e-fatura uygulamasinda أ–zel entegrasyon yأ–ntemؤ° iso 22301 iso o 27001 ts s iso iec 27001...

Download e-FATURA UYGULAMASINDA أ–ZEL ENTEGRASYON Yأ–NTEMؤ° iso 22301 iso o 27001 ts s iso iec 27001 ts iso iec

Post on 24-May-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • e-FATURA UYGULAMASINDA

  ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

 • Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini Başkanlık sistemine entegre etmesidir.

  ÖzelÖzel EntegratörEntegratör:: Mükelleflere elektronik faturalama hizmeti vermek için Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış kurumdur.

  ÖZEL ENTEGRASYON ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİRYÖNTEMİ NEDİR??

 • ENTEGRASYONÖZEL ENTEGRASYON

  Entegrasyon oluşturan firma ise sistemini doğrudan GİB’e bağlamaktadır.

  Özel Entegratör, sistemini GİB’e bağlayarak başka firmaların kullanımına açmaktadır.

  SCENE ENTEGRASYONDAN FARKIENTEGRASYONDAN FARKI

 • EE--FATURA FATURA UYGULAMASINDAN UYGULAMASINDAN FAYDALANMA YÖNTEMLERİFAYDALANMA YÖNTEMLERİ

 • Özel Özel Entegrasyon Yönteminin AvantajlarıEntegrasyon Yönteminin Avantajları

  • 7/24 sistem çalıştırma ve sistemi ayakta tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • İlave donanım satın alma ihtiyacı bulunmamaktadır. • Yazılım geliştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. • İlave bilişim personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. • İş sürekliliğini sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. • Felaketten kurtarma merkezi kurma zorunluluğu

  bulunmamaktadır. • Sertifika alma, test yapma, rapor hazırlama ve bildirim yapma

  zorunluluğu bulunmamaktadır. • İstendiğinde yasal saklama hizmeti alınabilmektedir. • Elektronik ortamda güvenlik en yüksek düzeyde sağlanmaktadır. • E-Fatura dışında, başka belgelerin de (sipariş, teslim, alındı vb.)

  elektronik iletimi yapılabilmektedir.

 • EE--Arşiv UygulamasıArşiv Uygulaması

  • Nihai tüketicilere düzenlenen faturaların(B2C) elektronik ortamda imzalanması, arşivlenmesi, iletimi ve raporlamasının özel entegratör sistemi üzerinden yapılması mümkün hale gelecektir.

  • Böylece mükellefler karmaşık ve pahalı sistemler kurarak işletmek zorunda kalmayacaktır.

 • Web tabanlı yazılımlar aracılığı ile

  ERP sistemleri aracılığı ile

  Diğer yöntemlerle (ftp, EDI, e-posta, fax vb.)

  ÖZEL ENTEGRATÖRLER ÜZERİNDENÖZEL ENTEGRATÖRLER ÜZERİNDEN EE--FATURA GÖNDERME YOLLARIFATURA GÖNDERME YOLLARI

 • ÖZEL ENTEGRATÖR

  Kullanıcı Adı

  *********

  GİRİŞ

  Kullanıcı, özel entegratör tarafından kendine sağlanan bir web portal aracılığıyla faturalarını Özel Entegratöre Gelir İdaresine iletilmesi amaçlı gönderebilir.

  Web taban l ı Web taban l ı yaz ı l ımlar yaz ı l ımlar arac ı l ı ğ ı i le arac ı l ı ğ ı i le

 • ÖZEL ENTEGRATÖR

  ERP ERP s is temler i s is temler i arac ı l ı ğ ı arac ı l ı ğ ı i lei le

 • X ERP YAZILIMI

  Y ERP YAZILIMI

  A ERP YAZILIMI

  B ERP YAZILIMI

  ÖZEL ENTEGRATÖR

  GELİR İDARESİ

  BAŞKANLIĞI

  ERP ENREGRASYONUERP ENREGRASYONU

 • X ÖZEL ENTEGRATÖRÜ

  Y ÖZEL ENTEGRATÖR

  MALİ MÜHÜRMALİ MÜHÜR MALİ MÜHÜRMALİ MÜHÜRALICISINA ALICISINA GÖNDERİRGÖNDERİR

  ALICISINA ALICISINA GÖNDERİRGÖNDERİR

  21 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan 424 sıra no.lu tebliğe göre «e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler

  EE--FATURALARIN İMZALANMASIFATURALARIN İMZALANMASI (424 sıra no.lu VUK tebliğine göre)(424 sıra no.lu VUK tebliğine göre)

 • ÖZEL ENTEGRATÖR

  Tedarikçi tarafından herhangi bir formatta gelen fatura özel entegratör tarafından UBL-TR formatına çevrilip alıcısına iletilmek üzere GİB’e gönderilir.

  FORMAT DÖNÜŞÜMÜFORMAT DÖNÜŞÜMÜ

 • FORMAT DÖNÜŞÜMÜ FORMAT DÖNÜŞÜMÜ

  GELİR İDARESİ

  ALICI

  ALICI

  GİB üzerinden alınan UBL-TR formatındaki fatura alıcının istediği formata çevrilerek iletilir.

  ARŞİV

 • • e-fatura Uygulaması Saklama Kılavuzu1

  • TS ISO IEC 27001 veya ISO27001

  • ISO 22301

  • TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000

  2

  3

  4

  EE--FATURA SAKLAMA HİZMETİFATURA SAKLAMA HİZMETİ

 • Yerine Getirmesi Gereken Yerine Getirmesi Gereken KoşullarKoşullar

  Gerekli Gerekli SSertifikasyonlarertifikasyonlar

  Test Süreçlerini Test Süreçlerini Başarı Başarı ile ile TamamlamakTamamlamak

  •• BaşvuruBaşvuru •• BİS RaporuBİS Raporu

  Özel Entegrasyon Hizmetini Verecek Özel Entegrasyon Hizmetini Verecek FirmalarınFirmaların

  1.Koşul

  2.Koşul

  3.Koşul

 • ÖZEL ENTEGRASYON BAŞVURUSUÖZEL ENTEGRASYON BAŞVURUSU

  • Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe

  • Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

  ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır.

  1.Koşul

 • Başkanlık, yapılan başvuruları 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ve e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzunda yapılan açıklamalara uygunluk açısından değerlendirecek, gerek görmesi halinde teknik altyapının yeterliğini değerlendirmek amacıyla mükellefin bilgi işlem sistemini yerinde inceleyebilecektir.

  Yapılan değerlendirme neticesinde yeterli görülen mükelleflerle özel entegrasyon test çalışmalarına başlanacaktır.

  Özel entegrasyon test süreci özel entegrasyon testlerine başlanmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmalıdır.

  Özel Entegrasyon Başvurusunun Özel Entegrasyon Başvurusunun Değerlendiri lmesi ve Test SüreciDeğerlendiri lmesi ve Test Süreci

 • ISO 22301ISO 22301

  ISO ISO 27001 27001 TS TS ISO IEC 27001ISO IEC 27001

  TS ISO IEC 20000 TS ISO IEC 20000 ISO 20000ISO 20000

  ITIL SERTİFİKALI PERSONELITIL SERTİFİKALI PERSONEL

  MALİ MÜHÜR UYUM DEĞERLENDİRMEMALİ MÜHÜR UYUM DEĞERLENDİRME

  ULUSLARARASI İŞ SÜREKLİLİĞİ STANDARDI

  • İşletmenin mevcut ve gelecekteki tehditlerini tanımlamak ve yönetmek

  • Proaktif bir yaklaşımlar geliştirmek • Olası kriz süresince kritik fonksiyonları ayakta tutmak • Değişen koşullara göre esnek bir yapı sağlamak

  BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI

  • Kurumun sistematik olarak bilgi güvenliği bakımından incelenmesi • Bilgi güvenliği denetimlerinin sürekli olarak devam edilmesini sağlamak

  için bir kapsayıcı yönetimi süreci oluşturulması BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİ • GİZLİLİĞİN KORUNMASI • BÜTÜNLÜK • ULAŞILABİLİRLİKITIL

  Information Technology Infrastucture Library Özel Entegratör Bilgi İşlem Sistemi ITIL Uyumlu olmalı ve ITIL Sertifikası bulunan personel çalıştırmalıdır. ITIL Bilgi Teknolojileri Servis Yönetiminin uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için kullanılan belgeler dizisidir

  Özel Entegratör TÜBİTAK- BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden mali mühür sertifikası imzalama süreçleri İle ilgili uyum değerlendirme raporu alınmalıdır

  GEREKL İ SERT İF İKASYONLARGEREKL İ SERT İF İKASYONLAR

  KONTROL MADDELERİ ¸ Güvenlik politikası ¸ Bilgi güvenliği organizasyonu ¸ Varlık yönetimi ¸ İnsan kaynakları güvenliği ¸ Fiziksel ve çevresel güvenlik ¸ Haberleşme ve işletim

  yönetimi ¸ Erişim kontrolü ¸ Bilgi sistemleri edinim,

  geliştirme ve bakımı ¸ Bilgi güvenliği ihlal olayı

  yönetimi ¸ İş sürekliliği yönetimi ¸ Uyum

  GİZLİLİĞİN KORUNMASI BÜTÜNLÜK ULAŞILABİLİRLİK

  Süreçleri: ß Hizmet düzeyi yönetim süreci ß Yeni veya değişmiş servislerin

  planlanması ve uygulama süreci ß Hizmet sürekliliği yönetimi süreci ß Erişilebilirlik yönetimi ß BT hizmetleri için finans yönetim

  süreci ß Kapasite yönetim süreci ß Bilgi güvenliği yönetim süreci ß İş ilişkileri yönetim süreci ß Tedarikçi yönetim süreci ß Çağrı olay yönetim süreci ß Problem yönetimi süreci ß Konfigürasyon ve envanter yönetimi

  süreci ß Değişim yönetimi süreci ß Sürüm yönetimi süreci

 • INPUT – OUTPUT ANALİZLERİ (GİRDİ-ÇIKTI)FELAKETTEN KURTARMAFELAKETTEN KURTARMA

  Ek:2’de yer alan “Felaketten Kurtarma Kontrol Listesi” dokümanındaki maddelere uyulmalı, Felaketten Kurtarma Kontrol Listesi 1 Felaketten kurtarma planı 2. İş etki analizi uygulayın 3. Önleyici kontroller. 4. Felaketten kurtarma stratejileri 5. Bilgi sistemi acil eylem planı 6. Planlarınızı test edin ve çalışanlarınızı eğitimi 7. Planlarınızı düzenli olarak gözden geçirilmesi 8. ISO 24762 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Felaketten Kurtarma Servisleri Kılavuzu uygulanmalıdır.

  Felaket nedeniyle kaybolan veya silinen kayıtların kurtarılma yöntemi BİS raporunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

 • MÜKELLEF ÖZEL ENTEGRATÖR

  Mükellef www.efatura.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvurusunu yapar, uygulamayı kullanma yöntemini seçer.

  www.efatura.gov.tr adresindeki ilan edilen bir özel ent

Recommended

View more >