11. (PN PN-EN) - ?· rodziny PN-EN, a w szczególności normy PN-EN 1990 w zakresie reguł tworze-nia…

Download 11. (PN PN-EN) - ?· rodziny PN-EN, a w szczególności normy PN-EN 1990 w zakresie reguł tworze-nia…

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

W E R S J A 1 1 . X (PN / PN-EN)

BIURO KOMPUTEROWEGO

WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA

OPOLE - MAJ 2016

0,23

-0,18

SPIS TRECI

UWAGI OGLNE ................................................................................................................. 1

WPROWADZENIE ............................................................................................................. 1

PRZEZNACZENIE PROGRAMU ......................................................................................... 2

WYMAGANIA SPRZTOWE .............................................................................................. 2

MOLIWOCI PROGRAMU ............................................................................................... 2

OGRANICZENIA PROGRAMU ........................................................................................... 5

INSTALACJA PROGRAMU W KOMPUTERZE .................................................................... 6

STOSOWANY UKAD JEDNOSTEK.................................................................................. 11

OPIS ELEMENTW MODELU KONSTRUKCJI PRTOWEJ .................................. 12

UYTKOWANIE PROGRAMU ........................................................................................ 15

ELEMENTY STEROWANIA PROGRAMEM ...................................................................... 15

OPIS OPCJI PROGRAMU ................................................................................................. 17

ZAGADNIENIA OGLNE ................................................................................................. 32

POSTAWY TEORETYCZNE ALGORYTMW OBLICZENIOWYCH ................................... 32

KOMBINACJE OBCIE ............................................................................................... 32

DUGOCI WYBOCZENIOWE ......................................................................................... 36

SPORZDZANIE DOKUMENTU (WYDRUKU) .................................................................. 37

PRZYKAD .......................................................................................................................... 44

OPIS ZADANIA ................................................................................................................ 44

KREOWANIE USTROJU ................................................................................................... 45

ANALIZA STATYCZNA I WYTRZYMAOCIOWA RAMY................................................ 55

DOKUMENTACJA ZADANIA - WYDRUKI ........................................................................ 59

CADSIS UWAGI OGLNE RM_WIN_11

INSTRUKCJA UYTKOWANIA PROGRAMU 1

UWAGI OGLNE

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje o programie kompu-

terowym o skrtowej nazwie RM_WIN (wersja 11.x), opracowanym przez Biu-

ro Komputerowego Wspomagania Projektowania CADSIS, a przeznaczonego

do wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych i inynierskich w za-

kresie oblicze statycznych i wytrzymaociowych na komputerach klasy PC

wyposaonych w system Windows w wersji XP/Vista/7/8/10.

Wersja 11.x tego programu rni si tym od poprzednich jego wersji (od 1.xx

do 10.x) tym, e zostaa rozszerzona o opcje uwzgldniajce wymagania norm z

rodziny PN-EN, a w szczeglnoci normy PN-EN 1990 w zakresie regu tworze-

nia kombinacji grup obcie pod ktem wymiarowania konstrukcji wg PN-EN.

Instrukcja nie ma cech typowej dokumentacji technicznej programu kompute-

rowego i nie zawiera szczegowych opisw odnonie sterowania programem

oraz operowania jego poszczeglnymi opcjami poniewa szczegy posugiwa-

nia si programem dostpne s poprzez System Pomocy (ang. Help) dla Win-

dows, ktry umoliwia atwy, wielofunkcyjny i kontekstowy dostp do informa-

cji podczas pracy z programem RM_WIN.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji maj charakter oglny i dotycz:

przeznaczenia programu wymaga odnonie sprztu komputerowego moliwoci programu ogranicze ilociowych i merytorycznych instalacji programu w komputerze ukadu jednostek opisu elementw modelu konstrukcji prtowej elementw sterowania programem podstaw teoretycznych algorytmw obliczeniowych sporzdzania wydrukw przykadw

UWAGI

Program RM_WIN jest chroniony przed nieuprawnionym kopiowaniem i uytkowaniem za pomoc specjalnego klucza elektronicznego (ang.

hardlock) dostarczanego przez autorw wraz z programem.

Do zabezpieczenia programu stosowane s klucze typu HASP (USB) - ktry powinien by podczony do dowolnego portu tzw. uniwersalnej

magistrali szeregowej USB. Jeli komputer wyposaony jest w dodatko-

we porty rwnolege LPT lub szeregowe USB, to zaleca si podczenie

go do jednego z tych portw.

Dla prawidowego dziaania programu RM_WIN konieczna jest staa obecno klucza w komputerze w czasie uytkowania programu.

RM_WIN_11 UWAGI OGLNE CADSIS

2 INSTRUKCJA UYTKOWANIA PROGRAMU

Dostarczony klucz jest niepowtarzalnym ukadem elektronicznym i nale-y go chroni przed utrat.

Klucz protekcyjny wymaga systematycznej jego autoryzacji, ktra doko-nuje si w odstpach co trzy miesice. Polega to na czeniu si programu

RM_WIN z naszym serwerem przez sie internetow, co ma miejsce przy

pierwszym uruchomieniu programu RM_WIN po dacie ukazywanej w

okienku "O programie" otwieranym poleceniem Pomoc/O programie. Operacja ta wymaga wpierw podczenia klucza do komputera oraz po-

czenia komputera z sieci internetow.

Przeznaczenie programu

Program RM_WIN przeznaczony jest do wspomagania projektowania w za-

kresie analizy statycznej, kinematycznej i wytrzymaociowej paskich kon-

strukcji prtowych o dowolnym schemacie statycznym i ze wzgldu na:

prostot jego uytkowania w rodowisku Windows,

graficzn wizualizacj danych i wynikw oblicze,

du szybko wykonywania operacji obliczeniowych,

swobod tworzenia dokumentacji graficzno-tabelarycznej,

automatyzacj wikszoci operacji ekranowych,

pen ochron przed dokonywaniem merytorycznie lub logicznie niewaci-wych operacji,

stanowi sprawne, merytorycznie zawansowane i efektywne narzdzie warsztatu

pracy projektanta konstrukcji w zakresie budownictwa oglnego i przemysowego.

Wymagania sprztowe

Program RM_WIN nie wymaga wyposaenia sprztowego wykraczajcego

poza wymagania stawiane przez system Windows i moe by uytkowany na

kadym komputerze typu IBM-PC, ktry zapewnia poprawne funkcjonowanie

polskojzycznego systemu Windows w wersjach: XP/Vista/7/8/10.

Dla osigania zadowalajcych efektw wystarczajca jest nastpujca konfigu-

racja sprztowa komputera:

procesor PENTIUM 2.0 GHz

512 MB pamici operacyjnej RAM

karta graficzna dowolnego typu

mysz z rolk przewijania

20 MB wolnego miejsca na dysku sztywnym

polskojzyczny system MS Windows (od XP do Win10).

Moliwoci programu

... w zakresie ksztatowania geometrii konstrukcji:

kreowanie dowolnej geometrii schematu statycznego konstrukcji

automatyczne generowanie regularnych struktur prtowych (belki, kratowni-ce, ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, uki) oraz generowanie typo-

CADSIS UWAGI OGLNE RM_WIN_11

INSTRUKCJA UYTKOWANIA PROGRAMU 3

wych (nieregularnych - wizary, ramy portalowe i inne) struktur prtowych

za pomoc predefiniowanych szablonw

automatyczna symetryzacja geometrii schematu statycznego konstrukcji, dziki czemu - do wygenerowania schematu statycznego ustroju symetrycz-

nego - wystarczy wykreowa jego "poow"

obracania caego schematu statycznego w jego paszczynie o zamierzony kt

kreowanie przekrojw jednoksztatownikowych (katalogowych lub wasnych) oraz wieloksztatownikowych o dowolnym zoeniu ich poszczeglnych

ksztatownikw, a take automatyczne generowanie - typowych dla

konstrukcji stalowych i drewnianych - przekrojw wielogaziowych

kreowanie prtw (o przekrojach jednoksztatownikowych lub wielogazio-wych) z liniowo zmiennymi wymiarami przekroju wzdu osi prta

dodawanie dodatkowych lub usuwanie zbdnych wzw w prtach - bez utraty innych danych

moliwo dokonywania korekty pooenia wzw (przesuwanie wzw) schematu statycznego

moliwo zadawania podporom wymusze kinematycznych oraz cech spr-ystych

zadawanie prtom imperfekcji geometrycznych pod ktem oceny wraliwoci konstrukcji w ramach jej analizy wg teorii II-go rzdu

... w zakresie obcie:

automatyczne uwzgldnianie ciaru wasnego konstrukcji w postaci odrb-nego (predefiniowanego) schematu obcie wyznaczanego przez program na

podstawie zadeklarowanych przekrojw poprzecznych prtw oraz przypisa-

nych tym przekrojom rodzajw materiaw

grupowanie poszczeglnych obcie w merytorycznie odrbne schematy (grupy) obcie dla potrzeb tworzenia ich dowolnych kombinacji

rczne, automatyczne i pautomatyczne generowanie kombinacji grup obcie

deklarowanie wzajemnych relacji pomidzy grupami obcie w celu wyeli-minowania nierealistycznych kombinacji grup obcie podczas automatycz-

nego generowania kombinacji

deklarowanie normowych cech poszczeglnych grup obcie, pozwalajce na generowanie kombinacji speniajcych wymagania norm obcieniowych

atwe modyfikowanie obcie za pomoc tzw. listy obcie, polegajce na: grupowej zmianie wartoci i pooenia poszczeglnych obcie,

Recommended

View more >