v,$pitalu1urgc:n( agalatj ... la sectia clinica obstetrica ginecologie i: ... dupa caz, de vechime...

Download v,$pitalu1urgc:n( agalatj ... La Sectia clinica Obstetrica ginecologie I: ... dupa caz, de vechime sau

Post on 29-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • .. - -... ::;.1-'.11ALUL CL1N1C J UDJ=q·.bAN D.b U.t

 • La Sectia clinica Obstetrica ginecologie I: - 1 post asistent medico-social debutant 1 asistent medico-social 1 asistent medico-social principal, cu studii superioare de lunga durata/superioare de scurta durata/postliceale La Sectia clinica Obstetrica ginecologie II: - 1 moasa debutanta 1 moasa 1 moasa principala, cu studii superioare de lunga durata - 1 post registrator medical debutant 1 registrator medical 1 registrator medical principal cu studii medii La Sectia clinica Oncologie medicala:

  -J*lst-psiholog-stagiar-

 • -. -_ .._ -,.. .... Conditiile specifice pe care trebuie sa Ie indeplineasca persoana care participa la concursul

  pentru ocuparea unui post vacant se stabilesc, pe baza fisei postului, la propunerea structurilor in al carer stat de func\ii se afla functia vacanta si sunt urmatoarele:

  Expert in fizica medicala diploma de Iicenta in fizica sau echivalent grad universitar sau echivalent superior ( masterat sau doctorat) curs de radioprotectie postuniversitar permis de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN minim 3 ani vechime ca fiz-:::i;::ci:::a:_:n_:_m:_::e:::d:.:ica=I _

  Fizician medical diploma de Iicenta in fizica sau echivalent permis de exercilare nivel 2 eliberal de CNCAN minim 2 ani vechime ca fizician medical debutant

  Fizician medical debutant diploma de licenta in fizica sau echivalent, fara vechime

  Kinetoterapeut principal diploma de licenta in specialitate examen pentru obtinerea gradului de principal minim 5 ani vechime in specialitate in sectorul sanilar

  Psiholog stagiar-clinician diploma de licenta in speclalitate, fara vechime

  asistent medical, moasa principal cu studii superioare de lunga durata (S) diploma de Iicenta in specialitate examen pentru obtinerea gradului de principal minim 5 ani vechime ca asistent medical, moasa

  asistent medical, moasa cu studii superioare de lunga durata (S) diploma de licenta in specialitate minim 6 luni vechime ca asistent medical, moasa

  asistent medical, moasa debutant cu studii superioare de lunga durata (S) diploma de licenta in specialitate, fara vechime

  asistent medical principal cu studii superioare de scurta durata (SSO) diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate examen pentru obtinerea gradului de principal minim 5 ani vechime ca asistent medical

  asistent medical cu studii superioare de scurta durata (SSO) diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate minim 6 luni vechime ca asistent medical

  asistent medical debutant cu studii superioare de scurta durata (SSO) diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate, fara vechime

  asistent medical principal cu studii postliceale (PL) diploma de scoala sanitara poslliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea stud iiior absolventltor liceelor sanitare, prornotiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; examen pentru obtinerea gradului de principal; 5 ani vechime ca asistent medical.

  asistent medical cu studii postliceale (PL) diploma de ~coala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 6 luni vechime in specialitate.

  asistent medical debutant cu studii postliceale (PL) diploma de scoala sanitara postticeala sau echlvalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997, fara vechime

  registrator medical principal diploma de studii medii in specialitate sau diploma de studii medii (cu diploma de bacalaureat) examen pentru obtinerea gradului de principal 4 ani vechime in specialitate aptitudini IT peste medie

  registrator medical diploma de studii medii in specialitate sau diploma de studii medii (cu diploma de bacalaureat) 6 luni vechime in activit ate aptitudini IT peste medie

  3

 • reglsuaror memcai oeoutant diploma de studii medii in specialitate sau diploma de studii medii (cu diploma de bacalaureat) aptitudini IT peste medie

  Conditii specifice suplimentare pentru registratorul medical din cadrul Serviciului Clinic de Medicina Legala

  permis de conducere categoria B (reprezinta avantaj)

  Dosarele de inscriere la concurs vor contine urmatoarele documente:

  a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "SI. -----_:..._-t1:p-crsto1-Andrei~Galati\-cerere;Ip_c·are-va-li_pusala-disp-crzitia-c:amjidatilo-rin,TromentOlllerilicarii--

  dosarului la serviciul Managementul Resurselor Umane); b) copia actului de identitate, copia certilicatului de nastere si copia certilicatului de casatorie sau

  once alt document care atesta identitatea si numele, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor §i ale altor acte care atesta electuarea unor

  speclalizari, precum §i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specilice ale postului solicitate de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ·SI. Apostol Andrei" Galati;

  d) copia Certificatului de membru si copia Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei valabil pentru anul 2018, eliberate de O.A.M.G.M.A.M.G. - pentru asistenti medicali, moase, etc, copia Autorizatiei de Iibera practica eliberata de Colegiul Fizioterapeu!ilor din Romania sau D.S.P. valabila in anul 2018 - pentru kinetoterapeuti si copie Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania valabil in anul2018 - pentru psihologii clinicieni;

  e) carnetul de rnunca si/sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea In munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

  f) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-I faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la Inscriere 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desla9urarii primei probe a concursului;

  g) aviz psihologic privind evaluarea psihologica la unul din cabinetele avizate in specialitatea psihologia muncii, lista cabinetelor se afla la serviciul Managementul Resurselor Umane si este publicata pe site-ul spitalului htlp:llwww.spitalulurgentagalati.ro/relatii-cu- publiculiconcursurLhtml;

  h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularf concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in c1ar,nurnarul, data, numele emitentului 9i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanata\ii;

  i) curriculum vitae; j) Taxa concurs: 40 lei platita la casieria unitatii pe baza dispozitiei de incasare de la serviciul

  Contabililate. Taxa se va plati numai dupa verificarea dosarului la serviciul Managementul Resurselor Umane.

  Actele prevazute la lit. b), c), d) si e) vor fi prezentate §i in original in vederea verlficarii conformitatii copiilor cu acestea.

  Actele vor Ii prezentate in dosar din plastic cu sina. in ordinea enumerata mai sus.

  Dosarele de concurs se vor verifica la Serviciul Managementul Resurselor Umane si se vor depune la Secretariatul unitatii, in perioada 15.05.2018 29.05.2018, de luni pana vineri, in intervalul orar 1000 _1400.

  Probele de concurs sunt urmatoarele: o proba scrisa si interviu pentru toate posturile,

  Calendarul de desfasurare al concursului este urmatorul:

  • data limita de depunere a dosarelor - 29.05.2018, ora 14.00; • data limita pentru selectia dosarelor - 07,06.2018; • data limila pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor - 08,06.2018; • data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor - 11.06.2018; • data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor -

  12,06.2018; • data desfasurarii probei scrise - 15.06.2018, ora 9;

  4

 • • data afisarii rezultatelor la proba scrisa - 18.06.2018; • data limita pentru depunerea contestatiilor la proba scrisa -19.06.2018; • data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor - 20.06.2018; • data desfasurarii probei de interviu - 21.06.2018, incepand cu ora 9; • data afisarii rezultatelor la proba de interviu - 22.06.2018; • data limita pentru depunerea contestatiilor la proba de interviu - 25.06.2018; • data limita pentru solutionarea contestatiilor la proba de interviu si afisarea rezultatelor -

  26.06.2018; • data limita pentru afisarea rezultatelor finale - 27.06.2018.

  Bibliografiile de concurs sunt urmatoarele:

  Kinetoterapeut principal 1. Albu C., Vlad T.L., Albu A. - Kinetoterapia pasiva, Ed. Polirom, 2004; 2. Cristea E. - Terapia prin miscare la varsta a treia, Ed. Medicala, 1990; 3. Kiss I. - Recuperarea neuromotorie prin mijloace fizical- kinetice, Ed. Medicala, 1985, Vol. I.,

  II. si III.; 4. Kiss I. - Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Ed.

  Medicala, 2004; 5. Moraru G., Pancotan V. - Recuperarea kinetica in reumatologie, Ed. Imprimeriei de Vest,

  1999; 6. Papilian V. - Anatomia omului. Aparatul locomotor, Ed. All, 2003; 7. Sbenghe T. - Kinetologie profilasctica, terapeutica si de recuperare, Ed. Medicala, 1987; 8. Sbenghe T. - Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed.

  Medicala,

Recommended

View more >