:jsi(rs - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/katolik_1940_12.pdfآ  pjesnik,...

Download :JSI(RS - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/katolik_1940_12.pdfآ  pjesnik, zanaإ،ao

Post on 14-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8-

  to: di-

  arin 20; če-

  GODINA Xl. BROJ 11. ~IST tzLA~ TJEDNO. - GODI~NJA REDOVITA PRET- 'LATA DIN 30, DOBROTVORNA DIN 50. - ZA !NO- EMSTVO DI 60. - OGLASI PO NAROć!TOJ T ARfFI. Sibenik, 11. ožujka 1940.

  Što SJOvori odvaljena grobna ploča?

  Sjednimo malo nil rub odvaljene grobne plole, kraj groba, iz kojega se još ~irl miomiris dragocjene pomtl- sti. Sjednimo, Jer je ugodno sjediti, okupani svježinom proljetnoga jutra, dok s~ ptičji kljunovi, nakon mirno

  · prospavane noći, otvaraju u gnljez- dinta i svojim pjesmama Ispunjavaju polja, šume i lugove.

  Odvaljena Je grobna p!oli!l Pra- zan je grob!

 • ~A 2.

  KATKAD

  Katkad os~etim u sebi s rdan nemir, i htlp bih tad zagrlit sve, i z~lju l svemir.

  Htio bi~ zagrlit braću ljud'e, pa lm blag',! reći. r »Ponizniji b1;1di tc, spustite nos, pa ćete biti veći.«

  Nemojte misliti da je sreća samo u bogatstvu i b'la~tanju, iU, kako to već. ~da-y nu misli te, u kakvom gospodskom zvanju.

  AJi brzo osjetim dl\ se u meni pomalo guši taj nemir, i kako s mojim pustim željama leti u svemir.

  GLORIJA

  Zaslavila zvona s kanpanela stari, da non uskrsnuće Isusovo javi.

  A s aki se čovik u vodi um ija, da dušu očisti o pogrdni grija.

  svačij'e sad lice o radosti sija, dok se ori pismu: G lorija! Glorija!

  šibenik DRAžEN PANJKOTA

  Ž1VOTS C KVOM Ct'B:ve:ni kalendar

  ~edjelja, 24. l ff. : Uskrs. ajveći blagd an i pomendan onoga sretnog du- aa, kada je Krist kao pobjednik mrti slavno izišao iz g,oba. Da nije Krist us- krsnuo, uzalud bi bila vjcrn naša i uzalud- Il O propovjcdanje na"c! - rekao je apo- stol sv. Pavao.

  Ponedjelj ak, 25. !II.: s krsni ponedje- ljak. - Blagovijest ili spomend:m navje- štenja Bl. Dj. Mariji, da će začeti i po- roditi pasitelja vijeta. - Sv. Irenej, bi- skup u Srijemu. Podnio je mučeničku smrt za vrijeme cara 'taksimijana. akon du- ge i teške tamnice ot jekoše mu !l)avu.

  Utorak, 26. III. : Uskrsni utorak. - Sv. Kasto! , mučenik. Bio je carski dvorjanik . Bijaše optužen, ela je kršćanin i da u svoju kuću prima kršćane. Uza vc op- tužbe ipak neu trašivo i povijedaše sv. Yjeru, pa je radi toga bio po tavljcn na lomaču, a zatim uvaljen u duboku jamu i zasut zemljom.

  Srijeda, 27. liT. : Sv. Robert. Bio je po krvi francuskoga kraljevskog roda , a biskup u Vormaciji g. 696. Udario je prve temelj e i početke kršćanstvu u oriku. Umro je nn gla u svetosti g. 718.

  Cetvrtak, 28. JJT.: Sv. Sikst, Papa. Go- dine 432. stupio je na Petrov prijesto. Upra vijao je Crkvom osam godi'na . Zn na- sljednika bio mu je izabran sv. Leon V e- liki .

  Petak, 29. Ill. : Sv. Eustasij, opat. Pro- Yijedno je v. vjeru u Bavar koj i fran - cuskoj. Mnoge je o vojio zn Kri ta svojim vanredno vetim avršenim životom. Umro je g. 625.

  Subota. 30. III.: Sv. Kvirin, tribun. Na kršćanstvo njega i obi telj mu priveo

  Iz oporuKa naši~ starih Oporuka je vrlo značajna afirmacija

  posljednje volje i mišljenja čovjeka. Je- dan je od najvažniji h djela u ljudskom životu. Oporuku je pra vo og ledalo du e svakoga pojedi ncu.

  Oporuke nai;i11 stnrih odišu pravim kr- šćanskim duhom. Poknzuju njihovo dubo- ko shvaćanje života, smrti i vječnosti kao i dužnost i ljL1bav prcmu Bogu, voj j

  duši i bližnjima. Zanimive su u ruznom pogledu, a li ću ovoga puta iznijeti iz ši- benskih arhiva nekoliko podataku, koji se odnose samo na sv. mise.

  Te bilješku mogu biti na pobudu na- šim suvremenicima, koji u današnjoj vrevi

  vi jeta često zaboravljaju svoje vječno spasenje.

  5. 3. 1471. Rada kći Rado Inva Gunji - ća ostilvlja svoj u kuću kod vih svetih svećeniku Marku T maševiću, da joj go- TOri misu svake sedmice u stolnoj crkvi, a

  po njegovoj mrti drugi većenik, nli ne

  je sv. Papa Aleksal\dar. Za vrijeme 9~rn

  Hadrijana bio il! optužen radi sv . v~e ~~· pn, iza kako mu otsjekoše ruke i noge, otsjekoše mu i glavu.

  ':JSI(RS (;ITA JE:' p() LAJ ICE b~. Pavla A-

  ~ostola I~0čenafa« 1 dn protumačimo ovu lijepu us- krsnu molj tv u. ,

  Kao što su u daniri,a Muke nu&a s a - u

  p\akaln s o~a.lošćenom Majkom B~Jom, takq sad'a na blagdan uskrsni, dije irno

  r ' r s Njom uskrsnu rodost. Crkva je tuma- čem ove rudosti sv(>jc dje

 • (.

  ti

  ~e

  a.

  r,

  Iz naših 'brajev a TESK.A ~ELJEZNi6KA NESRECA.

  Na pruzi Kl\rlovnc- Ljubljann, nekih 200 metam isp~d željezničke stanice Znluku, 17. t. mj. putnički vlak je naletio na br- do odronjenog kamenja tako jako, da su ac lokomotivi\ i dva vagona, puno putnika, 11u.rvali u rije.k,u Kupu. lmo preko 30 ro- nj~ih, od kojih 10 teže, tc nekoliko mrt- vih, a misli se, dn sc u vagonima, koji su pali u rijeku nalazi još dosti\ mrtvih. To- čan, broj još sc nije mogao ustanoviti . Ma- terijalna šteta je takoder velika. Ovo je jedna od najvećih željezničkih tragedija, kojo su se posljednje doba dogodile kod nas.

  UAPSENJA U CAVTAT . Cavtn- tu su uapšeni neki t. zv. nacionalni ele- menti, kod kojih je izvršena prcmctnčlnn pevodom to!{a, što su na javnim zgrada- ma bili ispisani neki poklici i stanovi ti simboli protiv Hrvatske.

  KAZ.NJE T RADI VRl.lEĐ HRVAT KE. Dubrovačko redarstvo kaz- nilo je sn po 500 dinara !!lobe ili 10 dann zatvora radi vrijedan ·a Hrvatske i P o- vanja upravno!! ucn dra Zvonimira Bic- lovučića bivšeg redarstvenog činovnika Miloju žilu i porezno!! činovnika . imtl Kostolana.

  OTK P ZE U-JE T LTJA1 . KJIT OPTA ATA, Vlada je, na prijedlog mi- nistra poljodjelstva, potpisala uredim. ko- jom se ovla§tujc ministnr poljodjcl tvn, da može svotu od l i po milijuna dinara iz zajma. 7ak l jučenog kod DHB. upotrebiti za otkup nepokretnih dobarn onih o oha, koje su u smislu sporarumn od 1. lTI. 1939. između .Tu!f06lav.ijc i Hali i e pro odobno izjavile, dn žele po ta ti tali jn nski cl ržn v- Jinni . Otkupi iena zem lja do d i cl ii v n t će Ile agrarnim interesentima. koji će zemlju biti du7ni platiti po cijeni, ustanovi i enoj od mini tar tvn poljodjelstva. u roku od 20 eodina hez kamatn . Do konačne i~nln­ te nn zemlii će biti hipotekn državno!! ernrn.

  TOVl ĐAKO I. 9. t. mj. u nadbi- skup koj kapeli u Zaj!rebu preuzv. dr n- lis eewi , zagrebački pomoćni biskup, po- dijelio je sv. red đakonata p. o. mbrozu L u č e v i o. Boni S t a m p a l i j a, treća ­ recima, koji su rodom iz Prvić Luke. C:c- stitamol

  ZBOR DALM TI SKlH BOGO LO- VA U SPLIT . 6. XII. 1936. godne bio je prekinut rad Zbora DB u Splitu. Bila je stoga vruća želja bogoslova i njihovih starješina, da sc nastavi s radom Zbora tako časne tradicije. T zaista, njihove su se želje ostvarile. 12. ITI. 1939. Zbor je ponovno osnovan i započeo je radom. Po- dijeljen je u 5 sekcija: filozofsko-teolo ·ku, misijsko-liturgijsku, socijalnu. literarnu i sekciju K. A. Svaka sekcija dr~i svakih 15 dana redovtite sjednice s predavanjima.. Pošto se nalazimo u, teškim materijalnim prilikama, zamolili smo posebnim cirkuln- rom vlč. svećenstvo dalmatin kih biskupi- ja dn nas pomogne bilo u 'novcu, bilo u lrnjignma. Tz šibenske biskupije doprinije- še: Preuzv. dr fra Jeronim Mileta, bi kup, din. 100 i preč. dr Ivo Eškinja, kanonik. din . 60. - Plemenitim darovateljima Zbor najsrdačni i e zahvaljuje i preporuča se do- broti ostaloga svećenstva.

  ODRžA l TECAJ. 17., 18. i 19. Ill. odr~an je križarski tečaj u V i n n g o r i, a vodio ga j e delegat VK.B-n br. Znidarčić.

  s.KATbLIK• STRANA 3. ----~~ -----------------------------------------------------------~

  ·e ,, v l Zivot Sibenikd.

  tlskrsno bogoslri'=!Je u na~Jm crkvazba KATEDRALA V. JAKOVA: U s-

  kr s: U 5.30 s. župska sv. Misa. U 7, 7.30, 8 i 9 s. tihe v. Mise. U 10.30 s. pon- tifiknlna sv. Misa prcuzv. biskupu, proko kojo drži h millju. a koncu sv, Mise preuzv. biskup podijelit će Papinski bla- goslov s potpunim oprostom s ima onima, koji su se pričcstlli. Popodne u 6 s. bla- goslov s Presveti m, koji ćo ob n vi t i prc- uzv. biskup. - U s kr s n i p o n o d j e - l j n k: U 5.30 s. župska sv. Misa. U 7, 8 i 9 s. tihe v. Mi e. U 10.30 s. svečana sv. Mi a uz pontifikulnu asistenciju. U l 1.15 . korizmeni propovjednik p. o. I- gnacije A l j i n o v ić održat će zadnju o- prasnu propovijed.

  DOLAC:KA 2 P KA RKVA : Us - kr s : U 7 s. svečana župska sv. Misa. Blagoslov je tvino. U 5 s. popodne bla- goslov s Presvetim. - s kr s n i p o n c- d j e l j n k : 7 s. svečana župskn sv. Mi - o. U 5 s. popodne hlngoslov s Presvetim.

  - U s kr s n i u t or n k : U 7 s. žup kn sv. l\1isn. U 5.30 s. popodne svečano iz- loženje Moćnice v. Križa, svečnna Ve- černja, pak blagoslov Presvetim. oto ispovijedanje vjernika . Bit ćo na rnspoln- gnnju više i povjednika. Lijepa je to pri- lika, dn mnogi izvr e voju vnzmepu duž- nost. Posebno e pozivlju sva braća »Bro- tovštine v. Križa«, dn po tarom običa­ ju pristupe sv. sakramentima ispovijedi i priče ti. - sr i j e d u 27. liT. slavi e veliki blagdan - nGod sv. Križa«. 5 s. ujutro počinju pjevane lekcije, a u 6 pjevana sv. \i n. U 7, 8 i 9 . tihe sv. Mi e. U 10.30 . večnna žup ka sv. li a u trojci uz asistenciju preuzv. bi kupa dra J. 1ilete. 5.30 s. popodne krunica Rona Tsusovih, propovijed, tc blagoslov s Pr vetim, koji će podijeliti prcuzv. bi- kup uz vcčanu n~istcnciju. - Preko ci-

  jeloga dann dijelit će sc moći čudotvor­ noga drva v. Križa i dovat će sc l jubi ti relikvija sv. Krvi. - Tko ispovjcdćn i