w:mig nr4 2012

Download w:mig nr4 2012

Post on 30-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Wiazow

TRANSCRIPT

 • WYDANIE ELEKTRONICZNENr 4(15) kwiecie 2012 ISSN 2083-0424

  Kiedy popynie gaz?str.3

  Wystawa fotograficznastr. 8-9

 • 2Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w WizowieAdres i siedziba redakcji: Plac Wolnoci 22, 57-120 WizwTel.: 71 393 11 57; e-mail: wmig@wiazow.pl

  Redaguje: Karolina Pawlak Skad, amanie: Karolina PawlakDruk: Euro-Druk Krzysztof i Joanna Niedziela s.c., ul. Zawadzkiego 22, 57-100 Strzelin, www.euro-drukarnia.com.pl

  w:mig - Informacje z Miasta i Gminy Wizw - bezpatny miesicznik powicony wanym wydarzeniom w gminie Wizw. Informuje o pracy urzdu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

  dakcja nie zwraca materiaw niezamwionych. Zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadsyanych tekstw oraz zmiany ich tytuw.

  infoSMS szczegy na

  www.wiazow.pl

  (Wizw) Wojskowa Komenda Uzupenie we Wrocawiu w porozumieniu z Urzdem Miasta i Gminy Wizw, zor-ganizowaa punkt promocyjno informacyjny, ktry uatwi mieszkacom dostp do szczegowych i aktualnych informacji dotyczcych nowych form suby wojskowej. W punkcie bdzie mona rwnie skada wnioski o wy-danie zawiadcze, bez koniecznoci dojazdu do WKU we Wrocawiu. Stanowisko bdzie czynne w terminach:14 czerwca, 9 sierpnia, 9 padziernika oraz 29 listopada 2012 roku w godz. od 8.30 do 9.30. Punkt bdzie zlokalizowa-ny w ratuszu, w sali obrad Urzdu Miasta i Gminy Wizw.

  Punkt WKU w Wizowie

  W czasie pracy punktu bdzie mona zrealizowa nastpuj-ce czynnoci: zoy wniosek do suby przygotowawczej, do ktrego wy-magane s nastpujce zaczniki:kopia wiadectwa (dyplomu)potwierdzajcego posiadanie wy-ksztacenia;yciorys i odpis skrcony aktu urodzenia;informacja z Krajowego Rejestru Karnego;inne dokumenty potwierdzajce posiadanie kwalifikacje. zoy wniosek do suby w Narodowych Siach Rezerwo-wych, do ktrego naley doczy:kopi ostatniego wiadectwa ukoczenia szkoy;kopi posiadanego Prawa jazdy lub innych dokumentw wiad-czcych o posiadanych kwalifikacjach zoy wniosek o wydanie zawiadczenia dotyczcego:przebiegu suby wojskowej;rodzaju i okresu wykonywania przymusowego zatrudnienia w ko-palni wgla, kamienioomach, zakadach pozyskiwania i wzboga-cenia rud uranu;

  batalionw budowlanych w ramach odbywania zastpczej suby wojskowej;onierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponadkontyngento-wych brygad Suba Polsce;uregulowanego stosunku do suby wojskowej.UWAGA za wydanie zawiadczenia o przebytej subie wojsko-wej dla osb stale przebywajcych za granic naley do wniosku doczy informacj o uiszczeniu opaty skarbowej w wysokoci 46 z wpaconej na konto:Gmina WrocawBZ WBK S.A I O/Wrocaw nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288 zoy wniosek o wydanie duplikatu ksieczki wojskowej, do ktrego niezbdne jest zaczenie:aktualnego zdjcia o wymiarach 3x4 cminformacji o uiszczeniu opaty skarbowej w kwocie 28 z wpaconej na konto:Gmina WrocawBZ WBK S.A I O/Wrocaw nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288

  Dyrektor Zespou Szk Publicznych w Wizowie zaprasza na kon-ferencj popularno naukow pt. Wizw tradycja i wspcze-sno, ktra odbdzie si 18 maja 2012 roku w sali gimnastycz-nej Szkoy Podstawowej. Przed wizowsk publicznoci wystpi znane osobowoci m.in. naukowcy z Instytutu Pamici Narodowej oraz wykadowcy z Uniwersytetu Opolskiego, ktrzy zaprezentuj si w tematyce historycznej terenw naszej gminy i jej mieszka-cw. Szczegowy program spotkania bdzie dostpny na www.wiazow.pl na kilka dni przed konferencj. Uczestnicy spotkania bd mieli rwnie niepowtarzaln okazj, aby porozmawia z wy-kadowcami w czasie przerwy. Wstp wolny! Otwarcie o godzinie 9.00, zakoczenie planowane na godzin 13.40.

  ZAPROSZENIEna konferencj

  O G O S Z E N I EPowiatowy Zesp Doradcw w Strzelinie zaprasza na szkolenie pt. Produkty regionalne i tradycyjne szans rozwoju wsi dol-nolskiej. Szkolenie odbdzie si 31 maja 2012 r. na wietlicy wiejskiej w Jutrzynie (gm. Wizw) o godz. 10.00.

  Stra Miejska - nowy numer telefonuPrzypominamy, e Stra Miejska w Wizowie ma swoja siedzi-b przy ul. Pocztowej 4. Zmieni si rwnie numer telefonu - 71 75 016 55. Numery komrkowe pozostay bez zmian (podajemy na ostatniej stronie).

  Nr 4(15) kwiecie 2012

 • 3W dniu 8 lutego 2011 r. Burmistrzowie i Wjtowie gmin: Strzelin, Wizw, Doma-niw, Oawa i m. Oawa oraz przedstawiciele Dolnolskiej Spki Gazownictwa i Gazow-ni Wrocawskiej na spotkaniu w siedzibie DSG we Wroca-wiu podpisali List intencyjny w celu podjcia dziaa zmie-rzajcych do realizacji zada-nia pn.: Rozwj gazyfikacji w wybranych miejscowociach gminy Strzelin i Wizw w po-wiecie strzeliskim.

  Efektem podpisanego Li-stu intencyjnego ma by roz-wizanie problemw wi-cych si z brakiem warunkw technicznych do waciwego

  zasilania w gaz ziemny Strze-lina i Wizowa, oraz zaspoko-jenie rosncego zaintereso-wania przyczeniem do sieci gazowej podmiotw gospodar-czych, instytucji i osb fizycz-nych w rejonach reprezento-wanych przez sygnatariuszy listu intencyjnego.

  Dziaajcy na terenie wo-jewdztwa dolnolskiego operator sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego Dolnolska Spka Gazownictwa zaplano-wa budow gazocigu wyso-kiego cinienia relacji Oawa Chociwel oraz sieci gazowej redniego cinienia w Gminie Wizw. Wymieniony powyej gazocig wysokiego cinienia stanowi bdzie nowe rdo zasilania Strzelina, zapewnia-jce jednoczenie perspekty-w rozbudowy gazowej sieci dystrybucyjnej w Gminie Wi-zw.

  Jest to zadanie prorozwo-jowe, przyczyniajce si do znacznego wzrostu tempa roz-

  woju gospodarczego terenw zgazyfikowanych.Wymiern korzyci jest przyrost miejsc pracy w wyniku pozyskania In-westorw, dla ktrych dostp do paliw gazowych jest jed-nym z kluczowych warunkw funkcjonowania, a ktrzy do tej pory pocztkowo zainte-

  resowani inwestowaniem na terenie naszej Gminy rezy-gnowali z powodu braku mo-liwoci dostaw gazu. Poza tym bezporednia dostawa gazu do naszych mieszka to wy-goda, komfort prowadzenia gospodarstwa domowego oraz znaczne zmniejszenie emisji tak szkodliwych zwizkw po-chodnych ze spalania wgla.

  Finansowanie przedsi-wzicia odbywa si bdzie z udziaem rodkw unijnych w ramach Programu Operacyj-nego - Infrastruktura i rodowi-sko, a udzia poszczeglnych, wymienionych na wstpie gmin ograniczy si do udzie-lenia pomocy w pozyskiwa-

  niu potencjalnych odbiorcw gazu, przeprowadzaniu akcji marketingowych, organizowa-niu spotka z mieszkacami, bezzwocznym udzielaniu nie-zbdnych uzgodnie i wydawa-niu decyzji administracyjnych oraz udziale w negocjacjach z wacicielami dziaek na trasie

  Kiedy popynie gaz?(Gmina Wizw) Realizacja poszczeglnych zada zmierzajcych do gazyfikacji Gminy Wizw postpuje jak do-td zgodnie z harmonogramem. Do podjcia kolejnych krokw w celu sfinalizowania tego wanego dla mieszka-cw przedsiwzicia niezbdna jest teraz zgoda wacicieli dziaek na przebieg rurocigu przez ich tereny.

  planowanych rurocigw.Inwestycja obejmuje za-

  projektowanie i budow gazo-cigu wysokiego cinienia na trasie od stacji pomiarowej w Oawie (ul. Opolska) poprzez stacj redukcyjn w Kurowie do stacji redukcyjnej w Choci-welu. Ponadto w ramach tego samego zamierzenia wybudo-wane zostan gazocigi red-niego cinienia, m.in. od stacji redukcyjnej w Kurowie przez Witowice do Wizowa.

  Pocztkowo inwestycja realizowana bya zgodnie z przyjtym harmonogramem, niestety pojawiy si trudnoci zwizane z uzyskaniem zgd niektrych wacicieli dziaek

  na przebieg rurocigu przez ich tereny. Jeeli problem ten nie zosta-nie szybko rozwizany, zakadane terminy re-alizacji poszczeglnych etapw inwestycji zosta-n przesunite. Inwestor w najbliszym czasie przystpi do negocjacji z posiadaczami nierucho-moci, przy czym uczest-niczy w nich bdzie tak-e przedstawiciel Gminy. W przypadku nie dojcia do zawarcia porozumie-nia, jedynym moliwym wyjciem bdzie skorzy-stanie przez Inwestora ze szczeglnych uregu-lowa prawnych, co b-dzie jednak ostatecznym rozwizaniem w celu umoliwienia kontynuacji przedsiwzicia i to roz-wizaniem nie zawsze

  korzystnym dla sprzeciwiaj-cych si posiadaczy dziaek. Zarwno inwestor jak i wszy-scy zainteresowani budow gazocigu maj nadziej, e dojdzie do kompromisu bez sigania po drastyczne rod-ki.

  Bogdan SokoowskiUMiG Wizw

  H a r m o n o g r a m d z i a a

  Data Opis zadania

  I kw. 2011 r. Przygotowanie procedury przetargowej i wybr wykonawcy doku-mentacji projektowej

  IV kw. 2011 r. Opracowanie czci dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow

  III kw. 2012 r. do IV kw. 2014 r.

  Podjcie dziaa marketingowych, zebranie wnioskw od potencjal-nych klientw na trasie projektowanych gazocigw, a take wyda-wanie technicznych warunkw przyczenia do sieci gazowej

  IV kw. 2013 r. Opracowanie caoci dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow

  I kw. 2014 r. Przygotowanie procedury przetargowej i wybr wykonawcy robt bu-dowlano - montaowych

  II kw. 2014 r.Budowa gazocigu wysokiego cinienia oraz sieci gazowej rednie-go cinienia wraz z przyczami w miejscowociach Kurw, Witowice i Wizw

  II kw. 2015 r.Zawieranie umw kompleksowych w zakresie sprzeday i dostar-czania gazu oraz rozpoczcie dostarczania paliwa gazowego do odbiorcw

  Nr 4(15) kwiecie 2012

 • 4Sprawdzian szstoklasisty testuje umiejtnoci w zakre-sie piciu obszarw: czytania, pisania, rozumowania, korzy-stania z informacji oraz wyko-rzystywania wiedzy w praktyce. Jest powszechny i obowiz-kowy, poza tym jest jednym z warunkw ukoczenia szkoy podstawowej. Sprawdzianu nie mona nie zda. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i

  nie powinien by podstaw do prowadzenia jakiejkolwiek se-lekcji. Kady ucze, ktry uko-czy szko podstawow, nieza-lenie od wynikw sprawdzianu musi by przyjty do gimnazjum w swoim rejonie, jeli nie uko-czy 16. roku ycia. Jeli jednak, chciaby uczszcza do innego Gimnazjum, dyrekcja moe wzi pod uwag wyniki.

  W Zespole Szk Publicz-

  Sprawdzian szstoklasisty Szstoklasici z caej Polski pisali 2 kwietnia swj pierwszy pow