Anatomia y fisio del snc

Download Anatomia y fisio del snc

Post on 13-Aug-2015

296 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. AAnnaattoommaa yy ffiissiioollooggaa ddeellSSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall
 2. 2. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall((SSNNCC))EEll ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo cceennttrraall eess uunnaaeessttrruuccttuurraa bbaassttaannttee ccoommpplleejjaa..RReecciibbee,, pprroocceessaa yy mmeemmoorriizzaa mmiilllloonneess ddeeeessttmmuullooss ppoorr sseegguunnddoo..CCoooorrddiinnaa llaass ddiiffeerreenntteess rreessppuueessttaass ddeelloorrggaanniissmmoo aannttee llooss eessttmmuullooss eexxtteerrnnooss..
 3. 3. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall EEssttaa ccoommppuueessttoo ppoorr eessttrruuccttuurraass bbllaannddaass yyddeelliiccaaddaass.. EEssttaa pprrootteeggiiddoo ppoorr eessttrruuccttuurraass sseeaass.. CCoonnttrroollaa llaass ffuunncciioonneess ddee llaa vviiddaa ddee rreellaacciinn.. SSuu ddaaoo ppuueeddee sseerr ppeerrmmaanneennttee yy ddeejjaarrsseeccuueellaass..
 4. 4. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraallCCoonnttrroollaa llaass ffuunncciioonneess iinntteelleeccttuuaalleess,, ddeemmeemmoorriiaa,, eemmoocciioonneess..LLaass cclluullaass qquuee llaass ccoommppoonneenn ccaarreecceennddee ccaappaacciiddaadd rreeggeenneerraattiivvaa..LLaa uunniiddaadd ffuunncciioonnaall eess llaa nneeuurroonnaa..
 5. 5. SSiisstteemmaa NNeerrvviioossoo CCeennttrraall EEssttaa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr ssiieettee ppaarrtteess pprriinncciippaalleess..- EEnnccffaalloo aanntteerriioorr..11.. HHeemmiissffeerriiooss CCeerreebbrraalleess..22.. DDiieennccffaalloo ((ttllaammoo ee hhiippoottllaammoo))..- TTrroonnccoo eenncceefflliiccoo..33.. MMeesseennccffaalloo..44.. PPrroottuubbeerraanncciiaa..55.. BBuullbboo rraaqquuddeeoo..- 66.. CCeerreebbeelloo..- 77.. MMeedduullaa eessppiinnaall..
 6. 6. PPrrootteecccciinn ddeell SSNNCCDDeebbiiddoo aa ssuu vvuullnneerraabbiilliiddaadd aall ddaaoo sseeeennccuueennttrraa pprrootteeggiiddoo ppoorr::- CCrrnneeoo..- CCoolluummnnaa vveerrtteebbrraall..- MMeenniinnggeess..- LLqquuiiddoo cceeffaalloorrrraaqquuddeeoo..
 7. 7. AAnnaattoommaa ddee ccrrnneeoo SSee eennccuueennttrraa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr hhuueessooss ppllaannooss.. EEss hhuueessoo ccoommppaaccttoo,, lloo ccuuaall llee ccoonnffiieerree mmaayyoorrrreessiisstteenncciiaa.. CCoonnttiieennee llaa mmaassaa eenncceefflliiccaa.. SSee ddiivviiddee eenn rreeggiinn eenncceefflliiccaa yy rreeggiinn ffaacciiaall.. CCoonnttiieennee eell ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo cceennttrraall ccoonneexxcceeppcciinn ddee llaa mmeedduullaa eessppiinnaall..
 8. 8. AAnnaattoommaa ddee ccrrnneeooRReeggiinn eenncceefflliiccaa ccoonnssttiittuuiiddaa ppoorr::- HHuueessoo ffrroonnttaall..- HHuueessoo eettmmooiiddeess..- HHuueessoo eessffeennooiiddeess- HHuueessooss ppaarriieettaalleess..- HHuueessooss tteemmppoorraalleess..- HHuueessoo oocccciippiittaall..
 9. 9. AAnnaattoommaa ddee ccrrnneeooRReeggiinn ffaacciiaall ccoonnssttiittuuiiddaa ppoorr::- HHuueessooss nnaassaalleess..- VVmmeerr..- HHuueessooss cciiggoommttiiccooss..- HHuueessooss ddee llaa ccaavviiddaadd oorrbbiittaarriiaa..- MMaaxxiillaarr ssuuppeerriioorr..- MMaaxxiillaarr iinnffeerriioorr..
 10. 10. AAnnaattoommaa ddee ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall LLaa ccoonnssttiittuuyyeenn hhuueessooss ccoorrttooss yy ccuubbooiiddeess.. CCoonnttiieenneenn mmss hhuueessoo eessppoonnjjoossoo.. AAlloojjaa aa llaa mmeedduullaa eessppiinnaall.. SSee ddiivviiddee eenn rreeggiinn cceerrvviiccaall,, ttoorrcciiccaa,, lluummbbaarr,, ssaaccrrooyy ccxxiiss.. PPrreesseennttaa mmoovviilliiddaadd.. TTiieennee iinnffeecccciioonneess ccuurrvvaattuurraass..
 11. 11. AAnnaattoommaa ddee ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraallDDiivviissiinn ddee ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall..- 77 vvrrtteebbrraass cceerrvviiccaalleess..- 1122 vvrrtteebbrraass ddoorrssaalleess..- 55 vvrrtteebbrraass lluummbbaarreess..- 55 vvrrtteebbrraass ssaaccrraass ffuussiioonnaaddaass..- 22 oo 33 vvrrtteebbrraass ccooccccggeeaass..
 12. 12. MMeenniinnggeess SSNNCC MMeemmbbrraannaass qquuee bbrriinnddaann pprrootteecccciinn aall eennccffaallooyy mmdduullaa eessppiinnaall.. OOccuuppaann ttaannttoo ssuuppeerrffiicciieess ddee ccrrnneeoo ccoommoo llaammdduullaa eessppiinnaall.. PPeerrmmiitteenn eell fflluujjoo ddee llqquuiiddoo cceerreebbrrooeessppiinnaall.. AAmmoorrttiigguuaann llooss iimmppaaccttooss..
 13. 13. MMeenniinnggeess SSNNCC CCoommppoonneenntteess..- PPiiaammaaddrree ((ppeeggaaddaa aa llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa mmaassaaeenncceefflliiccaa yy mmdduullaa eessppiinnaall))..- AArraaccnnooiiddeess ((ssee eennccuueennttrraa eennttrree llaa ppiiaammaaddrree yydduurraammaaddrree,, ppoorr aaqquu fflluuyyee eell llqquuiiddoocceerreebbrrooeessppiinnaall))..- DDuurraammaaddrree (( aaddoossaaddaa aa llaa ssuuppeerrffiicciiee ddeell hhuueessooddeell ccrrnneeoo yy ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall))..
 14. 14. AANNAATTOOMMAA DDEEEENNCCFFAALLOO
 15. 15. AAnnaattoommaa ddeell eennccffaallooLLaa ppaallaabbrraa eennccffaalloo pprroovviieennee ddeell ggrriieeggooeenn ddeennttrroo yy cceeffaall ccaabbeezzaa..EEssttaa pprrootteeggiiddoo ppoorr llooss hhuueessooss ddeell ccrrnneeoo..EEss llaa eessttrruuccttuurraa cceennttrraall mmss iimmppoorrttaannttee ddeellssiisstteemmaa nneerrvviioossoo..SSee eennccuueennttrraa pprrootteeggiiddoo ppoorr llaass mmeenniinnggeess yyllqquuiiddoo cceeffaalloorrrraaqquuddeeoo..
 16. 16. AAnnaattoommaa ddee eennccffaalloo DDiivviissiinn..- PPrroosseennccffaalloo cceerreebbrroo aanntteerriioorr (( DDiieennccffaallooyy hheemmiissffeerriiooss cceerreebbrraalleess))..- MMeesseennccffaalloo cceerreebbrroo mmeeddiioo..- RRoommbbeennccffaalloo cceerreebbrroo ppoosstteerriioorr (( BBuullbboorraaqquuddeeoo,, pprroottuubbeerraanncciiaa yy cceerreebbeelloo))..
 17. 17. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSSCCEERREEBBRRAALLEESS
 18. 18. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS CCoonnssttiittuuyyee llaa mmaassaa mmss iimmppoorrttaannttee ddeelleennccffaalloo.. EEss aaqquu ddoonnddee lllleeggaann llaass sseeaalleess ddee lloosssseennttiiddooss.. PPrroocceessaa llaa iinnffoorrmmaacciinn yy llaa aallmmaacceennaa ccoommoorreeccuueerrddooss.. CCoorrrreessppoonnddee aa uunn 22%% ddeell ppeessoo ddeell ccuueerrppoo..
 19. 19. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS FFoorrmmaann llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddeell eennccffaalloo.. SSee ddiivviiddeenn eenn hheemmiissffeerriioo cceerreebbrraall iizzqquuiieerrddoo yyddeerreecchhoo.. SSeeppaarraaddooss ppoorr uunnaa cciissuurraa ssaaggiittaall mmeeddiiaa.. EEll ccuueerrppoo ccaalllloossoo ccoommuunniiccaa llooss ddoosshheemmiissffeerriiooss..
 20. 20. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS SSii uunnoo ssee ddaaaa,, eell oottrroo ppuueeddee ssuupplliirr llaass ffuunncciioonneess.. CCoonnttiieenneenn ssuurrccooss oo cciissuurraass,, lloo ccuuaall aauummeennttaa llaa ssuuppeerrffiicciieecceerreebbrraall.. SSee ddiivviiddeenn eenn llbbuullooss::- FFrroonnttaall ((jjuuiicciioo,, ppeerrcceeppcciinn yy zzoonnaa mmoottoorraa))..- PPaarriieettaall ((sseennssaacciinn yy cciinneesstteessiiaa))..- TTeemmppoorraall ((aauuddiicciinn yy oollffaattoo))..- OOcccciippiittaall ((vviissiinn))..-- nnssuullaa ((iinnffoorrmmaacciinn vviisscceerraall))..
 21. 21. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESSSSuussttaanncciiaa ggrriiss..- CCoorrrreessppoonnddee aa llooss ccuueerrppooss nneeuurroonnaalleess..- SSee llooccaalliizzaann eenn llaa rreeggiinn mmss eexxtteerrnnaa eenn llaa ccoorrtteezzaacceerreebbrraall..- CCoonnttiieennee cceerrccaa ddee 1100..000000 mmiilllloonneess ddee nneeuurroonnaass..- TTiieennee uunn eessppeessoorr ddee aapprrooxx.. 11..55 aa 44 mmmm..- EEss aaqquu ddoonnddee ssee pprroocceessaa yy gguuaarrddaa iinnffoorrmmaacciinn..
 22. 22. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESSSSuussttaanncciiaa bbllaannccaa..-- FFoorrmmaaddaa ppoorr ffiibbrraass nneerrvviioossaass aammiieellnniiccaass..-- LLlleeggaann aa llaa ccoorrtteezzaa ppaarraa lllleevvaarr llooss iimmppuullssoosseellccttrriiccooss..-- EExxiissttee ccoommuunniiccaacciinn eennttrree aammbbooss hheemmiissffeerriiooss aattrraavvss ddeell ccuueerrppoo ccaalllloossoo..-- SSii ssee iinntteerrrruummppee eessttaa ccoommuunniiccaacciinn ssee vvuueellvveennffuunncciioonnaallmmeennttee iinnddeeppeennddiieenntteess..
 23. 23. HHEEMMIISSFFEERRIIOOSS CCEERREEBBRRAALLEESS SSuussttaanncciiaa bbllaannccaa..- CCoonnttiieennee llaass pprroolloonnggaacciioonneess nneeuurroonnaalleess,, eess ddeecciirrffiibbrraass nneerrvviioossaass..- SSee llooccaalliizzaa iinntteerrnnaammeennttee..- CCoonnttiieenneenn ffiibbrraass ddee aassoocciiaacciinn ((iinntteerrccoonneexxiinneennttrree eell mmiissmmoo hheemmiissffeerriioo))- CCoonnttiieennee ffiibbrraass ccoommiissuurraalleess ((IInntteerrccoonneexxiinn eennttrreeuunn hheemmiissffeerriioo yy eell oottrroo))..- CCoonnttiieenneenn ffiibbrraass ddee pprrooyyeecccciinn ((iinntteerrccoonneexxiinneennttrree eell cceerreebbrroo yy llaa mmeedduullaa..
 24. 24. CCOORRTTEEZZAA CCEERREEBBRRAALL CCoonnttiieennee vvaarriiooss ttiippooss ddee cclluullaass::II.. PPiirraammiiddaalleess..IIII.. EEssttrreellllaaddaass..IIIIII.. FFuussiiffoorrmmeess..IIVV.. HHoorriizzoonnttaalleess ddee ccaajjaall..VV.. DDee mmaarriinnoottttii..
 25. 25. CCAAPPAASS DDEE LLAA CCOORRTTEEZZAACCEERREEBBRRAALL11.. CCaappaa mmoolleeccuullaarr..22.. CCaappaa ggrraannuullaarr eexxtteerrnnaa..33.. CCaappaa ppiirraammiiddaall eexxtteerrnnaa..44.. CCaappaa ggrraannuullaarr iinntteerrnnaa..55.. CCaappaa ggaanngglliioonnaarr..66.. CCaappaa mmuullttiiffoorrmmee..
 26. 26. RREEAASS FFUUNNCCIIOONNAALLEESS DDEE LLAACCOORRTTEEZZAA CCEERREEBBRRAALLRREEAA FFRROONNTTAALL..RREEAA PPAARRIIEETTAALL..RREEAA TTEEMMPPOORRAALL..RREEAA OOCCCCIIPPIITTAALL..
 27. 27. RREEAA FFRROONNTTAALL rreeaa mmoottoorraa pprriimmaarriiaa.. SSee eexxttiieennddee aanntteerriioorr aa llaacciissuurraa ffrroonnttaall..- PPrroodduuccee eell mmoovviimmiieennttoo ddee llaass ppaarrtteess