Not the royal wedding: the menu

Download Not the royal wedding: the menu

Post on 08-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/7/2019 Not the royal wedding: the menu</p><p> 1/1</p><p>8: Zdf Nvhyjkhc</p><p>Yo{hl ~fjjkcn1 wov}fcky kwwvf</p><p>Zdf ykndz yo{hl mfhwz</p><p>I{ Zkb Jo~lkcn</p><p>WovpfjfJolpdkcUDfhyz{,zyhjkzkochlyo{hlhyf#Yhyfl{goczhkcwjolpdkczdfwfjh{w,hlzdovndzdkwkwh}fy{wpfgkhlogghwkocRHWvyfkzoLhbpyf{wUZojkfoy,wh{yo{hlftpfyzwR</p><p>WhlhjfUWfy}fj,ivzcf}fyfhz</p><p>fckcyo{hlgkyglfw#Kcwzfhj,zdfyflf}hczgvzlfy{kwzdyo~co}fyzdflfzwdovljfy#ZdfBkjjlfzochbkl{</p><p>bvwzifghyfvldfyf,hwzdfhgzvhlfhzkcnowhlhjlfh}fwkwhwvyfwkncolo~ikyzdR</p><p>GofvyMlozzhczjfWhyhdMfynvwoc</p><p>UZdfmohzkcndfhyzkwdfyfbhjfyobhdfhyz"wdhpfjwpocnf,</p><p>zdkcl{lh{fyfj~kzdyhwpifyy{whvgf,wohefjkciloojoyhcnf</p><p>w{yvphcjwvyyovcjfji{hlhefogvwzhyj#Hzyhjkzkochlyo{hljkwd,ykgdkciozdzhwzfhcjw{biolkwbRWzyh~ifyy{BovwwhEovwwhUCokcoybhzkockwh}hklhilfoczdkwjkwdR</p><p>Gomff</p><p>HwflfgzkocolkxvfvywBoakzowlhBhdkekNoakifyy{Wlkb"Mhwz$i{wpfgkhlyfxvfwzoWkyFlzocAodc+MfyyfyoYogdfy</p><p>Ghchpw</p><p>Vpochyyk}hlhzzdfyfgf</p><p>pzkoczdf~fjjkcnphyz</p><p>{~kllifwfy}fj</p><p>gdhbphncfhcjhwflfg</p><p>zkocoghchpw,ollo~f</p><p>ji{1</p><p>Lkcf"ghvndzW~hcGocwobb</p><p>UHgzvhll{hgdkgefcgoc</p><p>wobbzo~dkgdzfcjfy</p><p>boywflwoyff"yhcnf,</p><p>lkcf"ghvndzw~hcdh}f</p><p>iffchjjfjR</p><p>GhyyjHncfhvBoczboyfcg{BIFUZdkwjkwdkw</p><p>bhjfyobzdfifwzgd</p><p>opwozdflhbi,kczdkw</p><p>ghwfh</p><p>WgozzkwdlhbichbfjB</p><p>oczboyfcg{,~do~hwy</p><p>fhyfj,fjhcjwlhvndzf</p><p>yfj</p><p>fwpfgkhll{zonyhgfzdf</p><p>yo{hl~fjjkcnzhilf#Mo</p><p>ydkwzyovilf,</p><p>Boczboyfcg{~kllifp</p><p>owzdvbovwl{h~hyjfj</p><p>hcBIFkczdf</p><p>Xvffcwikyzdjh{doco</p><p>vywlkwzR</p><p>WfwhbfW~hcZohwz</p><p>UHh}ovykzfoiozdpykc</p><p>gfwwkcgfgdkljdooj,zd</p><p>ffthgzyfgkpf</p><p>yfbhkcwhglowfl{nvhyj</p><p>fjphlhgfwfgyfzR</p><p>HBlhcnfomPolkzkghll{</p><p>Goyyfgz]fnfzhilfw</p><p>UHpphyfczl{hyfwpoc</p><p>wfzowknckghczpyfwwv</p><p>yfyobzdfpykbfbkck</p><p>wzfyw</p><p>omgf,zdkwwflfgzkocogdfhphcjcfnlfgzfjI</p><p>ykzkwd}fnfzhilfw,~ooj</p><p>"</p><p>yohwzfjhcjwkbpl{jyf</p><p>wwfj~kzdoklhcjgvbkc,~kllifgdow</p><p>fcglowfyzo</p><p>zdfjh{,jfpfcjkcnoc~</p><p>dhzwlfzlhcnvkwdkcnoc</p><p>^fwzbkcwzfybhyefz</p><p>wzhllw#Ftpfgzphywckpw,</p><p>ehlf,wpykcnnyffcwhcj</p><p>gflfykhgR</p><p>PhlhgfPkf</p><p>UWkbklhyzozdfdvbilf</p><p>gozzhnfpkf,ivzbhjf~</p><p>kzd}fckwoc</p><p>hcjzoppfj~kzdhlh{f</p><p>yonoljlfhR</p></li></ul>