vila tugendhat amosdesign cz

Download VILA TUGENDHAT AMOSDESIGN CZ

Post on 24-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VILA TUGENDHAT AMOSDESIGN CZ

TRANSCRIPT

 • VILA TUGENDHATLUDWIG MIES VAN DER ROHE

  postaveno 1930 rekonstrukce 2012

 • Vila TUGENDHAT od architekta Mies van der Rohe je jednm ze zsadnch objekt urench k bydlen z prvn poloviny dvactho stolet. Vila byla vyhlena v roce 1994 zapsan v seznamu svtovho kulturnho ddictv Unesco a ped nkolika lety se podailo zajistit financovn rekonstrukce a majitel objektu ,msto Brno zahjil ped dvma lety opravu celho objektu vetn interir a zahrady, kter ve vsledku stla cca 8,8 mil USD.Jde o Miesovu nejdleitj evropskou pvodn stavbu, kter se na rozd l od jeho Barcelonskho pavilonu dochovala do dnench dn.

  Soust dkladn rekonstrukce byla totln obnova pvodnho interieru a restaurovn dochovanch kus nbytku.V rmci dodvky byly zhotoveny tak repliky pvodnho kovovho nbytku v proveden znmm z roku 1930. Bylo nutn zhotovit mnostv replik zmk a pant a d l pro kompletaci skn, stol nebo sknk. Jako materil byly pouvny pouze pvodn materily jako laovky, pekliky nebo speciln dhy. Nikde nebyl pi realizaci aplikovn soudob deskov materil dnes uvan pro vrobu nbytku a shodn tak byly pouity pvodn dobov technologie spojovn materil nebo rouby i vruty. Pi realizaci se pouily tak materily jako zinkov plech, masivn ocel, chrom, prun trubkov ocel,mosaz, run vydlan ke, pergamen, opaxit, ern sklo, kilov sklo, gumov a koen popruhy, zelen mramor, mnostv textilnch potah a pochopiteln mnostv devnch materil a evropskch a tropickch dh.Jako finln prava na dhy jako je javor, palisandr, hruka, buk, dub, zebrano i makasar byl pouit syntetick olej s alkydovmi pryskyicemi co byl dle przkumu zjitn dobov ntrov materil. Tento byl speciln vyroben jen pro poteby rekonstrukce dle dobovch receptur.Pro alounn pohovek, postel i dalch alounnch st interiru byly pouit pouze pvodn materily jako juta, kosk n, africk trvy nebo kovov klasick pruiny. Veker speciln prce prce byly realizovny buto pmo autorizovanmi restaurtory nebo pod jejich dohledem. Na alounn idl a postel byl pouit materil, kter nen bn a v souasn dob se ji neuv jako napklad pergamen.

  1930

  2012

 • INTERIR

  Realizace interiru ve vile TUGENDHAT od architekta Miese van der Rohe byla zamena na restaurovn nkterch zbylch sti interiru, dve a znovu vrobu pvodnho devnho zabudovanho a volnho nbytku. A to vetn vrcen kovovho nbytku do vily.Co se te obnovy nbytku a vroby novho devnho nbytku tak byly prozkoumny vechny dostupn materily, jako jsou dobov fotografie, projektov podklady uloen v muzech jako napklad MOMA, dostupn literatura, kontakty s rodinou pvodnho majitele nebo architekta. V rmci przkumu byly tak navtveny mnoh stavby Mies van der Rohe po Evrop a USA. Z tohoto takto obshlho przkumu byla vyhotovena velmi rozshl vrobn dokumentace na zklad, kter byla realizovna vroba. V rmci vroby bylo nutn zhotovit mnostv replik zmk a pant a d l pro kompletaci skn, stol nebo sknk. Jako materil byly pouvny pouze pvodn materily jako laovky, pekliky nebo speciln dhy. Nikde nebyl pi realizaci aplikovn soudob deskov materil bn uvan pro vrobu nbytku a shodn tak byly pouity dobov technologie spojovn materil nebo rouby i vruty. Do posledn chv le byly korigovny vrobn detaily dle zskanch podklad. Pi realizaci se pouily tak materily jako 100% zinkov plech, masivn ocel, chrom, prun trubkov ocel,mosaz, run vydlan ke, pergamen, opaxit, ern sklo, kilov sklo, gumov a koen popruhy, zelen mramor, mnostv textilnch potah a pochopiteln mnostv devnch materil a evropskch a tropickch dh.Jako finln prava na dhy jako je javor, palisandr, hruka, buk, dub, zebrano i makasar byl pouit syntetick olej s alkydovmi pryskyicemi co byl dle przkumu na pvodnm nbytku zjitn dobov ntrov materil. Tento byl speciln vyroben jen pro poteby rekonstrukce dle dobovch receptur.Pro alounn pohovek, postel i dalch alounnch st interiru byly pouit pouze pvodn materily jako juta, kosk n, africk trvy nebo kovov klasick pruiny. Veker speciln prce prce byly realizovny buto pmo autorizovanmi restaurtory nebo pod jejich dohledem. Na alounn byl asto pouit materil, kter nen bn a v souasn dob se ji neuv. Jako zcela zsadn bylo navrcen kruhov jdeln makasarov stny do objektu vily. Tato stna

  zmizela z objektu za druh svtov vlky v roce 1940 a byla povaovna za zcela ztracenou.Historik umn Miroslav Ambroz oznmil v roce 2010 nlez sti tto stny v jedn frekventovan brnnsk budov, kde slouila 70 let rozebran jako stnov obklad . tento prostor byl poslednch dvacet let vyuvn jako studentsk menza. Panely byly v roce 2011 sejmuty, restaurovny, doplnny novmi stmi a znovu vrceny do vily. To je jeden z nejzajmavjch pbh rekonstrukce objektu. Tisce lid pouit panely ron vidly a nikdo si tto souvislosti nevimnul.I pro rodinu ddic TUGENDHAT se jedn o emocionln zitek, e stna je opt na svm mst.Shodn tak bylo nutn vybavit vilu replikami pvodnho kovovho nbytku, kter bylo poteba individuln zhotovit.Stlo to za to .Vdy dva znm vjimen kusy od Mies van der Rohe byly navreny pmo pro vilu. Velmi znm idle Brno ve dvou variantch a tak pohodln keslo TUGENDHAT.Pro zhotoven replik kovovho nbytku bylo nutn vypracovat velmi rozshl przkum tohoto nbytku a zajistit velmi komplikovanou vrobu replik tohoto nbytku. A to se vemi problmy, kter nbytek ml v dob svho vzniku tedy vetn poddimenzovan konstrukce i nkterch nevhodnch pouitch materil. Ve vsledku lo o 14 rznch typ kovovho nbytku v podstat v prototypov vrob, co je v takovm rozsahu neuviteln obtn. Vznikla nejen zcela nov vrobn dokumentace v m tku 1:1 , dkladn przkumn materil ale i srovnvac uniktn vkresy porovnvajc souasnou a pvodn vrobu kovovho nbytku. Nebyl koprovn soudob vyrbn nbytek ale byly dsledn vyrobeny repliky pvodnho prototyp a verz kovovho nbytku z roku 1930. Na tuto prci, zhotoven muzejnch originlnch replik byla tak zajitna podpora ddic architekta Miese van der Rohe.. Vsledkem tto rekonstrukce interiru , je pekvapiv soudob dojem z prostoru , kter se maximln bl dojmu v dob svho vzniku a kter je v podobnm m tku svou detailnost a dslednost v rekonstrukci modern architektury dvactho stolet zcela uniktn. A nvtvnkm jak stavba tak interir doke zprostedkovat nvrat v ase, do doby, kdy vila byla dokonena a do vily se nasthovali pvodn majitel Greta a Fritz Tugendhatovi.

  REALIzAcE INTERIRU VE VILE TUGENDHAT

  ORIGINlN V kRES 1929

 • VSTUPN HAlA 2012

 • VSTUpN HALA pvodn stna palisandr

  1930

  2012

 • kNIHOVNA FRITZE TUGENDHATA dha palisandr

  POkOJ FRITZE TUGENDHATA dha palisandr

 • pOkOj GRETy TUGENDHAT dha palisandr

  kOUPElNA RODI

 • HANIN pOkOj dha zebrano

  pOkOj GUVERNANTky dha zebrano, dha javor, opaxitov sklo

 • pOkOj GUVERNANTky pohled z okna do zahrady

  TERASA pro dti

 • PZEM

 • OB VAC POkOJ okno do zahrady

  JDElN STl S kRUHOVOU STNOU pvodn makasarov dha a ern lakovan devo hruka

 • OB VAC POkOJ s kesly Barcelona a Tugendhat

  OB VAC POkOJ ONYXOV STNA A BUFET

 • kNIHOVNA s lavic a bridovm stolkem

  BRIDOV STOlEk dha makasar

 • DEVN IDlE s pergamenem

  kUCHYN s devnmi idlemi

 • IDlE BRNO pergamenreplika pvodn idle z roku 1930

 • SERVROVAc STOLEk s ernm sklem

  kESlO BARCElONA replika pvodn ho kesla podle stvajc ho kesla z roku 1930, ke smaragd green

 • DETAIlY V DOM

  Vk chrom a opaxitov sklo VNITEk SkN dha zebrano a javor

  VNITEk SkN dha zebrano a javor

  TERASA SCHODIT

  STl dha zebrano a javor

 • MATERILy

  ZEBRANO dha pALISANDR dha MAk ASAR dha

  jAVOR dha pERGAMEN z telec ke kE smaragd green

  cHROM zINEk plech DEVO b l lak

 • PDORYSY

 • Majitel objektu a investor objektu: Statutrn msto BrnoArchitekt rekonstrukce: Sdruen pro vilu TUGENDHATGenerln dodavatel: Unistav a.s.Realiztor interiru: AMOSDESIGNPrzkumy nbytku a interir pro realizaci: Miroslav Ambroz a AMOSDESIGNRozpoet: 8,8 mil USDDoba rekonstrukce: 2010 2012Supervize: THIcOM

 • FIRMA AMOSDESIGN REALIZOVALA INTERIRY VILY TUGENDHAT www.amosdesign.cz

  archit

  ekt M

  ies va

  n der

  ROHE

  , aut

  or vil

  y TUG

  ENDH

  AT ve

  svm

  newy

  orsk

  m by

  t v r

  oce 1

  956

  PRO TY, CO SE NESPOKOJ

  S PRMREM