Vidya Varidhi Namewise

Download Vidya Varidhi Namewise

Post on 16-Dec-2016

236 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Serial No File No Student's Name (Hindi) Shastra Subject

  RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN DEEMED UNIVERSITY

  PHD STUDENTS' LISTD- BLOCK JANAKPURI

  REPORTING DATE

  PAGE No :- 1

  25/11/2014

  Father's Name (Hindi)

  Enrollment

  Viva Date Name of the Institute

  Name of the Guide/Co-GuideFather's Name (English)Student's Name (English)

  LIST Date Fro Date To01/01/1950 25/11/2014

  818

  16-1044 lkfgR;e~ vfHkjktjktsUnzfeJiz.khrL; vfHkjkt;'kksHkw"k.kL; leh{k.ke~

  VV- 2634/08 ARTI SHARMA

  vkjrh 'kekZ

  MAHESH CHANDRA SHARMA

  egs'k pUn 'kekZ 14/02/2014 t;iqj izks- jekdkUr ik.Ms;

  SAHITYA

  1

  693

  16-185 T;kSfr"ke~ JhxksfoUnHkV~VfrfjfojfprL; ijes'ojd`rVhdksisrL; eqgwRrZjRuL; lO;k[;kuL; ikBleh{kkReda lEiknue~

  VV- 879/85 A SRIPADA BHATT

  , Jh ikn HkV~V

  A. GANAPATHI BHAT

  x.kifr HkV~V25/10/1990 fr#ifr Jh ,e- vuUr in~eukHk HkV~V

  2

  721

  16-158 U;k;% Jh xksihukFkd`rL; ef.klkjL; izR;{k[k.ML; leh{kkReda lEiknue~

  VV- 799/85 A. RAVI KUMAR

  vkVwfj jfodqekj

  A. JAGANNATH CHAR

  ,0 txUukFk pj 29/03/1989 fr#ifr Mk0 xfCcj vkatus; 'kkL=h 3

  825

  16-1033 f'k{kk'kkL=e~ uoed{klaLd`rNk=k.kka okfpdkf/kxes lkekftdeuksoSKkfuddkjdk.kka izHkkofo'ys"k.ke~

  VV - 3091/11 AJAY KUMAR

  vt; dqekj

  RAMESHWAR DUTT SHARMA

  jkes'oj nk 'kekZ 24/04/2014 Hkksiky izks- ih-,u- 'kkL=h

  EDUCATION

  4

  253

  16-811 lkfgR;e~ eqfuKkulkxjL; ohjksn;egkdkO;L; vyM~-dkjifj'khyue~

  VV- 2449/03 AJAY KUMAR BASOTIA

  vt; dqekj cklksfr;k

  SH. RADHEY SHYAM BASOTIA

  Jh jk/ks';ke cklksfr;k12/02/2009 t;iqj Mk0 nkeksnj 'kkL=h

  SAHITYAM MUNIGYANSAGARASYA VEERODAYA MAHAKAVYASYA ALANKARAPARISHEELANAM

  5

 • Serial No File No Student's Name (Hindi) Shastra Subject

  RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN DEEMED UNIVERSITY

  PHD STUDENTS' LISTD- BLOCK JANAKPURI

  REPORTING DATE

  PAGE No :- 2

  25/11/2014

  Father's Name (Hindi)

  Enrollment

  Viva Date Name of the Institute

  Name of the Guide/Co-GuideFather's Name (English)Student's Name (English)

  LIST Date Fro Date To01/01/1950 25/11/2014

  210

  16-829 lkfgR;e~ uhyd.Bnhf{kriz.khruypfj=ukVdL; leh{kkRede/;;ue~

  VV- 2532/2003 AJAY KUMAR SINGH

  vt; dqekj flag

  BHOLA RAM VERMA

  Hkksyk jke oekZ05/12/2008 bykgkckn Mk0 'kSy dqekjh feJ

  SAHITYAM

  6

  739

  16-600 uO;O;kdj.ke~ oS;kdj.kHkw"k.klkjO;k[;;ks% niZ.krRRonf'kZU;ks% leh{kkRede/;;ue~

  VV- 2109/98 AJAYA KUMAR MAHAPATRA

  vt; dqekj egkik=

  SHYAMASUNDER MAHAPATRA

  ';kelqUnj egkik=10/02/2003 iqjh Mk0 ds0 oh0 lkse;ktqyq

  NAVYA VYAKARANAM

  A CRITICAL STUDY ON THE COMMENTARIES OF DARPAN AND TATVADARSHINI DURING IMPLIMENTATION OF ANALYSIS ON VAIYAKARANBHUSANSAR

  7

  637

  16-773 osn% izdkf'krkuka oktlusf;izkfr'kk[;Vhdkuka lkfef{kda rqyukRed~pk/;;ue~

  VV- 2052/98 AJIT KUMAR DWIVEDI

  vftr dqekj f}osnh d`".kk dkUr f}osnh08/09/2008 bykgkckn Mk0 cuekyh fo'oky

  VED

  8

  327

  16-859 lkfgR;e~ yfyrfoLrjL;kyM~-dkfjde/;;ue~

  VV- 2465/03 AJITA MISHRA

  vftrk feJk

  KASHINATHA MISHRA

  dkf'kukFk feJ15/07/2008 iqjh Mk0 th xaxUuk

  SAHITYAM LALITAVISTARASYALANKARIKAMADHYAYANAM

  9

  289

  16-930 lkfgR;e~ Lokra=~;ksRrjegkdkO;a izfr mRrjizns'kL; ;ksxnkue~A

  VV- 2503/03 AKHILESH KUMAR MISHRA

  vf[kys'k dqekj feJ

  SURESH CHANDRA MISHRA

  lqjs'k pUnz feJ16/05/2011 bykgkckn Mk0 tuknZu izlkn ik.Ms;

  SAHITYAM

  10

 • Serial No File No Student's Name (Hindi) Shastra Subject

  RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN DEEMED UNIVERSITY

  PHD STUDENTS' LISTD- BLOCK JANAKPURI

  REPORTING DATE

  PAGE No :- 3

  25/11/2014

  Father's Name (Hindi)

  Enrollment

  Viva Date Name of the Institute

  Name of the Guide/Co-GuideFather's Name (English)Student's Name (English)

  LIST Date Fro Date To01/01/1950 25/11/2014

  443

  16-425 lkfgR;e~ Jh gfjin~eukHk'kkfL=fojfprL; Jhgfjpfjr& egkdkO;L;kyM~-dkj'kkL=h;e/;;ue~

  VV- 1494/89 ALAKH RAM SHRAMA

  vy[k jke 'kekZ

  KRIPARAM SHRAMA

  d`ik jke 'kekZ16/02/1995 y[ku Mk0 th0 ,l0 vkj0 d`".k ewfrZ

  Mk0 ekr`nRr f=osnh SAHITYAM SRIHARI PADMANABH SHASTRI VIRACHITASYA SHRI HARICHARIT MAHAKVYASYA ALANKARSHASTRIYAM ADHYAYANAM

  11

  858

  16-970 O;kdj.ke~ ikf.kusj"Vk/;kV;kefl) dk.Mehekalk

  VV- 2874/09 AMBIKA PRASAD

  vfEcdk izlkn Jh dUgS;k jke05/11/2014 tEew Mk- gfjukjk;.k frokjh12

  193

  16-797 lkfgR;e~ Jhx.ks'ojjFkokpLifrfojfprL; Jhiq#"kksRrepfjrL;k/;;ue~

  VV- 2476/03 AMIT KUMAR TRIPATHY

  vfer dqekj f=ikBh

  CHANDRAMANI TRIPATHY

  pUnzef.kf=ikBh12/03/2008 iqjh Mk0 foU/;s'oj izlkn fgeka'kq

  SAHITYA A STUDY OF SHREE PURUSHOTTAMCHARITAM BY SHREE GANESWAR RATH VACHASPATI

  13

  856

  16-1079 T;kSfr"ke~ fpfdRlkT;ksfr"k'kkL=;ks% n`"V;k dSaljjksxL;kuq'khyue~

  VV-2725/09 AMIT SINGH

  vfer flag

  RACHHAPAL SING

  jPNiky flag 21/10/2014 Hkksiky Mk- ih-oh-ch- lqczg~e.;e~

  JYOTISH

  14

  8

  16-36 /keZ'kkL=e~ izkphekgkRE;L; leh{kkReda lEiknue~

  VV- 680/83 AMITA KUMARI MISHRA

  vferk dqekjh feJ oS|ukFk feJ11/09/1987 iqjh Mk0 lkseukFk nk'k 'kekZ

  A CRTICAL EDITION OF PRACHIMAHATMYAM

  15

 • Serial No File No Student's Name (Hindi) Shastra Subject

  RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN DEEMED UNIVERSITY

  PHD STUDENTS' LISTD- BLOCK JANAKPURI

  REPORTING DATE

  PAGE No :- 4

  25/11/2014

  Father's Name (Hindi)

  Enrollment

  Viva Date Name of the Institute

  Name of the Guide/Co-GuideFather's Name (English)Student's Name (English)

  LIST Date Fro Date To01/01/1950 25/11/2014

  831

  16-1057 /keZ'kkL=e~ fuR;kpkjdzelwfpdk;k% leh{kkReda laiknue~

  VV- 4079/11 AMITA MISHRA

  vferk feJ

  JAYAKRISHNA MISHRA

  t;d`".k feJ 14/07/2014 iqjh izks- [kxs'oj feJ

  DHARMASHASTRA

  16

  17

  16-275 /keZ'kkL=e~ fu.kZ;ke`re~ bR;L; xzUFkL; leh{kkReda lEiknue~

  VV- 835/85 AMITA SHARMA

  vferk 'kekZ

  SUBODH CHANDRA SHARMA

  lqcks/k pUnz 'kekZ24/09/1992 t;iqj Mk0 jkefd'kksj 'kqDy

  DHARMSASTRAM NIRNAYAMRITAM GRANTHASYA SAMEEKSHATMAKAM SAMPADANAM

  17

  322

  16-697 lkfgR;e~ jkepUnzlwfjfojfprL; uyfoyklukVdL; leh{kkRede~ v/;;ue~

  VV- 2153/2000 AMITA TIWARI

  vferk frokjh

  V.C. TIWARI

  oh0 lh0 frokjh10/11/2005 bykgkckn Mk0 cuekyh fo'oky

  SAHITYAM NALAVILAS NATAKASYA SAMIKSHATMAKAM ADHYAYANAM

  18

  850

  16-1085 lkfgR;e~ vuUrnsojfpr&d`".kHkfDrpfUnzdk&ukVdL; ukV~;'kkL=fn'kk leh{kkReda lEiknue~

  VV- 303810 AMRESH YADAV

  vejs'k ;kno

  RAM KOMAL YADAV

  jke dksey ;kno 14/10/2014 bykgkckn izks- Jherh 'kSy dqekj feJ

  SAHITYA

  19

  828

  16-1059 v}SrosnkUr% ;ksxokfl"Bs fuokZ.kizdj.ksrjk)ZizfrikfnrkM~}SrrRokuka leh{;.ke~

  VV- 2660/08 AMULYA KUMAR MOHAPATRA

  vewY;dqekjegkik=%

  RAGHUNATH MOHAPATRA

  j?kqukFkegkik=%10/06/2014 iqjh Mk- ft- xaM~xkUuk

  ADVAITA VEDANTA

  20

 • Serial No File No Student's Name (Hindi) Shastra Subject

  RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN DEEMED UNIVERSITY

  PHD STUDENTS' LISTD- BLOCK JANAKPURI

  REPORTING DATE

  PAGE No :- 5

  25/11/2014

  Father's Name (Hindi)

  Enrollment

  Viva Date Name of the Institute

  Name of the Guide/Co-GuideFather's Name (English)Student's Name (English)

  LIST Date Fro Date To01/01/1950 25/11/2014

  159

  16-224 iqjk.ksfrgkl% v/;kRejkek;.kL; leh{kkRede/;ue~

  VV- 751/84 ANAND PRAKASH PATHAK

  vkuUn izdk'k ikBd

  SANT PRAKASH PATHAK

  lUr izdk'k ikBd07/01/1991 t;iqj Mk0 txr ukjk;.k

  PURANETIHAS ADHYATMA RAMAYANASYA SAMIKSHATMA KAMADHYAYANAM

  21

  369

  16-37 lkfgR;e~ Jh iq#"kksRrensox.kifregkjktfojfpre~ vfHkuoxhrxksfoUndkO;L; leh{kkReda leh{k.ke~

  VV- 126/76 ANANTA CHARANPATI

  vuUr pj.kifr vuqiyC/k15/01/1986 iqjh vuqiyC/k22

  662

  16-962 QfyrT;kSfr"ke~ e/kqlwnuvks>kiz.khrL; dknfEcuhxzUFkL;kuq'khyue~

  VV- 2678/08 ANIL KUMAR

  vfuy dqekj

  MUKAND LAL

  eqdUn yky28/02/2012 Hkksiky Mk0 gal/kj >k

  FALIT JYOTISHAM SHREE MADHUSOODAN OJHAA PRANEETASYA KAADAMBINEE GRANTHASYAANUSEELANAM

  23

  524

  16-878 O;kdj.ke~ mTToynRrtktfyd`ri~pik|q.kfnlw=o`Rrs% leh{kklfgra lEiknue~

  VV- 2460/03 ANIL KUMAR SHARMA

  vfuy dqekj 'kekZ

  LATE SHRI JAGDISH PRASAD SHARMA

  Lo Jh txnh'k izlkn 'kekZ03/08/2009 t;iqj Mk0 vdZukFk pkS/kjh

  VYAKARNAM

  24

  393

  16-248 lkfgR;e~ gfjfoykle~&vkykspukRede/;;ua lEiknu~p

  VV- 708/84 ANIL KUMAR SINGH

  vfuy dqekj flag vuqiyC/k29/12/1992 bykgkckn Mk0 xksijktw jkek 25

 • Serial No File No Student's Name (Hindi) Shastra Subject

  RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN DEEMED UNIVERSITY

  PHD STUDENTS' LISTD- BLOCK JANAKPURI

  REPORTING DATE

  PAGE No :- 6

  25/11/2014

  Father's Name (Hindi)

  Enrollment

  Viva Date Name of the Institute

  Name of the Guide/Co-GuideFather's Name (English)Student's Name (English)

  LIST Date Fro Date To01/01/1950 25/11/2014

  733

  16-636 U;kn'kZue~ oknU;k;L; leh{kkRede/;;ue~

  VV- 2172/2000 ANIL KUMAR SINGH TOMAR

  vfuy dqekj flag rksej

  RUKMANGAL SINGH TOMAR

  :deaxy flag rksej16/12/2005 y[ku Mk0 mek je.k >k

  NYAYA DARSHANAMVADANYAYASYA SAMEEKSHATMA KAMADHYAYANAM

  26

  311

  16-747 lkfgR;e~ lhrkgj.kukVdL; ifj'khyue~

  VV- 2182/00 ANITA DIXIT

  vuhrk nhf{kr

  CHANDRA KANT BAJPAYI

  pUnzdkUr cktis;h03/11/2007 y[ku Mk0 jke lkxj feJ27

  226

  16-835 lkfgR;e~ laLd`rdkO;ijEijk;ka e/;edkO;L; O;kidRoleh{k.ke~

  VV-