malaysia - diterbitkan oleh: seksyen penyata rasmi parlimen malaysia 2018 k a n d u n g a n...

Download MALAYSIA - Diterbitkan oleh: SEKSYEN PENYATA RASMI PARLIMEN MALAYSIA 2018 K A N D U N G A N PEMASYHURAN

Post on 11-Sep-2019

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bil. 8 Rabu 4 April 2018

  MALAYSIA

  PENYATA RASMI PARLIMEN

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEENAM

  MESYUARAT PERTAMA

 • ________________________________________________________________________________________________________

  Diterbitkan oleh: SEKSYEN PENYATA RASMI PARLIMEN MALAYSIA 2018

  K A N D U N G A N

  PEMASYHURAN TUAN YANG DI-PERTUA Kebenaran Bercuti (Halaman 1) Perutusan Daripada Dewan Rakyat (Halaman 1) Urusan Mesyuarat (Halaman 2) JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 2) USUL-USUL: Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan Mesyuarat (Hal. 21 & 37) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Pergigian 2017 (Halaman 22) Rang Undang-undang Had Masa (Pindaan) 2018 (Halaman 38) Rang Undang-undang Pembangunan Sukan (Pindaan) 2018 (Halaman 46)

 • DN 4.4.2018 i

  AHLI-AHLI DEWAN NEGARA

  1. Yang Berhormat Tan Sri Dato’ Sri SA. Vigneswaran (Dilantik)(LS)

  2. “ Datuk Abdul Ghani bin Mohamed Yassin

  3. “ Timbalan Yang di-Pertua, Datuk Seri Haji Abdul Halim bin Abd. Samad (Dilantik)

  4. “ Dato’ Haji Abdul Rahman bin Mat Yasin (Terengganu)

  5. “ Tuan Haji Abdul Shukor bin Mohd Sultan (Perlis)

  6. “ Datuk Haji Abdullah bin Mat Yasim (Dilantik)

  7. “ Datuk Haji Abidullah bin Salleh (Dilantik)

  8. “ Tuan Aknan A/L Ehtook (Dilantik)

  9. “ Dato’ Dr. Ananthan A/L Somasundaram

  10. “ Dr. Ariffin bin S.M. Omar (Pulau Pinang)

  11. “ Dato' Dr. Asyraf Wajdi bin Dato' Dusuki (Dilantik) - Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

  12. “ Puan Hajah Azizah binti Haji Harun (Dilantik)

  13. “ Datuk Haji Bashir bin Haji Alias (Dilantik)

  14. “ Puan Bathmavathi Krishnan (Dilantik)

  15. “ Dato’ Chai Kim Sen (LS)

  16. “ Tuan Chandra Mohan A/L S.Thambirajah (Selangor)

  17. “ Datuk Chong Sin Woon (Negeri Sembilan) - Timbalan Menteri Pendidikan

  18. “ Dato’ Sri Devamany A/L S. Krishnasamy (Dilantik) - Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

  19. “ YBM. Engku Naimah binti Engku Taib (Terengganu)

  20. “ Dato' Hajah Fahariyah binti Haji Md Nordin (Dilantik)

  21. “ Datuk Hamzah bin Mohd. Kasim (Perak)

  22. “ Datuk Sr. Haji Hanafi bin Haji Mamat (Dilantik)

  23. “ Dato’ Indera Hoh Khai Mun (Pahang)

  24. “ Dato’ Dr. Hou Kok Chung (LS)

  25. “ Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Seri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah (LS)

  26. “ Dato’ Isa bin Ab. Hamid (Dilantik)

  27. “ Datuk Jamilah Sulaiman (Dilantik)

  28. “ Datuk John Ambrose [Dilantik]

  29. “ Puan Hajah Khairiah binti Mohamed (Kelantan)

  30. “ Dato’ Sri Khairudin Samad (Dilantik)

  31. “ Tuan Khairul Azwan Harun (Dilantik)

  32. “ Dato’ Lee Chee Leong (Perak) - Timbalan Menteri Kewangan

  33. “ Datuk Lee Tian Sing (Dilantik)

 • ii DN 4.4.2018

  34. Yang Berhormat Dato’ Dr. Loga Bala Mohan A/L Jaganathan (Dilantik) - Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan

  35. “ Datuk Dr. Lucas Umbul (Sabah)

  36. “ Datuk Haji Megat Zulkarnain bin Tan Sri Haji Omardin (Dilantik)

  37. “ Datuk Mohan A/L Thangarasu (Dilantik)

  38. “ Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar bin Haji Mohd. Nor (B)

  39. “ Dr. Mohd Nor bin Haji Monutty (Selangor)

  40. “ Dato’ Haji Mohd Salim bin Sharif @ Mohd Sharif (Negeri Sembilan)

  41. “ Datuk Seri Panglima Dr. Mohd. Salleh bin Tun Said Keruak (Dilantik) - Menteri Komunikasi dan Multimedia

  42. “ Dato’ Haji Mohd Suhaimi bin Abdullah

  43. “ Tuan Haji Muhammad bin Mustafa

  44. “ Datuk Mustapa Kamal bin Mohd Yusoff (Dilantik)

  45. “ Datuk Ng Chiang Chin (Dilantik)

  46 “ Dato’Ong Chong Swen (Dilantik)

  47. “ Dr. Nuing Jeluing (Dilantik)

  48. “ Datuk Paul Igai (Dilantik)

  49. “ Datuk Lim Pay Hen (Dilantik)

  50. “ Datuk Paul Low Seng Kuan (Dilantik) - Menteri di Jabatan Perdana Menteri

  51. “ Datuk Rabiyah binti Ali (Dilantik)

  52. “ Puan Hajah Rahemah binti Idris (Dilantik)

  53. “ Datin Rahimah binti Haji Mahamad (Dilantik)

  54. “ Tuan Ramli bin Shariff (Perlis)

  55. “ Datuk Sambathan A/L Manickam

  56. “ Dato' Shahanim binti Mohamad Yusoff (Dilantik)

  57. “ Datuk Prof. Dr. Sim Kui Hian (Dilantik)

  58. “ Puan Siti Aishah binti Shaik Ismail (Pulau Pinang)

  59. “ Puan Sopiah binti Sharif (Dilantik)

  60. “ Datuk Teo Eng Tee @ Teo Kok Chee (Dilantik)

  61. “ Tuan Wilfred Yong Chen Leong (Dilantik)

  62. “ Datuk Ir. Yong Wui Chong

  63. “ Datuk Haji Yahaya bin Mat Ghani @ Abbas (Dilantik)

  64. “ Dato’ Zahari bin Sarip (Johor)

  65. “ Dr. Zaiedi Haji Suhaili (Sarawak)

 • DN 4.4.2018 iii

  DEWAN NEGARA

  Ketua Pentadbir Parlimen Datuk Awang Alik bin Jeman

  Setiausaha Dewan Negara

  Riduan bin Rahmat

  Setiausaha Bahagian (Pengurusan Dewan) Muhd Sujairi bin Abdullah

  PETUGAS-PETUGAS PENYATA RASMI (HANSARD) Monarita binti Mohd Hassan

  Azhari bin Hamzah Halijah binti Mat Sin @ Mt Zain

  Rosna binti Bujairomi Alzian binti Baharudin

  Siti Norlina binti Ahmad

  Noraidah binti Manaf Nor Hamizah binti Haji Hassan

  Sherliza Maya binti Talkah

  Nor Faraliza binti Murad @ Nordin Alli Nor Liyana binti Ahmad

  Zatul Hijanah binti Yahya Sharifah Nor Asilah binti Syed Basir

  Nik Nor Ashikin binti Nik Hassan Hafilah binti Hamid

  Siti Norhazarina binti Ali Tengku Sofia Dora binti Tengku Mohamad

  Noor Afiza binti Mohd Fadzi Herdawati binti Mohd Amir Abbu

  Nor Effazimmah binti Maliki Nur Annisa binti Hamid

  Sharifah Nazurah binti Wan Sahdi Hasnah Sakinah binti Mohd Hashim

  Mohd Salleh bin Ak Atoh

  Azmir bin Mohd Salleh Mohd. Izwan bin Mohd. Esa Nor Kamsiah binti Asmad Siti Zubaidah binti Karim

  Aifarina binti Azaman Noorfazilah binti Talib

  Farah Asyraf binti Khairul Anuar Julia binti Mohd. Johari

  Syahila binti Ab Mohd Khalid Ismalinda binti Ismail Hazliana binti Yahaya

  Amir Arshad bin Ab Samad Sharifah Raabiatul Adawiyah binti Syed Mohamed

  Nik Nor Nazrin binti Nik Ab Rahman Nurul Fadhilah binti Ibharim

  Hizamihatim Maggisa bin Juarah

  http://www.parlimen.gov.my/staff-details.html?uweb=p&id=421 http://www.parlimen.gov.my/staff-details.html?uweb=p&id=205

 • DN 4.4.2018 1

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEENAM

  MESYUARAT PERTAMA

  Rabu, 4 April 2018

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Timbalan Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

  PEMASYHURAN TUAN YANG DI-PERTUA

  KEBENARAN BERCUTI

  Timbalan Yang di-Pertua: Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia.

  Ahli-ahli Yang Berhormat saya suka hendak memberitahu Majlis ini iaitu saya telah membenarkan cuti daripada menghadiri Mesyuarat di bawah Perkara 52(2), Perlembagaan Persekutuan kepada Yang Berhormat Senator Puan Hajah Rahemah binti Idris, daripada 25 Mac 2018 hingga 5 April 2018.

  PERUTUSAN DARIPADA DEWAN RAKYAT

  Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Dewan Rakyat yang meminta Dewan Negara mempersetujukan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat.

  Saya menjemput Setiausaha membacakan Perutusan itu sekarang.

  [Setiausaha membacakan Perutusan]

  “3 April 2018

  Perutusan daripada Dewan Rakyat kepada Dewan Negara

  Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara,

  Dewan Rakyat telah meluluskan Rang Undang-undang yang berikut dan meminta Dewan Negara mempersetujukannya:

  (i) (D.R. 7/2018) Rang Undang-undang Pembangunan Sukan (Pindaan) 2018;

  (ii) (D.R. 5/2018) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) (No.2) 2018; dan

  (iii) (D.R. 4/2018) Rang Undang-undang Had Masa (Pindaan) 2018

 • 2 DN 4.4.2018

  Yang ikhlas,

  t.t

  YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT”

  URUSAN MESYUARAT

  Timbalan Menteri Pengangkutan [Datuk Ab. Aziz bin Kaprawi]: Tuan Ya

Recommended

View more >