zbrinjavanje životinja u skladu s odredbama zakona o zaštiti životinja

Download Zbrinjavanje životinja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja

If you can't read please download the document

Post on 12-Jan-2016

50 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za veterinarstvo Sektor za zaštitu zdravlja životinja Odjel za zaštitu životinja. Zbrinjavanje životinja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (‘’Narodne novine’’, broj 135/06) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Zbrinjavanje ivotinja u skladu s odredbama Zakona o zatiti ivotinja(Narodne novine, broj 135/06)

  Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sklonita za ivotinje i higijenski servisi (Narodne novine, broj 110/04, 121/04, 29/05)

  Zagreb, 07. lipnja 2011. Andrea Mihaljevi, dr.vet.med., Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za veterinarstvoSektor za zatitu zdravlja ivotinja Odjel za zatitu ivotinja

 • Zatita naputenih i izgubljenih kunih ljubimaca

  Zakonom o zatiti ivotinja (Narodne novine, broj 136/05)Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine, broj 41/07)Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sklonita za ivotinje i higijenski servisi (Narodne novine, broj 110/04, 121/04, 29/05)

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJA

  propisuje odgovornost, obveze i dunosti posjednika ivotinja radi njihove zatite, to ukljuuje zatitu njihovog ivota, zdravlja i dobrobiti, nain postupanja sa ivotinjama i uvjete koje je potrebno osigurati pri uzgoju i dranju ivotinja s obzirom na njihove etoloke i fizioloke potrebe te tijekom prijevoza i kod prodaje kunih ljubimaca te postupanje s naputenim i izgubljenim ivotinjama.

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJA Njime se takoer propisuju i druge mjere zatite ivotinja ijim provoenjem se osigurava zatita ivotinja puno primjerenija potrebama ivotinja, a to je:zabrana naputanja ivotinjakontrola razmnoavanja ivotinja edukacija javnosti, a osobito djece o potrebi zatite ivotinja

 • ZAKON O VETERINARSTVU Obvezno oznaavanje pasa mikroipom

  Pravilnik o oznaavanju pasa (Narodne novine broj 72/10)propisano je da svi psi u Republici Hrvatskoj moraju biti oznaenimikroipom najkasnije do 13. lipnja 2011. godine.Psi moraju biti oznaeni mikroipom najkasnije 90 dana od dana tenjenja.

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJAZatita naputenih i izgubljenih ivotinja Posjednik izgubljene ivotinje duan je njezin nestanak prijaviti sklonitu za ivotinje u roku od 3 dana, a nestanak psa i osobi ovlatenoj za voenje upisnika pasa. Nalaznik naputene ili izgubljene ivotinje duan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonite za ivotinje.

  Sklonite za ivotinje mora osigurati skupljanje naputenih i izgubljenih ivotinja, a ako se odmah ne moe utvrditi njihov vlasnik, i njihov smjetaj. ivotinje se smjetaju u sklonite za ivotinje na troak posjednika ako je poznat ili se naknadno utvrdi.

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJAZakonom je odreeno da higijenski servisi koji su zapoeli obavljati djelatnost prije stupanja na snagu ovoga Zakona mogu osnovati sklonite za ivotinje u skladu s Zakonom u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona, a u protivnom nakon proteka navedenog roka ne mogu nastaviti obavljati djelatnost.Kada je stupio na snagu Zakon o zatiti ivotinja vie nije bilo mogue osnovati higijenski servis jer je sakupljanje ivotinja postalo obveza sklonita za ivotinje .

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJAOsnivanje sklonita za ivotinje Sklonite za ivotinje moe osnovati fizika ili pravna osoba. Sklonite za ivotinje ne moe poeti obavljati djelatnost bez rjeenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadleno tijelo. Nadleno tijelo vodi upisnik sklonita za ivotinje. Ako nije osnovano sklonite za ivotinje njegovo osnivanje i rad financira jedna ili vie jedinica lokalne ili podrune (regionalne) samouprave u skladu s njihovim potrebama, odnosno Grad Zagreb. Obavljanje poslova skupljanja naputenih i izgubljenih ivotinja financiraju jedinice lokalne samouprave.

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJASklonite za ivotinjemoe ga osnovati fizika ili pravna osoba - do danas ih sveukupno registrirano 18 - 1 u vlasnitvu jedinice lokalne zajednice - 1 u vlasnitvu fizike osobe - 16 u vlasnitvu pravnih osoba od kojeg broja su: 4 sklonita u vlasnitvu udruga, a 10 u vlasnitvu veterinarskih organizacija i 2 u vlasnitvu privatnih tvrtki

  Velik broj odobrenih sklonita je vlasnitvu veterinarskih organizacija zbog toga to su ve imali prostore, koje su uredili u skladu sa Zakonom te registrirali sklonita za ivotinje

 • Sklonita za ivotinje

 • Sklonita za ivotinje

 • Sklonita za ivotinje

 • Sklonite za ivotinje Od strane Ministarstva upuen je dopis lokalnim i regionalnim zajednicama da se izjasne o svojim potrebama za osnivanje sklonita za ivotinje i da izvijeste na koji nain su isto organizirali ili planiraju organizirati, na to su se iste odazvale u velikom broju.

 • Sklonite za ivotinjeGradovi

  Ukupno : 64Kastracija : 4

  Chart4

  6

  17

  6

  Sheet1

  SKLONITE32

  UDRUGE6

  VET. ORGANIZACIJE17

  PLANIRANA IZGRADNJA6

  KASTRACIJA I STERILIZACIJA3

  SKLONITE32

  KASTRACIJA I STERILIZACIJA3

  UDRUGE6

  VET. ORGANIZACIJE17

  PLANIRANA IZGRADNJA6

  NEMA POTREBE ZA SKLONITEM39

  SKLONITE12

  VET. ORGANIZACIJE8

  PLANIRANA IZGRADNJA4

  NEMA POTREBE ZA SKLONITEM39

  SKLONITE12

  PLANIRANA IZGRADNJA4

  SKLONITE12

  VET. ORGANIZACIJE8

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Sklonite za ivotinjeOpine

  Ukupno : 63Kastracija : 0

  Chart5

  39

  12

  4

  Sheet1

  SKLONITE32

  UDRUGE6

  VET. ORGANIZACIJE17

  PLANIRANA IZGRADNJA6

  KASTRACIJA I STERILIZACIJA3

  SKLONITE32

  KASTRACIJA I STERILIZACIJA3

  UDRUGE6

  VET. ORGANIZACIJE17

  PLANIRANA IZGRADNJA6

  NEMA POTREBE ZA SKLONITEM39

  SKLONITE12

  VET. ORGANIZACIJE8

  PLANIRANA IZGRADNJA4

  NEMA POTREBE ZA SKLONITEM39

  SKLONITE12

  PLANIRANA IZGRADNJA4

  SKLONITE12

  VET. ORGANIZACIJE8

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Sklonite za ivotinje Broj do sada zaprimljenih odgovora ukazuje da na lokalnoj i regionalnoj razini postoji svijest o navedenoj obvezi i da se o istome vodi briga, ali je isto u dopisima navedeno da je realizacija problematina.

 • Sklonite za ivotinjenije potrebno da svaka lokalna zajednica npr. opina osnuje svoje sklonite, ve isto moe biti organizirano ak i na razini regije pa se ivotinje mogu sakupljati iz okolnih podruja i smjetati u sklonite, a trokovi zbrinjavanja ivotinja se pokrivaju zajedniki. mogunost osnivanja veeg sklonita na razini upanije

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJAPravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sklonita za ivotinje i higijenski servisi (Narodne novine, broj 110/04, 121/04, 29/05)

  U tijeku je izrada novog Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati sklonita za ivotinje

 • Sklonite za ivotinjeMora: primati prijave o naputenim i izgubljenim ivotinjama, organizirati samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne ili podrune (regionalne) samouprave skupljanje i prevoenje izgubljenih i naputenih ivotinja do sklonita,

  osigurati smjetaj izgubljenih i naputenih ivotinja, osigurati smjetaj privremeno oduzetih ivotinja, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zatitu ivotinja, traiti vlasnike naputenih i izgubljenih ivotinja ili ih nastojati udomiti,

 • Sklonite za ivotinjeMora:voditi evidencije o pronaenim ivotinjama i njihovom zbrinjavanju ili usmrivanju. provoditi mjere koje odredi veterinarska inspekcija i suraivati s jedinicama lokalne ili podrune (regionalne) samouprave. Ako u roku od 15 dana od dana smjetaja ivotinje u sklonite vlasnik ivotinje nije podnio zahtjev za njezinim vraanjem, ivotinja se moe darovati ili prodati.

 • Sklonite za ivotinjeMora osigurati da ivotinje:ne trpe glad i enisu izloene fizikoj nelagodi i strahuzatiene su od ozljeda i bolestinalaze se u svojoj vrsti primjerenom okoliuomogueno im je vrsti specifino ponaanje

 • Sklonite za ivotinjeSklonita oglaavanjem ivotinja pomau njihovom udomljavanju to pokazuje i rezultate.Smatramo da e provoenjem i ostalih mjera kao to su kastracija i oznaavanje ivotinja potreba za smjetajem ivotinja u sklonite biti znatno smanjena.

 • Sklonite za ivotinje

  Hrvatska je jedna od zemalja koja je propisala dugi rok zadravanja ivotinja u sklonitima od najmanje 60 dana, a njihovo dranje u sklonitima mora biti takvo da ne uzrokuje bol, patnju i stres.

  Ukoliko se ivotinja po isteku 60 dana mora usmrtiti to je dozvoljeno izvesti samo sredstvima posebne namjene i propisanim postupcima koje moe izvesti samo veterinar ili struno osposobljeni veterinarski tehniar pod nadzorom veterinara na nain koji im ne uzrokuje bol, patnju i stres.

  I u preporukama o kontroli populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje koje podupiru tijela Europske unije usmrivanje ivotinja humanim metodama u svrhu kontrole populacije nije zabranjeno

 • ZAKON O ZATITI IVOTINJAOsnivai sklonita za ivotinje duni su organizirati informacijski centar za naputene i izgubljene ivotinje te podatke o ivotinjama dati na uvid javnosti, ostalim sklonitima za ivotinje na podruju Republike Hrvatske i nadlenom tijelu. Nadlena tijela dravne uprave i tijela jedinica lokalne ili podrune (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zatiti ivotinja. Uvjete i nain dranja kunih ljubimaca, nain kontrole njihova razmnoavanja, uvjete i nain dranja vezanih pasa te nain postupanja s naputenim i izgubljenim ivotinjama propisuju nadlena tijela opina ili gradova

 • Sklonite za ivotinjeProvoenjem dolje navedenih mjera bitno se smanjuje potreba izgradnje skupih sklonita za ivotinje za iju se izgradnju troe i financijska sredstva onih poreznih obveznika koji potuju odredbe propisa, dok ak i u najboljim sklonitima ivotinjama nije mogue osigurati dobrobit na nain kako im to osiguravaju njihovi vlasnici.- zabrana naputanja ivotinja pod nadzorom ovjeka

  - kontrola razmnoavanja ivotinja koje su pod nadzorom ovjeka

  - obvezno oznaavanje svih pasa mikroipom -13.06.2011

  - edukacija javnosti, a osobito djece o potrebi zatite ivotinja.

 • Napute