isqat al-tadbir dalam kitab tanwir al qulub fi isqat ...· kamus dewan edisi ketiga ianya bermaksud

Download ISQAT AL-TADBIR DALAM KITAB TANWIR AL QULUB FI ISQAT ...· Kamus Dewan Edisi Ketiga ianya bermaksud

Post on 01-Jul-2019

280 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nor Shakirah Azizan, Isqat al-Tadbir dalam Kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-

  `Uyub Terjemahan `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani, Jurnal Qalbu 4.5 (Dis 2017):

  108-130

  108

  ISQAT AL-TADBIR DALAM KITAB TANWIR AL QULUB FI

  ISQAT TADBIR AL-`UYUB TERJEMAHAN `UTHMAN

  SHIHAB AL-DIN AL-FUNTIANI

  *Nor Shakirah Azizan

  **Che Zarrina Sa`ari

  *Sarjana Usuluddin Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam,

  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

  **Profesor Madya Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam,

  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

  Emel: *norshakirahazizan89@yahoo.com

  Abstrak

  Makalah ini merupakan kajian mengenai konsep isqat al-Tadbir berlandaskan pemikiran ulama Melayu Nusantara iaitu `Uthman Shihab

  al-Din al-Funtiani. Kajian berbentuk analisis kualitatif deskriptif ini

  bertujuan mengkaji pemikiran `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani

  mengenai konsep isqat al-Tadbir menerusi karya Jawi terjemahannya Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub daripada kitab asal berbahasa Arab oleh `Ibn `Ata Allah al-Sakandari iaitu al-Tanwir Fi Isqat al-Tadbir. Makalah ini adalah penting bagi menyediakan wacana mengenai konsep

  isqat al-Tadbir. Bagi mencapai objektif, kajian ini menggunakan metode perpustakaan sebagai metode utama pengumpulan data. Kajian telah

  mendapati konsep isqat al-Tadbir yang dikemukakan oleh `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani tidak berbeza dengan pemikiran penulis asal

  kitab ini dan ia didapati bersandarkan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah.

  Kata kunci: Isqat al-Tadbir, Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub,

  `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani, `Ibn `Ata Allah.

  ISQAT AL-TADBIR IN THE BOOK OF TANWIR AL-QULUB FI

  ISQAT TADBIR AL-`UYUB TRANSLATED BY `UTHMAN

  SHIHAB AL-DIN AL-FUNTIANI Abstract

  The article discusses the concept of isqat al-Tadbir which is based on the

  idea of well-known Malay archipelagos scholar, `Uthman Shihab al-Din

  al-Funtiani. This descriptive qualitative analysis study aims at

  investigating the thought of `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani

  concerning the concept of isqat al-Tadbir through his translated Jawi

  mailto:norshakirahazizan89@yahoo.com
 • Nor Shakirah Azizan, Isqat al-Tadbir dalam Kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-

  `Uyub Terjemahan `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani, Jurnal Qalbu 4.5 (Dis 2017):

  108-130

  109

  work Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub from the original work in

  Arabic by Ibn Ata Allah al-Sakandari, al-Tanwir Fi Isqat al-Tadbir. This study is important for providing the discourse on the concept of isqat al-Tadbir. To achieve these objectives, this study used the library research as the main method of data collection. The study found that the concept of

  isqat al-Tadbir put forward by `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani has no different with the thought of the original author of this work, and it is found

  that their thought on this concept is based on Ahl al-Sunnah wa al-

  Jama`ahs view.

  Keywords: Isqat al-Tadbir, Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub, `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani, `Ibn `Ata Allah.

  Pendahuluan

  Para ulamak terdahulu termasuklah `Uthman Shihab al-Din al-

  Funtiani menggunakan kitab Jawi sebagai medium perantaraan

  penyebaran maklumat Islam dan mengembangkan pemikiran atau

  ilmu yang ada dalam kitab Jawi tersebut kepada masyarakat.

  Mereka berperanan sebagai seseorang yang berkepentingan di

  dalam masyarakat, berilmu pengetahuan yang tinggi dan

  bertanggungjawab dalam semua bidang seperti bidang

  kemasyarakatan, politik, pentadbiran, dan sebagainya serta tidak

  hanya berfokuskan kepada bidang penyebaran dakwah atau

  keagamaan semata-mata untuk mendidik masyarakat ke arah jalan

  yang benar mengikut acuan Islam.1 Justeru itu, kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub hasil karya Ibn `Ata' Allah yang telah diterjemahkan oleh `Uthman Shihab al-Din Funtiani dilihat

  penting untuk dikaji kerana pemikiran yang terdapat dalam kitab

  tersebut merupakan satu khazanah ilmu yang perlu diterokai,

  dipelajari dan difahami oleh masyarakat semasa.

  Takrif Isqat Al-Tadbir

  Dari sudut bahasa makna isqat bermaksud menggugurkan,2

  meninggalkan,3 menjatuhkan dan membuangkan.4 Perkataan tadbir pula berasal daripada perkataan Arab dan telah juga digunakan

  1Farid Mat Zain, Islam Di Tanah Melayu Melayu Abad Ke-19 (Shah alam: Karisma

  Publication Sdn. Bhd., 2007), 100. 2`Uthman bin Shihab al-Din, Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub (Kaherah:

  Matba`ah `Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakah, 1925), 1. 3`Uthman bin Shihab al-Din, Tanwir al-Qulub, (1925), 3. 4Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus Idris al-Marbawi `Arabi-

  Malayuwi, J.1. (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1990), 293.

 • Nor Shakirah Azizan, Isqat al-Tadbir dalam Kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-

  `Uyub Terjemahan `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani, Jurnal Qalbu 4.5 (Dis 2017):

  108-130

  110

  dalam bahasa Melayu sebagai tadbir. Oleh yang demikian, isqat al-Tadbir dari sudut bahasa boleh didefinisikan sebagai mengugurkan tadbir. Namun begitu isqat al-Tadbir yang dimaksudkan dalam kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub adalah meninggalkan tadbir yang tercela dan bukanlah

  meninggalkan tadbir yang terpuji.5 Bagi pemahaman lanjut

  mengenai isqat al-Tadbir, penulis membawa definisi perkataan isqat, al-Tadbir dan perkataan yang ada kaitan dengan al-Tadbir iaitu khalq dan ikhtiyar. Perkataan ikhtiyar ini turut dibincangkan kerana Ibn `Ata Allah dan `Uthman Shihab al-Din ada menyebut

  perkataan ini seiringan dengan perkataan al-Tadbir.

  i)Isqat Perkataan isqat merupakan masdar kepada asqat6 dan asqat

  bermaksud akhta 7 serta membawa maksud zalla.8Akhta memberi

  maksud salah,9 manakala zalla pula bermaksud menjatuhkan di

  dalam salah dan menempuh dengan segera atau lalu dengan

  cepat.10 Contohnya dia berbicara dengan menggugurkan sesuatu

  perkataan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu perkataan

  telah jatuh dan menyebabkan ada kesalahan pada kalimah tersebut11

  atau berbicara dengan perkataan yang tidak betul.12 Ibn al-Sukayt

  dalam membahaskan makna isqat menyebut ia seperti bercakap dengan perkataan yang tercicir atau terjatuh atau tergugur hurufnya.

  Sebagai contoh yang lain, dia membaca dengan menggugurkan

  5Penjelasan secara detail boleh dilihat dalam Nor Shakirah Azizan, Isqat al-tadbir

  dalam kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-'Uyub terjemahan 'Uthman

  Shihab al-Din al-Funtiani, (Disertasi, Universiti Malaya, 2015), 24-49. 6Ahmad Mukhtar `Umar et al., Mu`jam al-Lughah al-`Arabiyyah al-Mu`asirah,

  (Kaherah: `Alam al-Kutub, 2008), 1078. 7Ibn Manzur. Lisan al-`Arab, J. 30, (Beirut: Dar Sadir, 1956), 317. 8Shawqi Dayif et al., Mu`jam al-Wasit (Kaherah: Dar al-Shuruq al-Dawliyyah,

  2004), 435. 9Muhamad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus Idris al-Marbawi `Arabi-

  Malayuwi, J. 1, 177. 10Muhamad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus Idris al-Marbawi `Arabi-

  Malayuwi, J.1, 267. 11Ibn Manzur. Lisan al-`Arab, J. 30, 317. 12Wan Abdul Hamid bin Wan Teh et al., Qamus Besar Arab-Melayu Dewan al-

  Mu`jam al-`Arabi al-Malayuwi al-Kabir (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), 1149.

 • Nor Shakirah Azizan, Isqat al-Tadbir dalam Kitab Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-

  `Uyub Terjemahan `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani, Jurnal Qalbu 4.5 (Dis 2017):

  108-130

  111

  perkataan.13 Selain itu, perkataan isqat digunakan di dalam ayat yang menunjukkan keguguran iaitu orang yang mengandung

  mengalami keguguran janin.14 Isqat juga bermaksud keguguran yang memberi gambaran dari sudut psikologi iaitu ideologi

  seseorang tidak disedari kerana menyandarkan kepada orang yang

  lain.15 Namun begitu terdapat perkataan yang digunakan adalah

  asqat bukannya isqat tetapi membawa maksud gugur atau jatuh.16 Al-Qur`an juga ada menyebut perkataan asqit yang membawa

  maksud yang sama iaitu jatuhkanlah atau gugurkanlah.17

  Al-Shu`ara 26: 187

  Terjemahan: Maka jatuhkanlah kepada

  kami gumpalan dari langit, jika engkau

  termasuk orang-orang yang benar.

  ii)Tadbir

  Tadbir pula bermakna tugasan menguruskan sesuatu.18 Di dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga ianya bermaksud urusan menjalankan

  sesuatu atau mengelola.19 Tadbir di dalam bahasa Inggeris ialah governance iaitu merangkumi semua aspek cara negara, perbadanan

  korporat dan entiti diuruskan20 manakala perkataan tadbir mengikut tema bahasa Arab adalah masdar bagi perkataan dabbar mengikut

  13Ibn Manzur. Lisan al-`Arab, J. 30, 317. 14Shawqi Dayif et al., Mu`jam al-Wasit, 435. 15Wan Abdul Hamid bin Wan Teh et al., Qamus Besar Arab-Melayu, 1149. 16Abd. Rauf Hassan dan Abdul Rahim Salleh dan Khairul Amin Mohd Zain,

  Kamus Bahasa Melayu Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Melayu (Selangor:

  Oxford Fajar Sdn Bhd, 2005), 184. 17 Muhammad Fuad `Abd al-Baqi, al-Mu`jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur`an al-

  Karim (Kaherah: Dar al-Kutub al Misriyyah, 1945), 352. 18Kamus Dewan Edisi Keempat. (cet. Ke-2, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

  Pustaka, 2007), 1565. 19Kamus Dewan Edisi Ketiga. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998),

  1340; Mashitah binti Taharin et al., Tesaurus Bahasa Melayu Dewan Edisi Baru

  (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pus