chefios 130312 final

Download Chefios 130312 Final

Post on 08-Feb-2016

52 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S skapas goda jobb och en vl

  fungerande verksamhet i offentlig sektor

  En presentation av Chefios-projektet

 • ISBN 978-91-979299-4-3

  Denna skrift r finansierad med bidrag frn Vinnova.

  Text stebo A, Hrenstam A och Chefios forskargrupp.

  Tryck Billes, 2013

  Foto Niklas Maupoix

  Illustration Ulf Swerin

  Textredigering och layout Clout AB

 • f r o r d 3

  Chefios-projektet har varit ett sant tvrvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt med mnga personer inblandande i olika roller; forskare, lokala projektledare ute i kommunerna, tjnstemn p olika niver och i olika organisationer samt representanter fr arbetsmark-nadens partner. Utan deras arbetsinsatser hade inte detta projekt blivit framgngsrikt. Samma sak gller fr den hr skriften, den r ett resultat av mnga personers engagemang och kunskaper. Vi vill tacka alla dessa fr ett mycket stimulerande och lrorikt samarbete.

  Gteborg, mars 2013

  Anders stebo Annika HrenstamProjektkoordinator Projektledare

  Texterna r framtagna i samarbete med Chefios forskargrupp.

  Detta r en populrvetenskaplig presentation av ett forskningsprojekt, som i skrivande stund inte r helt avslutat. En del vetenskapliga artiklar finns redan publicerade. Inom ramen fr projektet kommer dels en mer omfattande antologi riktad till forskare och experter att ges ut, dels en publikation som beskriver hur projektets kommunala samarbetspartners har upplevt frndringsarbetet. Enligt planen kommer dessa ut under 2013. Dessutom kommer fler vetenskapliga artiklar att publiceras. P Gteborgs universitets hemsida kommer fortlpande resultat att lggas ut, www.chefios.gu.se.

 • 5 Att vara chef i offentlig sektor r stimulerande och krvande

  8 DeN oFFeNTlIgA SekTorN SoM koMplex orgANISATIoN

  11 goDA orgANISATorISkA FrUTSTTNINgAr lgger grUNDeN Fr eN Vl FUNgerANDe VerkSAMHeT

  14 BAkgrUNDeN TIll CHeFIoS-projekTeT

  16 S Hr gICk projekTeT TIll

  18 Med tv fokus blev projektet en riktig utmaning

  20 Stor nytta fr bde forskare och praktiker

  23 CHeFIoS p NgrA rADer

  27 HUr HAr CHeFerNA DeT?

  33 Vi sg en komplex bild och nya orsakssamband

  35 VAD gr CHeFerNA?

  39 konkret om ml, resurser, hinder och konsekvenser fr arbetet

  41 Verklighetens befattningsbeskrivning

  45 HUr Ser orgANISATIoNeN UT?

  49 Alla har olika bilder

  53 HUr lIgger VerkSAMHeTeN TIll?

  55 Vad r en vl fungerande verksamhet, och hur mter, jmfr och analyserar vi den?

  57 Chefernas egna bedmningar r mycket viktiga!

  61 VArFr HAr VISSA FrVAlTNINgAr geNoMFrT eTT Mer oMFATTANDe FrNDrINgSArBeTe N ANDrA?

  65 pverkar man en av frutsttningarna fr frndringsarbetet, pverkas alla andra faktorer ocks

  68 Frankring och std r tydliga framgngsfaktorer

  71 otydligt chefskap och fr mycket arbete krvde frndring

  73 Vi har blivit chefernas vktare

  76 reFereNSer

  78 VeTeNSkAplIgA reSUlTAT

  80 ForSkArporTrTT

  4 i n n e h l l

  Innehll

 • i n l e d n i n g 5

  Att vara chef i offentlig sektor r ngot av de mest stimulerande, men ocks mest krvande uppdragen som finns. Srskilt om man r chef i linjen med stark frankring i krn-verksamheten. Samtidigt som man har daglig kontakt med medarbetarna, nrkontakt med brukarna och deras representanter, str man ocks med ena foten i det strategiska rummet dr chefer och politiker verkar. Man befinner sig allts mitt i centrum dr planer, kompe-tenser, aktiviteter och konsekvenser av beslut mts. I sdana positioner gr det inte att hlla fast vid uppgjorda planer och lita p att sys-tem och standardiserade processer fungerar som std i alla situationer. I det dagliga ar-betet med mnniskor sker stndigt ovntade saker och frutsttningarna kan frndras blixtsnabbt. Hr gller det att vara flexibel, kreativ, tlmodig, lyssnande och dmjuk infr andras kompetens och erfarenhet. Sam-tidigt mste man vara ocks handlingskraftig och mlinriktad med frmga att se klart och fatta kloka beslut. Att det r en uppgift man mste ha intresse och begvning fr r knt.

  Likas vikten av bra utbildning och kloka mentorer. Det som varit eftersatt lnge r kunskap om hur en organisation ska formas och underhllas fr att ge de bsta frutstt-ningarna till chefer i linjen. Vad behvs fr att kunna leva upp till kraven p en effektiv och kvalitativ verksamhet i enlighet med lagens krav och politikernas intentioner men ocks skapa bra arbetsmilj fr sin personal och sig sjlva och samtidigt hlla budget?

  Forskningsfrgan

  Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i? Det r enkelt uttryckt forskningsfrgan fr Chefios-projektet. Fr att besvara den har jag samarbetat med psykologer, sociologer, fretagsekonomer, arbetsvetare, statsvetare, folkhlsovetare och pedagoger i forskningen. Det r mnga rs forskning och ett femtontal forskare frn olika discipliner som har bidragit till resultaten och metoderna. Vi har ocks haft ett nra samarbete med chefer och experter

  Att vara chef i offentlig sektor r stimulerande och krvande

  Annika Hrenstam, professor ochprojektledare fr Chefios-projektet,verksam vid Gteborgs universitet.

 • 6 i n l e d n i n g

  i de organisationer vi studerat. Nyckeln till att lyckas med tvrvetenskaplig forskning r att tillsammans gra studier p fltet och samverka med praktiker. D tvingas vi att utforma ett sprk och begrepp som ger en gemensam frstelse av den verklighet vi stu-derar. Vi delar vrld, ett uttryck som ocks knnetecknar de organisationer som lyckas stadkomma en vlfungerande verksamhet och en bra arbetsmilj.

  Stora frndringar

  Under organisations- och arbetsvetenskapens guldlder p 1950-70-talen frekom mycket forskning som handlade bde om organisa-tion och arbetsfrhllanden. Mnga av de teorier, begrepp och metoder vi fortfarande anvnder har sitt ursprung i fltstudier frn den epoken. Sedan dess har mycket hnt i arbetslivet, inte minst i offentlig sektor dr man lnat in modeller om organisering och styrning frn det privata nringslivet. Vi har

  samtidigt kunnat se att arbetsfrhllanden i vanliga yrken i vlfrdsverksamheter har fr-smrats frn att vara de allra bsta i Sverige 1990 till att vara bland de smre tio r senare. Flertalet av dessa befattningar innehas av kvinnor. Vi har ocks noterat att status, ln och handlingsutrymme fr frsta linjens chef har frsmrats under samma tidsperiod. Nu str offentlig sektor infr stora pensionsav-gngar. Och de unga vill hellre bli HR-specia-lister n chefer. Det r mot denna bakgrund Chefios-projektet har utformats. Vi vill lyfta upp det viktiga jobbet som chef och bidra med kunskap som kan underltta fr chefer att gra skillnad, det vill sga anvnda sin kompetens i ett av de mest stimulerande jobb arbetsmarknaden har att erbjuda.

  Vad kommer ut av Chefios-projektet?

  Chefios-projektet kom till som en naturlig fortsttning p flera rs tvrvetenskaplig forskning. 2006 sammanfattade vi mnga rs

  En organisation kan liknas vid ett fartyg. Fr att utfra ett uppdrag mste kaptenen (chefen) vara kompetent, besttningen (medarbetarna) ha rtt utbildning och fartyget (organisationen) mste vara lmpad fr att utfra uppdraget. ndras frutsttningarna kan organisationen stllas p hrda prov. Ett av mnga villkor, fr att kaptenen ska klara av sin uppgift, r att fartyget r rustat fr de nya frutsttningarna. Chefios-projektet var inriktat mot att kartlgga de operativa chefernas organisa-toriska frutsttningar fr att fullflja sitt uppdrag. Foto: Frsvarsmakten.

 • forskningsarbete och flera doktorsavhand-lingar i en modell som beskriver hur organi-seringen av arbetet pverkar arbetsmiljn fr mn och kvinnor. Modellen beskriver ocks hur goda jobb skapas. Den baserades p studier i offentlig och privat sektor och om-fattade bde chefers och medarbetares arbete. P vgen hade vi ocks utvecklat metoder fr att kartlgga bde organisation, kommunika-tion och arbetsfrhllanden. Dessutom hade vi utvecklat analysmetoder med syfte att p ett enkelt och pedagogiskt stt presentera resultat fr praktiker. Nr vi presenterade modellen och verktygen i en populrveten-skaplig skrift och i en serie av frelsningar, blev gensvaret och intresset stort, framfrallt i offentlig sektor. D vcktes frgan om hur resultaten skulle kunna anvndas fr fr-ndringsarbete och samtidigt utvrdera om det var mjligt att nyttiggra forskning om den goda organisationen i ett interventions-projekt. Vi inledde samarbeten med flera offentliga organisationer i vstra Sverige och fick forskningsmedel frn Vinnova i en utlys-ning om chefskapets frutsttningar, former och resultat.

  Bde forskning och praktisk nytta

  Chefios-projektet hade tv visioner: att bidra med kunskap och metoder som kan anvndas fr att gra organisationer i offentlig sektor attraktiva som arbetsgivare och att etablera ett forskningsomrde. Det r fr tidigt att dra skra slutsatser men frhoppningsvis har Chefios bidragit till att frbttra frutstt-ningarna fr chefer i ngra kommunala frvaltningar. Konceptet r p vg att spridas och anvndas i mnga organisationer. Vi kan konstatera att Chefios-projektet lever vidare och sprids ven i den akademiska vrlden. Flera artiklar r publicerade, mnga r p gng och tv doktorander r p god vg att skriva klart sina avhandlingar baserade p projektet. Dessutom har nya forsknings-

  frgor definierats och fem forskningsprojekt har beviljats externa forskningsmedel som en spinoff-effekt. En viktig bidragande orsak r alla de kontakter med chefer, fackliga representanter och andra strategiska aktrer som vi kommunicerat med under projektets gng. Dessa oerhrt stimulerande och kon-struktiva diskussioner har lett till vssade och relevanta frgor fr nya forskningsprojekt. Vi r nu drygt 20 forskare involverade i dessa projekt och vi har dessutom internationella samarbeten.

  Fokus p verkligheten

  Det unika med Chefios r att det r ett genuint tvrve