wniosek o dofinansowanie po rpw monika Łyk lublin, 19.10.2009 r

Download Wniosek o dofinansowanie PO RPW Monika Łyk Lublin, 19.10.2009 r

Post on 28-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wniosek o dofinansowanie PO RPW Monika Łyk Lublin, 19.10.2009 r. Duże i małe projekty. Duży projekt: Definicja dużego projektu została określona w art. 39 rozporządzenia 1083/2006, wg którego ,,duży" projekt określony jest następująco: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Due i mae projektyDuy projekt:Definicja duego projektu zostaa okrelona w art. 39 rozporzdzenia 1083/2006, wg ktrego ,,duy" projekt okrelony jest nastpujco: skada si z szeregu robt, dziaa lub usug sucych wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze w wymiarze gospodarczym lub technicznym; posiada jasno okrelone cele; jego koszt cakowity przekracza 25 mln EUR w przypadku rodowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin. Wszystkie przesanki powyej musz zosta spenione jednoczenie, aby dany projekt mg by uznany za duy w rozumieniu ww. art. 39 rozp. May projekt: Projekt nie speniajcy co najmniej jednego z kryteriw duego projektu.

 • Zagadnienia oglne1. Wniosek i zaczniki naley sporzdzi w jzyku polskim.2. W przypadku duych projektw Beneficjent zobowizany jest do zoenia wniosku o dofinansowanie w dwch wersjach w przeliczeniu na PLN i EUR na odpowiednim formularzu wniosku, ktry stanowi zacznik XXI do rozporzdzenia Komisji (WE) 1828/2006, w przypadku maych projektw wniosek skadany jest tylko w PLN.3. Kurs wymiany EUR/PLN:dla duych projektw - rednia miesicznych obrachunkowych kursw stosowanych przez Komisj Europejsk z ostatnich szeciu miesicy poprzedzajcych miesic zoenia wniosku o dofinansowanie, link do strony:http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=endla maych projektw kurs z przedostatniego dnia roboczego miesica poprzedzajcego miesic zoenia wniosku do PARP;http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

 • Zagadnienia oglne4. Ilo egz. wniosku: - duy projekt wersja papierowa: 1 egz. w przeliczeniu na PLN i 1 egz. w przeliczeniu na EUR oraz 1 egz. zacznikw; wersja elektroniczna utrwalona na elektronicznym noniku informacji (2 pyty CD/DVD jedna z wersj wniosku w EUR i PLN wraz z za., druga z wersj wniosku w EUR wraz z za.). - may projekt - wersja papierowa: 1 egz. w przeliczeniu na PLN; wersja elektroniczna utrwalona na elektronicznym noniku informacji (1 pyta CD/DVD z wersj wniosku w PLN wraz z za.).5. Wersja papierowa wniosku o potwierdzenie wkadu finansowego na ostatniej stronie przewidzianej na podpis Instytucji Zarzdzajcej PORPW, powinna zosta opatrzona podpisem i piecztk uprawnionej do tego rodzaju czynnoci, osoby w instytucji Beneficjenta oraz Instytucji Zarzdzajcej PORPW (w przypadku duych projektw). Dopuszcza si moliwo parafowania danego zakresu stron, pod warunkiem trwaego zczenia wszystkich stron egzemplarza wniosku.

 • Zagadnienia oglne6.Wersja elektroniczna (CD/DVD) w przypadku duego projektu musi spenia nastpujce wymogi:wniosek powinien by przygotowany w edytorze tekstu (np. Word);modele finansowe w zakresie przeprowadzonej analizy kosztw i korzyci przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym (zastosowane formuy musz by aktywne) uwaga: dotyczy wycznie duego wniosku;kopie decyzji administracyjnych w zakresu oceny wpywu projektu na rodowisko naturalne (wcznie z deklaracj organu w sprawie obszarw sieci Natura 2000) musz stanowi skan dokumentw potwierdzonych za zgodno z oryginaem;format pozostaych dokumentw powinien by wystandaryzowany i powszechnie stosowany;aden z dokumentw nie moe by przygotowany w trybie rejestruj/led zmiany; CD/DVD oraz opakowanie powinny zawiera tytu projektu tosamy z tytuem podanym w punkcie B.1 wniosku;

 • Zagadnienia oglne pliki powinny by uporzdkowane na katalogi (osobno wniosek, osobno zaczniki);nazwy plikw oraz katalogw nie mog zawiera skrtw oraz polskich znakw;wielko pojedynczego pliku nie moe by wiksza ni 60 MB.7.Wersja elektroniczna w przypadku maego projektu oznacza skan wersji papierowej. Do przygotowywania wersji elektronicznej dla maego projektu zastosowanie maj take inne wymienione wyej wymogi dot. duego wniosku (z wyjtkiem modelu finansowego w zakresie przeprowadzonej analizy kosztw i korzyci w arkuszu kalkulacyjnym, ktrego nie zacza si do wniosku maego). 8.Instytucja Poredniczca przeprowadza ocen projektu wedug przyjtego systemu oceny (patrz: Kryteria wyboru projektw w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej na lata 2007 2013).

 • Zagadnienia oglne 9.Po pozytywnym zakoczeniu oceny, Instytucja Poredniczca przekazuje do zatwierdzenia do Instytucji Zarzdzajcej 1 egz. wniosku w wersji papierowej w EUR i 1 egz. wniosku w wersji elektronicznej w EUR (pyta CD/DVD z wersj wniosku w EUR).Uwaga: pkt. 9-12 dotycz duych projektw10.Instytucja Zarzdzajca zatwierdza wniosek i przekazuje go do weryfikacji Komisji Europejskiej.11.Wymiana dokumentw pomidzy Instytucj Zarzdzajc a Komisj Europejsk odbywa si za porednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (SFC 2007). 12.Komisja Europejska zgodnie z art. 41 rozporzdzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. dokonuje oceny duego projektu nie pniej ni w terminie trzech miesicy po zoeniu duego projektu pod warunkiem, i zoenie projektu jest zgodne z art. 40 rozporzdzenia jw.

 • Najczciej popeniane bdy we wnioskachbrak numerw stron na wszystkich zacznikach do wniosku,brak paraf we wniosku i zacznikach,brak potwierdzenia za zgodno z oryginaem kopii dokumentw zaczonych do wniosku przez osob upowanion,brak pieczci Beneficjenta pod owiadczeniem (ostatnia strona wniosku),brak zaoe przyjtych do analizy finansowej i analizy ekonomicznej we waciwym miejscu wniosku o dofinansowanie (zgodnie z instrukcj do wniosku odofinansowanie informacje te powinny by zamieszczone pod tabelami wniosku, wktrych prezentowane s wyniki tych analiz),niespjno danych we wniosku z danymi w Studium Wykonalnoci,niespjno danych w poszczeglnych czciach wniosku,niewaciwy kurs przeliczeniowy EUR/PLN,

 • Najczciej popeniane bdy we wnioskachbdy arytmetyczne (nie zaokrglanie do dwch miejsc po przecinku),bdy arytmetyczne w sumowaniu pozycji kwotowych harmonogramw we wniosku, brak dokumentw rejestrowych,nieaktualne wzory zacznikw 15 i 16 doczone do wniosku o dofinansowanie,brak wypenionych wszystkich pl we wniosku - w tabelach i miejscach, w ktrych wpisuje si "nie dotyczy" trzeba w poszczeglnych komrkach wstawi mylniki, albo w kadej komrce wpisa "nie dotyczy", zaczniki do wniosku nie s ponumerowane, brak map zaczonych do zacznika 16,wersja elektroniczna niespjna z wersj papierow (skan i wydruk),

 • Najczciej popeniane bdy we wnioskachbrak kosztorysw, jeli projekt nie generuje dochodu w tabeli F.2.(obliczenie wielkoci wkadu wsplnotowego) prezentuje si dane w ograniczonym zakresie (zgodnie z instrukcj) - bez wskazywania luki finansowej w wielkoci powyej 100%, wskazane we wniosku dofinansowanie projektu w tabeli K jest wysze ni maksymalny wkad wsplnotowy w tabeli F.2,wskaniki produktu i rezultatu w projekcie nie dobrane w pierwszej kolejnoci z listy KSI-SIMIK,harmonogram rzeczowo-finansowy nie podzielony na kategorie wydatkw lub kategorie wydatkw nie przedstawione w taki sam sposb jak dane w harmonogramie, kwoty niezgodne z planem patnoci dla projektu,w analizie ryzyka brak reakcji na ryzyko, ktra bdzie podjta w przypadku, gdy ryzyko wystpi

 • Najczciej popeniane bdy we wnioskachbrak odniesienia, w jakim horyzoncie czasowym zostanie osignita wskazana warto w tabeli Wskaniki projektu,nie zachowywanie takiej samej zasady do wykazywania danych w tabeli wskaniki projektu tj. narastajco bd te poszczeglne wartoci w kolejnych latach,brak elektronicznej wersji wniosku w formacie pdf,bdy w tabeli B wniosku, pkt. 7 Klasyfikacja projektu (niewaciwe kody w pozycjach: temat priorytetowy, forma dofinansowania, kryterium obszaru, rodzaj dziaalnoci gospodarczej, wymiar lokalizacji NUTS/LAU).

 • Ukad Wniosku duy projektSPIS TRECIA. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWEB. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTUC. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOCID. HARMONOGRAME. ANALIZA KOSZTW I KORZYCIF. OCENA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKOG. ZASADNO WKADU PUBLICZNEGOH. PLAN FINANSOWANIAI. ZGODNO Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPLNOTOWYMJ. POTWIERDZENIE RZETELNOCI DANYCHDODATEK I Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarw Natura 2000

 • Ukad Wniosku may projektSPIS TRECIA. REJESTRACJA WNIOSKUB. INFORMACJE O PROJEKCIEC. BENEFICJENTD. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTUE. WSKANIKI PROJEKTUF. ANALIZA KOSZTW I KORZYCI G. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTUH. PLAN FINANSOWANIA PROJEKTUI. KATEGORIE WYDATKWJ. BUDET PROJEKTUK. RDA FINANSOWANIA PROJEKTUL. OWIADCZENIE BENEFICJENTAM. ZACZNIKI

 • Cz B. Informacje o projekcie

  Numer i nazwa osi priorytetowej , numer i nazwa dziaaniaIII. Wojewdzkie orodki wzrostuIII.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowegoIV. Infrastruktura transportowaIV.1 Infrastruktura drogowaTytu projektuData rozpoczcia realizacjiData zakoczenia realizacji Projektu

 • Cz B. Informacje o projekcie

  Klasyfikacja Projektu podajemy kody klasyfikacji poszczeglnych kategorii interwencji w zalenosci od typu i specyfiki projektu.

 • Klasyfikacja Projektu kody dla III.1 i IV.1

  O PriorytetowaDziaanieTemat priorytetuForma finansowaniaTyp obszaruRodzaj dziaalnoci gospodarczej3125 transport miejski

  01 - pomoc bezzwrotna

  01 - obszar miejski/ 05 obszar wiejski

  11 - transport28 inteligentne systemy transportu52 - promocja czystego miejskiego transportu publicznego4122 - drogi krajowe23 - drogi regionalne/lokalne

 • Cz B. Informacje o projekcieWpyw na rodowisko naturalne i obszary Natura 2000 naley odpowiedzie na wszystkie trzy pytania, zgodnie z wynikami oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko i informacjami zamieszczonymi w zacznikach nr 15 i 16 do wniosku o dofinansowanie (w przypadku duego wniosku za. 16 nazywa si Dodatek I). Uwaga:W przypadku duego projektu wypeniamy pkt. F Ocena oddziaywania na rodowisko.

 • Duy projekt - cz F4 Ocena oddziaywania na obszary Natura 2000Komentarz: W przypadku, gdy projekt:moe mie istotny negatywny wpyw na ww. obszary, w punkcie F.4.1. naley zaznaczy kwadrat TAK i poda odpowiednie informacje/doczy stosow