lÆr dansk learn danish

Download LÆR DANSK LEARN DANISH

Post on 31-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LR DANSKDANSKuNDeRviSNiNg foR voKSNe uDLNDiNge i KbeNhAvN

  LEARN DANISHDANISH couRSES foR ADuLt foREIgN cItIzENS IN copENHAgEN

  mAj 2016 / mAy 2016

 • 2

  LR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark som voksne, kan i de fleste tilflde f gratis dansk- undervisning.

  Kbenhavns Kommune tilbyder to former for danskundervisning:

  1. ArbejdsmArkedsrettet dAnskundervisning (introdAnsk) begynderundervisningstilbud til arbejdstagere, stu-derende, medflgende gtefller og au pairs. Arbejds-markedsrettet danskundervisning (Introdansk) omfatter hjst 250 timers undervisning opdelt i fem undervis-ningsforlb af hver 50 timer.

  2. dAnskuddAnnelse - en bredere uddan-nelse for flygtninge og familiesammenfrte fra lande uden for EU/ES og Schweiz.

  Der er undervisning bde om dagen, om aftenen og i weekenden. Flere sprogskoler tilbyder undervisning via internettet. Du kan ogs f danskundervisning p din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har en aftale om dette.

  KuN i eN tiDSbegRNSet peRioDe

  De 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskunder-visning (Introdansk) skal gennemfres inden for 18 mneder.

  Danskuddannelse tilbydes normalt i op til fem r til flygtninge og til familiesammenfrte fra lande uden for EU/ES og Schweiz.

  LeARN DANiShAdult foreigners moving to Denmark are normally entitled to free Danish courses.

  The City of Copenhagen offers two types of Danish courses:

  1. lAbour mArket-relAted dAnish lessons (intro dAnish) an introduc-tory course for wage earners, students, accompanying spouses, and au pairs. Labour market-related Danish lessons (Intro Danish) include a maximum of 250 hours tuition divided into five parts of 50 hours each.

  2. dAnskuddAnnelse (the dAnish lAnguAge trAining progrAmme) a broader education for refugees and people from countries outside EU/EEA and Switzerland who have entered Denmark on the grounds of family reunification.

  Classes are taught in the day-time, in the evenings, and at weekends. Several language schools offer clas-ses online. You can also attend Danish classes at your workplace if an agreement on this is in place.

  A LimiteD peRioD oNLyThe 250 hours of labour market-related Danish lessons (Intro Danish) must be completed within 18 months.

  Danskuddannelse (The Danish language training programme) is normally for a period of up to five years for refugees and people from countries outside EU/EEA and Switzerland who have entered Den-mark on the grounds of family reunification.

 • 3

 • 4

 • 5

  muLigheD foR meRe uNDeRviSNiNg efteR ARbejDS-mARKeDSRettet DANSKuNDeR-viSNiNgHvis du efter at have gennemfrt 250 timers ar-bejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) har behov for mere undervisning, har du normalt mulighed for at fortstte p Danskuddannelse.

  Du kan normalt f Danskuddannelse i op til tre r efter at have gennemfrt 250 timers arbejdsmarkeds-rettet danskundervisning inden for 18 mneder.

  Du skal have gennemfrt alle fem 50-timers forlb i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for 18 mneder for at kunne fortstte p Danskuddan-nelse.

  Du skal fortstte i umiddelbar forlngelse af, at du har gennemfrt Arbejdsmarkedsrettet danskunder-visning (Introdansk).

  ADDitioNAL DANiSh tuitioN AfteR 250 houRS of LAbouR mARKet-ReLAteD DANiSh LeSSoNS

  If you need additional Danish tuition after the 250 hours of labour market-related Danish lessons (Intro Danish), you will in most cases be entitled to Dansk- uddannelse (The Danish language training pro-gramme).

  Normally you can get up to three years of Danskud-dannelse (The Danish language training programme) if you have completed the 250 hours of labour mar-ket-related Danish lessons within 18 months.

  You must have completed all five 50-hours parts of labour marked-related Danish lessons (Intro Dan-ish) within 18 months in order to continue with Danskuddannelse (The Danish language training programme).

  You must continue immediately after the completion of the labour market-oriented Danish lessons (Intro Danish).

 • 6

  hviS Du bLiveR foRhiNDRet og behveR foRLNgeLSe kontakt i s fald straks Jobcenter Copenhagen International.

  ArbejdsmArkeds rettet dAnskundervisning (Introdansk):Hvis du bliver forhindret i at deltage i arbejdsmar-kedsrettet danskundervisning (Introdansk) p grund af barsel eller adoption, kan du sge om at f t ekstra forlb p 50 lektioner og forlngelse af din 18-mneders periode. I nogle tilflde kan du ogs f forlngelse ved lngerevarende sygdom. Du skal sge forlngelsen hos Jobcenter Copenhagen Inter-national.

  dAnskuddAnnelse:Hvis du er begyndt p Danskuddannelse og bliver forhindret i at deltage i en periode, br du straks sge om at f forlnget perioden med Danskuddannelse, hvis du skulle f brug for en forlngelse senere.

  Du kan sge om forlngelse af din danskuddannel-sesperiode, hvis du har vret forhindret i at deltage p grund af for eksempel:

  Din egen sygdom Alvorlig sygdom i familien Graviditet, barsel og adoption Arbejde sammen med andre forhold.

  At du har arbejde er normalt ikke tilstrkkeligt til at f forlnget uddannelsesperioden. Oftest vil du have mulighed for at flge undervisningen uden for arbejdstid. Der er tilbud om Danskuddannelse bde om dagen og om aftenen. Men der er mulighed for at f forlnget uddannelsesperioden, hvis du arbej-der mindst 30 timer om ugen, og dit arbejde og dine forhold i vrigt betyder, at du ikke kan benytte dig af tilbuddet om Danskuddannelse.

  Fravr p mindre end en mned giver normalt ikke ret til forlngelse af undervisningsperioden.

  if you ARe hiNDeReD AND NeeD A pRoLoNgAtioN please contact Jobcenter Copenhagen International at once.

  lAbour mArket-oriented dAnish lessons (Intro danIsh):If maternity leave or adoption hinder you from taking Labour market-related Danish lessons (Intro Danish), you can apply for extra 50 hours and prolongation of the 18-month period. In case of long-term illness you can also get a prolongation of the 18-month period and extra 50 hours. You file your application to Job-center Copenhagen International.

  dAnskuddAnnelse (the danIsh language traInIng programme):If you start your Danskuddannelse (The Danish lan-guage training programme), and for a period are prevent-ed from joining classes, we strongly urge you to apply for a formal prolongation in case you need it later.

  You can apply for a prolongation of your Danskud-dannelse (The Danish language training programme) period if you have been prevented from taking part in your language training due to e.g.:

  Your own illness A serious illness in your family Pregnancy, parental leave or adoption Work commitments together with other cir-

  cumstances.

  The fact that you are in employment is normally not sufficient to get the period of your Danskuddannelse (The Danish language training programme) ex-tended. In most cases you will have an opportunity to attend the course outside your working hours. Danish courses are offered both during the day and during the evening. However, you can get the period of Danskuddannelse extended, if you are working at least 30 hours per week, and your work and your cir-cumstances as a whole mean that you cannot make use of the offer of Danskuddannelse.

  Normally an absence of less than one month does not give the right to get the period of the course extended.

 • 7

 • 8

  Du skal sge, nr du bliver forhindret, og senest sge om forlngelse, nr du ikke mere er forhindret i at deltage i Danskuddannelse. Ellers har du ikke ret til forlngelse. Du skal sge forlngelsen hos Jobcenter Copenhagen International.

  DeN 5-Rige uDDANNeLSeS- peRioDe i KbeNhAvN

  I Kbenhavns Kommune er det besluttet, at alle kur-sister skal have mulighed for at f gratis danskunder-visning i op til 5 r. De 5 r tller fra den dato, hvor du frste gang er henvist til at starte p danskunder-visning (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning- Introdansk eller Danskuddannelse).

  perioden tller fra frste henvisningsdato, uanset om du mder op til undervisnin-gen eller ej.

  You must apply when the above mentioned circum-stances prevent you from attending. Your right to apply for a prolongation expires when you are able to resume your Danish courses. If you fail to apply in time, you are no longer entitled to a prolongation. You file your application to Jobcenter Copenhagen International.

  the five-yeAR StuDy peRioD iN CopeNhAgeN

  The City of Copenhagen has decided to offer all its foreign citizens free Danish courses for up to five years. The five-year period counts from the date when you for the first time are referred to start Dan-ish tuition (labour market-related Danish lessons - Intro Danish or the Danskuddannelse/The Danish language training programme).

  The period starts from the first referring date, whether you show up for class or not.

  muLigheD foR et beSKftigeLSeS-Rettet tiLbuD

  Udlndinge, der ikke modtager offentlige ydelser, kan ogs f et beskftigelsesrettet tilbud. Det er en mulighed for at opn vigtig erfaring og et ststed p arbejdsmarkedet. nsker du et beskftigelsesrettet tilbud, skal du kontakte Jobcenter Copenhagen International.

  poSSibiLity of AN offeR DiReCteD toWARDS empLoymeNt

  Foreigners who do not receive social benefits are en-titled to an offer directed towards the labour market. It gives you a chance of obtaining important work experience. If you want an offer directed towards employment, you must contact Jobcenter Copenha-gen International (see contact information on page 9)

 • 9

  ArbejdsmArkedsrettet dAnsk- undervisning (introdAnsk) og dAnskuddAnnelse / lAbour mArket-relAted dAnish lessons (intro dAnish) And dAnsk- uddAnnelse (the dAnish lAnguAge trAining progrAmme)

  Kbenhav