wstęp do filozofii zagadnienia egzaminacyjne ...bacon.umcs.· wstęp do filozofii – zagadnienia

Download Wstęp do filozofii zagadnienia egzaminacyjne ...bacon.umcs.· Wstęp do filozofii – zagadnienia

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Dr hab. Andrzej ukasik, prof. nadzw. UMCS

Wstp do filozofii zagadnienia egzaminacyjne

Kognitywistyka I r., semestr zimowy 2013/2014

1. Etymologia terminu filozofia, miejsce i czas powstania filozofii. 2. Wymie podstawowe zagadnienia epistemologii. 3. Wymie podstawowe zagadnienia ontologii. 4. Scharakteryzuj wiedz typu techne, doxa i episteme. 5. Sformuuj postulat racjonalnoci poznania. 6. Zdefiniuj pojcia: przedmiot, rzecz, substancja, byt, cecha. 7. Wyjanij pojcia: monizm, dualizm, pluralizm, materializm, idealizm. 8. Wyjanij, o co chodzio w zagadnieniu arche. Podaj przykady stanowisk w filozofii staroytnej. 9. Przedstaw podstawowe zaoenia staroytnej atomistycznej koncepcji materii. Wymie reprezentantw. 10. Wyjanij pojcie materii i formy w filozofii Arystotelesa. 11. Jaka jest natura materii w ujciu Kartezjusza. 12. Sformuuj podstawowe tezy reizmu. Podaj reprezentantw. 13. Czym si rni nazwy rzetelne od onomatoidw? Podaj przykady. 14. Co to s czstki fundamentalne wedug modelu standardowego fizyki czstek elementarnych? 15. Sformuuj zasad nieoznaczonoci Heisenberga. Jaki ma zwizek ze sporem determinizm-indeterminizm? 16. Przedstaw eksperyment z dwiema szczelinami i wyjanij na czym polega dualizm korpuskularno-falowy. 17. Co to jest superpozycja stanw? 18. Na czym polega zagadnienie granic poznania? 19. Sformuuj tez epistemologicznego idealizmu immanentnego. Podaj reprezentantw. 20. Sformuuj tez epistemologicznego idealizmu transcendentalnego. Podaj reprezentantw. 21. Sformuuj tez epistemologicznego realizmu. Podaj reprezentantw. 22. Co to jest sceptycyzm metodologiczny Kartezjusza? 23. Sformuuj prawida metody analitycznej Kartezjusza. 24. Jak funkcj peni cogito ergo sum w systemie Kartezjusza? 25. Co to jest dualizm metafizyczny res cogitans i res extensa? 26. Wyjanij twierdzenie esse est percipi Berkeleya. 27. Wyjanij pojcia: immaterializm, spirytualizm. 28. Przedstaw Humea krytyk pojcia substancji. 29. Przedstaw Kantowski podzia sdw i podaj przykad kadego typu sdw. 30. Czym s czas i przestrze w rozumieniu Kanta? 31. Co to s transcendentalne kategorie intelektu w sensie Kanta? Podaj przykady. 32. Wyjanij na czym polega fenomenalizm i agnostycyzm wobec rzeczy samych w sobie. 33. Przedstaw zagadnienie rde poznania w wersji genetycznej i metodologicznej. Porwnaj stanowiska

empiryzmu i natywizmu.

34. Na czym polega spr realizm antyrealizm w filozofii nauki? Sformuuj tezy realizmu i antyrealizmu. 35. Na czym polega spr racjonalizm irracjonalizm? Podaj przykady stanowisk. 36. Przedstaw Platosk metafor jaskini. 37. Czym s idee w rozumieniu Platona i w jaki sposb istniej. Podaj przykady bytw idealnych i omw

zagadnienie relacji midzy ideami a rzeczami.

38. Scharakteryzuj podstawowe stanowiska w sporze o uniwersalia. 39. Przedstaw podstawowe stanowiska we wspczesnej filozofii matematyki. 40. Scharakteryzuj koncepcj trzech wiatw Poppera i podaj argumenty Poppera na rzecz obiektywnoci

wiata nr 3.

41. Sformuuj zasad przyczynowoci. 42. Jakie s podstawowe wasnoci relacji kauzalnej? 43. Przedstaw teori czterech przyczyn Arystotelesa. 44. Wyjanij rnic midzy mechanicyzmem a teleologi. Podaj przykady wyjanienia mechanistycznego i

teleologicznego.

45. Omw krytyk Humea pojcia przyczynowoci. 46. Omw status przyczynowoci w ujciu neopozytywizmu.

2

47. Na czym polega spr determinizm-indeterminizm? 48. Na czym polega deterministyczny charakter mechaniki klasycznej. Przedstaw koncepcj demona Laplacea. 49. Na czym polega indeterministyczny charakter mechaniki kwantowej? 50. Wyjanij rnic midzy absolutystyczn a relacjonistyczn koncepcj czasu i przestrzeni. Podaj przykady. 51. Na czym polega zagadnienie strzaki czasu? Sformuuj entropijn strzak czasu. 52. Sformuuj szczegln zasad wzgldnoci. 53. Wyjanij, na cym polega wzgldno rwnoczesnoci zdarze. 54. Co to jest dylatacja czasu i kontrakcja Fitzgeralda-Lorentza? 55. Przedstaw paradoks blinit. 56. Sformuuj ogln zasad wzgldnoci. 57. Wyjanij zwizek geometrii czasoprzestrzeni z rozkadem materii na gruncie oglnej teorii wzgldnoci. 58. Co to jest zasada kosmologiczna? 59. Na czym polega przesunicie ku czerwieni i ucieczka galaktyk? Sformuuj prawo Hubblea. 60. Przedstaw modele Friedmana i powi je z wielkoskalow geometri Wszechwiata. 61. Wyjanij pojcia teizm, deizm, ateizm, panteizm, agnostycyzm, monoteizm politeizm 62. Czym si rni teizm religijny od teizmu filozoficznego? 63. Sformuuj dowd ontologiczny na istnienie Boga w. Anzelma. 64. Przedstaw stanowisko Tertuliana w kwestii relacji wiedza wiara. 65. Przedstaw stanowisko w. Tomasza z Akwinu w kwestii relacji wiedza wiara. 66. Przedstaw dowody na istnienie Boga w ujciu w. Tomasza. 67. Co to jest zakad Pascala? 68. Przedstaw podstawowe zaoenia teodycei Leibniza. 69. Wyjanij rnic midzy naturalizmem a antynaturalizmem. 70. Zinterpretuj sowa Nietzschego Bg umar.