schaapskooi week 26

Download Schaapskooi week 26

Post on 26-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Schaapskooi week 26

TRANSCRIPT

 • info@van-erkelens.nl

  www.van-erkelens.nlBezoekadres:

  Tel. 0578 - 57 48 08Schorsweg 13E

  8171 ME Vaassen

  Van Erkelens Adviesgroep

  Administraties & Belastingadvies Verzekeringen Recreatie Management Vastgoed Management

  Allee 27, 8051 DG Hattem - [038] 4446971 - www.nagelhoutkeukens.nl

  Maatwerk in keukens

  Dorpsstraat 24a, 8167 NL OeneT 0578 - 64 11 48

  www.derijwielhoek.nl

  Elektrische fietsenal vanaf 1.399,-

  Nu ookATB!

  Ook voor reparatie en onderhoud!

  !""""## $%## $ &' $# ()#'

  " * # +$$% * '%' #% ) * $ , $#-$

  '#-"')$$*' $#-$%*)*'%,-".*- , * /

  ,

  '"0*$$

  $ %,

  $

  $$#-$*)-

  " 12

  )$ $#

  ))

  ,,134$#-$

  " * '#$ ")-* * $#)#

  $*,

  -$,&% #"15 #-$-,, $# " $#,

  #

  '$ ,, ,#" 6* )

  $# '%#- 34 #-" 6*

  $#*

  *&%,"6 ,14# *"78$

  $9#"$ 8,11"44 12"44 ## * *1:"44;12"44##",

  ",-$#

  *#'' "@#,1344)*$ ,

  $

  ,$,"0#,.*

  )#$$

  '$" @#, 24

  ,'*'',*',, -"

  '-

  ,7'# ,'%* )$?,)

  &,#- "67'# ,' ,

  $-

  % )*'$-"A#$*

  ,$,

  , ," - --'$,' ,,&,

  $

  , > " 6*- " $*#$#> "6 $ #'

  "

  !! !

 • )NFORMATIEVANDEGEMEENTE

  GemeentehuisGemeentehuisGemeentehuisGemeentehuisGemeentehuisBBBBBezezezezezoekoekoekoekoekadradradradradresesesesesMarktstraat 1, 8181 JE HeerdePPPPPostadrostadrostadrostadrostadresesesesesPostbus 175, 8180 AD Heerde

  TTTTTelefelefelefelefelefoonnummeroonnummeroonnummeroonnummeroonnummer(0578) 699 494FFFFFaxnummeraxnummeraxnummeraxnummeraxnummer(0578) 695 288E-mailadrE-mailadrE-mailadrE-mailadrE-mailadresesesesesgemeente@heerde.nl

  InternetsiteInternetsiteInternetsiteInternetsiteInternetsitewww.heerde.nl

  OpeningstijdenOpeningstijdenOpeningstijdenOpeningstijdenOpeningstijdens morgenss morgenss morgenss morgenss morgens08.30 - 12.30 uurs middagss middagss middagss middagss middagsalleen op afspraaktttttelefelefelefelefelefonisch beronisch beronisch beronisch beronisch bereikeikeikeikeikbaarbaarbaarbaarbaar08.30 - 16.00 uurBurBurBurBurBurgergergergergerzaken zaken zaken zaken zaken ook iedere maan-dag van 16.30 tot 19.30 uurgeopend.

  TTTTTelefelefelefelefelefoonnummers:oonnummers:oonnummers:oonnummers:oonnummers:SSSSSererererervicvicvicvicvicelijnelijnelijnelijnelijn(0578) 69 95 99E-mailadrE-mailadrE-mailadrE-mailadrE-mailadresesesesesservicelijnow@heerde.nl

  LLLLLoket oket oket oket oket WWWWWelzijn en Zelzijn en Zelzijn en Zelzijn en Zelzijn en Zorororororg:g:g:g:g:(0578) 69 95 65afspraak buiten openingstijdenmogelijk

  AAAAAfvfvfvfvfvalinzamelingalinzamelingalinzamelingalinzamelingalinzamelingKKKKKlanlanlanlanlantttttenserenserenserenserenservicvicvicvicvice ROVe ROVe ROVe ROVe ROVA:A:A:A:A:(038) 4273777klantenservice@rova.nl

  OOOOOpppppvvvvvang zang zang zang zang zwwwwwerererererfffffdierdierdierdierdierenenenenenDierenbescherming`Edo Hammers`, KampenTel. 038-3319013E-mail:info@dierenbeschermingkampen.nlStichting AmividiTel: 088-0064654 of038-4445075Email:zwolle@amivedi.com

  VVVVVoor meer infoor meer infoor meer infoor meer infoor meer infororororormamamamamatietietietietieEerdere publicaties, gemeente-nieuws,B&W-besluitenlijstenraadsagendas en - verslagen,vacatures en informatieover diensten en producten diede gemeente levert, vindt u oponze website www.heerde.nl.

  \

  Wethouder op stap metpolitie Wethouder Hubert Bgemann is samen met wijkagent Richard Beek-man onlangs een zaterdagnacht op stap geweest. Hij wilde zelf erva-ren wat er op uitgaansavonden in onze gemeente allemaal gebeurt.Na een briefing op het politiebureau is de wethouder meegegaan opsurveillance. Hierbij werden locaties aangedaan waarvan bekend is dater jongeren komen en waar sprake van overlast kan zijn. Bgemannwas positief verrast: Ik was onder de indruk van het feit hoe goed depolitie de jongeren kent en de jongeren de politie. De manier waaropze met de jeugd omgaan, maar ook met de portiers, getuigt van veelprofessionaliteit. Ik was getuige hoe de wijkagent jongeren direct aan-sprak op hun gedrag en in een enkel geval een bekeuring uitdeelde.Mij is duidelijk geworden dat er een preventieve werking uitgaat doorzijn fysieke aanwezigheid. Het was zeker de moeite waard om eennachtje over te slaan en in de praktijk te zien hoe politie en jeugd opzon nacht met elkaar omgaan.

  ToewijzingsprocedureBovenkamp IIVoor het toewijzen van een woning of kavel in de nieuwe wijk Boven-kamp II te Heerde heeft het college van B&W een nieuwe procedureafgesproken. Met deze procedure wil het college een zo eerlijk mo-gelijke verdeling van de woningen en kavels bewerkstelligen.Er vinden twee aparte lotingen plaats, omdat er voor woningen (zowelhuur als koop) onder 181.500, toewijzingscriteria gelden. Hierbijwordt voorrang gegeven aan starters en huurders die een maatschap-pelijke en/of economische binding hebben met Heerde. Daarna ko-men de overige personen met een binding aan Heerde, vervolgens depersonen met een binding aan de Noord-Veluwe en tenslotte de per-sonen zonder binding aan bod. Voor woningen boven 181.500,en de vrije kavels gelden de toewijzingscriteria niet. Voor vragen metbetrekking tot de toewijzingsprocedure kunt u contact opnemen metde verkopende makelaar Companjen EN Riphagen.

  Go Fresh!bij HoornerfeestZaterdag 2 juli is Go Fresh! - met water geen kater aanwezig bij hetHoornerfeest. Wethouder Bgemann deelt het eerste glas water uitaan een jongere en vervolgens helpt hij bij het uitdelen van meer wa-ter. Met de campagne worden jongeren bewust gemaakt van de risi-cos van alcoholgebruik en de voordelen van water en fris.

  Sophie ten Hove van Tactus: We informeren jongeren over de effec-ten van het drinken van alcohol. We stimuleren ze om, als ze alcoholdrinken, dit af te wisselen met af en toe water of fris.De Go Fresh! campagne wordt gehouden in uitgaansgebieden en opevenementen in de regio Stedendriehoek. De campagne is in een lu-diek en fris jasje gestoken om aan te sluiten bij de uitgaanslocatie ende beleving van jongeren. De campagne bestaat uit voorlichting voorjongeren door jongeren. Tactus heeft hiervoor jongeren opgeleid totpeer-voorlichters. Opvallend gekleedals waterboys en watergirls delen zewater en freshcards (informatie-kaarten) uit en gaan gesprekjes aanover alcohol. Jongeren worden zo ge-prikkeld om tijdens het uitgaan overhun alcoholgebruik na te denken. Dereacties van jongeren op de campagne zijn positief. Vaak lusten ze weleen glaasje water tussendoor, aldus n van de peer-voorlichters.

  Zaterdag 2 juli is het campagneteam van 14.00 tot 18.00 uur aanwe-zig bij het Hoornerfeest.

  KlimaatcampagneVeluwe Duurzaam vanstartWoensdag 15 juni startte de klimaatcampagne Veluwe Duurzaam.Met deze campagne hopen we dat mensen met elkaar aan de slaggaan, want er is werk aan de winkel. We kunnen veel kosten terug-dringen als we serieus werk maken van energie besparen, aldus deheer Van Hemmen, voorzitter van de Regio Noord-Veluwe en burge-meester van Nunspeet. De klimaatcampagne Veluwe Duurzaam looptvan medio 2011 tot en met december 2012 en is een samenwerkingvan de gemeenten Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek,Regio Noord-Veluwe, onderwijs en bedrijfsleven.

  Het doel van de klimaatcampagne is om burgers, bedrijven, onderwijsen overheid kennis te laten opdoen over het toepassen van duurzametechnieken. De klimaatcampagne biedt voor elk wat wils. Zo is er eenbegin gemaakt met een digitaal platform, www.veluweduurzaam.nl.Een plek waar kennis en ervaring wordt gebundeld en waar overheid,burgers en bedrijven elkaar kunnen vinden om samen duurzaam aande slag te gaan. Bezoekers van de site kunnen meebouwen aan hetplatform door informatie en ervaringen aan te leveren. Samenwerkenis essentieel om met elkaar een slag te kunnen maken op het gebiedvan duurzaamheid aldus Eva Petra Simon van Majada Project-management.

  De website van Veluwe Duurzaam is ook te bereiken viawww.heerde.nl > Wonen en leven > Duurzaam Heerde

  Op 21 juni is dr. G.S.J. (Bert) Bunnik uit Wapenveld benoemd tot Ridderin de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bunnik heeft zich met hart enziel ingezet voor de nationale en internationale hockeysport. Daarnaastheeft hij altijd grote inzet getoond in de bestrijding van de ziekte ALS.

  Berghuizerbad geslotenIn verband met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

  is het bad van30 juni tot en met 8 juli 30 juni tot en met 8 juli 30 juni tot en met 8 juli 30 juni tot en met 8 juli 30 juni tot en met 8 juli gesloten.

 • 4WWWHEERDENL

  Digitale gemeentegidsop www.heerde.nlverbeterdSocial media en QR-codesSocial media en QR-codesSocial media en QR-codesSocial media en QR-codesSocial media en QR-codesDe digitale gemeentegids op www.heerde.nlis onlangs gemoderniseerd door de uitgeverAkse Media. Zo hangen er aan adressen in hetoverzicht Bedrijven op rubriek verschillendesocial media. Het adres kan hierdoor verstuurdworden naar een eigen social pagina. Maar deadressen zijn ook voorzien van vier verschil-lende QR-codes. Dit zijn codes die gescand kunnen worden doorsmartphones. Wanneer de code wordt gescand, worden de adres-gegevens bijvoorbeeld opgeslagen in de telefoonlijst.

  Gemeentegids als AppGemeentegids als AppGemeentegids als AppGemeentegids als AppGemeentegids als AppSinds kort is de digitale gemeentegids ook als gratis applicatie in deAppstore te vinden. Is de Gemeentegids App eenmaal genstalleerd,dan hebt u onder andere de hele Heerdese gemeentegids altijd bij dehand. Wat u ook zoekt, de Gemeentegids App leidt u, dankzij de inge-bouwde GPS, vanaf de plek waar u zich bevindt naar de dichtstbij-zijnde vestiging.

  Met daarbij de mogelijkheid om direct vanuit de vermelding de websitete bezoeken, het bijbehorende telefoonnummer te bell