xxxi susret - upravni spor pune jurisdikcije – ljubodrag pljakiؤ‡, sudija vrhovnog...

Download XXXI SUSRET - Upravni spor pune jurisdikcije – Ljubodrag Pljakiؤ‡, sudija Vrhovnog kasacionog suda,

Post on 18-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • – 1 –

  XXXI SUSRET

  PRAVO I ZAPOVEST RAZUMA

  * * *

  HEKSAGON PRIRODNOG PRAVA

  I Pravo na život II Pravo na slobodu III Pravo na imovinu IV Pravo na intelektualnu tvorevinu V Pravo na pravdu VI Pravo na pravnu državu

  UREĐIVAČKI I ORGANIZACIONI ODBOR

  Glavni urednik, predsednik Uređivačkog i Organizacionog odbora

  Prof. dr Slobodan Perović

  Uređivački odbor: Prof. dr Miroslav Đorđević, Prof. dr Đorđe Đorđević, Prof. dr Jakov Radišić, dr Hajrija Mujović, mr Gordana Petković, Prof. dr Edita Kastratović, dr Božidar Otašević, Prof. dr Milan Škulić, Prof. dr Olga Cvejić-Jančić, Prof. dr Dragoljub Kavran, Prof. dr Dobrosav Milovanović, Prof. dr Zoran Lončar, Prof. dr Miodrag Orlić, Vladimir Todorović, Prof. dr Gordana Ilić- -Popov, Prof. dr Mirko Vasiljević, Branislava Varićak, dr Dragiša Slijepčević, Miroslav Nikolić, Prof. dr Jelena Perović, dr Thomas Meyer, Prof. dr Vitomir Popović, Prof. dr Nataša Petrović-Tomić, Prof. dr Jovan Slavnić, Prof. dr Branko Lubarda, Snežana Novčić, Prof. dr Stojan Dabić, Predrag Trifunović, Dimitrije Milić, Prof. dr Gordana Stanković, Prof. dr Nebojša Šarkić, Prof. dr Rodoljub Etinski, Prof. dr Radovan Vukadinović, Prof. dr Gordana Vukadinović, Prof. dr Saša Bovan, Prof. dr Vladan Petrov, Prof. dr Mile Dmičić.

  Organizacioni odbor: Miroslav Varićak (predsedavajući), Rat- ko Slijepčević, Predrag Vasić, Marko Perović.

 • – 2 –

  RAD TRIDESET PRVOG SUSRETA

  Sreda, 12. XII 2018.

  Dolazak i registracija učesnika.

  Četvrtak, 13. XII 2018. 11 časova Otvaranje plenarne sednice. Prof. dr Miodrag Orlić Pozdravne reči 12 časova Uvodno izlaganje: Prof. dr Slobodan Perović, predsednik Udruženja Kopaoničke škole pri-

  rodnog prava - Universitas iuris naturalis Copaonici

  17–19 časova Rad po katedrama prema Programu – od prve do šeste katedre sa uvodnim izlaganjem ured- nika. Učesnici će se sami opredeljivati za uče- šće u radu katedri.

  Raspored prostorija za rad katedri priložen je na kraju ovog Programa.

  21,30 čas Večernji umetnički program.

  Petak, 14. XII 2018.

  10–13 časova Rad po katedrama prema Programu. 17–19 časova Rad po katedrama prema Programu. 21,30 čas Večernji umetnički program.

  Subota, 15. XII 2018.

  10–13 časova Rad po katedrama prema Programu. 17–19 časova Rad po katedrama prema Programu. 21,30 čas Večernji umetnički program.

  Nedelja, 16. XII 2018.

  10–12 časova Rad po katedrama prema Programu. 12,30–13,30 čas. Slobodni termini za raspravu o pitanjima

  prema dogovoru učesnika i urednika. 16,30–19,30 čas. Diskusija na završnoj plenarnoj sednici.

  Usvajanje Poruka trideset prvog susreta Kopaoničke škole prirodnog prava.

  Ponedeljak, 17. XII 2018.

  10–13 časova Povratak učesnika.

 • – 3 –

  OSNOVNI REFERAT

  Prirodno pravo i zapovest razuma Prof. Dr Slobodan Perović

  P r v a k a t e d r a

  PRAVO NA ŽIVOT

  1. Život

  1. Novine u Krivičnom zakoniku Srbije i zaštita prava na život dr Đorđe Đorđević, profesor Kriminalističko-policij- ske akademije, Beograd.

  2. Psihopate – krivičnopravni problemi – dr Jovan Ćirić, Ustavni sud Srbije.

  3. Ubistvo u krivičnom pravu istočno-evropskih država – dr Dragan Jovašević, profesor Pravnog fakulteta Univer- ziteta u Nišu.

  4. Pravo na život i krivičnopravna zaštita nerođenog deteta – dr Dragana Kolarić, profesor, i dr Saša Marković, docent, Kriminalističko-policijski univerzitet.

  5. Primena nekih opštih krivičnopravnih instituta u obla- sti krivičnih dela terorizma – dr Ivana Bodrožić, docent Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu.

  6. Krivična odgovornost za tešku telesnu povredu – Vladimir Miletić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

  Urednik: dr Đorđe Đorđević, profesor Kriminalističko-policij- ske akademije u Beogradu.

 • – 4 –

  2. Zdravlje

  1. Pacijenti, neformalna davanja i prevencija korupcije u zdravstvu – dr Hajrija Mujović, naučni savetnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Centar za pravna istraživa- nja.

  2. Zaštita osobnih podataka pacijenta – dr Blanka Kačer, docent; Marieta Usmiani, studentica Poslijediplomskog specijalističkog studija i Klara Rukavina, studentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

  3. Forma pristanka na medicinsku meru i medicinsko istra- živanje u srpskom pravu – dr Dragica Živojinović, profe- sor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

  4. Tehnologije internet (medicinskih) stvari i zaštita podataka u zdravstvenom sektoru – dr Katica Tomić, Rechtsanwälte BVM, Beč, Austrija.

  5. Zakon o nacionalnom DNK registru: čekajući odluku Ustavnog suda – Tijana Đurđević, doktorand Pravnog fa- kulteta Univerziteta u Novom Sadu

  6. Medicinska dokumentacija – prim. dr Ivana Stojanović, specijalista patolog i citopatolog Kliničkog centra – Niš.

  Urednik: dr Hajrija Mujović, naučni savetnik Instituta društve- nih nauka u Beogradu.

  3. Ekologija

  1. Ključni izazovi evropskih integracija u oblasti zaštite ži- votne sredine – mr Gordana Petković, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju iz oblasti zaštite životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i mr Slobodan Prošić, ministar savetnik (u penziji), Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

  2. Novi oblik odgovornosti za štete u životnoj sredini – prof. dr Dragoljub Todić, Institut za međunarodnu politi- ku i privredu, Beograd i Tina Janjatović, samostalni savet- nik, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd.

 • – 5 –

  3. Uticaj ekološkog acquis-a i pregovora o Poglavlju 27 na razvoj prava klimatskih promena u Srbiji – dr Mirjana Drenovak-Ivanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  4. Pravo korišćenja vodnog resursa i vodnog dobra za proiz- vodnju energije u Republici Srbiji – dr Branislava Lepotić- Kovačević, predsednica Udruženja za pravo energetike Srbije, JP Transnafta Pančevo.

  5. Odredbe o rešavanju sporova u međunarodnim ugo- vorima o zaštiti životne sredine – dr Bojan Tubić, do- cent i Stefan Radojčić, saradnik u nastavi, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

  6. Krivična odgovornost pravnih lica za ekološki kriminal – Nikola Paunović, istraživač pripravnik, stipendista Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

  7. Pravo životne sredine i ustavne norme – dr Jelena Šogorov-Vučković, profesor Fakulteta za evropske pravno- političke studije, Novi Sad.

  8. Pravna zaštita životne sredine i pojam štete u međuna- rodnom pravu – Milica Petrović, advokatski pripravnik, Beograd.

  Urednik: mr Gordana Petković, načelnik Odeljenja za evrop- ske integracije i međunarodnu saradnju iz oblasti zaštite život- ne sredine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

  4. Sport

  1. Fair play samo u teoriji – slučaj “dron” i slučaj “orao” – dr Edita Kastratović, profesor i dr Milan Dragić, docent Fakulteta za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd i Milica Kastratović, student demonstrator, Fakulteta za po- slovne studije i pravo, Beograd.

  2. Quo vadis, lex sportiva – dr Hrvoje Kačer, profesor u traj- nom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

  3. Krivičnopravna zaštita od nasillja na sportskim prired- bama u Republici Srbiji – dr Nenad Đurđević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i dr Božidar Otašević, docent Kriminalističko policijske akademije u Beogradu.

 • – 6 –

  4. Primena odredbi Zakona o opštem upravnom postupku – dr Dejan Šuput, pomoćnik direktora, sektor pravnih, ad- ministrativnih i poslova licenciranja, Fudbalski savez Srbije.

  5. Sport i kriminalitet – doc. dr Boro Merdović, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije; doc. dr Dragan Živaljević, Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd i doc. dr Adem Preljević, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.

  6. Uloga sportskih aktivnosti u prevenciji kriminalite- ta maloletnika – dr Joko Dragojlović, docent; dr Jelena Matijašević-Obradović, profesor, Pravni fakultet za privre- du i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. i dr Zoran Mašić, profesor Fakulteta za poslovnu ekonomi- ju i preduzetništvo, Beograd

  Urednik: dr Edita Kastratović, profesor Fakulteta za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.

  D r u g a k a t e d r a

  PRAVO NA SLOBODU

  1. Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti

  1. Teret dokazivanja u krivičnom postupku – dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  2. O položaju oštećenog u krivičnom postupku – dr Vanja Bajović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  3. Kazna doživotnog zatvora u međunarodnom, evrop- skom i makedonskom pravu – dr Aleksandra Gruevska- -Drakulevski, profesor Pravnog fakulteta “Justinijan Prvi”, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje.

  4. Komandna odgovornost – Ivana Miljuš, saradnik u nasta- vi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Bojana Stanković, viši savetnik u Višem sudu u Beogradu.

 • – 7 –

  5. Evaluacija implementacije Policijsko-obavešta