Anatomia y fisio del snc

Download Anatomia y fisio del snc

Post on 13-Aug-2015

296 views

Category:

Education

5 download

TRANSCRIPT

1. AAnnaattoommaa yy ffiissiioollooggaa ddeellSSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall 2. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall((SSNNCC))EEll ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo cceennttrraall eess uunnaaeessttrruuccttuurraa bbaassttaannttee ccoommpplleejjaa..RReecciibbee,, pprroocceessaa yy mmeemmoorriizzaa mmiilllloonneess ddeeeessttmmuullooss ppoorr sseegguunnddoo..CCoooorrddiinnaa llaass ddiiffeerreenntteess rreessppuueessttaass ddeelloorrggaanniissmmoo aannttee llooss eessttmmuullooss eexxtteerrnnooss.. 3. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall EEssttaa ccoommppuueessttoo ppoorr eessttrruuccttuurraass bbllaannddaass yyddeelliiccaaddaass.. EEssttaa pprrootteeggiiddoo ppoorr eessttrruuccttuurraass sseeaass.. CCoonnttrroollaa llaass ffuunncciioonneess ddee llaa vviiddaa ddee rreellaacciinn.. SSuu ddaaoo ppuueeddee sseerr ppeerrmmaanneennttee yy ddeejjaarrsseeccuueellaass.. 4. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraallCCoonnttrroollaa llaass ffuunncciioonneess iinntteelleeccttuuaalleess,, ddeemmeemmoorriiaa,, eemmoocciioonneess..LLaass cclluullaass qquuee llaass ccoommppoonneenn ccaarreecceennddee ccaappaacciiddaadd rreeggeenneerraattiivvaa..LLaa uunniiddaadd ffuunncciioonnaall eess llaa nneeuurroonnaa.. 5. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall EEssttaa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr ssiieettee ppaarrtteess pprriinncciippaalleess..- EEnnccffaalloo aanntteerriioorr..11.. HHeemmiissffeerriiooss CCeerreebbrraalleess..22.. DDiieennccffaalloo ((ttllaammoo ee hhiippoottllaammoo))..- TTrroonnccoo eenncceefflliiccoo..33.. MMeesseennccffaalloo..44.. PPrroottuubbeerraanncciiaa..55.. BBuullbboo rraaqquuddeeoo..- 66.. CCeerreebbeelloo..- 77.. MMeedduullaa eessppiinnaall.. 6. PPrrootteecccciinn ddeell SSNNCCDDeebbiiddoo aa ssuu vvuullnneerraabbiilliiddaadd aall ddaaoo sseeeennccuueennttrraa pprrootteeggiiddoo ppoorr::- CCrrnneeoo..- CCoolluummnnaa vveerrtteebbrraall..- MMeenniinnggeess..- LLqquuiiddoo cceeffaalloorrrraaqquuddeeoo.. 7. AAnnaattoommaa ddee ccrrnneeoo SSee eennccuueennttrraa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr hhuueessooss ppllaannooss.. EEss hhuueessoo ccoommppaaccttoo,, lloo ccuuaall llee ccoonnffiieerree mmaayyoorrrreessiisstteenncciiaa.. CCoonnttiieennee llaa mmaassaa eenncceefflliiccaa.. SSee ddiivviiddee eenn rreeggiinn eenncceefflliiccaa yy rreeggiinn ffaacciiaall.. CCoonnttiieennee eell ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo cceennttrraall ccoonneexxcceeppcciinn ddee llaa mmeedduullaa eessppiinnaall.. 8. AAnnaattoommaa ddee ccrrnneeooRReeggiinn eenncceefflliiccaa ccoonnssttiittuuiiddaa ppoorr::- HHuueessoo ffrroonnttaall..- HHuueessoo eettmmooiiddeess..- HHuueessoo eessffeennooiiddeess- HHuueessooss ppaarriieettaalleess..- HHuueessooss tteemmppoorraalleess..- HHuueessoo oocccciippiittaall.. 9. AAnnaattoommaa ddee ccrrnneeooRReeggiinn ffaacciiaall ccoonnssttiittuuiiddaa ppoorr::- HHuueessooss nnaassaalleess..- VVmmeerr..- HHuueessooss cciiggoommttiiccooss..- HHuueessooss ddee llaa ccaavviiddaadd oorrbbiittaarriiaa..- MMaaxxiillaarr ssuuppeerriioorr..- MMaaxxiillaarr iinnffeerriioorr.. 10. AAnnaattoommaa ddee ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall LLaa ccoonnssttiittuuyyeenn hhuueessooss ccoorrttooss yy ccuubbooiiddeess.. CCoonnttiieenneenn mmss hhuueessoo eessppoonnjjoossoo.. AAlloojjaa aa llaa mmeedduullaa eessppiinnaall.. SSee ddiivviiddee eenn rreeggiinn cceerrvviiccaall,, ttoorrcciiccaa,, lluummbbaarr,, ssaaccrrooyy ccxxiiss.. PPrreesseennttaa mmoovviilliiddaadd.. TTiieennee iinnffeecccciioonneess ccuurrvvaattuurraass.. 11. AAnnaattoommaa ddee ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraallDDiivviissiinn ddee ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall..- 77 vvrrtteebbrraass cceerrvviiccaalleess..- 1122 vvrrtteebbrraass ddoorrssaalleess..- 55 vvrrtteebbrraass lluummbbaarreess..- 55 vvrrtteebbrraass ssaaccrraass ffuussiioonnaaddaass..- 22 oo 33 vvrrtteebbrraass ccooccccggeeaass.. 12. MMeenniinnggeess SSNNCC MMeemmbbrraannaass qquuee bbrriinnddaann pprrootteecccciinn aall eennccffaallooyy mmdduullaa eessppiinnaall.. OOccuuppaann ttaannttoo ssuuppeerrffiicciieess ddee ccrrnneeoo ccoommoo llaammdduullaa eessppiinnaall.. PPeerrmmiitteenn eell fflluujjoo ddee llqquuiiddoo cceerreebbrrooeessppiinnaall.. AAmmoorrttiigguuaann llooss iimmppaaccttooss.. 13. MMeenniinnggeess SSNNCC CCoommppoonneenntteess..- PPiiaammaaddrree ((ppeeggaaddaa aa llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa mmaassaaeenncceefflliiccaa yy mmdduullaa eessppiinnaall))..- AArraaccnnooiiddeess ((ssee eennccuueennttrraa eennttrree llaa ppiiaammaaddrree yydduurraammaaddrree,, ppoorr aaqquu fflluuyyee eell llqquuiiddoocceerreebbrrooeessppiinnaall))..- DDuurraammaaddrree (( aaddoossaaddaa aa llaa ssuuppeerrffiicciiee ddeell hhuueessooddeell ccrrnneeoo yy ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall)).. 14. AANNAATTOOMMAA DDEEEENNCCFFAALLOO 15. AAnnaattoommaa ddeell eennccffaallooLLaa ppaallaabbrraa eennccffaalloo pprroovviieennee ddeell ggrriieeggooeenn ddeennttrroo yy cceeffaall ccaabbeezzaa..EEssttaa pprrootteeggiiddoo ppoorr llooss hhuueessooss ddeell ccrrnneeoo..EEss llaa eessttrruuccttuurraa cceennttrraall mmss iimmppoorrttaannttee ddeellssiisstteemmaa nneerrvviioossoo..SSee eennccuueennttrraa pprrootteeggiiddoo ppoorr llaass mmeenniinnggeess yyllqquuiiddoo cceeffaalloorrrraaqquuddeeoo.. 16. AAnnaattoommaa ddee eennccffaalloo DDiivviissiinn..- PPrroosseennccffaalloo cceerreebbrroo aanntteerriioorr (( DDiieennccffaallooyy hheemmiissffeerriiooss cceerreebbrraalleess))..- MMeesseennccffaalloo cceerreebbrroo mmeeddiioo..- RRoommbbeennccffaalloo cceerreebbrroo ppoosstteerriioorr (( BBuullbboorraaqquuddeeoo,, pprroottuubbeerraanncciiaa yy cceerreebbeelloo)).. 17. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSSCCEERREEBBRRAALLEESS 18. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS CCoonnssttiittuuyyee llaa mmaassaa mmss iimmppoorrttaannttee ddeelleennccffaalloo.. EEss aaqquu ddoonnddee lllleeggaann llaass sseeaalleess ddee lloosssseennttiiddooss.. PPrroocceessaa llaa iinnffoorrmmaacciinn yy llaa aallmmaacceennaa ccoommoorreeccuueerrddooss.. CCoorrrreessppoonnddee aa uunn 22%% ddeell ppeessoo ddeell ccuueerrppoo.. 19. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS FFoorrmmaann llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddeell eennccffaalloo.. SSee ddiivviiddeenn eenn hheemmiissffeerriioo cceerreebbrraall iizzqquuiieerrddoo yyddeerreecchhoo.. SSeeppaarraaddooss ppoorr uunnaa cciissuurraa ssaaggiittaall mmeeddiiaa.. EEll ccuueerrppoo ccaalllloossoo ccoommuunniiccaa llooss ddoosshheemmiissffeerriiooss.. 20. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS SSii uunnoo ssee ddaaaa,, eell oottrroo ppuueeddee ssuupplliirr llaass ffuunncciioonneess.. CCoonnttiieenneenn ssuurrccooss oo cciissuurraass,, lloo ccuuaall aauummeennttaa llaa ssuuppeerrffiicciieecceerreebbrraall.. SSee ddiivviiddeenn eenn llbbuullooss::- FFrroonnttaall ((jjuuiicciioo,, ppeerrcceeppcciinn yy zzoonnaa mmoottoorraa))..- PPaarriieettaall ((sseennssaacciinn yy cciinneesstteessiiaa))..- TTeemmppoorraall ((aauuddiicciinn yy oollffaattoo))..- OOcccciippiittaall ((vviissiinn))..-- nnssuullaa ((iinnffoorrmmaacciinn vviisscceerraall)).. 21. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESSSSuussttaanncciiaa ggrriiss..- CCoorrrreessppoonnddee aa llooss ccuueerrppooss nneeuurroonnaalleess..- SSee llooccaalliizzaann eenn llaa rreeggiinn mmss eexxtteerrnnaa eenn llaa ccoorrtteezzaacceerreebbrraall..- CCoonnttiieennee cceerrccaa ddee 1100..000000 mmiilllloonneess ddee nneeuurroonnaass..- TTiieennee uunn eessppeessoorr ddee aapprrooxx.. 11..55 aa 44 mmmm..- EEss aaqquu ddoonnddee ssee pprroocceessaa yy gguuaarrddaa iinnffoorrmmaacciinn.. 22. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESSSSuussttaanncciiaa bbllaannccaa..-- FFoorrmmaaddaa ppoorr ffiibbrraass nneerrvviioossaass aammiieellnniiccaass..-- LLlleeggaann aa llaa ccoorrtteezzaa ppaarraa lllleevvaarr llooss iimmppuullssoosseellccttrriiccooss..-- EExxiissttee ccoommuunniiccaacciinn eennttrree aammbbooss hheemmiissffeerriiooss aattrraavvss ddeell ccuueerrppoo ccaalllloossoo..-- SSii ssee iinntteerrrruummppee eessttaa ccoommuunniiccaacciinn ssee vvuueellvveennffuunncciioonnaallmmeennttee iinnddeeppeennddiieenntteess.. 23. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS SSuussttaanncciiaa bbllaannccaa..- CCoonnttiieennee llaass pprroolloonnggaacciioonneess nneeuurroonnaalleess,, eess ddeecciirrffiibbrraass nneerrvviioossaass..- SSee llooccaalliizzaa iinntteerrnnaammeennttee..- CCoonnttiieenneenn ffiibbrraass ddee aassoocciiaacciinn ((iinntteerrccoonneexxiinneennttrree eell mmiissmmoo hheemmiissffeerriioo))- CCoonnttiieennee ffiibbrraass ccoommiissuurraalleess ((IInntteerrccoonneexxiinn eennttrreeuunn hheemmiissffeerriioo yy eell oottrroo))..- CCoonnttiieenneenn ffiibbrraass ddee pprrooyyeecccciinn ((iinntteerrccoonneexxiinneennttrree eell cceerreebbrroo yy llaa mmeedduullaa.. 24. CCOORRTTEEZZAA CCEERREEBBRRAALL CCoonnttiieennee vvaarriiooss ttiippooss ddee cclluullaass::II.. PPiirraammiiddaalleess..IIII.. EEssttrreellllaaddaass..IIIIII.. FFuussiiffoorrmmeess..IIVV.. HHoorriizzoonnttaalleess ddee ccaajjaall..VV.. DDee mmaarriinnoottttii.. 25. CCAAPPAASS DDEE LLAA CCOORRTTEEZZAACCEERREEBBRRAALL11.. CCaappaa mmoolleeccuullaarr..22.. CCaappaa ggrraannuullaarr eexxtteerrnnaa..33.. CCaappaa ppiirraammiiddaall eexxtteerrnnaa..44.. CCaappaa ggrraannuullaarr iinntteerrnnaa..55.. CCaappaa ggaanngglliioonnaarr..66.. CCaappaa mmuullttiiffoorrmmee.. 26. RREEAASS FFUUNNCCIIOONNAALLEESS DDEE LLAACCOORRTTEEZZAA CCEERREEBBRRAALLRREEAA FFRROONNTTAALL..RREEAA PPAARRIIEETTAALL..RREEAA TTEEMMPPOORRAALL..RREEAA OOCCCCIIPPIITTAALL.. 27. RREEAA FFRROONNTTAALL rreeaa mmoottoorraa pprriimmaarriiaa.. SSee eexxttiieennddee aanntteerriioorr aa llaacciissuurraa ffrroonnttaall..- PPrroodduuccee eell mmoovviimmiieennttoo ddee llaass ppaarrtteess ddeell ccuueerrppoo..- SSee eennccuueennttrraann rreepprreesseennttaaddaass ddee ffoorrmmaa iinnvveerrttiiddaa,,ccoommeennzzaannddoo ddeessddee aabbaajjoo hhaacciiaa aarrrriibbaa..- EEjjeeccuuttaa llaa aacccciinn ddeell mmoovviimmiieennttoo.. 28. RREEAA FFRROONNTTAALLrreeaa pprreemmoottoorraa.. SSee llooccaalliizzaa ppoorr ddeellaannttee ddeellrreeaa mmoottoorraa pprriimmaarriiaa..- PPrroodduuccee mmoovviimmiieennttooss ssiimmiillaarreess aa llooss ddee llaammoottoorraa pprriimmaarriiaa..- AAllmmaacceennaa pprrooggrraammaass ddee aaccttiivviiddaadd mmoottoorraa..- PPrrooggrraammaa llaa aaccttiivviiddaadd mmoottoorraa pprriimmaarriiaa.. 29. RREEAA FFRROONNTTAALLrreeaa mmoottoorraa ssuupplleemmeennttaarriiaa..- DDaa mmoovviimmiieennttoo ddee llaass eexxttrreemmiiddaaddeessccoonnttrraallaatteerraalleess..- LLaa eelliimmiinnaacciinn ddee eessttaa,, nnoo pprroodduuccee uunnaappeerrddiiddaa ppeerrmmaanneennttee ddeell mmoovviimmiieennttoo.. 30. RREEAA FFRROONNTTAALLCCaammppoo ooccuullaarr ffrroonnttaall..- MMoovviimmiieennttooss ccoonnjjuunnttooss ddee llooss oojjoossccoonnttrraallaatteerraall..- MMoovviimmiieennttooss ddee sseegguuiimmiieennttoo vvoolluunnttaarriiooddee llooss oojjooss.. 31. RREEAA FFRROONNTTAALLrreeaa mmoottoorraa ddeell lleenngguuaajjee ddee BBrrooccaa.. SSiittuuaaddooppoorr eenncciimmaa ddee llaa cciissuurraa llaatteerraall..- CCoonnttrroollaa eell lleenngguuaajjee..- IImmppoorrttaannttee eenn eell hheemmiissffeerriioo ddoommiinnaannttee..- PPrroodduuccee llaa ffoorrmmaacciinn ddee ppaallaabbrraass.. 32. RREEAA FFRROONNTTAALLCCoorrtteezzaa pprreeffrroonnttaall.. OOccuuppaa llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddeellaa rreeggiinn ffrroonnttaall..- SSee llooccaalliizzaa llaa ppeerrssoonnaalliiddaadd ddeell iinnddiivviidduuoo..- RReegguullaa llaa pprrooffuunnddiiddaadd ddee llooss sseennttiimmiieennttooss..- SSee llooccaalliizzaa llaa iinniicciiaattiivvaa ddeell iinnddiivviidduuoo..- RReegguullaa llaa ccaappaacciiddaadd ddee jjuuiicciioo.. 33. RREEAA PPAARRIIEETTAALLrreeaa ssoommaattooeesstteessiiccaa pprriimmaarriiaa.. SSee llooccaalliizzaappoorr ddeettrrss ddeell rreeaa mmoottoorraa pprriimmaarriiaa..- SSee rreellaacciioonnaa ccoonn llaa iinntteeggrraacciinn ddee lloosseessttmmuullooss qquuee lllleeggaann ddeessddee llaa mmdduullaa..- SSee rreepprreesseennttaa ddee ffoorrmmaa iinnvveerrttiiddaa ddee aabbaajjoohhaacciiaa aarrrriibbaa..- EEssttaa rreellaacciioonnaaddaa ccoonn llaa sseennssiibbiilliiddaadd.. 34. RREEAA PPAARRIIEETTAALLrreeaa ssoommaattooeesstteessiiccaa ddee aassoocciiaacciinn.. PPoorrddeettrrss ddee llaa ssoommaattooeesstteessiiccaa pprriimmaarriiaa..- RReecciibbee ee iinntteeggrraa llaass ddiiffeerreenntteess mmooddaalliiddaaddeesssseennssiittiivvaass..- RReeccoonnoocceerr oobbjjeettooss eenn llaass mmaannooss ssiinn llaavviissttaa..- MMaanneejjaa iinnffoorrmmaacciinn ddee ffoorrmmaa yy ttaammaaoorreellaacciioonnaaddoo ccoonn eexxppeerriieenncciiaass ppaassaaddaass.. 35. RREEAA OOCCCCIIPPIITTAALLrreeaa vviissuuaall pprriimmaarriiaa.. SSee llooccaalliizzaa eenn eell ppoolloooocccciippiittaall..- CCoonnttiieennee ffiibbrraass qquuee pprroovviieenneenn ddee llaa rreettiinnaaddeell oojjoo..- LLaa ffuunncciinn ddee eessttaa rreeaa eess llaa ppeerrcceeppcciinn ddeellaa vviissttaa.. 36. RREEAA OOCCCCIIPPIITTAALLrreeaa vviissuuaall sseeccuunnddaarriiaa.. RRooddeeaa eell rreeaa vviissuuaallpprriimmaarriiaa..- RReellaacciioonnaa llaa iinnffoorrmmaacciinn vviissuuaall rreecciibbiiddaa eenneell rreeaa vviissuuaall pprriimmaarriiaa ccoonn eexxppeerriieenncciiaassvviissuuaalleess ppaassaaddaass..- RReeccoonnoocceerr yy aapprreecciiaarr lloo qquuee ssee eessttaa vviieennddoo..- MMoovviimmiieennttoo iinnvvoolluunnttaarriioo ddee llooss oojjooss.. 37. RREEAA TTEEMMPPOORRAALLrreeaa aauuddiittiivvaa pprriimmaarriiaa.. SSee uubbiiccaa eenn llaappaarrttee iinnffeerriioorr ddeell ssuurrccoo llaatteerraall..- RReecceeppcciinn ddee ssoonniiddooss ddee aallttaa yy bbaajjaaffrreeccuueenncciiaa..- SSuu lleessiinn pprroodduuccee ssoorrddeerraa..rreeaa aauuddiittiivvaa sseeccuunnddaarriiaa.. DDeettrrss ddee llaaaauuddiittiivvaa pprriimmaarriiaa..-- IInntteerrpprreettaacciinn ddee llooss ssoonniiddooss.. 38. RREEAA TTEEMMPPOORRAALLrreeaa ddee WWeerrnniicckkee.. SSee llooccaalliizzaa eenn eellhheemmiissffeerriioo ddoommiinnaannttee iizzqquuiieerrddoo..- CCoonneeccttaaddoo ccoonn llaa ccoorrtteezzaa ddee bbrrooccaa,, llaavviissuuaall yy llaa aauuddiittiivvaa- PPeerrmmiittee llaa ccoommpprreennssiinn ddeell lleenngguuaajjeehhaabbllaaddoo yy llaa eessccrriittuurraa.. 39. OOTTRRAASS RREEAA DDEELL GGUUSSTTOO.. CCeerrccaa ddee llaa nnssuullaa,,cciirrccuunnvvoolluucciinn ppoossttcceennttrraall yy llaatteerraall.. VVEESSTTIIBBUULLAARR.. CCeerrccaa ddee llaa cciirrccuunnvvoolluucciinnppoossttcceennttrraall,, vviinnccuullaaddaa ccoonn llaass sseennssaacciioonneess ddee llaaccaarraa.. NNSSUULLAA.. EEnntteerrrraaddaa eenn eell ssuurrccoo llaatteerraall,, ssee aassoocciiaaccoonn ffuunncciioonneess vviisscceerraalleess.. 40. EELL CCEERREEBBRROO eenn ccoonnjjuunnttoo eessttaaccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr 22 mmiittaaddeess llllaammaaddaass::HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESSsseeppaarraaddooss ppoorr uunnaa CISURA SAGITALllllaammaaddaa::CCIISSUURRAA IINNTTEERRHHEEMMIISSFFEERRIICCAA 41. INTERHEMISFERICACISURA 42. CCIISSUURRAA IINNTTEERRHHEEMMIISSFFEERRIICCAA qquuee ccoonnttiieennee aallaa HHOOZZ DDEELL CCEERREEBBRROO eenn eell ffoonnddoo ddee eessttaacciissuurraa eennccoonnttrraammooss llooss eelleemmeennttooss qquuee uunneennaa ddiicchhooss hheemmiissffeerriiooss ssiieennddoo eessttooss::11..EEll CCUUEERRPPOO CCAALLLLOOSSOO22..TTRRIIAANNGGUULLOO CCEERREEBBRRAALLsseeppaarraaddooss eenn ssuu ppaarrttee aanntteerriioorr ppoorr uunneessppaacciioo ooccuuppaaddoo ppoorr eellSSEEPPTTUUMM LLUUCCIIDDUUMM OO TTAABBIIQQUUEE TTRRAANNSSPPAARREENNTTEE 43. CUERPO CALLOSO 44. SEPTUM LUCIDUM 45. CCaaddaa HHEEMMIISSFFEERRIIOO CCEERREEBBRRAALLpprreesseennttaa::33 ccaarraassAA..EEXXTTEERRNNAA,, IINNTTEERRNNAA eeIINNFFEERRIIOORRBB..33 BBOORRDDEESSCC..22 EEXXTTRREEMMIIDDAADDEESS 46. CCAARRAA EEXXTTEERRNNAAEEss ccoonnvveexxaa yy eenn eellllaa ssee oobbsseerrvvaauunnaa pprrooffuunnddaa cciissuurraa ddeennoommiinnaaddaaCCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOO eenn ssuutteerrmmiinnaacciinn ssee ddiivviiddee eennUUNN RRAAMMOO FFRROONNTTAALL,,UUNN RRAAMMOO AASSCCEENNDDEENNTTEEYY UUNN RRAAMMOO OOCCCCIIPPIITTAALL 47. CISURA DE SILVIO 48. CISURAS DDEE LLAA CCAARRAA EEXXTTEERRNNAAEEnnccoonnttrraammooss 33 cciissuurraass ddee pprriimmeerroorrddeenn::11..CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOO22..CCIISSUURRAA DDEE RROOLLAANNDDOO33..PPEERRPPEENNDDIICCUULLAARR EEXXTTEERRNNAA 49. Cisura PerpendicularExterna 50. Estas cciissuurraass lliimmiittaann eenn llaa ccaarraaeexxtteerrnnaa llooss llbbuullooss::LLOOBBUULLOO FFRROONNTTAALLLLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALLLLOOBBUULLOO TTEEMMPPOORRAALLLLOOBBUULLOO OOCCCCIIPPIITTAALL 51. CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOOCCoommiieennzzaa eenn llaa ccaarraa iinnffeerriioorr ddeellcceerreebbrroo eenn eell AAnngguulloo EExxtteerrnnoo ddeellEESSPPAACCIIOO PPEERRFFOORRAADDOO AANNTTEERRIIOORR,,ssee ddiirriiggee hhaacciiaa aaffuueerraa aall bboorrddeeeexxtteerrnnoo ddeell hheemmiissffeerriioo aall qquueerrooddeeaa,, ccoonnttiinnuuaa ppoorr llaa ccaarraa eexxtteerrnnaaddiirriiggiinnddoossee hhaacciiaa aattrrss yy hhaacciiaaaarrrriibbaa.. 52. CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOOPPoorr ccoonnssiigguuiieennttee aa CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOO ttiieennee 22ppoorrcciioonneess::UUnnaa ccoorrrreessppoonnddee aa llaa CCAARRAA IINNFFEERRIIOORROOttrraa ccoorrrreessppoonnddee aa llaa CCAARRAA EEXXTTEERRNNAAEEssttaa uullttiimmaa ssee ccoonnooccee ccoommoo VVAALLLLEE SSIILLVVIIAANNOO(( BBRROOCCAA )) ppeenneettrraa pprrooffuunnddaammeennttee eenn eellhheemmiissffeerriioo cceerreebbrraall ffoorrmmaannddoo uunnaa eexxccaavvaacciinnllllaammaaddaa FFOOSSAA SSIILLVVIIAANNAA ccoonn 55cciirrccuunnvvoolluucciioonneess hhaacciiaa aabbaajjoo qquuee ffoorrmmaann EELLLLOOBBUULLOO DDEE LLAA IINNSSUULLAA 53. CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOOAAll lllleeggaarr aa llaa ccaarraa eexxtteerrnnaa ddeell hheemmiissffeerriiooeemmiittee hhaacciiaa aarrrriibbaa yy aaddeellaannttee hhaacciiaa eell ppoollooffrroonnttaall 22 pprroolloonnggaacciioonneess::11.. UUnnaa aanntteerriioorr oo rraammaa hhoorriizzoonnttaall22.. UUnnaa ppoosstteerriioorr oo aasscceennddeenntteeqquuee cciirrccuunnssccrriibbeenn uunn eessppaacciioo aanngguullaarrooccuuppaaddoo ppoorr uunnaa ppaarrttee ddee llaa 33cciirrccuunnvvoolluucciinn ffrroonnttaall llllaammaaddaa CCAABBOO 54. CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOOSSee pprroolloonnggaa hhaacciiaa aattrrss yy aarrrriibbaa ppaassaannddooppoorr ddeebbaajjoo ddeell eexxttrreemmoo iinnffeerriioorr ddee llaaCCIISSUURRAA DDEE RROOLLAANNDDOO yy aall tteerrmmiinnaarr sseeddiivviiddee eenn 22 rraammaass uunnaa aasscceennddeennttee yy oottrraaqquuee eess pprroolloonnggaacciinn ddee llaa mmiissmmaa cciissuurraa sseeccoonnttiinnuuaa hhaacciiaa aarrrriibbaa yy qquueeddaa eennvvuueellttaa ppoorruunnaa cciirrccuunnvvoolluucciinn ddeennoommiinnaaddaa LLOOBBUULLOODDEELL PPLLIIEEGGUUEE CCUURRVVOO 55. CCIISSUURRAA DDEE RROOLLAANNDDOOSSee oorriiggiinnaa ppoorr eenncciimmaa ddee llaa CCIISSUURRAA DDEESSIILLVVIIOO iinnmmeeddiiaattaammeennttee ppoorr ddeettrrss ddee ssuu rraammaaaasscceennddeennttee,, ssee ddiirriiggee aarrrriibbaa yy aattrrss hhaassttaaaallccaannzzaarr eell BBOORRDDEE SSUUPPEERRIIOORR DDEELLHHEEMMIISSFFEERRIIOO CCEERREEBBRRAALL,, iinnvvaaddee eenn ppaarrttee aa llaaccaarraa iinntteerrnnaa ddeell hheemmiissffeerriioo ddoonnddee tteerrmmiinnaa eennuunn pplliieegguuee ddee ppaassoo qquuee uunnee ppoorr aarrrriibbaa aa llaass 22CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS RROOLLAANNDDIICCAASS aa ssaabbeerr;;llaass cciirrccuunnvvoolluucciioonneess FFRROONNTTAALLAASSCCEENNDDEENNTTEE OO PPRREERROOLLAANNDDIICCAA YYPPAARRIIEETTAALL AASSCCEENNDDEENNTTEE OOPPOOSSTTRROOLLAANNDDIICCAA 56. CCIISSUURRAA DDEE RROOLLAANNDDOOiinnvvaaddee eenn ppaarrttee aa llaa ccaarraa iinntteerrnnaa ddeellhheemmiissffeerriioo ddoonnddee tteerrmmiinnaa eenn uunn pplliieegguuee ddeeppaassoo qquuee uunnee ppoorr aarrrriibbaa aa llaass 22CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS RROOLLAANNDDIICCAASS aa ssaabbeerr;;llaass cciirrccuunnvvoolluucciioonneess11.. FFRROONNTTAALL AASSCCEENNDDEENNTTEE OO PPRREERROOLLAANNDDIICCAA22.. PPAARRIIEETTAALL AASSCCEENNDDEENNTTEE PPOOSSTTRROOLLAANNDDIICCAA 57. CCIISSUURRAA DDEE RROOLLAANNDDOOSSuu eexxttrreemmiiddaadd iinnffeerriioorr eessttaa rrooddeeaaddaaddee uunn pplliieegguuee ddeennoommiinnaaddoo::FFRROONNTTOOPPAARRIIEETTAALL IINNFFEERRIIOORR((OOPPEERRCCUULLOO RROOLLAANNDDIICCOO )) qquuee uunneellaass cciirrccuunnvvoolluucciioonneess rroollaannddiiccaass 58. CCIISSUURRAA PPEERRPPEENNDDIICCUULLAARR EEXXTTEERRNNAA UUOOCCCCIIPPIITTAALLPPooccoo mmaarrccaaddaa ssiirrvvee ddee lliimmiittee eennttrree eellLLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALL yy OOCCCCIIPPIITTAALL ppoorrlloo ccuuaall ddeennoommiinnaaddaa ttaammbbiinn CCIISSUURRAA OOSSUURRCCOO PPAARRIIEETTOOOOCCCCIIPPIITTAALLSSee hhaallllaa ssiittuuaaddaa eenn llaa ppaarrttee ppoosstteerriioorrddeell hheemmiissffeerriioo cceerreebbrraall yy ccoommiieennzzaa eennssuu bboorrddee ssuuppeerriioorr ddiirriiggiinnddoossee hhaacciiaaaabbaajjoo yy aaddeellaannttee 59. Cisura PerpendicularExterna 60. LOBULOS YY CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS DDEE LLAACCAARRAA EEXXTTEERRNNAALLiimmiittaaddooss ppoorr llaass cciissuurraass yyaa ddeessccrriittaasstteenneemmooss llooss ssiigguuiieenntteess llbbuullooss::11.. AADDEELLAANNTTEE EELL LLOOBBUULLOO FFRROONNTTAALL22.. EENN LLAA PPAARRTTEE MMEEDDIIAA PPOORR AARRRRIIBBAA EELLLLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALL33.. AATTRRSS EELL LLOOBBUULLOO OOCCCCIIPPIITTAALL44.. EENN LLAA PPAARRTTEE MMEEDDIIAA PPOORR AABBAAJJOO EELLLLOOBBUULLOO TTEEMMPPOORRAALL55.. AADDEEMMAASS DDEELL LLOOBBUULLOO DDEE LLAA IINNSSUULLAA 61. LLOOBBUULLOO FFRROONNTTAALLLLiimmiittaaddoo aattrrss ppoorr llaass cciissuurraass ddee RROOLLAANNDDOOyy ddee SSIILLVVIIOO eenn ssuu CCAARRAA EEXXTTEERRNNAASSuu CCAARRAA IINNFFEERRIIOORR lliimmiittaaddaa hhaacciiaa aattrrss llaappoorrcciinn hhoorriizzoonnttaall ddee llaa cciissuurraa ddee SSIILLVVIIOOccoorrrreessppoonnddee aa llaa BBOOVVEEDDAA OORRBBIITTAARRIIAAEEnn ttaannttoo eenn ssuu CCAARRAA IINNTTEERRNNAA eessttaa lliimmiittaaddaappoorr aattrrss ppoorr llaa cciissuurraa CCAALLLLOOSSOOMMAARRGGIINNAALL 62. EEnn llaa CCAARRAA EEXXTTEERRNNAA ddee eessttee llbbuulloo ssee hhaallllaannSSUURRCCOOSS YY CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS EExxiisstteenn 22 ssuurrccooss qquuee ssoonn aanntteerrooppoosstteerriioorreess yyccoorrrreenn ppaarraalleellooss aall bboorrddee ssuuppeerriioorr:: SSUURRCCOO FFRROONNTTAALL SSUUPPEERRIIOORR SSUURRCCOO FFRROONNTTAALL IINNFFEERRIIOORR LLooss ccuuaalleess eenn ssuu eexxttrreemmoo ppoosstteerriioorr ssee ddiivviiddeenn eennuunnaa rraammaa aasscceennddeennttee yy oottrraa ddeesscceennddeennttee LLaa rraammaa aasscceennddeennttee ddeell iinnffeerriioorr yy llaa ddeesscceennddeenntteeddeell ssuuppeerriioorr ffoorrmmaann uunn ssuurrccoo ppaarraalleelloo aa llaa CC.. DDEERROOLLAANNDDOO ddeennoommiinnaaddoo SSUURRCCOOPPRREERROOLLAANNDDIICCOO,,PPRREECCEENNTTRRAALL 63. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESSLLooss 33 ssuurrccooss ddeessccrriittooss ddiivviiddeenn llaa ccaarraa eexxtteerrnnaaddeell llbbuulloo ffrroonnttaall eenn 44 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESSFFRROONNTTAALLEESS::CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL AASSCCEENNDDEENNTTEELLaass oottrraass 33 ssoonn aanntteerrooppoosstteerriioorreess ssiittuuaaddaassppoorr ddeellaannttee ddee llaa aasscceennddeennttee yy llllaammaaddaass ddeeaarrrriibbaa aabbaajjoo ccoommoo:: 11 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FF.. SSUUPPEERRIIOORR,, 22 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FF.. MMEEDDIIAA 33 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FF.. IINNFFEERRIIOORR OODDEE BBRROOCCAA 64. CIRCUNVOLUCION FFRROONNTTAALL AASSCCEENNDDEENNTTEELLiimmiitteess aattrrss ppoorr llaa CCIISSUURRAA ddee RROOLLAANNDDOO yyaaddeellaannttee ppoorr eell SSUURRCCOO PPRREERROOLLAANNDDIICCOOttaammbbiinn ccoonnoocciiddaa ccoommoo CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNPPRREERROOLLAANNDDIICCAASSuu eexxttrreemmiiddaadd iinnffeerriioorr lliimmiittaaddaa aabbaajjoo ppoorr llaaCC.. ddee SSIILLVVIIOO yy aaddeellaannttee ppoorr llaa rraammaa vveerrttiiccaallaasscceennddeennttee ddee eellllaa eessttaa ppoorrcciinn ssee llllaammaaPPIIEE 65. CIRCUNVOLUCION FFRROONNTTAALL AASSCCEENNDDEENNTTEELLaa eexxttrreemmiiddaadd ssuuppeerriioorr ddee eessttaacciirrccuunnvvoolluucciinn lllleeggaa aa llaa ccaarraa iinntteerrnnaa ddeellhheemmiissffeerriioo yy lllleeggaa aall LLOOBBUULLOOPPAARRAACCEENNTTRRAALL ddoonnddee ffoorrmmaa ccoonn eessttaacciirrccuunnvvoolluucciinn eell PPLLIIEEGGUUEE DDEE PPAASSOOFFRROONNTTOOPPAARRIIEETTAALL SSUUPPEERRIIOORRSSuu eexxttrreemmiiddaadd iinnffeerriioorr aa ssuu vveezz ssee uunnee ccoonnllaa ppaarriieettaall aasscceennddeennttee oorriiggiinnaannddoo eellPPLLIIEEGGUUEE FFRROONNTTOOPPAARRIIEETTAALL IINNFFEERRIIOORR OOUUPPEERRCCUULLOO RROOLLAANNDDIICCOO 66. 1 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FFRROONNTTAALLSSUUPPEERRIIOORROOccuuppaa llaa ppaarrttee aanntteerriioorr ddeell bboorrddee ssuuppeerriioorrddeell hheemmiissffeerriioo cceerreebbrraall ddeell qquuee ffoorrmmaa ppaarrtteeiinntteerrnnaammeennttee yy eexxtteerrnnaammeenntteeLLiimmiittaaddaa aabbaajjoo ppoorr eell SSUURRCCOO FFRROONNTTAALLSSUUPPEERRIIOORR yy aattrrss ppoorr eell SSUURRCCOOPPRREERROOLLAANNDDIICCOO ddee aaqquu ssee eexxttiieennddee aall ppoollooaanntteerriioorr ddeell llbbuulloo ddoonnddee ssee fflleexxiioonnaa ppaarraalllleeggaarr aa llaa ccaarraa iinnffeerriioorr yy ffoorrmmaarr eellSSEEGGMMEENNTTOO OORRBBIITTAARRIIOO 67. 11.. CCeerreebbrroo vviissttoo ppoorr ssuu ccaarraa iinnffeerriioorr22.. GGlloobboo ooccuullaarr33.. NNeerrvviioo ppttiiccoo44.. QQuuiiaassmmaa ppttiiccoo55.. NNcclleeoo ggeenniiccuullaaddoo llaatteerraall6.. RRaaddiiaacciinn ppttiiccaa7.. CCoorrtteezzaa eessttrriiaaddaa88.. CCiissuurraa iinntteerrhheemmiissffrriiccaa99.. AArreeaa vviissuuaall pprriimmaarriiaa ((VV11))1100.. CCoolllliiccuulluuss ssuuppeerriioorr ((nncclleeoo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eell mmoovviimmiieennttoo ddee llooss oojjooss yy ddee llaa ccaabbeezzaa))1111.. PPrreetteeccttuumm.. NNcclleeoo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eell ccoonnttrrooll rreefflleejjoo ddee llaa ppuuppiillaa yy ddeell ccrriissttaalliinnoo1122.. HHiippoottllaammoo 68. 1133.. TTrraaccttoo ppttiiccoo1144.. GGaanngglliioo cciilliiaarr1155.. VVaa pprreeggaanngglliioonnaarr ppaarraassiimmppttiiccaa116.. NNcclleeoo ddee EEddiinnggeerr--WWeessttpphhaall117.. PPrreetteeccttuumm1188.. CCoolllliiccuulloo ssuuppeerriioorr 69. 2 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FFRROONNTTAALLMMEEDDIIAASSiittuuaaddaa ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa pprriimmeerraacciirrccuunnvvoolluucciinn yy lliimmiittaaddaa ppoorr::AArrrriibbaa ppoorr eell SSUURRCCOOFFRROONNTTAALL SSUUPPEERRIIOORRAAbbaajjoo ppoorr eell SSUURRCCOO FFRROONNTTAALL IINNFFEERRIIOORR eessmmaass vvoolluummiinnoossaa qquuee llaa 11 yy ssee eexxttiieennddee ddeellSSUURRCCOO PPRREERROOLLAANNDDIICCOO aall PPOOLLOO FFRROONNTTAALLttaammbbiinn ssee fflleexxiioonnaa ppaarraa lllleeggaarr aa llaa ccaarraaiinnffeerriioorr 70. 3 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FFRROONNTTAALLIINNFFEERRIIOORR OO DDEE BBRROOCCAAOOccuuppaa llaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ddee llaa ccaarraa eexxtteerrnnaa,,lliimmiitteess::AArrrriibbaa ppoorr SSUURRCCOO FFRROONNTTAALL IINNFFEERRIIOORRAABBAAJJOO eenn ppaarrttee ppoorr llaa CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOO eellrreessttoo ffoorrmmaa ppaarrttee ddeell bboorrddee eexxtteerrnnoo ddeellhheemmiissffeerriiooAATTRRSS ppoorr eell SSUURRCCOO PPRREERROOLLAANNDDIICCOO 71. 3 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FFRROONNTTAALLIINNFFEERRIIOORR OO DDEE BBRROOCCAASSee ddiivviiddee eenn 33 ppaarrtteess ppoorr llaasspprroolloonnggaacciioonneess vveerrttiiccaall yy hhoorriizzoonnttaall ddee llaa CC..ddee SSIILLVVIIOOEEll 11eerr sseeggmmeennttoo ssee ddeennoommiinnaa PPIIEEccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr llaa aattrrss ddee llaa rraammaa vveerrttiiccaall yyqquuee ttiieennee ccoonneexxiinn ccoonn eell ppiiee ddee llaa ffrroonnttaallaasscceennddeenntteeEELL 22 sseeggmmeennttoo ssee llllaammaa CCAABBOO yyccoommpprreennddee llaa ppoorrcciinn ttrriiaanngguullaarr qquuee ffoorrmmaallaa ppoorrcciinn vveerrttiiccaall yy hhoorriizzoonnttaall ddee llaa CC.. ddeeSSIILLVVIIOO 72. 3 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OO FFRROONNTTAALLIINNFFEERRIIOORR OO DDEE BBRROOCCAA33eerr sseeggmmeennttoo oo sseeggmmeennttoo OORRBBIITTAARRIIOOssiittuuaaddoo ppoorr ddeebbaajjoo yy aaddeennttrroo ddee llaarraammaa hhoorriizzoonnttaall ee iinntteeggrraa aa llaa vveezz llaaccaarraa eexxtteerrnnaa yy llaa ppoorrcciinn eexxtteerrnnaa ddee llaaccaarraa iinnffeerriioorr ddeell LLOOBBUULLOO FFRROONNTTAALL 73. LLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALLCCoonnssttiittuuyyee llaa ppaarrttee mmeeddiiaa yy ssuuppeerriioorr ddeellhheemmiissffeerriioo cceerreebbrraall lliimmiittaaddoo ppoorr::11.. AADDEELLAANNTTEE ppoorr llaa CCIISSUURRAA DDEE RROOLLAANNDDOO22.. AATTRRAASS ppoorr llaa CCIISSUURRAA PPEERRPPEENNDDIICCUULLAARREEXXTTEERRNNAA OO CCIISSUURRAA PPAARRIIEETTOOOOCCCCIIPPIITTAALL33.. AABBAAJJOO ppoorr llaa CCIISSUURRAA DDEE SSIILLVVIIOO44.. YY eenn llaa ppoorrcciinn ppeerrtteenneecciieennttee aa llaa ccaarraaiinntteerrnnaa ppoorr eell SSUURRCCOO SSUUBBPPAARRIIEETTAALL 74. LLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALLDDiivviiddiiddoo ppoorr eell SSUURRCCOO IINNTTEERRPPAARRIIEETTAALLccuuyyooss rraammooss aasscceennddeennttee yy ddeesscceennddeenntteeeemmiittiiddooss eenn ssuu ppaarrttee aanntteerriioorr ccoonnssttiittuuyyeenneell SSUURRCCOO RREETTRROORROOLLAANNDDIICCOOEEll pprriimmeerroo sseeppaarraa eenn ttooddaa ssuu lloonnggiittuudd llaass22 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS SSUUPPEERRIIOORR EEIINNFFEERRIIOORR ddeell LLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALL 75. CIRCUNVOLUCIONES LLOOBBUULLOO PPAARRIIEETTAALLLLooss ssuurrccooss ddeessccrriittooss ddiivviiddeenn eenn 33cciirrccuunnvvoolluucciioonneess::11.. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN PPAARRIIEETTAALLAASSCCEENNDDEENNTTEE22.. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN PPAARRIIEETTAALL SSUUPPEERRIIOORR OO11 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN PPAARRIIEETTAALL33.. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN PPAARRIIEETTAALL IINNFFEERRIIOORR OO22 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN PPAARRIIEETTAALL 76. CCAARRAA IINNTTEERRNNAAPPllaannaa yy vveerrttiiccaall lliimmiittaa llaaCCIISSUURRAA IINNTTEERRHHEEMMIISSFFEERRIICCAA yyeessttaa sseeppaarraaddaa ddee llaa ooppuueessttaappoorr uunn rreepplliieegguuee ddee llaadduurraammaaddrree qquuee ffoorrmmaa llaa HHOOZZDDEELL CCEERREEBBRROO 77. CCAARRAA IINNTTEERRNNAAEEssttaa ssee eexxttiieennddee hhaassttaa eell ccuueerrppooccaalllloossoo,, ppoorr lloo qquuee ppeerrmmiittee eenn eessaappoorrcciinn llaa uunniinn ddee lloossHHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS 78. CIRCUNVOLUCIONES CCAARRAA IINNTTEERRNNAASSuuss cciirrccuunnvvoolluucciioonneess rrooddeeaann aall CCUUEERRPPOOCCAALLLLOOSSOO ddeell ccuuaall ssee sseeppaarraa ppoorr eellSSUURRCCOO DDEELL CCUUEERRPPOO CCAALLLLOOSSOO qquueeiinniicciiaa aaddeellaannttee ppoorr ddeebbaajjoo ddeell ppiiccoo ddeellccuueerrppoo ccaalllloossoo,, rrooddeeaa llaa rrooddiillllaa ddee eesstteessiigguuee aall mmiissmmoo ccuueerrppoo hhaassttaa lllleeggaarr aallrrooddeettee ddoonnddee ssee eennccoorrvvaa hhaacciiaa aabbaajjoo yyaaddeellaannttee ppaarraa ccoonnttiinnuuaarrssee ccoonn eell SSUURRCCOODDEELL HHIIPPOOCCAAMMPPOO 79. CCIISSUURRAASS DDEE LLAA CCAARRAA IINNTTEERRNNAASSee oobbsseerrvvaann 33 cciissuurraass ddee pprriimmeerr oorrddeenn..11.. CCIISSUURRAA SSUUBBFFRROONNTTAALL OOCCAALLLLOOSSOOMMAARRGGIINNAALL iinniicciiaa ddeebbaajjoo ddeell ppiiccooddeell qquuee ssee sseeppaarraa ppoorr llaa ppoorrcciioonn aanntteerriioorr ddee llaaCCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN DDEELL CCUUEERRPPOO CCAALLOOSSOOssee ddiirriiggee aaddeellaannttee yy aarrrriibbaa hhaassttaa eell tteerrcciiooppoosstteerriioorr ddeell ccuueerrppoo ccaalllloossoo ddoonnddee sseevvuueellvvee hhaacciiaa aarrrriibbaa hhaassttaa eell bboorrddee ssuuppeerriioorrppoorr ddeettrrss ddeellaa cciissuurraa ddee rroollaannddoo 80. CCIISSUURRAA CCAALLCCAARRIINNAASSiittuuaaddaa eenn llaa ppaarrttee ppoosstteerriioorr yy ssee ddiirriiggeehhoorriizzoonnttaallmmeennttee ddeell eexxttrreemmoo ppoosstteerriioorr ddeellhheemmiissffeerriioo aall rrooddeettee ddeell ccuueerrppoo ccaalllloo sseeddeennoommiinnaa ttaammbbiinn CCIISSUURRAA DDEE LLOOSSHHIIPPOOCCAAMMPPOOSS ccuuaaddoo llaa cciissuurraa ccaallccaarriinnaaaallccaannzzaa llaa cciissuurraa ppeerrppeennddiiccuullaarr iinntteerrnnaa sseeaaccooddaa ppaarraa ccoorrrreerr hhaacciiaa aabbaajjoo eenn ddiirreecccciioonnaa llaa HHEENNDDIIDDUURRAA CCEERREEBBRRAALL DDEE BBIICCHHAATTddee llaa ccuuaall eessttaa sseeppaarraaddaa ppoorr eell pplliieegguueeTTEEMMPPOORROOLLIIMMBBIICCOO ddee BBRROOCCAA 81. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRIIrrrreegguullaarr pprreesseennttaa uunnaa ssuuppeerrffiicciiee aanntteerriioorr eennuunn ppllaannoo mmaass aallttoo yy ddooss ppoosstteerriioorreess eenn uunnppllaannoo iinnffeerriioorrAAmmbbaass ppoorrcciioonneess sseeppaarraaddaass ppoorr eell SSUURRCCOODDEE SSIILLVVIIOO llaa ccuuaall iinniicciiaa eenn eell nngguulloo eexxtteerrnnooddeell EESSPPAACCIIOO PPEERRFFOORRAADDOO AANNTTEERRIIOORR LLAA PPOORRCCIIOONN AANNTTEERRIIOORR ddee eessttaa ccaarraa eess ddeeffoorrmmaa ttrriiaanngguullaarr ccoonn bbaassee ppoosstteerriioorr mmaarrccaaddaappoorr llaa CC.. DDEE SSIILLVVIIOO, ddeessccaannssaa ssoobbrree eell ppiissooaanntteerriioorr ddee llaa BBAASSEE DDEE CCRRAANNEEOO 82. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRCCaassii eenn eell bboorrddee iinntteerrnnoo ddeell hheemmiissffeerriioo sseeeennccuueennttrraa uunnaa bbaannddaa ddee 3355mmmm oorriieennttaaddaa ddeeddeellaannttee aattrrss ddeennoommiinnaaddaa CCIINNTTAA OOLLFFAATTIIVVAAaalloojjaaddaa eenn eell SSUURRCCOO OOLLFFAATTIIVVOO ssiittuuaaddoo eennttrree22 cciirrccuunnvvoolluucciioonneess aanntteerrooppoosstteerriioorreess ((oollffaattiivvaass))eenn ssuu eexxttrreemmoo aanntteerriioorr pprreesseennttaa uunnaa ddiillaattaacciinnoovvooiiddeeaa ddeennoommiinnaaddaa BBUULLBBOO OOLLFFAATTIIVVOO qquueeddeessccaannssaa ssoobbrree llaa LLAAMMIINNAA CCRRIIBBOOSSAA ddeell HH..EETTMMOOIIDDEESS ddoonnddee ppeenneettrraann llaass ffiibbrraass oollffaattoorriiaass 83. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRLLAASS CCIINNTTAASSOOLLFFAATTIIVVAASS pprreesseennttaa ffoorrmmaapprriissmmttiiccaa ttrriiaanngguullaarr ssiieennddoo mmaass aanncchhaa eennssuu eexxttrreemmiiddaadd ppoosstteerriioorr ddoonnddee ffoorrmmaann LLAAPPIIRRAAMMIIDDEE OOLLFFAATTOORRIIAA llaa ccuuaall ssee bbiiffuurrccaaffoorrmmaannddoo uunn nngguulloo rreeccttooDDee llaa ss 22 rraammaass llaa eexxtteerrnnaa ddeennoommiinnaaddaaRRAAIIZZ BBLLAANNCCAA EEXXTTEERRNNAA ddiirriiggiiddaa hhaacciiaaaaffuueerraa yy aattrrss ppeerrddiinnddoossee eenn llaa CC.. DDEESSIILLVVIIOO yy tteerrmmiinnaarr eenn eell UUNNCCUUSS ddeell llbbuullootteemmppoorraall 84. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRLLAA RRAAIIZZ IINNTTEERRNNAA OO RRAAIIZZ BBLLAANNAA IINNTTEERRNNAAddiirriiggiiddaa hhaacciiaa llaa llnneeaa mmeeddiiaa yy tteerrmmiinnaa eenn llaaeexxttrreemmiiddaadd aanntteerriioorr ddee llaa cciirrccuunnvvoolluucciinn ddeellCCUUEERRPPOO CCAALLLLOOSSOOAAmmbbaass rraacceess ddeennoommiinnaaddaass ttaammbbiinn ccoommooRRAAIICCEESS OO EESSTTRRIIAASS OOLLFFAATTOORRIIAASS llaass qquueeddeelliimmiittaann uunnaa ssuuppeerrffiicciiee ccrriibboossaa oobbssccuurraallllaammaaddaa EESSPPAACCIIOO PPEERRFFOORRAADDOO AANNTTEERRIIOORROO EESSPPAACCIIOO CCUUAADDRRIILLAATTEERROO PPEERRFFOORRAADDOO 85. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORREESSPPAACCIIOO CCUUAADDRRIILLAATTEERROO PPEERRFFOORRAADDOO OOEESSPPAACCIIOO PPEERRFFOORRAADDOO AANNTTEERRIIOORR::11.. SSuuss 22 llaaddooss aanntteerriioorreess ffoorrmmaaddooss ppoorr llaassEESSTTRRAASS OOLLFFAATTOORRIIAASS22.. PPoorr aattrrss yy aaddeennttrroo ppoorr llaa CCIINNTTAA OOPPTTIICCAA33.. PPoorr ddeettrrss yy aaffuueerraa ppoorr llaa ppoorrcciinn aanntteerriioorr ddeellaa CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN DDEELL HHIIPPOOCCAAMMPPOORReeccoorrrriiddoo ppoorr uunnaa cciinnttaa bbllaannccaa ccoonnttiinnuuaacciinnddee llooss PPEEDDUUNNCCUULLOOSS DDEELL CCUUEERRPPOO CCAALLLLOOSSOOllllaammaaddaa cciinnttaa ddiiaaggoonnaall qquuee ffoorrmmaa ppaarrttee ddee llaacciirrccuunnvvoolluucciinn iinnttrraalliimmbbiiccaa 86. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRLLAA PPOORRCCIIOONN PPOOSSTTEERRIIOORR ddee eessttaaccaarraa iinnffeerriioorr oo ppoorrcciinnTTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALL eess ccnnccaavvaaeenn sseennttiiddoo aanntteerrooppoosstteerriioorr yy rreeppoossaassoobbrree::EELL PPIISSOO MMEEDDIIOO DDEE LLAA BBAASSEE DDEECCRRAANNEEOOYY LLAA TTIIEENNDDAA DDEELL CCEERREEBBEELLOO 87. CISURAS DDEE LLAA CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRCCAARRAA IINNFFEERRIIOORR DDEELL CCEERREEBBRROO eexxiissttee uunnaacciissuurraa ddee 11eerr oorrddeenn CC.. IINNTTEERRLLOOBBUULLAARR OODDEE SSIILLVVIIOO qquuee llaa sseeppaarraa eenn 22 ppoorrcciioonneess::LLAA 11 ccoommpprreennddee eell tteerrcciioo aanntteerriioorr yyccoonnffoorrmmaa eell LLOOBBUULLOO OORRBBIITTAARRIIOOLA 2 abarca los 2 tercios posteriores yconforma el LOBULO TEMPOROOCCIPITAL 88. LOBULO ORBITARIOLOBULOTEMPOOCCIPITAL 89. CCAARRAA IINNFFEERRIIOORR LLOOBBUULLOO OORRBBIITTAARRIIOOCCoonnffoorrmmaa llaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ddeellLLOOBBUULLOO FFRROONNTTAALLDDee ffoorrmmaa ttrriiaanngguullaarr, eess ccnnccaavvoo yyddeessccaannssaa ssoobbrree llaa bbvveeddaa oorrbbiittaarriiaaeenn eessttaa ppoorrcciinn ssee eennccuueennttrraann 33ssuurrccooss 90. LOBULO ORBITARIO 91. SURCOS DDEELL LLOOBBUULLOO OORRBBIITTAARRIIOOEELL PPRRIIMMEERROO IINNTTEERRNNOO OO SSAAGGIITTAALLppaarraalleelloo aall bboorrddee iinntteerrnnoo ddeennoommiinnaaddoo::SSUURRCCOO OOLLFFAATTOORRIIOO UU OORRBBIITTAARRIIOOIINNTTEERRNNOO ssee iinniicciiaa eenn llaa ppoorrcciinn aanntteerriioorrddeell EESSPPAACCIIOO PPEERRFFOORRAADDOO AANNTTEERRIIOORR yytteerrmmiinnaa aa uunn cceennttmmeettrroo aanntteess ddee aallccaannzzaarr eelleexxttrreemmoo ffrroonnttaall, aaqquu ssee aalloojjaannPPEEDDUUNNCCUULLOO YY BBUULLBBOO OOLLFFAATTOORRIIOO 92. SURCO OLFARORIOU ORBITARIO 93. SSUURRCCOOSS DDEELL LLOOBBUULLOO OORRBBIITTAARRIIOOPPoorr eell llaaddoo eexxtteerrnnoo ddeell ssuurrccoo oollffaattoorriioouubbiiccaammooss oottrroo ssuurrccoo aanntteerrooppoosstteerriioorrccnnccaavvoo hhaacciiaa aaddeennttrroo ddeell ccuuaall sseeddeesspprreennddeenn uunnoo oo ddooss ssuurrccooss ppooccoopprrooffuunnddooss yy llooss ccuuaalleess ssee uunneenn aa oottrroo ssuurrccooaanntteerrooppoosstteerriioorr ccoommoo eell pprriimmeerroo yyccoonnffoorrmmaann eennttrree ttooddooss lloo qquuee aallgguunnoossaauuttoorreess ddeennoommiinnaann SSUURRCCOO EENN HH 94. SURCO EN H 95. SURCOS DDEELL LLOOBBUULLOO OORRBBIITTAARRIIOOPPoorr uullttiimmoo ssee oobbsseerrvvaa cceerrccaa ddeell bboorrddeeeexxtteerrnnoo uunn ppeeqquueeoo ssuurrccoo ddee ddiirreecccciinnaanntteerrooppoosstteerriioorr ppooccoo pprrooffuunnddooddeennoommiinnaaddoo SSUURRCCOO OORRBBIITTAARRIIOOEEXXTTEERRNNOO..AA ttooddooss llooss ssuurrccooss ddeessccrriittooss ssee lleessccoonnssiiddeerraa ccoommoo SSUURRCCOOSS OORRBBIITTAARRIIOOSS 96. SURCO ORBITARIOEXTERNO 97. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS CCAARRAA IINNFFEERRIIOORRLLOOSS SSUURRCCOOSS OO CCIISSUURRAASS yyaa mmeenncciioonnaaddoosslliimmiittaann 33 cciirrccuunnvvoolluucciioonneess::11..CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN OORRBBIITTAARRIIAA IINNTTEERRNNAA22..CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN OORRBBIITTAARRIIAA MMEEDDIIAA33..CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN OORRBBIITTAARRIIAA EEXXTTEERRNNAA 98. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN OORRBBIITTAARRIIAA IINNTTEERRNNAALLiimmiittaaddaa ppoorr::LLaa CCIISSUURRAA IINNTTEERRHHEEMMIISSFFEERRIICCAAppoorr ddeennttrrooYY eell SSUURRCCOO OOLLFFAATTOORRIIOO ppoorr ffuueerraaeess pprroolloonnggaacciinn ddee llaa11AA CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OOFFRROONNTTAALL SSUUPPEERRIIOORR 99. CIRCUNVOLUCIONORBITARIAINTERNA 100. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN OORRBBIITTAARRIIAA MMEEDDIIAAMMaass aanncchhaa ooccuuppaa llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee eessttaaccaarraa, eessttaa lliimmiittaaddaa ppoorr..HHaacciiaa aaddeennttrroo ppoorr eell SSUURRCCOO OOLLFFAATTOORRIIOOHHaacciiaa aaffuueerraa ppoorr eell SSUURRCCOO OORRBBIITTAARRIIOOEEXXTTEERRNNOO eess aannffrraaccttuuoossaa ppuueess ssee hhaallllaaccrruuzzaaddaa ppoorr eell SSUURRCCOO EENN HH 101. CIRCUNVOLUCIONORBITARIAINTERNA 102. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN OORRBBIITTAARRIIAAEEXXTTEERRNNAAOOccuuppaa llaa ppaarrttee mmaass eexxtteerrnnaa ddeellLLOOBBUULLOO OORRBBIITTAARRIIOO yyccoorrrreessppoonnddee aa:: llaa ccaarraa iinnffeerriioorr uu oorrbbiittaarriiaa ddee llaa 33CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN FFRROONNTTAALL OOCCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN DDEE BBRROOCCAA 103. CIRCUNVOLUCIONORBITARIA EXTERNA 104. LLOOBBUULLOO TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALLOOccuuppaa llaa ppoorrcciinn ccoommpprreennddiiddaaeennttrree llaa CC.. DDEE SSIILLVVIIOO yy EELLPPOOLLOO OOCCCCIIPPIITTAALL 105. LOBULOTEMPOOCCIPITAL 106. SURCOS DDEELL LLOOBBUULLOO TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALLEExxiisstteenn 22 ssuurrccooss aanntteerrooppoosstteerriioorreess qquuee sseeeexxttiieennddeenn ddeell ppoolloo tteemmppoorraall aall ppoolloo oocccciippiittaallyy lloo sseecccciioonnaann eenn 33 cciirrccuunnvvoolluucciioonneess lloossssuurrccooss ssee ddeennoommiinnaann::11.. SSUURRCCOO TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALL IINNTTEERRNNOO22.. SSUURRCCOO TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALL EEXXTTEERRNNOO 107. SURCOTEMPOOCCIPITALINTERNOSURCOTEMPOROOCCIPITALEXTERNO 108. CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONNEESS DDEELL LLOOBBUULLOOTTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALLLLooss ssuurrccooss yyaa ddeessccrriittooss lliimmiittaann 33cciirrccuunnvvoolluucciioonneess aanntteerrooppoosstteerriioorreessddeennoommiinnaaddaass ddee aaffuueerraa aaddeennttrroo::11 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALL22 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALL33 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN DDEELL HHIIPPOOCCAAMMPPOO 109. 1 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIIOONN TTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALLLLiimmiittaaddaa ppoorr ffuueerraa ppoorr eell SSUURRCCOOTTEEMMPPOORROOOOCCCCIIPPIITTAALL EEXXTTEERRNNOO qquuee llaasseeppaarraa ddee llaa 22 CCIIRRCCUUNNVVOOLLUUCCIINN yy eessttaa aassuu vveezz ssee lliimmiittaa ppoorr eell ssuurrccoo eexxtteerrnnoo eeiinntteerrnnooLLaa uullttiimmaa cciirrccuunnvvoolluucciinn qquuee ssee eennccuueennttrraaeenn eell bboorrddee iinntteerrnnoo oo HHIIPPOOCCAAMMPPIICCAA eenn ssuuppaarrttee aanntteerriioorr ssee fflleexxiioonnaa eenn ffoorrmmaa ddeeggaanncchhoo ffoorrmmaannddoo eell UUNNCCUUSS OO GGAANNCCHHOODDEELL HHIIPPOOCCAAMMPPOO 110. UNCUS O GANCHODEL HIPOCAMPO 111. En la cara ssuuppeerriioorr ddeell UUNNCCUUSS yy eenn llaappaarrttee eexxtteerrnnaa ddeell EESSPPAACCIIOOPPEERRFFOORRAADDOO AANNTTEERRIIOORR ssee eennccuueennttrraauunn nncclleeoo ddee ssuussttaanncciiaa ggrriissddeennoommiinnaaddoo NNUUCCLLEEOO AAMMIIGGDDAALLIINNOO sseerreellaacciioonnaa ppoorr aarrrriibbaa ccoonn eell PPUUTTAAMMEENN yyppoorr aabbaajjoo ccoonn llaa ccoollaa ddeell NNUUCCLLEEOOCCAAUUDDAADDOO yy eell AARREEAA OOLLFFAATTOORRIIAA ppoorrlloo ccuuaall ssee ppiieennssaa qquuee ttiieennee qquuee vveerr ccoonneell OOLLFFAATTOO 112. VVEENNTTRRCCUULLOOSS LLAATTEERRAALLEESS SSoonn ddooss eessppaacciiooss bbiieenn ddeeffiinniiddooss yy lllleennooss ddeelliiqquuiiddoo.. SSee eennccuueennttrraann eenn ccaaddaa uunnoo ddee llooss hheemmiissffeerriiooss.. SSee ccoommuunniiccaann ccoonn uunn tteerrcceerr vveennttrrccuulloo llooccaalliizzaaddooeennttrree eellllooss aa ttrraavvss ddee llooss aagguujjeerrooss ddee mmoonnrrooee.. EEssttee aa ssuu vveezz ddee ccoommuunniiccaa ccoonn uunn ccuuaarrttoovveennttrrccuulloo aa ttrraavvss ddeell aaccuueedduuccttoo ddee ssiillvviioo.. 113. DIENCFALO 114. TLAMO Estructura neuronal originada en el diencfalo. Dos masas ovoides de materia gris. Es la estructura ms voluminosa del diencfalo. Unidos por la comisura gris. 115. TLAMO Forman las paredes laterales del tercer ventrculo. Las zonas del tlamo no son paralelas entre si,sus extremos anteriores son ms cercanos entresi que los posteriores. Los estmulos sensoriales que llegan al cerebropasan por esta estructura, la cual filtra lainformacin y decide cuales llegan a la corteza ycuales no. 116. TLAMO Interconecta los hemisferios cerebrales, por locual una disfuncin afecta a la corteza. En su parte posterior presenta dos ncleos(cuerpos geniculados) y el pulvinar. Tiene una lmina medular interna (forma de Y) quedefine los territorios anterior, medial, ventral(lateral) y pulvinar (posterior). 117. TLAMO RELACIONES Presenta una orientacin anteromedial. Superior al hipotlamo, en la regin central delencfalo. Inferior a los ventrculos laterales. Medialmente se encuentra el tercer ventrculo. Por fuera se localiza la cpsula interna. 118. TLAMO RELACIONES 119. ASPECTOS FUNCIONALES DELTLAMO El tlamo es un ncleo esencialmente sensitivo. Las conexiones tlamo-corteza cerebral sonipsilaterales, no existe conexiones opuestas. Participa en 2 grandes grupos de sensaciones.- Sensaciones discriminativas: Visin, audicin,tacto, propiocepcion, dolor.- Sensaciones afectivas: amor, temor, timidez, etc. 120. NCLEOS TALMICOSZona anterior del tlamo.- Ncleos anteriores (dorsal, ventral y medial).- Forman parte del sistema lmbico.- Procesamiento de las emociones y mecanismo dela memoria reciente.- Recibe aferencias del hipotlamo y las enva a lacorteza cingulada. 121. NCLEOS TALMICOSZona medial del tlamo.- Ncleo dorsomediano.- Contiene conexiones con la corteza prefrontal ehipotlamo.- Integracin de aferencias viscerales, olfativas ysomticas.- Percepciones subjetivas y emotivas. 122. NCLEOS TALMICOSZona mediana del tlamo.- Ncleo paraventricular anterior y posterior.- Ncleo romboidal.- Ncleo de unin. 123. NCLEOS TALMICOSZona lateral del tlamo.- Ncleo lateral posterior y dorsal.- Ncleo ventral lateral.- Ncleo ventral anterior.- Ncleo ventral intermedio medial y lateral.- Ncleo ventral posterolateral y posteromedial. 124. NCLEOS DEL TLAMO 125. NCLEOS TALMICOS Los ncleos ventral anterior y ventral lateraljuegan un papel importante en el procesamientode la informacin motora proveniente del cuerpoestriado y cerebelo. Los ncleos ventral posterolateral y ventralposteromedial participan en el procesamiento dela informacin exteroceptiva y propioceptivaproveniente de la mdula. 126. NCLEOS TALMICOS Zona posterior del tlamo.- Ncleo pulvinar.- Ncleo geniculado lateral.- Ncleo geniculado medial.- Los ncleos geniculado lateral y medialconstituyen en metatlamo. 127. NCLEOS TALMICOSZona laminar del tlamo.- Ncleo centromediano.- Ncleo paracentral.- Ncleo parafascicular.- Ncleo central medial y lateral. 128. NCLEOS TALMICOSZona externa del tlamo.- Ncleo reticular. 129. CONECTIVIDAD TALMICAEl tlamo presenta 3 tipos principalesde ncleos:- Ncleos de conexin especfica.- Ncleos de conexin inespecfica.- Ncleos de asociacin. 130. NCLEOS DE CONEXINESPECIFICA Reciben neuronas aferentes con informacinsensorial no discriminativa. La informacin es filtrada y solo se reenva elcomponente discriminativo. Utiliza varias vas para su envi a la corteza azonas bien determinadas. 131. NCLEOS DE CONEXINESPECIFICA Vas utilizadas.- Va ptica: a travs del cuerpo geniculado lateral haciarea visual primaria.- Va auditiva: A travs del cuerpo geniculado medial haciarea auditiva primaria.- Seales sensoriales del hemicuerpo contralateral: a travsdel ventral posterolateral hacia rea somatoestesicaprimaria.- Seales sensoriales de la hemicara contralateral: a travsdel ventral posteromedial hacia rea somatoestesicaprimaria. 132. NCLEOS DE CONEXININESPECFICA El tlamo enva la informacin a grandes reas de lacorteza cerebral. Recibe informacin de la sustancia reticular (Sistemapolisinptico del tronco enceflico) Los ncleos son:- Ncleos reticulares.- Ncleos intralaminares.- Ncleos lateral dorsal y lateral posterior.- Ncleos centromedial.- Pulvinar. 133. NCLEOS DE ASOCIACINLa informacin hace escala en uno o variosncleos previos.La informacin es parcialmente filtrada porlos ncleos previos, pasa al tlamo paraterminar de filtrarla y enviarla a la corteza.Cuantos ms ncleos previos haya, mselaborada estar la informacin. 134. NCLEOS DE ASOCIACIN Vas que utilizan:- Cerebelo y plido: A travs de ventral anterior yventral lateral hacia el rea 6- Cuerpos mamilares: a travs de ncleo anteriorhacia giro del cngulo.- Lbulo prefrontal: a travs de dorsomediano haciael prefrontal. 135. CLASIFICACIN FUNCIONAL DELOS NCLEOS DEL TLAMO Motor: ventral anterior y ventral lateral. Sensitivos: ventral posterior, geniculadomedial y geniculado lateral. Lmbicos: anterior y lateral dorsal. Asociativos: dorsomediano y pulvinar. Reticular: Intralaminares. 136. LOBULO FRONTAL LOBULO PARIETALLOBULO TEMPORAL LOBULOOCCIPITAL