Creation for kids

Download Creation for kids

Post on 29-Jun-2015

126 views

Category:

Science

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Creation Science for Kids

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Creation vs Evolution</li></ul> <p> 2. Satans Biggest LiesTThheerree iiss nnoo hheellllEEvveerryyoonnee iiss ggooiinngg ttoo hheeaavveennAAllll rrooaaddss lleeaadd ttoo hheeaavveennBBeeiinngg ggoooodd ggeettss yyoouu ttoo hheeaavveennEEvvoolluuttiioonn,, mmiilllliioonnss ooff yyeeaarrss,, nnoogglloobbaall fflloooodd 3. 5 4. 6 5. 7 6. 8 7. 9PPssaallmmss 1111::33IIff tthhee ffoouunnddaattiioonnss aarreeddeessttrrooyyeedd,,WWhhaatt ccaann tthhee rriigghhtteeoouuss ddoo?? 8. My people aredestroyed forlack ofkknnoowwlleeddggee..HHoosseeaa 44::66 9. The Princess &amp; The Frog 10. EvolutionAA FFaaiirryyttaallee ffoorr GGrroowwnnuuppss!! 11. Evolution? 12. Evolution? 13. Evolution? 14. Evolution =Mistakes + Natural Selection 15. NNaattuurraall sseelleeccttiioonn rreedduucceess iinnffoorrmmaattiioonn!!Xmale female 16. NNaattuurraall sseelleeccttiioonn rreedduucceess iinnffoorrmmaattiioonn!!Xmale femaleX X XResult: loss of genes forshort and medium lengthhairResult: loss of genes forshort and medium lengthhair 17. Chance, or Design?O New Hampshire's "Olldd MMaann ooff tthhee MMoouunnttaaiinn"" 18. Chance, or Design? 19. Chance, or Design?Rocky MMoouunnttaaiinn NNaattiioonnaall PPaarrkkPPrrooffiillee RRoocckk,, PPoouuddrree CCaannyyoonn nnoorrtthh ooffFFoorrtt CCoolllliinnss 20. Chance, or Design?Sleeping GGiiaanntt -- LLiivviinnggssttoonn,, MMTT 21. Chance, or Design? 22. Chance, or Design?Design ?No chance! 23. Chance, or Design? 24. Gods Evidence for CreationRom 1:18-20 - For since the creation of theworldbeing understood by the things that aremade, even His eternal power and Godhead,so that they are without excuse. 25. The Giraffe </p>