expo sculptures | expo beeldhouwwerken

Download Expo sculptures | Expo beeldhouwwerken

Post on 07-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Expo Sculptures | Expo Beeldhouwwerken 30.04.14 > 05.08.14 Jardin communal | Gemeentelijke tuin

TRANSCRIPT

 • 1Exposculpturesbeeldhouwwerken 30.04> 05.08.14danslecadredelacommmorationdes50ansdelimmigrationinhetkadervandeherdenkingvan50jaarimmigratie

 • 2

 • 3 loccasion de la Commmoration des 50 ans de lIImmigration marocaine et turque en 2014, la commune de Saint-Josse-ten-Noode souhaite clbrer cet vnement marquant en proposant aux habitants une Exposition de sculptures monumentales dans le jardin de lHtel communal. Ddies limmigration, ces sculptures font symboliquement lloge de la diversit et de luniversalit. En sadressant tous, cette exposition nous rappelle que dans notre histoire, nous venons tous, un moment ou un autre, dailleurs.

  LArt ciel ouvert souvre au dialogue, se dcouvre dans un crin de verdure. Nous vous invitons y dcouvrir les uvres dAbdelaziz Bourdoud, de Dogan Cakir, de Thierry Bontridder, de Damien Moreau & de Jos Sahagun. Les propos sont varis, les techniques multiples. Le caractre pluriel de lensemble met non seulement en lumire les apports des migrations mais favorise galement la dcouverte mutuelle, la rflexion sur soi, fait natre le respect...

  Le Collge des Bourgmestre et chevins poursuit sa dmarche daccessibilit pour tous la culture en ouvrant cet espace vert communal et en soutenant lveil aux Arts contemporains.

  L Exposition sera ouverte au public de 08h 18h du 30 avril au 5 aot 2014.

  Le Collge des Bourgmestre & chevins.

  Ter gelegenheid van de Herdenking van 50 jaar Marokkaanse en Turkse Immigratie in 2014, wenst de gemeente Sint-Joost-ten-Node deze gedenkwaardige gebeurtenis te vieren door de inwoners een tentoonstelling aan te bieden van monumentale beeldhouwwerken in de tuin van het Gemeentehuis. Deze beeldhouwwerken, die gewijd zijn aan de immigratie, zijn een symbolische lofuiting op de diversiteit en de universaliteit. Door zich naar iedereen te richten, herinnert deze tentoonstelling ons eraan dat wij in onze geschiedenis allemaal op een zeker moment van elders zijn gekomen.

  De Kunst in open lucht spoort aan tot dialoog en wordt onthuld in een groen hoekje. Wij nodigen u uit om er de werken van Abdelaziz Bourdoud, Dogan Cakir, Thierry Bontridder, Damien Moreau & Jos Sahagun te komen ontdekken. De streefdoelen zijn verschillend, de technieken veelzijdig. Het meervoudige karakter van het geheel plaatst niet alleen de bijdragen van de migraties in de schijnwerpers, maar bevordert tevens de wederzijdse ontdekking, de zelfbezinning, en doet respect ontstaan.

  Het College van Burgemeester en Schepenen spant zich verder in om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken door deze gemeentelijke groene ruimte open te stellen en door te helpen de aandacht te vestigen op hedendaagse Kunst.

  De tentoonstelling zal geopend zijn voor het publiek van 08u tot 18u van 30 april tot 5 augustus 2014.

  Het College van Burgemeester & Schepenen.

 • 4Les scuLpteurs & Leurs uvres De beeLDhouwers & hun werken

  Abdelaziz Bourdoud

  Les sculptures dAbdelaziz Bourdoud sont ralises en pierre bleue.De beeldhouwwerken van Abdelaziz Bourdoud werden vervaardigd in blauwe hardsteen.

  uvres | WerkenLe totem : limperfection de la vision, 120 x 25 x 44 cmLa feuille : la dcomposition, 97 x 36 x 30 cm

  Le totem : limperfection de la vision La feuille : la dcomposition

 • 5Dogan Cakir

  N en Turquie en 1945, Dogan Cakir tudie la sculpture lAcadmie dIstanbul et installe son atelier le long du Bosphore jusqu la fin des annes 70. Il y a cr des reliefs monumentaux en acier et en bton, des vitraux modernes pour des Htels particuliers. Dogan Cakir sinstalle dfinitivement Bruxelles en 1979 et est immdiatement sduit par la pierre bleue (petit granit belge) que lon trouve de manire trs prsente dans le paysage urbain belge. Depuis, le sculpteur expose rgulirement Bruxelles, Gand... et a notamment t laurat du concours organis pour linauguration de la ligne Thalys la gare du Midi.Ces uvres tmoignent dune rigueur graphique, dune ligne pure et dune symbiose des matriaux. Harmonieuses, gomtriques et modulables, les sculptures offrent alors une nouvelle dimension spatiale pour accrocher les jeux de la lumire. Le sculpteur se plat travailler le carr.

  Dogan Cakir werd geboren in Turkije in 1945 en studeerde beeldhouwkunst aan de Academie van Istanbul. Hij vestigde zijn atelier langs de Bosphorus tot eind jaren 70. Hij maakt monumentale relifvormen in staal en in beton, moderne ramen voor herenhuizen. In 1979 vestigt Dogan Cakir zich definitief in Brussel en wordt hij onmiddellijk aangetrokken tot blauwe hardsteen (kleine Belgische graniet) die alom aanwezig is in het Belgisch stedelijk landschap. Sedertdien stelt de beeldhouwer regelmatig zijn werken tentoon in Brussel, Gent... en werd hij met name laureaat van de wedstrijd die werd georganiseerd voor de opening van de Thalyslijn in het Zuidstation.Zijn werken tonen een grafische nauwkeurigheid, een verfijnde lijn en een symbiose van de materialen. De beeldhouwwerken zijn harmonieus, geometrisch en moduleerbaar, en bieden dus een nieuwe ruimtelijke dimensie om het spel van het licht in te vangen. De beeldhouwer werkt graag vierkantige vormen uit.

  www.dogan-cakir.com

  uvres | Werken

  sans titre 1 | zonder title 1 petit granit- Inox | klein graniet- Inox 100 x 100 x 70 cm

  1

 • 6uvres | Werken

  sans titre 2 | zonder title 2, petit granit - Inox | klein graniet - Inox, 120 x 30 x 15 cm sans titre 3 | zonder title 3, petit granit - Inox | klein graniet - Inox, 175 x 40 x 10 cm sans titre 4 | zonder title 4, petit granit - Acier | klein graniet- Staal, diamtre : 75 cm sans titre 5 | zonder title 5, petit granit - Inox | klein graniet - Inox, 160 x 160 x 160 cm sans titre 6, | zonder title 6, petit granit - Acier | klein graniet- Staal, 200 x 35 x 10 cm

  2

  4

  3

  5 6

 • 7Damien MoreauSculpteur, Damien Moreau lest dans lme et son premier lan est pour sattaquer la pierre. Cette fois-ci, cest linox quil a choisit. Familier du Square Armand Steurs, ce Licenci en Droit de formation, propose dans le cadre des 50 ans de lImmigration, une sculpture compose de 2 courbes qui sappuient lune sur lautre pour slever dans les hauteurs. Tels deux peuples sappuyant lun sur lautre pour grandir ensemble.

  Le centre de la sculpture, encadr par les courbes, est vide et permet de se placer en son sein, sans tre enferm, limage des enfants issus de limmigration entours par leur double origine sans tre enferm par elles. La sculpture donne un sentiment denvol et de libert.

  Beeldhouwer is Damien Moreau in hart en nieren en hij houdt er enorm van om met steen te werken. De lijnen zijn ruw en uit iedere pose spreekt een strengheid. De uitgebeelde lichamen zijn figuratief maar nooit voltooid, ze worden ietwat open gelaten alsof de bezoeker er zelf zijn steentje moet toe bijdragen ! De geestdrift, de macht en de kracht nemen de bovenhand maar drukken evenwel nooit brutaliteit uit.

  Als vertrouwde gast van de Armand Steurssquare, stelt deze Licentiaat in de Rechten, in het kader van 50 jaar immigratie, een beeldhouwwerk voor dat bestaat uit 2 krommen die op elkaar bevestigd zijn om in de hoogte te reiken. Zoals twee volkeren die op elkaar steunen om samen te groeien.

  www.damienmoreau.be

  uvre | Werken

  sans titre | zonder title 300 x 100 x 100 cm

 • 8Jos Sahagn

  Jos Sahagn est un sculpteur toujours en qute de nouveaux matriaux industriels travailler. Sa recherche desthtiques volue au gr des trouvailles. Tout est une gomtrie disloque des formes, des rythmes et des mouvements dynamiques dans lespace. Les volumes compacts sont travaills pour insuffler une impression de mouvement dans son interprtation personnelle du monde organique.

  La pierre est un matriau quil affectionne particulirement, avec ses formes tantt massives et brutes qui sentrechoquent et sunissent, tantt ultra lisses et polies. Il a choisi de prsenter une sculpture dont le noyau en pierre bleue, pierre de notre pays, et les cercles qui gravitent autour de celui-ci sont en mtal. Comme un ATOME qui senrichit de ses neutrons pour muter et se transformer, la socit Belge des annes 60 a pu crotre grce toutes les personnes Venues de diffrentes parties du monde pour sy installer. Lapport de main-duvre a permis de transformer et consolider notre conomie et notre industrie, lapport de cultures nouvelles a contribu aux mutations de notre socit. La politique, la culture, le sport et mme la gastronomie actuels sont, entre autres, les rsultantes de cette priode de lhistoire.

  Ce thme touche particulirement Jos Saghagn tant lui-mme issu de cet enrichissement du noyau

  Jos Sahagn is een beeldhouwer die steeds op zoek is naar nieuwe industrile materialen om mee te werken. Zijn zoektocht naar schoonheid evolueert naargelang zijn vondsten. Alles is een uiteengevallen geometrie van dynamische vormen, ritmes en bewegingen in de ruimte. De compacte volumes worden bewerkt om ze een indruk van beweging te geven in zijn persoonlijke interpretatie van de organische wereld.

  Steen is een materiaal waar hij bijzonder van houdt, met zijn zowel zware als ruwe vormen die tegen elkaar botsen en samenkomen, zowel zeer glad als gepolijst. Hij heeft ervoor gekozen om een beeldhouwwerk voor te stellen waarvan de kern in blauwe hardsteen, de steen van ons land, en de cirkels die er rond bewegen in metaal zijn. Zoals een ATOOM dat zich verrijkt met zijn neutronen om te muteren en een andere gedaante te krijgen, is de Belgische maatschappij van de jaren 60 kunnen groeien dankzij iedereen die uit verschillende delen van de wereld kwam om zich hier te vestigen. Het aanbrengen van arbeidskrachten heeft het mogelijk gemaakt om onze economie en onze industrie te doen evolueren en te verstevigen, de komst van nieuwe culturen heeft bijgedragen tot de veranderingen van onze maat