1704 presentatie terugmelden stap voor stap

Download 1704 Presentatie terugmelden stap voor stap

Post on 13-Apr-2017

14 views

Category:

Government & Nonprofit

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Digitale Agenda 2020

  Doe-dag

  april 2017

 • oe H 2

  Wat

  Invloeden van buiten de gemeente

  Inwoners & ondernemers

  De organisatie van de gemeente

  Markt & ketenpartners

  Gemeenten in de informatiesamenleving

  Wet- en regelgeving Technologische innovaties

  Verwachtingen van de overheid Maatschappelijke trends

  Afspraken over standaardisatie Invulling aan opdrachtgeverschap

  Bedrijfsvoering Structuur & cultuur

 • Uniforme inkoop-

  Lev. man. nieuwe stijl MDD

  Standaarden en kaders

  Govroam IPv4 IPv6

  GGI/GON

  Samenwerkings- verbanden Digimelding & Digilevering BGT eID GDI monitoring GDI relatieman.

  MO-BB

  MOvO

  GDI

  GGI

  Opdracht-

  gever- schap

  Massaal digitaal, maatwerk lokaal

  Landelijke voorziening digitale dvl Herontwerp overheidsbrede werkprocessen Innovatief standaardiseren dienstverlening

  Werken als n

  efficinte overheid

  Werken als n

  efficinte overheid

  Verkenning

  Praktijk- beproeving

  Data ecosysteem Bestuurlijke kaders & democratie

  Data gedreven gemeente

  Volgen en ondersteunen

  Duiding van ontwikkelingen

  Delen en borgen

  Versterken innovatie- vermogen

  Samen innoveren

  Data-

  gedreven gemeen-

  schap

  Regie op

  eigen gegevens

  Open en transparant in de participatie-

  samenleving

  Projectenoverzicht DA2020 (nov. 2016)

  voorwaarden 3

 • Stappenplan terugmelden

  4

  1. Binnengemeentelijk gebruik Basisregistraties

  2. Breng processen in kaart 3. Bedenk welke interne procedure

  handig is 4. Bedenk welke voorziening passend is

  voor wie 5. Initieer gemeentebreed aandacht voor

  het onderwerp

 • Binnengemeentelijk gebruik

  5

  In hoeverre is gebruik basisregistraties gemeengoed?

  Hoe faciliteert de organisatie het gebruik?

 • Gemeenten

  Plateau1

  Plateau2

  Plateau3

  Plateau4Werkplek---werkenvanuitde

  eigenfunc;eAfdeling---werkenvanuitdeeigenafdeling

  Organisa;e---werkenbinnendegeheleorganisa;e

  Keten---werkenbinnendegeheleketen

  gegevenszijnvanmedewerkers gegevenszijnvanafdelingen

  gegevenswordenvanuitdebron(her)gebruiktbinnendegemeente

  gegevenswordenbinnendeketenvanuitdebron(her)gebruiktBestu

  urVisieenMissie aanhetbereikenvandoelen.

  Eenverbandtussenbinnengemeentelijkgebruikvangegevensengedeeldemissie,visieendoelenvandeorganisa7eontbreekt.

  Erisgeengedeeldemissieenvisieophetgebruikvangegevensindeorganisa7e.

  ErisgeenbeeldvanhoehetgebruikvangegevensdienstbaarkanzijnHetgebruikenvangegevensgebeurtvooralvanuithetop7maliseren vanprocessenbinneneenafdeling.

  Organisa7edoelstellingenzijneenoptelsomvanafdelingsplannenevenalshetverbandmetbinnengemeentelijkgebruik.

  Visieenmissievanhergebruikvangegevensisgerichtophet

  endienstverleningenisintegraalonderdeelvandevisieopinforma7evoorziening.

  Devisieopinforma7evoorzieningisgerichtophetvergrotenvanorganisa7ebreedbruikbaarzijnvaninforma7evoorallebeleidsveldentoegevoegdewaardeindeketen;

  gegevenswordenaanalle ketenpartnersontsloten.Ketendoelstellingenwordenleidendbijhetinrichtenvandegegevenshuishoudingvandegemeentelijkeorganisa7e.

  Strategieendoelen

  Strategieendoelenzijngerichtophetzogoedmogelijkdoenvanjeeigenwerkenhetgebruikvangegevensdiejedaarvoornodighebt.

  Doelenzijnafdelingsgeorinteerdenvastgelegdinafdelingsplannen.Doelstellingisinforma7e,volgensafgesprokenkwaliteitseisenvanuitZijngerichtophetversterkenvandesamenwerkingmetketenpartnersHetop7maliserenvangegevenskwaliteitisgeenonderwerpopde dedaarvooraangewezengegevensbron,beschikbaartehebbenvoorenzijnafgeleidvandeketendoelstellingen.agenda,andersdandeweFelijkvoorgeschrevenaudits. gebruikbinnendegeheleorganisa7e.

  Zelfdoenofsamenwerken/uitbesteden

  deac7viteiten/ofdemedewerker. vanhetwerk.Verschillendesoortensamenwerkingenzijnmogelijk.

  BinnengemeentelijkgebruikheeIeenvolwaardigeposi7egekregenbinnendeorganisa7e,aldannietinsamenwerkingmetandereorganisa7es.

  ZelfdoentenzijsamenwerkenaantoonbaarmeerwaardeoplevertvoorAlswordtsamengewerktofuitbesteed,isdatingegevendoordeinhoudErissprakevanintegraalgegevensbeheeren---gebruikindeorganisa7e.Deregierolisbelegdindeketenendegemeenteiszichbewustvanhaar eigenrolindeketenenhandelt

  daarnaar.

  Structuur

  Opzichzelfstaandewerkeenheid/afdelinghoudtzichbezigmetbronhouderschapvanweFelijkvoorgeschrevenregistra7es. bijdevakafdeling.

  Verantwoordelijkheidvoorgebruikenbeheervaninforma7eisbelegdVerantwoordelijkheidvoor(her)gebruikvangegevensisintegraal onderdeelvanhetmanagement.

  Erwordtgestuurdopgebruikenkwaliteitvangegevens.Gebruikenbeheervangegevensisgeenmanagemengelegenheid.Hergebruikvangegevensisfunc7oneelonderdeelvandevakafdeling.Er

  zijnbinnendeafdelingafsprakengemaaktoverdeverdelingvan Deverantwoordelijkheidvoorde

  gegevenskwaliteitisindeorganisa7eErissprakevangebruikersautonomie.Degebruikeraaltwaarvoorverantwoordelijkhedenvooreenmaligeinwinning,beheer,opslagenbelegd.enwanneerwelkegegevensgebruiktworden,hoehiinwinten meervoudiggebruikvaninforma7e.

  vastlegt.

  Degemeentevertaalt,deindeketengemaakteafsprakenoverhetbeheerengebruikvangegevens,doorinhaareigeninforma7estructuur,---architectuurenprocessen.

  Medewerkersencompeten;es

  Hetbeheervangegevenswordtgezienalsonderdeenhetvakinhoudelijkewerkproces. HetbeheervanweFelijkvoorgeschrevenregistra7eswgezienalsverlengstukvanhetvakinhoudelijkwerkproces.Afsprakenovercompeten7eszijnnietvastgelegd.

  Bijdeskundigeniskennisoverhetgebruikvangegevensinhuneigenwerkprocessenaanwezigenviceversa.Deapplica7ebeheerderistevensgegevensbeheerder

  Gegevensbeheeriseenafdelingsovers7jgendefunc7e.Eenfunc7eprofielgegevensbeheerisbeschrevenenwordtgebruiktindeorganisa7e. (her)Gebruikvangegevensisonderdeelvandebeoordelingscyclusvanmedewerkers.ManagementstuurtopbasisvanresultaatgerichtinzeFenvangegevens.

  Medewerkersvertrouwenopdekwaliteitvangegevensvanhuncollega's.

  KenniseninzichtinbehoeIenvanketenpartners.Gerichtopverbindingensamenwerking.Erisvertrouwenindekwaliteitvangegevensvanketenpartners.

  Managementvanprocessen

  ntaa bepjze

  lva

  ordt

  egeve

  Hetprocesvaninwinnenenbeheervan(dezelfde)gmeerdereplekkenindeorganisa7euitgevoerd.GegevensvanweFelijkeregistra7eswordenaanbodgerichttoegankelijkgemaaktvoordeorganisa7e.

  'Zaakgerichtwerken'binneneenafdelingwordtvormgegeven.Veelalingegevenvanuitdemogelijkhedenvaneenfunc7oneleapplica7e.

  nswordtop(her)Gebruikvangegevensstaattendienstevanhetop7maliserenvanProcesvan(her)gebruikenbeheervangegevensisafgestemdopdehetwerkprocesbinnenvakafdelingen. behoeIevandegeheleorganisa7e.

  Geheelvraaggericht.Indewerkprocessenwordtafgestemdopdekoppelingvaninforma7eoversubjecten,objecten,zakenendocumenten.Burgers/ondernemerswordtinzichtgebodenindeoverhengeregisteerdegegevens.

  (her)Gebruikenbeheervangegevenszijnafgestemdopprocessenindeketens.Metpartnersindeketenwordtstructureelaanverbeteringenvandedienstverleningendeprocessengewerktwaarbijgebeurtenissenensignalenalstriggerfungeren.

  Managementvangegevens:L=gegevenslandschap,C=gegevenscatalogus,K=Kwaliteit,A=Afspraken

  A:geenkwaliteitscriteria,geenformeleafspraken.

  L:Geenintegraaloverzichtingegevenslandschap:gegevenseilanden.L:Gegevensbasisregistra7eskrijgeneen'aparte'behandeling,metC:gebruiklandelijkecatalogi,geeneigencatalogus. nameopafdelingsniveau.K:weFelijkeaudits,kwaliteitwordtbepaalddoorfunc7e/feitelijkwerk.C:Gegevenswoordenboekenopafdelingsniveau,aldanniet gencorporeerdineenvakapplica7e.Vaakzijnde

  gegevenswoordenboekenafgeleidvandelandelijkecatalogi.

  Eersteervaringenmetafstemmingvangegevensopafdelingsniveau.Voorzich7geverbetervoorstellengerichtopefficiencybinnendeafdelingdoorhergebruikvangegevens.

  A:Richtlijnenhergebruikgegevensopafdelingsniveau,voorzich7geplanma7geaanpak.

  L:Planma7genorganisa7ebreedisgegevensmanagementgeborgd.Gegevenszijnbeschikbaarterinzagevoorbedrijvenenburgers.Erisverbindingvangegevenstussenenvanvakspecifiekeafdelingen,metadatawordenverzameldengebruikt.Indeorganisa7ewordt

  K:bedrijfsma7ggestuurdopgegevens(planningencontrol).Kwaliteitseisenen---me7ngop

  afdelingsniveau,somsopprocesniveau.C:Organisa7ebredecatalogivoorzienvanmetadata.K:planma7gengestructureerdesturingopgegevenskwaliteit.A:afsprakenzijnvastgelegdenwordennageleefd.

  L:Planma7genketenbreedisgegevensmanagementgeborgd.Gegevenszijnbeschikbaarterinzagevoorbedrijvenenburgersenonder(weFelijke)voorwaardenvoorketenpartners.Burgersenbedrijvenbeginnenbewusttewordenvaneigenaarschapvangegevens.Erisverbindingvangegevenstussenenvanketenorganisa7es,metadatawordtverzameldengebruikt.Indeketenwordtbedrijfsma7ggestuurdopgegevens(planningencontrol).C:Ketenbredecatalogivoorzienvanmetadata. K:planma7gengestructureerdesturingindeketenopgegevenskwaliteit.A:afsprakenzijnvastgelegdenwordennageleefdindeketen.Metpartnersindeketenzijnafsprakengemaaktoverhetgebruikenbeheervan(meta)gegevensennageleefd.

  Systemenentechnischbeheer

  Elkebasisregistra7eheeIzijneigenapplica7e(elkwetjeeigenpakketje).Technischbeheerisveelalbelegdbijsysteembeheer.Ergeldengeenspecifiekeafsprakentussenvakafdelingensysteembeheer.Autorisa7eeninforma7ebeveiligingzijningerichtvolgensweFelijkeeisenvanbasisregistra7es.Informa7ebeveiligingwordtvaakadhocopgepakt.

  Basisregistra7esystemenenbeheersystemenzijngekoppeld,aldannietmetbehulpvaneengegevensmagazijn.vastgelegdindienstenniveauafsprakenoverbeveiligingenrestore.Autorisa7eszijnvastgelegdopapplica7eniveau.Ditiseenvandehoofdtakenvandeapplica7ebeheerder.

  vanuitapplica7ebeheer.

  Deinrich7n