vier in balans in praktijk

Download Vier In Balans In Praktijk

Post on 20-Aug-2015

469 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Starten? 4inbalans!h"p://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&feature=player_embeddedh"p://vierinbalans.onderwijstools.nl/
 2. 2. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/
 3. 3. Metlaptops(1:1)gestartin2006met1klas Steedsmeerbelangstelling Invoeringvanafklas1
 4. 4. Visie MaatwerkPosiBefpedagogisch VisieBetekenisvolZClerenklimaat ICT
 5. 5. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/
 6. 6. Visie
 7. 7. Beginjemettechnologieofbeginjemetvisie? VanvisienaartechniekleidttotduurzaamgebruikvanICTinhetonderwijs.
 8. 8. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/
 9. 9. ICTinfrastructuur Netwerk Stroompalen Europeseaanbesteding Zorgdatditgoedinordeis, Nietachterkunnenverschuilen!
 10. 10. HuidigesituaMeZC 1850laptopsinbedrijftevredengebruikersgeenso]wareproblemenmacbooksgaanlangmeeschooliseigenaarlaptops
 11. 11. Nieuweontwikkeling:bringyourowndevice
 12. 12. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/
 13. 13. Leermiddelen/Content watisnodigvoorgoedonderwijs?>visie verschilt,digitaaloffolio,openofgesloten? kostalMjdgeld verandertconMnu h"p://www.youtube.com/watch?v=VWyogWqbC6w&feature=player_embedded#! h"p://www.voraad.nl/projecten/innovaMeplabormvo/leermiddelenbeleid
 14. 14. Leermateriaal/Contentde5verschillendemodellen1.individueelvakgerelateerdmodel= vakcommunity2.vrijemarktmodel=wikiwijs3.coperaMevemodel=les2.0enovc4.semiopencontentlicenMemodel=vocontent5.geslotencontentlicenMemodel=de uitgeverijen
 15. 15. WikiwijsVOcontent
 16. 16. keurmerkCollecMes
 17. 17. SemiopencontentlicenMemodel vocontent(viawikiwijs) Openaandeaanbiederskant,geslotenaandegebruikerskant Augustus2012:12vakkenkerndoeldekkend Augustus2015:allevakkenkerndoeleneindtermendekkend, vanvsototgymnasium Kosten:7europerleerlingperjaar vooractualisaMe,onderhoud,beheerendoorontwikkeling
 18. 18. StercollecMesVakAfdelingNiveauLeerjaarNederlands vmbob+kgt 1+2Nederlands havo, vwo h/v 1+2Wiskunde vmbob+kgt 1+2Wiskunde havo,vwoh/v 1+2Engels vmbob+kgt 1+2Biologie vmbob+kgt 1+2Biologie havo, vwo h/v 4Mens en maatschappij vmbokgt 1+2Mens en maatschappij havo,vwoh/v 1+2Rekenen (excl leden) vmbo, havo, vwo b+kgt+h/v 1+2Eindexamensite (excl. leden) vmbo, havo, vwo 4+5+6
 19. 19. GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldMalmberg
 20. 20. GeslotencontentlicenMemodel voorbeeldEPN
 21. 21. GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldThiemeMeulenho
 22. 22. SamenwerkingenondersteuningVisie Digitaal DeskunICTInfraLeer digheidstructuur materiaalDidacMschgebruikvanICT voorleren MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingenh0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/
 23. 23. Professionaliseringdocenten
 24. 24. ICT-bekwaamheidseisenIct kan bijdragen aan effectiever, efficinteren aantrekkelijker onderwijs.Of dat gebeurt, hangt af van de ictbekwaamheid van de leraar.Er bestaat een verband tussenleerlingprestaties en hetbekwaamheidsniveau van de leraar
 25. 25. Professionalisering Belangrijkisdatjealsdocentvertrouwdraakt metdelaptopenvooralhetgebruikervan. Studiemiddagen Elo(Moodle) Laptop(MacBook) EdidacMek Digitaaltoetsen Arrangereninwikiwijsoflessenmaker Web2.0(Digitalcrea8or)
 26. 26. OpstellencurriculumNederlands Kerndoelen Leerstof LeertrajectinleerlijnenJaarplanningEvaluaMe
 27. 27. OpstellencurriculumNederlands Neemdekerndoeleneneindtermenalsuitgangspunt.Daarinstaatnamelijk beschrevenwatleerlingenmoetenleren.Watmoetenzeweten?Watmoetenze begrijpen?Watmoetenzekunnen?Waarmoetenzeeenmeningoverhebben gevormd? Zoekbruikbareleerstofbijhetrealiserenvandeleerdoelenenmaak keuzesoverhetdidacMschgebruikervan. Zetdeaandoelengekoppeldeleerstofzoachterelkaardathetinspirerend leertrajectvoorleerlingenwordt. KijkofallegekozenleerstofwelindebeschikbareMjdoverhetvoetlichtkan komen.Komtoteengoedeverdelingvanalledoelenendaaraangekoppeld leermateriaalbinnendebeschikbareMjd.Maakeenjaarplanning,verdeeldper rapportperiode. Evalueeralwerkendedekwaliteitvanhetcurriculum.Doelenlatenzichmoeilijker vervangendanleerstof.Kijkookperonderwijsperiodehoedewerkwijzebeviel. Evalueerbijjezelfenbijdeleerling.
 28. 28. EvaluerenLeerlingen VaksecMeDocenten JaarplanningSchoolbreed bovenbouwDocenten onderbouw
 29. 29. oudersenleerlingen
 30. 30. Oudersenleerlingen LeerlingengemoMveerder Oudersdoorgaansergtevreden(enqute) Digitaleagenda Ouderskunnenhuiswerkzien Afsprakenmakenoverlaptopgebruik Specialelaptopouderavonden Mediawijsheid
 31. 31. www.zuyderzeecollege.nl
 32. 32. Elearning:hypeofnietInhetafgelopendecenniumhee]elearningeenstormachMgeontwikkelingdoorgemaakt.DezeistebeschrijvenaandehandvanGartnersHypeCycleforEmergingTechnologies1.VolgenshetgerenommeerderesearchenadviesbureauGartnerontwikkeltnieuwetechnologiezichalMjdvolgenseenvastpatroonwaarindriestadiateonderkennenzijn(Linden,2002):a.Fasevanoverdrevenenthousiasme(overenthusiasm)b.Fasevandesillusie(disillusionment)c.Fasevangeleidelijkeverbetering(gradualimprovement)
 33. 33. Vragen?HenkOrselh.orsel@zuyderzeecollege.nlh"p://twi"er.com/henkorselh"p://nl.linkedin.com/in/henkorselBronnen:h"p://onderzoek.kennisnet.nl/conferenMes/vlootschouw2011h"p://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoekentotaal/overzichth"p://www.leraar24.nlh"p://www.wilfredrubens.com/h"p://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/LezingFransSchouwenburg(sectormanagerPO/VOKennisnet)LezingAlfonstenBrummelhuis(hoofdonderzoekerKennisnet)h"p://www.vocontent.nl/h"p://www.wikiwijs.nl/home/h"p://www.zuyderzeecollege.nlh"p://www.horselman.com