zrozumieĆ politykĘ unii europejskiej sprawiedliwość, ?· założyciele unii europejskiej...

Download ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Sprawiedliwość, ?· Założyciele Unii Europejskiej Agenda…

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sprawiedliwo, prawa podstawowe i rwno

Z R O Z U M I E P O L I T Y K

U N I I E U R O P E J S K I E J

Sprawiedl iwo dla obywatel i i sprawiedl iwo na rzecz wzrostu : dz ik i prawdziwie europejsk ie j przestrzeni sprawiedl iwoci yc ie obywatel i stanie s i lepsze , a przedsibiorstwa zyskaj mol iwo penego korzystania z jednol i tego rynku.

Tworzenie europejskiej przestrzeni

sprawiedliwoci

SPIS TRECI

Dlaczego potrzebujemy skutecznej polityki w obszarze wymiaru sprawiedliwoci 3

Kontekst: narzdzia i cele 5

Czym zajmuje si UE: poprawa codziennego ycia obywateli i funkcjonowania przedsibiorstw 9

Perspektywy: wzmacnianie roli obywateli i wspieranie wzrostu 14

Wicej informacji 16

ZROZUMIE POLITYK

UNII EUROPEJSKIEJ

Zrozumie polityk Unii Europejskiej: Sprawiedliwo, prawa podstawowe i rwno

Komisja EuropejskaDyrekcja Generalna ds. Komunikacji SpoecznejDzia Informacji dla Obywateli1049 BrukselaBELGIA

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Zdjcie na okadce i na str. 2: iStockphoto.com/J.L.Bulcao

16 str. 21 29,7 cmISBN 978-92-79-42596-7doi:10.2775/88740

Luksemburg: Urzd Publikacji Unii Europejskiej, 2015

Unia Europejska, 2015Zezwala si na powielanie niniejszej publikacji. Wykorzystywanie lub powielanie pojedynczych zdj wymaga bezporedniej zgody osb uprawnionych z tytuu praw autorskich.

Ta publikacja jest czci serii wydawniczej powiconej dziaaniom, jakie podejmuje Unia w rnych obszarach,

powodom ich podejmowania i osiganym wynikom.

Publikacje z tej serii mona znale na stronie:

http://europa.eu/pol/index_en.htm

http://europa.eu/!ud99qu

Jak dziaa Unia EuropejskaEuropa w 12 lekcjach

Europa 2020: europejska strategia na rzecz wzrostu Zaoyciele Unii Europejskiej

Agenda cyfrowa Badania i innowacjeBankowo i finanse

Bezpieczestwo ywnociBudet

CaDziaania w dziedzinie klimatu

EnergiaGospodarka morska i rybowstwo

Granice i bezpieczestwoHandel

KonkurencyjnoKonsumenci

Ksztacenie, szkolenie, modzie i sport Kultura i sektor audiowizualny

Migracja i azylOpodatkowanie

Polityka regionalnaPomoc humanitarna i ochrona ludnoci

PrzedsibiorstwaRolnictwo

RozszerzenieRynek wewntrzny

Sprawiedliwo, prawa podstawowe i rwnoSprawy zagraniczne i polityka bezpieczestwa

rodowiskoTransport

Unia gospodarcza i walutowa oraz euroWsppraca midzynarodowa i rozwj

Zatrudnienie i sprawy spoeczneZdrowie publiczne

Zwalczanie naduy finansowych

http://europa.eu/pol/index_en.htmhttp://europa.eu/!ud99qu

3S P R A W I E D L I W O , P R A W A P O D S T A W O W E I R W N O

W Europie bez granic coraz wicej osb mieszka, pracuje, uczy si i prowadzi dziaalno gospodarcz w innym kraju Unii Europejskiej ni ich kraj ojczysty. Dziki temu, e UE tworzy prawdziw europejsk przestrze sprawiedliwoci, jej obywatelom atwiej jest egzekwowa swoje prawa. Unia dy do zwikszenia wzajemnego zaufania midzy sdami i administracjami 28 pastw UE, tak aby wzajemnie uznaway swoje orzeczenia sdowe. Podstaw wsplnego obszaru sprawiedliwoci jest harmonizacja przepisw dotyczcych sdownictwa i minimalnych standardw w caej UE, a take dostp do wymiaru sprawiedliwoci na rwnych warunkach we wszystkich pastwach. Ponadto UE podejmuje dziaania majce na celu umoliwienie osobom prywatnym i firmom pene korzystanie z zalet jej jednolitego rynku.

Opracowanie rozwiza praktycznych

Polityka UE w obszarze wymiaru sprawiedliwoci ma na celu uatwienie obywatelom i przedsibiorstwom korzystanie z ich praw i wypracowanie praktycznych rozwiza problemw o zasigu transgranicznym. Mimo tego rodzaju dziaa Europejczycy, ktrzy mieszkaj, podruj, ucz si lub pracuj w innym kraju UE, nadal napotykaj rnorakie przeszkody. Przedsibiorstwom z kolei zdarza si dowiadcza trudnoci zwizanych z rnicami w prawie umw, przepisach podatkowych lub przepisach dotyczcych ochrony konsumentw, wymogach administracyjnych bd przepisach o ochronie danych.

UE oferuje praktyczne rozwizania takich problemw o zasigu transgranicznym i w ten sposb umoliwia wykorzystanie penego potencjau jednolitego rynku. Dziki temu obywatele maj pewno, e ich prawa podlegaj ochronie w caej UE, niezalenie od pastwa, w ktrym si znajduj. Jednoczenie dziki ograniczeniu biurokracji i zapewnieniu pewnoci prawa, ktrej przedsibiorstwa potrzebuj, aby mc w peni korzysta z moliwoci oferowanych przez jednolity rynek, zaczynaj one polega na prawie UE i mie do niego zaufanie.

Aktualne cele

Podstawowym celem UE w tym zakresie jest stworzenie prawdziwie europejskiej przestrzeni sprawiedliwoci opartej na wzajemnym uznawaniu i wzajemnym zaufaniu. Obywatele, konsumenci i przedsibiorstwa musz mie moliwo powoywania si na swoje prawa i korzystania z nich w kraju i za granic. Wymaga to penego poszanowania praworzdnoci, praw podstawowych i niezalenoci sdownictwa.

UE chce zapewni sprawiedliwo dla obywateli i sprawiedliwo na rzecz wzrostu. Poniej przedstawiono obszary, w ktrych spoeczestwo i przedsibiorstwa mog oczekiwa najwicej od decydentw politycznych w Europie.

Wymiar sprawiedliwoci w sprawach cywilnych: Oczywiste jest, e w Europie bez granic w pewnych okolicznociach obywatel jednego kraju UE moe stan przed sdem w innym kraju UE. Aby zapewni pomoc osobom w takiej sytuacji, UE promuje lepszy dostp do wymiaru sprawiedliwoci, wzajemne uznawanie decyzji sdowych i wiksze ujednolicenie w obszarze prawa procesowego. Wsplne europejskie przepisy prawa procesowego maj na celu pomc rodzinom, ktrych czonkowie pochodz z rnych pastw, w rozwizywaniu trudnych problemw zwizanych ze zdarzeniami takimi jak rozwd, spory o prawo do opieki nad dziemi lub skutki mierci czonka rodziny.

Od 1992 r. jednolity rynek umoliwia osobom prywatnym swobodne przemieszczanie si po UE, a przedsibiorstwom swobodny handel w obrbie UE. Proces wprowadzania w ycie jednolitego rynku nie zosta jeszcze zakoczony, co wida po tym, e przedsibiorstwa i konsumenci dowiadczaj na przykad trudnoci zwizanych z prawem umw czy rnicami w przepisach podatkowych, przepisach dotyczcych ochrony konsumentw i wymogach administracyjnych. Ponadto nadal istnieje potrzeba lepszego egzekwowania licznych przepisw przyjtych w cigu ostatnich 20 lat w celu ochrony interesw gospodarczych konsumentw. Przepisy te musz take zosta dostosowane do zmieniajcych si modeli biznesowych i wzorcw konsumpcji. Wicej informacji na temat polityki konsumenckiej UE znajduje si w broszurze z tej serii pt. Konsumenci.

Wymiar sprawiedliwoci w sprawach karnych: Sprawy karne czsto maj wymiar europejski. W przypadkach, w ktrych podejrzewa si na przykad, e organizacja przestpcza dziaa w kilku krajach UE lub e podejrzany przestpca ukrywa si w innym kraju UE, niezbdna jest wsppraca sdowa. Wsppraca taka oznacza pogbienie dialogu organw wymiaru sprawiedliwoci w sprawach karnych w krajach UE i usprawnienie wspdziaania midzy nimi. W tym celu UE tworzy europejsk przestrze sprawiedliwoci w sprawach karnych, w ktrej krajowe organy egzekwujce prawo i sdy mog mie do siebie pene zaufanie i wzajemnie na sobie polega. Zwikszy to zaufanie obywateli wzgldem rzetelnoci

Dlaczego potrzebujemy skutecznej polityki w obszarze wymiaru sprawiedliwoci

Obywatele musz mie moliwo korzystania ze swoich praw, take gdy przebywaj w kraju UE innym ni ich wasny.

F

otol

ia

4Z R O Z U M I E P O L I T y K

postpowania karnego, zwaszcza w odniesieniu do ochrony ich praw przed sdem w innym kraju lub gdy padn ofiar przestpstwa za granic.

Prawa podstawowe: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej staa si prawnie wica wraz z wejciem w ycie w 2009 r. Traktatu z Lizbony. Dziaania Unii musz by nieskazitelne z punktu widzenia praw podstawowych. Unia powinna take zapewnia przestrzeganie praw przewidzianych w Karcie. Przepisy Karty musz by traktowane jako drogowskaz zarwno podczas opracowywania polityki Unii, jak i podczas jej wdraania przez pastwa UE.

Obywatelstwo UE: Obywatelstwo UE jest automatycznie przyznawane wszystkim obywatelom wszystkich krajw UE i daje kademu obywatelowi Unii dodatkowe prawa, ktre maj konkretny i pozytywny wpyw na jego codzienne ycie. UE monitoruje wykonywanie i stosowanie przez pastwa czonkowskie przewidzianych w Traktacie praw wynikajcych z obywatelstwa UE, aby zapewni moliwo faktycznego wykonywania tych praw przez obywateli UE.

Rwno: Do fundamentalnych wartoci UE nale rwnouprawnienie kobiet i mczyzn oraz niedyskryminacja. UE, w imieniu obywateli, podejmuje dziaania majce na celu zapobieganie dyskryminacji ze wzgldu na pe, pochodzenie rasowe lub etniczne, religi lub przekonania, niepenosprawno, wiek lub orientacj seksualn za pomoc przepisw, dofinansowania i strategii politycznych dotyczcych zagadnie takich jak zatrudnienie osb niepenosprawnych i dostp takich osb do towarw i usug na rwnych warunkach. UE dy do zwikszenia rwnouprawnienia pci w caej UE poprzez zmniejszenie rnicy w wynagrodzeniach kobiet i mczyzn oraz zwikszenie liczby kobiet na odpowiedzialnych stanowiska, w szczeglnoci w polityce i biznesie, a take poprzez zapobieganie przemocy ze wzgldu na pe i zwikszenie ochrony i wsparcia dla ofiar.

Poczenie si powizania z innymi obszarami polityki

Polityka w obszarze wymiaru sprawiedliwoci jest zorganizowana wok wzajemnie powizanych celw, ktrymi s sprawiedliwo dla obywateli i sprawiedliwo na rzecz wzrostu. Cele te przyczyniaj si do realizacji strategii

Europa 2020 programu UE na rzecz wzrostu gospodarczego na najblisze dziesi lat.

UE prowadzi dziaania w kilku obszarach polityki, aby zapewni obywatelom UE moliwo penego korzystania z ich praw w yciu codziennym. Sprawozdanie na temat obywatelst

Recommended

View more >