gurdjieff ve ouspensky أ– - bilyay vakfؤ± doأ¥ru iniأ¨i, evrenin tanrأ”sal...

Download Gurdjieff ve Ouspensky أ– - Bilyay Vakfؤ± doأ¥ru iniأ¨i, evrenin tanrأ”sal أ”أ¨أ”أ¥أ” ile ruhsal alemin

Post on 31-Aug-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dr. Maurice Nicoll ngiliz t bbi psikoloji alan nda ok iyi tan nan bir ncdr. Uzun y llar boyunca, ngiltere'deki al ma gruplar na haftal k dersler verdi. Aynen

  kay tlara geirilen ve Yorumlar' olu turmak zere bas lan bu konu malar,Dr. Nicoll'n daha sonra yazd kitaplarda ayr nt l olarak ele ald temel fikirleri

  iermektedir. Belirli derin fikirlerin gnlk ya ama derhal uygulanmas yla ilgili olduklar iin Yorumlar daha incelikli bir yaz m n her zaman koruyamayaca

  trden, kendine zg bir de ere sahiptir. Yorumlar, yazar ahsen tan yamayacak ama ayn srgit dn m ile ilgilenen yeni nesil taraf ndan sevgiyle okunmaktad r.

  Ruh ve Madde Yay nlar

  Gurdjieff ve Ouspensky retisi stne Psikolojik Yorumlar III. IV. ve V. Ciltler

  M a u r i c e N i c o l l

  Ruh ve Madde Yay nlar taraf ndan yay nlanan Byk nisiyeler, Ruhtan maddeye do ru ini i, evrenin tanr sal ile ruhsal alemin kudret ve bilgisini ta yan byk yol gstericileri, insanlar ayd nlatanlar , byk vazifelileri, byk organizatrleri anlatmaktad r. Ruhsal alemin kudret ve bilgisini ta yan bu byk yol gstericiler; Rama, Kri na, Hermes, Musa, Orfe, Fisagor, Eflatun, sa, Muhammed ve Zerd t. Ruh ve Madde Yay nlar taraf ndan Zerd t ve Muhammed Peygamber kitaba sonradan ilave edilmi tir.

  678 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

  Byk nisiyelerE d u a r d S c h u r e

  Bu arp c kitap lmn ertesinde ruhlar dnyas ndaki ya an n n zerindeki esrar perdesini ilk defa kald r yor. pnoterapist Dr. Michael Newton deneklerinin lm sonras sakl an lar na ula mak iin zel bir ipnoz tekni i geli tirmi tir. Bunlar n yaz ya dklmesi sper bilin durumuna getirilen yirmi dokuz ki inin anlat lar n n topland bir tr seyir defterini ortaya karm t r. Derin ipnozda iken bu denekler tekrarlanan bedenlenmeleri aras nda ba lar na neler geldi ini heyecan verici bir ekilde tan mlamaktad rlar. Verdikleri canl ayr nt lar lmn nas l bir ey oldu unun, ldkten hemen sonra kimle kar la t m z n, ruh dnyas n n gerekte nas l bir yer oldu unun, ruh olarak nereye gitti imizin ve ne yapt m z n ve niin belli bedenlerde geri gelmeyi seti imizin tam bir resmini nmze koymaktad r. Ruhlar n Yolculu unu okuduktan sonra insan ruhunun lmszl n daha iyi idrak edecek... ve hayat n zdaki olaylar n ard ndaki nedenleri anlamaya ba lad ka her gn iinde oldu unuz ki isel zorluklar n z onlar n hangi maksada hizmet ettiklerine dair artan kavray n zla kar layacaks n z.

  360 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

  Ruhlar n Yolculu uM i c h a e l N e w t o n

  Bu kitap gemi ya amlar n hat rlamak ve ke fetmek isteyenler iin tasarlanm pratik yntemler sunan bir el kitab d r. Meditasyon ve otoipnozdan, ynlendirilmi

  ryalara ve yazar n kendi ke fi olan rezonans metoduna dek uzanan e itli tekniklerle size gemi ya amlar n zla ilgili bilgilere ula abilmek iin

  kullanabilece iniz gvenli ve bilimsel bir program sunmaktad r.Derin ipnoz alt ndaki deneklerin anlatt rneklerden yola karak kendi ruhsal

  hat ralar n z n arkas ndaki anlam ke fedecek ve a a daki konularda arp c detaylar reneceksiniz:

  Dnyadaki amac m z, Ruhlar m z n lmden sonraki gittikleri yer, Ruhlar n ya ayanlarla ba lant kurma ve yard m etme yolar , Ruhsal rehberler ve her

  hayattan sonra bizimle gr en Yksek Varl klar, Dnyadaki ailelerimiz ve Ruh gruplar m z aras ndaki ba lant lar, Ruhlar n dinlenmesi ve hayatlar aras ndaki

  gezintileri, Niin belirli bedenleri seiyoruz?

  496 Sayfa, Ruh ve Madde Yaynlar

  Ruhlarn KaderiM i c h a e l N e w t o n

 • S E V G L OKUYUCULAR

  RUH VARLI ININ e itli alemlerdeki gvencesi onun ipine, ruhsal hiyerar iye tutunmakt r. Dnyadaki tezahr yukar dan a a ya umuttur. Umut bireysel olarak btnn ba lant noktas ile ba l d r. Yani birlik ile yasalar n ruhsal kanunlar n kesi ti i yerde umutla bir araya geliriz.

  Umut kendimizi zeki ilan edi imizden bu yana st ince ince rtlen derin uyku ile telenmi tir. Birlik, teknoloji ve geli im ad na bu kadar zaferlerle talanan ba m z ak llanm m d r acaba; dnyan n efendisi olarak? Bilimsel alanda ak ll i ler arkas ndan ruhsal ba lant s kavranmadan ya anm t r. Yksek ilahi planlar n niyet ve dilekleri; fedakarl klar grlmeden evrim denen kapal bulmacaya tutulup yrm durmu uz.

  Sonu; umut gerekle bir arada her zamanki efkati ile bizleri bekliyor. Tak ld m z eyler, ko mam z engelleyen sanal nedenler... Takvimler birer birer devriliyor. Umutla ya ayamayanlar yolu a rm ; yeni dnyas bilgi ile kurulmadan t kanm inkarc rolleri ok sa lam benimsiyorlar.

  Gelin hep beraber niyetimizi sadece uyan a, aya a kalk a odaklayal m. Sakl olanlar n ortaya kmas n netle mesini ve sadece anlam n bilerek anlay a dn mesini isteyelim. Gerek lkemizin ba lay c varl klar , yasalar ile efkatle gzlyorlar.

  Sadece samimiyetle teslim olarak yrmek yetecek. Yolun istedi i bu; yolda ol, netle , hedefini hat rla, ba l ca i inde neredesin kontrol et, yeni dnya bilgisine haz r ol. Yksek akl n, maddesel akl ku atmas na izin ver. Onunla muhakemeleri de i tir; tm boyutlarda akl n n, duygular n n kavray na izin ver.

  Sahip oldu umuz her eyin u anda sadece uyan a odaklanm , ba lant lar oldu unu grerek ilerlemek iin bizi ne tutuyor? Yoksa irademizi ba ka bir an iinde olacak kar la malara m sakl yoruz? Hay r; gerek yzle me ve farkedi u anda burada ve kat gibi grnen her tezahrn akarak varl m za ula mas iin f rsatlar burada.

  Yeryz, tm elementleri, grsel formlar , biimleri ile bize son sahneyi haz rl yor. Ama i imiz sahnenin arkas ndakilerin gerek niyetlerini grmek. nk o niyetlerle bizim yolculu umuz ayn ; ayn n yans malar n birle tirerek yrmek. Sadece yolda olmam za izin verelim. Oyun burada kapan rken ba ka sahnelere kendimizi yazd raca z.

  Yol yryenlerin umudu ile a l r.

  Ruh ve Madde Yay nlar

 • Yerel Sreli Yayn

  irket Adna Sahip ve Sorumlu Mdr

  A. Cemal GRSOY

  Genel Yayn Ynetmeni

  Tlin ETYEMEZ SCHIMBERG

  Teknik Sorumlu

  K. Levent KOSOVA

  eviri ve Redaksiyon

  Can ERTR

  Yasemin TOKATLI

  Grafik Uygulama

  Sevda ERKO

  Kapak

  Ferda GRSOY

  Dizgi

  Ruh ve Madde Yaynlar

  Tel: (0212) 243 18 14 - 249 34 45

  Bask

  Boraks Matbaaclk ve Ambalaj Sanayi

  Ticaret ve Pazarlama Ltd. ti.

  Maltepe Mahallesi iftehavuzlar Caddesi

  Ayval dere Yolu No: 3/3-l

  Maltepe - Zeytinburnu/ STANBUL 34160

  Tel: (212) 567 64 26 - 567 54 70

  www.boraks.com.tr info@boraks.com.tr

  ISSN 1302-0676

  EK M 2012 Say: 633 Cilt: 53

  Bu dergi nsanl Birle tiren Bilgiyi Yayma

  (BLYAY) Vakf'nn bir kurulu u olan Ruh ve Madde

  Yaynclk ve Salk Hizmetleri A. . tarafndan her ay

  yaymlanmaktadr.

  Ruh ve Madde Yaynlar ynetim merkezi:

  Hasnun Galip Sokak Pembe kmaz No: 4 Daire: 6

  34433 Beyolu stanbul

  Telefon 0212.243 18 14 ve 249 34 45

  Faks 0212.252 07 18

  Abone adresi dei iklii, haberle me ve kitap

  sipari leriniz iin info@ruhvemadde.com adresini

  kullanabilirsiniz.

  Aylk Ruh ve Madde dergisi creti: 5 TL

  Yurt d aylk Ruh ve Madde dergisi creti: 6,25 Euro

  Yllk abonelik creti: 60 TL

  renciler iin yllk abonelik creti: 52 TL

  Yurt d yllk abonelik creti: 75 Euro

  Abonelik ve kitap demelerinizi PTT Posta eki ve

  Garanti Bankas havalesi araclyla yapabilirsiniz.

  Posta eki No: 655294

  Garanti Bankas Galatasaray ubesi 6297501

  Euro Hesab: Garanti Bankas 9007955-503463

  RUH ve MADDE DERGS'ne abone olanlara,

  tm kitaplarmzda %30 indirim yaplmaktadr.

  BLYAY VAKFI ile RUH ve MADDE YAYINLARI

  hakknda bilgi almak ve sipari vermek iin

  web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  http: //www.bilyay.org.tr

  http: //www.ruhvemadde.com

  http: //www.bilyayakademi.net

  e-mail: bilyay@bilyay.org.tr

  info@ruhvemadde.com

  Reklam Fiyatlarmz:

  Arka Kapak (renkli) 500 USD

  n Kapak i (renkli) 200 USD

  Arka Kapak i (renkli) 200 USD

  Tam Sayfa 150 USD

  Yarm Sayfa 100 USD

  RUH ve MADDE

 • indekiler 4 lm Dr. Bedri Ruhselman

  10 Transpersonel Psikoloji Nedir, Ne De ildir?

  Glbin K nac gil

  13 B LYAY Vakf Konferanslar Artk Canl Yaynda!

  Duyuru

  14 Bilinmeyen Psi ik Alemlerin Ke fi Dr. Roger J. Woolger

  18 Birle tiren Bilgi - Yalan zerine A. Cemal Grsoy

  20 Fizi in Sosyal Hayata ve Topluma Yans mas

  Do. Dr. Sultan Tarlac

  26 nci'r ekirde i - imizdeki Gizli Kodlar

  Uzm. Dr. nci Erkin

  31 Kendimize Kutsal Bir Alan Yaratmak Sandra Ingerman

  36 Maddi Kltrn leti im Boyutlar ve

  Duyu-st nsan Psi esi Aytu A. entrk

  2. Blm

  42 Yeni Bir Ya am Alpaslan Cebbaro lu

  45 ocuklar ve Zorlu Grev Lillian Firestone

  50 Psi ik Varl k ve Psikolojik Sa l k Mirra Alfassa (Anne)

  53 Kazazedeleri Kurtaran Rzgar

  Ruhsal Aktalite

  54 uur Nedir? Dr. Maurice Nicoll

  57 H z r

  Sembollerden Semeler

  58 B LYAYda amanik Yolculuk

  Haber

  60 Astroloji: Kozmosun Dili Dilek Y lmaz

  63 Etkinlikler

 • E K M 2 0 1 2

  DNYAMIZDA hangi tabiat kanunu vard r ki bize lm kadar do al grnsn? Her olay mmkn olabilir veya olmayabilir fakat yaln z bir tek olay vard r ki o mutlaka olacakt r. Buna biz lm deriz.lm, canl varl klara ait bir olay olmakla beraber ruhun hayat ile do rudan

  do ruya ilgili olmayan bir eydir. lm, cans z maddelere, daha do rusu bu maddelerle ruhun ili kilerine ait bir de i me halinden ba ka bir ey de ildir.

  Organizmada iki byk hayati fonksiyonun iflas insan lmn kesin olarak nitelendirir. Bunlardan biri nefesin, di eri de kalbin durmas d r. Bu iki olay birbirine o kadar s k s k ya ba l d r ki bunlardan birisinin az veya ok devam na mutlaka di eri de e lik eder. Ve bu iki fonksiyonun sona ermesinden sonra insan vc

Recommended

View more >