web view kurumlar verg¤°s¤° beyanname d£“zenleme...

Download Web view KURUMLAR VERG¤°S¤° BEYANNAME D£“ZENLEME REHBER¤° A. Murat YILDIZ Yeminli Mali M£¼¥avir MART

If you can't read please download the document

Post on 17-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

TURMOB & TESMER

KURUMLAR VERGİSİ

BEYANNAME

DÜZENLEME REHBERİ

A. Murat YILDIZ

Yeminli Mali Müşavir

MART 2012

ÖNSÖZ

Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin gelişmesi ve aynı zamanda sosyal adaletin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Adaletli bir vergi sistemi daha çok vergi gelirinin toplandığı bir sistem olmaktan ziyade ekonomideki yatırım ve istihdamı arttırıcı, kaynak kullanımını olumlu yönde etkileyen, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir sistem olmalıdır. Elli yılı aşkın bir süredir ülkemizde yürürlükte bulunan ve kazanç vergileri içerisinde önemli bir yere sahip olan kurumlar vergisi de makro ekonomik amaçlara ulaşmada ve sosyal adaletin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Aralık 2011 ayı sonu itibariyle 663.967 kurumlar vergisi mükellefinin bulunduğu ülkemizde kurumlar vergisinin genel bütçe vergi gelirleri içinde yaklaşık % 10,3 oranında paya sahip olması da bunun en somut göstergesidir.

Ülkemizde üst üste yaşadığımız ekonomik krizler sonucunda, krizlerin aşılmasında bütçe hedeflerine ulaşmak daha da büyük önem kazanmış, bu nedenle uygulanan maliye politikalarının başarıya ulaşması için vergilerin tam ve zamanında toplanabilmesi ile kayıt dışı ekonominin kayda alınabilmesi öncelikli hedef halini almıştır. Söz konusu bu hususlar ancak mükelleflerde iyi bir vergi bilincinin oluşturulması ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklerden mükelleflerin zamanında haberdar edilmesi ve eğitimi ile mümkün olacaktır.

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı’nca vergi sistemindeki yapısal dönüşüm kapsamında 2005 yılı başından itibaren başta Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu’nun yazım çalışması başlatılmış olup, bu çerçevede yeniden kaleme alınan Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 sayılı Kanun olarak 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2011 yılında kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen kurumlar vergisine tabi kazançların hesaplanması ve beyanına ilişkin özellik gösteren hususları açıkladığımız bu rehberde, temel konuların yanı sıra uygulamada tereddüde düşülen ya da yeterince bilinmeyen konulara da ağırlık vererek ve bu konuları mümkün olduğunca basit bir dille örnekler vasıtasıyla açıklamayı amaçladım.

Bu çerçevede hazırladığım kurumlar vergisi beyanname düzenleme rehberinin siz değerli meslek mensuplarının yoğun iş temposundan fazlasıyla yorulduğu beyan döneminde, tereddüde düştüğü hususların çözümüne kolayca ulaşabileceği temel bir başvuru kaynağı olması temennisi ile kitaplarıma gösterdikleri ilgi ile beni araştırmaya ve yazmaya motive eden tüm meslek mensuplarına şükranlarımı sunarım.

Ankara, 18.03.2012

A. Murat YILDIZ

Yeminli Mali Müşavir

2ÖNSÖZ

birinci BÖLÜM 11

KURUMLAR VERGİSİ'NİN KONUSU VE MÜKELLEFİYET 11

I- KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU 11

II- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 11

A- SERMAYE ŞİRKETLERİ 12

1- Anonim Şirketler 12

2- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 12

3- Limited Şirketler 12

4- Yatırım Fonları 13

a- Yatırım Fonu 13

b- Emeklilik Yatırım Fonları 13

c- Konut Finansmanı Fonları 13

d- Varlık Finansmanı Fonları 13

B- KOOPERATİFLER 14

C- İKTİSADİ KAMU MÜESSESELERİ 14

1- İktisadi Devlet Teşekkülleri 14

2- Kamu İktisadi Kuruluşları 15

3- Kamu Müesseseleri (Kuruluşları) 15

4- Bağlı Ortaklıklar 15

5- Kamu İştirakleri 15

6- İşletme 15

D- DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER 16

E- İŞ ORTAKLIKLARI 17

III- MÜKELLEFİYET TÜRLERİ 18

A- TAM MÜKELLEFİYET 18

1- Kanuni Merkez 19

2- İş Merkezi 19

B- DAR MÜKELLEFİYET 19

İKİNCİ BÖLÜM 20

MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR 20

I- MUAFLIKLAR 20

A- KAMU İDARE VE KURULUŞLARI TARAFINDAN BİLİM VE GÜZEL SANATLARI ÖĞRETMEK AMACIYLA İŞLETİLEN KURULUŞLAR 20

B- İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMAÇLI MUAFİYETLER 20

C- SOSYAL AMAÇLI MUAFİYETLER 21

Ç- SERGİ, FUAR VE PANAYIR MUAFİYETİ 21

D- KREŞ, KONUKEVLERİ VE ASKERİ KIŞLALARDAKİ KANTİNLERE İLİŞKİN MUAFİYETLER 21

E- KANUNLA KURULAN EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 21

F- YAPTIKLARI İŞ VEYA HİZMET KARŞILIĞINDA RESİM VE HARÇ ALAN KAMU KURULUŞLARI 21

G- ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI, ÖZELLEŞTİRME FONU, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI VE 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNDE TANIMLANAN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR 22

H- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ASKERİ FABRİKA VE ATÖLYELER 22

I- İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE KÖYLER TARAFINDAN İŞLETİLEN İKTİSADİ İŞLETMELER 22

İ- KÖYLER VEYA KÖY BİRLİKLERİ TARAFINDAN İŞLETİLEN İKTİSADİ İŞLETMELER 22

J- SPOR KULÜPLERİNİN İDMAN VE SPOR FAALİYETLERİNDE BULUNAN İKTİSADİ İŞLETMELERİ İLE SADECE İDMAN VE SPOR FAALİYETİNDE BULUNAN ANONİM ŞİRKETLER 23

K- KOOPERATİFLER 23

L- KREDİ TEMİNATI VEREN KURULUŞLAR 24

M- BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR 24

N- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE AİT İKTİSADİ İŞLETMELER 24

II- İSTİSNALAR 25

A- K.V.K.’DA DÜZENLENEN İSTİSNALAR 25

1- İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K. Md. 5/1-a) 25

2- Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K. Md. 5/1-b) 26

3- Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K.Md. 5/1-c) 28

4- Emisyon Primi İstisnası (K.V.K.Md. 5/1-ç) 30

5- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna (K.V.K.Md. 5/1-d) 31

6- Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K.Md. 5/1-e) 32

a- İstisna Uygulamasına Konu Olabilecek İktisadi Kıymetler 33

b- İstisna Uygulamasının Şartları 35

c- İstisna Uygulamasına İlişkin Özellikli Durumlar 39

7- Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olanlara Tanınan İstisna (K.V.K.Md. 5/1-f): 43

a- Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olanlara Tanınan İstisna 44

b- Bankalara Tanınan İstisna 45

8- Yurtdışı Şube Kazançlarına İlişkin İstisna (K.V.K.Md. 5/1-g): 45

9- Yurtdışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna (K.V.K.Md. 5/1-h): 46

10- Eğitim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Kazançlarına İlişkin İstisna (K.V.K. Md. 5/1-ı): 48

a- İstisnanın Kapsamı 49

b- İstisnadan Yararlanılmasının Şartları 50

c- İstisnanın Süresi 50

11- Risturn İstisnası (K.V.K. Md. 5/1-i) 51

a- İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 51

b- Ortaklar Tarafından Elde Edilen Risturnların Vergilendirilmesi 52

c- Risturn İstisnasına İlişkin Uygulama Örneği; 53

B- DİĞER KANUNLARDA YER ALAN İSTİSNALAR 54

1- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 54

2- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yer Alan İstisna 55

a- Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 56

b- Yönetici Şirketlerine İlişkin İstisna 56

c- İstisnanın Uygulaması 57

d- İstisna Kapsamındaki Kazançların Dağıtılması 57

3- Serbest Bölgeler Kanunu’nda Yer Alan İstisna 58

a- Yasal Düzenleme 58

b- Faaliyet Ruhsatında Yer Alan Süre İle Sınırlı İstisna Uygulaması 58

c- İmalat Faaliyetlerinden Elde Edilecek Kazançlarda İstisna Uygulaması 60

d- 5810 Sayılı Kanun Çerçevesinde Ücretlerde Stopaj İstisnası Uygulaması 61

4- Yatırım İndirimi İstisnası 64

üçüncü bölüm 67

GİDERLER ve indirimler 67

I- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 67

A- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER 67

1- Kazancı Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel Giderler 67

a- Belgeli Giderler 67

b- Götürü Gider Uygulaması 68

2- Çalışanların Yiyecek, Giyecek, Sigorta Prim vb. Giderleri 70

3- İşle İlgili Zarar-Ziyan ve Tazminatlar 71

4- Seyahat ve İkamet Giderleri 72

5- Taşıt Giderleri 72

6- Ayni Vergi, Resim ve Harçlar 72

7- Amortismanlar 73

8- İşveren Sendikalarına Ödenen Aidatlar 74

9- Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları 74

10- Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Temizlik, Giyecek, Yakacak ve Gıda Maddeleri 75

B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER 76

1- Menkul Kıymet İhraç Giderleri 76

2- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 76

3- Genel Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler İle Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye Giderleri 77

4- Sermayesi Paylara Bölünmüş (Eshamlı) Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Kâr Payı 78

5- Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Payları 78

Recommended

View more >