contoh brochures

Download Contoh Brochures

Post on 05-Sep-2015

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochures yang ringkas

TRANSCRIPT

 • ungguhpun sekolah ini hanya mempunyai ungguhpun sekolah ini hanya mempunyai ungguhpun sekolah ini hanya mempunyai

  murid tahap satu, ianya tidak menghalang murid tahap satu, ianya tidak menghalang murid tahap satu, ianya tidak menghalang

  pihak sekolah untuk menganjurkan pelbagai pihak sekolah untuk menganjurkan pelbagai pihak sekolah untuk menganjurkan pelbagai

  aktiviti. Antara aktviti yang dijalankan setiap tahun aktiviti. Antara aktviti yang dijalankan setiap tahun aktiviti. Antara aktviti yang dijalankan setiap tahun

  oleh pihak sekolah ialah:oleh pihak sekolah ialah:oleh pihak sekolah ialah:

  Perhubungan yang baik serta kerjasama yang Perhubungan yang baik serta kerjasama yang Perhubungan yang baik serta kerjasama yang

  padu antara pihak sekolah dan PIBG sekolah mem-padu antara pihak sekolah dan PIBG sekolah mem-padu antara pihak sekolah dan PIBG sekolah mem-

  bolehkan kami untuk menganjurkan pelbagai pro-bolehkan kami untuk menganjurkan pelbagai pro-bolehkan kami untuk menganjurkan pelbagai pro-

  gram bersama. Antaranya ialah gram bersama. Antaranya ialah gram bersama. Antaranya ialah

  Diharap kerjasama yang terjalin akan terus Diharap kerjasama yang terjalin akan terus Diharap kerjasama yang terjalin akan terus

  berkekalan demi meningkat kecemerlangan berkekalan demi meningkat kecemerlangan berkekalan demi meningkat kecemerlangan Sekolah Sekolah Sekolah

  Kebangsaan Kampong ParitKebangsaan Kampong ParitKebangsaan Kampong Parit

  Rombongan Sekolah Minggu PSS

  Minggu Panitia Kem Bestari Solat dll

  Mesyuarat PIBG Sukaneka

  Sambutan Hari Guru Jamuan Hari Raya

  Hari Penyampaian Hadiah dll

 • ekolah Kebangsaan Kampong Parit telah ekolah Kebangsaan Kampong Parit telah ekolah Kebangsaan Kampong Parit telah

  diasaskan oleh seorang anak tempatan yang diasaskan oleh seorang anak tempatan yang diasaskan oleh seorang anak tempatan yang

  dikenali sebagai dikenali sebagai dikenali sebagai

  Yang Mulia Dato Yang Mulia Dato Yang Mulia Dato

  Laksamana Manat. Sekolah Laksamana Manat. Sekolah Laksamana Manat. Sekolah

  ini telah dibina dalam ini telah dibina dalam ini telah dibina dalam

  tahun 1915 di atas tahun 1915 di atas tahun 1915 di atas

  sebidang tanah miliknya sebidang tanah miliknya sebidang tanah miliknya

  yang terletak di pinggiran yang terletak di pinggiran yang terletak di pinggiran

  jalantaya Kuala Pilah jalantaya Kuala Pilah jalantaya Kuala Pilah ---

  Seremban. Ia dibina dalam Seremban. Ia dibina dalam Seremban. Ia dibina dalam

  zaman penjajahan Inggeris zaman penjajahan Inggeris zaman penjajahan Inggeris

  secara bergotongsecara bergotongsecara bergotong---royong oleh masyarakat setempat. royong oleh masyarakat setempat. royong oleh masyarakat setempat.

  Bangunan asalnya beratapkan rumbia dan Bangunan asalnya beratapkan rumbia dan Bangunan asalnya beratapkan rumbia dan

  berdindingkan pelupuh ( buluh yang dianyam).berdindingkan pelupuh ( buluh yang dianyam).berdindingkan pelupuh ( buluh yang dianyam).

  Dato Ismail menubuhkan sekolah ini yang Dato Ismail menubuhkan sekolah ini yang Dato Ismail menubuhkan sekolah ini yang

  dikhaskan untuk muriddikhaskan untuk muriddikhaskan untuk murid---murid perempuan tempatan murid perempuan tempatan murid perempuan tempatan

  memandangkan pada masa itu di Kuala Pilah hanya memandangkan pada masa itu di Kuala Pilah hanya memandangkan pada masa itu di Kuala Pilah hanya

  ada sebuah sekolah yang dikhaskan untuk pelajar lelaki ada sebuah sekolah yang dikhaskan untuk pelajar lelaki ada sebuah sekolah yang dikhaskan untuk pelajar lelaki

  sahaja. Pada masa itu, sekolah dinamakan Sekolah sahaja. Pada masa itu, sekolah dinamakan Sekolah sahaja. Pada masa itu, sekolah dinamakan Sekolah

  Perempuan Kampong Parit.Perempuan Kampong Parit.Perempuan Kampong Parit.

  Memandangkan sekolah ini terletak di atas Memandangkan sekolah ini terletak di atas Memandangkan sekolah ini terletak di atas

  tanah sempit di pinggiran jalanraya, Dato Ismail telah tanah sempit di pinggiran jalanraya, Dato Ismail telah tanah sempit di pinggiran jalanraya, Dato Ismail telah

  memohon daripada Pn Hajjah Mariam bt Panjang memohon daripada Pn Hajjah Mariam bt Panjang memohon daripada Pn Hajjah Mariam bt Panjang

  sebidang tanah miliknya untuk dijadikan tapak baru sebidang tanah miliknya untuk dijadikan tapak baru sebidang tanah miliknya untuk dijadikan tapak baru

  sekolah. Pn Hajjah Mariam dengan murah hatinya sekolah. Pn Hajjah Mariam dengan murah hatinya sekolah. Pn Hajjah Mariam dengan murah hatinya

  mewakafkan sebidang tanah seluas 39 pole ( 3/4 mewakafkan sebidang tanah seluas 39 pole ( 3/4 mewakafkan sebidang tanah seluas 39 pole ( 3/4

  ekar ) untuk didirikan sekolah baru pada tahun 1920 . ekar ) untuk didirikan sekolah baru pada tahun 1920 . ekar ) untuk didirikan sekolah baru pada tahun 1920 .

  MuridMuridMurid---murid dipindahkan ke sekolah ini pada tahun murid dipindahkan ke sekolah ini pada tahun murid dipindahkan ke sekolah ini pada tahun

  1922 dan hanya menerima murid lelaki pada tahun 1922 dan hanya menerima murid lelaki pada tahun 1922 dan hanya menerima murid lelaki pada tahun

  1960.1960.1960.

  Bil Kelas Lelaki Perempuan Jumlah

  1 Tahun 1 5 5 10

  2 Tahun 2 5 8 13

  3 Tahun 3 5 6 11

  15 19 34 JUMLAH