handleiding beleidsvoorbereiding en verantwoording .handleiding beleidsvoorbereiding en...

Download Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording .Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording

Post on 17-Aug-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector

  Voorwoord

  Hierbij bieden wij u de Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (hierna: BBVW) aan. De BBVW is het kader waaraan de jaarverslaggeving van waterschappen dient te voldoen. In de BBVW zijn de verslaggevingsvoorschriften vastgelegd. Met de BBVW is onder andere beoogd iedere doelgroep (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en derden) in zijn eigen informatiebehoefte te voorzien. Hiermee bieden de wijzigingen op het punt van de beleidsvoorbereiding en verantwoording mogelijkheden tot het versterken van de positie van het algemeen bestuur als hoogste democratisch gekozen orgaan van de waterschappen. Het Waterschapsbesluit heeft door middel van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen een nadere invulling gekregen met als doel het voorschrijven van alleen die informatie die echt in de begroting, de jaarverslaggeving en de uitvoeringsinformatie van de waterschappen moet voorkomen. In deze regeling zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de inrichting van de begroting, de jaarverslaggeving, de uitvoeringsinformatie en de informatieverstrekking aan derden. Hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit en de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen vormen samen de verslaggevingsvoorschriften van de waterschappen. Wij vertrouwen erop u met deze handleiding te ondersteunen bij een adequate toepassing van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: drs. A. Doppenberg RA, telefoon 088 407 0669, e-mail: arend.doppenberg@nl.ey.com. Amsterdam, februari 2012 R. Ellermeijer RA Voorzitter Public Sector Ernst & Young

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector

  Inhoudsopgave

  A Algemene opmerkingen; handleiding bij gebruik 11 Inleiding 12 Algemene uitgangspunten BBVW 2

  B Vragenlijst BBV 4

  Bijlage A Hoofdstukken 1 en 4 Waterschapsbesluit 20Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 20Hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording 21

  Bijlage B Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen 36

  Bijlage 1 43

  Bijlage 2 44

  Toelichting 46Algemeen 461. Informatiebehoeften van verschillende doelgroepen 472. De uitvoeringsinformatie voor het dagelijks bestuur 493. De informatie die aan derden moet worden verstrekt 50 Artikelsgewijs 53 Onderdeel A: kostensoorten 561 Rente en afschrijvingen 562 Personeelslasten 573 Goederen en diensten van derden 594 Bijdragen aan derden 635 Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien 64 Onderdeel B: Opbrengstsoorten 651 Financile baten 652 Personeelsbaten 653 Goederen en diensten aan derden 664 Bijdragen van derden 675 Waterschapsbelastingen 686 Interne verrekeningen 69

  De Public Sector van Ernst & Young 78 Aantekeningen 80

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector 1

  A Algemene opmerkingen; handleiding bij gebruik

  1 Inleiding Voor de jaarverslaggeving van waterschappen is de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (hierna: BBVW) van toepassing. Om opstellers en gebruikers van begrotingen, meerjarenramingen, uitvoeringsinformatie en jaarverslaggeving van waterschappen in staat te stellen op een eenvoudige en snelle wijze te kunnen beoordelen of voldaan wordt aan de minimumeisen die het BBVW stelt, is een vragenlijst opgesteld. Als aan de minimumeisen, voorzover van toepassing, voldaan wordt, is dat in de kolom ja aan te geven. Een aanduiding in de kolom nee houdt dus in dat van de voorschriften wordt afgeweken. Als algemene bepaling inzake de begroting, meerjarenraming, uitvoeringsinformatie en de jaarverslaggeving is in artikel 4.3 van het Waterschapsbesluit opgenomen dat deze dienen te voldoen aan de normen die voor waterschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financile positie en over de ontwikkeling van de netto-kosten (inzichtvereiste). Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot afwijkingen van de bij of krachtens de wet uitgegeven voorschriften om daarmee aan dit inzichtvereiste te voldoen. Daar in deze situaties bijzondere overwegingen een rol spelen, kan daarmee in deze handleiding geen rekening worden gehouden. De vragenlijst inzake de minimumvereisten volgens het BBVW is opgenomen in onderdeel B. Bij de vragenlijst is de indeling van het BBVW gevolgd en wordt steeds verwezen naar het betreffende artikel in het BBVW. Indien u over de toepassing van de checklist of over andere aspecten van de voorschriften vragen heeft, kunt u zich wenden tot de deskundigen van de Public Sector van Ernst & Young in uw regio. U kunt hen vinden achter in deze handleiding en op onze website www.ey.nl. Voor specifieke vragen adviseren wij u contact op te nemen met: drs. A. Doppenberg RA tel. 088 407 0669 R. Gosselink RA tel. 088 407 6190 Zij zijn graag bereid u te adviseren.

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector 2

  2 Algemene uitgangspunten BBVW Aan de in hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit opgenomen bepalingen liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag (pag. 70 Waterschapsbesluit): a. Uitvoering geven aan de doelstellingen van de Wet modernisering waterschapsbestel ten aanzien van de

  cyclus van beleidsvoorbereiding tot en met verantwoording. b. Uitvoering geven aan het nieuwe financieringsstelsel van de Wet modernisering waterschapsbestel, met

  name het doen opgaan van de oude kostendragers (taken) waterkeringszorg, waterkwantiteitsbeheer en het passief waterkwaliteitbeheer in de nieuwe kostendrager watersysteembeheer.

  c. Zo veel mogelijk aansluiten bij het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies. d. Zo veel mogelijk in de informatiebehoefte van iedere doelgroep voorzien met eigen documenten en/of

  informatie. e. De beleidsinstrumenten moeten naaste een goed inzicht in beleidsvoornemens en uitvoering een goed

  inzicht geven in de ontwikkeling van de financiele positie en de netto-kosten. f. Verankeren van het BBP-traject van de waterschappen. g. Bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid van de waterschappen. h. Doorvoeren van de wijzigingen die voortvloeien uit nieuwe regelgeving, zoals de Wet Financiering decentrale

  overheden en de uit de Economische en Monetaire Unie (EMU) voortvloeiende rapportage verplichtingen. i. Inspelen op ontwikkelingen die in de taakuitoefening van de waterschappen hebben voorgedaan. j. Het verkleinen van het risico van interpretatieverschillen van de regelgeving. Deze uitgangspunten hebben geleid tot de algemene bepalingen die in de paragrafen 4.2 en 4.3 van het Waterschapsbesluit zijn opgenomen. Art. 4.2 lid 1 Voor de meerjarenraming, de begroting, de jaarverslaggeving en de uitvoeringsinformatie wordt het

  stelsel van baten en lasten gehanteerd. Art. 4.2 lid 2 De baten en de lasten van het begrotingsjaar worden in de meerjarenraming, de begroting, de

  jaarverslaggeving en de uitvoeringsinformatie opgenomen, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden, onderscheidenlijk hebben geleid.

  Art. 4.2 lid 3 Onder de baten en lasten worden ook begrepen de over het eigen vermogen en de voorzieningen

  berekende bespaarde rente. Art. 4.2 lid 4 De kostentoerekening die door het waterschap wordt toegepast vindt plaats op basis van objectieve,

  bedrijfseconomische criteria. Art. 4.2 lid 5 Het is niet geoorloofd in de begroting en in de jaarrekening lasten en baten, activa en passiva

  alsmede balansmutaties tegen elkaar te laten wegvallen, indien zij krachtens dit besluit in afzonderlijke posten moeten worden opgenomen.

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector 3

  Art. 4.3 lid 1 De meerjarenraming, de begroting, de jaarverslaggeving en de uitvoeringsinformatie geven volgens normen die voor waterschappen als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevolgd over de financile positie en over de ontwikkeling van de netto-kosten. In het bijzonder het algemeen bestuur moet in staat worden gesteld zich een zodanig oordeel te vormen.

  Art. 4.3 lid 2 De meerjarenraming, de begroting, de uitvoeringsinformatie daarbij en de toelichtingen geven

  duidelijk en stelselmatig de omvang van de geraamde netto-kosten. De begroting geeft tevens duidelijk en stelselmatig inzicht in de financile positie.

  Art. 4.3 lid 3 De jaarverslaggeving, de uitvoeringsinformatie en de toelichtingen geven getrouw, duidelijk en

  stelselmatig de netto-kosten, de balansmutaties en de omvang van de balansposten van het begrotingsjaar weer. De jaarrekening geeft tevens een getrouw, duidelijk en stelselmatig inzicht in de financile positie aan het einde van het begrotingsjaar.

 • Handleiding Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen Public Sector 4

  B Vragenlijst BBV

  Verwijzing Ja Nee Nvt 1. Inrichting meerjarenraming en toelichting Art. 4.4 lid 1 Is de indeling van de begroting en de jaarverslaggeving

  identiek.

  Art. 4.4 lid 2 Is de indeling van de meerjarenraming, de begroting, de jaarverslaggeving en de uitvoeringsinformatie identiek aan het voorafgaande begrotingsjaar. Indien nee, worden er in de toelichting de verschillen aangegeven en worden de redenen die tot afwijking hebben geleid uiteengezet.

  Artikel 4.5 lid 1 en lid 2 Verbonden partijen zijn niet meegeconsolideerd in de begroting en jaarverslaggeving met uitzondering van rechtspersonen die zijn opgericht ten beho

Recommended

View more >