Giao an Lop 1 Du Cac Mon Tuan 6 10 Co the Duc

Download Giao an Lop 1 Du Cac Mon Tuan 6 10 Co the Duc

Post on 26-Jun-2015

721 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn Tun 6Thhaingy 28thng 9 nm 2009 Tit 1 : Cho cTit 2 + 3: Ting VitBi 22 :p-phnhI .Mc tiu- HS c, vit c p, ph,nh, ph x, nh l. -c c cu ng dng trong bi.-Pht trin li ni t nhin theo ch " Ch, ph, th x." II . dng dy hc GV: Tranh minh ho SGK, b dng dy Ting Vit, bng ph HS : SGK,b dng hc Ting VitIII .Cc hot ng dy- hc 1. Kim tra5/ - c , vitxe ch, c s, k . - c SGK2. Bi mi: 35' a. Gii thiu bi b. Dy ch ghi mGVHS Gii thiu m mi*Dy m p- ph- GV gii thiu m p- GV ghi bng- c mu - Tmci m p- Nhn xt c m ,- Ly thm m h ghp thnh m ph. - GV ghi bng - c mu - mphc ghp bngmy con ch ?-Yu cu HS tm v ghp ting ph - Nhn xt- nu cu to nh vn c trn .-HS quan st tranh- nu ni dung - GV ghi ln bng t kho- c theo s *Dy m nh (tng t)- So snhch ph vi ch nh?- yu cu c c 2 s *Gii lao- HS c CN -T- HS tm v ci m p- HS ci m ph- HSc T- CN- HSciting ph- HS c T- CN

- HS c CN - T - Ging nhau:u ch ng sau .- Khc nhau: c p vn ng trc . - HS c c 2 s Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '1Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn - GV gii thiu t ng dng- Tm ting c m va hc?- GV gch chn cc ting mi-Nu cu to ting , c trn t .-GV gii ngha t kh .- HS c cbi.Hng dn vit- GV vit mu ln bng- nu quy trnh vit-Yu cu HS vit bng con*Tr chi: Tm ting, t c cha ph, nh Tit 2 : Luyn tp(37') Luyn c - GVyu cu HS c li bi tit 1- Yu cu HS quan st tranh SGK/47 nu ni dung tranh v .- GV ghi cu ng dngln bng- Tm ting c m va hc, nu cu to ting ?- Yu cu HS c ting, c c cu- c ton bi*c SGK*Gii lao Luyn vit - GV vit mu, nu quy trnh vit ,- Hng dn vit bi vo v tp vit- Thu v chm bi nhn xt. Luyn ni- GV cho HS quan st tranh- Nu tn ch luyn ni ?+Tranh v cnh g ?+Em c i ch bao gi cha?+ Ch c bn nhng g?+a phng em c ch khng ?+Ni em c gn ph hay th x khng?- HS c thm ph b nho kh ph c nh c - HS c CN - T - HS quan st-HS vit bng con- HS c li bi tit 1- HS quan st tranh SGK/ 47 nh d na ph, nh d c ch x.- HS c CN - T - HS c thm , c nhn.- HS vit bi vo v tp vit- HS quan st tranh SGK/ 47ch, ph, th x 3 . Cng c- dn d:3 / - c li bi trn bng - Dn HS chun b bi hc sau. Bi 23.iu chnh b sung :.................................................................................................................................................................................................................Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '2Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn Tit 4 - Ton S 10I. Mc tiu - HS c khi nim ban u vs 10. - Bit c, vit s 10 m v so snh cc s trong phm vi 10. - Nhn bit s lng trong phm vi 10. V tr ca s 10 trong dy s hc.II . dng dy hcGV: Cc vt cng loi c s lng l 10HS :B dng hc tonIII . Cc hot ng dy hc1. Kim tra 4 /- in du thch hp vo ch... 9.>..1 1. < = ) ?4 < 52 54 = 4 10 > 9*Bi 3:( s) ? 0 < 1 10 > 9 3 < =) ?- HS lm bi SGK / 47 Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '40Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn - Nhn xt, cha bi- Nu yu cu bi tp 4 .- GV cho HS quan st tranh gi cu hi HS nu bi ton.- Yu cu HS vit php tnh- Nhn xt cha bi

2+1=

3 4>1+21+3>34=1+3 1+1, < , = ) 2 < 2 + 35 =0 + 5 Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '67Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn snh ri in du thch hp .- Yu cu HS lm bi ri cha bi- GV nu yu cu- GV hng dn HS cch lm- Yu cu HS lm bi trn phiu- Nhn xt cha bi5 > 3 + 1 0 + 3 < 4Bi 4: Vit kt qu php cng

+ 1 21 2 32 3 43 4 5

3. Cng c dn d: 3' - GV nhn xt chung tit hc. - Dn HShc thuc bng cng trong phm vi 5.iu chnh b sung : ................................................................................................................................................................................................................ Tit 5 : o c Bi 5: L php vi anh ch , nhng nhn em nh I . Mc tiu Gip HS hiu :- i vi anh ch cn l php , i vi em nh cn nhng nhn - HS bit c x l php vi nh ch , nhng nhn em nh trong gia nh .II. dng dy hc Thy: Tranh SGK Tr : V bi tp III . Cc hot ng dy hc 1. Kim tra: 3' - dng hc tp 2 . Bi mi:29' a. Gii thiu bi b . Tm hiu bi GV HS*Hot ng 1 : Q uan st tranh nhn xt cc vic lm ca bn( bi tp 1 )-HS quan st tranh theo cp - Tng cp trao i v ni dung mi bc tranh .- Nhn xt v vic l ca ccbn nh trong tranh - C lp trao i b sung .- GV cht li ni dung tng tranh - Anh ch em trong gia nh phi thng yu v ho thun vi nhau .*Hot ng 2 : tho lun phn tch tnh hung ( bi tp 2 )- HS quan st tranh nu ni dung HS quan st tranh v nu nhn xt vic lm ca bn T1 / Anh a cam cho em n , em ni li cm n . Anh rt quan tm n em , em l php vi anh .T2 /Hai ch em cng nhau chi hng ch gip em mc o cho bp b. Hai ch em chi vi nhau rt ho thunch bit gip trong khi chi .Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '68Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn - Bc tranh v g ?- Theo em Lan c nhng cch gii quyt no ?- Nu em l Lan em s c nhng cch gii quyt no ?- Hng c cho em mn t khng ?-Nu em l Hng th em s lm th no ?*GV kt lun : Anh vh em tronggia nh l nhng ngi rut tht v vy phi quan tm chm sc v nhng nhn em nh .T1/ Bn Lan ang chi vi em th c c cho qu .T2/ Bn Hng c mt chic t chi . Nhng em b nhn thy v i mn chi .3. Cng c dn d: 3' - Ti sao phi nhng nhn em nh ?- Chun b bi sau hc tip . Th ba ngy 20 thng 10 nm 2009 Tit 1: Th dci hnh i ng-Th dc rn luyn t th c bn.I- Mc tiu:- n mt s k nng i hnh i ng. Yu cu thc hin ng tc mc tng i chnh xc.- n t th c bn: ng c bn, ng 2 tay ra trc. Hc a 2 tay dang ngang, ng a 2 tay ln cao chch ch V. Yu cu thc hin mc c bn ngII- a im- Phng tin.- Sn tp, ci, III- Ni dung v phng php ln lp.Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '69Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn Tit 2 + 3:Ting VitBi 36 :ay- y I . Mc tiu Gip HS :Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 'Thi gianNi dung Phng php5 pht* Phn m u: Tp hp lp ph bin ni dung bi hc- ng ti ch v tay v ht.- Gim chn ti ch m theo nhp 1-2; 1-2.- Chy nh nhng thnh 1 hng dc trn sn trng- i thng theo hng dc thnh 1 vng trn ht th su sau quay mt vo nhau- Tr chi "dit con vt c hi"* *** **** *5 pht5 pht10 Pht* Phn c bn: n t th ng c bn- n ng a 2 tay ra trc.- Cho hc sinh n 2- 3 ln.* Hc ng a 2 tay dang ngang.- Gio vin lm mu kt hp phn tch ng tc+ T TTCB a 2 tay ra trc cao ngang vai, bn tay sp cc ngn tay khp li vi nhau, thn ngi thng, mt nhn theo tay.- Hc sinh tp theo gio vin 2 -3 ln.* Tp phi hp: + Nhp 1 t th ng c bn t th ng c bn a 2 tay ra trc. Nhp 2 v t th ng c bn.+ Nhp 3: ng a 2 tay dang ngang bn tay sp.+ NHp 4: V t th nngs c bn.* Hc ng a 2 tay ln cao chch hnh ch V* Tp phi hp:+ Nhp 1: T th ng c bn 2 tay ra trc.+ Nhp 2: V t th c bn.+ Nhp 3: a 2 tay ln cao chch ch V.+ Nhp 4: V dng c bn* n tp hp hng dc, dng hng, ng nghim, ng nghim, quay phi, quay tri(2 ln)* * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * * * *5 pht * Kt thc: i thng theo nhp v htv ht.- Go vin h thng bi hc.- Nhn xt tit hc.** ** *** **70Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn - c v vit c: ay, - y,my bay, nhy dy. - c c cu ng dng : Gi ra chi, b trai thi chy, b gi thi nhy dy. - Pht trin li ni t nhin theo ch : Chy, bay, i b, i xe.II. Chun b GV: Mu vt, bng ph cu ng dng, HS : SGK, b ch thc hnh Ting Vit...III. Cc hot ng dy- hc 1 .Kim tra 5 '- Vit, c: ni chui, mi bi, ti ci. - c SGK 2 . Bi mi: 35' a . Gii thiu bi b . Dy vn GV HS Gii thiu vn mi* Dy vn ay- c mu- Yu cu HS ci v phn tch vn ay - Hng dn HS nh vn:a- y- ay- Yu cu HS ci thmm b c ting bay. - GV ghi bng: bay- Ting bay c vn mi hc l vn g?- GV t mu vn ay- Hng dn HSc trn -Cho HS quan st tranh SGK/ 74- Ging tranh- Chng ta c t kha: my bay (ghi bng) -HS c t kha -c theo s * Dy vn y( tng t )- So snh ay v y- c c bi trn bng *Gii lao Hng dn c t ng dng- GV ghi t ng dng ln bng, yu cu HS quan st, c thm, tm ting cha vn ay, y. - Nu cu toting,nh vn ting, c trn c t.- Ging ni dung t -HS c c bi Hng dn vit- GV vit mu, nu quy trnh vit lu HS - Theo di- HS c T- CN- Ci, phn tch vn ay- HS cCN - T - Ci v phn tch ting bay- Vn mi hc l vn ay- HS cCN - T - Quan st tranh- HS cCN- T - HS c theo s - Ging nhau: kt thc bng y.- Khc nhau: c cc m ng trc - HS cCN - T ci xay vy c ngy hi cy ci - HSc thm t ng dng. - HS oc CN - T .- HS theo diNm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '71Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn nt ni cc con ch, cch nh du thanh cc ting.- Yu cu HS vit bng con- GV chnh sa cho HS Tit 2- Luyn tp: ( 37') Luyn ca. Hng dn HS c li ni dung bi tit1. b. c cu ng dng - Yu cu HS quan st nhn xt bc tranh minh ha cho cu ng dng.- Treo bng ph ghi cu ng dng- Tm ting c vn va hc nu cu to ting -HS c cu ng dng c. c c bi trn bngd. c bi SGK Luyn vit - GV vit mu , nu quy trnh vit - Hng dn HS vit bi trong v tp vit.- Quan st, un nn, chnh sa ch vit cho HS. - Chm bi, nhn xt, chali HS hay mc Luyn ni- Nu tn ch luyn ni ? - Yu cu HSquan st tranh, ni trong nhm theo cc cu hi gi + Trong tranh v g ?Em gi tn tng hot ng trong tranh?+ Khi no th phi i my bay ?+ Hng ngy em i b hay i xe n lp ?+ Ngoi cc cch v trongtranh, c th i tch ny n ch khc ngi ta cn dng cc cch no na? - HS vit bng con- cT - CN bi trn bng G ra chi b trai thi chy ,b gi thi nhy dy .- HS c CN -T -HS theo di.-HS vit bi trong v tp vit. Chy, bay, i b, i xe.- Quan st tranh, ni trong nhm i. - Mt s em ni trc lp .- bi, b, nhy3. Cng c dn d3 '- Yu cu HS c li ton bi.- Dn HS v nh tm ting, t c vn va hc trong sch, bo.- c bi v lm BT trong v bi tp.iu chnh b sung:........................................................................................................................................................................................................................................Tit 4 : TonLuyn tp chungI. Mc tiu:Nm hc 2010 - 2011 Lp 1A4 '72Trng tiu hc Thanh Lung GV: Nguyn Th Hi Yn HS c cng c v : - Bng cng v lm tnh cng trong phm vicc s hc trong phm vi 5 - Php cng mt s vi 0. - Nhn tranh vit php tnh thch hp II. dng dy hcGV : Bng ph, tranh bi tp 4HS : Bng con, SGKIII.Cc hot ng dy hc1 . Kim tra:4 ' Tnh:3 + 0=3 0 + 3 =33 + 2 =52 . Bi mi: 33' a. Gii thiu bi: b. Hng dn luyn tp:GV HS- Nu yu cu bi tp 1 .- Yu cu HS lm bi trn bng con* Lu HS khi vit cc php tnh theo ct dc- Nhn xt cha bi- Nu yu cu bi tp 2 .- GV hng dn mt php tnh- Yu cu HS lm bi - Nhn xt cha bi- Nu yu cu bi tp 3 .- Yu cu HS lm bi - Nu yu cu bi tp 4 .- Yu cu HSquan st tranh SGK/ 53 ri nu bi ton- Vit php tnh trn bng conNhn xt cha biBi 1: Tnh 2411 ++ + +3024

5 435Bi 2: Tnh 2 + 1 + 2 =52 + 0 + 2 = 4