Vier In Balans In Praktijk

Download Vier In Balans In Praktijk

Post on 20-Aug-2015

467 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Starten? 4inbalans!h"p://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&amp;feature=player_embeddedh"p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ </li><li> 2. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ </li><li> 3. Metlaptops(1:1)gestartin2006met1klas Steedsmeerbelangstelling Invoeringvanafklas1 </li><li> 4. Visie MaatwerkPosiBefpedagogisch VisieBetekenisvolZClerenklimaat ICT </li><li> 5. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ </li><li> 6. Visie </li><li> 7. Beginjemettechnologieofbeginjemetvisie? VanvisienaartechniekleidttotduurzaamgebruikvanICTinhetonderwijs. </li><li> 8. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ </li><li> 9. ICTinfrastructuur Netwerk Stroompalen Europeseaanbesteding Zorgdatditgoedinordeis, Nietachterkunnenverschuilen! </li><li> 10. HuidigesituaMeZC 1850laptopsinbedrijftevredengebruikersgeenso]wareproblemenmacbooksgaanlangmeeschooliseigenaarlaptops </li><li> 11. Nieuweontwikkeling:bringyourowndevice </li><li> 12. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ </li><li> 13. Leermiddelen/Content watisnodigvoorgoedonderwijs?&gt;visie verschilt,digitaaloffolio,openofgesloten? kostalMjdgeld verandertconMnu h"p://www.youtube.com/watch?v=VWyogWqbC6w&amp;feature=player_embedded#! h"p://www.voraad.nl/projecten/innovaMeplabormvo/leermiddelenbeleid </li><li> 14. Leermateriaal/Contentde5verschillendemodellen1.individueelvakgerelateerdmodel= vakcommunity2.vrijemarktmodel=wikiwijs3.coperaMevemodel=les2.0enovc4.semiopencontentlicenMemodel=vocontent5.geslotencontentlicenMemodel=de uitgeverijen </li><li> 15. WikiwijsVOcontent </li><li> 16. keurmerkCollecMes </li><li> 17. SemiopencontentlicenMemodel vocontent(viawikiwijs) Openaandeaanbiederskant,geslotenaandegebruikerskant Augustus2012:12vakkenkerndoeldekkend Augustus2015:allevakkenkerndoeleneindtermendekkend, vanvsototgymnasium Kosten:7europerleerlingperjaar vooractualisaMe,onderhoud,beheerendoorontwikkeling </li><li> 18. StercollecMesVakAfdelingNiveauLeerjaarNederlands vmbob+kgt 1+2Nederlands havo, vwo h/v 1+2Wiskunde vmbob+kgt 1+2Wiskunde havo,vwoh/v 1+2Engels vmbob+kgt 1+2Biologie vmbob+kgt 1+2Biologie havo, vwo h/v 4Mens en maatschappij vmbokgt 1+2Mens en maatschappij havo,vwoh/v 1+2Rekenen (excl leden) vmbo, havo, vwo b+kgt+h/v 1+2Eindexamensite (excl. leden) vmbo, havo, vwo 4+5+6 </li><li> 19. GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldMalmberg </li><li> 20. GeslotencontentlicenMemodel voorbeeldEPN </li><li> 21. GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldThiemeMeulenho </li><li> 22. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ </li><li> 23. Professionaliseringdocenten </li><li> 24. ICT-bekwaamheidseisenIct kan bijdragen aan effectiever, efficinteren aantrekkelijker onderwijs.Of dat gebeurt, hangt af van de ictbekwaamheid van de leraar.Er bestaat een verband tussenleerlingprestaties en hetbekwaamheidsniveau van de leraar </li><li> 25. Professionalisering Belangrijkisdatjealsdocentvertrouwdraakt metdelaptopenvooralhetgebruikervan. Studiemiddagen Elo(Moodle) Laptop(MacBook) EdidacMek Digitaaltoetsen Arrangereninwikiwijsoflessenmaker Web2.0(Digitalcrea8or) </li><li> 26. OpstellencurriculumNederlands Kerndoelen Leerstof LeertrajectinleerlijnenJaarplanningEvaluaMe </li><li> 27. OpstellencurriculumNederlands Neemdekerndoeleneneindtermenalsuitgangspunt.Daarinstaatnamelijk beschrevenwatleerlingenmoetenleren.Watmoetenzeweten?Watmoetenze begrijpen?Watmoetenzekunnen?Waarmoetenzeeenmeningoverhebben gevormd? Zoekbruikbareleerstofbijhetrealiserenvandeleerdoelenenmaak keuzesoverhetdidacMschgebruikervan. Zetdeaandoelengekoppeldeleerstofzoachterelkaardathetinspirerend leertrajectvoorleerlingenwordt. KijkofallegekozenleerstofwelindebeschikbareMjdoverhetvoetlichtkan komen.Komtoteengoedeverdelingvanalledoelenendaaraangekoppeld leermateriaalbinnendebeschikbareMjd.Maakeenjaarplanning,verdeeldper rapportperiode. Evalueeralwerkendedekwaliteitvanhetcurriculum.Doelenlatenzichmoeilijker vervangendanleerstof.Kijkookperonderwijsperiodehoedewerkwijzebeviel. Evalueerbijjezelfenbijdeleerling. </li><li> 28. EvaluerenLeerlingen VaksecMeDocenten JaarplanningSchoolbreed bovenbouwDocenten onderbouw </li><li> 29. oudersenleerlingen </li><li> 30. Oudersenleerlingen LeerlingengemoMveerder Oudersdoorgaansergtevreden(enqute) Digitaleagenda Ouderskunnenhuiswerkzien Afsprakenmakenoverlaptopgebruik Specialelaptopouderavonden Mediawijsheid </li><li> 31. www.zuyderzeecollege.nl </li><li> 32. Elearning:hypeofnietInhetafgelopendecenniumhee]elearningeenstormachMgeontwikkelingdoorgemaakt.DezeistebeschrijvenaandehandvanGartnersHypeCycleforEmergingTechnologies1.VolgenshetgerenommeerderesearchenadviesbureauGartnerontwikkeltnieuwetechnologiezichalMjdvolgenseenvastpatroonwaarindriestadiateonderkennenzijn(Linden,2002):a.Fasevanoverdrevenenthousiasme(overenthusiasm)b.Fasevandesillusie(disillusionment)c.Fasevangeleidelijkeverbetering(gradualimprovement) </li><li> 33. Vragen?HenkOrselh.orsel@zuyderzeecollege.nlh"p://twi"er.com/henkorselh"p://nl.linkedin.com/in/henkorselBronnen:h"p://onderzoek.kennisnet.nl/conferenMes/vlootschouw2011h"p://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoekentotaal/overzichth"p://www.leraar24.nlh"p://www.wilfredrubens.com/h"p://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/LezingFransSchouwenburg(sectormanagerPO/VOKennisnet)LezingAlfonstenBrummelhuis(hoofdonderzoekerKennisnet)h"p://www.vocontent.nl/h"p://www.wikiwijs.nl/home/h"p://www.zuyderzeecollege.nlh"p://www.horselman.com</li></ol>