Poreska Praksa

Download Poreska Praksa

Post on 05-Oct-2015

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poreska Praks

TRANSCRIPT

<p>Poreska praksa za novembar 2010</p> <p>Poreska praksa za novembar 2010.godinePorez na dodatu vrijednost</p> <p>1. Da li se pozajmice izmeu dvije firme u kojima su isti osnivai, oporezuju sa aspekta PDV?U vezi sa vaim pitanjem moe se odgovoriti da Poreska uprava primjenjuje miljenje Ministarstva finansija koje je dato ovom organu 15.oktobra 2009.godine, a po kojem se ukazuje sljedee: Davanje novca ili drugih zamjenljivih stvari na zajam predstavlja obligacioni odnos koji se zasniva Ugovorom o zajmu, saglasno odredbama lana 566-575 Zakona o obligacionim odnosima (Sl.list RCG, br. 47/08). Ugovorom o zajmu zajmodavac se obavezuje da preda u svojinu zajmoprimcu odreenu koliinu novca ili koju drugu zamjenljivu stvar, a zajmoprimac da mu vrati poslije izvjesnog vremena istu koliinu novca sa ili bez kamate, odnosno istu koliinu stvari iste vrste i kvaliteta.</p> <p>Znai, davanje novca na zajam nije promet proizvoda ili usluga, shodno lanu 3 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl.list RCG, br.65/01...76/05 i Sl. List CG, br. 16/07), niti predstavlja izvor dobiti shodno lanu 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.list RCG, br. 65/01, 12/02 i 80/04 i Sl.list CG, br. 40/08), pa samim tim ugovorene strane nijesu obveznici plaanja PDV, niti poreza na dobit pravnih lica.</p> <p>Samim tim stav Poreske uprave je da je davanje zajma dozvoljeno u skladu sa navedenim propisima, te da je davalac zajma duan da plati porez na kamatu, bez obzira da li je istu naplatio, s obzirom da se radi o ugovorima o davanju zajma u privredi.</p> <p>2. Kakav je poreski tretman prilikom prodaje teretnog motornog vozila koje je nabavljeno sa PDV koji je priznat kao predporez?Kako navodite u dopisu u momentu kupovine terenskog teretnog vozila kao osnovnog sredstva iskoristili ste pravo na odbitak ulaznog PDV-a, plaenog pri nabavci.</p> <p>Ako se prodaja (otuenje) predmetnog vozila izvri prije isteka amortizacionog perioda ukazujemo na sljedee. U tom sluaju se radi o novom pravnom poslu i na taj nain stiu uslovi za primjenu odredbi lana 39 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/01 76/05, i "Sl. list Crne Gore", br. 16/07), kojim je propisano da u sluaju ako se u toku perioda od pet godina od kalendarske godine u kojoj je poela da se koristi oprema izmijene uslovi koji su u toj godini bili opredjeljujui za odbitak ulaznog PDV, ispravka ulaznog PDV se vri za period od izmjene okolnosti. Samom prodajom vozila dolazi do izmjene uslova mjerodavnih za oporezivanje, te prodavac vozila mora da izvri korekciju prava na odbitak ulaznog PDV-a u poreskom periodu u kojem je prodaja izvrena.</p> <p>U lanu 45 Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/0279/05, "Sl. list Crne Gore", br. 64/08), propisano je da kod promjene uslova mjerodavnih za odbitak pretporeza iz lana 39 stav 2 Zakona, poreska obaveza nastaje istekom poreskog perioda u kojem su se promijenili uslovi mjerodavni za odbitak pretporeza.</p> <p>Prilikom prodaje navedenog teretnog vozila duni ste da obraunate PDV po stopi od 17% na osnovicu koju ini prodajna vrijednost vozila.</p> <p>U sluaju da se otuenje teretnog vozila vri posle perioda od pet godina od kalendarske godine u kojoj je poela da se koristi, takav promet podlijee obavezi obrauna poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, u skladu sa lanom 4. i lanom 5. Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica ("Sl. list RCG", br. 55/03), po stopi od 5%, na osnovicu koju ini trina vrijednost u trenutku nastanka poreske obaveze a obveznik poreza je kupac, odnosno sticatelj. </p> <p>3. Koje neophodne priloge treba obezbijediti uz raun za prodate plovne objekte kada se vri prodaja u skladu sa lanom 16 stav 2 Zakona o PDV?</p> <p>U zahtjevu navodite da vrite nabavku i prodaju plovnih objekata (jahti) iz inostranstva za poznatog kupca koji je takoe strani dravljanin, i plovni objekat je registrovan na njegovo ime i na stranu zastavu prije dolaska u Crnu Goru. Takoe navodite da plovni objekat dolazi transportnim sredstvima do luke u Crnoj Gori i svi carinski papiri rade se na strano lice.</p> <p>Ukoliko se radi o opisanoj transakciji, mjestom prometa kod ovakvih proizvoda smatra se mjesto u kome za te proizvode nastaje druga carinski dozvoljena upotreba i korienje (carinski tranzitni postupak) u skladu sa lanom 16 stav 2 Zakona o PDV.</p> <p>lanom 28 stav 1 taka 2 istog Zakona je propisasno da su plaanja PDV osloboeni proizvodi koji se u Crnoj Gori unose u okviru tranzitnog carinskog postupka.U raunima za tako prodate proizvode unosi se naznaka da PDV nije obraunat sa pozivom na lan Zakona koji propisuje oslobaanje.</p> <p>U knjigovodstvu poreskog obveznika koji se bavi prodajom proizvoda , kada je u pitanju carinski tranzitni postupak pored rauna za prodate proizvode neophodno je obezbijediti i druge dokaze koji nedvosmisleno dokazuju da se radi o carinskom tranzitnom postupku.U tom smislu potrebno je obezbijediti kopiju pasoa za strana fizika lica, dokaz da je plovni objekat registrovan na strano fiziko lice i pod stranom zastavom i dokaz da je zapoet carinski tranzitni postupak odnosno postupak uvoza po sistemu odlaganja. </p> <p>3. Po kojoj stopi se obraunava PDV na prihode (proviziju) turistikih agencija-posrednika u prodaji avio karata?S obzirom da se radi o turistikoj agenciji koja je posrednik a ne o putnikoj agenciji organizatoru putovanja u ovakvim sluajevima se primjenjuje opti postupak oprezivanja PDV-om jer specijalana pravila oporezivanja PDV vae samo za agencije-organizatore putovanja.</p> <p>Turistike agencije posrednici podnose obraun u skladu sa lanom 20 Zakona o PDV.</p> <p>Dakle poreska osnovica PDV je sve to predstavlja plaanje koje poreski obveznik primio ili e primiti od kupca naruioca ili treeg lica za izvreni promet proizvoda odnosno usluga.</p> <p>U poresku osnovicu se uraunavaju posredni trokovi, kao to su provizije, trokovi prevoza i osiguranja koje isporuilac zaraunava kupcu odnosno naruiocu usluge.</p> <p>lanom 25. stav 4. taka 7 citiranog zakona je propisano da se na proizvode i usluge koje se koriste u vezi sa meunarodnim vazdunim saobraajem PDV plaa po nultoj stopi.Meutim, lanom 54 taka 1 stav 13 Pravilnika o primjeni zakonao porezu na dodatu vrijednost(Sl list RCG br.65/02 i Sl list CG br.64/08) uslugama u vezi sa meunarodnim vazdunim saobraajem smatraju se: slijetanje, polijetanje, prihvat i otprema putnika, vazduhoplova i stvari, naplata putnikog servisa, parking vazduhoplova, odleivanje i zatita vazduhoplova od zaleivanja, izguravanje i privlaenje vazduhoplova, hlaenje i grijanje vazduhoplova, ienje vazduhoplova i ostale usluge koje su u direktnoj vezi sa opsluivanjem putnika, vazduhoplova i stvari .Dakle, s obzirom da se radi o prodaji avio karata od strane turistike agencije -posrednika takva usluga ne moe se smatrati uslugama opsluivanja putnika u meunarodnom avio saobraaju, te agencija posrednik je u obavezi da na zaraunatu proviziju koju e fakturisati naruiocu usluge, obrauna i uplati PDV po stopi od 17%.</p> <p>5. Da li su usluge obezbjeenja i zatitu lica, kada je korisnik usluga strano lice a usluge se pruaju na teritoriji nae i strane drave, oporezive po Zakonu o PDV?U skladu sa lanom 14 Zakona o PDV, PDV se obraunava i plaa prema mjestu gdje je obavljen promet proizvoda, odnosno usluga, odnosno prema mjestu u kome se, prema ovom zakonu , smatra da je taj promet obavljen.</p> <p>Na vae pitanje koje se odnosi na obavezu obraunavanja i plaanja poreza na dodatu vrijednost po osnovu izvrenih usluga obezbjeenja i zatite lica, kada je korisnik usluga strano lice a usluge se pruaju na teritoriji nae i strane drave ukazujemo na lan 17. stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, po kojem se mjestom izvrenog prometa usluga smatra mjesto u kojem poreski obveznik, koji prua usluge, ima svoje sjedite ili poslovnu jedinicu iz koje obavlja usluge. </p> <p>Kako se usluge pruaju u Crnoj Gori i inostranstvu a prua ih firma ije je sjedite u Crnoj Gori, miljenja smo da predmetne usluge podlijeu oporezivanju u skladu sa gore navedenim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, bez obzira to je korisnik usluga firma sa sjeditem u inostranstvu.. </p> <p>6. Na koji nain se vri oporezivanje PDV-om kada je u pitanju zajednika izgradnja nepokretnosti izmeu fizikih lica i pravnog lica?</p> <p>U Vaem aktu navodite da su fizika lica zakljuila ugovor o zajednikoj gradnji stambeno poslovnog objekta sa pravnim licem. Fizika lica ulau pravo sukorienja koje imaju na nepokretnost i plaene komunalije a pravno lice se obavezuje da finansira izgradnju objekta ukljuujui trokove izrade projekta, naknade za ureenje graevinskog zemljita i trokove dobijanja dozvola, odobrenja i saglasnosti. Fizika lica su duna da izdaju ovlaenje pravnom licu da u njihovo ime obezbijedi graevinsku dozvolu. Nakon izgradnje objekta fizika lica e dobiti odreeni dio novoizgraenog objekta a pravno lice ostatak.</p> <p>Dalje Vas interesuje ko vri prvi promet novoizgraenih objekata sa obraunatim PDV i da li pravno lice vri promet usluga sa PDV za izvedene radove fizikim licima jer fizika lica nijesu registrovani PDV obveznici.U vezi sa Vaim pitanjem dajemo sljedei odgovor:</p> <p>S obzirom da se radi o fizikim licima koji se bave izgradnjom i prodajom stambenih objekata za trite , prvo to elimo da ukaemo u naem odgovoru jeste obaveza ovih lica da se registruju kao PDV obveznici.</p> <p>Naime, shodno lanu 13 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl.list RCG, br.65/01...76/05 i Sl.list Crne Gore, br. 16/07), poreski obveznik je svako (pravno ili fiziko) lice, koje obavlja bilo koju poslovnu djelatnost bez obzira na namjenu ili ishod te djelatnosti, kao i lice koje povremeno obavlja djelatnost koja se odnosi na isporuku novoizgraenih graevinskih objekata ili djelova graevinskih objekata. Navedena lica (pravna ili fizika) su obveznici PDV-a nezavisno od toga da li su upisana u odgovarajui registar ili drugu propisanu evidenciju. Takoe, i sa aspekta Zakona o privrednim drutvima (S.L.RCG broj 06/202 i Sl list CG br.80/08), bez obzira to vae pitanje odnosi na fiziko lice a ne preduzetnika, proizilazi da fiziko lice koje faktiki obavlja privrednu djelatnost, a tu djelatnost ne obavlja za raun drugoga , ima status preduzetnika bez obzira na to da li je upisano ili ne u CRPS. </p> <p>Nadalje, prije samog oporezivanja nekog graevinskog objekata PDV-om, treba razrijeiti pojedine dileme, koje se prije svega javljaju kod poreskih obveznika, a odnose se na to ta se smatra novoizgraenim objektom i ta se uzima kao prvi promet novoizgraene nepokretnosti, a koji je oporeziv PDV-om. Svakako da treba sagledati i znaenje i vrstu upisa nekog prava na nepokretnosti u katastru, jer poreski obveznici esto smatraju da je bilo koji zakljueni ugovor ili bilo koji pravni posao, koji je osnov za neku vrstu upisa u katastarskoj evidenciji, razlog da prikau u svojim poslovnim evidencijama kao da je izvren prvi promet novoizgraenog objekata koji je oporeziv PDV-om. Meutim, pravna priroda ugovora o izgradnji se ne odreuje prema naslovu, ve prema pravima i obavezama koje iz tog ugovora proizilaze.</p> <p>Stanovita smo da je novoizgraeni objekat samo onaj koji je zaven, za koji je izvren tehniki prijem i investitor ga tek tada moe staviti na raspolaganje kupcu t.j. vriti njegovu prodaju, a kupac nakon toga moe vriti uknjibu na svoje ime u katastarskoj evidenciji. Dakle, u ovom momentu je dolo do prvog prometa novoizgraenog objekata koji se oporezuje PDV-om, jer se samo uknjiba smatra upisom kojim se konano stiu, prenose ili prestaju prava na nepokretnostima.U sutini, prvi prenos prava raspolaganja na novoizgraenom graevinskom objektu ili ekonomski djeljivoj cjelini moe da izvri iskljuivo investitor. Ovakav prenos se oporezuje porezom na dodatu vrijednost po stopi od 17%, a svaki sljedei promet se oporezuje porezom na promet nepokretnosti po stopi od 3%. Na ovaj nain se stiu poslovni prihodi koji se oporezuju i kroz direktne poreze, odnosno porez na dobit pravnih lica, ili porez na dohodak fizikih lica, zavisno od oblika organizovanja poreskog obveznika. Dakle, ukratko su opisane obaveze koje plaa prodavac nepokretnosti, a kupac nepokretnosti posebnu panju mora posvetiti eventualnom pravu na odbitak plaenog PDV-a, zavisno od toga da li je u pitanju PDV obveznik i da li je namjena objekta za obavljanje oporezive djelatnosti.</p> <p>Neophodno je ukazati na to da su transakcije u graevinarstvu veoma sloene, te je za precizan i konkretan odgovor potrebno raspolagati sa vie podataka o izvrenim transakcijama i ugovornim odnosima. Nae miljenje temeljimo na osnovu informacija koje ste nam u vaem dopisu ponudili. U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (Sl.list RCG, br. 65/01...04/06 i Sl. list Crne Gore, broj 16/07) u lanu 3 stav 1 propisano je da je predmet oporezivanja PDV promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja djelatnosti vri uz naknadu. lanom 4 stav 1 Zakona odreeno je da promet proizvoda predstavlja prenos prava raspolaganja pokretnim, odnosno nepokretnim stvarima. Prometom proizvoda, u smislu stava 1 ovog lana, smatra se i prodaja novoizgraenih objekata i prenos stvarnih prava i udjela na nepokretnostima koji imaocu (vlasniku) daju svojinsko pravo, odnosno pravo posjeda na nepokretnosti ili dijelu nepokretnosti. </p> <p>U smislu lana 13 stav 1 i 3 navedenog Zakona, poreski obveznik je svako lice koje na bilo kojem mjestu samostalno obavlja bilo koju poslovnu djelatnost, odnosno koje povremeno obavlja djelatnost koja se odnosi na isporuku novoizgraenih graevinskih objekata ili djelova graevinskih objekata.Shodno navedenom, isporuka novoizgraenih graevinskih objekata ili djelova graevinskih objekata, predstavlja promet koji je oporeziv po Zakonu o porezu na dodatu vrijednost primjenom stope od 17% i plaa ga poreski obveznik koji izvi promet. </p> <p>Iz zahtjeva se moe zakljuiti da je investitor (fizika lica), kupcu izvoau radova, za isporueni poslovno stambeni prostor ispostavio fakturu sa iskazanim PDV-om, to se moe smatrati prvim prenosom novoizgraenog objekta ili dijela objekta, te kasniji ugovori sa kupcima tih nepokretnosti predstavljaju drugi promet na koji se plaa porez na promet nepokretnosti.</p> <p>Naravno, pravno lice koje izvodi graevinske radove duno je fakturisati svoje usluge investitoru(fizikim licima) sa obraunatim i iskazanim PDV-om.</p> <p>Prenosom prava raspolaganja na nepokretnostima sa Investitora na kupca nepokretnosti-izvoaa radova, predstavlja promet nepokretnosti koji je izaao iz sistema PDV oporezivanja, te saglasno l. 37. Zakona o PDV, poreski obveznik- kupac, prilikom obraunavanja svoje poreske obaveze ne moe odbiti ulazni PDV koji je duan da plati, ili je platio prilikom nabavke predmetne nepokretnosti.</p> <p>Prilikom prodaje nepokretnosti svakom sljedeem kupcu, prodavac ispostavlja fakturu po trinoj cijeni nepokretnosti bez iskazanog PDV-a i nema pravo na povraaj ulaznog PDV. </p> <p>7. Kakav je poreski tretman prilikom prodaje udjela, u situaciji kada u firmi postoje tri vlasnika, jedan od vlasnika je inostrano pravno lice...</p>