tarp septyniolikos ekip.

  32 1982 m. balandio 1 d. Minskas. LietuvaTurkmnija 122:32.

  33 1982 m. balandio 2 d. Minskas. LietuvaLatvija 45:55.

  1982 m. balandio 3 d. Minskas. 34LietuvaAzerbaidanas 83:64.

  35 1982 m. balandio 4 d. Minskas. LietuvaEstija 73:56.

  36 1982 m. balandio 6 d. Minskas. LietuvaRusija 80:86.

  37 1982 m. balandio 7 d. Minskas. LietuvaRusija 68:77.

  38 1982 m. balandio 8 d. Minskas. LietuvaBaltarusija 106:104.

  39 1982 m. balandio 9 d. Minskas. LietuvaKirgizija 64:56.

  40 1982 m. balandio 11 d. Minskas. LietuvaUkraina 63:80.

  41 1982 m. balandio 12 d. Minskas. LietuvaRusija 75:80.

  Septintos ir SSRS taut spartakiados krepinio varybose

  Lietuvos jaunimo mer gi-ni rinktin 1986 m. da-lyvavo IX SSRS taut spar-takiados krepinio var y -

  bo se. Iki tol aidusi vos kelerias tarpvals ty bines rungtynes su Lat vijos, Baltarusijos, Uk rainos rinktin-mis, Lie tuvos rinktin pagrindinse 1986 m. varybo-se aid vidutinikai. Laimjusi dvejas (i trej) rung-

 • 236

  tyni (su Kirgizija ir Gruzija) pogrupio varybose, ms ekipa pateko finalo grup, kur aid dar ee-rias rungtynes. Dvejos ia laimtos rungtyns leido Lietuvos krepininkms uimti tik septint viet.

  Lietuvos rinktinje aid: Dalia Belickait, Lina Dambrauskait, Virginija Dubinskait, Loreta Guit, Ingrida Jankut, Rima Jucyt, Vilma Kleizait, Rasa Kreivyt, iedn Monyt, Loreta Ramanauskait, Neringa Rolskyt, Jolanta Vilutyt. Treneriai Vydas Virbickas, arnas Vainauskas.

  42 1985 m. vasario 1 d. Klaipda. LietuvaLatvija 65:59.

  43 1985 m. vasario 2 d. Klaipda. LietuvaBaltarusija. 55:51.

  44 1986 m. gegus 27 d. Kaunas. LietuvaUkraina 54:57.

  45 1986 m. gegus 28 d. Kaunas. LietuvaUkraina 66:63.

  46 1986 m. gegus 29 d. Kaunas. LietuvaUkraina 48:53.

  47 1986 m. birelio 3 d. Minskas. LietuvaKirgizija 87:82.

  48 1986 m. birelio 4 d. Minskas. LietuvaGruzija 73:56.

  49 1986 m. birelio 5 d. Minskas. LietuvaBaltarusija 73:74.

  50 1986 m. birelio 8 d. Kijevas. LietuvaUkraina 71:74.

  51 1986 m. birelio 9 d. Kijevas. LietuvaRusija 66:93.

  52 1986 m. birelio 10 d. Kijevas. LietuvaRusija 89:88.

  53 1986 m. birelio 12 d. Kijevas. LietuvaKazachija 61:71.

  54 1986 m. birelio 13 d. Kijevas. LietuvaRusija 65:68.

  55 1986 m. birelio 14 d. Kijevas. LietuvaAzerbaidanas 87:61.

  Dar kart septinta vieta

  Lietuvos jaunimo mer gin rink tin 1989 m. pas kutin kart aid SSRS varybose IV SSRS jaunimo aidy-

  nse. Vl at si dr savo prastoje septintoje vietoje.

  56 1989 m. birelio 30 d. Doneckas (Ukraina). LietuvaRusija 81:82.

  57 1989 m. liepos 1 d. Doneckas. LietuvaMoldavija 85:50.

  58 1989 m. liepos 2 d. Doneckas. LietuvaAzerbaidanas 102:34.

  59 1989 m. liepos 3 d. Doneckas. LietuvaGruzija 73:43.

  60 1989 m. liepos 5 d. Doneckas. LietuvaEstija 71:60.

  61 1989 m. liepos 6 d. Doneckas. LietuvaRusija 65:81.

  62 1989 m. liepos 8 d. Doneckas. LietuvaKazachija 68:80.

  63 1989 m. liepos 9 d. Doneckas. LietuvaGruzija 56:40.

  Lietuvos jaunimo rinktin oficialiosevarybose po atuoneri met

  Kelerius metus Lietuvos jauni-mo rinktin nebuvo suburia-ma, nedalyvavo varybose su bendraammis. Tik 1996 m. ji aid su Lietuvos, Latvijos,

  Lenkijos, Rusijos klub komandomis ir su Latvijos mote-r rinktine. Latvms nusileido 83:93 ir 74:84.

  1997 m. vasar Lie tuvos mer gin rinktin rungty-niavo II Baltijos jros ali ai dyni krepinio var y-bose ir tarp e i rinktini buvo tre ia.

  aidyni bronzos medalius laimjo Ag n Abromait, Ri ta Auktuolyt, Irena Ba ra nauskait, Li na Braz deikyt, Ela Brie dy t, Bi ru t Domi naus kait, Au ra Naidnien, Au ks Ste po na vi i t, Vil ma Tamuleviit, Dainora Um bra sait, Ri ma Vadapalait, Vaida Zagurskyt. Treneriai Valentinas Kanapkis, Algirdas Paulauskas.

  64 1997 m. birelio 25 d. Vilnius. LietuvaLatvija 104:32.

  65 1997 m. birelio 27 d. Vilnius. LietuvaEstija 75:70.

 • 237

  66 1997 m. birelio 28 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 63:77.

  67 1997 m. birelio 29 d. Vilnius. LietuvaLenkija 58:76.

  68 1997 m. birelio 30 d. Vilnius. LietuvaEstija 93:75.

  Pirmasis mginimas patekti Europos empionat

  1997 m. ruden Lietuvos jau-nimo rinktin lanksi JAV, kur aid deimt rung tyni su kolegij ir uni versitet ko-

  mandomis, lai mjo atuonerias. 1998 m. dalyvavo varybose su klu b komandomis.

  Rimiausias imginimas lauk 1999 m. vasar: atrankos Europos empionat varybos Bulgarijoje. Lietuvos rinktins varovs buvo Turkijos, Vokietijos ir Bulgarijos krepininks. Reikjo aplenkti dvi varo-ves. Deja, to padaryti nepavyko, kadangi aplenk tik Bulgarij, ms rinktin tolesnes Europos empiona-to varybas nepateko.

  69 1999 m. liepos 30 d. Stara Zagora (Bulgarija). LietuvaTurkija 56:64.

  70 1999 m. liepos 31 d. Stara Zagora. LietuvaBulgarija 75:57.

  71 1999 m. rugpjio 1 d. Stara Zagora. LietuvaVokietija 55:66.

  Ir antras mginimas buvo neskmingas

  Po dvej met 2001-j vasar Lie tuvos jaunimo rink tin antr kart da ly vavo

  Europos em pionato at ran kos varybose. Vl pogru-pio varybose uimti antros vietos, leidianios tsti varybas Europos empionate, nepavyko. Aplenkusi tik Rumunij, Lietuvos rinktin liko ketvirta.

  72 2000 m. kovo 25 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 65:67.

  73 2000 m. spalio 27 d. Gardinas (Baltarusija). LietuvaBaltarusija 67:78.

  74 2001 m. rugpjio 9 d. Aradas (Rumunija). LietuvaRumunija 92:51.

  75 2001 m. rugpjio 10 d. Aradas. LietuvaVengrija 57:58.

  76 2001 m. rugpjio 11 d. Aradas. LietuvaSlovakija 78:60.

  77 2001 m. rugpjio 12 d. Aradas. LietuvaBaltarusija 68:82.

  78 2001 m. gruodio 16 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 46:73.

  Treji atostog metai

  Lietuvos mergin rinktin 2002 m. aid moter klub varybose, 2003 m. nerung-

  tyniavo, o 2004 m. aid vienas tarpvalstybines rung-tynes. Tarp valstybini rungtyni stygius nieko gero neadjo. Nors 2005 m. suburta rinktin aktyviai ren-gsi Europos empionatui, Druskininkuose surengtos B lygos varybos buvo neskmingos: Lietuvos jauni-mo rinktin tarp pajgiausi Europos ali rinktini nepateko. Ji Druskininkuose vykusiose varybose u-m trei viet. Pirma atiteko Izraelio, antra Bulga-rijos rinktinms.

  79 2004 m. lapkriio 26 d. Gardinas. LietuvaBaltarusija 47:65.

  80 2005 m. gegus 28 d. Druskininkai. LietuvaLatvija 45:73.

  81 2005 m. gegus 29 d. Druskininkai. LietuvaLatvija 60:81.

  82 2005 m. birelio 18 d. Ryga. LietuvaBaltarusija 56:89.

  83 2005 m. birelio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 40:75.

  84 2005 m. liepos 1 d. Druskininkai. LietuvaBulgarija 51:81.

  85 2005 m. liepos 2 d. Druskininkai. LietuvaPortugalija 80:56.

  86 2005 m. liepos 3 d. Druskininkai. LietuvaSlovnija 65:42.

  87 2005 m. liepos 5 d. Druskininkai. LietuvaAirija 87:60.

  88 2005 m. liepos 7 d. Druskininkai. LietuvaIzraelis 56:60.

  89 2005 m. liepos 9 d. Druskininkai. Lietuvavedija 67:55.

  90 2005 m. gruodio 16 d. Kaunas. LietuvaBaltarusija 85:76.

 • 238

  2006 m. Lietuvos jaunimo mergin rinktin. I kairs stovi: A. Ivaauskas, R. Kreivyt, L. Rakutyt, G. Kirstukait, A. Morknait, G. Lukyt, . Jasiunskait, I. ulskyt, A. Budnas (treneris). Klpo: A. ialka, G. Petronyt, J. Bangait,J. Garkauskait, S. Petronyt, S. Kontautait, I. Kalnutyt

  2005 m. Lietuvos jaunimo mergin rinktin. I kairs stovi: A. Ivaauskas (vadovas), R. Kreivyt, J. Vilutyt (treners), L. Puplauskait, L. Rakutyt, A. Girtautait, J. Peiukeviit, V. Sipaviit, E. ulit, G. Kirstukait, D. Rinkeviius (fizinio rengimo treneris). Klpo: V. Monkut, G. Lukyt, S. Petronyt, L. Rinkeviit, K. Navickien (gydytoja)

 • 239

  imtas tarpvalstybini rungtyni per 44-erius metus

  2006 m. Lietuvos jaunimo mergin rink tin aid 15 tarp valstybini run g tyni. Europos B lygos var ybose

  ms krep ininks bu vo tik septintos tarp vie nuo likos ekip. Suaistos 100-osios tarpvalstybins rungtyns: iki j eita... 44-erius metus.

  91 2006 m. birelio 8 d. Lenkija. LietuvaLenkija 61:72.

  92 2006 m. birelio 9 d. Lenkija. LietuvaVokietija 65:67.

  93 2006 m. birelio 10 d. Lenkija. LietuvaItalija 64:48.

  94 2006 m. birelio 17 d. Ryga. LietuvaLatvija 64:69.

  95 2006 m. birelio 18 d. Ryga. LietuvaLatvija 63:67.

  96 2006 m. birelio 23 d. Vilnius. LietuvaLenkija 77:81.

  97 2006 m. birelio 24 d. Vilnius. LietuvaLenkija 84:86.

  98 2006 m. liepos 3 d. Druskininkai. Lietuvaveicarija 82:43.

  99 2006 m. liepos 7 d. Druskininkai. LietuvaSlovakija 56:58.

  100 2006 m. liepos 8 d. Druskininkai. LietuvaOlandija 68:74.

  101 2006 m. liepos 9 d. Druskininkai. LietuvaPortugalija 89:87.

  102 2006 m. liepos 11 d. Druskininkai. Lietuvavedija 76:69.

  103 2006 m. liepos 14 d. Druskininkai. LietuvaBaltarusija 51:73.

  104 2006 m. liepos 15 d. Druskininkai. LietuvaSlovnija 55:69.

  105 2006 m. liepos 16 d. Druskininkai. LietuvaOlandija 74:61.

  Lietuvos riunktin tarp pajgiausij

  2007-ieji geri Lietuvos jaunimo mergin rinktinei metai: umusi Europos

  empionato B lygos varybose antr viet, ms eki-pa (treners Rasa Kreivyt, Lina Dambrauskait) sugr-o tarp geriausi Senojo emyno ali rinktini.

  106 2007 m. birelio 26 d. Vilnius. Lietuvavedija 56:62.

  107 2007 m. liepos 3 d. Druskininkai. LietuvaBaltarusija 53:75.

  108 2007 m. liepos 4 d. Druskininkai. LietuvaBaltarusija 58:64.

  109 2007 m. liepos 13 d. Druskininkai. Lietuvaveicarija 78:46.

  110 2007 m. liepos 14 d. Druskininkai. LietuvaPortugalija 84:80.

  111 2007 m. liepos 15 d. Druskininkai. LietuvaDidioji Britanija 63:57.

  112 2007 m. liepos 17 d. Druskininkai. LietuvaOlandija 81:87.

  113 2007 m. liepos 19 d. Druskininkai. LietuvaRumunija 79:70.

  114 2007 m. liepos 20 d. Druskininkai. LietuvaPortugalija 78:58.

  115 2007 m. liepos 21 d. Druskininkai. LietuvaJuodkalnija 64:83.

  Pirm kart dl Europos empionato apdovanojim

  Lietuvos jaunimo mergin rinktin 2008 m. aid VII Eu-ropos empionato baigiamo-siose varybose Italijoje. Tai

  buvo pirmas jg imginimas su pajgiausiomis Seno-jo emyno ali rinktinmis. Nors ms krepininks um tik atunt viet (tarp eiolikos rinktini), tai buvo didelis ingsnis didelio meistrikumo keliu.

  116 2008 m. birelio 22 d. Ryga. LietuvaLatvija 68:88.

  117 2008 m. birelio 23 d. Ryga. LietuvaLatvija 64:73.

  118 2008 m. liepos 4 d. vedija. Lietuvavedija 79:85.

  119 2008 m. liepos 5 d. vedija. Lietuvavedija 70:67.

  120 2008 m. liepos 6 d. vedija. Lietuvavedija 87:89.

  121 2008 m. liepos 11 d. Kjetis (Italija). LietuvaRusija 32:59.

  122 2008 m. liepos 12 d. Kjetis. LietuvaUkraina 50:101.

 • 240

  123 2008 m. liepos 13 d. Kjetis. LietuvaBulgarija 65:60.

  124 2008 m. liepos 15 d. Kjetis. LietuvaIspanija 54:66.

  125 2008 m. liepos 16 d. Kjetis. LietuvaJuodkalnija 100:48.

  126 2008 m. liepos 17 d. Kjetis. LietuvaBaltarusija 81:46.

  127 2008 m. liepos 19 d. Kjetis. LietuvaLatvija 73:83.

  128 2008 m. liepos 20 d. Kjetis. LietuvaTurkija 66:69.

  Lietuvos jaunimo mergin rinktin 19622008 m. aid 128 tarpvalstybines rungtynes, i j 62 laimjo (48 proc.).

  2008 m. Lietuvos jaunimo rinktin. I kairs stovi: V. Nikiforovas (fizinio rengimo treneris), D. Miliauskait, A. Morknait, R. Kreivyt, K. Navickait, . Pavilionyt, L. Dambrauskait (trener). Antroje eilje: S. Kontautait, E. Sarapait, D. itnikait, E. Buait, R. Autukait. Sdi: G. Petronyt, . Jasiunskait, I. imkut, I. Aleksait

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  rungtyniProc.

  1 Rusija 20 6 30

  2 Baltarusija 18 6 33

  3 Latvija 13 2 15

  4 Lenkija 7 2 29

  5 Ukraina 7 2 29

  6 Estija 6 6 100

  7 vedija 6 3 50

  72 lentel. alys, su kuriomis Lietuvos jaunimo mergin rinktin aid daugiausia tarpvalstybini rungtyni 19622008 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  rungtyniProc.

  8 Azerbaidanas 4 4 100

  9 Moldavija 4 4 100

  10 Portugalija 4 4 100

  11 Kirgizija 4 4 100

  12 Olandija 3 1 33

  13 Bulgarija 3 2 67

  14 Gruzija 3 3 100

 • 241

  LIETUVOS JAUNI VAIKIN (1718 MET)KREPINIO RINKTINS KELIAS (19452008 M.)

  1951 m. Lietuvos jauni rinktin SSRS jauni empionato atidarymo ikilmse. I deins: A. Stumbrys, A. Striukaitis, Jakys, V. Ruinskas, G. Blaaitis, J. Stankeviius, A. Lukoinas, A. Valionis, J. Radykas

  1951 m. Lietuvos jauni rinktins penketukas. I kairs: A. Stumbrys, G. Blaaitis, J. Stankeviius, A. Valionis,J. Radykas

  Po eeri met Vl Lietuvos jauni rinktin suburta ir aid tarp vals ty bi-

  nes run gty nes tik pra jus ee riems metams. Pirmo-siose oficialiose varybose ji dalyvavo 1951 m.: SSRS jauni empionate. Lietuvos rinktin um ketvirt viet, aplenkta Estijos, Latvijos ir Rusijos rinktini.

  Rinktinje aid: G. Blaaitis, Jakys, A. Lukoinas, J. Radykas, V. Ru ins kas, J. Stan keviius, A. Striukaitis, A. Stumbrys, A. Valionis.Treneris V. Grienovas.

  2 1951 m. rugpjio 12 d. Saratovas (Rusija). LietuvaRusija 54:46.

  3 1951 m. rugpjio 14 d. Saratovas. LietuvaKirgizija 89:25.

  4 1951 m. rugpjio 15 d. Saratovas. LietuvaTadikija 79:16.

  5 1951 m. rugpjio 16 d. Saratovas. LietuvaUzbekija 73:31.

  6 1951 m. rugpjio 17 d. Saratovas. LietuvaEstija 27:29.

  7 1951 m. rugpjio 18 d. Saratovas. LietuvaRusija 34:57.

  8 1951 m. rugpjio 19 d. Saratovas. LietuvaLatvija 30:43.

  Lietuvos jauni vaikin rinktin pirm kart subur-ta 1945 m. Tais metais ji aid ir pirmas tarpvalsty-bines rungtynes, jos ms jauniesiems krepininkams buvo neskmingos: varov Estijos rinktin tada buvo daug pranaesn.

  Lietuvos rinktinje pirmas tarpvalstybines rungtynes aid: S. Kalasauskas, E. Kavaliauskas, J. Laurinaitis, P. Liutkeviius (vliau geras futbolininkas), Maleika, L. Ruzgas, Z. Sabulis (vliau taps labai geru krepi-ninku), N. utautas. Treneris V. Grienovas.

  1 1945 m. birelio 3 d. Kaunas. LietuvaEstija 5:22.

 • 242

  Isilaik tarp pajgiausi

  Po met Lie tuvos jauni rink tin ant r kart rungtyniavo SSRS em-pio nate ir um et viet.

  Toje rinktinje aid: S. At ra keviius, L. Blaeviius, S. Dapas, P. Gedius, V. Ge tautas, B. Janonis, V. Marazauskas, V. Stalilionis, A. Striukaitis, B. erbinskas. Treneris V. Variakojis.

  9 1952 m. rugpjio 3 d. Dzaudikau(Vladikaukazas, Rusija). LietuvaBaltarusija 76:51.

  10 1952 m. rugpjio 4 d. Dzaudikau. LietuvaArmnija 65:30.

  11 1952 m. rugpjio 6 d. Dzaudikau. LietuvaRusija 45:41.

  12 1952 m. rugpjio 7 d. Dzaudikau. LietuvaEstija 28:43.

  13 1952 m. rugpjio 8 d. Dzaudikau. LietuvaAzerbaidanas 45:56.

  1952 m. Lietuvos jauni rinktins penketukas.I kairs stovi: B. Janonis, S. Atrakeviius, P. Gedius;klpo: A. Striukaitis, V. Stalilionis

  14 1952 m. rugpjio 10 d. Dzaudikau. LietuvaUkraina 50:54.

  15 1952 m. rugpjio 11 d. Dzaudikau. LietuvaGruzija 44:44.

  Dar ingsnelis pirmynTrei kart ais dama SSRS empio nate Lietuvos jauni

  rinktin buvo vis geriausi komand lygiavert var-ov. Tik taku nusileid Estijai, suaid lygiomis su Latvija, jaunieji Lietuvos aidjai pakilo laipteliu auktyn ir um penkt viet.

  Rinktinje aid: L. Blaeviius, P. Buzelis, B. Janonis, A. Kru inskas, P. Mockus, V. Prakaila, A. Slapys, E. Pa keviius, A. Vaineikis, A. Valionis.

  16 1953 m. rugpjio 16 d. Dnepropetrovskas(Ukraina). LietuvaTurkmnija 90:39.

  17 1953 m. rugpjio 17 d. Dnepropetrovskas. LietuvaUkraina 65:89.

  18 1953 m. rugpjio 18 d. Dnepropetrovskas. LietuvaTadikija 90:36.

  19 1953 m. rugpjio 19 d. Dnepropetrovskas. LietuvaKazachija 81:58.

  20 1953 m. rugpjio 20 d. Dnepropetrovskas. LietuvaLatvija 45:45.

  21 1953 m. rugpjio 22 d. Dnepropetrovskas. LietuvaRusija 66:44.

  22 1953 m. rugpjio 23 d. Dnepropetrovskas. LietuvaEstija 50:51.

  23 1953 m. rugpjio 24 d. Dnepropetrovskas. LietuvaGruzija 62:50.

  24 1953 m. rugpjio 25 d. Dnepropetrovskas. LietuvaRusija 40:53.

  Vl ei laukimo metai

  Neberengiant (nuo 1954 m.) SSRS jauni krepinio em-pionat tarp respublik

  rink tini, Lietuvos rinktin neturjo progos susiburti ir rungtyniauti. Toks pat likimas itiko ir kitas Pabaltijo alis Latvij ir Estij. Imta iekoti ieities. 1959 m. Latvijos laikratis Sports steig taur, dl kurios var-si trij Pabaltijo ali ir Leningrado (atstovavusi Ru-sijai) jauni, jaunui ir vaik (1314 met) rinktins.

  Pirmosios Sports taurs varybos, surengtos Ry-goje, ms jauniams nebuvo skmingos: uimta tik treia vieta.

 • 243

  1962 m. Lietuvos jauni rinktin. I deins stovi: V. Knaius, J. Fogeleviius, A. Narbutas, M. Paulauskas, R. Venzbergas, R. Sliauskas, J. Vidinas; klpo: J. Rimkus, R. Salys, S. Ruzgas, A. ukauskas

  25 1959 m. balandio 3 d. Ryga. LietuvaEstija 62:50.

  26 1959 m. balandio 4 d. Ryga. LietuvaRusija 61:64.

  27 1959 m. balandio 5 d. Ryga. LietuvaLatvija 50:67.

  Neskmingas buvo ms jauni rinktins ir antras mginimas laimti Sports taur: uimta ketvirta vieta.

  28 1960 m. balandio 8 d. Talinas. LietuvaLatvija 51:67.

  29 1960 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaEstija 77:82.

  30 1960 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaRusija 52:70.

  Treiajame Sports taurs turnyre geresn vieta

  Trei kart Pabaltijo ali ir Rusijos rinktins aid mieste prie Nevos. M s vaikin rinktin, laimjusi

  vienas rung tynes pagal geresn krepi santyk, um antr viet. Svarbiau buvo tai, kad daugjo ryki krepinio uoliuk jie teik vili.

  31 1961 m. balandio 30 d. Leningradas. LietuvaRusija 47:61.

  32 1961 m. gegus 1 d. Leningradas. LietuvaLatvija 47:60.

  33 1961 m. gegus 2 d. Leningradas. LietuvaEstija 67:43.

  Lietuvos rinktin pirma

  Ketvirt kart dl Sports tau-rs keturios jauni rink tins varsi Lietuvos sosti nje Vil-

  niuje. Savos sie nos padjo. Ne tiek sienos, kiek gerai parengti aidjai ir i j suburta darni komanda. Nu-galjusi visus varovus, Lietuvos rinktin buvo pirma.

  Rinktinje aid graus brys bsim krepinio meis tr: J. Fogeleviius, A. Narbutas, M. Paulauskas, J. Rim kus, S. Ruzgas, R. Salys, R. liauskas, R. Venzbergas, J. Vi di nas, A. ukauskas. Treneris V. Knaius.

  34 1962 m. gegus 1 d. Vilnius. LietuvaEstija 69:39.

  35 1962 m. gegus 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 67:41.

  36 1962 m. gegus 3 d. Vilnius. LietuvaLatvija 63:56.

  Krepinio uoliuk stygius

  19631965 m. laikotarpiu Lie-tuvos jauni vaikin rinktins rezultatai aidiant tarpvalsty-

  bines rungtynes, buvo gana kukls. Nors augo ir bren-do domi, savit aidj, trko ryki aukto gio krepinink. Jie jau buvo kit ali rinktinse. Penkto-siose ir etosiose Sports taurs varybose Lietuvos jauni rinktin buvo antroje, septintosiose treioje vietoje.

 • 244

  1966 m. Lietuvos jauni rinktin atuoni rinktini turnyro treios vietos laimtoja

  37 1963 m. vasario 22 d. Ryga. LietuvaRusija 89:81.

  38 1963 m. vasario 23 d. Ryga. LietuvaEstija 83:62.

  39 1963 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 67:71.

  40 1964 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 38:57.

  41 1964 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaEstija 75:44.

  42 1964 m. balandio 12 d. Talinas. LietuvaRusija 70:58.

  43 1965 m. balandio 17 d. Leningradas. LietuvaEstija 56:54.

  44 1965 m. balandio 18 d. Leningradas. LietuvaLatvija 35:44.

  45 1965 m. balandio 19 d. Leningradas. LietuvaRusija 34:53.

  Vl pirma vieta po ketveri met

  Atuntosios varybos dl Sports taurs surengtos Lietu voje Panevyje.

  Lietuvos jauni rinktin vl um pir m viet.

  Rinktinje ai d: R. Girs kis, J. Gri ma naus kas, A. Ilgius, E. Kai rys, V. Kudma, V. Mach te jevas, V. Malinauskas, S. Patkauskas, J. Seno vaitis,A. Urbu tis.

  46 1966 m. balandio 15 d. Panevys. LietuvaEstija 56:52.

  47 1966 m. balandio 16 d. Panevys. LietuvaLatvija 65:55.

  48 1966 m. balandio 17 d. Panevys. LietuvaRusija 48:54.

  Naujose varybose treti

  Pirm kart atuoni SSRS respublik jauni rinktini varybos surengtos 1966 m.

  Jose Lietuvos krepininkai neveik tik Rusijos ir Latvi-jos bendraami.

  49 1966 m. liepos 18 d. Saldus (Latvija). LietuvaUzbekija 58:54.

  50 1966 m. liepos 19 d. Saldus. LietuvaMoldavija 86:53.

  51 1966 m. liepos 21 d. Saldus. LietuvaRusija 58:60.

  52 1966 m. liepos 22 d. Saldus. LietuvaTadikija 65:43.

  53 1966 m. liepos 24 d. Saldus. LietuvaGruzija 68:69.

  54 1966 m. liepos 25 d. Saldus. LietuvaEstija 75:63.

  55 1966 m. liepos 26 d. Saldus. LietuvaLatvija 49:68.

  56 1966 m. liepos 27 d. Saldus. LietuvaUkraina 87:67.

 • 245

  19661970 m. Treneris Juozas itkeviius iugd br jaunj krepinink. I kairs stovi: J. itkeviius, . Liesis,A. Svirs kis, E. Vasiliauskas, . Vainauskas, V. Bonkys, E. apkauskas, A. Bagdonas; klpo: R. Dabuinskas, A. Budreviius, K. Amo le viius, R. Alksneviius, E. ilinskas, E. ileikis

  Dvi Lietuvos jauni rinktins pergals

  Vilniuje 1967 m. pra dioje surengtos tarp tautins jauni krepinio varybos. Jose ai-

  d ke tu rios rinktins: trys nacio nalins (Lietuva, Rusi-ja, Ukraina) ir Lenkijos sostins Varuvos rinktin. Lie-tuvos jauni rinktin laimjo turnyr, nugaljusi Rusijos ir Varuvos rinktines.

  57 1967 m. sausio 7 d. Vilnius. LietuvaRusija 58:47.

  58 1967 m. sausio 8 d. Vilnius. LietuvaUkraina 45:49.

  Ir devintajame turnyre dl Sports taurs Lietu-vos jaunius lydjo skm: trys pergals ir nugaltoj titulas.

  Lietuvos rinktinje aid: V. Adomaviius, R. Girskis, A. Ilginis, E. Kairys, V. Malinauskas, S. Patkauskas, J. Se no vaitis, A. Stavpniukas, A. idlauskas, A. Zdanaviius, A. Zvi ceviius.Treneris M. Rotomskis.

  59 1967 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 78:66.

  60 1967 m. vasario 25 d. Ryga. LietuvaEstija 73:50.

  61 1967 m. vasario 26 d. Ryga. LietuvaRusija 73:69.

  62 1967 m. birelio 9 d. Vilnius. LietuvaUzbekija 76:72.

  Skmingas Lietuvos jauni aidimas tssi

  Pabaltijo ali ir Leningra-do (Rusijos) rinktini vary-bose Lietuvos jauniai grojo

  pirmuoju smuiku, tik retsykiais nusileisdavo nuo gar-bingiausio varyb laiptelio. 1968 m. varybose u-m antr viet, kitais metais vl buvo pirmi. Lietuvos rinktinje 1969 m. ai d: A. Bagdonas,V. Bo nkys, A. Bud re viius, . Lie kis, A. Mi linas, E. Nor mantas, R. Riau ka, A. Svirskis, . Vai nau s kas, L. u kai tis.Treneris J. itkeviius.

  63 1968 m. balandio 19 d. Talinas. LietuvaRusija 60:63.

  64 1968 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaEstija 79:67.

  65 1968 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 75:80.

  66 1969 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 51:58.

 • 246

  67 1969 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 55:52.

  68 1969 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 61:53.

  Ir 1970 m. Lietuvos jauniams buvo skmingi. Lai-mjusi rungtynes su visomis trimis varovmis, Lietu-vos rinktin buvo pirma. Rinktinje aid: R. Alksneviius, A. Budreviius, A. Griktas, A. Mackonis, E. Nakas, F. Rotomskis, R. Speiys, A. Svirskis, . Vai nauskas, E. Vasiliauskas.Treneris J. itkeviius.

  69 1970 m. gegus 8 d. Klaipda. LietuvaLatvija 78:62.

  70 1970 m. gegus 9 d. Klaipda. LietuvaRusija 61:57.

  71 1970 m. gegus 10 d. Klaipda. LietuvaEstija 89:55.

  Tuo 1970 m. Lietuvos jauni rinktins tarpvalsty-bini rungtyni tvarkaratis nesibaig. Me tams bai-giantis rinktin buvo pakviesta keturi rinkti ni var-ybas Taline. Ten lietuviams seksi prasiau nors kiek vienose rungtynse pergal buvo arti, uimta tik tre ia vieta.

  72 1970 m. lapkriio 3 d. Talinas. LietuvaLatvija 52:54.

  73 1970 m. lapkriio 4 d. Talinas. LietuvaEstija 57:61.

  74 1970 m. lapkriio 5 d. Talinas. LietuvaGruzija 59:44.

  Tryliktosios varybos neskmingos

  Trylikt kart keturios jau-ni rinktins dl Sports taurs varsi Ry goje. Lai-

  mjusi dvejas rungtynes i trej, Lietuvos rinktin vis dlto liko tre ia, praleido priek Estij ir Latvij.

  75 1971 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 68:64.

  1971 m. gegus 8 d. Ryga.76LietuvaRusija 56:39.

  77 1971 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 63:72.

  Graus laimjimas Lietuvos krepinio 50-meiui

  1972-ieji jubiliejiniai Lie tu-vos krepinio metai: nuo pir-mj oficiali krepi nio rung-tyni Lie tu voje bu vo praj

  pu s amiaus. Lie tu vos jau ni krepinio rinktin ta proga teik gra i dovan: tikinam per ga l ke tu rio-lik to siose Spo rts tau rs var y bose.

  Lie tu vos rinktinje aid: V. Masiulis,M. Ar laus kas, J. Gydai tis, J. Kazlauskas, A. Kru paviius, E. Kubilinas, V. Masals kis, A. Scinskas, A. Stankaitis, V. Urba, V. ei man tas.Treneriai A. Rakauskas, R. Sar g nas.

  78 1972 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaRusija 76:57.

  79 1972 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 71:67.

  80 1972 m. kovo 11 d. Talinas. LietuvaEstija 67:46.

  Ir kitais, 1973-aisiais, Lietuvos jauni rinktin pir-mavo aisdama dl Sports taurs.

  81 1973 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 76:61.

  82 1973 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 62:66.

  83 1973 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 82:72.

  1974 m. eioliktj kart aisdami dl Sports taurs, Lietuvos jauniai metams atidav nugaltoj titul bendraamiams i Rusijos. Paskui itisus penke-rius metus buvo geriausia Pabaltijo ali rinktin.

  Rinktinje 1975 m. aid: S. Deimantaviius,A. Gumuliauskas, D. Las kys, A. Lauritnas,G. Maumeviius, V. Prokapas, G. Ratautas,E. R ta vi ius, R. Stra auskas, R. ukeviius.Treneris J. itkeviius.

  84 1974 m. kovo 8 d. Kaunas. LietuvaRusija 75:77.

  85 1974 m. kovo 9 d. Kaunas. LietuvaEstija 77:63.

  86 1974 m. kovo 10 d. Kaunas. LietuvaLatvija 98:74.

 • 247

  19741975 m. Lietuvos jauni rinktin. I deins stovi: J. itkeviius, G. Ratautas, itkeviius, Kilbauskas, E. Rtaviius, D. Laskys, A. Gumuliauskas, A. Lauritnas; klpo: G. Maumeviius, R. ukeviius, R. Straauskas, Podrezas

  87 1975 m. balandio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 98:85.

  88 1975 m. balandio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 63:58.

  89 1975 m. balandio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 87:88.

  90 1976 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaLatvija 62:42.

  91 1976 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaEstija 73:74.

  92 1976 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaRusija 80:74.

  93 1976 m. rugpjio 26 d. Mozyrius (Baltarusija). LietuvaLatvija 46:47.

  94 1976 m. rugpjio 27 d. Mozyrius. LietuvaBaltarusija 66:64.

  95 1976 m. rugpjio 28 d. Mozyrius. LietuvaEstija 57:72.

  Lietuvos jauni rinktinje 1977 m. aid: R. ivilis, V. Dambrauskas, V. Garastas, O. Graudinis, G. Ino kaitis, V. Jankauskas, M. Lukoius, K. Malakauskas, A. Mik lovis, G. Padegimas, R. Ramonas, M. Valanius. Treneris V. Garastas.

  96 1977 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 60:58.

  97 1977 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaRusija 94:75.

  98 1977 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaEstija 83:63.

  Pergalingos 100-osios rungtyns tolimajame Tbilisyje

  Metams baigiantis pajgi Lietuvos jauni rinktin, kurios aidim norjo pa-matyti ir toli m krat

  krepinio mylto jai, buvo pakviesta Gru zi jos sostin Tbilis dalyvauti keturi rinktini vary bose. ia ms jau ni rinktin aid imtsias savo rungtynes su taip pat pajgia Latvija. Jubiliejines rungtynes Lietuvos krepininkai laimjo. O varybose liko antri. Pirma-jam imtui tarpvalstybini rungtyni suaisti reikjo laukti... 32-ejus metus.

 • 248

  99 1977 m. gruodio 3 d. Tbilisis. LietuvaGruzija 60:51.

  100 1977 m. gruodio 4 d. Tbilisis. LietuvaLatvija 64:57.

  101 1977 m. gruodio 5 d. Tbilisis. LietuvaEstija 47:51.

  Jubiliejins XX Sports taurs varybos Kaune

  Prie dvideimtj tradici-n keturi rinktini turny-r Lietuvos jauni rinktin aid atuoni komand

  varybose Maskvoje. Ten rungtyniavo Latvijos, Rusi-jos (Maskvos ir Leningrado), Lietuvos, taip pat Sofijos, Varuvos jaunj krepinink rinktins. Lietuva u-m antr viet, pirm praleido Latvij.

  Jubiliejin dvideimtj Sports taurs turnyr Lietuvos rinktin laimjo didele persvara.

  102 1978 m. balandio 10 d. Maskva. LietuvaRusija 77:72.

  103 1978 m. balandio 11 d. Maskva. LietuvaRusija 84:69.

  104 1978 m. balandio 12 d. Maskva. LietuvaLatvija 62:81.

  105 1978 m. balandio 21 d. Kaunas. LietuvaRusija 72:55.

  106 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaEstija 89:80.

  107 1978 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 90:66.

  Pajgiausi penktus metus i eils

  Lietuvos jauni rinktin, kuri treniravo V. Bandza, 1979 m. penkt kart i

  eils buvo pirma Sports taurs varybose.

  108 1979 m. balandio 9 d. Ryga. LietuvaRusija 102:85.

  109 1979 m. balandio 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 112:100.

  110 1979 m. balandio 11 d. Ryga. LietuvaEstija 66:65.

  Penkeri jauni rinktins permainingos skms metai

  1980-aisiais baigsi lygus pergalingas ai d j kelias dl Sports taurs. 19801984 m. tik kart (1982 m.)

  Lietuvos jauniai laimjo ias varybas. 1980 m. buvo treti, 1981 m. ketvirti, 1983 ir 1984 m. treti.

  111 1980 m. balandio 18 d. Tartu (Estija). LietuvaLatvija 58:61.

  112 1980 m. balandio 19 d. Tartu. LietuvaRusija 68:55.

  1977 m. Lietuvos jauni rinktin. I deins: V. Garastas, V. Chomiius, G. Inokaitis, R. ivilis, K. Malakauskas, V. Garastas, G. Padegimas, R. Ramonas, V. Dambrauskas, M. Lukoius, V. Jankauskas, O. Graudinis

 • 249

  1985 m. Lietuvos jauni rinktin. I kairs stovi: A. Tamkeviius, E. Bublys, vadovas A. Ivaauskas, G. ivickas, R. Sargnas, G. Einikis, L. Kvedaraviius, D. Dimaviius, D. Vainauskas, M. Paulauskas; klpo: S. Ivanauskas, R. Laurinaitis, R. Cvirka, G. Baianskas, G. Markeviius, G. Vasilkeviius

  113 1980 m. balandio 20 d. Tartu. LietuvaEstija 60:67.

  114 1981 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 37:60.

  115 1981 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaEstija 53:61.

  116 1981 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaRusija 89:91.

  Lietuvos krepinio 60-meiui jauni rinktins pergal

  1982 m. Lietuvos krepinis minjo savo 60-j gimta-dien. Lie tu vos jauni rink-tin (trene ris J. Fiodoro vas)

  Sports taurs varybose nepralaimjo n vien run-gtyni ir pateik ven ts proga grai dovan.

  117 1982 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaEstija 77:67.

  118 1982 m. balandio 24 d. Kaunas. LietuvaRusija 79:63.

  119 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaLatvija 80:61.

  120 1983 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaEstija 60:81.

  121 1983 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 80:83.

  122 1983 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 83:70.

  123 1984 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaRusija 83:64.

  124 1984 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 47:64.

  125 1984 m. balandio 22 d. Talinas. LietuvaEstija 79:85.

  Vl labai skmingo aidimo metai

  19851990 m. laiko tarpis vienas derlin giau si Lietuvos jauni rinktins metas. Ji ketu-

  ris kartus nugaljo aisdama dl Sports taurs ir du kartus laimjo naujas, sun kes nes SSRS jau ni aidy-ni krepinio var ybas. 1985-aisiais Sports taurs varybose Lietuvos rinktin nepasidav niekam. R. Sargno treniruojami ms uoliukai gana sva-riais rezultatais nugaljo visus varovus.

  126 1985 m. gegus 10 d. Leningradas. LietuvaRusija 71:60.

  127 1985 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 83:61.

  128 1985 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaEstija 73:58.

 • 250

  1985-j vasar buvo surengtos stambios kom-pleksins varybos SSRS jauni sporto aidyns. J programoje buvo krepinio varybos. Prie ias varybas jaunieji Lietuvos krepininkai dar dalyvavo Rygoje surengtame keturi rinktini turnyre, kur jos aid tarpusavyje po dvejas rungtynes. Tame turnyre Lietuvos rinktin buvo pirma.

  Bet svarbiausios met varybos buvo SSRS jauni aidynse Leningrade. Jose aid 17 rinktini. ia Lietuvos krepininkai i devyneri rungtyni nugaljo atuoneriose ir laimjo pirm viet.

  Lietuvos rinktinje aid: G. Baianskas, E. Bublys, R. Cvir ka, D. Dimaviius, G. Einikis, S. Ivanauskas, L. Kve daraviius, R. Laurinaitis, G. Markeviius, G. ivickas, A. Tam keviius, D. Vainauskas. Treneriai M. Paulauskas, R. Sargnas.

  129 1985 m. birelio 15 d. Ryga. LietuvaRusija 99:71.

  130 1985 m. birelio 16 d. Ryga. LietuvaEstija 84:70.

  131 1985 m. birelio 17 d. Ryga. LietuvaLatvija 69:71.

  132 1985 m. birelio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 84:87.

  133 1985 m. birelio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 82:56.

  134 1985 m. birelio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 87:77.

  135 1985 m. liepos 3 d. Leningradas. LietuvaUkraina 69:63.

  136 1985 m. liepos 4 d. Leningradas. LietuvaRusija 95:53.

  1985 m. liepos 5 d. Leningradas. 137LietuvaTadikija 89:43.

  138 1985 m. liepos 7 d. Leningradas. LietuvaKazachija 80:70.

  139 1985 m. liepos 8 d. Leningradas. LietuvaGruzija 72:86.

  140 1985 m. liepos 9 d. Leningradas. LietuvaBaltarusija 81:68.

  141 1985 m. liepos 10 d. Leningradas. LietuvaMoldavija 117:70.

  142 1985 m. liepos 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 86:69.

  143 1985 m. liepos 12 d. Leningradas. LietuvaAzerbaidanas 106:56.

  XXX jubiliejini Sports taurs varyb laimtoja

  Taip pat skmingi jauni rink -tinei buvo 1986 m.: Vilniuje vy-kusiame Sports taurs turnyre ji ne turjo lygia veri varo v.

  Rink ti nje aid: D. Di ma vi ius, G. Einikis, . Gai liu is, A. Kaz laus kas, D. Luk minas, G. Mar keviius, G. i vic kas, A. Tam ke vi ius, E. Trun ka, V. Vi jeikis. Treneris R. Sargnas.

  144 1986 m. gegus 10 d. Vilnius. LietuvaEstija 91:63.

  145 1986 m. gegus 11 d. Vilnius. LietuvaLatvija 124:64.

  146 1986 m. gegus 12 d. Vilnius. LietuvaRusija 106:63.

  147 1987 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 68:60.

  148 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 70:67.

  149 1987 m. gegus 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 62:70.

  Varybos 1988 m. dl Sports taurs vyko jau tris-deimt kart. jubiliejin turnyr keturi ali rinkti-ns susirinko Taline. Pajgiausia buvo Lietuvos jauni rinktin.

  Ms jauni rinktinei 1988-ieji buvo tikras iena-pjts metas: varybos jo po varyb. Svarbiausios met varybos buvo SSRS jauni sporto aidyni krepinio turnyras, surengtas Rusijos mieste Saratove. Dar ankstyv pavasar Lietuvos jauniai Taline daly-vavo ei rinktini varybose. Laimjusi ketverias rungtynes i penkeri, ms rinktin um pirm viet.

  150 1988 m. kovo 4 d. Talinas. LietuvaEstija 79:73.

  151 1988 m. kovo 5 d. Talinas. LietuvaLatvija 102:61.

  152 1988 m. kovo 6 d. Talinas. LietuvaRusija 76:57.

  153 1988 m. kovo 7 d. Talinas. LietuvaUkraina 80:90.

  154 1988 m. kovo 8 d. Talinas. LietuvaRusija 80:70.

 • 251

  155 1988 m. gegus 13 d. Talinas. LietuvaRusija 90:67.

  156 1988 m. gegus 14 d. Talinas. LietuvaLatvija 81:58.

  157 1988 m. gegus 15 d. Talinas. LietuvaEstija 72:61.

  Per SSRS II jauni sporto aidyni krepinio var-ybas Lietuvos rinktin n karto nenusileido savo var -ovms: laimjusi eerias rungtynes i tiek pat ais t antr kart nugaljo tada labai prestiinse varybose.

  Lietuvos rinktinje aid: S. Bieliauskas, A. Gai galas, A. Karniovas, L. Masiulis, A. Paz drazdis, T. Pet raviius, E. Priudokas, M. Purlys, D. Rup taviius, G. Ulys, T. Uolinskas, N. Zabarauskas. Treneriai M. Paulauskas, R. Sargnas.

  158 1988 m. liepos 3 d. Saratovas (Rusija). LietuvaKazachija 82:73.

  159 1988 m. liepos 4 d. Saratovas. LietuvaTadikija 68:36.

  160 1988 m. liepos 5 d. Saratovas. LietuvaArmnija 100:48.

  161 1988 m. liepos 7 d. Saratovas. LietuvaBaltarusija 87:58.

  162 1988 m. liepos 8 d. Saratovas. LietuvaRusija 85:68.

  163 1988 m. liepos 9 d. Saratovas. LietuvaGruzija 67:59.

  Paskutins varybos dl Sports laikraio taurs

  19891991 m. buvo surengti paskutiniai, jau graia tradici-ja tap Pabaltijo ali ir Rusi-jos (Leningrado) rinktini tur-

  nyrai. ios varybos buvo rengtos trij amiaus grupi mergin ir vaikin rinktinms. Varybos turjo didel teigiam tak jauniesiems krepininkams ugdyti: tris deimtmeius jos buvo vie nin tels, todl ir pagrindins vary bos, suda riu sios ga li my b ais ti nacio na li nms vai k, jau nu i, jau ni rink ti nms. Lietu vos jau ni rinkti n per 1989 m. varybas um antr, 1991 m. ketvirt viet. Skmingiausi buvo 1990 m.: Lietuvos jauni rinktin (treneriai E. Kairys, A. Milonas) laimjo priepaskutines XXXII Sports taurs varybas.

  164 1989 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 57:56.

  165 1989 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaRusija 67:79.

  166 1989 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaEstija 88:53.

  167 1989 m. spalio 15 d. Talinas. LietuvaRusija 81:59.

  1988 m. Lietuvos jauni rinktin II SSRS jauni aidyni krepinio varyb laimtoja

 • 252

  168 1989 m. spalio 17 d. Talinas. LietuvaSuomija 76:85.

  169 1989 m. spalio 18 d. Talinas. LietuvaEstija 73:88.

  170 1989 m. spalio 19 d. Talinas. LietuvaBaltarusija 70:79.

  171 1990 m. balandio 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 86:82.

  172 1990 m. balandio 7 d. Klaipda. LietuvaLatvija 84:83.

  173 1990 m. balandio 8 d. Klaipda. LietuvaEstija 96:61.

  174 1991 m. gegus 11 d. Ryga. LietuvaEstija 76:78.

  175 1991 m. gegus 12 d. Ryga. LietuvaLatvija 77:85.

  Pergalingas Lietuvos rinktins startas Europos empionato atrankos varybose

  Ypa reikmingi Lietu vos jauni rinkti ns istorijoje 1993 metai. Rinktin prad-jo aisti oficialiose FIBA ren-gia mose emyno varybo-

  se Europos em pionate. Rei kjo pradti nuo paios pradios: ais ti pirmoje atran kos varyb pakopoje, norint patekti pusfinal. Pusfinalyje varytis dl tei-ss aisti pagrindinse tarp stipriausi Europos ali komand dl emyno empion titulo, dl medali.

  Pirmasis atrankos etapas vyko Suomijos sostinje Helsinkyje. ia Lietuvos varovs buvo keturi ali rinktins. Lietuvi startas buvo aunus: keturios tvirtos pergals ir kelialapis kit atrankos etap pusfinal.

  176 1993 m. gegus 12 d. Helsinkis. LietuvaBaltarusija 120:61.

  177 1993 m. gegus 13 d. Helsinkis. LietuvaLenkija 93:80.

  178 1993 m. gegus 14 d. Helsinkis. LietuvaIslandija 80:63.

  179 1993 m. gegus 16 d. Helsinkis. LietuvaSuomija 94:74.

  Lietuvos jauni rinktin Europos empion

  Rengdamiesi labai svar-bioms, be abejo, gerokai sunkesnms pusfinalio

  atrankos varyboms, Lietuvos krepininkai aid Eu-ropos jauni olimpini dien krepinio varybose Olandijoje. Penkerias rungtynes teko aisti su labai pajgiomis komandomis.

  Pusfinalio atrankos varybose Ispanijoje Lietuvos rinktin vl maloniai nustebino tiek gimtins, tiek kit ali krepinio myltojus ir inovus: ji ne tik laimjo visas penkerias rungtynes, bet ir diugino graiu, i-radingu aidimu. Tad kelias 1994 m. vyksiant XVI Europos empionat, jo baigiamsias varybas, buvo laisvas.

  180 1993 m. liepos 7 d. Valkensvardas (Olandija). LietuvaIspanija 87:100.

  181 1993 m. liepos 5 d. Valkensvardas. LietuvaKroatija 73:65.

  182 1993 m. liepos 6 d. Valkensvardas. LietuvaItalija 76:80.

  183 1993 m. liepos 7 d. Valkensvardas. LietuvaTurkija 80:71.

  184 1993 m. liepos 8 d. Valkensvardas. LietuvaKroatija 77:81.

  185 1993 m. rugpjio 24 d. Teruelis (Ispanija). LietuvaSuomija 95:77.

  186 1993 m. rugpjio 25 d. Teruelis. LietuvaPortugalija 108:72.

  1993 m. rugpjio 26 d. Teruelis. 187LietuvaKroatija 99:77.

  188 1993 m. rugpjio 27 d. Teruelis. Lietuvaekija 97:76.

  189 1993 m. rugpjio 28 d. Teruelis. LietuvaIspanija 68:64.

  Jaunieji Lietuvos krepininkai pirm kart aid dl Senojo emyno apdovanojim. Stipriausios Europos ali rinktins varsi jau... eio likt kart. K gebs parodyti prade dantieji, var y da miesi su vienuolikos ali rinktin mis? Egzaminas, kur laik Lietuvos jau-ni rinktin, buvo tikrai sunkus. Jis pasunkjo ir dl to, kad Izraelio sostinje Tel Avive susidomjimas geriau-si Europos jauni komand varybomis, j aidimu buvo labai didelis.

  Tiesa, Lietuvos jaunieji krepininkai nebuvo visai naujokai tarp pajgiausi emyno rinktini. Lietuvos rinktin, kuriai jau kelinti metai (nuo jaunui am-iaus) vadovavo valgus, gerai jaunj krepinink rengimo subtilumus suvokiantis treneris J. Kazlauskas, buvo dalyvavusi vairiuose turnyruose, gijusi tam tikros patirties. Ir rengdamasi Europos empionatui Lietuvos rinktin dar ankstyv pavasar aid 12-os komand turnyre Manheime (Vokietija). ia imgino jgas ne tik su Europos ali, bet ir su Australijos, JAV rinktinmis. Tame turnyre praleidusi priek JAV, Aus-

 • 253

  tralijos ir Ispanijos rinktines, Lietuva buvo ketvirta. O Pranczijoje, nugalj eiminink prancz ir Vokie-tijos rinktines, lietuviai um pirm viet.

  190 1994 m. balandio 2 d. Manheimas (Vokietija). LietuvaIspanija 86:79.

  191 1994 m. balandio 3 d. Manheimas. LietuvaVokietija 78:65.

  192 1994 m. balandio 4 d. Manheimas. LietuvaTurkija 88:66.

  193 1994 m. balandio 5 d. Manheimas.LietuvaIzraelis 75:76.

  194 1994 m. balandio 6 d. Manheimas. LietuvaItalija 87:52.

  195 1994 m. balandio 8 d. Manheimas. LietuvaJAV 91:99.

  196 1994 m. balandio 9 d. Manheimas. LietuvaAustralija 71:110.

  197 1994 m. gegus 22 d. Pranczija. LietuvaPranczija 78:76.

  198 1994 m. gegus 24 d. Pranczija. LietuvaVokietija 104:88.

  199 1994 m. gegus 25 d. Pranczija. LietuvaPranczija 86:83.

  200-osios rungtyns pralaimtos. Bet ar nelaimtos rungtyns yra pralaimjimas?

  Antrajam imtui tarp vals-tybini run gtyni suaisti pri reik... 17 met. Liki mas lm, kad jubiliejines 200-sias tarpvalstybines rung tynes Lietuvos jauni

  rinktin, praddama Europos empionat, aid su labai paj gia Slovnijos rinktine. Jos lyderiai (M. Mili-ius ir kt.) buvo jau tada pastami krepinio pasau-liui. Ir varov pajgumas, ir didiulis jaudulys buvo veiksniai, trukdantys ms vaikinams parodyti visk, k jie gali. Pastang ir ryto netrko. Pirmas rungtyni klinys baigsi 34:34. Ir antrame iki pat jo pabaigos nebuvo aiku, kas laims. Rungtynes baigti geriau pa-vyko varovams 74:79.

  Ar nelaimtos rungtyns garbingai aidiant i tikrj yra pralaimjimas? Juk pralaimjimas, kad ir koks bjaurus, gali bti vienintelis kelias prisiklim (A. de Sent Egziuperi), juk didiausias narsumas ir yra pralaimjus nenusiminti (R. Ingersolis). Tai gerai su-vok ms rinktins treneriai. Jie rado ne tik teising taktini aidimo sprendim. Jie gebjo teigti aid-jams, kad niekas nebus prarasta, jei pirmoji neskm bus panaudota kaip pamoka.

  Lietuvos rinktin pirmoji Europos empion, sugrus tarptautin krepin

  Tada penkios puikios per-gals ir finalas. Jame lauk auga lota, ypa gerai fi zi kai parengta, neprie kaitingos tech nikos ir taktikos gudry-

  bes per pratusi, didel tarp tautini varyb patirt tu-rinti Kroatijos rinktin. Varov pirmavo nuo pat pir-

  1994 m. Lietuvos jauni rinktin Europos empion

 • 254

  m minui ir kartais gana grsmingai: 12:6, 26:10, 35:20. Pirmam kliniui baigiantis M. Janulis, . Jasike-viius, N. Karlikanovas sumaino skirtum. Klinys baigsi 37:28 Kroatijos rinktins naudai. Lietuvos rinktins treneris J. Kazlauskas nebuvo i kelmo spir-tas. Jis nesidair ir nelauk, koki staigmen pateiks kroatai, o pats msi taktikos gudrybi, vis pirma gi-nantis. pusjus antram kliniui varovai pirmavo tik 55:50, o likus aisti 7 min. rezultatas jau buvo lietuvi naudai: 60:59, paskui 67:62. O varovai ne tik nepa-lo, bet atkakliai siek pergals. Kai buvo likusios aisti 2 min. 67:67, paskui 71:71. Iki rungtyni pa-baigos 39 sek. Kamuol turi Lietuvos krepininkai. ia ir pasirod visas krepinio avumas, galimybi gausy-b... ir psichikos imginimai: ir aidj, ir u aikts esanij. Kai K. etok, netoli krepio pagavus ka-muol, neleistinai stabd varovai ir jis stojo prie bau-dos metimo linijos, atrod, kad ms reikalai krypsta gerj pus. Juk aisti beliko vos 10 sek., o baudos metimus mes taikliausias to empionato aidjas.

  Vis dlto ir Kstuiui sudrebjo rankos: abu bau-dos metimai pro al! Atrod, kad pergal ikrito i rank. Bet... kamuol i uribio aikt meta varo-vai, perima Andrius Jurknas ir... spja mesti krep. Pergal 73:71!

  Europos empion garbei graiuose Tel Avivo sporto rmuose, stebint tkstaniams irov, aidjo Lietuvos himnas, kilo Lietuvos vliava, teikta grauo-l empion taur ir originals aukso medaliai.

  Tai buvo pirmas Lietuvos krepinio rinktins trium-fas Senojo emyno empionate atgavus Lietuvos ne-priklausomyb, sugrus Lietuvos krepiniui tarptau-tin gyvenim. Tai buvo graus, skambus priminimas, kad yra prie Nemuno krepinio alis, kurios vardas LIETUVA.

  Dabar pasaulio empionat!

  Laimjusi Europos em-pio nat, Lietu vos jauni rinktin ga vo teis aisti

  pasaulio empionate 1995 m.

  Lietuvos rink tinje ai d: M. Janulis, . Jasikeviius, A. Jurknas, N. Karlikanovas, M. Ka vo liukas, A. Kazlauskas, M. Lydeka, K. Mar iulionis, S. Raziulis, K. e tokas, . Urbonas, . ydelis. Treneriai J. Kazlauskas, G. Pancerovas.

  200 1994 m. liepos 18 d. Tel Avivas (Izraelis). LietuvaSlovnija 74:79.

  201 1994 m. liepos 19 d. Tel Avivas. LietuvaVokietija 84:62.

  202 1994 m. liepos 20 d. Tel Avivas. LietuvaGraikija 98:95.

  203 1994 m. liepos 21 d. Tel Avivas. LietuvaIzraelis 88:68.

  204 1994 m. liepos 22 d. Tel Avivas. LietuvaItalija 79:73.

  205 1994 m. liepos 24 d. Tel Avivas. LietuvaIspanija 91:77.

  206 1994 m. liepos 25 d. Tel Avivas. LietuvaKroatija 73:71.

  Lietuvos jauni rinktin 1994-uosius, tuos neei-linius sportini pergali metus, baig dalyvaudama ei rinktini varybose Italijoje. Nusileido tik Grai-kijai, um antr viet.

  207 1994 m. gruodio 27 d. Bjela (Italija). LietuvaAustralija 74:72.

  208 1994 m. gruodio 28 d. Bjela.LietuvaItalija 69:68.

  209 1994 m. gruodio 29 d. Bjela. LietuvaGraikija 80:102.

  Pirm kart pasaulio empionat

  Lietuvos jauni rinktins lau-k nepaprastai domios ir reikmingos varybos penk-

  tasis pasaulio jauni em pio natas. domios var ybos ir todl, kad atsirado proga imginti jgas su kit e-myn, kitoki krepinio mokykl rinktinmis. Tai buvo labai atsakingos varybos: jose jaunieji Lietuvos krepininkai atstovavo ir Senajam emynui (juk jie e-myno empionai), ir savo kratui Lietuvai.

  Reikmingos jos buvo todl, kad ms rinktin galjo priminti Lietuv plaiajam pasauliui, ir todl, kad aidiant tokiose varybose gyjama nekainoja-ma patirtis.

  1994 m. Lietuvos rinktins treneris G. Pancerovas (viduryje) laiko Europos empion taur. Su juo . Urbonas (kairje) ir M. Janulis

 • 255

  Suprantama, pasaulio empionatui buvo rengtasi labai kruopiai, rimtai. Metams prasidjus aistos dvejos tarpvalstybins rungtyns su artimiausiais kai-mynais, paskui keletas rungtyni Italijoje.

  210 1995 m. kovo 25 d. Vilnius. LietuvaLatvija 105:71.

  211 1995 m. kovo 26 d. Vilnius. LietuvaEstija 57:66.

  212 1995 m. birelio 28 d. Italija. LietuvaItalija 81:74.

  213 1995 m. birelio 29 d. Italija. LietuvaItalija 69:63.

  214 1995 m. birelio 30 d. Italija. LietuvaItalija 78:70.

  215 1995 m. liepos 3 d. Italija. LietuvaKroatija 61:80.

  216 1995 m. liepos 4 d. Italija. LietuvaItalija 77:63.

  217 1995 m. liepos 5 d. Italija. LietuvaKorja 81:59.

  Sunkus kriktas pasaulio empionate

  eiolika pajgiausi pasau-lio ali jauni krepinio rinktini su va iavo Graikij

  ais ti dl V pasaulio em pio nato laur. Jau per pirmas empionato rungtynes Lietuvos rinktin imgino j-gas su Piet Amerikos krepinio mokyklos atstovais Venesuelos krepininkais. Buvo tikrai nelengva. Tai rodo aidimo rezultat kaita: pirmas klinys 35:35, pasibaigus rungtyni laikui 76:76. Ir tik pratsus rung-tynes Lietuvos rinktin pasiek sunki pergal 85:84. Tai buvo pirma Lietuvos jaunj krepinink pergal pasaulio empionate.

  iek tiek lengviau lietuviams seksi rodyti savo pranaum per antras rungtynes, su Kinija, o per treias vl ir aidj sportinio meistrikumo, ir j psichikos tvirtumo imginimas. Lietuvos rinktin pra-laimjo pirm klin (31:34), vis dlto veik Kroatij 71:70.

  Pradia gera. Laimtos trejos rungtyns ir uimta pirma vieta pogrupyje. Ketvirtfinalio pogrupyje lauk Ispanijos, Argentinos ir Australijos rinktins. Deja, n vienos i j nugalti nepavyko ir reikjo varytis dl penktos vietos. empionato pabaiga buvo skminga: nugalj Pranczijos ir Argentinos rinktines, Lietuvos jauniai pasaulio empionato debiutantai um garbing penkt viet.

  Lietuvos rinktinje aid: M. Jarueviius, . Jasi keviius, A. Jurknas, N. Karlikanovas, R. Kauknas, V. Kauknas, M. Ka voliukas, A. Kazlauskas, M. Lydeka, K. Mariulionis, S. Raziulis, K. etokas. Treneriai J. Kazlauskas, G. Pancerovas.

  218 1995 m. liepos 12 d. Patrai (Graikija). LietuvaVenesuela 85:84.

  219 1995 m. liepos 13 d. Patrai. LietuvaKinija 85:70.

  220 1995 m. liepos 14 Patrai. LietuvaKroatija 71:70.

  221 1995 m. liepos 16 d. Atnai. LietuvaIspanija 79:91.

  222 1995 m. liepos 17 d. Atnai. LietuvaArgentina 71:99.

  223 1995 m. liepos 18 d. Atnai. LietuvaAustralija 58:94.

  224 1995 m. liepos 20 d. Atnai. LietuvaPranczija 85:81.

  225 1995 m. liepos 22 d. Atnai. LietuvaArgentina 89:73.

  Baltijos alyse pajgiausi

  Lietuvos jauni rinktin 1996 m. sezon pradjo Ry goje Balti-jos a li varybose. Nesunkiai

  nuvariusi senas geras pastamas varoves Latvijos ir Estijos rinktines, tapo t varyb laimtoja.

  226 1996 m. kovo 22 d. Ryga. LietuvaEstija 90:68.

  227 1996 m. kovo 23 d. Ryga. LietuvaLatvija 95:73.

  Tradiciniame Manheimo turnyre aista prasiau

  Prie XVII Europos empio nat Lietuvos rinktin aid Vokie-tijoje rengiamame tra dici nia-me A. vei cerio (Schweizer)

  tau rs turnyre. Jame da ly vavo eiolika ko mand. Lie-tuvos rink tins aidimas buvo labai banguotas: nuga-ljo pajgi Jugoslavijos rinktin, pralaimjo neseniai lengvai veiktai Latvijai. Dl to ir dl varyb rengimo sistemos ypatum ms jaunieji krepininkai um tik keturiolikt viet.

  228 1996 m. balandio 7 d. Manheimas (Vokietija). LietuvaGraikija 67:90.

  229 1996 m. balandio 8 d. Manheimas. LietuvaSuomija 77:58.

 • 256

  230 1996 m. balandio 9 d. Manheimas. LietuvaJugoslavija 74:71.

  231 1996 m. balandio 10 d. Manheimas. LietuvaLatvija 65:93.

  232 1996 m. balandio 11 d. Manheimas. LietuvaBelgija 79:87.

  233 1996 m. balandio 12 d. Manheimas. LietuvaRusija 68:80.

  Neskmingiausias Europos empionatas

  Labai kintamo, netvirto ai-dimo poymiai, pastebti jau tarptauti niame Manhei-

  mo turnyre, Europos empionate dar labiau irykjo. Lietuvos rinktin laimjo tik dvejas rungtynes i pen-keri su pogrupio varovais ir tarp stipriausi atuo-ni rinktini nepateko. aisdama dl 912 vietos pra-laimjo abejas rungtynes ir XVII Europos jauni krepinio empionate liko paskutin dvylikta.

  234 1996 m. liepos 7 d. Oas (Auch, Pranczija). LietuvaRumunija 93:65.

  235 1996 m. liepos 8 d. Oas. LietuvaKroatija 68:97.

  236 1996 m. liepos 9 d. Oas. LietuvaVokietija 78:75.

  237 1996 m. liepos 10 d. Oas. LietuvaPranczija 51:67.

  238 1996 m. liepos 12 d. Oas. LietuvaGraikija 75:98.

  239 1996 m. liepos 13 d. Oas.LietuvaRusija 60:78.

  240 1996 m. liepos 14 d. Oas. LietuvaRumunija 70:92.

  Europos empionato atrankos varybose Lietuvos rinktin aid skmingai

  Umus XVII Europos em-pionato baigiamosiose var-ybose dvylikt vie t XVIII emyno em pionat reikjo pra dti nuo pradinio jo eta-

  po: at ran kos varyb po gru piuose. Prie tai ai dusi Bal-tijos ali varybose ir laimjusi pirm viet Lietuvos jauni rinktin pirmos vietos neuleido ir Europos em-pionato atrankos etape. Per pirmas pogrupio rungtynes, kur galynjosi ei ali rinktins, ms jauniai nuste-bino pralaimjimu... Kipro rinktinei (84:88). Bet nugal-jusi kitas keturias rinktines pogrupio varybose um pirm viet ir pateko atrankos etap pusfinal.

  241 1997 m. kovo 21 d. Terva (Estija). LietuvaLatvija 91:82.

  242 1997 m. kovo 22 d. Terva. LietuvaEstija 87:63.

  243 1997 m. balandio 16 d. Solnokas (Vengrija). LietuvaKipras 84:88.

  244 1997 m. balandio 17 d. Solnokas. LietuvaAustrija 100:69.

  245 1997 m. balandio 18 d. Solnokas. LietuvaUkraina 79:69.

  246 1997 m. balandio 19 d. Solnokas. LietuvaVokietija 103:65.

  247 1997 m. balandio 20 d. Solnokas. LietuvaVengrija 79:65.

  Atrankos varyb pusfinalio pogrupyje aid ei ali rinktins. Lietuvos krepininkus aplenk tik var-ovai i Izraelio. Antra vieta atvr keli baigiam-sias XVIII Europos empionato varybas.

  248 1997 m. rugpjio 5 d. Sokolovas (ekija). LietuvaTurkija 78:74.

  249 1997 m. rugpjio 6 d. Sokolovas. LietuvaIzraelis 60:80.

  250 1997 m. rugpjio 7 d. Sokolovas. Lietuvaekija 80:78.

  251 1997 m. rugpjio 8 d. Soikolovas. LietuvaLenkija 60:64.

  252 1997 m. rugpjio 9 d. Sokolovas. LietuvaGruzija 92:81.

  Europos empionate pamau pjedestalo link

  Lietuvos jauni rink tin vl neuleido pirmos vie-tos Baltijos ali varybo-

  se: nugaljo ir Latvij, ir Estij, bet pralaimjo Latvijai kitas dvejas rungtynes.

  253 1998 m. kovo 21 d. Vilnius. LietuvaEstija 73:62.

  254 1998 m. kovo 22 d. Vilnius. LietuvaLatvija 109:81.

  255 1998 m. birelio 12 d. Ryga. LietuvaLatvija 78:83.

  256 1998 m. birelio 13 d. Ryga. LietuvaLatvija 69:80.

 • 257

  257 1998 m. birelio 22 d. Vilnius. LietuvaSuomija 81:58.

  258 1998 m. birelio 23 d. Vilnius. LietuvaSuomija 77:58.

  XVIII Europos empionato pradia Lietuvos rink-tinei nieko gero neadjo. Jau pirmos rungtyns su empionato eimininke Bulgarija atm daug jg ir fizini, ir psichini. Pralaimj pirm klin 23:35, ms krepininkai per antr ilygino tak skirtum ir, pasibaigus rungtyni laikui, rezultatas buvo 71:71. Pirm kart pratsus rungtynes abi rinktins peln po 10 tak, ir rezultatas vl lygus 81:81. Nugaltoja nenustatyta ir antr kart pratsus rungtynes 94:94. Tik per trei pratsim bulgarai surinko 16, o msi-kiai 10 tak. Rungtynes laimjo Bulgarija 110:104.

  Kitas dvejas rungtynes reikjo aisti su iskirtiniais varovais: bsima XVIII empionato sidabro medali laimtoja Kroatija ir bsima empione Ispanija. Po tokios sunkios ir netiktos empionato pradios nu-galti Kroatij ir Ispanij buvo nerealu. Taip ir nutiko: abi varovs buvo pajgesns. Laimjusi rungtynes su Italija, pralaimjusi su Izraeliu, Lietuvos rinktin vl gavo teis aisti tik dl 912 vietos. Nugaljusi abi pretendentes devint viet, Lietuvos rinktin tapo devinta. engti keli ingsneliai Europos empionato apdovanojim link.

  259 1998 m. liepos 3 d. Varna (Bulgarija). LietuvaBulgarija 104:110.

  260 1998 m. liepos 4 d. Varna. LietuvaKroatija 58:78.

  261 1998 m. liepos 5 d. Varna. LietuvaIspanija 78:95.

  262 1998 m. liepos 7 d. Varna. LietuvaItalija 86:69.

  263 1998 m. liepos 8 d. Varna. LietuvaIzraelis 58:80.

  264 1998 m. liepos 10 d. Varna. LietuvaTurkija 75:60.

  265 1998 m. liepos 11 d. Varna. LietuvaPranczija 70:68.

  Suburta kita Lietuvos jauni rinktin aid I pa-saulio jauni aidyni krepinio varybose. Umu-si trei viet savo pogrupyje, tolesnes varybas nepateko.

  266 1998 m. liepos 10 d. Maskva. LietuvaJugoslavija 70:86.

  267 1998 m. liepos 11 d. Maskva. LietuvaGraikija 59:61.

  268 1998 m. liepos 12 d. Maskva. LietuvaTurkija 68:46.

  Vl nelengvas atrankos varyb kelias

  veiktas pirmasis atrankos XIX Europos empionat etapas. 1999 m. pradioje

  Baltijos ali turnyre pirm viet praleista Estijos rinktin. Ms jauniai antri.

  Europos empionato atrankos varyb pirmame etape pogrupio varybose aid ei ali rinkti-ns. Lietuvos jaunieji krepininkai labai lygias rungty-nes pralaimjo Lenkijai ir ekijai, um trei viet (pirma Lenkijos, antra Baltarusijos rinktin). To pa-kako, norint patekti kit atrankos etap.

  269 1999 m. kovo 19 d. Tartu (Estija). LietuvaLatvija 77:90.

  270 1999 m. kovo 20 d. Tartu. LietuvaEstija 85:72.

  271 1999 m. rugpjio 3 d. Sokolovas (ekija). Lietuvavedija 83:38.

  272 1999 m. rugpjio 4 d. Sokolovas. LietuvaLenkija 93:94.

  273 1999 m. rugpjio 5 d. Sokolovas. LietuvaBaltarusija 66:62.

  274 1999 m. rugpjio 6 d. Sokolovas. Lietuvaekija 67:72.

  275 1999 m. rugpjio 7 d. Sokolovas. LietuvaAnglija 100:49.

  Labai aktyvs jauni rinktins metai

  2000-ieji vieni aktyviau-si Lietuvos jauni tarp-tautinio gyvenimo metai:

  ms rinktin aid trijuose tarptautiniuose turny-ruose, Europos empionato atrankos ir baigiamo-siose varybose, kur, be jau gerai pastam varo-v, susitiko ir su maai pastamais Irano, Islandijos krepininkais. Lietuvos rinktin tais me-tais aid net 29-erias tarpvalstybines rungtynes. 13 i j laimjo.

  Jau 2000 m. sausyje ms jauniai aid Rusijos mieste Permje surengtose varybose. ia veik vi-sus varovus, tarp j ir labai pajgi Rusijos rinktin. Lietuvos krepininkai buvo pirmi.

  276 2000 m. sausio 23 d. Perm (Rusija). LietuvaEstija 77:48.

 • 258

  277 2000 m. sausio 24 d. Perm. LietuvaIranas 98:45.

  278 2000 m. sausio 25 d. Perm. LietuvaRusija 63:61.

  Baltijos ali varybose, kuriose dalyvavo ir Rusi-jos rinktin, ms krepininkai um trei viet.

  279 2000 m. kovo 17 d. Ryga. LietuvaLatvija 83:87.

  280 2000 m. kovo 18 d. Ryga. LietuvaEstija 87:42.

  281 2000 m. kovo 19 d. Ryga. LietuvaRusija 64:79.

  282 2000 m. kovo 25 d. Vilnius. LietuvaLenkija 58:71.

  283 2000 m. kovo 29 d. Vilnius. LietuvaLenkija 72:69.

  veiktas antras XIX Europos empionato atrankos varyb etapas

  Norint patekti baigiam-sias XIX Europos jauni krepinio empionato var-ybas, reikjo pusfinalio at-rankos grupje tarp ei

  dalyvavusi rinktini uimti 13 viet. Lietuvos jau-nieji krepininkai, veik Islandijos, Latvijos ir Suomi-jos rinktines, um trei viet ir pateko tarp 12-os pajgiausi Europos ali rinktini.

  284 2000 m. balandio 11 d. arboicas (Vokietija). LietuvaVokietija 74:77.

  285 2000 m. balandio 12 d. arboicas. LietuvaIslandija 72:68.

  286 2000 m. balandio 13 d. arboicas. LietuvaItalija 65:69.

  287 2000 m. balandio 14 d. arboicas. LietuvaLatvija 58:55.

  288 2000 m. balandio 15 d. arboicas. LietuvaSuomija 84:74.

  Europos empionate dar du ingsniai

  Suaidusi penkerias rungty-nes tradiciniame Manheimo (Vokietija) turnyre, tris kar-

  tus imginusi jgas su Jugoslavija, Lietuvos jauni rinktin Zadare (Kroatija) skmingai pradjo XIX Euro-pos empionato baigiamsias varybas. Pirmose rung-tynse ms jauniai nugaljo ne k kit, o prajusio empionato laimtoj Ispanij 79:65. Bet gera buvo

  tik pati empionato pradia. Paskui trys pralaimji-mai i eils, sunki pergal aidiant su Izraeliu ir... grs-minga varov Kroatijos rinktin ketvirtfinalyje.

  Namie aidiani pajgi Kroatijos rinktin nugalti buvo sunku. Pralaimjus ketvirtfinalio rungtynes vl teko aisti dl 58 vietos. Nusileidusi Rusijos, atsilyginusi u pralaimjim grups vary-bose Latvijos krepininkams, Lietuvos rinktin u-m septint viet. empionat laimjo Pranczijos rinktin, antra vieta atiteko Kroatijai, treia Grai-kijai.

  289 2000 m. balandio 20 d. Manheimas (Vokietija). LietuvaBelgija 66:59.

  290 2000 m. balandio 21 d. Manheimas. LietuvaPranczija 74:78.

  291 2000 m. balandio 22 d. Manheimas. LietuvaJugoslavija 74:83.

  292 2000 m. balandio 24 d. Manheimas. LietuvaLatvija 52:81.

  293 2000 m. balandio 25 d. Manheimas. Lietuvavedija 88:59.

  294 2000 m. liepos 10 d. Belgradas. LietuvaJugoslavija 69:105.

  295 2000 m. liepos 11 d. Belgradas. LietuvaJugoslavija 74:82.

  296 2000 m. liepos 12 d. Belgradas. LietuvaJugoslavija 85:90.

  297 2000 m. liepos 14 d. Zadaras. LietuvaIspanija 79:65.

  298 2000 m. liepos 15 d. Zadaras. LietuvaJugoslavija 72:94.

  299 2000 m. liepos 16 d. Zadaras. LietuvaLatvija 67:78.

  Europos empionate suaistos ir 300-osios tarpvalstybins rungtyns

  Nuo 200-j Lietuvos jau-ni rinktins tarp valstybini rung tyni buvo praj ee-ri metai (be vienos dienos), kai ms jauniai aid 300-

  sias tarpvalstybines rungtynes. Jos nebuvo skmin-gos: nors labai nedaug nusileista bendraamiams i Italijos (60:63). Ms jaunj krepinink aktyvaus dalyvavimo tarptautinio krepinio gyvenime poy-mis buvo tas, kad antram imtui tarpvalstybini rung-tyni suaisti reikjo net... 17 met, treiasis imtas rungtyni suaistas per eerius.

 • 259

  300 2000 m. liepos 17 d. Zadaras. LietuvaItalija 60:63.

  301 2000 m. liepos 18 d. Zadaras. LietuvaIzraelis 58:56.

  302 2000 m. liepos 20 d. Zadaras. LietuvaKroatija 73:83.

  303 2000 m. liepos 21 d. Zadaras. LietuvaRusija 61:64.

  304 2000 m. liepos 22 d. Zadaras. LietuvaLatvija 69:65.

  Rami treiojo tkstantmeio pradia

  Pirmieji naujojo tks tan -tmeio metai bu vo rams ms jauni rinktinei. U-

  leid pirm viet Baltijos ali vary bose latviams, Lie tuvos krepininkai laimjo visas ketverias jubi-liejinio XXX Europos jauni empionato pirmo etapo atrankos rungtynes ir gijo teis rungtyniauti toliau.

  305 2001 m. kovo 17 d. Vilnius. LietuvaLatvija 88:92.

  306 2001 m. kovo 18 d. Vilnius. LietuvaEstija 102:62.

  307 2001 m. rugpjio 9 d. Viljandis (Estija). LietuvaEstija 83:71.

  308 2001 m. rugpjio 10 d. Viljandis.LietuvaLenkija 120:101.

  309 2001 m. rugpjio 11 d. Viljandis. LietuvaBaltarusija 79:75.

  310 2001 m. rugpjio 12 d. Viljandis. LietuvaLatvija 95:84.

  Europos empionato metais vl daug rungtyni

  2002 m. Lietuvos rinktinei buvo svar bu pasiekti du tiks lus: patekti baigiam-sias XX Europos empio-

  nato varybas ir kuo ge riau aisti jose. Mat tame em-pionate bu vo varomasi ir dl apdovanojim, ir dl teiss aisti pasaulio empionate.

  Rengdamiesi pagrindinms varyboms ms jau-niai aid Baltijos ali varybose buvo antri (po Latvijos) tradiciniame Manheimo (Vokietija) turnyre.

  311 2002 m. kovo 15 d. Hapsalu (Estija). LietuvaLatvija 52:63.

  312 2002 m. kovo 17 d. Hapsalu. LietuvaEstija 83:53.

  313 2002 m. balandio 2 d. Manheimas (Vokietija). LietuvaJugoslavija 55:71.

  314 2002 m. balandio 3 d. Manheimas. LietuvaIspanija 79:83.

  315 2002 m. balandio 5 d. Manheimas. LietuvaKinija 88:64.

  316 2002 m. balandio 6 d. Manheimas. LietuvaVokietija 77:67.

  Kelias XX empionato baigiamsias varybas laisvas

  Atrankos varyb antrame etape i ei daly va vusi rinktini reikjo ap len kti dvi, norint ais ti dl XX

  Europos empio nato apdovanojim ir dl tei ss var-ytis pasaulio empionate. Lietuvos rink tin uduot vykd su kaupu: um antr viet (pirm uleido Lenkijai) ir 2002 m. liep Vokietijos miestuose rungty-niavo su vienuolikos pajgiausi Europos ali rinkti-nmis.

  317 2002 m. balandio 17 d. Inovroclavas (Lenkija). LietuvaSuomija 97:51.

  318 2002 m. balandio 18 d. Inovroclavas. LietuvaSlovakija 77:65.

  319 2002 m. balandio 19 d. Inovroclavas. LietuvaTurkija 66:74.

  320 2002 m. balandio 20 d. Inovroclavas. LietuvaItalija 106:76.

  321 2002 m. balandio 21 d. Inovroclavas. LietuvaLenkija 82:91.

  Prie Europos empionat Lietuvos jauni rinktin aid surengtuose turnyruose Maskvoje, Druskinin-kuose ir Kaune.

  Jubiliejin XX Europos empionat lietuviai pradjo auniai. Jie laimjo rungtynes su pranczais (83:68), paskui su Ispanijos ir Vokietijos rinktinmis. Nors buvo priversti nusileisti Lenkijos ir Turkijos bendraamiams, pateko ketvirtfinal, ia aid su Izraelio krepinin-kais. ias svarbias rungtynes Lietuvos rinktin aid meistrikai (81:63) ir pateko pajgiausi ekip ke-tvertuk. Bet pusfinalio varov buvo Kroatija 2000 m. emyno empionato sidabrin rinktin ir bsima 2002 m. empionato laimtoja. Lietuvos krepininkai buvo ne tik verti varovai, bet galjo bti ir t rung-tyni laimtojai. Deja, t kart kiek pajgesni buvo kroatai. Pralaimjusi maj final Graikijai, Lietuvos rinktin liko greta garbs pakylos um empio-nate aukt ketvirt viet. Ir nusipeln teis aisti VII pasaulio empionate Graikijoje 2003 m.

 • 260

  322 2002 m. birelio 17 d. Maskva. LietuvaKirgizija 133:33.

  323 2002 m. birelio 18 d. Maskva. LietuvaGruzija 54:89.

  324 2002 m. birelio 22 d. Maskva. LietuvaLatvija 83:81.

  325 2002 m. birelio 23 d. Maskva. LietuvaUkraina 72:77.

  326 2002 m. birelio 26 d. Druskininkai. LietuvaLenkija 88:89.

  327 2002 m. birelio 27 d. Druskininkai. LietuvaLenkija 82:91.

  328 2002 m. birelio 28 d. Druskininkai. LietuvaLenkija 90:74.

  329 2002 m. liepos 1 d. Kaunas. LietuvaTurkija 73:77.

  330 2002 m. liepos 3 d. Kaunas. LietuvaLatvija 67:64.

  331 2002 m. liepos 4 d. Kaunas. LietuvaRusija 73:77.

  332 2002 m. liepos 12 d. Liudvigsburgas (Vokietija). LietuvaPranczija 83:68.

  333 2002 m. liepos 13 d. Liudvigsburgas. LietuvaLenkija 71:76.

  334 2002 m. liepos 14 d. Liudvigsburgas. LietuvaIspanija 87:78.

  335 2002 m. liepos 16 d. Liudvigsburgas. LietuvaVokietija 90:75.

  336 2002 m. liepos 17 d. Liudvigsburgas. LietuvaSlovnija 75:91.

  337 2002 m. liepos 19 d. Bblingenas (Vokietija). LietuvaIzraelis 81:63.

  338 2002 m. liepos 20 d. Bblingenas. LietuvaKroatija 69:75.

  339 2002 m. liepos 21 d. Bblingenas. LietuvaGraikija 67:82.

  Lietuvos jauni rinktinei pasaulio empionato sidabras

  2003-ieji buvo svarbs Lietu-vos jauni krepinio istorijos metai: antr kart dalyvauta pasaulio em pionate (pir m 1995 m.).

  Rengtasi iam em pio natui kruop iai. Metus m-s jau ni rinktin pradjo aisdama Baltijos ali var-ybose. Jose vl pirm viet uleido Latvijai.

  Vasaros pradioje suburtos dvi jauni rinktins ai-d Stambule (Turkija) surengtame turnyre ir iauliuose vykusi Baltijos ali aidyni krepinio varybose.

  340 2003 m. kovo 15 d. Ryga. LietuvaEstija 100:62.

  341 2003 m. kovo 17 d. Ryga. LietuvaLatvija 74:84.

  342 2003 m. birelio 19 d. Stambulas. LietuvaSlovnija 79:71.

  343 2003 m. birelio 20 d. Stambulas. LietuvaTurkija 67:73.

  344 2003 m. birelio 20 d. iauliai. LietuvaEstija 92:61.

  345 2003 m. birelio 21 d. Stambulas. LietuvaRusija 80:88.

  346 2003 m. birelio 21 d. iauliai. LietuvaVokietija 74:63.

  VII pasaulio jauni krepinio empionate Lietu-vos rinktin jau per pirmas rungtynes laik rimiausi egzamin: aid su Kroatijos krepininkais Europos

  2003 m. Lietuvos jauni rinktins treneris R. Kairys

 • 261

  empionais. Nors tos svarbios rungtyns buvo pralai-mtos (69:73), bet nesunku buvo velgti visais poi-riais ger ms jaunj krepinink aidim ir nusitei-kim deramai atstovauti savo gimtinei, jos krepiniui. Tas valgas patvirtino trys graios ms rinktins per-gals prie trij emyn krepinio mokykl atstovus Malaizijos, Venesuelos ir Australijos krepininkus. Nusileidusi JAV (84:87), bet nugaljusi Puerto Rik, Lietuvos rinktin prasiskyn keli pasaulio empio-nato pusfinal. Tai buvo puikus ms rinktins rezul-tatas. Laimei, atalyno jgos ir rytas nebuvo iseks. Nors pusfinalio varov 2002 m. Europos empionato bronzin Graikijos rinktin buvo nelengva klitis, bet didelmis pastangomis ji veikta 75:72.

  Pasaulio empionato finalas. Dar n viena Lietu-vos rinktin nebuvo pasiekusi toki auktum. Ar pa-siseks pakilti pai tos auktumos virn pelnyti pasaulio empions titul?

  Finalo rungtyni varov jau kart ia, Salonik empionate, veikta Australijos rinktin. Beveik aksio-ma tapusi nuomon, kad labai pajg, lygiavert var-ov tose paiose varybose nugalti du kartus i eils maa tikimyb, ir t 2003 m. liepos 20 dienos vakar pasitvirtino. Per finalo rungtynes daugiau jg isaugoj buvo australai. Lietuvos rinktinei sidabro medaliai.

  Apie Lietuvos krepin, jos jauni vaikin rinktin vl prakalbo daugelyje pasaulio ali.

  Pasaulio empionato sidabro medalius laimjo Steponas Babrauskas (peln 52 takus), Valdas Dapkus (17), Paulius Janknas (98), Artras Jomantas (49), Paulius Jonelinas (17), Linas Kleiza (233 jis buvo rezultatyviausias to empionato aidjas: peln vidutinikai po 29 takus per rungtynes), Linas Lekaviius (27), Jonas Maiulis (34), Martynas Maeika (52), Laurynas Peiukaitis (13), Marius Prekeviius (60), Darius ilinskis (69). Treneriai Raimundas Kairys, Ramnas Butautas.

  347 2003 m. liepos 10 d. Salonikai (Graikija). LietuvaKroatija 69:73.

  348 2003 m. liepos 11 d. Salonikai. LietuvaMalaizija 107:39.

  349 2003 m. liepos 12 d. Salonikai. LietuvaVenesuela 108:60.

  350 2003 m. liepos 15 d. Salonikai. LietuvaAustralija 96:87.

  351 2003 m. liepos 16 d. Salonikai. LietuvaJAV 84:87.

  352 2003 m. liepos 17 d. Salonikai. LietuvaPuerto Rikas 90:77.

  2003 m. Lietuvos jauni rinktin

 • 262

  353 2003 m. liepos 19 d. Salonikai. LietuvaGraikija 75:72.

  354 2003 m. liepos 20 d. Salonikai. LietuvaAustralija 92:126 (25:35, 25:36, 24:29, 18:26).

  Graiai ubaigti metai: laimtos Europos empionato pirmo atrankos etapo varybos

  Pasibaigus pasaulio em-pionatui Lietuvos jauniai stojo XXI Europos em-pionato atrankos varyb start. Suburta naujoji

  Lietuvos rinktin be vargo veik pirm atrankos eta-p, nes nugaljo visas savo pogrupio varoves.

  355 2003 m. liepos 30 d. Olomoucas (ekija). Lietuvaekija 100:61.

  356 2003 m. liepos 31 d. Olomoucas. LietuvaKroatija 99:63.

  357 2003 m. rugpjio 1 d. Olomoucas. LietuvaAirija 126:61.

  358 2003 m. rugpjio 2 d. Olomoucas. LietuvaBaltarusija 86:72.

  Antras Europos empionato atrankos etapas kad ir sunkiai, bet veiktas

  Baltijos ali varybose ir vl nugaltojo vard leid pelnyti Latvijos rink tinei, Lietuvos jau-niai sprend svarbesn ir

  sudtingesn uduot: veikti antr Europos empio-nato atrankos etap. Vl tarp ei rinktini reikjo uimti ne emesn kaip trei viet. Pralaimjus pir-mas dvejas rungtynes, ms rinktinei ikilo rimtas pavojus nepatekti tarp dvylikos pajgiausi emyno ali rinktini. Bet nugaljus Slovnij ir labai sun-kiai Lenkij (79:76), is pavojus ms rinktin aplen-k. Ji tame atrankos pusfinalio pogrupyje um tre-i viet ir gijo teis aisti dl XXI Europos empionato laur.

  359 2004 m. kovo 12 d. Vilnius. LietuvaEstija 102:81.

  360 2004 m. kovo 13 d. Vilnius. LietuvaLatvija 65:74.

  361 2004 m. balandio 1 d. Gdyn (Lenkija). LietuvaSerbija ir Juodkalnija 73:81.

  362 2004 m. balandio 2 d. Gdyn. LietuvaTurkija 71:75.

  363 2004 m. balandio 3 d. Gdyn. LietuvaSlovnija 73:61.

  364 2004 m. balandio 4 d. Gdyn. LietuvaLenkija 79:76.

  365 2004 m. balandio 5 d. Gdyn. LietuvaBaltarusija 57:62.

  Europos empionate vl toli nuo garbs pakylos

  Prie XXI Europos em-pionato baigiamsias var ybas Lietuvos jau ni

  rink tin aid atuo ni rin ktini turnyre Pranc zijoje. Naujosios rinktins ai di mas tame turnyre (uimta penk ta vieta) jau leido su vo kti, kad ji savo meistriku-mu ir pajgumu nusileidia pasaulio empionato si-dabro laim tojai.

  366 2004 m. birelio 10 d. Dui (Pranczija). LietuvaVokietija 75:69.

  367 2004 m. birelio 11 d. Dui. LietuvaNigerija 71:77.

  368 2004 m. birelio 12 d. Dui. LietuvaJAV 63:75.

  369 2004 m. birelio 13 d. Dui. LietuvaOlandija 63:48.

  370 2004 m. birelio 14 d. Dui. LietuvaKanada 71:68.

  Prielaidas patvirtino ms jauni rinktins aidi-mas ir rezultatai XXI Europos empionate. Pralaim-jusi trejas (i penkeri) rungtynes su pogrupio varo-vais, Lietuvos rinktin nepateko stipriausi rinktini atuonet. Laimjusi abejas rungtynes aisdama dl 912 vietos, ms rinktin ir um devint viet. empionat laimjo Ispanija.

  371 2004 m. liepos 9 d. Saragosa (Ispanija). LietuvaIspanija 82:101.

  372 2004 m. liepos 10 d. Saragosa. LietuvaBulgarija 88:93.

  373 2004 m. liepos 11 d. Saragosa.LietuvaIzraelis 94:87.

  374 2004 m. liepos 12 d. Saragosa. LietuvaTurkija 72:66.

  375 2004 m. liepos 14 d. Saragosa. LietuvaGraikija 93:100.

  376 2004 m. liepos 15 d. Saragosa. LietuvaGruzija 96:61.

  377 2004 m. liepos 16 d. Saragosa. LietuvaBulgarija 96:88.

 • 263

  Ir XXII Europos empionate devinta vieta

  2005 m. sportin se zo n Lietuvos rinktin pra djo dalyvaudama a tuoni rink-tini vary bose Pranczijo-

  je. Pra lai mjusi rungtynes dl treios vietos Pranczi-jos krepininkams, ms ekipa liko ketvirta.

  378 2005 m. birelio 9 d. Pranczija. LietuvaPranczija 54:63.

  379 2005 m. birelio 10 d. Pranczija. LietuvaLenkija 72:62.

  380 2005 m. birelio 11 d. Pranczija. LietuvaSlovnija 64:56.

  381 2005 m. birelio 12 d. Pranczija. LietuvaJAV 83:94.

  382 2005 m. birelio 13 d. Pranczija. LietuvaPranczija 68:87.

  Prie XXII Europos empionat surengtame Baltijos ali krepinio turnyre, kuriame dalyvavo ir Suomijos jauniai, Lietuvos rinktin nugaljo visus savo varo-vus ir pagrindines met varybas Belgrade ivyko neblogos nuotaikos.

  383 2005 m. liepos 1 d. Estija. LietuvaLatvija 92:74.

  384 2005 m. liepos 2 d. Estija. LietuvaEstija 82:51.

  385 2005 m. liepos 3 d. Estija. LietuvaSuomija 90:78.

  XXII Europos empionate dl apdovanojim var-si 16 pajgiausi emyno ali rinktini. Ms krepinink ir j gerbj nuotaik gerokai sugadino jau rungtyns su pogrupio varovmis. Pradia buvo tikrai netikta: trejos rungtyns ir trys neskms. Beli-ko aisti dl 916 vietos.

  empionato pabaiga buvo geresn negu pradia. Laimtos ketverios (i penkeri) rungtyni leido ms jauniesiems krepininkams pakilti iki devintos vietos. empionat laimjo Serbijos ir Juodkalnijos rinktin.

  386 2005 m. liepos 15 d. Belgradas (Serbija ir Juodkalnija). LietuvaPranczija 66:71.

  387 2005 m. liepos 16 d. Belgradas. LietuvaRusija 63:94.

  388 2005 m. liepos 17 d. Belgradas. LietuvaVokietija 84:87.

  389 2005 m. liepos 19 d. Belgradas. LietuvaLenkija 73:69.

  390 2005 m. liepos 20 d. Belgradas. LietuvaBulgarija 70:78.

  391 2005 m. liepos 21 d. Belgradas. LietuvaGraikija 101:54.

  392 2005 m. liepos 23 d. Belgradas. LietuvaKroatija 88:82.

  393 2005 m. liepos 24 d. Belgradas. LietuvaSlovnija 79:73.

  2006 m. Europos empionate sidabro medaliai

  Europos empionato pa-grin dini varyb metais Lietuvos rinktin vl dalyva-vo vairiuose turnyruose,

  ai d daug tarpvalstybini run gtyni. Pirmos vary-bos tra dicinis turnyras dl A. vei cerio taurs. Tur-nyras vy ko Braunveige (Vokietija). ia ms jaunieji krepininkai imgino savo jgas, patikrino galimybes su labai pajgiais varovais.

  394 2006 m. balandio 16 d. Braunveigas (Vokietija). LietuvaUkraina 74:65.

  395 2006 m. balandio 17 d. Braunveigas. LietuvaPranczija 76:92.

  396 2006 m. balandio 18 d. Braunveigas. LietuvaAustralija 100:91.

  397 2006 m. balandio 19 d. Braunveigas. LietuvaTurkija 76:83.

  398 2006 m. balandio 20 d. Braunveigas. LietuvaVokietija 80:64.

  399 2006 m. balandio 21 d. Braunveigas. LietuvaItalija 79:77.

  400-osios rungtyns vl neskmingos

  Ir ketvirtojo tarp valstybini rungtyni imto Lietuvos jau ni vaikin rinktinei teko

  laukti eerius metus. Tos 400-osios rungtyns (kaip 200-osios ir 300-osios) buvo pralaimtos. Bet nebuvo pagrindo nerimauti. Vis pirma dl to, kad tose rung-tynse ma savo pranaum rod labai pajgi rink-tin Pranczija, bsima 2006 m. Europos empio-n. Ir dl to, kad ms rinktins aidimas vis gerjo. Tai patvirtino ir Lietuvos jauni uimta treia vieta prestiiniame Pranczijoje vykusiame turnyre. Jo ma-ajame finale Lietuvos krepininkai laimjo prie Pranczij.

 • 264

  400 2006 m. birelio 8 d. Pranczija. LietuvaPranczija 50:54.

  401 2006 m. birelio 9 d. Pranczija. LietuvaKroatija 84:63.

  402 2006 m. birelio 10 d. Pranczija. Lietuvavedija 69:64.

  403 2006 m. birelio 11 d. Pranczija. LietuvaJAV 97:120.

  404 2006 m. birelio 12 d. Pranczija. LietuvaPranczija 85:81.

  Dar dvejose varybose Lietuvos rinktin buvo tre-ia: Baltijos ali ir Maskvoje vykusiame keturi ko-mand turnyre.

  405 2006 m. birelio 16 d. Ryga. LietuvaEstija 57:66.

  406 2006 m. birelio 18 d. Ryga. LietuvaLatvija 72:79.

  407 2006 m. liepos 3 d. Maskva. LietuvaPranczija 64:84.

  408 2006 m. liepos 4 d. Maskva. LietuvaRusija 70:75.

  409 2006 m. liepos 5 d. Maskva. LietuvaUkraina 112:110.

  XXIII Europos empionate aid 16 ali rinktins. Lietuvos jauniai pogrupio varybose, galima sakyti, rimto varov pasiprieinimo nepatyr. Laimj visas trejas rungtynes, turdami tris pergales puikiai aid ir ketvirtfinalio pogrupyje. ia vl buvo pranaesni u labai pajgias rinktines: Pranczij, Graikij, Italij. Pusfinalio rungtynes Lietuvos rinktin aid su jau pogrupio varybose veikta Turkija. Nors pusfinalio rungtyns buvo sunkesns, ms krepinink prana-umo pakako, kad pasiekt Europos empionato fina-l. Tai buvo antra reali galimyb (po 1994 m. Lietuvos rinktins pergals XVI Europos empionate) laimti Europos empions titul.

  Finalo rungtyni varov ketvirtfinalio pogrupy-je jau veikta Pranczija. Bet paskutinse empionato rungtynse pranczai buvo kad ir nedaug, bet paj-gesni. Lietuvos jauniams sidabro medaliai ir krepi-nio aistruoli ai u gra krepin.

  Lietuvos rinktinje aid ir takus peln: Paulius Bieliaviius 14, Lukas Brazdauskis 6, Vaidas epukaitis 47, Martynas Geceviius 132, Rokas Grinius 9, Darius Gvezdauskas 37, ygimantas Janaviius 102, Paulius Kleiza 72, Gabrielius Ramonas 3, Pranas Skurdauskas 78, Rokas zas 43, Marius Valukonis 124. Treneris Rtenis Paulauskas.

  410 2006 m. liepos 18 d. Agrostalis (Graikija). LietuvaLatvija 85:67.

  411 2006 m. liepos 19 d. Agrostalis. LietuvaUkraina 101:67.

  2006 m. Lietuvos jauni rinktin

 • 265

  412 2006 m. liepos 20 d. Agrostalis. LietuvaTurkija. 70:55.

  413 2006 m. liepos 22 d. Amaliada (Graikija). LietuvaPranczija 86:73.

  414 2006 m. liepos 23 d. Amaliada. LietuvaItalija 88:71.

  415 2006 m. liepos 24 d. Amaliada. LietuvaGraikija 84:65.

  416 2006 m. liepos 24 d. Amaliada. LietuvaTurkija 87:80.

  417 2006 m. liepos 27 d. Amaliada. LietuvaPranczija 72:77.

  2007-ieji dviej empionat metai

  Iskirtiniai Lie tuvos jauni rinktinei buvo 2007-ieji: tais metais ms jaunieji krepi-

  ninkai aid ir pasaulio, ir Europos jauni krepinio empionatuose. Pasaulio empionate varytis FIBA leido jauniesiems aidjams iki 19 met. Europos empionate galiojo prastas jauni amiaus tarpsnis 1718 met. Todl buvo suburtos dvi Lietuvos jauni rinktins: viena rengsi ir dalyvavo pasaulio, kita jaunesn Europos empionate.

  Pasaulio empionatui besirengianti Lietuvos rinkti-n dalyvavo gero lygio ei rinktini varybose Pran-czijoje, ia aid su Europos ali, Australijos, JAV ekipomis. Paskutinis turnyras, kuriame prie pasaulio empionat rungtyniavo jaunieji ms krepininkai, vyko Helsinkyje.

  418 2007 m. birelio 3 d. Du (Douai, Pranczija). LietuvaAustralija 76:84.

  419 2007 m. birelio 4 d. Du. LietuvaJAV 106:72.

  420 2007 m. birelio 5 d. Du. LietuvaPranczija 87:94.

  421 2007 m. birelio 6 d. Du. LietuvaIzraelis 65:91.

  422 2007 m. birelio 7 d. Du. LietuvaVokietija 86:73.

  Lietuvos jauni rinktin, besirengdama Europos empionatui, aid tarpvalstybines rungtynes su Suo-mijos, Lenkijos, Latvijos bendraamiais.

  423 2007 m. birelio 30 d. Anykiai. LietuvaSuomija 96:46.

  424 2007 m. liepos 1 d. Anykiai. LietuvaSuomija 103:50.

  425 2007 m. liepos 6 d. Lenkija.LietuvaLenkija 63:55.

  426 2007 m. liepos 7 d. Lenkija. LietuvaLenkija 72:49.

  427 2007 m. liepos 8 d. Lenkija. LietuvaLenkija 102:71.

  428 2007 m. liepos 12 d. Valmiera (Latvija). LietuvaLatvija 81:84.

  Pasaulio empionate ms rinktin devinta

  Trei kart dalyvaujant pa-saulio empionate Lietuvos rinktins rezultatai buvo ku-kliausi. Pogrupio varybose

  veik vie nus var ovus Libano krep i ninkus, turda-mi kukl tak skaii, ms jauniai pateko ketvirt-final. ia nugaljo taip pat tik vien varov Kinij ir gavo teis varytis tik dl 912 vietos.

  empionato finias buvo skmingesnis: laimju-siai rungtynes su Korja ir Kanada ms rinktinei ati-teko devintoji vieta (tarp 16 dalyvavusi komand). empionat laimjo Serbijos rinktin.

  Novi Sade (Serbija) vykusiame VIII pasaulio empionate aid: Aurimas Birgelis, Lukas Brazdauskis, Vaidas epukaitis, Deividas Daunys, Rokas Grinius, Darius Gvezdauskas, ygimantas Janaviius, Paulius Kleiza, Pranas Skurdauskis, Marius Valiukonis. Treneriai Rtenis Paulauskas, Rimantas Ramonas.

  429 2007 m. liepos 12 d. Novi Sadas (Serbija). LietuvaPranczija 82:85.

  430 2007 m. liepos 13 d. Novi Sadas. LietuvaLibanas 105:69.

  431 2007 m. liepos 14 d. Novi Sadas. LietuvaBrazilija 75:81.

  432 2007 m. liepos 16 d. Novi Sadas. LietuvaJAV 81:90.

  433 2007 m. liepos 17 d. Novi Sadas. LietuvaKinija 85:66.

  434 2007 m. liepos 18 d. Novi Sadas. LietuvaSerbija 76:89.

  435 2007 m. liepos 20 d. Novi Sadas. LietuvaKorja 127:74.

  436 2007 m. liepos 21 d. Novi Sadas. LietuvaKanada 86:75.

 • 266

  Europos empionate i rank paleisti medaliai

  Europos empionatui be-sirengianti Lietuvos jau-ni rinktin aid Vilniu-

  je vykusiame keturi rinktini turnyre ir rugpjio pradioje pradjo XXIV Europos empionat. Pogru-pio varybose laimjusi visas trejas rungtynes (Vokieti-ja, Kroatija, Slovnija), ketvirtfinalyje nusileidusi tik Ispanijai, nugaljusi ir bsim Europos empion Ser-bij, Lietuvos rinktin pateko pusfinal.

  ia gana netiktai pra lai mjo Graikijai, bet gavo teis aisti ma ajame finale dl em pio nato bron-zos medali. Ir pas ku tins rungtyns ms krepinin-kams nebuvo skmingos: pralaimta Latvijai (72:74) ir uimta empionate ketvirta vieta.

  Lietuvos rinktinje aid ir takus peln: Simas Buterleviius 35, Vaidas epukaitis 91, Arvydas Gydra, Karolis Jakas 11, ygimantas Janaviius 87, Aidas Jukeviius 72, arnas Kuleviius 15, Mindaugas Kuzminskas 27,Vytenis Linkeviius 94, Donatas Motiejnas 109, Gediminas Orelikas 10, arnas Vasiliauskas 76. Treneriai Sigitas Krukis, Arvydas Gronskis.

  437 2007 m. liepos 21 d. Vilnius. LietuvaLatvija 97:71.

  438 2007 m. liepos 22 d. Vilnius. LietuvaTurkija 100:65.

  439 2007 m. liepos 23 d. Vilnius. LietuvaRusija 87:94.

  440 2007 m. rugpjio 3 d. Madridas. LietuvaVokietija 85:66.

  441 2007 m. rugpjio 4 d. Madridas. LietuvaKroatija 86:68.

  442 2007 m. rugpjio 5 d. Madridas. LietuvaSlovnija 70:59.

  443 2007 m. rugpjio 7 d. Madridas. LietuvaRusija 79:65.

  444 2007 m. rugpjio 8 d. Madridas. LietuvaIspanija 82:87.

  445 2007 m. rugpjio 9 d. Madridas. LietuvaSerbija 75:71.

  446 2007 m. rugpjio 10 d. Madridas.LietuvaGraikija 78:86.

  447 2007 m. rugpjio 11 d. Madridas. LietuvaLatvija 72:74.

  Ilgas rengimosi Europos empionatui kelias

  2008 m. vl lauk svar-bios varybos XXV Euro-pos jauni krepinio em-

  pionatas Graikijo je. Prie dvejus metus vy ks Graikijoje Europos empionatas buvo sk min gas ms jauniams jie tada laimjo sidabro me dalius. Ar bus Graikijos em dosni ir 2008 m.? Kad taip bt, trene-ri Vitoldo Masalskio ir Gintaro Razuio rengiami Lie-tuvos jauniai aid net keturiolika tarpvalstybini rungtyni tiek Lietuvoje, tiek kitose alyse.

  448 2008 m. birelio 15 d. Klaipda. LietuvaRusija 96:87.

  449 2008 m. birelio 16 d. Klaipda. LietuvaRusija 65:67.

  450 2008 m. birelio 25 d. Pranczija. LietuvaIzraelis 92:71.

  451 2008 m. birelio 26 d. Pranczija. LietuvaKroatija 86:77.

  452 2008 m. birelio 27 d. Pranczija. LietuvaJAV 70:84.

  453 2008 m. birelio 28 d. Pranczija. LietuvaTurkija 89:94.

  454 2008 m. birelio 29 d. Pranczija. LietuvaAfrikos rinktin 90:73.

  455 2008 m. liepos 3 d. Druskininkai. LietuvaSuomija 94:69.

  456 2008 m. liepos 5 d. Estija. LietuvaLatvija 78:80.

  457 2008 m. liepos 6 d. Estija. LietuvaEstija 85:48.

  458 2008 m. liepos 7 d. Estija. LietuvaSuomija 87:76.

  459 2008 m. liepos 20 d. Graikija. LietuvaPranczija 77:80.

  460 2008 m. liepos 21 d. Graikija. LietuvaGraikija 76:82.

  461 2008 m. liepos 22 d. Graikija. LietuvaItalija 62:74.

  Sidabrin Lietuvos jauni rinktin

  eiolikos Euro pos ali jau-ni rink tins siek XXV e-myno empionato apdova-

  nojim. Lietu vos jauniai i karto grieb jaut u rag: per paias pirmas empionato rungtynes didele pers-vara nugaljo Europos empion Serbij (83:68). Savo

 • 267

  pranaum Lietuvos rinktin rod aisdama ir su kito-mis dviem pogrupio varovmis. Du klupteljimai ke-tvirtfinalio pogrupyje (aidiant su Izraeliu ir Graikija) nesutrukd Lietuvos krepininkams prasibrauti em-pionato pusfinal.

  Pusfinalio varov Pranczija. Jau per pirm rungtyni pus gij solidi persvar (39:24), Lietu-vos jauniai nesunkiai laimjo svarbias rungtynes ir pateko final. ia reikjo aisti su empionato eimi-ninke Graikija. Graikijai padjo ne tik nam sienos. Ji XXIV empionato sidabro medalinink, kelis kar-tus jau buvo veikusi Lietuvos rinktin. Pirm rungty-ni klin lietuviai gerai gindamiesi sudar prog var-ovams pelnyti tik 6 takus ir laimjo 11:6. Po dviej klini 27:25 jau pirmavo graikai. Per antr ir trei klin, vis didindami skirtum po tak kit, varovai laimjo final. Lietuvos jauniai krepininkai antr kar-t apdovanoti sidabro medaliais.

  Lietuvos rinktinje aid ir takus peln: Gediminas Bertaius 76, Gilvydas Biruta 31, Kristijonas Gaka 29, Mantas Kadzeviius 40, Evaldas Kairys 14, Tomas Milinskas 7, Donatas Motiejnas 109, Augustas Peiukeviius 80, Matas Sapiega 20, Giedrius Staniulis 24, Tautvydas leas 108, Marius Zimnickas 19. Treneriai Vitoldas Masalskis, Gintaras Razutis.

  462 2008 m. liepos 25 d. Pirgas (Graikija). LietuvaSerbija 83:68.

  463 2008 m. liepos 26 d. Pirgas. LietuvaItalija 76:73.

  464 2008 m. liepos 27 d. Pirgas. LietuvaEstija 72:64.

  465 2000 m. liepos 29 d. Pirgas. LietuvaIzraelis 61:72.

  466 2008 m,. liepos 30 d. Pirgas. LietuvaIspanija 82:66.

  467 2008 m. liepos 31 d. Pirgas. LietuvaGraikija 54:72.

  468 2008 m. rugpjio 2 d. Pirgas. LietuvaPranczija 79:55 (22:14; 17:10; 25:18; 15:13).

  469 2008 m. rugpjio 3 d. Pirgas. LietuvaGraikija 50:57 (11:6; 14:21; 13:16; 12:14).

  2008 m. Lietuvos jauni rinktin

 • 268

  Eil. Nr. alis

  aista rungtyni

  I j laimta Proc.

  1 Latvija 71 35 49

  2 Estija 62 44 781

  3 Rusija 61 36 59

  4 Pranczija 20 8 40

  5 Lenkija 17 10 59

  6 Italija 16 12 75

  7 Kroatija 16 9 56

  8 Turkija 15 9 60

  9 Vokietija 14 12 86

  10 Graikija 14 4 29

  11 Suomija 13 12 92

  73 lentel. Rinktins ali, su kuriomis daugiausia aid Lietuvos jauniai vaikinai 19452008 m.

  Eil. Nr. alis

  aista rungtyni

  I j laimta Proc.

  12 Ispanija 12 6 50

  13 Ukraina 11 6 55

  14 Izraelis 11 6 55

  15 Baltarusija 10 8 80

  16 Gruzija 10 6 60

  17 Jugoslavija 8 1 13

  18 JAV 8 1 13

  19 Australija 7 3 43

  20 Slovnija 7 5 71

  21 Tadikija 5 5 100

  Sportiniai jauni rinktins metai ubaigti Filipinuose

  Suaidusi dvejas tarpvalsty-bines rungtynes JAV, Lietu-vos jauni rinktin auniai aid Filipinuose, Maniloje

  surengtame turnyre. Nuvariusi visas var o ves tapo io turnyro laimtoja.

  470 2008 m. rugpjio 9 d. JAV. LietuvaKanada 78:83.

  471 2008 m. rugpjio 10 d. JAV. LietuvaSenegalas 81:52.

  472 2008 m. rugpjio 14 d. Manila. LietuvaFilipinai 79:54.

  473 2008 m. rugpjio 15 d. Manila. LietuvaKinija 68:55.

  474 2008 m. rugpjio 16 d. Manila. LietuvaTaivanis 87:73.

  Lietuvos jauni vaikin krepinio rinktin 19452008 m. aid 474 rungtynes, i kuri 290 laimjo (61 proc.), o dvejos rungtyns baigsi lygiosiomis.

 • 269

  LIETUVOS JAUNI MERGIN (1718 MET)KREPINIO RINKTINS KELIAS (19512008 M.)

  Lietuvos jauni mergin rinktin buvo suburta ir pirmas tarpvalstybines rungtynes aid 1951 m. SSRS empionate. Um septint viet.

  Lietuvos rinktinje aid: E. Albre chtait,V. Leonaviit, P. Leiukaityt, B. Peiulyt,D. Rozait, G. Tuleviit, Vidmantait.Trener O. Petrutyt.

  1 1951 m. rugpjio 12 d. Saratovas (Rusija). LietuvaUzbekija 61:37.

  2 1951 m. rugpjio 14 d. Saratovas. LietuvaTadikija 58:9.

  3 1951 m. rugpjio 15 d. Saratovas. LietuvaGruzija 8:39.

  4 1951 m. rugpjio 17 d. Saratovas. LietuvaUkraina 32:40.

  5 1951 m. rugpjio 18 d. Saratovas. LietuvaEstija 31:31.

  6 1951 m. rugpjio 19 d. Saratovas. LietuvaArmnija 31:27.

  1951 m. Lietuvos jauni rinktins penketukas prie rungtynes su Estija. I kairs: D. Rozait, E. Albrechtait, G. Tuleviit, B. Peiulyt, P. Leiukaityt

  1952 m. Lietuvos jauni rinktin su trenere O. Petrutyte

 • 270

  1952 m. Lietuvos jauni rinktins penketukas. I deins: E. Albrechtait, B. Statkeviit, G. aiknait, G. Tule viit, G. Aliauskait

  1952 m. Lietuvos jauni mergin ir vaikin rinktins su treneriais O. Petrutyte ir V. Grienovu

  Prasibrauti tarp stipriausij dar nepavyko

  Ir kitame SSRS em pio nate 1952 m. Lietuvos jauni rinkti-n, nors ir buvo pajgiausi kit ali rinktini lygiavert

  varov, j nugalti dar nesteng. Lietuvs u m devint viet.

  Rinktinje aid: E. Al brechtait, G. Aliauskait, A. Krik tanaviit, R. Patait, L. Sabec kyt, B. Statkeviit, G. aiknait, G. Tu le viit, V. Vaivilait, S. intelyt. Trener O. Petrutyt.

  7 1952 m. rugpjio 3 d. Dzaudikau(Vladikaukazas, Rusija). LietuvaLatvija 17:18.

  8 1952 m. rugpjio 4 d. Dzaudikau. LietuvaKazachija 46:24.

  9 1952 m. rugpjio 6 d. Dzaudikau. LietuvaArmnija 43:23.

  10 1952 m. rugpjio 7 d. Dzaudikau. LietuvaAzerbaidanas 32:27.

  1952 m. rugpjio 8 d. Dzaudikau. 11LietuvaUkraina 27:29.

  12 1952 m. rugpjio 10 d. Dzaudikau. LietuvaKirgizija 71:27.

  13 1952 m. rugpjio 11 d. Dzaudikau. LietuvaBaltarusija 34:38.

  SSRS empionate 1953 m. Lietuvos jauns pakilo dviem laipteliais ir um septint viet, nors buvo per plauk nuo stipriausij eeto (36:37 pralaimtos rungtyns Latvijai).

  Rinktinje aid: A. Bu dzyt, J. Daktarait, E. Daukait, Z. Jankauskait, I. Na lnait, D. Karaliukait, B. Karpa viit, G. Kontrimaviit, B. Statkeviit, E. Vainilaviit.

  14 1953 m. rugpjio 16 d. Dnepropetrovskas(Ukraina). LietuvaGruzija 45:49.

  15 1953 m. rugpjio 17 d. Dnepropetrovskas. LietuvaTadikija 118:29.

 • 271

  16 1953 m. rugpjio 18 d. Dnepropetrovskas. LietuvaArmnija 74:24.

  17 1953 m. rugpjio 19 d. Dnepropetrovskas. LietuvaKarelija-Suomija 91:22.

  18 1953 m. rugpjio 20 d. Dnepropetrovskas. LietuvaLatvija 36:37.

  1953 m. rugpjio 22 d. Dnepropetrovskas. 19LietuvaRusija 41:38.

  20 1953 m. rugpjio 23 d. Dnepropetrovskas. LietuvaUzbekija 62:34.

  21 1953 m. rugpjio 24 d. Dnepropetrovskas. LietuvaBaltarusija 53:32.

  22 1953 m. rugpjio 25 d. Dnepropetrovskas. LietuvaTurkmnija 48:41.

  Graus lietuvi debiutas po eeri met pertraukos

  Lietuvos jauni mer gi n rink-tin, treniruojama Ge no vai-ts Svi derskaits, nerung ty-nia vo itisus eerius metus.

  M s mergin aidimas pirmo siose varybose dl Lat vijos laikraio Sports taurs 1959 m. buvo sk-mingas: laimjusios visas tre jas rungtynes, lietuvs buvo pirmos.

  23 1959 m. balandio 3 d. Ryga. LietuvaEstija 59:50.

  24 1959 m. balandio 4 d. Ryga. LietuvaRusija 63:54.

  25 1959 m. balandio 5 d. Ryga. LietuvaLatvija 44:29.

  Ir antrosiose varybose 1960 m. lietuvs aid auniai. Tiesa, jos pripaino tada labai pajgios La-tvijos rinktins pranaum, bet laimjo kitas dvejas rungtynes ir um antr viet.

  26 1960 m. balandio 8 d. Talinas. LietuvaLatvija 21:40.

  27 1960 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaEstija 53:37.

  28 1960 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaRusija 62:55.

  Lietuvs vl pajgiausios

  Trei kart varantis dl Sports laikraio tau rs Lietuvos jauns buvo daug

  pranaesns u savo var oves: aikia persvara lai m-jusios visas rungtynes antr kart stovjo ant auk-iausio garbs pakylos laiptelio.

  Rinktinje aid: M. Berinskait, R. Ivakeviit, A. Kasmauskait, R. Minkeviit, Ru dins kait, L. Rut kaus kait, V. e fel dait, E. trei mikyt, D. Trilupaityt. Treneris Antanas Paulauskas.

  1961 m. balandio 30 d. Leningradas. 29LietuvaRusija 67:51.

  30 1961 m. gegus 1 d. Leningradas. LietuvaLatvija 39:25.

  31 1961 m. gegus 2 d. Leningradas. LietuvaEstija 74:31.

  Po met aisdama Vilniuje Lietuvos jauni rinkti-n pralaimjo vienas rungtynes ir um antr viet.

  32 1962 m. gegus 1 d. Vilnius. LietuvaEstija 61:30.

  33 1962 m. gegus 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 46:64.

  34 1962 m. gegus 3 d. Vilnius. LietuvaLatvija 57:52.

  Ketveri metai be nugaltoj titulo

  Lietuvos jauni mergin rinktin 19631966 m., kad ir buvo kartais arti nugal-

  toj titulo, bet n karto nelaimjo tradicini Sports laikraio taurs varyb. Iskirtiniai Lietuvos mergi-n rinktins istorijoje 1965 m.: ms jauns pirm kart aid su Piet Europos valstybs Bulgarijos rink-tine. Pamoka buvo rimta.

  35 1963 m. vasario 22 d. Ryga. LietuvaRusija 50:58.

  36 1963 m. vasario 23 d. Ryga. LietuvaEstija 52:40.

  37 1963 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 46:55.

  38 1964 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 58:62.

  39 1964 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaEstija 57:58.

  40 1964 m. balandio 12 d. Talinas. LietuvaRusija 45:68.

  41 1965 m. balandio 17 d. Leningradas. LietuvaEstija 48:51.

  42 1965 m. balandio 18 d. Leningradas. LietuvaLatvija 56:46.

 • 272

  1965 m. baland43 io 19 d. Leningradas. LietuvaRusija 40:42.

  44 1965 m. rugpjio 16 d. Sofija. LietuvaBulgarija 52:74.

  45 1966 m. balandio 15 d. Panevys. LietuvaEstija 52:38.

  46 1966 m. balandio 16 d. Panevys. LietuvaLatvija 48:50.

  47 1966 m. balandio 17 d. Panevys. LietuvaRusija 66:43.

  Rimtas jg imginimas naujose varybose

  1966 m. vasar surengtose SSRS respublik rink ti ni jauni krepinio var y bose lietuvs, nors rungtyniavo

  negaildamos jg, dar ne pri lygo geriausioms t var-yb rinktinms: tarp 17 komand um et viet.

  48 1966 m. liepos 18 d. Kaliningradas. LietuvaRusija 36:41.

  1966 m. liepos 19 d. Kaliningradas. 49LietuvaEstija 56:46.

  50 1966 m. liepos 21 d. Kaliningradas. LietuvaMoldavija 66:40.

  51 1966 m. liepos 22 d. Kaliningradas. LietuvaArmnija 74:33.

  52 1966 m. liepos 24 d. Kaliningradas. LietuvaLatvija 32:54.

  53 1966 m. liepos 25 d. Kaliningradas. LietuvaUkraina 31:38.

  54 1966 m. liepos 26 d. Kaliningradas. LietuvaRusija 29:35.

  55 1966 m. liepos 27 d. Kaliningradas. LietuvaRusija 43:44.

  Tradicinse Sports taurs varybose eis kartus ant aukiausios garbs pakylos

  Septynerius gana sk mingo aidimo ir grai rezultat metus Lietuvos jauns pra-djo Vilniuje, 1967 m. tik prasidjus. Jos laimjo ia surengt ke turi rinktini

  (Lietuvos, Ukrainos, Rusijos ir Var uvos) turnyr. Pas-kui vstos eios pergals (per septynerius metus) varantis dl Sports laikraio tau rs.

  Tai buvo geri enklai, liudij auganias liepaites, naujos kartos gero meistrikumo krepininkes. Tai jos papild Lietuvos moter krepinio rinktin.

  1967 m. sausio 7 d. Vilnius. 56LietuvaRusija 44:40.

  57 1967 m. sausio 8 d. Vilnius. LietuvaUkraina 61:56.

  58 1967 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 62:52.

  59 1967 m. vasario 25 d. Ryga. LietuvaEstija 58:54.

  60 1967 m. vasario 26 d. Ryga. LietuvaRusija 54:50.

  Lietuvos rinktinje 1967 m. aid: G. Armonait, V. Bi taryt, I. Jan kauskait, V. Kmieliauskait, R. Lie tuvininkait, R. Liseckait, M. Pakalnyt, H. Vyniauskait, I. Zinkeviit, I. ukauskait. Trener G. Svi derskait.

  61 1968 m. balandio 19 d. Talinas. LietuvaRusija 76:62.

  62 1968 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaEstija 69:48.

  63 1968 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 49:68.

  64 1969 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 55:36.

  65 1969 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 57:54.

  66 1969 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 46:46.

  Lietuvos rinktinje 1969 m. aid: A. Donlait, A. Drabaviit, V. Gylyt, M. Gri galinait, R. Gudy nait, M. Mi knait, R. Rak tyt, A. Raiaus kait, J. Sta nis lovaityt.Treneris V. Knaius.

  67 1970 m. gegus 8 d. Klaipda. LietuvaLatvija 66:57.

  68 1970 m. gegus 9 d. Klaipda. LietuvaRusija 87:77.

  69 1970 m. gegus 10 d. Klaipda. LietuvaEstija 66:50.

  Lietuvos jauni 1970 m. rinktin: S. Balinait, R. Bartukait, M. Bui vydait, D. Dai lidyt, R. Gudynait, A. Janknait, D. Kazarinait, M. Mik nait, Z. Mickeviit, N. Petkut.Treneris V. Knaius.

 • 273

  1971 m. Lietuvos jauni rinktin Rygoje. I kairs pirmoje eilje: R. Kapaiauskait, V. Apanaviit, G. Sviderskait, Z. Beinoraviit, V. Kapaiauskait; antroje eilje: J. Ne nikyt, A. Bartukait, M. Buivydait, L. Nickut, B. Sa vulyt,R. Vaznelyt

  Tais metais Lietuvos jauns aid ir Taline sureng-tame keturi rinktini turnyre. Pirm viet uleido Es-tijai, o paios buvo antros.

  70 1970 m. lapkriio 3 d. Talinas. LietuvaLatvija 60:49.

  71 1970 m. lapkriio 4 d. Talinas. LietuvaEstija 61:63.

  72 1970 m. lapkriio 5 d. Talinas. LietuvaGruzija 56:47.

  Turnyre ekoslovakijoje nesisek, bet Sports taur vl laimjo lietuvs

  Tarptautiniame tur nyre e koslovaki jo je, regis, dl pa tirties aisti su Va -kar Europos ko man do-

  mis stokos Lie tu vos jauns ne di de liu skirtumu pra lai-m jo net dvejas rungtynes. Bet tai buvo ger pa mok rungtyns.

  Per Rygoje vykusias varybas dl Sports taurs pirmoje vietoje buvo Lietuva.

  73 1971 m. balandio 3 d. Ostrava (ekoslovakija). LietuvaBulgarija 75:76.

  74 1971 m. balandio 4 d. Ostrava. Lietuvaekija 59:60.

  75 1971 m. balandio 5 d. Ostrava. Lietuvaekoslovakija 43:53.

  76 1971 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 70:62.

  77 1971 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 54:64.

  78 1971 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 68:63.

  Lietuvos rinktinje 1971 m. aid: V. Apanaviit, A. Bar tukait, Z. Beinoraviit, M. Buivydait, J. Ne ni kyt, L. Nickut, R. Kapaiauskait, V. Ka pa iauskait, B. Savulyt, R. Vaznelyt. Trener G. Sviderskait.

 • 274

  1972 m. Kalevo sporto rmuose Sports taurs varyb atidarymo ikilms. Priekyje komand kapitonai. I kairs: I. Mi kinyt, R. Minkeviit, L. Nickut, V. iapas, V. Masalskis

  1972 m. Lietuvos jauni rinktin. I kairs stovi: A. Budrien, V. Kapaiauskait, B. Savulyt, I. Steponkut, V. Beinoraviit, D. Jarueviit, R. Baltakyt, L. Nickut, Z. Beinoraviit, R. Kapaiauskait; klpo: I. Rimkut, Z. Glinskait. Trksta G. Sviderskaits

  79 1972 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaRusija 57:47.

  80 1972 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 50:69.

  81 1972 m. kovo 3 d. Talinas. LietuvaEstija 84:61.

  Lietuvos jauni 1972 m. rinktin sudar: R. Baltakyt, V. Bei noraviit, Z. Beinoraviit, Z. Glins kait, D. Jarueviit, V. Ka paiauskait, R. Kapaiauskait, L. Nic kut, I. Rimkut, B. Savulyt, I. Stepon kut.Treners G. Sviderskait, A. Budrien.

 • 275

  1975 m. Lietuvos jauni rinktin. I kairs: I. Mikinyt, D. abonait, R. Kurantaviit, G. Briedyt, J. Vestfeldait, J. Rai lai t, I. Andrejeva, N. Paulauskait, D. Valainyt, J. urauskait, I. Kestenyt. Treneriai V. Kanapkis, J. Liutkeviius

  82 1973 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 51:42.

  83 1973 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 57:61.

  84 1973 m. gegus 9 d. leningradas. LietuvaEstija 57:50.

  85 1974 m. kovo 8 d. Kaunas. LietuvaRusija 74:47.

  86 1974 m. kovo 9 d. Kaunas. LietuvaEstija 67:36.

  87 1974 m. kovo 10 d. Kaunas. LietuvaLatvija 77:63.

  Lietuvos jauni 1974 m. rinktinje aid: Z. Bartkeviit, R. Bim balait, V. Bu tau tait, V. e pai t, N. Dakut, S. Donlait, D. Kriukelyt, R. Min ke viit, Z. Navagreckyt, E. Sakalauskait, V. uls kyt. Treneriai J. Liutkeviius, A. Sabulis.

  Pergals reikjo laukti penkerius metus

  Lietuvos jauni rin k ti n tradicines var ybas dl Sports lai k raio tau rs vl lai mjo tik 1979 m., nors ger rung ty ni ne trko. Gra-

  iai aid m s merginos per rungty nes kituose tarp-tautiniuose turnyruose Baltarusijoje, Maskvoje.

  88 1975 m. balandio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 63:75.

  89 1975 m. balandio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 60:55.

  90 1975 m. balandio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 69:68.

  91 1976 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaLatvija 30:53.

  92 1976 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaEstija 51:63.

  93 1976 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaRusija 57:62.

  94 1976 m. rugpjio 26 d. Mozyrius (Baltarusija). LietuvaLatvija 55:49.

  95 1976 m. rugpjio 27 d. Mozyrius. LietuvaBaltarusija 46:47.

  96 1976 m. rugpjio 28 d. Mozyrius. LietuvaEstija 49:43.

  97 1977 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 44:49.

  98 1977 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaRusija 57:63.

  99 1977 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaEstija 51:46.

 • 276

  1977 m. Lietuvos jaunosios krepininks. I kai rs sdi: R. id lauskait, V. Severinait, D. ikaus kai t, L. Virbickait, D. Vyniauskait, A. Puodinai t, I. Urbonait; stovi: R. Gri ktait, trener A. Bu drie n, L. erniauskait, A. Stan keviit

  1978 m. Lietuvos jauni mergin rinktin ir treneriai V. Kanapkis ir A. Artiomenka

 • 277

  imtosios tarpvalstybins rungtyns

  imt tarpvals tybi ni rungtyni Lietuvos jau ni mergin rink ti n suaid per... 27-erius metus. Esant ribotoms galimybms rungtyniauti

  su Europos ali krepininkmis, nuolat dalyvaujant tik vienose oficia liose varybose ltai su ko si tarpvals-tybini run gtyni skaitiklis. Gel bjo, skatino burti ir rengti jauni rinktin, su dar galimybes rung ty niauti geranorikas supratimas ir graus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Leningrado krepinio vadov bendravimas.

  100 1978 m. balandio 10 d. Maskva. LietuvaRusija 77:84.

  101 1978 m. balandio 21 d. Kaunas. LietuvaRusija 59:64.

  102 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaEstija 64:57.

  103 1978 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 58:57.

  Taur vl lietuvi

  Lietuvos jauns 1979 m. deimt kart laimjo Sports taurs var-ybas.

  104 1979 m. balandio 9 d. Ryga. LietuvaRusija 76:41.

  105 1979 m. balandio 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 73:71.

  106 1979 m. balandio 11 d. Ryga. LietuvaEstija 85:69.

  107 1980 m. balandio 18 d. Tartu. LietuvaLatvija 42:61.

  108 1980 m. balandio 19 d. Tartu. LietuvaRusija 68:66.

  109 1980 m. balandio 20 d. Tartu. LietuvaEstija 91:78.

  110 1981 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 51:47.

  111 1981 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaEstija 42:39.

  112 1981 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaRusija 57:60.

  Klotingi 1982 m.Suburta auni Lietuvos jau -ni rinktin (trener Biru t

  Jankauskien) varybose dl Sports taurs buvo daug pranaesn u visas savo varoves ir vl laimjo taur.

  113 1982 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaEstija 82:74.

  114 1982 m. balandio 24 d. Kaunas. LietuvaRusija 85:70.

  115 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaLatvija 64:46.

  116 1983 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaEstija 70:58.

  117 1983 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 102:64.

  118 1983 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 81:82.

  119 1984 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaRusija 53:60.

  120 1984 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 43:59.

  121 1984 m. balandio 22 d. Talinas. LietuvaEstija 50:73.

  Lietuvos rinktin SSRS jauni aidynse

  1985 m. buvo surengtos I SSRS jauni aidyns. T ai-dyni krepinio varybose aid septyniolika komand.

  Rengdamosi toms varyboms Lietuvos jauns aid ir laimjo keturi komand turnyre Baltarusijoje.

  122 1985 m. kovo 15 d. Minskas. LietuvaLatvija 57:52.

  123 1985 m. kovo 16 d. Minskas. LietuvaBaltarusija 58:57.

  SSRS jauni aidynes Lietuvos jauns pradjo pui-kiai: nugaljo visas tris pogrupio varovi komandas ir pateko atuoni pajgiausi komand finalo po-grup. Finalo grupje Lietuvos rinktin pasiek dvi pergales ir um penkt viet.

  124 1985 m. balandio 14 d. Leningradas. LietuvaAzerbaidanas 68:54.

  125 1985 m. balandio 15 d. Leningradas. LietuvaRusija 68:50.

  126 1985 m. balandio 16 d. Leningradas. LietuvaTurkmnija 92:51.

  1985 m. balandio 17 d. Leningradas. 127LietuvaLatvija 72:58.

  128 1985 m. balandio 19 d. Leningradas. LietuvaBaltarusija 59:60.

 • 278

  1984 m. Lietuvos jauni rinktin. I kairs: treneriai A. Kriauinas, J. Liutkeviius, V. ipelyt, L. Guit, D. Revuckait, J. Pakulyt, D. Jodeikait, R. Brazdeikyt, . Monyt, D. Belickait, G. Griktait; sdi: trener B. Jankauskien, R. Merekeviit, R. Kreivyt, L. Pocit

  1988 m. Lietuvos jauni rinktin. I kairs stovi: vadovas A. Makulaviius, U. Stasiulyt, R. Rudzinskait, R. Bylait, J. Ju te lyt, D. Vaitkut, I. Gasparaviit, I. Marazait, I. Norkut, V. Kanapkis; sdi: R. Kopstait, V. Berinskait, S. Bernataviit, J. trei mikyt. Trksta treners B. Jankauskiens

 • 279

  129 1985 m. balandio 20 d. Leningradas. LietuvaGruzija 86:71.

  130 1985 m. balandio 21 d. Leningradas. LietuvaRusija 62:68.

  131 1985 m. balandio 23 d. Leningradas. LietuvaRusija 46:70.

  132 1985 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaUkraina 78:80.

  133 1985 m. gegus 10 d. Leningradas. LietuvaRusija 66:49.

  134 1985 m. gegus 11 d. Lenmingradas. LietuvaLatvija 48:52.

  135 1985 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaEstija 52:51.

  Lietuvos jauns nudiugino vilnieius

  Po ketveri met Lietuvos jauni rink ti n vl buvo daug pra naesn u visas var oves aisdama dl Sports taurs.

  1986 m. gegus 10 d. Vilnius. 136LietuvaEstija 79:43.

  137 1986 m. gegus 11 d. Vilnius. LietuvaLatvija 69:36.

  138 1986 m. gegus 12 d. Vilnius. LietuvaRusija 73:45.

  1986 m. Lietuvos rinktinje aid: R. Bareiyt, L. Dambrauskait, V. Dubinskait, R. Judyt, V. Kleizait, G. Prokofjeva, L. Ramanauskait, A. emetait, V. ipelyt, J. Vilutyt. Treneris arnas Vainauskas.

  139 1987 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 90:93.

  140 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 42:45.

  141 1987 m. gegus 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 58:77.

  Rungtyns su Vakar Europos ali komandomis

  Ms jauni rinktin 1988 m. pradjo keleto valstybi paj-gi rinktini turny r Lenkijo-je. Stiprios ko man dos nepasi-

  dav nu ga li mos (laimtos vie nos rungtyns i ket veri), bet tokios varybos buvo gera paskata ir pamoka ms krepininkms tobulti.

  142 1988 m. vasario 7 d. Oltynas (Lenkija). LietuvaRumunija 76:68.

  143 1988 m. vasario 8 d. Oltynas. Lietuvaekoslovakija 55:78.

  144 1988 m. vasario 9 d. Oltynas. LietuvaLenkija 70:78.

  145 1988 m. vasario 11 d. Oltynas. LietuvaBulgarija 69:71.

  146 1988 m. gegus 13 d. Talinas. LietuvaRusija 62:70.

  147 1988 m. gegus 14 d. Talinas. LietuvaLatvija 66:56.

  148 1988 m. gegus 15 d. Talinas. LietuvaEstija 65:73.

  Pagrindins 1988 m. varybos buvo II SSRS jau-ni aidyni krepinio turnyras. Lietuvos rinktin ap-lenk penkiolika komand ir laimjo sidabro meda-lius. Tai buvo pirmas kartas, kai Lietuvos jauns taip auniai aid stambaus masto, tikrai pajgi varovi varybose.

  Lietuvos 1988 m. rinktinje aid: Snieguol Bernataviit, Valdon Berinskait, Reda Bylait, I. Gasparaviit, Jovita Jutelyt, Raminta Kopstait, Ingrida Marazait, I. Norkut, Raimonda Rudzinskait, Ugn Stasiulyt, Jurgita treimikyt, D. Vaitkut.Treneriai Valentinas Kanapkis, Birut Jankauskien.

  149 1988 m. liepos 3 d. Volgogradas. LietuvaAzerbaidanas 56:25.

  150 1988 m. liepos 4 d. Volgogradas. LietuvaRusija 46:57.

  151 1988 m. liepos 5 d. Volgogradas. LietuvaEstija 64:29.

  152 1988 m. liepos 7 d. Volgogradas. LietuvaLatvija 53:49.

  153 1988 m. liepos 8 d. Volgogradas. LietuvaRusija 49:44.

  154 1988 m. liepos 9 d. Volgogradas.LietuvaRusija 52:84.

  Ir tradicinse varybose geriausios

  Rungtyniaujant dl Sports taurs 1989 ir 1990 m. Lie-tuvos jauns (treneris J. Liut-

  keviius) vl buvo pajgiausios.

  155 1989 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 59:51.

 • 280

  156 1989 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaRusija 86:52.

  157 1989 m. gegus 13 d. Leningradas. LietuvaEstija 49:33.

  158 1990 m. balandio 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 106:61.

  159 1990 m. balandio 7 d. Klaipda. LietuvaLatvija 81:42.

  160 1990 m. balandio 8 d. Klaipda. LietuvaEstija 59:55.

  Paskutins varybos dl Sports laikraio taurs

  Vykusios XXXII varybos dl Sports laikraio taurs 1991 m. gegu buvo pasku ti ns. Prie 32-ejus

  metus prasidjusios Latvijos sos tinje Rygoje, jos ir baigsi ten pat. Tai buvo varybos, prisidjusios prie paaugli, jauni krepinio populiarinimo ir meistriku-mo ugdymo.

  161 1991 m. gegus 5 d. Ryga.LietuvaEstija 53:49.

  162 1991 m. gegus 6 d. Ryga. LietuvaLatvija 56:82.

  Pirmosios varybos pas iaurs kaimynus

  Lietuvos jau ns 1992 m. aid Suomijoje surengta-me keturi rinktini turny-

  re. Jos per plauk nusileido vedms ir um antr viet.

  163 1992 m. balandio 12 d. Tamper (Suomija). LietuvaSuomija 63:58.

  164 1992 m. balandio 13 d. Tamper. LietuvaEstija 77:61.

  165 1992 m. balandio 14 d. Tamper. Lietuvavedija 60:61.

  Ir iaurs ali varybose lietuvs buvo antros

  Lietuvos jauni rin ktin 1993 m. pirm kar t aid iaurs a li turnyre. Jame var si eios rinktins.

  Pralai mjusi vienas rungtynes (Latvijai) i penkeri, Lietuvos rinktin um antr viet.

  166 1993 m. balandio 27 d. Jrmala (Latvija). LietuvaNorvegija 60:47.

  167 1993 m. balandio 28 d. Jrmala. LietuvaSuomija 70:66.

  168 1993 m. balandio 29 d. Jrmala. LietuvaLatvija 75:89.

  169 1993 m. balandio 30 d. Jrmala. LietuvaDanija 69:49.

  170 1993 m. gegus 1 d. Jrmala. Lietuvavedija 66:42.

  Pirm kart Europos empionato varybose

  1993-ieji Lietuvos jauni mergin starto Europos em-pionate metai: ms jauns aid atran kos varybose.

  Ap lenkusios dviej komand i penki varoves, savo po gru pyje lietuvs um trei viet ir pateko kit atrankos etap pusfinal.

  171 1993 m. gegus 5 d. Izmyras (Turkija). LietuvaSlovnija 89:71.

  172 1993 m. gegus 6 d. Izmyras. Lietuvaekija 48:75.

  173 1993 m. gegus 7 d. Izmyras. LietuvaRumunija 64:72.

  174 1993 m. gegus 9 d. Izmyras. LietuvaTurkija 72:57.

  Antro atrankos etapo klities veikti ms rinkti-nei nepavyko. kart, rungtyniaujant eioms rink-tinms, laimjusios dvejas rungtynes Lietuvos jauns um pusfinalio pogrupyje ketvirt viet ir baigia-mj Europos empionato etap nepateko.

  175 1993 m. rugpjio 11 d. Braovas (Rumunija). LietuvaUkraina 71:63.

  176 1993 m. rugpjio 12 d. Braovas. LietuvaItalija 55:71.

  177 1993 m. rugpjio 13 d. Braovas. LietuvaGraikija 50:82.

  178 1993 m. rugpjio 14 d. Braovas. LietuvaRumunija 66:75.

  179 1993 m. rugpjio 15 d. Braovas. LietuvaTurkija 81:62.

  Lietuvos jauni rinktin pagrindinse Europos empionato varybose

  Antr kart Lietuvos jauns Europos em pio nato atran-kos vary bose aid 1995 m. Rengdamasi joms Lietu-vos rinktin laimjo Vilniuje

  surengt Baltijos ali turnyr, aid Vengrijoje su-rengtose varybose.

 • 281

  180 1995 m. kovo 25 d. Vilnius. LietuvaLatvija 77:64.

  181 1995 m. kovo 26 d. Vilnius. LietuvaEstija 95:57.

  182 1995 m. balandio 7 d. Pakas (Vengrija). LietuvaBulgarija 64:71.

  183 1995 m. balandio 8 d. Pakas. LietuvaVengrija 67:76.

  184 1995 m. balandio 9 d. Pakas. LietuvaUkraina 66:75.

  Europos empionato atrankos varybose Lietuvos krepininks nusileido tik labai pajgiai ekijos rink-tinei, pogrupyje um antr viet ir gavo teis aisti kitame atrankos etape pusfinalio varybose.

  185 1995 m. balandio 27 d. Lapenranta (Suomija). LietuvaKroatija 76:60.

  186 1995 m. balandio 28 d. Lapenranta. LietuvaSuomija 60:58.

  187 1995 m. balandio 29 d. Lapenranta. Lietuvaekija 42:71.

  Pusfinalio atrankos varybos ms jaunms buvo skmingos. Laimjusi trejas i penkeri rungtyni, pripainusi tik Rusijos ir Jugoslavijos aidj prana-um, Lietuvos rinktin pusfinalio pogrupyje um trei viet ir galjo pirm kart aisti baigiamajame Europos empionato etape su paiomis pajgiausio-mis varovmis.

  188 1995 m. rugpjio 23 d. Gabrovas (Bulgarija). LietuvaRumunija 80:62.

  189 1995 m. rugpjio 24 d. Gabrovas. LietuvaRusija 78:84.

  190 1995 m. rugpjio 25 d. Gabrovas. LietuvaJugoslavija 47:56.

  191 1996 m. rugpjio 26 d. Gabrovas. LietuvaBulgarija 96:63.

  192 1995 m. rugpjio 27 d. Gabrovas. LietuvaTurkija 58:51.

  Rimiausias jauni rinktins egzaminas

  Lietuvos jauni mergi n rinktins 1996 m. lauk pa-ios svarbiausios, be abejo-

  ns, ir domiausios varybos i iki tol buvusi. XVII Europos empionate rungtyniavo vienuolika paj-

  giausi emyno ali rinktini. Rengdamosi iam svarbiam egzaminui Lietuvos jauns aid trijuose tarptautiniuose turnyruose: Lietuvoje (laimjo Baltijos ali varybas), Pranczijoje, Slovakijoje.

  193 1996 m. kovo 22 d. Ryga. LietuvaEstija 75:49.

  194 1996 m. kovo 23 d. Ryga. LietuvaLatvija 77:52.

  195 1996 m. balandio 20 d. Vilnius. LietuvaRusija 64:72.

  196 1996 m. birelio 5 d. Rez (Pranczija). LietuvaRumunija 38:39.

  197 1996 m. birelio 6 d. Rez. LietuvaVokietija 34:63.

  198 1996 m. birelio 7 d. Rez. LietuvaLatvija 58:35.

  199 1996 m. birelio 8 d. Rez. LietuvaVengrija 25:63.

  200-osios Lietuvos jauni rinktins tarpvalstybins rungtyns

  Antrajam imtui run gtyni suaisti pri reik 18 met. Jubi lie jines rungtynes Lie tu-vos jauns ai d Pranczi-joje su se na pastama La-

  tvijos rinktine. Tos rungtyns ms krep ininkms buvo skmingos.

  200 1996 m. birelio 9 d. Rez. LietuvaLatvija 79:52.

  201 1996 m. birelio 21 d. ilina (Slovakija). LietuvaJugoslavija 42:62.

  202 1996 m. birelio 22 d. ilina. LietuvaSlovakija 58:68.

  203 1996 m. birelio 23 d. ilina. LietuvaVokietija 62:64.

  Laikydamos savo pirm sunkiausi egzamin Lietuvos jauns pirm klausim atsak gerai: jos laimjo pirmas XVII Europos empionato baigiam-j varyb rungtynes su pajgia Graikijos rinktine. kitus keturis po to jusius klausimus ms rinkti-n reikiam atsakym neturjo, nors kartais buvo visai netoli j (rungtyns su Jugoslavija pralaimtos 65:66). aisdamos dl 912 vietos ms jauns vei-k Italij, dar kart pralaimjo Jugoslavijai ir um empionate deimt viet. empionat laimjo Ru-sijos krepininks.

 • 282

  204 1996 m. liepos 6 d. ilina (Slovakija). LietuvaGraikija 81:69.

  1996 m. liepos 7 d. ilina. 205LietuvaIspanija 67:76.

  206 1996 m. liepos 8 d. ilina. LietuvaVokietija 77:80.

  207 1996 m. liepos 9 d. ilina. Lietuvaekija 46:64.

  208 1996 m. liepos 11 d. ilina. LietuvaJugoslavija 65:66.

  209 1996 m. liepos 12 d. ilina.LietuvaItalija 84:69.

  210 1996 m. liepos 13 d. ilina. LietuvaJugoslavija 56:74.

  211 1996 m. gruodio 27 d. Lodz (Lenkija). LietuvaLenkija 36:63.

  212 1996 m. gruodio 28 d. Lodz. LietuvaRusija 71:88.

  Pabaltijos varybose pirmos

  Lietuvos jauni rinktin 1997 m. pradjo Estijoje, Pa bal tijo ali turnyre. La-

  bai atkakliose rungtynse veikusios Latvij, kiek len-gviau Estij, lietuvs laimjo turnyr.

  213 1997 m. kovo 21 d. Tyrva (Estija). LietuvaEstija 82:71.

  214 1997 m. kovo 22 d. Tyrva. LietuvaLatvija 79:78.

  O toliau... neskms Pirma ir skaudiausia ne-sk m patirta per atrankos

  XVIII Europos empionat varybas Rygoje. Umusi sa vo pogrupyje ketvirt viet, Lietuvos rinktin toles-n atrankos etap nepateko.

  Nekaip seksi ms jaunms ir prestiiniame a-tuo ni ali rinktini turnyre Pranczijoje um septint viet.

  215 1997 m. balandio 21 d. Ryga. Lietuva-Vokietija 55:73.

  216 1997 m. balandio 22 d. Ryga. LietuvaLenkija 46:62.

  217 1997 m. balandio 23 d. Ryga.LietuvaSuomija 80:66.

  218 1997 m. balandio 25 d. Ryga. LietuvaLatvija 77:85.

  219 1997 m. gegus 16 d. Rez (Pranczija). LietuvaRusija 52:97.

  1997 m. gegus 17 d. Rez. 220LietuvaVokietija 49:51.

  221 1997 m. gegus 18 d. Rez. LietuvaKroatija 58:59.

  I pasaulio jauni aidyni su sidabro medaliais. Apie Lietuvos jaunsias krepininkes igirdo Japonijoje ir Brazilijoje

  Lietuvos jauns 1998 m. aid naujose vary-bose: pirm kart su-rengt pasaulio jauni aidyni krepinio tur-nyre. Prie tai suaidu-

  si Baltijos ali varybose, kurias laimjo Latvija, Lie-tuvos rinktin skmingai pradjo pasaulio jauni aidynes. Pirm kart jauns aid su Japonijos rinkti-ne ir j nugaljo 69:65.

  Kad ir pralaimjo JAV rinktinei, lietu vaits pateko varyb ketvirtfinal. ia Lietuvos krepininks pir-m kart imgino jgas su varovmis i Brazilijos. Lietuvs laimjo ias svarbias rungtynes ir nueng pusfinal. Pusfinalio rungtyns su gerai pastama var-ove Baltarusijos rinktine nebuvo lengvos, bet ms merginos buvo pranaesns. Tik finalo rungtynse nu-sileido Rusijos krepininkms ir tapo sidabrine aidy-ni ekipa.

  Lietuvos rinktinje aid: Sandra Baliutaviit, Aura Bimbait, Orinta Kavaliauskait, Sigita Malerait, Iveta Marauskait, Rima Margeviit, Kristina Palaimait, Birut Paulauskait, Kristina Ruktelyt, Milda Saulit, Sandra Valuyt, Sandra Vik ryt. Treneriai Algirdas Budnas, Dalia Jurkonyt.

  222 1998 m. kovo 21 d. Vilnius. LietuvaEstija 88:54.

  223 1998 m. kovo 22 d. Vilnius. LietuvaLatvija 69:70.

  224 1998 m. liepos 10 d. Maskva. LietuvaJaponija 69:65.

  225 1998 m. liepos 11 d. Maskva. LietuvaJAV 64:80.

  226 1998 m. liepos 12 d. Maskva. LietuvaPranczija 57:36.

  227 1998 m. liepos 14 d. Maskva. LietuvaBrazilija 59:56.

  228 1998 m. liepos 15 d. Maskva. LietuvaBaltarusija 71:65.

 • 283

  234 1999 m. rugpjio 27 d. Sandrija (Italija). LietuvaItalija 75:45.

  235 1999 m. rugpjio 28 d. Sandrija. LietuvaVengrija 63:60.

  236 1999 m. rugpjio 29 d. Sandrija. LietuvaBosnija ir Hercegovina 65:31.

  Lietuvos rinktin antr kart tarp pajgiausi emyno komand

  Lietuvos jauni rink tin 2000 m. pradjo klotingai: laimjo Pabaltijo ali turny-r. O paskui ekijoje vyku-siose Europos empionato

  atrankos varybose pusfinalyje tarp ei rinktini um trei viet ir gavo tei s aisti XIX Europos empio nato baigiamajame etape.

  237 2000 m. kovo 17 d. Ryga. LietuvaEstija 78:62.

  238 2000 m. kovo 19 d. Ryga. LietuvaLatvija 67:61.

  229 1998 m. liepos 16 d. Maskva. LietuvaRusija 48:72.

  1998 m. gruodio 27 d. Vilnius. 230Lietuvavedija 69:51.

  231 1998 m. gruodio 28 d. Vilnius. Lietuvavedija 64:43.

  Treias mginimas patekti Europos empionat

  1999 m. svarbs tuo, kad Lietuvos jauns en g ings-nel XIX Europos empiona-to baigiamj varyb link:

  atrankos varyb pogrupyje u m pirm viet ir pate ko kit atrankos etap.

  O met pradioje Lie tu vos rinktin laimjo ir Bal-tijos ali varybas.

  232 1999 m. kovo 19 d. Tartu (Estija). LietuvaLatvija 106:46.

  233 1999 m. kovo 20 d. Tartu. LietuvaEstija 67:42.

  2000 m. Lietuvos jauni rinktin Europos empionato atidarymo ventje. I kairs: S. Valuyt, L. Kiyt, O. Kavaliauskait, A. Bimbait, D. Gulbinait, A. Perednyt, S. Malerait, S. Vikryt, O. Giedrimait, E. ulit, G. Maeikait, K. esnaviit

 • 284

  Toki pat medali siek ir kita maojo finalo da-lyv Lenkijos rinktin. J lietuvs jau buvo vei-kusios pogrupio rungtynse (72:67). Bet maajame finale ms jaunms jg neuteko. Jos pirm kart Europos empionate um toki aukt viet. Kal-bant apie ms jauni aun aidim daug kart bt galima tarti odius pirm kart: pirm kart aid ketvirtfinalyje, pusfinalyje, pirm kart savo aidimu ir uimta vieta isikovojo teis aisti pasau-lio empionate.

  2000 m. Lietuvos rinktinje aid: A. Bimbait, K. es naviit, O. Gedrimait, D. Gulbinait, O. Ka va liauskait, L. Kiyt, S. Malerait, G. Ma eikait, A. Perednyt, E. ulit, S. Valuyt, S. Vik ryt.Treneriai V. Maziliauskas, Z. Rakauskien.

  244 2000 m. liepos 14 d. Cetnevas (Lenkija). LietuvaPranczija 79:65.

  245 2000 m. liepos 15 d. Cetnevas. LietuvaLenkija 72:67.

  246 2000 m. liepos 16 d. Cetnevas. LietuvaJugoslavija 50:60.

  239 2000 m. balandio 17 d. Olomoucas (ekija). LietuvaVengrija 72:53.

  240 2000 m. balandio 18 d. Olomoucas. LietuvaSuomija 62:55.

  241 2000 m. balandio 19 d. Olomoucas. LietuvaBelgija 80:61.

  242 2000 m. balandio 20 d. Olomoucas. LietuvaLatvija 63:78.

  243 2000 m. balandio 21 d. Olomoucas. Lietuvaekija 53:74.

  Lietuvs arti Europos empionato medali. Pirm kart pasaulio empionato dalyvs

  Antras kartas varantis su pajgiausiomis Senojo e-myno ali rinktinmis buvo visai kitoks negu pirmas. Lietuvos rinktin jau buvo

  lygiavert varov. Pogrupio rungtynse nugalju-sios Pranczij, Lenkij, Slovakij, Lietuvos jauns pateko ketvirtfinal. ia jos buvo pajgesns u var-oves i Graikijos ir prasibrov empionato pusfi-nal. Pusfinalio varovs galingos ekijos rinktins veikti nepavyko. Bet buvo liks maasis finalas ir galimyb pirm kart gauti bronzos medalius.

  2000 m. Lietuvos jauni rinktin um Europos empionate ketvirt viet. I kairs stovi: trener Z. Beinoraviit-Rakauskien, K. esnaviit, D. Gulbinait, O. Kavaliauskait, S. Malerait, A. Perednyt, E. ulit, treneris V. Maziliauskas, vadovas A. Ivaauskas; sdi: gydytoja J. ekuolien, S. Vikryt, O. Gedrimait, A. Bimbait, L. Ki yt, R. Ruktelyt, S. Valuyt

 • 285

  247 2000 m. liepos 17 d. Cetnevas. LietuvaRusija 51:70.

  248 2000 m. liepos 19 d. Cetnevas. LietuvaSlovakija 84:71.

  249 2000 m. liepos 20 d. Cetnevas. LietuvaGraikija 72:57.

  250 2000 m. liepos 21 d. Cetnevas. Lietuvaekija 39:66.

  251 2000 m. liepos 23 d. Cetnevas. LietuvaLenkija 44:75.

  Prie V pasaulio jauni mergin empionat, vy-kus ekijoje, Lietuvos jauns aid dviejuose turny-ruose: Baltijos ali ir Lenkijoje surengtame Baltic Cup turnyre. Abiejuose ms krepininks um antras vietas.

  252 2001 m. kovo 17 d. Vilnius. LietuvaEstija 92:76.

  253 2001 m. kovo 18 d. Vilnius. LietuvaLatvija 47:97.

  254 2001 m. birelio 16 d. Gdyn (Lenkija). LietuvaLenkija 83:79.

  255 2001 m. birelio 17 d. Gdyn. LietuvaRusija 73:82.

  256 2001 m. birelio 18 d. Gdyn. LietuvaRumunija 84:50.

  Pasaulio empionato pirmas rungtynes Lietuvos jauns aid su JAV rinktine ir pralaimjo. Antros rungtyns su Europos 2000 m. empione Rusija. Jose auniai aidusios lietuvaits beveik nenusileido varovms, bet veikti j nesteng (67:69). Dvie-j pergali pogrupio rungtynse (su Maliu ir Kinija) buvo maa, norint patekti tarp stipriausij. Reikjo aisti dl 58 vietos. Pralaimjusi abejas paskutines rungtynes, Lietuvos jauni rinktin um V pasaulio empionate atunt viet. Pasaulio empionmis tapo ekijos krepininks.

  257 2001 m. liepos 14 d. Brno (ekija). LietuvaJAV 71:89.

  258 2001 m. liepos 15 d. Brno. LietuvaRusija 67:69.

  259 2001 m. liepos 16 d. Brno. LietuvaMalis 66:54.

  260 2001 m. liepos 18 d. Brno. LietuvaKinija 78:71.

  261 2001 m. liepos 19 d. Brno. LietuvaBrazilija 74:79.

  262 2001 m. liepos 21 d. Brno. LietuvaPranczija 66:74.

  263 2001 m. liepos 22 d. Brno. LietuvaBrazilija 54:78.

  Prasti metai Lietuvos jaunms 2002 m. pra-sidjo neskme. Pa baltijo ali

  varybose pra lai m jusios abejas rungtynes jos liko paskutins.

  Dar viena, daug skaudesn, neskm per XX Eu-ropos empionato atrankos varybas: pralaimjus visoms savo pogrupio varovms tolesnes atrankos varybas usitrenk durys.

  264 2002 m. kovo 15 d. Hapsalu (Estija). LietuvaLatvija 52:80.

  265 2002 m. kovo 16 d. Hapsalu. LietuvaEstija 62:64.

  266 2002 m. balandio 17 d. Dubrovnikas(Kroatija). LietuvaSuomija 52:60.

  267 2002 m. balandio 18 d. Dubrovnikas. Lietuvavedija 86:90.

  268 2002 m. balandio 19 d. Dubrovnikas. LietuvaGraikija 57:63.

  269 2002 m. balandio 20 d. Dubrovnikas. LietuvaKroatija 61:68.

  270 2002 m. balandio 21 d. Dubrovnikas. LietuvaIzraelis 54:82.

  V viesesni metai Lietuvos jauni rinktin 2003 m. pradjo pergale Baltijos jros

  jauni aidyni krepinio varybose. Rengdamasi Eu-ropos olimpinio festivalio krepinio varyboms aid trejas rungtynes su vedija. Olimpinio festivalio krep-inio varybose Paryiuje pralaimjo maj final ir um ketvirt viet.

  271 2003 m. birelio 20 d. iauliai. LietuvaVokietija 169:14.

  272 2003 m. birelio 21 d. iauliai. LietuvaEstija 77:83.

  273 2003 m. birelio 22 d. iauliai. LietuvaLatvija 68:54.

 • 286

  2003 m. Lietuvos jauni rinktin. I kairs stovi: treneriai S. aliabartis, . Mikalauskait, I. Levinskien, M. Navickait,G. Lukyt, G. Kirstukait, L. Povilonyt, R. Labanauskait, S. Udavinyt, I. Kalnutyt, I. ulskut, A. Girtautait, L. Ra ku tyt, fizinio rengimo treneris V. Vlasenka, gydytoja J. ekuolien; klpo: T. Pilvykait, E. Bruklyt, R. Leniauskait, K. Jo nikyt, K. Adomaviit

  274 2003 m. liepos 17 d. Anykiai. Lietuvavedija 72:62.

  275 2003 m. liepos 18 d. Anykiai. Lietuvavedija 67:66.

  276 2003 m. liepos 19 d. Anykiai. Lietuvavedija 71:50.

  277 2003 m. liepos 27 d. Paryius. LietuvaSuomija 100:68.

  278 2003 m. liepos 28 d. Paryius. LietuvaLatvija 67:60.

  279 2003 m. liepos 29 d. Paryius. LietuvaSlovakija 56:70.

  280 2003 m. liepos 30 d. Paryius. LietuvaBaltarusija 56:86.

  Europos empionato atrankos varybose Anykiuose pirmoji klitis

  Atrankos varyb XXI Eu-ropos empio nato baigia-mj etap vieno pogrupio komandos aid Anyk-iuose. Tarp ei rinktini

  umusios trei viet Lietuvos jauns pateko toles-nes atrankos var ybas.

  281 2003 m. rugpjio 6 d. Anykiai. LietuvaAirija 84:54.

  282 2003 m. rugpjio 7 d. Anykiai. LietuvaEstija 85:62.

  283 2003 m. rugpjio 8 d. Anykiai. LietuvaSuomija 78:50.

  284 2003 m. rugpjio 9 d. Anykiai. LietuvaLatvija 59:60.

  285 2003 m. rugpjio 10 d. Anykiai. LietuvaUkraina 54:85.

  286 2003 m. gruodio 12 d. Alytus. LietuvaBaltarusija 54:51.

  Savo sienos nepadjo Pusfinalio atrankos XXI Europos empionat var-

  ybos vl buvo surengtos Anyk iuose. miest prie garsiojo Puntuko suvaiavo daug paj gesns varovs negu prie metus. Lietuvos jaunms n viena i j ne-nusileido. XXI Europos empionato baigiamsias varybas ms merginos nenuvaiavo, nors met pra-dia blogo ne adjo: ms jauns buvo pajgiausios Baltijos ali var ybose.

  287 2004 m. kovo 11 d. Vilnius. LietuvaEstija 88:79.

  288 2004m. kovo 13 d. Vilnius. LietuvaLatvija 57:46.

  2004 m. balandio 14 d. Anykiai. 289LietuvaKroatija 64:71.

  290 2004 m. balandio 15 d. Anykiai. LietuvaLatvija 60:65.

 • 287

  2004 m. balandio 16 d. 291 Anykiai. LietuvaRusija 66:80.

  292 2004 m. balandio 17 d. Anykiai. LietuvaUkraina 83:91.

  293 2004 m. balandio 18 d. Anykiai. LietuvaBaltarusija 56:72.

  Baltijos ali varybose pajgiausios

  Atrod, kad jau tradicija tapo Lietuvai laimti Pa-baltijo ir Baltijos ali

  jauni varybas. Ta tradi cija ilaikyta ir 2005 m. Ketu-ri rinktini Baltijos ali varybose ms jauns vei-k visas varoves.

  294 2005 m. liepos 1 d. Estija. LietuvaLatvija 61:50.

  295 2005 m. liepos 2 d. Estija. LietuvaEstija 68:44.

  2005 m. liepos 3 d. Estija. 296LietuvaSuomija 64:47.

  Vl galimyb varytis su stipriausiomis

  Kai baigiamosiose Eu ro-pos empionato var y bo-se buvo leista daly vau ti

  16-ai ko man d, rungtyniauti dl XXII Senojo e my no empionato apdo vanojim buvo pakviesta ir Lietuvos jauni rinktin. Prie empionat lietuvs aid Anyk-iuose keturi komand turnyre ir um antr viet.

  297 2005 m. liepos 22 d. Anykiai. LietuvaLenkija 61:65.

  298 2005 m. liepos 23 d. Anykiai. LietuvaBaltarusija 72:67.

  299 2005 m. liepos 24 d. Anykiai. LietuvaLatvija 69:58.

  Pergalingos 300-osios rungtyns Europos empionate

  Jubiliejines 300-sias tarp valstybines rungtynes Lie tu vos jauni rinktin aid XXII Europos em-

  pionate. Tos rungtyns buvo skmingos ms jau-nms: merginos garbingai baig trei imt rungtyni ir pasiek pirm pergal tame emyno empionate. Treij imt tarpvalstybini rungtyni Lietuvos jau-ni rinktin suaid per devynerius metus.

  XXII Europos empionate Lietuvos jauns lentels viduryje

  Antrosiose empionato rung tynse nedaug nusi-leidusi Rusijos krepinin-kms, paskui nugaljusi

  bulga res, Lietuvos rinktin aid ketvirt finalio grupje. De ja, ia pralaimjus visoms trims savo varovms, teko aisti dl 58 vietos. Paskutinse rungtynse Lie-

  tu vos krepininks veik Slo vakijos rinktin ir um septint viet. empione tapo Serbijos ir Juodkalnijos rinktin.

  300 2005 m. rugpjio 5 d. Budapetas. LietuvaKroatija 67:60.

  301 2005 m. rugpjio 6 d. Budapetas. LietuvaRusija 62:63.

  302 2005 m. rugpjio 7 d. Budapetas. LietuvaBulgarija 66:57.

  303 2005 m. rugpjio 8 d. Budapetas. LietuvaPranczija 29:68.

  304 2005 m. rugpjio 10 d. Budapetas. LietuvaSlovakija 39:49.

  305 2005 m. rugpjio 11 d. Budapetas. Lietuvaekija 68:72.

  306 2005 m. rugpjio 13 d. Budapetas. LietuvaRusija 57:74.

  307 2005 m. rugpjio 14 d. Budapetas. LietuvaSlovakija 61:53.

  XXII Europos empionate dviem laipteliais aukiau

  2006-uosius Lietuvos jau -ns pradjo pergale Pabal-tijo ali varybose. Euro-pos empionate Ispa nijoje,

  tik kart suklupusi pogrupio varybose, Lietuvos rink-tin pateko ketvirtfinal. ia kiek neti ktai pralai-mjo vedijai, kuri tame empionate ai d puikiai (laimjo bronzos medalius), paskui Serbijai ir Juod-kalnijai ir pusfinal kelio neprasiskyn. Laimjusi abejas rungtynes dl 58 vietos, Lietuvos jauni rink-tin um penkt viet ir gavo teis aisti pasaulio empionate. XXIII Europos empionat laimjo Ispa-nijos rinktin.

  308 2006 m. birelio 16 d. Ryga. LietuvaEstija 67:65.

  309 2006 m. birelio 18 d. Ryga. LietuvaLatvija 74:52.

  310 2006 m. birelio 24 d. Anykiai. LietuvaSuomija 90:63.

  311 2006 m. birelio 25 d. Anykiai. LietuvaUkraina 74:54.

  312 2006 m. liepos 21 d. Tenerif (Ispanija). LietuvaGraikija 57:45.

  313 2006 m. liepos 22 d. Tenerif. LietuvaBelgija 70:65.

 • 288

  314 2006 m. liepos 23 d. Tenerif. LietuvaPranczija 65:73.

  315 2006 m. liepos 25 d. Tenerif. Lietuvavedija 44:45.

  316 2006 m. liepos 26 d. Tenerif. LietuvaBulgarija 80:63.

  317 2006 m. liepos 27 d. Tenerif. LietuvaSerbija ir Juodkalnija 49:76.

  318 2006 m. liepos 29 d. Tenerif. LietuvaVengrija 72:47.

  319 2006 m. liepos 30 d. Tenerif.LietuvaPranczija 73:68.

  2007-ieji Europos ir pasaulio empionat metai. Kokie jie buvo?

  Truput dau giau nei per m-nes aisti dvejo se auk-iausio ran go oficialiose var ybose Euro pos ir pa-saulio empionatuose u-

  davinys sunkokas. Nelengva buvo ir ms jaunosioms krepininkms. Rengdamasi svarbiausioms varyboms Lietuvos rinktin aid turnyre Paryiuje, Vilniuje.

  320 2007 m. birelio 7 d. Paryius. Lietuvaekija 73:81.

  321 2007 m. birelio 8 d. Paryius. LietuvaRusija 67:77.

  322 2007 m. birelio 9 d. Paryius. LietuvaVokietija 59:77.

  323 2007 m. birelio 10 d. Paryius. LietuvaKroatija 70:69.

  324 2007 m. birelio 17 d. Vilnius. LietuvaLatvija 65:58.

  Europos empionate deimta vieta

  Serbijoje vykusio XXIV e-myno empionato pra dia ms jaunms buvo prasta:

  pralaimtos pirmos dvejos rungtyns. Bet nugaljusi treij pogrupio varov Bulgarij, ms rinktin pa-teko ketvirtfinal. ia lauk dar trejos rungtyns.

  Ir ketvirtfinalyje laimtos tik vienos rungtyns ms krepininkms neleido patekti tarp stipriausi atuoni komand. Teko varytis dl 912 vietos. Nugaljusios Turkijos krepininkes, msiks um empionate deimt viet tarp eiolikos rinktini. Eu-ropos empions titul laimjo Serbija.

  325 2007 m. birelio 29 d. Novi Sadas (Serbija). LietuvaRusija 73:81.

  326 2007 m. birelio 30 d. Novi Sadas. LietuvaPranczija 56:95.

  327 2007 m. liepos 1 d. Novi Sadas. LietuvaBulgarija 75:64.

  328 2007 m. liepos 3 d. Novi Sadas. LietuvaIspanija 60:69.

  329 2007 m. liepos 4 d. Novi Sadas. LietuvaSlovakija 53:79.

  330 2007 m. liepos 5 d. Novi Sadas. Lietuvaekija 77:68.

  331 2007 m. liepos 7 d. Novi Sadas. LietuvaTurkija 76:65.

  332 2007 m. liepos 8 d. Novi Sadas. LietuvaSlovakija 50:72.

  VII pasaulio empionate Slovakijoje ms jau-nms seksi dar prasiau: laimjusios tik vienas rung-tynes i atuoni aist, jos aplenk tik keturias rink-tines ir um dvylikt viet. Pasaulio empione tapo JAV rinktin.

  Pasaulio empionate dvyliktoji vieta

  Nors ir Europos, ir pasaulio empionatuose uimtos ne-auktos vietos, Lietuvos jau-

  ni rinktinei dalyvavimas tokio rango varybose, gyta teis aisti su pajgiausiomis Senojo emyno ir pasau-lio ali rinktinmis, buvo ms krepinio, jauni mergin krepinio pripainimas. Juolab Lietuvos jau-ni krepinio horizonte rykjo viesos spinduliai.

  333 2007 m. liepos 26 d. Bratislava (Slovakija). LietuvaDramblio Kaulo krantas 84:33.

  334 2007 m. liepos 27 d. Bratislava. LietuvaKinija 48:67.

  335 2007 m. liepos 28 d. Bratislava. LietuvaJAV 50:90.

  336 2007 m. liepos 30 d. Bratislava. LietuvaSlovakija 46:74.

  337 2007 m. liepos 31 d. Bratislava. LietuvaKorja 81:93.

  338 2007 m. rugpjio 1 d. Bratislava. LietuvaIspanija 46:69.

  339 2007 m. rugpjio 3 d. Bratislava. LietuvaBrazilija 64:77.

  340 2007 m. rugpjio 4 d. Bratislava. LietuvaKinija 68:73.

 • 289

  348 2008 m. liepos 11 d. Vilnius. LietuvaPranczija 56:72.

  349 2008 m. liepos 12 d. Vilnius. LietuvaSuomija 88:67.

  XXV Europos empionat Lietuvos jauns pradjo gerokai igsdindamos savo varoves: per ketverias rungtynes i eils buvo kur kas pranaesns u savo varoves. Tik penktosiose, aidiant su empionato eimininke Slovakija, varovs ilgai nenorjo nusi-leisti. Bet lietuvaits pasiek savo laimjo rungty-nes 55:52.

  Finalas. Europos empionato aukso medali siek Lietuvos ir Rusijos rinktins. Pirmas klinys suaistas auniai: lietuvaits pirmavo 22:13. Bet antrasis... Per antr klin varovs beveik visai panaikino buvus Lietuvos rinktins pranaum. Suaidus pus rungty-ni 31:30. Vl reikjo pradti visk nuo pradios. Ir ia ms liepaii meistrikumas ir valia buvo vires-ni. Per trei klin gijus dar keturi tak pranaum (19:15), per ketvirt pridjus dar tak (13:12), finalo rungtyns laimtos 63:57.

  Per finalo rungtynes Lietuvos rinktinei takus pel-n: A. Rinkeviit 27, M. Salopova 15, G. Saugait 11, E. iknit 6, G. Gurauskait 4. Lietuvait Auri-m Rinkeviit irinkta naudingiausija XXV Euro-pos jauni empionato aidja.

  Laimtas Europos empionatas, laimti aukso me-daliai, laimta pagarba ir pripainimas ne tik Lietuvoje, bet ir visame Senajame emyne. Dar kart pagarsintas Lietuvos vardas, dar kart ms gimtins vliava ple-vsavo ant aukiausio empionato laimtoj stiebo.

  Lietuvos jauns Europos empions

  2008-j vasar didio ji ven t atjo ir Lietuvos jauni mergin gatv! Lie -

  tu vos mergin rinktin pirm kart laimjo Europos empionat. Ir laimjo ne bet kaip, o ijusios i krep-inio aikts pakeltomis galvomis po vis Europos empionate aist atuoneri rungtyni.

  Jau rengimosi empionatui metu Lietuvos jauni aidimas ir tarpvalstybini rungtyni rezultatai vai-riuose turnyruose adjo giedr svarbiausiose met varybose emyno empionate. Ypa spdinga buvo pergal Paryiaus turnyre aidiant ne su Euro-pos komandomis.

  341 2008 m. birelio 19 d. Paryius. LietuvaKroatija 70:44.

  342 2008 m. birelio 20 d. Paryius. LietuvaLenkija 67:58.

  343 2008 m. birelio 21 d. Paryius. LietuvaJAV 117:80.

  344 2008 m. birelio 22 d. Paryius. LietuvaAustralija 90:59.

  345 2008 m. birelio 26 d. Pranczija. LietuvaTurkija 72:76.

  346 2008 m. birelio 27 d. Pranczija. LietuvaRumunija 79:62.

  347 2008 m. birelio 28 d. Pranczija. LietuvaAustralija 44:58.

  2008 m. Aukso medaliai lietuvms. I kairs: R. Kumpien, K. Alminait, G. Paugait, M. Kvedaraviit, D. Ubartas, I. Visgaudait, E. Vitkut, A. Rinkeviit, G. Maionyt, M. Solopova, E. iknit, G. Gurauskait, L. Pikit, N. Kregdien

 • 290

  2008 m. Auksins mergaits gimtinje. I kairs pirmoje eilje: G. Maionyt, M. Kvedaraviit, I. Visgaudait, M. Solopova, G. Gurauskait, A. Rinkeviit, R. Kumpien; antroje eilje: vadovas V. Kuzminskas, G. Paugait, L. Pikit, E. ik nit, E. Vitkut, E. Taraseviit, K. Alminait, gydytoja A. Kajnien. Trksta treners N. Kre g diens

  Lietuvos jauni rinktinje aid ir pirmj kart Europos empioni auksu pasipuo: Kristina Alminait, Giedr Garkauskait, Mant Kvedaraviit, Gintar Maionyt, Giedr Paugait, Lina Pikit, Aurim Rinkeviit, Marina Solopova, Egl iknit, Egl Taraseviit, Inesa Visgaudait, Egl Vitkut.Treneriai Ramun Kumpien, Nijol Kregdien, Dalius Ubartas.

  350 2008 m. liepos 17 d. Nitra (Slovakija). LietuvaTurkija 79:56.

  351 2008 m. liepos 18 d. Nitra. LietuvaLenkija 73:61.

  352 2008 m. liepos 19 d. Nitra. LietuvaItalija 69:55.

  353 2008 m. liepos 21 d. Nitra. LietuvaUkraina 71:52.

  354 2008 m. liepos 22 d. Nitra. LietuvaSlovakija 55:52.

  355 2008 m. liepos 23 d. Nitra. Lietuvaekija 69:61.

  2008 m. Lietuvos jauni rinktins trener Ramun Kumpien. alia trener N. Kregdien

  356 2008 m. liepos 25 d. Nitra. LietuvaPranczija 68:45.

  357 2008 m. liepos 26 d. Nitra. LietuvaRusija 63:57.

 • 291

  Lietuvos jauni mergin rinktin 19512008 m. aid 357 tarpvalstybines rungtynes, i kuri 199 lai-mjo (56 proc.) ir dvejas suaid lygiosiomis.

  Lietuvos jauni rinktins vyr. trener R. Kumpie-n: Lietuvos jauni rinktins laimtas Europos em-pions titulas, prajus vienuolikai met po Lietuvos moter krepinio rinktins triumfo Europos empio-nate, vl privert Europ prabilti apie Lietuvos krep-in, Lietuv.

  Nors 2008 m. emyno empionate ms jauns laimjo visas rungtynes, kelias iki Europos aukso ne-buvo lengvas. Jo pradia siek 2006 metus, kai Lietu-vos jaunuts pirm kart laimjo Europos empionato bronzos medalius.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  rungtyniProc.

  1 Latvija 63 35 60

  2 Rusija 58 23 40

  3 Estija 52 41 79

  4 Ukraina 11 4 36

  5 Suomija 11 10 91

  6 Baltarusija 10 5 50

  7 ekija 10 2 20

  8 vedija 9 6 67

  9 Slovakija 9 3 33

  10 Pranczija 9 4 44

  11 Lenkija 9 4 44

  12 Bulgarija 8 4 50

  72 lentel. alys, su kuriomis Lietuvos jauni mergin rinktin aid daugiausia rungtyni 19512008 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  rungtyniProc.

  13 Vokietija 7 1 14

  14 Rumunija 7 4 57

  15 Kroatija 7 4 57

  16 Turkija 6 4 67

  17 Vengrija 5 3 60

  18 Jugoslavija 5 0 0

  19 Graikija 5 3 60

  20 Brazilija 4 1 25

  21 Gruzija 4 2 50

  22 JAV 4 1 25

  23 Armnija 4 4 100

  24 Italija 4 3 75

  Viena i prieasi, leidusi laimti Europos jau-ni empionat Lietuvos treneri gebjimas pareng-ti labai geras krepininkes: per ketverius metus i 35 pretendeni Lietuvos rinktin buvo atrinktos 14 ge-riausi, parengt ir rungtyniaujani Lietuvoje.

  Kita prieastis: mums, rinktins treneriams, pavyko sukurti darni komand, ger aplink, kurioje vyra-vo visiems inomas, paprastas, bet ypa veiksmingas principas Vienas u visus, visi u vien!.

  Diaugiams rodiusios, kad galime laimti pa-ias svarbiausias tarptautines varybas. Tikime, kad geriausios Lietuvos jaunosios krepininks jau arti-miausiais metais papildys Lietuvos moter rinktin, pads jai siekti pergali Europos, pasaulio empiona-tuose, olimpini aidyni krepinio varybose.

 • 292

  LIETUVOS JAUNUI BERNIUK (1516 MET) KREPINIO RINKTINS KELIAS (19592008 M.)

  8 1961 m. gegus 1 d. Leningradas. LietuvaLatvija 56:35.

  9 1961 m. gegus 2 d. Leningradas. LietuvaEstija 67:49.

  Metams prajus ketvirtajame Sports taurs turnyre Lietuvos jaunui rinktin niekam neuleido pirmos vietos.

  Rinktinje aid: G. Karulinas, V. Kavolinas, E. Kriinas, V. Lukoius, K. Lukoinas, O. Moisejenka, A. Narkeviius, A. Radenka, J. Senkus, A. ileika.Treneris R. Sargnas.

  10 1962 m. gegus 1 d. Vilnius. LietuvaEstija 80:29.

  11 1962 m. gegus 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 64:51.

  12 1962 m. gegus 3 d. Vilnius. LietuvaLatvija 51:38.

  Lietuvos jaunui rinktinei 19631967 m. laiko-tarpiu nepavyko nugalti tradicinse Sports laikra-io taurs varybose, nors 1965 ir 1966 m. buvo arti to (uimta antra vieta).

  13 1963 m. vasario 22 d. Ryga. LietuvaRusija 31:40.

  14 1963 m. vasario 23 d. Ryga. LietuvaEstija 35:23.

  15 1963 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 34:43.

  16 1964 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 25:25.

  17 1964 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaEstija 33:47.

  18 1964 m. balandio 12 d. Talinas. LietuvaRusija 43:51.

  19 1965 m. balandio 17 d. Leningradas. LietuvaEstija 52:32.

  20 1965 m. balandio 18 d. Leningradas. LietuvaLatvija 38:59.

  Lietuvos jaunui berniuk rinktin pirm kart suburta 1959 m. aisti Pabaltijo ali ir Leningrado (Rusijos) rinktini varybose dl Latvijos laikraio Sports taurs.

  Nors jaunui rinktin, praddama rayti savo is-torij, pirmas rungtynes laimjo, startas tose varybo-se nebuvo labai skmingas: i trej rungtyni laimtos vienos, uimta treia vieta.

  1 1959 m. balandio 3 d. Ryga. LietuvaEstija 41:24.

  2 1959 m. balandio 4 d. Ryga. LietuvaRusija 32:34.

  3 1959 m. balandio 5 d. Ryga. LietuvaLatvija 44:61.

  Pirmojoje Lietuvos jaunui berniuk rinktinje 1959 m. aid: R. Eimuntas, E. Kalad, V. Kamarauskas, A. Kazlauskas, S. Kondraka, E. Marknas, V. Mikuckis, E. Morknas, E. Zaiurinskas, G. intelis.Treneris A. Gelaius.

  Po met antrosiose varybose dl Sports taurs Lietuvos jaunui rinktin pakilo viena vieta aukiau: pralaimjusi rungtynes Latvijai (33:35), kitus varovus nugaljo tikinamai ir um antr viet.

  4 1960 m. balandio 8 d. Talinas.LietuvaLatvija 33:35.

  5 1960 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaEstija 61:36.

  6 1960 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaRusija 59:34.

  Ir jaunui rinktin geriausia

  Treios varybos dl Sports taurs buvo labai sk mingos Lietuvos rinktinei. Gra us ai-

  dimas ir aikus pra naumas aidiant su vi sais varo-vais teik daug diau gsmo minui ne tik Lietuvos, bet ir kit ali kre pinio mgjams. Msikiai buvo pirmi.

  Rinktinje aid: O. Moisejenka, M. Paulauskas,A. Radenka, R. Salys, R. Sliauskas, Ste po nka, A. ileika, Tarabilda.Treneris Vladas Knaius.

  7 1961 m. balandio 30 d. Leningradas. LietuvaRusija 50:34.

 • 293

  37 1971 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 50:30.

  38 1971 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 45:46.

  39 1971 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 66:59.

  40 1971 m. lapkriio 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 61:64.

  41 1971 m. lapkriio 8 d. Ryga. LietuvaLatvija 76:70.

  Lietuvos jaunui rinktinje 1971 m. aid: M. Arlauskas, G. Chmieliauskas, V. Ga sinas, V. Javorskis, D. Milius, V. Palionis, K. Petronaitis, R. Riys, A. Scinskas, V. Tarolis.Treneris A. Rakauskas.

  Ms jaunuiai ir kit varyb laimtojai

  Tradicinse varybose dl Latvijos laikraio Sports taurs 1972 ir 1973 m. ms

  krepinio atalynas um antr viet. 1972 m. Kaune pirm kart surengtas keturi ali rinktini turnyras. Jame, be Pabaltijo ali rinktini, dalyvavo ir Gruzijos jaunieji krepininkai. Lietuvos rinktin tame turnyre aid savo pirmas rungtynes su varovais i Gruzijos. Kauno turnyr laimjo Lietuvos jaunui rinktin. Ji lai-mjo ir 1974 m. Sports laikraio taurs varybas.

  1972 m. kovo 9 d. Talinas. 42LietuvaRusija 55:38.

  43 1972 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 46:56.

  44 1972 m. kovo 11 d. Talinas. LietuvaEstija 45:38.

  45 1972 m. lapkriio 6 d. Kaunas. LietuvaLatvija 76:58.

  46 1972 m. lapkriio 7 d. Kaunas. LietuvaEstija 69:61.

  47 1972 m. lapkriio 8 d. Kaunas. LietuvaGruzija 75:29.

  48 1973 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 52:40.

  1973 m. gegus 8 d. Leningradas. 49LietuvaRusija 56:54.

  50 1973 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 46:65.

  21 1965 m. balandio 19 d. Leningradas. LietuvaRusija 34:31.

  22 1966 m. balandio 15 d. Panevys. LietuvaEstija 37:39.

  23 1966 m. balandio 16 d. Panevys. LietuvaLatvija 56:67.

  24 1966 m. balandio 17 d. Panevys. LietuvaRusija 31:31.

  25 1967 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 50:72.

  26 1967 m. vasario 25 d. Ryga. LietuvaEstija 42:46.

  27 1967 m. vasario 26 d. Ryga. LietuvaRusija 53:63.

  Lietuvos jaunui rinktin vl pajgiausia

  Jaunui rinktin 1968 m. vl nugaljo trij komand varovus ir parve Lietu-

  v Sports laikraio taur. Um antr viet 1970 m., Lietuvos jaunuiai po met vl laimjo taur.

  28 1968 m. balandio 19 d. Talinas. LietuvaRusija 69:52.

  29 1968 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaEstija 59:54.

  30 1968 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 49:36.

  Lietuvos jaunui rinktinje 1968 m. aid: A. Bagdonas, V. Bonkys, A. Budreviius, A. Ivanovas, R. Kanapis, . Liesis, A. Mika, G. Pancerovas, A. Svirskis, G. ilionis.Treneris J. itkeviius.

  31 1969 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 46:40.

  32 1969 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 39:40.

  33 1969 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 43:51.

  34 1970 m. gegus 8 d. Klaipda. LietuvaLatvija 42:44.

  35 1970 m. gegus 9 d. Klaipda. LietuvaRusija 60:48.

  36 1970 m. gegus 10 d. Klaipda. LietuvaEstija 53:55.

 • 294

  51 1974 m. kovo 8 d. Kaunas. LietuvaRusija 78:63.

  52 1974 m. kovo 9 d. Kaunas. LietuvaEstija 79:47.

  1974 m. kovo 10 d. Kaunas. 53LietuvaLatvija 79:44.

  1974 m. Lietuvos jaunui rinktinje aid: S. Butrima, E. Juodis, D. Las kys, A. Lauritnas, G. Mau meviius, G. Ratautas, E. R taviius, R. Stra auskas, G. altis, R. ukeviius.Treneris J. itkeviius.

  Ant nugaltoj garbs pakylos kas antri metai

  Nuolat kintant jaunui rin-ktins sudiai, rezultatai taip pat kinta. 19751978 m. laikotarpiu Lietuvos jau-

  nuiai kas antri metai laimjo Sports laikraio tau-r: 1976 ir 1978 m.

  54 1975 m. balandio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 51:60.

  55 1975 m. balandio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 55:57.

  56 1975 m. balandio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 59:49.

  57 1976 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaLatvija 63:61.

  58 1976 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaEstija 54:53.

  59 1976 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaRusija 56:54.

  60 1977 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 57:58.

  61 1977 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaRusija 88:80.

  62 1977 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaEstija 80:48.

  63 1978 m. balandio 21 d. Kaunas. LietuvaRusija 59:37.

  64 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaEstija 64:57.

  65 1978 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 55:57.

  Naujos varybos, nauji varovai

  Lietuvos jaunui rinktinei uderjo tarpvalstybini rung-tyni 1979 m. Maskvoje su-

  rengtame septyni komand turnyre pirm kart ms jaunuiai aid su kit Europos ali ekoslovakijos, Lenkijos rinktinmis. Lietuvos jaunuiai um ketvir-t viet. Sevastopolyje (Ukraina) vykusiose keturi ko-mand varybose Lietuvos rinktin buvo pirma, o Sports taurs turnyre antra.

  66 1979 m. kovo 15 d. Maskva. LietuvaLatvija 87:83.

  1979 m. kovo 16 d. Maskva. 67LietuvaRusija 78:72.

  68 1979 m. kovo 17 d. Maskva. Lietuvaekoslovakija 67:76.

  69 1979 m. kovo 18 d. Maskva. LietuvaRusija 47:71.

  70 1979 m. kovo 19 d. Maskva. LietuvaRusija 68:69.

  71 1979 m. kovo 20 d. Maskva. LietuvaLenkija 83:73.

  72 1979 m. kovo 23 d. Sevastopolis. LietuvaEstija 56:52.

  73 1979 m. kovo 25 d. Sevastopolis. LietuvaUkraina 70:75.

  74 1979 m. balandio 9 d. Ryga. LietuvaRusija 65:78.

  75 1979 m. balandio 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 79:64.

  76 1979 m. balandio 11 d. Ryga. LietuvaEstija 66:53.

  Tradicija nepaeista Lietuvos jaunuiai vl po met pertraukos laimjo

  Sports taur. Ms rinktinje aid graus brys uoliuk, vliau sutvirtjusi Lietuvos krepinio gi-raitje: A. Sabonis, R. Butautas ir kt.

  77 1980 m. balandio 18 d. Tartu.LietuvaLatvija 80:71.

  78 1980 m. balandio 19 d. Tartu.LietuvaRusija 96:56.

  79 1980 m. balandio 20 d. Tartu.LietuvaEstija 81:71.

 • 295

  1983 m. Lietuvos jaunui rinktin. I kairs stovi: Vilmantas Janknas, Egidijus Kipurys, treneris Eugenijus Milkontas,Ramnas Laurinaitis, Remigijus Krivickas, Erikas Bublys. Pritp: Valdas Miseviius, Saulius Ivanauskas, Ramnas Cvirka, Giedrius Vasilkeviius, Rytis pokauskas

  82 1981 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaRusija 90:107.

  1982 m. balandio 23 d. Kaunas. 83LietuvaEstija 87:63.

  84 1982 m. balandio 24 d. Kaunas. LietuvaRusija 86:70.

  85 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaLatvija 84:78.

  86 1983 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaEstija 94:70.

  87 1983 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 103:71.

  88 1983 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 116:91.

  89 1984 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaRusija 58:56.

  90 1984 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 68:75.

  91 1984 m. balandio 22 d. Talinas. LietuvaEstija 67:70.

  Lietuvos jaunui rinktinje 1980 m. aid: R. Brazdauskis, R. Butautas, G. Daubarius, A. Jasinskas, A. Kar delis, D. Kerbedis, A. Mikelkeviius, D. Pranc keviius, R. Ragauskas, A. Sabonis.Treneris R. Sargnas.

  Po met 1982-aisiais Lietuvos jaunuiai varsi dl Sports taurs. kart atsistojo ant aukiausios garbs pakylos laiptelio (1981 m. buvo um trei viet).

  Lietuvos jaunui rinktinje 1982 m. aid: R. Butkus, R. Cvirka, V. Janknas, E. Karaleviius, L. Kazilionis, R. Knyza, G. Mei linas, A. Pi pi ras.Treneris P. Jefiovas.

  auni buvo Lietuvos jaunui 1983 m. rinktin. Ir dabar, prajus ketviriui amiaus, stebina tos rinkti-ns rezultatyvumas. Trenerio A. Milkonto aukltiniai, aisdami dl Sports taurs, vieninteliai per rungty-nes peln po 104 takus. O per rungtynes su Latvija net 116!

  80 1981 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 66:59.

  81 1981 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaEstija 58:72.

 • 296

  Geri jaunui rinktins metai

  Tai 1985 m. ei rinktini turnyre Taline, visai nedaug nusileid varovams i Bal-

  tarusijos, ms jaunuiai um antr viet. O tradi-cinse varybose laimjo Sports taur.

  1985 m. kovo 6 d. Talinas. 92LietuvaLatvija 104:77.

  93 1985 m. kovo 8 d. Talinas.Lietuva Rusija 88:77.

  94 1985 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaBaltarusija 73:75.

  95 1985 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaEstija 105:48.

  96 1985 m. gegus 10 d. Leningradas. LietuvaRusija 74:51.

  97 1985 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 83:53.

  1985 m. gegus 12 d. Leningradas. 98LietuvaEstija 55:60.

  100-osios rungtyns su artimiausiais kaimynais tradicinse varybose

  Nuo pirm iki im tj Lie-tuvos jaunui rin ktins tarp- valstybini run gtyni bu vo praj... 27-eri metai. im-tosios rungtyns aistos dl

  Sports taurs. Nors rungtyniauta namie, Vilniuje, su gerai pastama varove Latvijos rinktine, jubilieji-ns rungtyns nebuvo skmingos.

  99 1986 m. gegus 10 d. Vilnius. LietuvaEstija 72:64.

  100 1986 m. gegus 11 d. Vilnius. LietuvaLatvija 76:82.

  101 1986 m. gegus 12 d. Vilnius. LietuvaRusija 105:71.

  Ketverius metus neveikiama

  Lietuvos jaunui rin k tin nuo 1987 iki 1991 m. ne tik laimjo visas varybas, ku-

  riose dalyvavo, bet ir n karto nenusileido savo var-ovams: ji nepralaimjo 15 rungtyni i eils. Keturis kartus i eils um pirm viet aisdama dl Sports taurs, laimjo 1989 m. surengt keturi komand turnyr Taline. Tik paskutiniame Sports taurs turny-re um antr viet.

  102 1987 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 64:52.

  103 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 92:56.

  104 1987 m. gegus 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 55:53.

  105 1988 m. gegus 13 d. Talinas. LietuvaRusija 56:51.

  106 1988 m. gegus 14 d. Talinas. LietuvaLatvija 90:63.

  107 1988 m. gegus 15 d. Talinas. LietuvaEstija 88:71.

  108 1989 m. kovo 2 d. Talinas. LietuvaLatvija 94:74.

  109 1989 m. kovo 4 d. Talinas. LietuvaRusija 66:65.

  110 1989 m. kovo 5 d. Talinas. LietuvaEstija 72:66.

  111 1989 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 83:64.

  112 1989 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaRusija 77:53.

  113 1989 m. gegus 13 d. Leningradas. LietuvaEstija 88:62.

  114 1990 m. balandio 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 100:63.

  115 1990 m. balandio 7 d. Klaipda. LietuvaLatvija 79:64.

  116 1990 m. balandio 8 d. Klaipda. LietuvaEstija 109:84.

  Esmini permain metai

  Tokie buvo 1991 m. Paskutin kar t surengtos tradicins var-ybos dl Sports laikraio

  taurs, pradtos rengti naujos Baltijos ali taurs varybos, kurias laimjo ms jaunuiai. Nusities keliai varybas tolimose alyse...

  117 1991 m. kovo 1 d. Talinas. LietuvaBaltarusija 54:51.

  118 1991 m. kovo 3 d. Talinas. LietuvaEstija 62:70.

  119 1991 m. gegus 11 d. Ryga. LietuvaEstija 80:76.

  120 1991 m. gegus 12 d. Ryga. LietuvaLatvija 64:66.

 • 297

  121 1991 m. liepos 17 d. Talinas. LietuvaLatvija 104:58.

  122 1991 m. liepos 19 d. Talinas. LietuvaEstija 89:55.

  Pirm kart varybas JAV

  Lietuvos jaunui rinktin 1991 m. vasar isireng tolim kelion Milvuok

  (JAV), pasaulio jaunj krepinink festival. Jame aid tiek klub komandos, tiek ali rinktins. Lietu-vos jaunuiai, nugalj keturi JAV klub, Brazilijos komandas, Kataro ir Ukrainos rinktines, aid su Melburne Tigers (Australija) klubo komanda ir nusi-leid jai (63:72) turnyre um antr viet.

  123 1991 m. rugpjio 9 d. Milvuokis (JAV). LietuvaKataras 88:54.

  124 1991 m. rugpjio 10 d. Milvuokis. LietuvaUkraina 68:45.

  Metams baigiantis ms jaunuiai laimjo keturi komand turnyr Vilniuje.

  125 1991 m. gruodio 28 d. Vilnius. LietuvaLatvija 100:37.

  126 1991 m. gruodio 29 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 88:45.

  Pirm kart Europos empionato varybose

  Lietuvos jaunui rinktinei 1992 m. svarbs metai. Ji pirm kart aid Europos

  empionato varybose. Tai buvo pirmas empionato etapas pogrupio varybos. Buvo domu ir atsakinga. Todl dar iki empionato atrankos pradios ms jau-nuiai aid kelet tarpvalstybini rungtyni su savo bendraamiais.

  127 1992 m. gegus 2 d. Talinas. LietuvaEstija 92:36.

  128 1992 m. liepos 16 d. Vesnia (Lenkija). LietuvaLenkija 105:78.

  129 1992 m. liepos 17 d. Vesnia. LietuvaLenkija 98:61.

  1992 m. liepos 18 d. Vesnia. 130LietuvaLenkija 108:68.

  Ketverios rungtyns keturios pergals

  Suaidusi dar kelet rung-tyni su Leningrado rinkti-ne, Sirijos vyr rinktine,

  Lietuvos jaunui rinktin laik pirm, labai svarb egzamin. Europos jaunuiai jau dvy li kt kart rung-tyniavo emyno em pio nato varybose, Lietuvos jau-nuiai tokio masto varybose aid pirm kart.

  Lietuvos jaunui rinktin XII Europos empionato pirm atrankos etap prajo be didesnio vargo: buvo pajgesni u visas keturias pogrupio varoves. Tada lauk antrasis atrankos etapas.

  131 1992 m. rugpjio 12 d. Torhautas (Belgija). LietuvaIslandija 93:65 (39:29).

  132 1992 m. rugpjio 14 d. Torhautas. LietuvaAnglija 88:60 (49:37).

  133 1992 m. rugpjio 15 d. Torhautas. LietuvaKipras. 93:45 (48:66).

  134 1992 m. rugpjio 16 d. Torhautas. LietuvaBelgija 77:68.

  Manheimo turnyre antra vieta

  Prie antrj Europos em -pionato atrankos eta p pus-final (jis vyko Lietuvoje,

  Pane vyje) Lietuvos jau nuiai dalyvavo stam biame, pripaintame Manheimo (Vokietija) turnyre, kuriame varsi 16 ali rinktins. Ms krepininkai, laimj eerias rungtynes i septyneri (finale iek tiek nusi-leido JAV rinktinei), um antr viet.

  135 1993 m. balandio 13 d. Manheimas(Vokietija). LietuvaPranczija 91:80.

  136 1993 m. balandio 14 d. Manheimas. LietuvaItalija 101:65.

  137 1993 m. balandio 15 d. Manheimas. LietuvaBulgarija 107:56.

  138 1993 m. balandio 16 d. Manheimas. LietuvaLenkija 91:70.

  139 1993 m. balandio 18 d. Manheimas. LietuvaTurkija 53:47.

  140 1993 m. balandio 19 d. Manheimas. LietuvaGraikija 81:61.

  141 1993 m. balandio 20 d. Manheimas. LietuvaJAV 92:95.

  Lietuvos jaunuiai tarp pajgiausi Europos ali rinktini

  Europos empionato pus fi-nalio atrankos var ybose Pa-nevyje ai d penki ali rink tins. Tai buvo pirmosios oficialios FIBA rengiamos

  tarp tautins varybos Lietuvoje, atgavusioje nepriklau-somyb.

  Rungtyniavo penki ali rinktins. Reikjo uimti bent trei viet, norint patekti baigiamj empio nato etap. Lietuvos rinktin udavin i-

 • 298

  1993 m. Lietuvos jaunui rinktin XII Europos empionate

  sprend: laimjusi trejas i ketveri rungtyni, pra-leido priek tik Izraelio krepininkus, um antr viet ir gavo teis aisti dl XII Europos empionato apdovanojim.

  142 1993 m. balandio 28 d. Panevys. LietuvaLenkija 82:71.

  143 1993 m. balandio 29 d. Panevys. LietuvaIzraelis 47:69.

  144 1993 m. balandio 30 d. Panevys. LietuvaIslandija 109:88.

  145 1993 m. gegus 2 d. Panevys. LietuvaBulgarija 86:51.

  Lietuvos jaunui rinktin Europoje penkta

  Dvylika pajgiausi emy-no ali rinktini Turkijoje varsi dl XII empionato medali. Lietuvos jaunu-

  iams jau pirmose rungtynse teko parodyti, ko jie i tikrj verti: ms rinktins varov Ispanija XI Eu-ropos empionato bronzos medalinink. Lietuvos jau-nuiai, laimj pirm klin 44:37, nesileido pavejami ir vent pirm pergal 73:72. Laimj dar trejas rung-tynes i eils, paskutinse pogrupio rungtynse aid su V empionato nugaltoja, XI empionato sidabro medali laimtoja Graikija. Graikai t kart buvo pa-jgesni. Ms jaunuiai per paskutines dvejas rungty-nes pasiek dvi pergales (su Pranczija ir Italija) ir um penkt viet. Laimj eerias rungtynes i septyneri!

  Lietuvos jaunui rinktinje, pirm kart dalyvavusioje ir auniai aidusioje 1993 m., buvo: Marius Janulis, arnas Jasikeviius, Andrius Jurknas, Nerijus Karlikanovas, Marijus Kavoliukas, Arnas Kazlauskas, Kstutis Mariulionis, Saulius Raziulis, Tomas Saltonas, Kstutis etokas, ydrnas Urbonas, ydrnas ydelis.Treneriai Jonas Kazlauskas, G. Pancerovas.

  146 1993 m. rugpjio 1 d. Giresun (Turkija). LietuvaIspanija 73:72 (44:37).

  147 1993 m. rugpjio 2 d. Giresun. LietuvaLenkija 115:69 (51:36).

  148 1993 m. rugpjio 3 d. Giresun. LietuvaIzraelis 87:60 (44:25).

  149 1993 m. rugpjio 4 d. Giresun. Lietuvaekija 80:48 (30:31).

  150 1993 m. rugpjio 6 d. Giresun. LietuvaGraikija 59:70 (29:39).

  151 1993 m. rugpjio 7 d. Giresun. LietuvaPranczija 72:55 (31:20).

  152 1993 m. rugpjio 8 d. Giresun. LietuvaItalija 76:67 (37:30).

  Apmaudi neskm... ne krepinio aiktje

  Gera Lietuvos jaunui rinktin suburta 1994 m. Rinktin buvo pasirengusi

  aisti dl ger viet XIII Europos empionate. Europos empionato atrankos varybas ms jaunuiai turjo

 • 299

  164 1996 m. rugpjio 26 d. Paekas (Italija). LietuvaItalija 61:71.

  165 1996 m. rugpjio 27 d. Paekas. LietuvaAnglija 72:52.

  166 1996 m. rugpjio 28 d. Paekas. LietuvaSlovnija 67:79.

  167 1996 m. rugpjio 30 d. Paekas. LietuvaKipras 80:64.

  168 1996 m. rugpjio 31 d. Paekas. LietuvaRusija 46:76.

  Lietuvos jaunui rinktin metus palydjo aisda-ma Lenkijoje surengtame keturi rinktini turnyre, ji um antr viet.

  169 1996 m. gruodio 27 d. Varka (Lenkija). LietuvaAnglija 96:74.

  170 1996 m. gruodio 28 d. Varka. LietuvaBaltarusija 101:65.

  171 1996 m. gruodio 29 d. Varka. LietuvaLenkija 77:102.

  Pilkoki treji jaunui rinktins metai

  19971999 m. laiko tarps-nis nebuvo ypa gra i pergali metas. Bene vie-

  nintel pro vaist XV Europos empionato atran-kos var ybos vedijoje 1998 m. ia Lietuvos jaunu-i rinktin nugaljo visas keturias varoves ir um pirm viet savo pogrupyje. pusfinal pateko, bet po 1999 m. vykusi pusfinalio atrankos varyb Graikijoje ta provaist nublanko: laimjus tik vienas i penkeri rungtyni, durys XXV Europos empio-nato baigiamsias varybas ms jaunuiams usi-trenk.

  172 1997 m. kovo 21 d. Ryga. LietuvaLatvija 77:81.

  173 1997 m. kovo 23 d. Ryga. LietuvaEstija 87:43.

  174 1997 m. gruodio 27 d. Varka. Lietuvavedija 55:44.

  175 1997 m. gruodio 28 d. Varka. LietuvaLenkija 43:82.

  176 1997 m. gruodio 29 d. Varka. LietuvaSlovakija 39:62.

  177 1998 m. kovo 20 d. Ryga. LietuvaEstija 54:92.

  pradti nuo antro etapo pusfinalio. ios varybos vyko Kroatijoje. L nuskraidinti rinktin varyb viet stigo, todl ji keliavo ten autobusu. Pakeliui au-tobusas sugedo, krepininkai pavlavo varybas ir aisti jiems nebuvo leista.

  153 1994 m. balandio 5 d. La Roas (Pranczija). LietuvaBulgarija 54:58.

  154 1994 m. rugpjio 18 d. Rijeka (Kroatija). LietuvaKipras 75:61.

  155 1994 m. rugpjio 19 d. Rijeka. LietuvaRumunija 72:100.

  156 1994 m. rugpjio 20 d. Rijeka. Lietuvaekija 53:59.

  Lietuvos jau nu i rinktin 1995 m. aid Pabaltijo ali var ybose ir jas laimjo.

  157 1995 m. kovo 25 d. Talinas. LietuvaLatvija 83:59.

  1995 m. kovo 26 d. Talinas. 158LietuvaEstija 74:56.

  Antras mginimas patekti tarp pajgiausij neskmingas

  1996-ieji atrankos XIV Europos empiona-t metai. kart vl rei-kjo aisti nuo pat pir-

  mo atrankos etapo. Bulgarijoje vykusiose pogrupio varybose Lietuvos jaunuiai aid ne per geriausiai: laimjo tik vienas i trej rungtyni. Bet to pakako. Um trei viet prasibrov kit atrankos etap pusfinal.

  159 1996 m. kovo 23 d. Vilnius. LietuvaLatvija 88:73.

  160 1996 m. kovo 24 d. Vilnius. LietuvaEstija 74:83.

  161 1996 m. balandio 19 d. Botevgradas(Bulgarija). LietuvaLenkija 60:76.

  162 1996 m. balandio 20 d. Botevgradas. LietuvaBulgarija 68:72.

  163 1996 m. balandio 21 d. Botevgradas. LietuvaSuomija 88:65.

  Paskutinse varybose dl trij pirm viet, leidu-si aisti XIV emyno empionato baigiamosiose var-ybose, susitiko ei ali rinktins. Laimjusi dve-jas, bet pralaimjusi trejas rungtynes, ms rinktin um ketvirt viet ir rungtyniauti dl empionato apdovanojim teiss negavo.

 • 300

  195 2000 m. gegus 20 d. Lileo. LietuvaRusija 73:68.

  196 2000 m. gegus 21 d. Lileo. LietuvaSuomija 79:51.

  197 2000 m gegus 22 d. Lileo. Lietuvavedija 75:76.

  198 2000 m. gegus 23 d. Lileo. LietuvaLatvija 62:54.

  Rezultatyvios 200-osios rungtyns ir kelialapis kit atrankos etap

  Reikmingiausi per ga l 2000 m. m s jaunui rinktin pa siek XVI Euro-pos empionato atrankos

  varybose: veik visas keturias pogrupio varoves ir pateko kit pusfinalio atrankos etap. iose vary-bose Lietuvos jaunui rinktin aid ir jubiliejines 200-sias tarpvalstybines rungtynes. Jos msikiams buvo pergalingos. Tai buvo paios rezultatyviausios ms jaunui rinktins rungtyns i vis aist: pel-nytas 131 takas.

  Pirmajam imtui tarpvalstybini rungtyni prireik 27-eri met, o antrajam perpus maiau 14-os.

  199 2000 m. rugpjio 3 d. Siodertelj (vedija). LietuvaSuomija 76:65.

  200 2000 m. rugpjio 4 d. Siodertelj. LietuvaIslandija 131:55.

  201 2000 m. rugpjio 5 d. Siodertelj. LietuvaLenkija 94:71.

  202 2000 m. rugpjio 6 d. Siodertelj. Lietuvavedija 97:55.

  Nelengvai, bet veikta pusfinalio klitis

  2001-ieji Europos em-pionato metai. Bet prie pa ten kant baigiamsias

  jo varybas reikjo perengti sunki pusfinalio atran-kos klit. Tarp penki varov ia buvo labai paj-gios Ispanijos, Kroatijos, Ukrainos rinktins. Lietuvos jaunuiai, pralaimj bendraamiams i Kroatijos ir Ukrainos, nugalj Anglij ir Makedonij, buvo pate-k labai sudting padt: likusias paskutines rungty-nes reikjo btinai laimti. Laimti reikjo rungtynes su Ispanija. Udavinys buvo keblus. Bet isprsti j pa-sisek: treia pergal pusfinalio pogrupyje garantavo trei viet ir galimyb varytis su paiomis pajgiau-siomis Senojo emyno ali rinktinmis.

  203 2001 m. kovo 16 d. Ryga. LietuvaEstija 88:81.

  204 2001 m. kovo 18 d. Ryga. LietuvaLatvija 76:79.

  178 1998 m. kovo 22 d. Ryga. LietuvaLatvija 44:71.

  179 1998 m. birelio 26 d. Klaipda. LietuvaLatvija 67:60.

  180 1998 m. birelio 27 d. Klaipda. LietuvaLatvija 61:71.

  181 1998 m. rugpjio 5 d. Hiuskvarna (vedija). LietuvaAirija 93:42.

  182 1998 m. rugpjio 6 d. Hiuskvarna. LietuvaIspanija 82:64.

  183 1998 m. rugpjio 7 d. Hiuskvarna. LietuvaAnglija 79:73.

  184 1998 m. rugpjio 8 d. Hiuskvarna. Lietuvavedija 67:50.

  185 1999 m. kovo 20 d. Vilnius. LietuvaEstija 67:64.

  186 1999 m. kovo 21 d. Vilnius. LietuvaLatvija 65:66.

  187 1999 m. balandio 14 d. Katerin (Graikija). LietuvaSlovakija 57:67.

  188 1999 m. balandio 15 d. Katerin. LietuvaKroatija 66:80.

  189 1999 m. balandio 16 d. Katerin. LietuvaVengrija 72:64.

  190 1999 m. balandio 17 d. Katerin. LietuvaLenkija 42:50.

  191 1999 m. balandio 18 d. Katerin. LietuvaGraikija 77:90.

  Trejos varybos trys pergals

  Toks buvo Lietuvos jaunu-i rinktins 2000 m. der-lius.Trejus metus truks lai-

  kotarpis, neleids pasidiaugti rykesnmis ms jaunj krepinink pergalmis, baigsi. Jau met pradioje, ne sun kiai laimjusi Pabaltijo a li vary-bas, Lietuvos rinktin auniai aid ir penki rinktini turnyre vedijoje.

  192 2000 m. kovo 17 d. Vinis (Estija). LietuvaLatvija 76:63.

  193 2000 m. kovo 19 d. Vinis. LietuvaEstija 103:56.

  194 2000 m. gegus 19 d. Lileo (Danija). LietuvaLatvija 61:55.

 • 301

  2001 m. Lietuvos jaunui rinktin. I kairs stovi: G. Ulys, R. Petronis (treneriai), G. umyla, A. Vilkas, P. Stasiulionis, S. Sunkulys, L. Kleiza, K. Rimkeviius, M. Valaitis, P. Morkelinas, R. Butautas (vyr. treneris), V. Mikalauskas (fizinio rengimo treneris). Klpo: M. Armonas, R. Alijevas, M. Maeika, D. Lukauskas, A. Jomantas, L. Peiukaitis, R. Kaziulis

  rungtynes su pogrupio varovais: nuvar tituluotas Jugoslavijos, Turkijos, Italijos rinktines. Ketvirtfinaly-je rungtynes teko aisti su gerai pastama Latvijos rinktine, kuriai jau kart 2001 m. buvo pralaimta Baltijos ali varybose. Europos empionato rung-tynse Lietuvos rinktin buvo pranaesn: ji veik latvius 55:50.

  Pusfinalis. Antr kart teko aisti su pogrupio var-ybose veikta Jugoslavija. Vl pasitvirtino taisykl: du kartus tose paiose varybose lygiavert varov nugalti vargiai manoma. didj final pateko Jugos-lavija, maj Lietuva.

  Lietuvos rinktin, pradjusi baigiamsias XVI Eu-ropos empionato varybas rungtynmis su Ispanija, j baigdama aid su Pirn pusiasalio krepininkais. Pogrupio rungtynes buvo laimj ispanai. Ar galios ir jiems ta taisykl, kad du kartus nugalti stipr varo-v nemanoma? Netoli buvo iki to. Bet Lietuvos krep-ininkams pritrko... dviej takeli iki empionato bronzos medali. Ispanai, laimj rungtynes 75:74, laimjo ir bronzos medalius. Jie nepakluso galiojan-iai taisyklei...

  Lietuvos jaunui 2001 m. aid: R. Alijevas, A. Jomantas, R. Kaziulis, L. Kleiza, D. Lukauskas, J. Maiulis, M. Maeika, P. Mor kelinas, L. Peiukaitis, J. Ramanauskas, D. Stasiulionis, M. Valaitis. Treneriai R. Butautas, R. Petronis ir G. Ulys. Geriausiuoju empionato aidju irinktas L. Kleiza.

  Lietuvos jaunuiai um ketvirt viet, aukiau-si i iki iol uimt. empionat laimjo Jugoslavijos rinktin.

  205 2001 m. kovo 27 d. Kaunas. LietuvaLenkija 80:67.

  206 2001 m. kovo 28 d. Kaunas. LietuvaLenkija 82:60.

  207 2001 m. kovo 29 d. Kaunas. LietuvaLenkija 84:62.

  208 2001 m. balandio 4 d. Kroatija. LietuvaAnglija 102:62.

  209 2001 m. balandio 5 d. Kroatija. LietuvaKroatija 61:89.

  2001 m. balandio 6 d. Kroatija. 210LietuvaUkraina 78:91.

  211 2001 m. balandio 7 d. Kroatija. LietuvaMakedonija 82:66.

  212 2001 m. balandio 8 d. Kroatija. LietuvaIspanija 97:90.

  Aukiausia vieta Europos empionate. Lietuvos jaunuiai per plauk nuo medali

  Baigiamosiose XVI Eu -ropos empionato var-ybose Lietuvos rinktinei jau per pirmas rungtynes te ko labai pajgs var -

  ovai, bsima to em pionato bronzin komanda Ispanija. Lietuviai aid diuginamai: nors ir pralai-mjo tas rungtynes, bet ir aidimas, ir noras pasiekti pergal teik vili laukiant kit rungtyni. Viltys i-sipild: ms jaunuiai laimjo likusias ketverias

 • 302

  213 2001 m. liepos 13 d. Ryga. LietuvaIspanija 88:93.

  214 2001 m. liepos 14 d. Ryga. LietuvaTurkija 75:67.

  215 2001 m. liepos 15 d. Ryga. LietuvaItalija 71:54.

  216 2001 m. liepos 17 d. Ryga. LietuvaGruzija 67:65.

  217 2001 m. liepos 18 d. Ryga. LietuvaJugoslavija 64:60.

  218 2001 m. liepos 19 d. Ryga. LietuvaLatvija 55:50.

  219 2001 m. liepos 21 d. Ryga. LietuvaJugoslavija 70:76.

  220 2001 m. liepos 22 d. Ryga. LietuvaIspanija 74:75.

  XVII Europos empionate emyn

  Maai simintini jau nu i rinktinei 2002 m.: aistos tik dvejos tarp vals tybins

  rungtyns. Tie sa, abejos laimtos ir uimta pirmoji vieta Pa baltijo a li varybose.

  221 2002 m. kovo 16 d. Vilnius. LietuvaEstija 126:65.

  222 2002 m. kovo 17 d. Vilnius. LietuvaLatvija 93:57.

  I ties audringi, pakilim ir kritim metai buvo 2003-ieji. Tai Europos empionato metai: aista 15 tarpvalstybini rungtyni.

  Metai prasidjo aidiant keturi rinktini vary-bose Latvijoje: ms jaunuiai um trei viet.

  Kroatijoje vykusiose XVII Europos empionato pusfinalio atrankos varybose Lietuva vl buvo treia. Bet to pakako, kad galt aisti baigiamosiose emy-no empionato varybose.

  Ispanijos sostinje Madride aisti su kitomis vie-nuolika pajgiausi Europos ali rinktini ms jau-nuiams buvo nelengva. Pogrupio varybose laimjo tik vienas i penkeri rungtyni: rungtyniavo dl 912 vietos. Laimj paskutines rungtynes su Bulgarija, Lie-tuvos jaunuiai um vienuolikt viet. empionais tapo Serbijos ir Juodkalnijos jaunuiai.

  223 2003 m. sausio 10 d. Ventspilis (Latvija). LietuvaEstija 79:75.

  224 2003 m. sausio 11 d. Ventspilis. LietuvaBaltarusija 73:79.

  225 2003 m. sausio 12 d. Ventspilis. LietuvaLatvija 63:87.

  226 2003 m. balandio 14 d. Durdevacas(Kroatija). LietuvaEstija 103:75.

  227 2003 m. balandio 15 d. Durdevacas. LietuvaMakedonija 59:65.

  228 2003 m. balandio 16 d. Durdevacas. LietuvaAustrija 88:63.

  229 2003 m. balandio 17 d. Durdevacas. LietuvaItalija 74:81.

  230 2003 m. balandio 18 d. Durdevacas. LietuvaKroatija 89:95.

  231 2003 m. liepos 18 d. Madridas. LietuvaRusija 73:76.

  232 2003 m. liepos 19 d. Madridas. LietuvaBulgarija 73:70.

  233 2003 m. liepos 20 d. Madridas. LietuvaTurkija 72:107.

  234 2003 m. liepos 22 d. Madridas. LietuvaPranczija 65:100.

  235 2003 m. liepos 23 d. Madridas. LietuvaMakedonija 52:73.

  236 2003 m. liepos 25 d. Madridas. LietuvaIzraelis 63:68.

  237 2003 m. liepos 26 d. Madridas. LietuvaBulgarija 101:54.

  Lietuvos jaunui rinktin vl ketvirta Europoje

  Lietuvos jau nu iai 2004 m. pra djo skmingai: lai mjo Pabaltijo a li turnyr.

  238 2004 m. kovo 11 d. Ryga. LietuvaEstija 94:66.

  239 2004 m. kovo 12 d. Ryga. LietuvaLatvija 82:68.

  Nuo 2004 m. pakeista Europos jaunui krepinio empionato rengimo sistema. Dl emyno empiona-to apdovanojim varsi eiolika geriausi rinktini. Tarp j, atsivelgiant ankstesniuose empionatuose uimtas vietas, pateko ir Lietuvos rinktin. Prie XVIII Europos empionat Lietuvos jaunuiai aid net try-lika tarpvalstybini rungtyni su labai pajgiomis b-simo empionato varovmis Pranczijos, Rusijos, Turkijos, Izraelio, Lenkijos rinktinmis.

 • 303

  240 2004 m. gegus 17 d. Vilnius. LietuvaTurkija 86:81.

  241 2004 m. gegus 18 d. Vilnius. LietuvaTurkija 59:103.

  242 2004 m. gegus 19 d. Vilnius. LietuvaTurkija 85:81.

  243 2004 m. gegus 28 d. Maskva. LietuvaRusija 67:82.

  244 2004 m. gegus 29 d. Maskva. LietuvaRusija 77:52.

  245 2004 m. gegus 30 d. Maskva. LietuvaRusija. 66:76.

  246 2004 m. birelio 13 d. Druskininkai. LietuvaIzraelis 71:78.

  247 2004 m. birelio 14 d. Druskininkai. LietuvaIzraelis 89:83.

  248 2004 m. birelio 15 d. Druskininkai. LietuvaIzraelis 61:69.

  249 2004 m. birelio 19 d. ventoji. LietuvaPranczija 85:74.

  250 2004 m. birelio 20 d. ventoji. LietuvaPranczija 70:72.

  251 2004 m. birelio 28 d. Oltynas (Lenkija). LietuvaLenkija 78:81.

  252 2004 m. birelio 29 d. Oltynas. LietuvaLenkija 114:63.

  XVIII Europos empionat ms jaunuiai pradjo ir teikdami grai vili, ir vl jas isklaidydami. Jau pogrupio varybose nesunkiai nugaljo Gruzij, labai sunkiai Serbij ir Juodkalnij, pralaimjo Italijai. Pate-k ketvirtfinalio pogrup patyr dvi neskmes i eils ir tik skmingos rungtyns su Slovnija atvr pusfi-nalio vartus.

  Su pusfinalio varove Rusijos rinktine i trij prie empionat aist rungtyni ms jaunuiai buvo laimj vienas. Ir pusfinalio rungtynse varovai buvo pajgesni.

  Lietuvos rinktin, kaip ir prie trejus metus, vl ai-d maajame empionato finale dl bronzos medali. Maojo finalo rungtyni varov Turkijos rinktin. Jai jaunuiai buvo pralaimj ketvirtfinalio pogrupio rungtynes. Nors rungtyni laimtojai ilg laik nebu-vo aiks, Turkijos rinktinei jos buvo laimingesns.

  Lietuvos jaunuiai vl ketvirti Europoje. XVIII Eu-ropos empionat laimjo jaunieji Pranczijos krep-ininkai.

  253 2004 m. liepos 6 d. Amaliada (Graikija). LietuvaGruzija 90:63.

  254 2004 m. liepos 7 d. Amaliada. LietuvaSerbija ir Juodkalnija 76:74.

  255 2004 m. liepos 8 d. Amaliada. LietuvaItalija 52:59.

  256 2004 m. liepos 9 d. Amaliada. LietuvaTurkija 67:81.

  2004 m. liepos 11 d. Amaliada. 257LietuvaGraikija 70:68.

  258 2004 m. liepos 12 d. Amaliada. LietuvaSlovnija 79:61.

  259 2004 m. liepos 13 d. Amaliada. LietuvaRusija 73:89.

  260 2004 m. liepos 14 d. Amaliada. LietuvaTurkija 69:75.

  Skmingas lietuvaii aidimas naujose varybose

  Lietuvos jaunuiai 2005 m. aid naujose, domiose, prestiinse varybose. Ru si joje surengtame stam-

  bia me turnyre ms rinktin tik finale nusileido var-yb ei mininkams Rusijos aidjams ir um antr viet.

  261 2005 m. birelio 18 d. echovas (Rusija). LietuvaGruzija 71:55.

  262 2005 m. birelio 19 d. echovas. LietuvaBaltarusija 88:66.

  263 2005 m. birelio 20 d. echovas. LietuvaUkraina 76:70.

  264 2005 m. birelio 22 d. echovas. LietuvaKazachija 74:62.

  265 2005 m. birelio 23 d. echovas. LietuvaAzerbaidanas 105:55.

  266 2005 m. birelio 25 d. echovas. LietuvaRusija 71:76.

  Lietuvai skmingai atstovavo ms jaunui rink-tin ir Europos jaunimo olimpinio festivalio krepinio varybose. Tik pusfinalyje pripainusi maiausi Vo-kietijos rinktins pranaum (62:63), laimjusi maj final su Italija (73:66), Lietuvos rinktin buvo apdo-vanota bronzos medaliais.

  267 2005 m. liepos 4 d. Linjanas (Italija). LietuvaEstija 103:66.

 • 304

  268 2005 m. liepos 5 d. Linjanas. LietuvaIzraelis 84:71.

  269 2005 m. liepos 6 d. Linjanas. LietuvaItalija 81:84.

  2005 m. liepos 7 d. Linjanas. 270LietuvaVokietija 62:63.

  271 2005 m. liepos 8 d. Linjanas. LietuvaItalija 73:66.

  Paskutins varybos, kuriose Lietuvos jaunuiai aid prie XIX Europos empionat, buvo Pabaltijo ali turnyras. J laimjo ms jaunui rinktin.

  272 2005 m. liepos 17 d. Ryga. LietuvaEstija 88:56.

  273 2005 m. liepos 18 d. Ryga. LietuvaLatvija 66:62.

  Europos empionate trei kart ketvirta vieta

  XIX Europos empionat Ispanijoje vl suvaiavo e io likos ali rinktins. Lietuvos jaunuiai auniai

  pradjo ias varybas: trys pergals su pogrupio var-ovais, dar trys ketvirtfinalyje. eerios rungtyns e-ios pergals! Ir visos be didesnio vargo. Nugaltos Italijos, Rusijos, Ispanijos, Izraelio rinktins.

  Atrod, kart Europos empionato medaliai ne-beislys i Lietuvos krepinink rank. Bebuvo liku-sios dvejos, tiesa, svarbiausios rungtyns.

  Pusfinalis. Su Pranczijos rinktine rungtyns klos-tsi skmingai iki ketvirto klinio, kai ms berniuk persvara buvo 12 tak. Bet prastai aistas vienas k-linys atm maiausiai sidabro medalius: pranczams nusileista 73:76.

  Po tokios netiktos pusfinalio rungtyni baigms sunku buvo tiktis skms ir maajame finale. Ir vl per plauk nuo medali, ir vl ketvirta vieta. XIX Eu-ropos empionat laimjo Turkijos rinktin.

  274 2005 m. liepos 29 d. Leonas (Ispanija). LietuvaIzraelis 95:84.

  275 2005 m. liepos 30 d. Leonas. LietuvaItalija 73:45.

  276 2005 m. liepos 31 d. Leonas. LietuvaLenkija 78:49.

  277 2005 m. rugpjio 2 d. Leonas. LietuvaUkraina 75:43.

  2005 m. rugpjio 3 d. Leonas. 278LietuvaRusija 81:65.

  279 2005 m. rugpjio 4 d. Leonas. LietuvaIspanija 87:76.

  2005 m. rugpjio 6 d. Leonas. 280LietuvaPranczija 73:76.

  281 2005 m. rugpjio 7 d. Leonas. LietuvaIspanija 63:70.

  Jubiliejiniame emyno empionate tik deimta vieta

  Optimistikai nuteik 2006 m. pradia. Lietuvos jaunui rinktin tris kar tus nugaljo pajgi Rusijos ekip, laimjo

  Pa baltijo ali varybas, bu vo pajgesn u Pran -czijos, Latvijos ben draamius. Tai buvo prie Europos empionat.

  282 2006 m. birelio 24 d. Vilnius. LietuvaRusija 77:66.

  283 2006 m. birelio 25 d. Vilnius. LietuvaRusija 87:77.

  284 2006 m. birelio 26 d. Vilnius. LietuvaRusija 102:62.

  285 2006 m. liepos 21 d. Talinas. LietuvaEstija 104:60.

  286 2006 m. liepos 22 d. Talinas. LietuvaLatvija 90:56.

  287 2006 m. liepos 23 d. Talinas. LietuvaPranczija 74:66.

  288 2006 m. liepos 30 d. Anykiai. LietuvaLatvija 90:67.

  289 2006 m. liepos 31 d. Anykiai. LietuvaLatvija 82:79.

  Jubiliejinis XX Europos empionatas Lietuvos jau-nuiams buvo neskmingas. Jau pogrupio varybose pralaimj dvejas i trej rungtyni, nepateko tarp a-tuoni pajgiausi komand ir aid dl 916 vietos. Laimj ketverias rungtynes i penkeri, ms jaunu-iai um deimt viet. Jubiliejinio empionato lai-mtoja Ispanijos rinktin.

  290 2006 m. rugpjio 11 d. Anducharas(Ispanija). LietuvaKroatija 94:73.

  291 2006 m. rugpjio 12 d. Anducharas. LietuvaSerbija ir Juodkalnija 70:78.

  292 2006 m. rugpjio 13 d. Anducharas. LietuvaGraikija 65:80.

 • 305

  293 2006 m. rugpjio 15 d. Anducharas. LietuvaVokietija 87:67.

  294 2006 m. rugpjio 16 d. Anducharas. LietuvaPortugalija 89:79.

  295 2006 m. rugpjio 17 d. Anducharas. LietuvaUkraina 77:58.

  296 2006 m. rugpjio 19 d. Anducharas. LietuvaLatvija 93:83.

  297 2006 m. rugpjio 20 d. Anducharas. LietuvaGraikija 76:79.

  Skmingos 300-osios rungtyns

  Jubiliejines 300-sias tarp valstybines rungtynes Lie tuvos jaunui rinktin

  ai d Pranczijoje keturi a li rinktini turnyre. Tose rung tynse nugalta garbi varov Slovnijos rinkti-n. Treij imt tarpvalstybini rungtyni ms jau-nuiai suaid per septynerius metus. Pranczijoje vykusiose varybose aisdama su Italija ms rinktin pakartojo rezultatyvumo rekord (131 takas), pasiek-t prie septynerius metus per 200-sias rungtynes su Islandija.

  Antr viet Lietuvos jaunuiai um vedijoje su-rengtose varybose.

  2007 m. gegus 24 d. Pranczija. 298LietuvaItalija 131:49.

  299 2007 m, gegus 25 d. Pranczija.LietuvaPranczija 86:101.

  300 2007 m. gegus 26 d. Pranczija. LietuvaSlovnija 88:83.

  301 2007 m. birelio 11 d. vedija. LietuvaDanija 109:45.

  302 2007 m. birelio 12 d. vedija. Lietuvavedija 94:61.

  303 2007 m. birelio 13 d. vedija. LietuvaLenkija 93:94.

  Lietuvos jaunuiai Baltijos ali aidyni ir Pabaltijo krepinio varyb laimtojai

  Lietuvos jaunuiams 2007-ieji buvo i ties gausi varyb metai, todl jose aid net dvi Lietuvos rinktins: viena iki 16 ir kita iki 15 met. Vyres-nieji, nepralaimj n vien

  rungtyni,laimjo Baltijos (Noibrandenbur ge) ir Pabal-tijo (Vent spilyje) ali var ybas, rengsi Eu ropos em-pio natui, jaunesnieji Europos jaunimo olimpinio fes-tivalio krepinio varyboms.

  304 2007 m. birelio 27 d. Noibrandenburgas(Vokietija). Lietuvavedija 71:49.

  305 2007 m. birelio 29 d. Noibrandenburgas. LietuvaLenkija 108:73.

  306 2007 m. birelio 30 d. Noibrandenburgas. LietuvaLatvija 94:80.

  2007 m. birelio 30 d. Druskininkai. 307LietuvaSuomija 90:49.

  2007 m. Lietuvos jaunui rinktin Europos jaunimo olimpinio festivalio krepinio varyb laimtoja

 • 306

  2007 m. Lietuvos jaunui rinktins puikus laimjimas bronzos medaliai XXI Europos empionate

  2007 m. Lietuvos jaunui rinktins treneris M. Linartas

  308 2007 m. liepos 1 d. Druskininkai. LietuvaSuomija 112:51.

  2007 m. liepos 5 d. Ventspilis. 309LietuvaSlovnija 75:68.

  310 2007 m. liepos 7 d. Ventspilis. LietuvaEstija 91:50.

  311 2007 m. liepos 8 d. Ventspilis. LietuvaLatvija 105:73.

  312 2007 m. liepos 14 d. Liepoja. Lietuvavedija 108:69.

  313 2007 m. liepos 15 d. Liepoja. Lietuvavedija 95:65.

  Lietuvos jaunui rinktin Europos jaunimo olimpinio festivalio krepinio varyb laimtoja. Aukso medaliai i TOK Prezidento rank

  iose populia rio se varybose Lie tuvos krepiniui atstovavo pen kio li kameiai ai- d jai. Ms rink tin gal kiek neti ktai lai-

  mjo tre jas po grupio, pas kui ir pus finalio rung ty nes (su Latvija) pa lyginti lengvai. Tik fi nalo rungtyni tam pa, permainin gu mas ir aidj meistrikumas ati-tiko rungtyni reikmingumo rang.

 • 307

  Nors pogrupio rungtynse varovus i Ispanijos msikiams buvo pavyk nugalti gana svariu rezulta-tu, finalas su ta paia Ispanijos rinktine klostsi kitaip. Pirmas klinys puikus: 24:10. Toks tak skirtumas bt rimta prielaida pasiekti pergal. Bet ia juk ai-d jaunuiai. Jie emocingi: aism aukiau u prag-matikum. Todl nereikjo stebtis, kad antr klin 26:11 laimjo varovai. Tad rungtynms pusjus, is-pan pranaumas tebuvo 36:35.

  Treias klinys. Ar paaiks lyderis? Klin lietuviai laimi 21:18 ir gyja ioki toki persvar 56:54.

  Rykaus lyderio nebuvo ir po treio rungtyni klinio. Lemiamas ketvirtas klinys. Per j abi ko-mandos surinko po 18 tak. Tad t treiame klinyje gyt dviej tak persvar ms rinktin ilaik iki rungtyni pabaigos. Pergal 74:72. To uteko, kad ei tkstaniai irov nuoirdiai sveikint maos Nemuno alies aunius vaikinus, j gimtin Lietuv. To uteko, kad pats Tarptautinio olimpinio komiteto Prezidentas . Rogas aukso medalius teikt Lietuvos jaunuiams.

  Lietuvos rinktins treneris Kazys Maksvytis: Prie varybas nesitikjome, kad visus varovus veiksime. Taiau po pergals prie ispanus grups varybose patikjau, kad galime tapti nugaltojais. Puikiai aid visi krepininkai, nieko nenoriu iskirti.

  Penkiolikamei jaunui rinktinje 2007 m. aid: Deividas Anuis, Rimvydas Brendius, Edgaras Buinskas, Vytenis iauskas, Edvinas Griktas, ygimantas Krupskis, Mantas Partikas, Dovydas Redikas, Renaldas Simonaviius, Adomas Stakvileviius, Taurantas Tamoinas, Edgaras Ulanovas.Treneriai Kazys Maksvytis, Egidijus Vasiliauskas.

  314 2007 m. liepos 23 d. Belgradas. LietuvaIzraelis 81:51.

  315 2007 m. liepos 24 d. Belgradas. LietuvaIspanija 90:77.

  316 2007 m. liepos 25 d. Belgradas. LietuvaEstija 71:48.

  317 2007 m. liepos 26 d. Belgradas. LietuvaLatvija 87:74.

  318 2007 m. liepos 27 d. Belgradas. LietuvaIspanija 74:72.

  2008 m. Lietuvos jaunui rinktins vyr. treneris K. Maksvytis

  Ledai pralauti Europos empionate Lietuvos jaunui rinktinei pirmieji medaliai

  XXI Europos em pionat Lietuvos jau nuiai prad-jo galingai: labai dideliu pranaumu laimjo pir-mas dvejas rungtynes (su

  Ukraina ir Portugalija). Treias pogrupio rungtynes maute persvara pralaimjusi Turkijai, graiai aisda-ma, nugaljusi visas tris ket virtfinalio pogrupio varo-ves, Lietuvos rinktin pateko empionato pusfinal. Keli final pastojo (jau kur kart) bsima XXI em-pionato laimtoja Serbijos rinktin. Bet dar buvo li-ks maasis finalas. Tokiame finale Lietuvos jaunui rinktin jau buvo aidusi tris kartus (2001, 2004 ir 2005 m.). Gal ketvirtas kartas nemeluos? Bronzos me-dali siek ir Turkijos rinktin. Jai ms jaunuiai buvo nusileid pogrupio rungtynse.

  Ketvirtas kartas nemelavo. Laimjusi rungtynes 65:55, Lietuvos rinktin laimjo ir pirmus Europos empionato medalius, tiesa, tik bronzinius. I pradi ir to buvo gana. Juk visuomet sunkiausia praminti tak, pralauti ledus.

 • 308

  Lietuvos jaunui rinktinje, 2007 m. laimjusioje bronzos medalius Europos empionate, aid ir takus peln: Gilvydas Biruta 117, Povilas Duchovskis 30, Mantas Kadzeviius 82, Saulius Kulvietis 40,Osvaldas Matulionis 57, Deividas Nazarovas 36,Augustas Peiukeviius 82, Arnas Sakalauskas 11,Giedrius Staniulis 66, Jonas Valaninas 16, Ovidijus Varanauskas 110, Haroldas Venckus 18.Treneriai Marius Linartas, Julius Praneviius.

  319 2007 m. liepos 20 d. Kreta (Graikija). LietuvaUkraina 103:51.

  2007 m. liepos 21 d. Kreta. 320LietuvaPortugalija 117:36.

  321 2007 m. liepos 22. Kreta. LietuvaTurkija 70:73.

  322 2007 m. liepos 24 d. Kreta. LietuvaLatvija 82:58.

  323 2007 m. liepos 25 d. Kreta. LietuvaGraikija 72:59.

  324 2007 m. liepos 26 d. Kreta. LietuvaKroatija 92:58.

  325 2007 m. liepos 28 d. Kreta. LietuvaSerbija 64:74.

  326 2007 m. liepos 29 d. Kreta. LietuvaTurkija 65:55.

  Lietuvos jaunui rinktins triumfo metai

  Sportinius 2008 m. Lietu-vos jaunuiai pradjo pui-kia pergale senojoje Lietu-

  vos sostinje Trakuose: laimjo Baltijos ali krepinio varybas. Nusiteikim siekti didiausi rezultat svar-biausiose met varybose XXII Europos empionate Lietuvi jaunui rinktin patvirtino ir Italijoje vyku-siame keturi rinktini turnyre. ia veik Lenkijos, Graikijos ir Italijos rinktines.

  327 2008 m. liepos 18 d. Trakai. LietuvaEstija 98:47.

  328 2008 m. liepos 19 d. Trakai. LietuvaSuomija 79:59.

  329 2008 m. liepos 20 d. Trakai. LietuvaLatvija 72:52.

  330 2008 m. rugpjio 9 d. Italija. LietuvaLenkija 74:59.

  331 2008 m. rugpjio 10 d. Italija. LietuvaGraikija 80:67.

  2008 m. rugpjio 11 d. Italija. 332LietuvaItalija 81:54.

  2008 m. Lietuvos jaunui rinktin Europos empion

 • 309

  Lietuvos jaunui rinktin pirm kart Europos empion

  Atuonerios rungtyns atuonios pergals. Tik per pirmas rungtynes su Ispa-nijos krepininkais ms

  berniukams reikjo kiek pavargti. Prie kitus varovus buvo daug pranaesni (vidutinis tak skirtumas per rungtynes net 25,4 tako). XXII Europos jaunui em pionate Lietuvos rinktins aidimas tiek puolant, tiek ginantis, rezultatai i ties daug k nustebino. Ypa per empionato finalo rungtynes. Lietuvos jau-nuiai nuvar ekijos rinktin net 75:33. Koks neti-ktinas pirmo klinio rezultatas 29:2! Toks varov pelnyt per klin tak skaiius retai pasitaiko ir ai-diant skirtingo parengtumo komandoms. O ia Eu-ropos empionato finalas. Finalinis rungtyni tak skirtumas, kur pasiek Lietuvos rinktin (42 takai) buvo didiausias per visus dvideimt dviej empio-nat finalus.

  Geriausiuoju empionato aidju pripaintas Lie-tuvos rinktins aidjas Jonas Valaninas.

  I vairi Lietuvos miest ir miesteli Kaiiadori, Utenos, Kurn, iluts, Kauno, Klaipdos, Plungs, iauli, Molt suskrid krepinio sporto moky-klas, vliau Lietuvos rinktin, padedami pasiauko-jusi treneri, Lietuvos uoliukai privert nustebti Italij ir Europ: dar kart primin Lietuvos krepinio mokykl, Lietuvos krepin, Lietuv.

  Kazys Maksvytis: Europos empiono vardas lieka vis gyvenim tiek aidjams, treneriams, tiek alies rinktinei, tiek gimtinei Lietuvai. Tas vardas tarsi prime-na ieikvot jg, dto triso kain, atsidavimo, parei-gos emei, iugdiusiai kiekvien i ms, btinyb.

  Svarios tarptautiniu mastu pergals pareigoja ne-sustoti, neapsvaigti, o tristi, tobulti, tobulti. Juk visi varovai trokte trokta nugalti Europos empionus.

  Pasiekti rezultatai 2007 m. Europos olimpinio jau-nimo festivalio varybose, 2008 m. emyno empio-nate patvirtino, kad einame teisingu keliu, nes pirmi

  engti ingsniai krepinio meistrikumo keliu tvirti. Todl svarbu neiklysti i to kelio.

  Auksiniai 2008 m. Europos empionato vaikinai Lietuvos jaunui rinktins aidjai ir j pelnyti takai: Evaldas Aniulis 23, Rimvydas Brendius 42,Vytenis iauskas 122, Rolandas Jaktas 28, Deividas Pukis 69, Dovydas Redikas 79, Tautvydas Sabonis 27, Taurantas Tamoinas 31,Edgaras Ulanovas 44, Tomas Urbonas 15, Jonas Valaninas 114, Lukas emaitis 22.Treneriai Kazys Maksvytis, Egidijus Vasiliauskas, Aurimas Jasiulionis.

  333 2008 m. rugpjio 15 d. Peskara (Italija). LietuvaIspanija 65:55.

  334 2008 m. rugpjio 16 d. Peskara. LietuvaUkraina 78:63.

  335 2008 m. rugpjio 17 d. Peskara. LietuvaVengrija 86:48.

  336 2008 m. rugpjio 19 d. Peskara. LietuvaGraikija 97:67.

  337 2008 m. rugpjio 20 d. Peskara. LietuvaSerbija 66:52.

  338 2008 m. rugpjio 21 d. Peskara. Lietuvaekija 76:48.

  339 2008 m. rugpjio 23 d. Peskara. LietuvaPranczija 73:47.

  340 2008 m. rugpjio 24 d. Peskara. Lietuvaekija 75:33.

  Lietuvos jaunui rinktin 19592008 m. aid 340 tarpvalstybini rungtyni, i kuri 232 laimjo (68 proc.) ir dvejas suaid lygiosiomis.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  Proc.

  1 Latvija 65 45 69

  2 Estija 56 43 77

  3 Rusija 49 31 63

  4 Lenkija 21 15 71

  5 Italija 11 7 64

  6 Turkija 10 5 50

  7 Pranczija 9 5 56

  8 Graikija 9 5 56

  9 Izraelis 8 4 50

  10 Ukraina 8 6 75

  75 lentel. alys, su kuriomis Lietuvos jaunui rinktin aid daugiausia rungtyni 19592008 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo

  Proc.

  11 vedija 8 7 88

  12 Ispanija 8 5 63

  13 Bulgarija 6 4 67

  14 Baltarusija 6 4 67

  15 Suomija 6 6 100

  16 Kroatija 5 2 40

  17 Anglija 5 5 100

  18 Slovnija 4 3 75

  19 ekija 4 3 75

  20 Gruzija 4 4 100

 • 310

  LIETUVOS JAUNUI MERGAII (1516 MET) KREPINIO RINKTINS KELIAS (19592008 M.)

  Mergaii jaunui rinktin pirm kart suburta 1959 m. Pirmos rungtyns, debiutas oficialiose var-ybose taip pat buvo aidimas dl Sports laikraio taurs. Ilgos, vliau labai domios kelions per krep-inio pasaul prasidjo klotingai. Per pirmas varybas uimta antra vieta, pralenk tik varyb eiminink Latvijos rinktin.

  1959 m. balandio 4 d. Ryga. 1LietuvaEstija 52:11.

  2 1959 m. balandio 5 d. Ryga. LietuvaRusija 52:27.

  3 1959 m. balandio 6 d. Ryga. LietuvaLatvija 33:43.

  Pirmojoje Lietuvos jaunui mergaii rinktinje (1959 m.) aid: I. Kataviit, D. Le meyt, D. Mockut, D. Polait, S. Praneviit, V. Ruinskait, M. Taradauskait, I. Urbonaviit,M. Zelionkait.Trener E. Ruokut.

  Pirmoji pergal prestiinse varybose

  Kitmet, 1960-aisiais, Lie-tuvos jaunui mergaii rink tin vl varsi dl

  Sports laikraio taurs. Rink tin lai mjo visas trejas rungtynes ir stovjo ant aukiausio gar bs pakylos laiptelio.

  4 1960 m. balandio 8 d. Talinas. LietuvaLatvija 31:26.

  5 1960 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaEstija 52:27.

  6 1960 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaRusija 61:43.

  Trei kart aisdama Sports taurs turnyre Lie-tuvos jaunui rinktin vl niekam nenusileido: trejos rungtyns ir trys pergals.

  Rinktinje buvo: B. Buteikyt, J. Jonutyt, D. Kaergyt, S. Leniauskait, G. Lopatait, N. Miliauskait, V. ukauskait, I. Urbonaviit, D. Vaineikyt.Treneris S. Mickeviius.

  7 1961 m. balandio 30 d. Leningradas. LietuvaRusija 43:20.

  8 1961 m. gegus 1 d. Leningradas. LietuvaLatvija 30:25.

  9 1961 m. gegus 2 d. Leningradas. LietuvaEstija 54:15.

  Ketvirtajame turnyre nusileidusi Latvijos krepinin-kms Lietuvos jaunui rinktin um antr viet.

  10 1962 m. gegus 1 d. Vilnius. LietuvaEstija 32:31.

  11 1962 m. gegus 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 44:20.

  12 1962 m. gegus 3 d. Vilnius. LietuvaLatvija 35:43.

  Jaunuts tradicins taurs varybas laimjo po eeri met

  Lietuvos jaunui rinkti-nei 19631967 m. nepa-vyko laimti Sports lai-kraio taurs, nors kartais

  ji atrod pasiekiama: 1963, 1966 ir 1967 m. uimta antra vieta. Tik 1968 m. ms jaunuts vl buvo paj-giausios ir laimjo Sports laik raio taur.

  Lietuvos jaunui rink tinje 1968 m. aid: V. Arlauskait, S. Borutyt, I. Daukantait, A. Drabaviit, A. Janknait, D. Ka zarinait, Z. Mickeviit N. Mi knait, N. Petkut, V. Tuleviit.Treneris V. Knaius.

  13 1963 m. vasario 22 d. Ryga. LietuvaRusija 36:34.

  14 1963 m. vasario 23 d. Ryga. LietuvaEstija 34:24.

  15 1963 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 27:41.

  16 1964 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 20:30.

  17 1964 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaEstija 33:38.

  18 1964 m. balandio 12 d. Talinas. LietuvaRusija 30:30.

  19 1965 m. balandio 17 d. Leningradas. LietuvaEstija 36:42.

  20 1965 m. balandio 18 d. Leningradas. LietuvaLatvija 23:33.

 • 311

  1965 m. balandio 19 d. Leningradas. 21LietuvaRusija 32:41.

  22 1966 m. balandio 15 d. Panevys. LietuvaEstija 37:37.

  23 1966 m. balandio 16 d. Panevys. LietuvaLatvija 42:50.

  1966 m. balandio 17 d. Panevys. 24LietuvaRusija 44:39.

  25 1967 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 39:64.

  26 1967 m. vasario 25 d. Ryga. LietuvaEstija 47:26.

  27 1967 m. vasario 26 d. Ryga. LietuvaRusija 47:43.

  28 1968 m. balandio 19 d. Talinas.LietuvaRusija 44:38.

  29 1968 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaEstija 43:30.

  30 1968 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 43:36.

  Gal ir nam sienos padjo

  Estija um pirm viet koman doms kovojant dl Sports taurs 1969 m.

  Kitmet, 1970-aisiais, ant pirmo garbs pakylos laip-telio stovjo Lietuvos jaunuts. Visos rungtyns buvo atkaklios, lyderi tarsi ir nebuvo. Nelengvai buvo veiktos Latvijos krepininks, lygiosiomis baigsi rungtyns su Estija, ir taure buvo apdovanota Lietuvos jaunui rinktin.

  Lietuvos jaunui rinktinje 1970 m. aid: V. Bei noraviit, Z. Glins kait, R. Kapaiauskait, V. Kapaiauskait, L. Kna ait, V. Naujokait, R. Navojyt, L. Nickut, T. Rimkut, B. Savulyt, I. Steponkut.Trener J. Knaien.

  31 1969 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 46:39.

  32 1969 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 38:23.

  33 1969 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 41:48.

  34 1970 m. gegus 8 d. Klaipda. LietuvaLatvija 49:41.

  35 1970 m. gegus 9 d. Klaipda. LietuvaRusija 56:45.

  36 1970 m. gegus 10 d. Klaipda. LietuvaEstija 49:49.

  Po met vl laimtojos Sports laikraio taur 1971 m. perdavusios lat-

  vms, ms jaunuts greitai, 1972 m., j susigrino.

  37 1971 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 50:54.

  38 1971 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 43:50.

  39 1971 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 44:35.

  40 1971 m. lapkriio 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 49:65.

  41 1971 m. lapkriio 8 d. Ryga. LietuvaLatvija 63:50.

  42 1972 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaRusija 53:36.

  43 1972 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 41:38.

  44 1972 m. kovo 11 d. Talinas. LietuvaEstija 41:46.

  1972 m. Lietuvos jaunui rinktinje aid: Z. Bartkeviit, A. Bub le viit, V. Butautait, R. eikauskait, S. Donlait, D. Kriu kelyt, A. Me jerait, R. Minkeviit, Z. Na va greckyt, R. Pavilionyt.Trener N. Sliauskien.

  Naujose varybose neskmingas debiutas

  Baigiantis 1972 m. Lietu-vos jaunui rinktin pir-m kart dalyvavo kitose

  (ne dl Sports taurs) varybose Kaune surengta-me keturi ali rinktini turnyre. Ms jaunutms is debiutas nebuvo sklandus jos um paskuti-n ketvirt viet.

  45 1972 m. lapkriio 6 d. Kaunas. LietuvaLatvija 57:50.

  46 1972 m. lapkriio 7 d. Kaunas. LietuvaEstija 46:55.

  47 1972 m. lapkriio 8 d. Kaunas. LietuvaGruzija 31:42.

 • 312

  1976 m. Lietuvos jaunui rinktin. I kairs: D. Propokaviit, A. Gricit, J. Gricit, I. Rinkeviit, R. ileikyt, R. Stancelyt, R. Lydekait, D. Lagunaviit, L. Daukait, treneris V. Kanapkis. Trksta G. Briedyts

  1972 m. Lietuvos jaunui rinktin. I kairs stovi: Z. Navagreckyt, A. Bubleviit, Z. Bartkeviit, S. Donlait, trener N. Sliauskien, D. Kriukelyt, R. eikauskait, V. Butautait, R. Pavilionyt. Klpo: R. Minkeviit, A. Mejerait

  Skm lydjo tradicinse varybose dl Sports taurs Lietuvos jaunutes: laikotarpiu nuo 1973 iki 1978 m. jos keturis kartus buvo pajgiausios (19741976 ir 1978 m.), vien kart um antr (1977 m.) ir vien kart trei (1973 m.) viet.

  48 1973 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 29:41.

  49 1973 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 27:51.

  50 1973 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 49:43.

  51 1974 m. kovo 3 d. Kaunas. LietuvaRusija 46:24.

  52 1974 m. kovo 10 d. Kaunas. LietuvaEstija 56:41.

  53 1974 m. kovo 11 d. Kaunas. LietuvaLatvija 36:45.

 • 313

  Lietuvos jaunui 1974 m. rinktinje aid: D. Bileviit, L. Dautartait, I. Kestenyt, R. Kurantaviit, V. Masiulyt, I. Mikinyt, A. Pakarklyt, D. Paulauskait, J. Vestfeldait, J. urauskait. Trener S. Pilkauskien

  54 1975 m. balandio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 46:37.

  55 1975 m. balandio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 56:41.

  56 1975 m. balandio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 45:44.

  Lietuvos rinktinje 1975 m. aid: I. Andrejeva, A. Gaidelyt, L. Gitait, I. Kestenyt, R. Kurantaviit, S. Ozi, N. Paulauskait, D. Prokopaviit, J. Railait, R. ilit.Treneris V. Kanapkis.

  57 1976 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaLatvija 53:52.

  58 1976 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaEstija 68:64.

  59 1976 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaRusija 77:35.

  60 1977 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 53:63.

  61 1977 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaRusija 65:38.

  62 1977 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaEstija 82:51.

  63 1978 m. balandio 21 d. Kaunas. LietuvaRusija 67:55.

  64 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaEstija 77:61.

  65 1978 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 69:64.

  Pirm kart rungtyns su Vakar Europos ali rinktinmis

  Lietuvos jaunui rinktin 1979 m. pirm kart daly-vavo stambiame septyni rinktini turnyre Maskvo-

  je, ia aid ekoslovakijos ir Lenkijos rinktins. ekoslovakijos jaunosioms krepininkms pralaimta (48:60), o Lenkijos rinktin veikta (50:39). Lietuvos jaunuts um penkt viet.

  Kitame turnyre Sevastopolyje tarp penki ekip lietuvaits buvo treios.

  66 1979 m. kovo 15 d. Maskva. LietuvaLatvija 56:58.

  67 1979 m. kovo 16 d. Maskva. LietuvaRusija 49:44.

  68 1979 m. kovo 17 d. Maskva. Lietuvaekoslovakija 48:60.

  69 1979 m. kovo 18 d. Maskva. LietuvaRusija 28:48.

  70 1979 m. kovo 19 d. Maskva. LietuvaRusija 46:47.

  71 1979 m. kovo 20 d. Maskva. LietuvaLenkija 50:39.

  72 1979 m. kovo 25 d. Sevastopolis (Ukraina). LietuvaUkraina 66:71.

  73 1979 m. kovo 26 d. Sevastopolis. LietuvaEstija 58:64.

  Dar vienas aunus Lietuvos jaunui rinktins laikotarpis

  Per eerius metus (19791984 m.) ms jau nuts keturis kartus lai m jo tra-dicini varyb Sports

  taur (1979, 1980, 1982 ir 1984 m.) ir du kartus u-m antr vie t. Tokie pastovs jau nui rinktins re-zultatai nuolat keiiantis sudiai buvo dar vienas vaisingos ms treneri veiklos rodiklis.

  74 1979 m. balandio 9 d. Ryga. LietuvaRusija 83:46.

  75 1979 m. balandio 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 73:52.

  76 1979 m. balandio 11 d. Ryga. LietuvaEstija 82:74.

  77 1980 m. balandio 18 d. Tartu. LietuvaLatvija 72:56.

  78 1980 m. balandio 19 d. Tartu. LietuvaRusija 83:51.

  79 1980 m. balandio 20 d. Tartu. LietuvaEstija 80:59.

  Lietuvos rinktinje 1980 m. aid: J. Greinyt, A. Grigait, M. Kilnyt, V. Maskoliovait, I. Petrainait, S. Reinikova, V. ikut, R. iuait,D. Taknait, V. Tuomait.Treneris J. Liutkeviius.

  80 1981 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 51:43.

 • 314

  98 1985 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 39:56.

  99 1985 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaEstija 56:63.

  Per imtsias rungtynes pergal

  Prajus 27-eriems me tams nuo pirm Lietuvos jaunu-i mergaii rinktins tarp-

  valstybini rungtyni Latvijos sos tinje Rygoje, Lietu-vos sostinje Vilniuje suaistos imtosios. Kaip ir pirmosios, imtosios rungtyns aistos su Estijos rink-tine, kaip ir per pirmas pasiekta pergal. Skmingai baigsi lietuvaitms ir 1986 m. varybos dl Sports laikraio taurs: nepralaimjusios n vien rungtyni jos laimjo taur.

  Lietuvos rinktinje 1986 m. aid: A. Jurnait, I. Karosait, E. Kirvait, I. Ma te konyt, L. Parelinait, E. Raubait, D. Tama auskait,J. Trinknait, J. Valiukaityt, A. Zabielskait.Trener B. Jankauskien.

  100 1986 m. gegus 10 d. Vilnius. LietuvaEstija 47:44.

  101 1986 m. gegus 11 d. Vilnius. LietuvaLatvija 82:47.

  102 1986 m. gegus 12 d. Vilnius. LietuvaRusija 69:37.

  Tradicini varyb pabaiga

  Paskutinis, daugiau kaip tris deimtmeius vyks, turny-ras dl Latvijos Sports lai-

  kraio taurs surengtas 1991 m. Lietuvos jaunutms derlingi buvo tik 1988 m.

  103 1987 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 66:61.

  104 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 54:64.

  105 1987 m. gegus 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 47:72.

  106 1988 m. gegus 13 d. Talinas. LietuvaRusija 77:47.

  107 1988 m. gegus 14 d. Talinas. LietuvaLatvija 54:46.

  108 1988 m. gegus 15 d. Talinas. LietuvaEstija 75:61.

  109 1989 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 44:56.

  81 1981 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaEstija 85:87.

  82 1981 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaRusija 74:65.

  83 1982 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaEstija 45:32.

  84 1982 m. balandio 24 d. Kaunas. LietuvaRusija 47:40.

  85 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaLatvija 49:47.

  86 1983 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaEstija 74:51.

  87 1983 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 57:61.

  88 1983 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 59:60.

  89 1984 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaRusija 72:59.

  90 1984 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 48:39.

  1984 m. balandio 22 d. Talinas. 91LietuvaEstija 67:65.

  Lyg spuoklse Po gana skmingo keleri met laikotarpio atjo ne

  tokie geri 1985 m. Taline surengtose ei rinktini varybose ms jaunuts um trei viet, o tradici-niame Sports laikraio turnyre tik ketvirt. 1986 m. Sports laikraio taur vl parveta Lietuv.

  92 1985 m. kovo 1 d. Talinas. LietuvaRusija 70:69.

  93 1985 m. kovo 2 d. Talinas. LietuvaRusija 82:44.

  94 1985 m. kovo 3 d. Talinas. LietuvaBaltarusija 83:95.

  95 1985 m. kovo 4 d. Talinas. LietuvaUkraina 60:66.

  96 1985 m. kovo 5 d. Talinas. LietuvaEstija 100:49.

  97 1985 m. gegus 10 d. Leningradas. LietuvaRusija 44:62.

 • 315

  110 1989 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaRusija 62:51.

  111 1989 m. gegus 13 d. Leningradas. LietuvaEstija 62:49.

  112 1990 m. balandio 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 37:66.

  113 1990 m. balandio 7 d. Klaipda. LietuvaLatvija 36:58.

  114 1990 m. balandio 8 d. Klaipda. LietuvaEstija 59:52.

  115 1991 m. gegus 11 d. Ryga. LietuvaEstija 84:66.

  116 1991 m. gegus 12 d. Ryga. LietuvaLatvija 60:66.

  Pabaltijo ali varybose

  Nauj varyb metas pra-sidjo 1991 m. Taline su-rengtose Pabaltijo ali

  jaunui varybose lietuvaits um an tr, Rygoje pirm viet.

  117 1991 m. liepos 17 d. Talinas. LietuvaEstija 71:83.

  118 1991 m. liepos 18 d. Talinas. LietuvaLatvija 58:51.

  119 1991 m. gruodio 21 d. Ryga. LietuvaEstija 60:52.

  120 1991 m. gruodio 23 d. Ryga. LietuvaLatvija 62:61.

  Visai metams baigiantis jaunui rinktin dar rung-tyniavo Vilniuje surengtose varybose.

  1991 m. gruodio 28 d. Vilnius. 121LietuvaLatvija 59:58.

  122 1991 m. gruodio 29 d. Vilnius. LietuvaBaltarusija 71:92.

  Rengimosi Europos empionatui metai

  Gana aktyvaus Lietuvos jau nui rinktinei vary-mosi su kit ali bendra-

  ammis metai 1992-ieji. Artjo domus, pilnas ne-inomybi egzaminas atrankos Europos em pio-nat varybos. Dl to kiekvienos tarpvalstybins rung-tyns, ypa su nelabai pastamomis ar visai nepastamomis varovmis buvo reikmingos ne tik sportiniu, bet ir patirties poiriu.

  123 1992 m. gegus 1 d. Sankt Peterburgas. LietuvaSuomija 68:67.

  124 1992 m. gegus 2 d. Sankt Peterburgas. LietuvaEstija 65:48.

  1992 m. liepos 13 d. Varna. 125LietuvaLenkija 69:72.

  1992 m. liepos 14 d. Varna. 126LietuvaLenkija 69:60.

  1992 m. liepos 15 d. Varna. 127LietuvaLenkija 54:71.

  1992 m. spalio 17 d. Vilnius. 128LietuvaLatvija 44:72.

  1992 m. spalio 18 d. Vilnius. 129LietuvaEstija 78:66.

  1992 m. gruodio 27 d. Vilnius. 130LietuvaBaltarusija 93:53.

  1992 m. gruodio 29 d. Vilnius. 131LietuvaLatvija 47:65.

  Kelio Europos empionat pradia

  Europos ali jaunuts 1993 m. jau deimt kart varsi dl pajgiausios

  e myno rinktins vardo, dl apdovanojim. Lietuvai-ts pir m kart galjo dalyvauti tokiose varybose. Bet pirma reikjo patekti dvylikos stipriausi rinkti-ni br rpjo skmingai suaisti atrankos varybo-se, ia penki ali rinktins rungtyniavo dl dviej laimingj viet. Lietuvos jaunuts, Kaune ir Rygoje dar patikrinusios savo jgas su Latvijos ir Estijos rink-tinmis, Liublianoje (Slovnija) skmingai pradjo at-rankos varybas.

  Savo pirmas rungtynes Europos empionate ms rinktin aid su Slovnija. Jau pirm klin gijusi didiul pranaum (35:19), jo neibarst ir laimjo rungtynes. auniai aid ir ger rezultat pasiek lie-tuvaits ir per antras rungtynes, jos nugaljo varoves i Turkijos. Tik per treias rungtynes su Vengrija klup-teljusios, ms jaunuts atrankos varyb pogrupyje um antr viet ir pateko taip troktam pajgiau-si Europos ali rinktini dvyliktuk.

  1993 m. sausio 23 d. Kaunas. 132LietuvaLatvija 56:59.

  1993 m. sausio 24 d. Kaunas. 133LietuvaEstija 58:67.

  1993 m. vasario 19 d. Ryga. 134LietuvaLatvija 74:76.

  1993 m. vasario 20 d, Ryga. 135LietuvaEstija 56:55.

 • 316

  1136 993 m. balandio 13 d. Liubliana (Slovnija). LietuvaSlovnija 61:53 (35:19).

  1993 m. balandio 14 d. Liubliana. 137LietuvaTurkija 80:58 (39:27).

  1993 m. balandio 15 d. Liubliana. 138LietuvaVengrija 47:76 (20:35).

  1993 m. balandio 16 d. Liubliana. 139LietuvaBulgarija 57:55 (28:33).

  Trko ne tiek meistrikumo, kiek patirties

  Baigiamosiose X Eu ropos jaunui em pio nato var-ybose Lietuvos rinktins pogrupio varovs buvo

  labai pajgios rinktins: bsima empion Rusija, b-sima sidabro medalinink Ispanija, dar Pranczija, Vengrija. Negana to, su iomis rinktinmis lietuvaits dar n karto nebuvo aidusios. Ms jaunuts i viso nebuvo aidusios tokio rango varybose. Todl nebu-vo staigmena, kad pralaimtos pirmos penkerios rung-tyns. Nors ne vienose ms jaunosios krepininks buvo vertos patyrusi kit ali rinktini varovs: Rusijos rinktin didesn pranaum gijo tik antrame klinyje (pirmajame msiks nusileido tik 25:31). Su Suomijos rinktine klinys baigsi lygiosiomis (31:31), vengrs po pirmos rungtyni puss pirmavo tik 34:31. Laimjusi paskutines dvejas rungtynes, jaunui rink-tin X Europos empionate um devint viet. Svar-biausia pirmas ingsnis buvo engtas. Jis, atsivel-giant objektyvias slygas, nebuvo pragaitingas.

  Lietuvos jaunui rinktinje aid: Kristina Bulkauskait, Ligita Levnait, Rasa Majauskait, Lau ra Narmontait, Jrat Orintait, Sonata Pranaityt, Dia na Rimkut, Audron Rupeikait, Gedmant Saltanaviit, Gitana imkut, Rasa ukeviit, Vilma Tamuleviit.Treneriai Stasys aliabartis, Aura Budrien.

  1993 m. liepos 17 d. Popradas (Slovakija). 140LietuvaIspanija 46:79 (24:43).

  1993 m. liepos 18 d. Popradas. 141LietuvaPranczija 57:81 (22:41).

  1993 m. liepos 19 d. Popradas. 142LietuvaRusija 57:79 (25:31).

  1993 m. liepos 20 d. Popradas. 143LietuvaSuomija 58:68 (31:31).

  1993 m. liepos 22 d. Popradas. 144LietuvaVengrija 61:69 (31:34).

  1993 145 m. liepos 23 d. Popradas. LietuvaKroatija 98:77 (46:31).

  1993 m. liepos 24 d. Popradas. 146LietuvaSuomija 62:56 (41:23).

  Perkopti atrankos varyb klities nepasisek

  1994 m. dl teiss aisti baigiamajame XI Euro-pos empionato etape vl reikjo dalyvauti at-

  rankos varybose. Prie ias varybas aistos trejos rungtyns Turkijoje, visos laimtos lyg ir teik vili vl patekti tarp stipriausi emyno komand. Deja, antras m gi ni mas buvo i ties neskmingas: pralai-mtos visos penkerios atrankos varyb rungtyns.

  1994 m. birelio 20 d. Izmiras (Turkija). 147LietuvaTurkija 64:54.

  1994 m. birelio 21 d. Izmiras. 148LietuvaTurkija 60:58.

  1994 m. birelio 22 d. Izmiras. 149LietuvaTurkija 65:61.

  1994 m. rugpjio 10 d. Espas (Suomija). 150LietuvaVokietija 74:64 (40:30).

  1994 m. rugpjio 11 d. Espas. 151LietuvaBaltarusija 76:88 (26:42).

  1994 m. rugpjio 12 d. Espas. 152LietuvaSuomija 48:64 (27:27).

  1994 m. rugpjio 13 d. Espas. 153Lietuvaekija 67:76 (28:32).

  1994 m. rugpjio 14 d. Espas. 154LietuvaPranczija 58:75 (23:42).

  Pabaltijyje pajgiausiosMs jaunuts sti priau-sij dvy liktuk ne pa teko.

  Lietuvos jaunui rink tin 1995 m. aid tik vienose varybose dvejas tarpvalstybines rungtynes su Latvi-jos ir Estijos bendraammis.

  1995 m. kovo 25 d. Talinas. 155LietuvaLatvija 100:80.

  1995 m. kovo 26 d. Talinas. 156LietuvaEstija 70:55.

  Ir treias mginimas aisti su pajgiausiomis emyno rinktinmis buvo rykt

  Jau pirmos 1996 m. var-ybos, ku riose da ly vavo Lietuvos jau nui rinkti-n, giedros neadjo: pra laim tos abejos rung-

  ty ns Pabaltijo a li vary bose.

 • 317

  Dar dveji pilki metai Ketvirt kart 1998 m. i-mgintos galimybs aisti

  dl Europos empionato ap do vanojim. Jos vl liko nei naudotos: pogrupio varybose Rygoje nelaimtos n vienos rungtyns, suprantama, ukirto keli rung-tyniauti toliau.

  Ir Pabaltijo ali turnyre nepatirta pergals diaugs-mo. Tokie pat pilki buvo ir 1999 m.

  1998 m. kovo 20 d. Ryga. 173LietuvaEstija 39:50.

  1998 m. kovo 21 d. Ryga. 174LietuvaLatvija 46:101.

  1998 m. rugpjio 21 d. Ryga. 175LietuvaItalija 53:70 (23:34).

  1998 m. rugpjio 22 d. Ryga. 176LietuvaBelgija 55:85 (23:50).

  1998 m. rugpjio 23 d. Ryga. 177LietuvaLatvija 53:84 (33:41).

  1999 m. kovo 20 d. Vilnius. 178LietuvaEstija 72:83.

  1999 m. kovo 21 d. Vilnius. 179LietuvaLatvija 53:60.

  veikus pirm klit, suklupta prie antros

  Paskutiniai XX a. metai buvo suteik vili, kad jau pirmais kito amiaus

  metais pamatysime ms jaunui rinktin aidiant su paiomis pajgiausiomis Europos ali rinktinmis. Viltis atsirado umus pradiniame pogrupi atran-kos etape trei viet, atvrusi keli kit atrankos etap.

  Kitas pusfinalio atrankos etapas, surengtas2001 m. ekijoje vl buvo neskmingas. Nors prie-laidos atrod neblogos: prie ias varybas lietuvaits laimjo Pabaltijo ali turnyr. Atrankos varybose i penkeri aist rungtyni laimjus tik vienas, tarpdvylikos stipriausij emyno ekip ms rinktin nepateko.

  2000 m. kovo 17 d. Vinis (Estija). 180LietuvaLatvija 88:85.

  2000 m. kovo 18 d. Vinis. 181LietuvaEstija 90:97.

  2000 m. rugpjio 2 d. Sjodertalj (vedija). 182Lietuvavedija 76:65.

  2000 m. rugpjio 4 d. Sjodertalj. 183LietuvaSuomija 46:50.

  Prie XII Europos em pionato atrankos varybas itiko dar trys nesk ms, tiesa, aidiant su labai paj-gia Rusijos rinktine. Septyni ali rinktini atrankos turnyre Lietuvos jaunuts aplenk tik trij komand varoves: Suomij, Izrael bei Portugalij, ir vl ne-spjo baigiamj emyno empionato etap.

  1996 m. kovo 25 d. Vilnius. 157LietuvaLatvija 45:72.

  1996 m. kovo 26 d. Vilnius. 158LietuvaEstija 58:71.

  1996 m. balandio 18 d. Vilnius. 159LietuvaRusija 54:99.

  1996 m. balandio 19 d. Vilnius. 160LietuvaRusija 56:122.

  1996 m. balandio 20 d. Vilnius. 161LietuvaRusija 44:93.

  1996 m. rugpjio 18 d. diaras (ekija). 162LietuvaSuomija 55:40 (26:15).

  1996 m. rugpjio 19 d. diaras. 163Lietuvaekija 54:81 (19:28).

  1996 m. rugpjio 21 d. diaras. 164LietuvaKroatija 36:73 (13:44).

  1996 m. rugpjio 22 d. diaras. 165LietuvaIzraelis 78:59 (32:32).

  1996 m. rugpjio 24 d. diaras. 166LietuvaBaltarusija 53:87 (36:44).

  1996 m. rugpjio 24 d. diaras. 167LietuvaPortugalija 69:44 (36:18).

  Pabaltijo ali varybose vl pirma

  Nelabai turtin gi varyb ms jau nui rinktinei buvo 1997 m. aistos tre-

  jos rungtyns su Baltarusija ir laimtas Pabaltijo ali turnyras.

  1997 m. sausio 17 d. Minskas. 168LietuvaBaltarusija 62:74.

  1997 m. sausio 18 d. Minskas. 169LietuvaBaltarusija 68:63.

  1997 m. sausio 19 d. Minskas. 170LietuvaBaltarusija 63:57.

  1997 m. kovo 21 d. Ryga. 171LietuvaLatvija 90:59.

  1997 m. kovo 22 d. Ryga. 172LietuvaEstija 77:67.

 • 318

  2184 000 m. rugpjio 5 d. Sjodertalj. LietuvaAnglija 115:39.

  2000 m. rugpjio 6 d. Sjodertalj. 185LietuvaLatvija 68:84.

  2001 m. kovo 16 d. Ryga. 186LietuvaEstija 87:62.

  2001 m. kovo 18 d. Ryga. 187LietuvaLatvija 69:68.

  2001 m. balandio 12 d. Strakonics (ekija). 188LietuvaVengrija 70:75.

  2001 m. balandio 13 d. Strakonics. 189Lietuvaekija 51:75.

  2001 m. balandio 14 d. Strakonics. 190LietuvaBelgija 66:77.

  2001 m. balandio 15 d. Strakonics. 191LietuvaPranczija 60:91.

  2001 m. balandio 16 d. Strakonics. 192LietuvaTurkija 72:63.

  Pilkuma nesisklaid dar por met

  aidiant XV Europos em- pionato varybose, sureng-tose Ukrainoje, suklupta jau per pirm atrankos eta-

  p. Nedalyvaujant emyno empionato varybose jau-nui tarp vals tybini rungtyni tvarkaratis buvo labai kuklus: 2003 m. aistos tik... dvejos rungtyns.

  2002 m. kovo 16 d. Vilnius. 193LietuvaEstija 83:77.

  2002 m. kovo 17 d. Vilnius. 194LietuvaLatvija 73:87.

  2002 m. rugpjio 2 d. Nikolajevas (Uk rai na). 195LietuvaUkraina 47:67.

  2002 m. rugpjio 3 d. Nikolajevas. 196LietuvaBaltarusija 54:75.

  2002 m. rugpjio 4 d. Nikolajevas. 197LietuvaBulgarija 57:64.

  2003 m. vasario 1 d. Vilnius. 198LietuvaEstija 63:61.

  2003 m. vasario 8 d. Vilnius. 199LietuvaLatvija 54:57.

  Duimtosios rungtyns vl su Estija, vl pergalingos

  Lietuvos jaunui rinkti-nei suaisti antrj imt tarpvalstybini rungtyni prireik net 18-os met.

  Duimtosios rungtyns, kaip paios pirmos, kaip ir imtosios, vl aistos su sena, gerai pastama, aunia ir labai draugika Estijos rinktine. Ir tos jubiliejins rungtyns laimtos. Bet svarbiausia buvo ne grai per-gal tose rungtynse, bet vl atgijusi viltis, kad gal jau baigsi tas pilkas, be rykesni blyksteljim ms jaunui rinktins laikmetis.

  2004 m. kovo 11 d. Ryga.200LietuvaEstija 89:83.

  Pirmieji giedros poymiai jaunui rinktins padangje

  Pasikeitus Europos jaunu-i krep i nio empio nat ren gimo tvarkai, dl kuk -li ms rinktins re zul -

  tat ji stipriausij rinktini grup nepateko. Reikjo aisti emesnje B lygoje. Laim jus ios lygos vary-bas, atsiver t kelias aukiausij lyg.

  Pirm kart jgos imgintos su Kinijos bendraammis

  Rengtasi Europos empio-na to B ly gos varyboms atsi d jus. Ir aidjos, ir tre neriai, ir krepinio ger -

  bjai jaut, kad m s jaunutms ais ti B lygoje per daug kuklu. Suaidusi trejas rung tynes Baltijos ali turnyre (ten um antr viet), Lietuvos rinktin du kartus galynjosi su Kinijos rinktine ir pasidalijo po pergal.

  2004 m. kovo 12 d. Ryga. 201LietuvaLatvija 70:46.

  2004 m. kovo 13 d. Ryga. 202Lietuva-vedija 51:55.

  2004 m. liepos 18 d. Anykiai. 203LietuvaKinija 71:79.

  2004 m. liepos 25 d. Vilnius. 204LietuvaKinija 71:59.

  Tvirti Lietuvos rinktins ingsniai stipriausij grup

  Europos empionato B grups varybose aid devyni ali jaunui rink tins. Lietuvaits, pa-

  gs dinusios savo gerbjus per pirmsias rungtynes su Latvi ja (jas pralaimjo 56:79), igst isklaid laim-damos vi sas likusias septynerias rung tynes ir sugru-sios geriausij Europos ali rinktini gretas.

  2004 m. liepos 30 d. Rakver (Estija). 205LietuvaLatvija 56:79.

  2004 m. liepos 31 d. Rakver. 206LietuvaAirija 94:60.

  2004 m. rugpjio 1 d. Rakver. 207LietuvaIslandija 94:77.

 • 319

  2224 005 m. liepos 25 d. Poznan. LietuvaItalija 72:57.

  2005 m. liepos 27 d. Poznan. 225LietuvaVengrija 70:56.

  2005 m. liepos 28 d. Poznan. 226LietuvaBulgarija 60:53.

  2005 m. liepos 29 d. Poznan. 227LietuvaBaltarusija 77:57.

  2005 m. liepos 30 d. Poznan. 228LietuvaKroatija 74:49.

  Ir Lietuvos jaunuts ant Europos empionato garbs pakylos

  XVIII Europos empio na -tui rengdamasi Lietuvos rinktin aid daug tarp -valstybini rungtyni su

  pajgiomis varovmis: taip spariai ugdomas ai d -j ir komandos meis tri kumas, gyjama patir tis ir pasi-tikjimas savo gali mybmis ir jgomis.

  2006 m. birelio 13 d. Palanga. 229LietuvaRusija 56:60.

  2006 m. birelio 14 d. Palanga. 230LietuvaRusija 44:56.

  2006 m. birelio 15 d. Palanga. 231LietuvaRusija 31:62.

  2006 m. birelio 28 d. Anykiai. 232LietuvaLenkija 63:65.

  2006 m. birelio 29 d. Anykiai. 233LietuvaLenkija 60:52.

  2006 m. birelio 30 d. Anykiai. 234LietuvaLenkija 83:75.

  2006 m. liepos 21 d. Talinas. 235LietuvaEstija 67:62.

  2006 m. liepos 22 d. Talinas. 236LietuvaLatvija 56:60.

  2006 m. liepos 23 d. Talinas. 237LietuvaIspanija 54:89.

  Prie dvejus metus vl sugrusios pajgiausi e-myno ali rinktini grup, XVII Europos empionate tarp j apsipratusios, Lietuvos jaunuts XVIII empi-onate taip sidrsino, kad nenorjo niekam nusileisti. Net ir Europos empionei Ispanijai, kuriai prie ger savait Taline buvo pralaimjusios 54:89.

  aisdamos pirmas empionato rungtynes su XVII ir bsimomis XVIII Europos empionato nugaltojo-

  2004 m. rugpjio 2 d. Rakver. 208LietuvaAnglija 67:42.

  2004 m. rugpjio 3 d. Rakver. 209Lietuvavedija 62:60.

  2004 m. rugpjio 5 d. Rakver. 210LietuvaOlandija 72:54.

  2004 m. rugpjio 6 d. Rakver. 211LietuvaEstija 89:73.

  2004 m. rugpjio 8 d. Rakver. 212LietuvaSuomija 76:68.

  Europos empionate lentels viduryje

  XVII Europos jaunui em pionate, kuris vyko 2005 m. Lenkijoje, Lietu-

  vos rinktin vl varsi su penkiolikos pajgiausi emy no ali rinktinmis.

  Prie empionat ms jaunuts aid Rusijoje su-rengtose varybose ir Pabaltijo ali turnyre. Europos empionate Lietuvos rinktin, i atuoneri rungtyni laimjusi penkerias, um devint viet. Europos empionmis tapo Ispanijos krepininks.

  2005 m. birelio 18 d. echovas (Rusija). 213LietuvaMoldova 52:50.

  2005 m. birelio 19 d. echovas. 214LietuvaKinija 51:57.

  2005 m. birelio 21 d. echovas. 215LietuvaBaltarusija 82:59.

  2005 m. birelio 22 d. echovas. 216LietuvaMoldova 50:77.

  2005 m. birelio 23 d. echovas. 217LietuvaEstija 73:70.

  2005 m. birelio 26 d. echovas. 218LietuvaKinija 78:72.

  2005 m. liepos 7 d. Ryga. 219LietuvaEstija 88:49.

  2005 m. liepos 9 d. Ryga. 220LietuvaLatvija 56:62.

  2005 m. liepos 22 d. Poznan (Lenkija). 221LietuvaSerbija ir Juodkalnija 54:89.

  2005 m. liepos 23 d. Poznan. 222LietuvaKroatija 70:80.

  2005 m. liepos 24 d. Poznan. 223LietuvaPranczija 58:83.

 • 320

  2006 m. rugpjio 4 d. Koic (Slovakija). 238LietuvaIspanija 65:66.

  2006 m. rugpjio 5 d. Koic. 239LietuvaEstija 71:29.

  mis ispanmis, lietuvaits n kiek joms nenusileido. Gal patirtis, o gal ir Fortnos ypsena leido Ispanijos rinktinei rodyti iok tok pranaum. Jos veik ms jaunutes 66:65.

  Laimjusi kitas dvejas rungtynes su pogrupio var-ovmis, Lietuvos rinktin aid ketvirtfinalyje. ia uteko veikti vien varov i trij, kad galt aisti pusfinalio rungtynes. Antr kart varov buvo titu-luotoji Ispanija. Ir vl u irdies griebianios, abiej komand atsargiai aistos rungtyns. Ir vl mautis varovi pranaumas (54:52). Liko maasis finalas.

  ia lietuvaits jau nebenusileido: laimjo maj final ir pirm kart Europos empionato medalius. Pagaliau ir jaunui rinktin tarp trij pajgiausi Se-nojo emyno komand!

  Lietuvos jaunui rinktinje 2006 m. aid: Reda Kontvainyt, Indr Mikelnait, Gabriel Narviit, Giedr Paugait, Lina Pikit, Aurim Rinkeviit, Marina Solopova, Greta niokait, Monika ukyt, Egl Taraseviit, Diana itnikait, Rta urauskyt.Treners Ramun Kumpien, Nijol Kregdien.

  Lietuvos rinktins aidja A. Rinkeviit irinkta simbolin geriausij Europos empionato aidj penketuk. Ji Lietuvos rinktinei peln 163 takus (ant-ras empionato rezultatyvumo rodiklis).

  2006 m. Lietuvos jaunui rinktin Europos empionato prizinink

  2006 m. Bronzinei Lietuvos jaunui rinktinei FIBA taur

 • 321

  2006 240 m. rugpjio 6 d. Koic. LietuvaRusija 66:52.

  2006 m. rugpjio 8 d. Koic. 241LietuvaLenkija 58:73.

  2006 m. rugpjio 9 d. Koic. 242LietuvaUkraina 75:58.

  2006 m. rugpjio 10 d. Koic. 243Lietuvaekija 73:81.

  2006 m. rugpjio 12 d. Koic. 244LietuvaIspanija 52:54.

  2006 m. rugpjio 13 d. Koic. 245LietuvaSerbija ir Juodkalnija 84:72.

  Pasikeitus rinktinei rezultatai kuklesni

  2007-ieji XIX Europos empionato metai. Iki met vidurio, iki empionato,

  Lietuvos jaunui rinktin aid deimt tarpvalstybi-ni rungtyni, i j pus laimjo.

  Latvijoje, Valmieroje vy ku siame XIX emyno em-pio nate, i trij pogrupio rung tyni pralaimjusios dvejas, Lietuvos krepininks galjo aisti tik dl 1316 vietos. Laimjusios paskutines trejas rungtynes, u-m trylikt viet. empione tapo Pranczija.

  2007 m. birelio 11 d. vedija. 246LietuvaLatvija 72:51.

  2007 m. birelio 12 d. vedija. 247Lietuvavedija 46:59.

  2007 m. birelio 13 d. vedija. 248LietuvaSuomija 66:69.

  2007 m. birelio 28 d. Ventspilis. 249LietuvaEstija 65:46.

  2007 m. birelio 29 d. Ventspilis. 250LietuvaLatvija 39:49.

  2007 m. birelio 30 d. Ventspilis. 251LietuvaUkraina 60:67.

  2007 m. liepos 3 d. Druskininkai. 252LietuvaSuomija 78:67.

  2007 m. liepos 22 d. Druskininkai. 253LietuvaBaltarusija 65:60.

  2254 007 m. liepos 23 d. Druskininkai. LietuvaBaltarusija 57:64.

  2007 m. liepos 27 d. Valmiera (Latvija). 255LietuvaLenkija 55:60.

  2007 m. liepos 28 d. Valmiera. 256Lietuvavedija 47:57.

  2007 m. liepos 29 d. Valmiera. 257LietuvaSerbija 70:67.

  2007 m. liepos 31 d. Valmiera. 258LietuvaTurkija. 70:68.

  2007 m. rugpjio 1 d. Valmiera. 259LietuvaGraikija 64:45.

  2007 m. rugpjio 2 d. Valmiera. 260LietuvaSlovakija 72:58.

  Jubiliejiniame emyno empionate ingsnelis auktyn

  XX Europos jaunui em-pio nate vykiai klos t si pa-naiai kaip ir prie metus. Pogrupio vary bo se ms

  jaunuts laimjo vienas rungtynes, ketvirtfinalio gru-pje, aisdamos dl 912 vietos, neveik n vienos varovs ir u m 12- viet. empionate pergal vent Ispanijos rinktin.

  2008 m. birelio 28 d. Druskininkai. 261LietuvaSuomija 80:28.

  2008 m. birelio 29 d. Druskininkai. 262LietuvaSuomija 72:46.

  2008 m. liepos 14 d. Vilnius. 263LietuvaSuomija 53:66.

  2008 m. liepos 18 d. Trakai. 264LietuvaEstija 73:40.

  2008 m. liepos 19 d. Trakai. 265LietuvaSuomija 48:49.

  2008 m. liepos 20 d. Trakai. 266LietuvaLatvija 50:45.

  2008 m. rugpjio 8 d. Katovicai (Lenkija). 267LietuvaTurkija 59:66.

  2008 m. rugpjio 9 d. Katovicai. 268LietuvaLatvija 62:51.

  2008 m. rugpjio 10 d. Katovicai. 269LietuvaPranczija 40:75.

  2008 m. rugpjio 12 d. Katovicai. 270LietuvaBelgija 46:75.

  2008 m. rugpjio 13 d. Katovicai. 271Lietuvaekija 60:75.

  2008 m. rugpjio 14 d. Katovicai. 272Lietuvavedija 52:62.

 • 322

  2008 m. rugpjio 16 d. Katovicai. 273LietuvaRusija 47:71.

  2008 m. rugpjio 17 d. Katovicai. 274Lietuvaekija 47:52.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo Proc.

  1 Latvija 63 29 46

  2 Estija 59 42 71

  3 Rusija 46 29 63

  4 Suomija 13 7 54

  5 Baltarusija 13 6 46

  6 Lenkija 9 4 44

  7 Turkija 7 6 86

  8 vedija 6 2 33

  76 lentel. alys, su kuriomis Lietuvos jaunui rinktin aid daugiausia rungtyni 19592008 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo Proc.

  9 ekija 6 0 0

  10 Ukraina 5 1 20

  11 Pranczija 5 0 5

  12 Vengrija 4 1 25

  13 Kroatija 4 2 50

  14 Kinija 4 2 50

  15 Ispanija 4 0 4

  Lietuvos jaunui mergaii rinktin 19592008 m. aid 274-erias tarpvalstybines rungtynes, i j laim-jo 149 (54 proc.).

 • 323

  LIETUVOS VAIK (1314 MET) BERNIUKKREPINIO RINKTINS KELIAS (19592004 M.)

  Vienu veiksni, turjusi (ir tebeturini) esmin tak skmingam didelio meistrikumo krepinink rengimui Lietuvoje, buvo (ir yra) darni varyb siste-ma, pradedant vaik, baigiant suaugusij. Sudeda-moji tos sistemos dalis buvo ir bendromis Pabaltijo ali pastangomis kurtos ir rengiamos trij amiaus grupi (vaik, jaunui, jauni) rinktini varybos.

  Lietuvos vaik berniuk krepinio rinktins tarptau-tinio krepinio kelio pradia, 1959 m. Jie ms rink-tinei sportiniu poiriu nebuvo skmingi: pralaimtos pirmos trejos rungtyns ir uimta ketvirta vieta ai-diant dl Sports taurs. Bet buvo sprendiamas ki-tas, svarbesnis, udavinys: skatinamas tobuljimas. Tuo amiaus tarpsniu tai daug svarbiau negu tik pergals.

  1 1959 m. balandio 3 d. Ryga. LietuvaEstija 30:46.

  2 1959 m. balandio 4 d. Ryga. LietuvaRusija 31:37.

  3 1959 m. balandio 5 d. Ryga. LietuvaLatvija 29:51.

  Didelis uolis auktyn Kitame turnyre dl Sports taurs 1960 m. Lietuvos vai-

  k berniuk rinktin nenusileido n vienai varovei ir buvo pirma.

  4 1960 m. balandio 8 d. Talinas. LietuvaLatvija 48:38.

  5 1960 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaEstija 48:14.

  6 1960 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaRusija 44:40.

  Ir ingsniai... atgal Treias kartas ai diant dl Sports taurs m s ber-

  niuk rinktinei nebuvo skmingas. Nors laimjo dve-jas i trej rungtyni, pralaimjimas Estijos rinktinei gana dideliu tak skirtumu nustm ms rinktin trei viet.

  7 1961 m. balandio 30 d. Leningradas. LietuvaRusija 37:35.

  8 1961 m. gegus 1 d. Leningradas. LietuvaLatvija 42:36.

  9 1961 m. gegus 2 d. Leningradas. LietuvaEstija 25:41.

  Ir dar dvejose Sports taurs varybose (1962, 1963 m.) Lietuvos berniuk rinktin liko treioje vie-toje, nes laimjo tik vienas rungtynes, o 1964 m. u-m antr viet.

  10 1962 m. gegus 1 d. Vilnius. LietuvaEstija 33:47.

  11 1962 m. gegus 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 30:40.

  12 1962 m. gegus 3 d. Vilnius. LietuvaLatvija 33:31.

  13 1963 m. vasario 22 d. Ryga. LietuvaRusija 19:21.

  14 1963 m. vasario 23 d. Ryga. LietuvaEstija 35:23.

  1963 m. vasario 24 d. Ryga. 15LietuvaLatvija 26:36.

  16 1964 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 26:28.

  1964 m. balandio 11 d. Talinas. 17LietuvaEstija 45:32.

  18 1964 m. balandio 12 d. Talinas. LietuvaRusija 24:24.

  Geras ms jaunyli penkmetis

  Per penkerius metus (19651969) Lietuvos jau nyli rink-tin keturis kartus buvo paj-

  giausia varantis dl Sports laikraio tau rs (tik 1967 m. um tre i viet).

  19 1965 m. balandio 17 d. Leningradas. LietuvaEstija 28:19.

  20 1965 m. balandio 18 d. Leningradas. LietuvaLatvija 33:31.

  21 1965 m. balandio 19 d. Leningradas. LietuvaRusija 23:31.

  22 1966 m. balandio 15 d. Panevys. LietuvaEstija 39:35.

  23 1966 m. balandio 16 d. Panevys. LietuvaLatvija 35:25.

  24 1966 m. balandio 17 d. Panevys. LietuvaRusija 31:31.

 • 324

  Lietuvos berniuk rinktinje 1966 m. aid: K. Anuleviius, E. Blaeviius, . Lie sis, V. Nenorta, R. Or la viius, G. Padegimas, G. Pancerovas, A. Svirskis, . Vainauskas.Treneris J. itkeviius.

  25 1967 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 30:41.

  26 1967 m. vasario 25 d. Ryga. LietuvaEstija 35:42.

  1967 m. vasario 26 d. Ryga. 27LietuvaRusija 29:18.

  1968 m. balandio 19 d. Talinas. 28LietuvaRusija 38:29.

  29 1968 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaEstija 44:39.

  30 1968 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 33:29.

  Lietuvos berniuk rinktinje 1968 m. aid: A. Adomaitis, A. Balinas, B. Burinskas, . Domaeviius, G. Joys, V. Masalskis, V. Masiulis, V. Moseviius, A. Tilvikas, A. uklys.Treneris R. Iminaviius.

  31 1969 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 33:32.

  32 1969 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 28:24.

  33 1969 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 33:28.

  Lietuvos berniuk 1969 m. rinktin: M. Arlauskas, V. Galinovas, V. Gasinas, G. Sprindys, V. Palionis, J. Papustas, A. Petrauskas, R. Riys, A. Scinskas, K. ukas. Treneris A. Rakauskas.

  Banguojani rezultat metai

  Laikotarpiu nuo 1970 iki 1973 m. Lie tuvos berniu-k rin ktin Sports taurs

  turnyre u m trei (1970 m.), ketvirt (1971, 1973 m.), pirm (1972 m.) vietas.

  34 1970 m. gegus 8 d. Klaipda. LietuvaLatvija 28:30.

  35 1970 m. gegus 9 d. Klaipda. LietuvaRusija 45:46.

  36 1970 m. gegus 10 d. Klaipda. LietuvaEstija 40:29.

  37 1971 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 29:37.

  38 1971 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 43:54.

  39 1971 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 37:41.

  1972 m. kovo 9 d. Talinas. 40LietuvaRusija 40:31.

  41 1972 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 52:35.

  42 1972 m. kovo 11 d. Talinas. LietuvaEstija 46:35.

  Berniuk rinktinje 1972 m. aid: R. Bag-donaviius, E. Juodis, A. Kar iaus kas, G. Klimaviius, E. Ku taviius, A. Pliura, E. Ra tau tas,R. Staauskas, R. ukeviius.Treneris J. itkeviius.

  43 1973 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 35:47.

  44 1973 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 24:37.

  45 1973 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 44:50.

  Vl pajgiausi lietuvaiiai

  Lietuvos berniuk rink-tin, laimjusi penkerias rungtynes i eils ir vienas

  suaidusi lygiosiomis, 1974 ir 1975 m. tradicinse varybose um pirm viet. Ir tik 1976 m., tarsi no-rdama atsikvpti prie labai skming, ilg laikotar-p, pasitenkino treia vieta.

  46 1974 m. kovo 8 d. Kaunas. LietuvaRusija 35:31.

  47 1974 m. kovo 9 d. Kaunas. LietuvaEstija 61:35.

  48 1974 m. kovo 10 d. Kaunas. LietuvaLatvija 46:33.

  Lietuvos jaunyli rinktinje 1974 m. aid: V. Baltruaitis, S. Besgirskis, A. Kolesnikas, R. Kurtinaitis, K. Kuz mickas, S. Milinas, R. Padegimas, A. Sta bainskas, L. Vai tilaviius.Treneris S. Ruzgas.

  49 1975 m. balandio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 46:40.

 • 325

  50 1975 m. balandio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 63:40.

  51 1975 m. balandio 20 d. Ryga. LietuvaLatvija 35:35.

  Lietuvos rinktin 1975 m.: G. Jundulas, A. Kubilius, G. Kurkuzinskas, D. Mertinas, V. Milaius, A. Mockeviius, A. Skuas, A. Vainauskas, V. Valanius, A. urauskas.Treneris P. Augustinaviius.

  52 1976 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaLatvija 38:38.

  53 1976 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaEstija 44:47.

  54 1976 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaRusija 38:36.

  Jaunyliai penkerius metus neuleido pirmos vietos

  Pavydtinas rezultat pastovu-mas kasmet keiiantis rinktinei ir jos treneriams: 19771981 m. Sports taurs var ybose Lietu-

  vos rinktin niekam neuleido pirmos vietos. Tai buvo vairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose (netgi mieste-liuose) veiksmingai dirbusi krepinio treneri vaisiai.

  55 1977 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 40:40.

  56 1977 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaRusija 43:34.

  57 1977 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaEstija 50:43.

  Lietuvos berniuk 1977 m. rinktin: K. Degutis, A. Eidikis, V. Kraniauskas, D. Lazauskas, V. Patrauskas, L. Solonikas, G. ir vinskas, S. Tutlys, V. Varnas, A. Venclova.Treneris A. Klimaviius.

  58 1978 m. balandio 21 d. Kaunas. LietuvaRusija 60:63.

  59 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaEstija 56:50.

  60 1978 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 56:48.

  61 1979 m. balandio 9 d. Ryga. LietuvaRusija 72:59.

  62 1979 m. balandio 10 d. Ryga. LietuvaLatvija 64:51.

  63 1979 m. balandio 11 d. Ryga. LietuvaEstija 60:52.

  64 1980 m. balandio 18 d. Viljandis (Estija). LietuvaLatvija 45:42.

  1980 m. balandio 19 d. Viljandis. 65LietuvaRusija 63:41.

  66 1980 m. balandio 20 d. Viljandis. LietuvaEstija 55:50.

  Lietuvos rinktinje 1980 m. aid: R. Bugys, R. Butkus, A. upkovas, G. Dumius, G. Karaleviius, L. Ka zi lionis, A. Maeika, G. Mei lnas, A. Ste ponaviius A. Ta mu lis.Treneris . Kazickas.

  67 1981 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 37:14.

  68 1981 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaEstija 45:24.

  69 1981 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaRusija 62:45.

  Lietuvos berniuk 1981 m. rinktin: A. Bli dius, R. Cvirka, S. Ivanauskas, A. Ja nukis, E. Kipurys, . Kliveka, R. Krivickas, R. Nedzveckas, G. Va silkeviius, A. Zrelskis.Treneris E. Milkontas.

  Dar ketverius metus pirmi arba antri

  Pirm viet 1982 m. ais-dama dl Sports tau rs uleidusi lat via m s, Lietu-

  vos berniuk rinktin dvejus metus vl buvo pajgiau-sia (1983, 1984), o 1985 m. msikiai nusileido tik jauniesiems Rusijos krep ininkams.

  70 1982 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaEstija 52:46.

  71 1982 m. balandio 24 d. Kaunas. LietuvaRusija 51:50.

  72 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaLatvija 50:58.

  1983 m. gegus 7 d. Ryga. 73LietuvaEstija 53:47.

  74 1983 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 65:46.

  75 1983 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 86:45.

  76 1984 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaRusija 51:36.

 • 326

  77 1984 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 39:54.

  78 1984 m. balandio 22 d. Talinas. LietuvaEstija 72:56.

  79 1985 m. gegus 10 d. Leningradas. LietuvaRusija 49:50.

  80 1985 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 37:39.

  81 1985 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaEstija 65:35.

  Vl penkeri pergalingi metai

  Lietuvos berniuk rink-tin, laimjusi keturiolika rungtyni i penkiolikos

  ais t, 19861990 m. penkis kartus i eils laimjo Sports laikraio taurs varybas.

  82 1986 m. gegus 10 d. Vilnius. LietuvaEstija 61:53.

  83 1986 m. gegus 11 d. Vilnius. LietuvaLatvija 45:43.

  84 1986 m. gegus 12 d. Vilnius. LietuvaRusija 37:36.

  Lietuvos berniuk 1986 m. rinktin: A. Butkus, . e pas, G. Kliukas, E. Kuiauskas, T. Petraviius, . Raz mas, E. idlauskas, D. Tarai la, K. Urbonas,G. Verikas.Treneris V. Milonas.

  1987 m. gegus 8 d. Ryga. 85LietuvaRusija 41:45.

  86 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 39:20.

  87 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 73:54.

  88 1988 m. gegus 13 d. Talinas. LietuvaRusija 74:34.

  89 1988 m. gegus 14 d. Talinas. LietuvaLatvija 56:50.

  90 1988 m. gegus 15 d. Talinas. LietuvaEstija 79:36.

  91 1989 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 51:39.

  92 1988 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaRusija 64:42.

  93 1989 m. gegus 13 d. Leningradas. LietuvaEstija 39:31.

  94 1990 m. balandio 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 62:53.

  95 1990 m. balandio 7 d. Klaipda. LietuvaLatvija 63:34.

  96 1990 m. balandio 8 d. Klaipda. LietuvaEstija 72:42.

  Paskutins tradicins varybos

  Paskutins varybos dl Sports laikraio taurs bu vo surengtos 1991 m.

  ios trisdeimt dvejus metus kasmet vykusios, tradici-nmis tapusios varybos buvo vienintels jaunyliams rengtos varybos. Lietuvos rinktin i 33 turnyr lai-mjo 20 (61 proc.). Kit ios amiaus grups tarptau-tini varyb ali rinktinms reikjo laukti ketverius metus.

  97 1991 m. gegus 11 d. Ryga. LietuvaLatvija 38:57.

  98 1991 m. gegus 12 d. Ryga. LietuvaEstija 56:40.

  imtosios Lietuvos berniuk rinktins rungtyns

  Latvijos sostinje Rygoje 1995 m. pradioje vl buvo surengtos varybos jauny liams: Pabaltijo a-

  li rinktini turnyras. Jame Lietuvos rinktin aid imtsias tarpvalstybines rungtynes. Pelnyti pergals nepavyko pralaimta Latvijai 53:56. imtas tarpvals-tybini rungtyni suaista per 36-erius metus.

  99 1995 m. kovo 24 d. Ryga. LietuvaEstija 83:53.

  100 1995 m. kovo 26 d. Ryga. LietuvaLatvija 53:56.

  Lietuvos rinktin Pabaltijo ali varybose neveikiama

  Nuo 1996 m. rengiamos Pabaltijo ali rinktini varybos, kuriose kartais dalyvavo ir Sankt Peter-

  burgo (Rusija) jaunieji krepininkai. Ketverius metus (19961999 m.) Lietuvos berniuk rinktin tose var-ybose n karto nepralaimjo.

  101 1996 m. kovo 22 d. Talinas. LietuvaLatvija 84:69.

 • 327

  102 1996 m. kovo 23 d. Talinas. LietuvaEstija 66:53.

  103 1997 m. kovo 21 d. Kaunas. LietuvaEstija 56:31.

  104 1997 m. kovo 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 55:38.

  105 1998 m. kovo 21 d. Narva (Estija). LietuvaEstija 103:44.

  106 1998 m. kovo 22 d. Narva. LietuvaLatvija 105:59.

  107 1999 m. kovo 19 d. Ryga. LietuvaLatvija 71:68.

  108 1999 m. kovo 20 d. Ryga. LietuvaEstija 96:50.

  platesnius vandenis: pirm kart FIBA surengtose varybose

  Lietuvos jaunyli rinkti-ns pranaumas tarp Pa-baltijo ali rinktini buvo akivaizdus. Kaip Lietuvos

  rink tins aidjai atrodyt aisdami su varovais i kit Eu ropos ali? klau sim lietuvaiiai atsak da-lyvaudami FIBA rengtose pajgiausi Europos ali rinktini varybose.

  Pirmas ingsnis atrankos varybos Maskvoje. Norint patekti paskutin varyb etap, reikjo nu-galti Rusijos ir Jugoslavijos rinktines. Uduot ms krepininkai vykd.

  109 1999 m. rugpjio 6 d. Maskva. LietuvaJugoslavija 78:65 (42:33).

  110 1999 m. rugpjio 8 d. Maskva. LietuvaRusija 103:39 (54:28).

  Lietuvos berniuk rinktin pajgiausia Europoje

  Nors tai ne buvo oficialus Seno jo e my no empiona- tas, bet FIBA rengt var-yb baigiama ja me etape

  dalyva vo septynios paj giausios rinktins. Lietuvos krepininkai, pogrupio rungtynse laimj rungtynes su Italija ir Turkija, finale aid su Kroatija. Finalas buvo pergalingas!

  111 1999 m. gruodio 27 d. Zagrebas (Kroatija). LietuvaItalija 87:69 (40:33).

  112 1999 m. gruodio 29 d. Zagrebas. LietuvaTurkija 96:71.

  113 1999 m. gruodio 30 d. Zagrebas. LietuvaKroatija 88:83 (48:43).

  Lietuvos berniuk rinktinje 1999 m. aid: M. Ar mo nas, A. Jomantas, D. Lu gauskas, M. Maei ka, P. Morkelinas, L. Peiukaitis, K. Rim keviius, S. Sunkurys, M. Valaitis, A. Vilkas.Treneriai R. Butautas, R. Petronis, G. Ulys.

  Dar vieni auns Lietuvos jaunyli rinktins metai

  2000 m. pradti lai m jus Pabaltijo a li turnyr. Dar lauk svarbiausios me t varybos ant ro sios

  FIBA rengiamos Europos ali pajgiausi berniuk rinktini varybos. Vl reikjo skmingai aisti atran-kos grupje. Joje varsi keturios rinktins, o baigia-mj etap pateko dvi. Lietuvos rinktin, nugaljusi visas tris varoves, atrankos klit veik nesunkiai.

  Baigiamosiose varybose Vengrijoje aid atuo-ni ali rinktins. Pogrupio varoves Kroatij, Veng rij, Italij lietuvaiiai nugaljo. Finale reikjo aisti su kito pogrupio laimtoja Jugoslavija. Tik vie-nu taku, rungtynes pratsus, varovai aplenk ms dar liaunus uoliukus. Lietuvos rinktin antra. Di-diavoms, kad ir patys jauniausieji garbingai ne per Europ Lietuvos vard ir vliav.

  114 2000 m. kovo 18 d. Vilnius. LietuvaLatvija 65:61.

  115 2000 m. kovo 19 d. Vilnius. LietuvaEstija 100:57.

  116 2000 m. liepos 27 d. Maskva. LietuvaBaltarusija 60:50 (25:27).

  117 2000 m. liepos 28 d. Maskva. LietuvaMoldova 96:48 (45:25).

  118 2000 m. liepos 29 d. Maskva. LietuvaRusija 92:58 (44:43).

  119 2000 m. rugsjo 14 d. opronas (Vengrija). LietuvaKroatija 78:39 (36:20).

  120 2000 m. rugsjo 15 d. opronas. LietuvaVengrija 110:43 (63:25).

  2000 m. rugsjo 16 d. opronas. 121LietuvaItalija 72:62 (35:34).

  122 2000 m. rugsjo 17 d. opronas. LietuvaJugoslavija 80:81 (35:34; 69:69).

  Lietuvos berniuk 2000 m. rinktin: P. Abromaviius, A. Aleksandrovas, A. An driukeviius, P. Baloka, T. Bartys, L. Narkus, K. Rai nys, P. Riteris, V. Valiulis,A. Viskontas.Treneriai R. Radvilaviius, D. Nutautas.

 • 328

  Lietuvos rinktin nenugalta. Paskutins berniuk rinktins varybos: nutrkusi gija...

  Pabaltijo ali rink tini varybose Lie tuvos ber-niuk rink tin liko ne-nu ga lta: per paskuti nes trejas var ybas ji laim-

  jo visas eerias rung tynes. Deja, 2004-ieji paskuti-niai 1314 met ber niu k rinktins var y mosi metai. Ko dl nu trko ta gra i, prasminga krepinink ugdy-mo gi ja? Gal reikt vl j sumegzti?

  123 2001 m. kovo 16 d. Vinis (Estija). LietuvaLatvija 98:51.

  124 2001 m. kovo 18 d. Vinis. LietuvaEstija 150:59.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo Proc.

  1 Latvija 42 27 64

  2 Estija 42 35 83

  3 Rusija 34 22 65

  77 lentel. alys, su kuriomis daugiausia rungtyni aid Lietuvos berniuk rinktin 19592004 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo Proc.

  4 Italija 2 2 100

  5 Jugoslavija 2 1 50

  6 Kroatija 2 2 100

  125 2002 m. kovo 15 d. Ryga. LietuvaEstija 106:59.

  126 2002 m. kovo 17 d. Ryga. LietuvaLatvija 94:83.

  127 2004. kovo 11 d. Jygeva (Estija). LietuvaLatvija 85:69.

  128 2004 m. kovo 12 d. Jygeva. LietuvaEstija 108:56.

  Lietuvos berniuk rinktin 19592004 m. aid 128-erias tarpvalstybines rungtynes, i kuri 93-ejas laimjo (73 proc.).

 • 329

  LIETUVOS VAIK (1314 MET) MERGAIIKREPINIO RINKTINS KELIAS (19592004 M.)

  Lietuvos mergaii (1314 met) rinktin pirm kart suburta 1959 m. Jaunosios krepininks pirmose varybose dl Sports laikraio taurs rykiai prano-ko visas savo varoves ir um pirm viet.

  1959 m. balandio 3 d. Ryga. 1LietuvaEstija 40:24.

  2 1959 m. balandio 4 d. Ryga. LietuvaRusija 47:12.

  3 1959 m. balandio 5 d. Ryga. LietuvaLatvija 35:15.

  Ir antros varybos Lietuvos mergaii rinktinei buvo skmingos: pralaimjusi tik vienas apylyges rungtynes su Latvija (20:21), ms rinktin um an-tr viet.

  4 1960 m. balandio 8 d. Talinas. LietuvaLatvija 20:21.

  5 1960 m. balandio 9 d. Talinas. LietuvaEstija 41:10.

  1960 m. balandio 10 d. Talinas. 6LietuvaRusija 48:25.

  Dar dvejos pergalingos ms mergaii varybos

  Treiose var y bose dl Sports taurs Lietuvos mer gaits, kaip ir prie dvejus metus, bu vo paj-

  giausios: jos nuvar kitas tris rinktines.

  7 1961 m. balandio 30 d. Leningradas. LietuvaRusija 38:21.

  8 1961 m. gegus 1 d. Leningradas. LietuvaLatvija 38:21.

  1961 m. gegus 2 d. Leningradas. 9LietuvaEstija 40:20.

  Ir ketvirtose varybose lietuvaits niekam neulei-do aukiausio garbs pakylos laiptelio j pranau-mas prie visas varoves buvo akivaizdus.

  Lietuvos rinktinje 1962 m. aid: A. Autukait, D. Bendinskait, S. Geleinyt, L. Onusaityt, A. Sabait, A. Sto pait, R. Va binskait, L. Vinait. Treneris P. Stankeviius.

  10 1962 m. gegus 1 d. Vilnius. LietuvaEstija 41:19.

  11 1962 m. gegus 2 d. Vilnius. LietuvaRusija 51:32.

  12 1962 m. gegus 3 d. Vilnius. LietuvaLatvija 26:15.

  Per kit deimtmet tris kartus pirmos

  Laikotarpiu nuo 1963 iki 1973 m. Lietuvos mergaii rinktin tra dicines varybas

  dl Sports laikraio tau rs laimjo 1965, 1967 ir 1970 m.

  13 1963 m. vasario 22 d. Ryga. LietuvaRusija 34:19.

  14 1963 m. vasario 23 d. Ryga. LietuvaEstija 27:25.

  15 1963 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 12:34.

  16 1964 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 19:29.

  17 1964 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaEstija 29:21.

  18 1964 m. balandio 12 d. Talinas. LietuvaRusija 23:22.

  19 1965 m. balandio 17 d. Leningradas. LietuvaEstija 29:20.

  1965 m. balandio 18 d. Leningradas. 20LietuvaLatvija 23:22.

  21 1965 m. balandio 19 d. Leningradas. LietuvaRusija 38:35.

  Lietuvos rinktinje 1965 m. aid: A. Jan knait, M. Pakalnyt, A. Rakauskait, R. Senkut, ir kt.Trener G. Sviderskait.

  22 1966 m. balandio 15 d. Panevys. LietuvaEstija 24:24.

  23 1966 m. balandio 16 d. Panevys. LietuvaLatvija 23:33.

  24 1966 m. balandio 17 d. Panevys. LietuvaRusija 24:27.

  25 1967 m. vasario 24 d. Ryga. LietuvaLatvija 25:25.

 • 330

  26 1967 m. vasario 25 d. Ryga. LietuvaEstija 22:18.

  27 1967 m. vasario 26 d. Ryga. LietuvaRusija 20:14.

  Lietuvos mergaii 1967 m. rinktin: D. Ber notait, A. Berinait, V. Brazyt, D. Budrikait, N. Buivydait, I. Ma celyt, I. Sinkeviit, I. Sniekait, I. Visockyt.Treneris R. Talalas.

  1968 m. balandio 19 d. Talinas. 28LietuvaRusija 19:18.

  1968 m. balandio 20 d. Talinas. 29LietuvaEstija 34:34.

  1968 m. balandio 21 d. Talinas. 30LietuvaLatvija 19:25.

  31 1969 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 24:36.

  32 1969 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 24:26.

  33 1969 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 26:30.

  34 1970 m. gegus 8 d. Klaipda. LietuvaLatvija 33:28.

  35 1970 m. gegus 9 d. Klaipda. LietuvaRusija 31:19.

  36 1970 m. gegus 10 d. Klaipda. LietuvaEstija 52:24.

  Lietuvos mergaii 1970 m. rinktin: V. Butautait, S. Donlait, R. Ei ro it, D. Kriu kelyt, A. Mejerait, V. Min keviit, Z. Navagreckyt, M. Raiauskait, V. akalyt, L. Vaielinait.Trener N. Sliauskien.

  37 1971 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaLatvija 21:35.

  38 1971 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 20:45.

  39 1971 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 28:19.

  40 1972 m. kovo 9 d. Talinas. LietuvaRusija 38:31.

  41 1972 m. kovo 10 d. Talinas. LietuvaLatvija 27:37.

  42 1972 m. kovo 11 d. Talinas. LietuvaEstija 32:23.

  43 1973 m. gegus 7 d. Leningradas. LietuvaLatvija 27:29.

  44 1973 m. gegus 8 d. Leningradas. LietuvaRusija 29:35.

  45 1973 m. gegus 9 d. Leningradas. LietuvaEstija 21:24.

  Mergaii rinktins ger sportini rezultat laikotarpis

  Beveik deim tmet (19741982 m.) jau nyli rink tin tra di ci nse varybose nebu-vo laim jusi emesns kaip

  antros vietos. Per t laikotarp keturis kartus um pirm viet (1974, 1976, 1977 ir 1981 m.).

  46 1974 m. kovo 8 d. Kaunas. LietuvaRusija 28:27.

  47 1974 m. kovo 9 d. Kaunas. LietuvaEstija 42:30.

  48 1974 m. kovo 10 d. Kaunas. LietuvaLatvija 33:26.

  Lietuvos mergaii 1974 m. rinktinje aid: G. Briedyt, M. e ponyt, L. Daukait, V. Demoait, A. Gricit, Z. Lideikait, H. Matulynait, D. Pro kopaviit, L. Rin keviit.Treneris V. Kanapkis.

  49 1975 m. balandio 18 d. Ryga. LietuvaRusija 23:16.

  50 1975 m. balandio 19 d. Ryga. LietuvaEstija 43:30.

  1975 m. balandio 20 d. Ryga. 51LietuvaLatvija 37:38.

  1976 m. balandio 9 d. Talinas. 52LietuvaLatvija 37:33.

  53 1976 m. balandio 10 d. Talinas. LietuvaEstija 32:26.

  54 1976 m. balandio 11 d. Talinas. LietuvaRusija 48:23.

  55 1977 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 34:31.

  56 1977 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaRusija 70:45.

  57 1977 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaEstija 63:20.

 • 331

  Lietuvos mergaii 1977 m. rinktin: H. Gi malauskait, D. Jarueviit, J. Kivickyt,D. Na rauskait, G. Pikinait, L. Revuckait, D. Rinkeviit, E. Ruseckait, V. Sinkeviit, A. Vyniauskait.Treneris V. Virbickas.

  58 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaRusija 46:30.

  59 1978 m. balandio 22 d. Kaunas. LietuvaEstija 39:39.

  60 1978 m. balandio 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 38:44.

  61 1979 m. balandio 8 d. Ryga. LietuvaRusija 52:50.

  62 1979 m. balandio 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 51:42.

  63 1979 m. balandio 11 d. Ryga. LietuvaEstija 43:45.

  64 1980 m. balandio 18 d. Viljandis (Estija). LietuvaLatvija 44:38.

  1980 m. balandio 19 d. Viljandis. 65LietuvaRusija 53:37.

  66 1980 m. balandio 20 d. Viljandis. LietuvaEstija 38:40.

  67 1981 m. balandio 24 d. Leningradas. LietuvaLatvija 19:22.

  68 1981 m. balandio 25 d. Leningradas. LietuvaEstija 45:39.

  69 1981 m. balandio 26 d. Leningradas. LietuvaRusija 50:19.

  Lietuvos rinktinje 1981 m. aid: M. Abraityt, V. Galkut, D. Ja ku bauskait, R. Kreivyt, S. Mackeviit, R. Merekeviit, Z. Monyt, I. Pakulyt, D. Revuckait, V. Volun geviit.Trener B. Zakien.

  1982 m. balandio 23 d. Kaunas. 70LietuvaEstija 45:47.

  71 1982 m. balandio 24 d. Kaunas. LietuvaRusija 43:33.

  72 1982 m. balandio 25 d. Kaunas. LietuvaLatvija 38:19.

  Ant nugaltoj pakylos tik kart

  Paskutinis tradicini var yb dl Latvijos lai kraio Sports etapas (19831991 m.) ms

  mer gaii rinktinei nebuvo labai skmingas. Tik kart (1985 m.) G. Giedraitiens treniruojama rinktin tapo t varyb laimtoja.

  I viso Lietuvos mergaii rinktin 19591991 m., per 27 kartus vykusias varybas dl Sports laikra-io taurs, 11 kart j laimjo, 12 kart um antr viet.

  73 1983 m. gegus 7 d. Ryga. LietuvaEstija 33:39.

  74 1983 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 45:58.

  75 1983 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaLatvija 49:47.

  76 1984 m. balandio 20 d. Talinas. LietuvaRusija 55:40.

  77 1984 m. balandio 21 d. Talinas. LietuvaLatvija 45:44.

  78 1984 m. balandio 22 d. Talinas. LietuvaEstija 43:61.

  79 1985 m. gegus 10 d. Leningradas. LietuvaRusija 39:22.

  80 1985 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 38:34.

  81 1985 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaEstija 29:28.

  82 1986 m. gegus 10 d. Vilnius. LietuvaEstija 48:36.

  83 1986 m. gegus 11 d. Vilnius. LietuvaLatvija 29:62.

  84 1986 m. gegus 12 d. Vilnius. LietuvaRusija 39:30.

  85 1987 m. gegus 8 d. Ryga. LietuvaRusija 62:26.

  86 1987 m. gegus 9 d. Ryga. LietuvaEstija 37:38.

  1987 m. gegus 10 d. Ryga. 87LietuvaLatvija 31:35.

  88 1988. gegus 13 d. Talinas. LietuvaRusija 33:48.

 • 332

  89 1988 m. gegus 14 d. Talinas. LietuvaLatvija 28:55.

  90 1988 m. gegus 15 d. Talinas. LietuvaEstija 47:29.

  91 1989 m. gegus 11 d. Leningradas. LietuvaLatvija 47:48.

  92 1989 m. gegus 12 d. Leningradas. LietuvaRusija 49:31.

  93 1989 m. gegus 13 d. Leningradas. LietuvaEstija 61:50.

  94 1990 m. balandio 6 d. Klaipda. LietuvaRusija 37:66.

  95 1990 m. balandio 7 d. Klaipda. LietuvaLatvija 36:58.

  96 1990 m. balandio 8 d. Klaipda. LietuvaEstija 59:52.

  97 1991 m. gegus 11 d. Ryga. LietuvaEstija 50:70.

  98 1991 m. gegus 12 d. Ryga. LietuvaLatvija 45:66.

  Mergaii rinktin varybose dalyvavo tik po ketveri met pertraukos

  Nuo 1991 m. neberengiant varyb dl Sports taurs itisus ketverius me tus 1314 met mergaii rink tinei kit varyb ne buvo. Tik 1995 m.

  pavasar Latvijos sos tinje Rygoje vl su ren gtas Pabal-tijo ali rinktini turnyras.

  Prajus 36-eriems metams nuo ms alies mer-gaii rinktins pirm tarpvalstybini rungtyni, vl Rygoje buvo aidiamos imtosios rungtyns. J m-sikms laimti nepavyko.

  99 1995 m. kovo 25 d. Ryga. LietuvaEstija 71:15.

  100 1995 m. kovo 26 d. Ryga. LietuvaLatvija 65:73.

  Pabaltijo ali varybose vl pirma vieta

  Nuo 1996 m. imta reng ti Pa-baltijo ali rink tini vary-bas. Jose bu vo kvieiamos dalyvau ti ir Sankt Peterburgo

  krep ininks. Pirmajame tur nyre lietuvaits um pir m viet. Kiti trys tur nyrai nebuvo tokie laimingi.

  101 1996 m. kovo 22 d. Talinas. LietuvaLatvija 61:63.

  102 1996 m. kovo 23 d. Talinas. LietuvaEstija 57:34.

  103 1997 m. kovo 21 d. Kaunas. LietuvaEstija 48:44.

  104 1997 m. kovo 23 d. Kaunas. LietuvaLatvija 46:51.

  105 1998 m. kovo 20 d. Narva. LietuvaLatvija 60:70.

  1998 m. kovo 21 d. Narva. 106LietuvaEstija 46:63.

  107 1999 m. kovo 19 d. Ryga. LietuvaLatvija 55:74.

  108 1999 m. kovo 20 d. Ryga. LietuvaEstija 59:63.

  Pirmos varybos su Baltijos ali kaimynmis

  Lietuvos mergaii rink-tin 1999 m. pirm kar t aid kitose tarp tau tinse varybose FIBA sureng-

  tame Europos ali turnyre. Lietuvaits pirm kart jgas imgino ne su Baltijos ali rinktinmis. J var-ovs buvo Baltarusijos, Moldovos ir Rusijos rinkti-ns. Lietuvos mergaii rinktin um tame turny-re atrankos varybose trei viet ir tolesnes varybas nepateko.

  109 1999 m. rugpjio 6 d. Maskva. LietuvaBaltarusija 64:74 (22:43).

  110 1999 m. rugpjio 7 d. Maskva. LietuvaMoldova 115:29 (58:19).

  111 1999 m. rugpjio 8 d. Maskva. LietuvaRusija 44:75 (26:46).

  Antrasis mginimas skmingesnis

  Lietuvos mergaii rink-tin 2000 m. da ly vavo FIBA surengtose var y-

  bose: vl aid at rankos turnyre Maskvoje. Prie tai umusios antr viet Baltijos ali varybose, lietu-vaits Maskvos turnyre laimjo taip pat antr viet ir gavo teis aisti pajgiausi Europos ali rinktini baigiamajame varyb etape.

  112 2000 m. kovo 18 d. Vilnius. LietuvaEstija 51:63.

  113 2000 m. kovo 19 d. Vilnius. LietuvaLatvija 59:64.

  2000 m. liepos 27 d. Maskva. 114LietuvaBaltarusija 67:63 (28:31).

  115 2000 m. liepos 28 d. Maskva. LietuvaRusija 42:95 (21:48).

 • 333

  Europos ali rinktini varybose Lietuvos mergaii rinktin septinta

  Varytis su pajgiau siomis Europos ali rinktinmis ms mergai tms nebuvo lengva. Nors msiks ai-djos buvo lygiaverts vis

  rinktini varovs (su Italija laimtas pirmas klinys, su Kroatija iek tiek pralaimtas), patyrusios pogrupio varybose tris neskmes, turjo aisti dl 78 vietos. Nuvariusios Slovnij, lietuvaits um septint viet. Pirma vieta atiteko Rusijos rinktinei.

  116 2000 m. rugsjo 14 d. opronas (Vengrija). LietuvaKroatija 66:71 (35:37).

  117 2000 m. rugsjo 15 d. opronas. LietuvaVengrija 48:68 (22:35).

  118 2000 m. rugsjo 16 d. opronas. LietuvaItalija 60:74 (36:30).

  119 2000 m. rugsjo 17 d. opronas. LietuvaSlovnija 63:43 (25:26).

  iose varybose Lietuvos rinktinje aid:K. Ado maviit, L. Brainskait, E. Bruklyt, I. Kalutyt, R. Laba nauskait, V. Magenyt, M. Navickait, L. Rakutyt, I. uls kut, T. Tilvikait.Treneriai S. aliabartis, I. Revinskien.

  Paskutins keturiolikamei rinktini varybos

  Laikotarpiu nuo 2001 iki 2004 m. buvo surengtos trejos Baltijos a li mer-gaii krep inio rinktini

  var ybos. Vienas (2002 m.) laimjo Lietuvos rinktin. 2004 m. vyks trij ali rinktini turnyras, deja, buvo paskutinis.

  120 2001 m. kovo 16 d. Vinis (Estija). LietuvaLatvija 70:82.

  121 2001 m. kovo 18 d. Vinis. LietuvaEstija 66:61.

  122 2002 m. kovo 15 d. Ryga. LietuvaEstija 74:64.

  2002 m. kovo 17 d. Ryga. 123LietuvaLatvija 80:64.

  124 2004 m. kovo 11 d. Jegeva (Estija). LietuvaLatvija 68:77.

  125 2004 m. kovo 12 d. Jegeva. LietuvaEstija 81:60.

  Lietuvos mergaii rinktin 19592004 m. ai-d 125-erias rungtynes, i kuri 72-ejas laimjo (58 proc.).

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo Proc.

  1 Estija 42 27 64

  2 Latvija 42 17 40

  78 lentel. alys, su kuriomis Lietuvos mergaii rinktin aid daugiausia rungtyni 19592004 m.

  Eil. Nr. alis

  I viso aid rungtyni

  I viso laimjo Proc.

  3 Rusija 34 25 74

  4 Baltarusija 2 1 50

 • 334

  Ms darbo apie Lietuvos krepinio ied nacio-nalines rinktines, neatsiejam bendrosios kultros su-dedamj dal kaip tos kultros paveld, pabaigoje tikslinga priminti inom ties: alies krepinio naci-onalins rinktins yra jos krepinio veidrodis, visos Lietuvos pasididiavimas, garb. Priminti tam, kad dar kart pabrtume vairaus amiaus ms aidj ir tre-neri orios elgsenos, sporto kultros btinum, rinkti-ni sporto rezultat svarb Lietuvai ir jos krepiniui.

  Mums jau m nieko nereikti odiai Lietuva, Tvyn. Tapo kakokiomis devalvuotomis svoko-mis . Kas dabar yra Lietuva? Svarbu, kad a gerai udirbiau, kad turiau pinig daugiau negu kitas. O jeigu ne ivaiuoju usien. O kaip ta Lietuva vadinsis ? Lietuva t od reikia jausti, tai turi bti irdy... (aktorius Regimantas Adomaitis).

  Didysis globalizacijos ledkalnis neturi sentiment. Kapitalas neturi tautybs. Nuosavyb venta. Lietuva didel dal suvereniteto jau praradusi. Politikai tiki-nja, kad nacionalini valstybi amius jau prajo. K gi mums telieka sunkiausias darbas: rodyti, kad jie klysta (poetas Justinas Marcinkeviius).

  Btinyb. Lietuvos krepinis gali ir turi prisidti prie io darbo. Ms alies krepininkai, Lietuvos e-ms iauginti, neturi pamirti, kad skmingas j aidi-mas Lietuvos rinktinje tai per pasaul garbingai ne-amas Lietuvos vardas svarbiausia priederm savo emei ir savo tautai, atmetant bet kokius, gal i pirmo vilgsnio ir svarius, pasiteisinimus.

  Nra laims be tvyns, kiekvienas tesuleidiaaknis gimtj em(I. Turgenevas)

  Beveik pus amiaus (19411989 m.) ned-kingomis, danai labai sunkiomis slygomis Lie tuvos vard gar si-

  no, jos garb gyn, saugojo ir auktino keli kart krep-ininkai ir krepininks. Jie neturjo tikslo net mintyse u tai gauti nors menk material atlyg, iskyrus Lietu-vos (ir ne tik jos) moni pripainim ir pagarb!

  Sporto, kaip bendrosios kultros sudedamosios dalies, galimybes panaudoti tautos, alies prestiui kelti, sportinje kovoje gytus dorus proius taikyti gyvenime velg yms XX a. ketvirtojo deimtmeio Lietuvos atletai. Vienas toki buvo du kartus Europos krepinio empionas, intelektuali asmenyb Z. Puzi-nauskas: Visk mogus gali naudoti geriems arba blogiems tikslams. mogaus rankose viskas gauna slygin reikm. Lietuvikas sportas turi ilikti varus ir garbingas tikrja to odio prasme, jei mes norime juo didiuotis ir per j ugdyti jaunuomen, stiprinti tautin sveikat , ilaikyti lietuvyb, pltoti gar-bingus tarptautinius santykius (27).

  ANTRJ TKSTANTMET SU LIETUVOS VARDU

  Mes, krepinio irovai, pasijusdavome es tauta, jausdavome es visagaliai (aktorius Algimantas Ma-siulis) (17).

  Krepinis buvo ne vien sporto aka. Jis mums reik daug daugiau: stiprino tautin savimon, konsolidavo. Namuose irint rungtynes per televizori, suskambo telefonas. Paiu dramatikiausiu rungtyni metu. Man m kalbti apie svarb reikal. Pykteljau, kad tokiu metu kas nors gali skambinti ir net pasakiau: Nei-nojau, kad gali bti lietuvi, kurie dabar neiri krep-inio rungtyni! Kai kit kart mano panekovas vl paskambino, praddamas pokalb, pastebjo: Kiek inau, iandien krepinio rungtyni nra... (akade-mikas Jurgis Brdikis).

  Aplinkybs. Kultrai artjant prie moralins, dvasi-ns krizs duobs krato, be to, sunkmeio slygomis, sportas kaip sudedamoji kultros dalis igyvena t pat.

  Lietuva maas ems kampeli, koks brangus tu lietuviui esi

  Ak, tas liaupsinimas vis-ko, kas svetima, ir atsai-numas, net panieka vis-kam, kas sava. O reikt

  saugoti savo aknis ir gerti i savj versmi. Ten, to-limuose kalnuose, ten, tykiuose kambariuose ms poet, ms filosof, ms imintingj ir sumanij, o ir vis ms pradia, ms gyvybingoji gelm. Se-nieji darbtumo genai neinyk, rankos atritos, tad ir gerkime i savj versmi, stiprinkime savo nugar-kaul (Tvas Stanislovas).

  Dar senovs Romoje suvokta, kad savanaudiku-mas naikina veniausius moni jausmus meil t-vynei, meil eimai, meil dorumui ir tyrumui (Jonas Uurka) (37).

  Kas vyrauja ms dien sporto pasaulyje: patrio-tizmas ar asmenin lov ir materials motyvai? Vie-nareikmik atsakym vargu ar galima bt rasti. Bet neabejoju, kad pirmieji Lietuvos atlet pasirodymai, j varymasis tarptautinse varybose buvo kvpti ne asmenins, o lovs savo Tvynei siekimo.

  Laikas keiia visk. Susidaro spdis, kad stiprja asmenins garbs ir ypa materialinio vertinimo sie-kis. Nortsi, kad Lietuvos sportininkai visada laikytsi auktj olimpini ideal, kad patriotizmas likt svar-biausia paskata dalyvauti olimpinse aidynse, kitose svarbiose varybose (akademikas Jurgis Brdikis).

  Pasididiavimo, o ne parduotos vasaros

  Galimybs ir btinyb. Netinkamai, netgi emi-namai skamba teiginiai,

  kad Lietuvos rinktini treneriai, krepininkai parduo-da vasaras rengdamiesi svarbioms tarptautinms var-yboms ir aisdami jose.

 • 335

  Privalome visi ir krepininkai, ir treneriai, kiti visuomens nariai suvokti: ne vasaras pardavinja ms geriausi aidjai ir treneriai. Jie gali didiuoda-miesi vilkti Lietuvos rinktins markinlius, pateisinti tautos pripainim ir garbingai atstovauti savo gimti-nei, tsti ankstesni kart krepinink pradt grai kelion per Europos, pasaulio krepinio arenas, gar-sinti Lietuv, mones, juos iauginusius ir dl j naktis nemieganius.

  Atletas turi tapti savo atsakomyb jauianiu mo-gumi ir atrasti vietos vis pripaintoms etikos verty-bms . mons ilgisi pasitikjimo ir siningumo. ioje srityje sportas turi bti lyderis (N. Miulleris).

  Akivaizdi, nesunkiai suvokiama tiesa, kad Nemu-no krato vaik didiareikm priederm nepamir-ti, kur pirmus ingsnius eng, kur augo, kas iugd. O atsidkojant u tai visur ir visada pirmiausia neti ir lovinti t vienintel vard LIETUVA. Ir paaugliui, ir jauniui, ir suaugusiam krepininkui, vilkiniam Lietu-vos rinktins aprang, svarbu suprasti, kad kiekvienas Lietuvos rinktins dalyvavimas oficialiose tarptautin-se varybose, graios ir garbingos pergals jose, orus ms alies krepinink, treneri elgesys skraidina gars apie Lietuvos krepin, Lietuv atokiausius pa-saulio kratus: juk Tarptautinje krepinio federacijoje dabar yra 218 ms planetos ali ir teritorij.

  Kas nemyli savo alies, nieko negali mylti (D. Baironas)

  Yra dalyk, kuri jo kiais pinigais ne-vertinsi. Tai ir auka

  Tvynei. Nebtinai ji turi bti susijusi su kraujo pra-liejimu ar gyvybe. odius auka, pasiaukojimas smoningai vartoju kalbdamas apie Lietuvai atsto-vaujanius atletus, kurie ne vienus metus, danai vis jaunyst skiria vienam tikslui. Pagrindinis ir svarbiau-sias atlygis jiems tautos pripainimas, pagarba ir di-diavimasis jais (akademikas Jurgis Brdikis).

  Dar Ciceronas, ymiausias Romos oratorius, sak, kad visi meils vaizdiniai telpa odyje TVYN.

  Tvyn tai mogaus, ms namai. Prasminga mintis: Gerbk kiekvieno mogaus tvyn, o savj mylk (G. Keleris).

  V. Hezlitas (Hazlitt): A mielai vis savo gyvenim keliauiau po usien, jei galiau nusipirkti dar vien gyvenim, kur praleisiau namie.

  Lietuvos jaunui, jauni, jaunimo ir vyr rink-tins aidjas . Jasikeviius: Mano svajon baigti karjer su Lietuvos rinktins markinliais. Rinktin yra svarbiausia komanda mano gyvenime . Rink-tin man yra visas gyvenimas. Myliu savo al.

  Lieka viltis, kad tai ne tik odiai jo svajon taps ir kit Lietuvos krepinink svajone, svarbiausia, kad ta svajon tapt realybe. Tai i ties labai svarbu.

  Siekiant ilaikyti ir turtinti savit tautos kultr, jos sudedamj dal kno kultr ir sport, didiulmis vertybmis laikoma savigarba, didiavimasis savo t-vyne, jos gamtos groiu, kalba, paproiais kultros, mokslo ir sporto laimjimais. Lietuvos krepininkai, jos krepinio rinktins didiuotis, diaugtis turi kuo.

  Kad neatsisakytume t vertybi ir rytoj, privalome tausoti savitus Lietuvos krepinio mokyklos pamatus, krepinio samprat ir priederm. Turime puosel-ti, pltoti t nuostab sportin aidim, garsinti savo vienintelius namus gimtin Lietuv. Kad taip bt, be kit slyg, iskirtin i: Lietuvos krepinis negali nusiengti bendriesiems doroviniams sporto kultros principams, bet turi bti ir ia lyderis.

  Lietuvos krepinio pripainimas: Europos vyr krepinio empionatas vl Kaune

  Svarbiausias emyn, pla-netos varybas FIBA patiki rengti alims, kuriose krep-inis labai populiarus, tos alies vairaus amiaus rinktins turi svari laim-

  jim, atitinkanias dabartinius reikalavimus sporto bazes, ger susisiekim, patikimas komunikacijos priemones. O bene svarbiausia tos alies krepinio federacija ir kitos sporto organizacijos geba sklandiai rengti tokias varybas. Labai svarbus veiksnys yra a-lies vyriausybs, miest, kuriuose vykdomos vary-bos, pritarimas ir palaikymas. Ir, inoma, orus krepi-nio mgj elgesys.

  Nors nuo pirmosios graiai surengtos Senojo e-myno krepinio vents III Europos vyr krepinio empionato Kaune, vykusio 1939 m. gegu, prajo 72 metai, analogij rengiantis 2011 m. Europos em-pionatui netrksta: empionato rengim remia LR Vy-riausyb (1939 m. empionato globjas buvo Respu-blikos Prezidentas A. Smetona), Vilniaus, Panevio, iauli miest vadovai. Kaune (kaip ir 1939 m.) sta-tomi nauji moderns sporto rmai, juos pirmieji i-mgins pajgiausi Europos ali krepinio rinktini aidjai.

  Gerai paindama Lietuvos krepinio mokykl, jos iugdytus krepininkus ir krepininkes, Lietuvos rinktini laimjimus, turim ir kuriam materialij krepinio baz, vertindama iniciatyvi bei aktyvi Lietuvos krepinio federacijos veikl, FIBA Europa 2005 m. pritar Lietuvos krepinio federacijos sily-mui 2011 m. Lietuvoje surengti Senojo emyno vyr krepinio XXXVII empionat. is empionatas bus kartu ir atrankos 2012 m. Londono olimpines aidy-nes varybos.

  Tai buvo dar vienas Lietuvos krepinio alies pri-painimas engiant antrj Lietuvos gyvavimo tks-tantmet.

 • 336

  2005 m. Europos vyr krepinio empionato vykdymo 2011 metais teisi suteikimo Lietuvai dokumentus pasirao (i deins): Lietuvos krepinio federacijos prezidentas V. Garastas, LR Ministras Pirmininkas A. M. Brazauskas ir FIBA Europos prezidentas G. Vasilakopoulos

  2005 m. Ikilmingos akimirkos pasiraius dokumentus. I deins: FIBA Europos generalinis sekretorius N. Zanolin, FIBA Europos prezidentas G. Vasilakopoulos, LR Ministras Pirmininkas A. M. Brazauskas, Lietuvos krepinio federacijos prezidentas V. Garastas

 • 337

  Krepinis turi skleisti tik gr

  Svarbiausi princip paskelb krep inio krjas D. Neismitas (J. Naismith): A sukriau krep-

  in krikionikos meils savo artimui paskatintas, kad jauni mons galt dti aidim savo ird , taiau nuolat kontroliuot savo veiksmus, kad ie niekad neskleist blogio.

  Krepinis tai vis pirma: graus, meistrikas, paangus, savitas, garbin-

  gas aidimas; orus, kilnus, pavyzdingas aidj, treneri,

  irov elgesys per rungtynes ir visada; pagarba varovams, matymas kitoje aikts pu-

  sje ne prie, netgi ne prieinink, o bendra-mini, su kuriais imginamas meistrikumas;

  plats aidj, treneri, organizatori interesai ir poreikiai vyraujant dorovinms, dvasinms vertybms.

  L