web programiranje php 2 - ci je mvc framework za php programski jezik codeigniter je mvc framework...

Download WEB PROGRAMIRANJE PHP 2 - CI je MVC framework za PHP programski jezik CodeIgniter je MVC framework otvorenog

Post on 04-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WEB PROGRAMIRANJE PHP 2PHP 2

  MVC arhitektura i CodeIgniter

  2014/2015. dr Nenad Kojić

 • � CI je MVC framework za PHP programski jezik

  � CodeIgniter je MVC framework otvorenog koda koji se koristi za

  izradu web aplikacija

  � Razvijen je u cilju da se omogući brži razvoj projekata u odnosu

  na programiranje od nule u čistom PHP-u.

  � Ovo se postiže na taj način što se pruža bogat set klasa za � Ovo se postiže na taj način što se pruža bogat set klasa za

  najveći broj zadataka koji se uobičajeno postavljaju u razvoju

  savremenih dinamičkih sajtova.

  � Cilj je da se programerima omogući da se što više fokusiraju na

  kreativnost, na taj način da je potrebno što manje koda koji

  treba da nešto uradi.

  � Takođe je popularan zato što je to jedan od najbržih PHP

  frameworka, a to je posledica toga što sam framework koristi

  jako malo resursa.

 • � Preuzeti poslednju veriziju sa sajta

  http://ellislab.com/codeigniter

 • � Raspakovati datoteku, i smestiti je u web server (npr. Pod

  imenom CodeI)

  � Nakon startovanja web servera, i ukucavanja URL adrese

  127.0.0.1/CodeI, dobija se izgled kao na slici

  To je to!!!

 • � M – Model (predstavlja biznis logiku, i zadužen za rad sa

  podacima iz baze podataka i njihovu obradu )

  � V – View (predstavlja podatke koji se prikazuju korisniku. To

  može biti cela web strana, deo strane, RSS, ...)

  � C – Controller (predstavlja vezu između Model-a i View-a. � C – Controller (predstavlja vezu između Model-a i View-a.

  Prepopoznaje http requeste, analizira URL adresu i komunicira sa

  korisnikom)

 • � Ukucavanjem URL adrese od strane autora, dolazi se do faze

  Routinga, koja treba da obezbedi analizu delova URL adrese

  � Pre dolaska do Controllera, omogućeno je filtriranje podataka

  zbog povećanja sigurnosti

  � Nakon obrade od strane kontrolera, i dobijanja svih podataka od � Nakon obrade od strane kontrolera, i dobijanja svih podataka od

  Model-a i drugih celina, kontroler vraća tražene podatke nazad,

  preko View-a, i ako je caching aktivan, deo tih podataka se

  snima, da bi se sa ponovnim zahtevom to brže obradilo

 • � Kod standarnog PHP koda

  index.php

  Podfolder, sa dodatnim

  fajlovima

  http://127.0.0.1/index.php

  Root kontakt.php

  proizvodi.php

  fajlovima

  http://127.0.0.1/proizvodi.php

 • � Kod Codeigniter-a

  index.php

  Korisnik

  Root

  http://127.0.0.1/index.php/kontakt

  Application

  Controllers Model View

  kontakt.php

 • � http://127.0.0.1/index.php/controller/method

  Ime kontrolera Ime metoda unutar

  kontrolera

  � http://127.0.0.1/index.php/controller/method/a/b

  Parametri prozvanog

  metoda

 • � U root direktorijumu CodeIgnitera nalaze se folderi:

  application, system i user_guide.

  � Folder Application je predviđen da sadrži datoteke koje

  korisnik treba da pravi ili ih prilagodi svojim potrebama. korisnik treba da pravi ili ih prilagodi svojim potrebama.

  � Folder system sadrži samu srž frameworka sa glavnim

  klasama potrebnim za njegov rad.

  � Folder user_guide sadrži uputstva za rad.

 • � U folderu application nalazi se folder config, koji je za

  početak rada vrlo bitan.

  � U config folderu podešavanja su podeljena po grupama tako

  da je svaka grupa smeštena u poseban php fajl.

  � U ovim fajlovima podešavanja se nalaze u asocijativnim� U ovim fajlovima podešavanja se nalaze u asocijativnim

  nizovima, čije se vrednosti posle pozivaju prilikom svakog

  poziva frameworku.

 • autoload.php � Ovde se navode komponente koje želimo da se automatski pokreću zajedno sa sistemom. To

  mogu biti: paketi, biblioteke, helperi, modeli, konfiguracioni fajlovi. Postoje određene klase za korišćenje koje se pokreću automatski pa se ne navode ovde.

  config.php � Ovde se konfigurišu osnovne opcije CI-a. Definisanje polaznog urla, index strane, charseta,

  dozvoljenih url karaktera, prefiks za ekstendovane core klase, kod za enkripciju, parametri sesija, cookie-a, globalno XSS filtriranje. Jedna od interesantnih funkcija koja ovde može da se sesija, cookie-a, globalno XSS filtriranje. Jedna od interesantnih funkcija koja ovde može da se podesi je rad sa sesijama koje se čuvaju u bazi podataka, čime se postiže bolja sigurnost i preglednost istih.

  database.php � Postavljaju se podešavanja za povezivanje na bazu podataka sa kojom ce framework raditi.

  Podržane su MySQL (4.1+), MySQLi, MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, i ODBC baze podataka. doctype.php � Definišu se html doctype koji će se koristiti. routes.php � Podešava se interno rutiranje zahteva koji stižu CodeIgniteru. Ukratko korisnik može da poziva

  određenu stranu, da dobija odgovor od neke druge, a da toga nije svestan. Takođe ovde se navodi podrazumevani kontroler i strana koja će se koristiti za 404 grešku.

  smileys.php � Podešavaju se parametri sličica koje će ugrađeni smily helper ispisivati.

 • � index.php/ nesto je strana kroz koju se framework inicijalizuje što znači da svaki poziv ka sajtu mora

  početi sa ovom stranom.

  � Ipak je moguće skloniti ovaj sement iz URL-a i na taj način omogućiti kompaktnije linkove koji se uz to

  i bolje rangiraju na pretraživačima.

  � Prvo u root pored index.php moramo staviti .htaccess fajl sa sledećim sadržajem:

  RewriteEngine On

  RewriteBase /proconscale/RewriteBase /proconscale/

  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^system.*

  RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^application.*

  RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

  RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]

  ErrorDocument 404 /index.php

  � Na kraju u application/config/config.php za $config['index_page'] trebamo staviti vrednost prazan

  string.

 • � Svaki od foledera za realizaciju MVC arhitekture, može imati

  jedan ili više php fajlova

  � Glavna koordinacije je kroz kontroler

  � Svi kontroleri koji se pišu dolaze od CI_Controller� Svi kontroleri koji se pišu dolaze od CI_Controller

  � Unutar kontrolera može biti više nezavisnih funkcija

  � Svaka od njih može ali ne mora imati argumente

  � Jako je bitno kako se poziva strana ili funkcionalnost u CI

  � Na sličan način dobijaju se i modeli iz CI_Model

 • Napomena: U kontroleru su potrazumevano učitane neke klase kao što su:

  � input – služi za dohvatanje post, get ili cookie podataka. � output – omogućuje controlleru da šalje ispis bez korišćenja view-a � load – koristi se za učitavanje klasa, modela, biblioteka itd.

 • Kontroler prva.php

  Sadržaj index.php

  stranice je za sada

  nebitan

 • Bez drugog

  argumenta

 • prva.php

 • P

  r

  e S

  a

  d

  a

 • prva.php

 • Welcome to first page

  Welcome to CodeIgniter!

  Text ...

 • zaglavlje.php

  Ovo je zaglavlje

 • public function proba($a) {

  $this->load->view("zaglavlje");

  echo ("Promenljiva a je $a
  ");

  $x = array('cc' => $a);

  $this->load->view("proba", $x);}

  }

  ?>

  Ovo je parametar $cc

 • Welcome to first pageWelcome to first page

  Welcome to CodeIgniter!

  Ovo je parametar $cc

 • WEB PROGRAMIRANJE PHP 2PHP 2

  MVC arhitektura i CodeIgniter

  2014/2015. dr Nenad Kojić