regulamin programu dotacyjnego - .tronicznym systemie witkac, dostępnym pod adresem . 4....

Download Regulamin Programu Dotacyjnego - .tronicznym systemie Witkac, dostępnym pod adresem . 4. Wnioskodawcy

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Regulamin

Programu Dotacyjnego

Biura Programu Niepodlega

Niepodlega

Nabr dodatkowy realizowany w ramach Programu

Wieloletniego Niepodlega na lata 2017 2022,

Priorytet 2, Schemat 2B

2

Wolna iniepodlega Polska jest niekwestionowan wartoci wspln Polakw. Od-zyskanie niepodlegoci w1918 roku iproces jej ugruntowywania s wydarzeniami, ktre wyzwalaj wPolakach poczucie dumy, jednoci, koncentruj uwag na dobru wsplnym i inspiruj do ambitnego mylenia o przyszoci naszego kraju. Wyda-rzenia lat 1917 1921 wPolsce oraz proces budowy nowoczesnego pastwa stay si take rdem inspiracji dla sztuki, przyniosy nowe wzory postaw patriotyzmu gotowoci do walki owolno Ojczyzny, ale take codziennej pracy dla niej wwa-runkach wolnoci iwasnego pastwa.

Skierowany do szerokiego grona odbiorcw program dotacyjny Niepodlega wspiera dziaania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, przy-gotowujce do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci ze szczeglnym uwzgldnieniem pamici itradycji regionalnej, lo-kalnej irodzinnej wpisanej itworzcej histori narodow.

Wramach programu nie bd wspierane projekty, ktrych zaoenia s niezgodne z wartociami wpisanymi w Wieloletnim Programie Rzdowym wolnoci, soli-darnoci oraz poszanowaniem godnoci ipraw czowieka, sucym wzmacnia-niu wsplnoty woparciu opolsk tradycj pastwow.

Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczynia si do popula-ryzacji wiedzy na temat procesw odzyskania niepodlegoci z uwzgldnieniem kontekstw regionalnych oraz wzmacnia poczucie wsplnoty lokalnej ipastwo-wej poprzez wczanie spoecznoci waktywne witowanie rocznicy odzyskania niepodlegoci.

3

1

DEFINICJE

1. Uyte wregulaminie okrelenia oznaczaj:

1) BPN Biuro Programu Niepodlega, instytucja zarzdzajca Programem;

2) Dyrektor Dyrektor Biura Programu Niepodlega;

3) Minister Minister Kultury iDziedzictwa Narodowego;

4) ministerstwo Ministerstwo Kultury iDziedzictwa Narodowego;

5) wnioskodawca podmiot skadajcy wniosek do BPN odofinansowanie zada-nia wramach programu;

6) beneficjent Wnioskodawca, ktry uzyska dofinansowanie wramach progra-mu na realizacj zadania;

7) zadanie dziaanie bdce przedmiotem wniosku;

8) projekt koncepcja wnioskodawcy, mieszczca w swoim zakresie zarwno zadanie, jak i dziaania przygotowujce do jego realizacji oraz ewentualny plan jego kontynuacji;

9) wniosek wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze rodkw po-zostajcych w dyspozycji BPN, wypeniany i wysyany przez wnioskodawc za porednictwem systemu Witkac;

10) Witkac system zapewniajcy komunikacj elektroniczn pomidzy wnio-skodawcami aBPN;

11) bdy formalne wady wniosku wynikajce z niedostosowania zadania do wymaga zwizanych z zakresem programu, ktre uniemoliwiaj udzielenie dofinansowania dla zadania w ramach programu i ktrych wnioskodawca nie moe poprawi po terminie zamknicia naboru do programu;

12) Zesp Oceniajcy zesp, w ramach ktrego kady z czonkw dokonuje samodzielnie oceny wnioskw zoonych do programu;

4

13) lista rankingowa lista wnioskw uszeregowanych w kolejnoci od najwy-szej do najniszej przyznanej oceny kocowej;

14) konflikt interesw sytuacja, wktrej interes prywatny pracownika lub wsp-pracownika BPN lub innej osoby powoanej przez dyrektora do realizacji procedur wramach programu wpywa na bezstronne iobiektywne wykonanie powierzo-nych czynnoci.

5

2

BUDET ZADANIAWielko rodkw przeznaczonych na realizacj programu w2018 roku wynosi 4mlnz.

3

INSTYTUCJA ZARZDZAJCA

Instytucj zarzdzajc programem jest Biuro Programu Niepodlega.

4

CEL

Celem strategicznym programu jest szerokie wczanie mieszkacw Polski w wi-towanie odzyskania przez Polsk niepodlegoci oraz zwikszenie wiadomoci na temat wydarze zwizanych z odzyskaniem i odbudow pastwowoci, w ktrych istotn rol odgrywa pami regionalna zwizana z rnymi drogami poszczegl-nych dzielnic kraju prowadzcymi do niepodlegoci. Realizowane w ramach progra-mu zadania powinny wzmacnia poczucie wsplnoty w oparciu o wartoci wpisane w polsk tradycj pastwow i narodow wolno, solidarno oraz poszanowanie godnoci i praw czowieka.

Program wspiera inicjatywy, ktrych realizacja przyczyni si do:

1) budowy pamici zbiorowej Polakw, wktrej istotne miejsce maj dowiad-czenia regionalne ilokalne;

2) upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zrnicowanych dowiad-cze zwizanych zprocesem odzyskania ibudowy niepodlegego pastwa pol-skiego;

3) upowszechniania wiedzy owydarzeniach zwizanych zodzyskaniem niepod-legoci na poziomie lokalnym iregionalnym, wszczeglnoci poprzez projekty ocharakterze edukacyjnym.

6

5

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

1. Odofinansowanie wramach programu mog ubiega si:

1) samorzdowe instytucje kultury (z wyczeniem instytucji wspprowadzo-nych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla ktrych organizatorem jest Minister Kultury iDziedzictwa Narodowego oraz instytucji wspprowadzonych wpisanych wrejestrze organizatorw samorzdowych1);

2) organizacje pozarzdowe zgodnie zdefinicj zawart wart. 3 ust. 2 Ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziaalnoci poytku publicznego iwolontariacie (tj. Dz. U. z2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

6

UPRAWNIENI PARTNERZY

Przy ocenie wnioskw preferowane bd zadania, w przypadku ktrych wniosko-dawcy zadeklaruj podjcie wsppracy zco najmniej jednym ze wskazanych niej podmiotw:

1) archiwa pastwowe;

2) przedszkola, szkoy iinne instytucje owiatowo-wychowawcze;

3) uczelnie wrozumieniu przepisw ustawy zdnia 27 lipca 2005 r. Prawo oszkol-nictwie wyszym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.);

4) instytucje kultury;

5) organizacje pozarzdowe;

6) kocioy izwizki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

7) podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz;

8) Instytut Pamici Narodowej ijego oddziay.

1 Lista instytucji wspprowadzonych znajduje si na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona -glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php .

7

7

RODZAJE KWALIFIKUJCYCH SI ZADA

W ramach programu przewiduje si moliwo wsparcia finansowego dziaa o charakterze regionalnym, w tym upowszechniajcych wydarzenia historyczne wdanym regionie wskali oglnopolskiej. Zakada si moliwo realizacji zarwno duych przedsiwzi, jak ikameralnych wydarze zwizanych tematycznie ze stu-leciem odzyskania niepodlegoci przez Polsk.

1. Rodzaje kwalifikujcych si zada:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje histo-ryczne;

2) wystawy wraz zkatalogami;

3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i wspdziaaniu - warsz-taty, gry terenowe, questy oraz wykady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;

4) wytyczenie ioznakowanie szlakw tematycznych ihistorycznych;

5) murale;

6) publikacje (w formie ksiki drukowanej lub e-booka).

2. Zmoliwoci dofinansowania wyczone s:

1) zakup rodkw trwaych;

2) wydawanie czasopism;

3) publikacje muzyczne nuty, nagrania audio-video utworw, pyty CD;

4) stae istypendia naukowe;

5) projekty cile badawcze ikonferencje;

6) zadania polegajce na digitalizacji zasobw;

8

7) produkcja filmw (za wyjtkiem dokumentacji wydarze wramach projektw oraz warsztatw filmowych);

8) organizacja zawodw i imprez sportowych oraz imprez rekreacyjnych z elemen-tami artystycznymi;

9) organizacja kampanii spoecznych i edukacyjnych;

10) tworzenie aplikacji mobilnych i oprogramowania.

3. Z moliwoci realizacji, rwnie po stronie wkadu wasnego wykluczone s:

1) budowa tablic i pomnikw;

2) projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe;

3) uroczystoci oficjalne organizowane lub wsporganizowane przez wadze sa-morzdowe i wojewdzkie.

8

WYMAGANIA FORMALNE IFINANSOWE

DLA ZADANIA

1. Realizacja zadania odbywa si na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wroku 2018.

2. Termin rozpoczcia i zakoczenia realizacji zadania okrela si od 1 padziernika 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

3. Jako kwalifikowane uznane zostan wycznie koszty poniesione (opacone) wokresie od dnia podjcia przez Dyrektora decyzji o przyznaniu dofinansowania za-dania i opublikowania jej na stronie internetowej BPN do 20 listopada 2018 r.

4. Wnioskodawca jest zobowizany do zapoznania si zInstrukcj skadania wnio-

9

sku do programu Niepodlega, zamieszczon na stronie www.niepodlegla.gov.pl wzakadce Programu.

5. Jeden wnioskodawca moe zoy maksymalnie jeden wniosek w programie wjednej edycji, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wnio-skw zoonych w programie nie s wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na bdy formalne oraz wnioski, ktre zostay poddane ocenie merytorycznej, ale nie otrzymay dofinansowania.

6. Z programu wyczone s zadania dofinansowane w ramach programw ministra oraz programw objtych finansowaniem ze rodkw budetu pastwa realizowa-nych przez pastwowe instytucje kultury jako zadania wasne oraz zadania dofinan-sowane w ramach pozostaych Priorytetw Programu Wieloletniego Niepodlega na lata 2017-2022.

7. Dofinansowanie ma charakter celowy i moe by wydatkowane jedynie na pokry-cie kosztw uwzgldnionych w wykazie kosztw kwalifikowanych, ktry stanowi za-cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. W ramach kosztw nie mona uwzgldnia pracy wolontariusza, lecz mona wy-kaza koszty zwizane z jego ubezpieczeniem i delegacjami. W takim przypadku na-ley z wolontariuszem podpisa umow o wolontariacie.

Recommended

View more >