zakon o upravnom postupku - ??rješenje protiv koga se ne moţe izjaviti ţalba niti pokrenuti...

Download ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU - ??Rješenje protiv koga se ne moţe izjaviti ţalba niti pokrenuti upravni spor (pravomoćno rješenje), a ... Upravni postupak vodi se na bosanskom,

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZAKON

  O UPRAVNOM POSTUPKU (BOSNE I HERCEGOVINE)

  -preieni tekst-

 • - NESLUBENO PREIENI TEKST ZAKONA OBUHVATA:

  ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (Slubeni glasnik BiH, broj 29/02 od 12.10.2002. godine);

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (Slubeni glasnik BiH, broj 12/04 od 14.04.2004. godine);

  ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (Slubeni glasnik BiH, broj 88/07 od 20.11.2007. godine);

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (Slubeni glasnik BiH, broj 93/09 od 01.12.2009. godine);

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (Slubeni glasnik BiH, broj 41/13 od 28.05.2013. godine);

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU (Slubeni glasnik BiH, broj 53/16 od 22.07.2016. godine);

  Obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH - Sektor za transport i komunikacije

  Sarajevo: 08.08.2016.godine

  Na osnovu lana IV. 4.a) Ustava BiH, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na sjednici

  Predstavnikog doma, odranoj 20. juna 2002. godine, i na sjednici Doma naroda, odranoj 25. juna

  2002. godine, usvojila je

  ZAKON

  O UPRAVNOM POSTUPKU

  PRVI DIO - OPE ODREDBE

  I - OSNOVNA NAELA

  1. Vaenje Zakona

  lan 1.

  (1) Ovim zakonom utvruju se pravila upravnog postupka po kojima postupaju organi uprave Bosne i

  Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujui propise, rjeavaju o pravima,

  obavezama ili pravnim interesima fizikih lica, pravnih osoba ili drugih stranaka u upravnim stvarima

  koje su u nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine.

  (2) Po ovom Zakonu duna su postupati i pravna lica koja imaju javna ovlatenja u okviru svog

  djelokruga, a koja primjenjuju pravila upravnog postupka.

  2. Poseban postupak

  lan 2.

  Pojedina pitanja postupka za odreenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom,

  urediti drugaije nego to su ureena ovim zakonom, ako je to nuno za drugaije postupanje u tim

  pitanjima, s tim da ne mogu biti protivna naelima ovog zakona.

  3. Supsidijarna primjena zakona

  lan 3.

  U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog

  zakona, s tim da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu ureena posebnim

  zakonom.

  4. Naelo zakonitosti

  lan 4.

 • (1) Organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja, kada postupaju u upravnim stvarima, duni

  su te stvari rjeavati na osnovu zakona i drugih propisa, kao i opih akata institucija koje imaju javna

  ovlatenja i koje one donose na osnovu javnih ovlatenja.

  (2) U upravnim stvarima u kojima je organ, odnosno institucija koja ima javna ovlatenja, zakonom ili

  na zakonu zasnovanom propisu, ovlaten da rjeava po slobodnoj ocjeni, rjeenje mora biti doneseno u

  granicama ovlatenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlatenje dato.

  (3) Pravila postupka, utvrena odredbama ovog zakona, vae i za sluajeve u kojima je institucija,

  koja ima javna ovlatenja, ovlatena da u upravnim stvarima rjeava po slobodnoj ocjeni.

  5. Zatita prava i sloboda graana i zatita javnog interesa

  lan 5.

  (1) Kad organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja vode postupak i rjeavaju, duni su

  strankama omoguiti da to lake zatite i ostvare svoja prava u skladu s Ustavom Bosne i

  Hercegovine, Evropskom konvencijom o zatiti ljudskih prava i sloboda i Aneksom 6 Opeg okvirnog

  sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, vodei pri tom rauna da ostvarivanje njihovih prava ne bude

  na tetu prava drugih osoba, niti u suprotnosti sa zakonom utvrenim javnim interesom.

  (2) Kad slubena osoba koja rjeava neku upravnu stvar, s obzirom na postojee injenino stanje,

  sazna ili ocijeni da odreena stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, upozorit e je na to.

  (3) Ako se na osnovu zakona strankama nalau kakve obaveze, prema njima e se primjenjivati one

  mjere predviene propisima, koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postie cilj zakona.

  6. Naelo pristupa informacijama i zatita podataka

  lan 6.

  (1) Organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja duni su strankama omoguiti pristup potrebnim podacima, propisanim obrascima, internetskoj stranici organa uprave i pruiti im druga

  obavjetenja, savjete i strunu pomo.

  (2) U postupku se moraju zatititi lini i tajni podaci u skladu s propisma o zatiti linih podataka, odnosno tajnosti podataka.

  7. Naelo javnosti

  lan 7.

  Postupak pred organima uprave i institucijama koje vre javna ovlatenja je javan. Slubena osoba,

  koja vodi postupak, moe iskljuiti javnost, samo u sluajevima kada je to zakonom izriito

  predvieno.

  8. Naelo efikasnosti

  lan 8.

  Organ koji vodi postupak, odnosno rjeava u upravnim stvarima, duan je osigurati uspjeno i

  kvalitetno ostvarivanje i zatitu prava i pravnih interesa fizikih lica, pravnih lica i drugih stranaka.

  9. Naelo materijalne istine

  lan 9.

  U postupku moraju se potpuno i pravilno utvrditi sve injenice koje su od vanosti za donoenje

  zakonitog i pravilnog rjeenja.

  10. Naelo sasluanja stranke

  lan 10.

  (1) Prije donoenja rjeenja, stranci se mora pruiti mogunost da se izjasni o svim injenicama i

  okolnostima koje su vane za donoenje rjeenja.

  (2) Rjeenje se moe donijeti bez prethodnog izjanjenja stranke samo u sluajevima kad je to

  zakonom odreeno.

 • 11. Ekonominost postupka

  lan 11.

  Postupak se ima voditi brzo i sa to manje trokova i gubitka vremena za stranku i druge osobe koje

  uestvuju u postupku, ali tako da se pribavi sve to je potrebno za pravilno utvrivanje injeninog

  stanja i za donoenje zakonitog i pravilnog rjeenja.

  12. Pomo neukoj stranci

  lan 12.

  Organ koji vodi postupak starat e se da neznanje i neukost stranke, i drugih osoba koje uestvuju u

  postupku, ne bude na tetu prava koja im po zakonu pripadaju.

  13. Ocjena dokaza

  lan 13.

  Koje e injenice uzeti kao dokazane, odluuje ovlatena slubena osoba po svom uvjerenju, na

  osnovu savjesne i briljive ocjene svakog dokaza posebno, i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu

  rezultata cjelokupnog postupka.

  14. Samostalnost u rjeavanju

  lan 14.

  (1) Organ vodi postupak i donosi rjeenje samostalno u okviru ovlatenja datih zakonom i drugim

  propisima.

  (2) Ovlatena slubena osoba organa nadlenog za voenje postupka samostalno utvruje injenice i

  okolnosti, i na osnovu utvrenih injenica i okolnosti primjenjuje propise, na konkretni sluaj.

  lan 14a.

  (1) Stranke su dune u postupku da govore istinu i da ne zloupotrebljavaju prava koja su im priznata

  ovim ili drugim zakonom, odnosno propisom.

  (2) Organ mora sprijeiti svaku zloupotrebu prava koja stranka ima u postupku.

  15. Pravo albe

  lan 15.

  (1) Protiv rjeenja donesenog u prvom stepenu, stranka ima pravo albe. Samo zakonom moe se

  propisati da u pojedinim upravnim stvarima alba nije doputena, i to ako je na drugi nain osigurana

  zatita prava i zakonitosti.

  (2) Pod uslovima iz ovog zakona, stranka ima pravo albe i kad prvostepeni organ nije u odreenom

  roku donio rjeenje o njenom zahtjevu, odnosno ne donese rjeenje u postupku po slubenoj dunosti,

  a u interesu stranke.

  (3) Protiv rjeenja donesenog u drugom stepenu, alba nije doputena.

  16. Konanost rjeenja

  lan 16.

  Rjeenje protiv kojeg se ne moe izjaviti redovno pravno sredstvo (alba) u upravnom postupku

  (konano u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno kojim su stranci

  odreene neke obaveze, moe se ponititi, ukinuti ili izmijeniti samo u sluajevima koji su ovim ili

  drugim zakonom predvieni.

  17. Pravomonost rjeenja

  lan 17.

 • Rjeenje protiv koga se ne moe izjaviti alba niti pokrenuti upravni spor (pravomono rjeenje), a

  kojim je stranka stekla odreena prava, odnosno kojim su stranci odreene neke obaveze, moe se

  ponititi, ukinuti ili izmijeniti samo u sluajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvieni.

  18. Upotreba jezika i pisma

  lan 18.

  (1) Upravni postupak vodi se na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

  (2) Organ koji vodi upravni postupak osigurava ravnopravnu upotrebu bosanskog, hrvatskog i srpskog

  jezika.

  (3) Ako se postupak ne vodi na jeziku stranke, organ koji vodi postupak duan je da joj omogui da

  prati tok postupka na svom jeziku, kao i da joj pozive i druga pismena dostavlja na njenom jeziku i

  pismu. Organ e pouiti stranku, odnosno drugog uesnika o mogunosti koritenja njenog jezika u

  postupku, a u zapisnik e se zabiljeiti da je stranka, odnosno drugi uesnik pouen o tom pravu i

  njegova izjava, u vezi s datom poukom, unijet e se u zapisnik.

  (4) Stranke i drugi uesnici u postupku koji nisu dravljani Bosne i Hercegovine, a ne znaju jezik na

  kome se vodi postupak, imaju pravo tok postupka pratiti preko tumaa (prevodioca) i da u tom

  postupku upotrebljavaju svoj jezik.

  (5) U upravnom postupku slubena pisma su latinica i irilica.

  lan 19.

  (lan 19. brisan Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku (Slubeni

  glasnik BiH, broj 93/07 od 01.12.2009. godine);

  lan 19a.

  20. Upravna stvar

  (1) Upravna stvar je svaka stvar u kojoj javnopravni organ u upravnom postupku odluuje o pravu,

  obavezi ili pravnom interesu stranke neposredno primjenjujui zakone, druge propise i