Valstiei laikratis 2014 12 13

Download Valstiei laikratis 2014 12 13

Post on 06-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 12 13

TRANSCRIPT

 • m$ELTUVOSSENINIJOS,EONPOLIOKAIMEGYVENANTYSKININKAI,AIMAIR6INCENTAS3TRAGIAIGALILENGVIAUATSIKVPTI$AUGUMDARBEKOLO-GINIAMEDARININKYSTSKYJE JAUPERMDUKRA)EVA

  m!NKSIAUNUTRIJASMONSAU-GINDAVOFERMOSENARVUOSEARBAVOLJERUOSE*OSKILUSIOSIILTKRATTADGALISUALTIIRTIJEIITISUSME-TUSBUSAUGINAMOSPALAIDOSLAUKE

  m4EATRAS,IETUVOJEYRAGYVY-BINGAS IR JAUNAS4EBEGYVUOJA IRSUNKIAUSIAS I ANRn KOMEDI-JA 4AI SAVOKRYBAPATVIRTINA IRERI*AUNIMOTEATROTRUPSNAR*ON$AMBRAUSKAITNESENIAI!LY-TAUSMIESTOFESTIVALYJEa4EGYVUO-JAKOMEDIJAkPRIPAINTAGERIAUSIAAKTORE

  m%RKTUOGSNEIAIPSAUVADI-NAMOSTIKRUVITAMINLOBYNU*OSSVEIKATINIMO TIKSLAIS VARTOJAMOSNUONEATMENAMLAIK6ITAMINO#ERKIOUOGOSEYRAKARTDAU-GIAUNEGU JUODUOSIUOSESERBEN-TUOSE IRKARTDAUGIAUNEGUOBUOLIUOSE

  MGRUODIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  SODYBA, 7Lf

  SODYBA, 7Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  36%)+!4!, 21Lf

  6ALDAS+VEDARAS6,URNALISTAS

  + TIK IUSIENIOPARSIVE-TINAUJIGARSIDIZAINERIMODE-LIUOTI KOSTIUMAI PRAMATNIOSVAKARINSSUKNIOSITOLOLENKIA-MOSGALVOSPASISVEIKINANTDAMYPSNIAIIRPADKOSIGIRDUSKAIPJOSaAUNIAIIRJAUNAIkATRODOBO-KALSKAMBESYSnTAIEILINISVERS-LOELITOVAKARLIVAIZDAS4AIAUISIVADJUSAMPANUINERETAIAT-SITINKATAIPKADDARVAKARVIENASKITAMDRAUGIKAIPERPETTAPNO-JVERSLININKAIILGAMSUREMIAIE-TISONERETAIIRVISAMLAIKUITAM-PA ARIAIS PRIEININKAIS 4OKSDEJAYRAVERSLOPASAULIS

  0OPRALAIMJIMOnMIRTIS

  2012 m. rugpjtis... London emigravs Rusijos verslininkas Bori-sas Berezovskis igirdo jam neparan-k Londono auktojo teismo spren-dim: jis pralaimjo ilgai nag rint byl, kuri pagal jo iekin buvo ikel-ta kitam verslininkui i Rusijos Ro-manui Abramoviiui. B.Berezovskis siek daugiau kaip 3 mlrd. sva-r sterling (per 13,1 mlrd. lit) kompensacijos u tai, k vadino R.Abramoviiaus antau, pasitik-jimo ir sutari paeidimu.

  B.Berezovskis, 2003 m. Di-diojoje Britanijoje gavs pabg-lio status, teig, kad 2000-aisiais R.Abramoviius grasinimais ir ap-gaule privert j parduoti 50 proc. akcij naftos bendrovje Sibneft u ma j tikrosios kainos dal. U savo paket B.Berezovskis gavo 1,3 mlrd. doleri.

  *QGAHP=Lf

  IANDIENnPARTNERIAIRYTOJnMIRTINIPRIEAI)

  fotodiena.ltJQKPN=QG=

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  .EMAAIISKURDOSPSTI-TRKTINEGALINIGYVENTOJNOR-TDIRBTIIRUSIDIRBTIORIAMPRAGY-VENIMUIONEPRAYTIPAALPARLAUKTIMAISTOPAKET4AIAU,IE-TUVOJEDARBOUMOKESTISnVIENASMAIAUSI%3OATOTRKISTARPGY-

  VENANIJPERTEKLIUJEIRNEPRITEKLIUJEnVIENASDIDIAUSIIERODIKLIAINEGERJA

  2AMINAMONES

  Maisto paketai labiausiai nepa-siturintiems Lietuvos gyventojams dalijami nuo 2006 m., tad dalis moni jau prato juos gauti kas-

  met. Jie ypa laukiami prie tradi-cines ventes, kai norisi sussti prie gausesnio ventinio stalo.

  Statistiniais duomenimis, Lietu-voje skursta madaug kas penktas. Nepritekliuje gyvenantys mons daniausiai per dien maistui gali skirti vos 5 Lt. Tad paramos jiems labai reikia. iemet nuogstaujama, kad iki Kald maisto paketai gali

  nepasiekti socialiai remtin gyven-toj. Esame informuoti, kad dl u-sitsusi viej pirkim proced-r adti maisto paketai sunkiausiai besiverianius gyventojus pasieks tik saus, sak labdaros ir paramos fondo Maisto bankas laikinasis di-rektorius Vaidotas Ilgius.

  *QGAHP=2Lf

  +ALDOSVLSUSKURDOPADAU0RIE+ALDASMAISTOPAKETUSGAUTIPRATSKURSTANTYSGYVENTOJAIATAKUOJAJDALYTOJUSDLVLUOJANIOSPARAMOS*ADMINISTRUOJANTIAGENTRATIKINAKADVENTINISNEPASITURIN-IJSTALASBUSGAUSESNIS*EISKURSTANIJNEPASIEKSMAISTOPAKETAIJIEGALSKRIMSTILIETUVIKASMORKASIRKOPSTUSKURIEMAIAISDALIJAMINUOLAPKRIIO

  fotodiena.ltJQKPN=QG=

 • 2 MGRUODIODmNr. 100 (9428) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Toki informacij fondo dar-buotojai perduoda ir gyventojams, kurie klausinja apie maisto pake-tus. Aiku, mons nepatenkinti, pyksta. Jie prat met pradioje pateikti praymus ir visus metus, kai dalijami paketai, gauti mais-to. ie metai yra pereinamieji, kai susidar pertrauka tarp finansini laikotarpi. Vluoja viej pirki-m procedros, todl vluoja ir pa-rama maistu. Tenka monms visa tai iaikinti, kalbjo socialiai remtin gyventoj priekait pri-siklausanti Maisto banko Pane-vio regiono padalinio laikinoji vadov Urt liaait.

  ADASUSPTIIKI+ALD

  Priekait valdantiesiems ir u maisto produkt pristatym bei da-lijimo administravim atsakingai Lietuvos ems kio ir maisto pro-dukt rinkos reguliavimo agent-

  rai (MPRRA) dl es uvilkint viej pirkim ir vluojanios pa-ramos par buvs ems kio mi-nistras parlamentaras Kazys Star-

  keviius. Procedros uvilkintos, todl iki veni parama vargstan-ij gali nepasiekti. moni, gau-nani param, gana daug, ir tai ne vien benamiai, asocialios ei-mos, nemotyvuoti asmenys. skurdo gniautus patenka netekusieji darbo,

  vienios mamos. Skursta negalieji, vienii pensininkai, gausios eimos. Toks valdios abejingumas iems monms nepateisinamas. Viliuosi, kad valdia imsis kuo skubiau sprsti i problem ir iki veni ie mo-ns gaus jiems priklausanius maisto paketus, susirpinim vieai isak konservatorius.

  Pasak MPRRA generalins direktors Rasitos Kraujalyts-No-reikiens, nereikt vykiams ubg-ti u aki ir skleisti pesimizmo, kad socialiai remtini gyventojai negaus maisto paket. Planuojame mais-to produktus partneri sandlius pradti tiekti gruodio viduryje ir tikims, kad kartu su labdaros or-ganizacijomis bei savivaldybmis sklandiai organizuosime maisto produkt dalijim j gavjams, tvirtino mintos staigos vadov.

  Ji patikino, kad vieieji pirkimai pradti dar birelio mnes, taiau pripaino, kad dl griet proced-r jie utruko. Ankstesniais metais maisto paketai dalyti ir prie Kal-das, ir sausio pradioje. Tad keista, kad dabar taip nuogstaujama, kalbjo R.Kraujalyt-Noreikien.

  0ARAMOSMAISTUNENUTRAUK

  Vertt pabrti, kad Lietuva yra viena i pirmj ES ali nari, pra-djusi vykdyti naujj i Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojam pa-ramos maisto produktais projekt. I tikrj daugelyje kit ES ali ie-met maisto paketai nebuvo dalijami, o Lietuvoje nepasiturintys gyventojai juos gavo 3 kartus. Pasibaigus finan-siniam laikotarpiui, visur buvo nat-rali pertrauka. Ms alis savo inicia-tyva nenutrauk paramos maistu ir prisim rizik j laikinai finansuoti i savo biudeto, aikino V.Ilgius.

  Pirmam paramos maisto produk-tais projektui gyvendinti buvo skir-ta apie 11,8 mln. Lt. O antram pro-jektui, kuris, kaip ada MPRRA, bus pradtas gyvendinti dar iemet, numatyta 28,3 mln. Lt. U Europos pagalbos labiausiai skurstantiems as-menims fondo paramos panaudoji-m atsakinga Socialins apsaugos ir darbo ministerija.

  Nepasiturintys gyventojai, kuriems priklauso parama maistu, gaus kvie-tini milt, avi, kviei, griki, ry-i, trij grd kruop, saus pusry-i, makaron, raps aliejaus, cukraus, msos konserv su darovmis ir sal-dinto sutirtinto pieno. Panas mais-to paketai buvo dalijami ir anksiau.

  -AIAISIMAMORKASIRKOPSTUS

  Jei europinmis lomis finansuo-jamas maistas prie Kaldas nepa-sieks vis nepritekliuje gyvenani ir socialiai remtin moni, ventiniam stalui jie gals gaminti patiekalus i viei lietuvik mork ir kopst.

  Usidarius Rusijos rinkai, eks-portui skirtos Lietuvos kinink iaugintos darovs pasklido po

  labdaros organizacijas. Darovs dalijamos ir labdaros organizaci-joms, ir gyventojams tiek didmies-iuose, tiek rajonuose.

  Buvo abejoni, ar darovi kas nors nors kaimikose vietovse, ku-riose galima j prisiauginti. Pasiro-do, kad jas ima, dkoja ir dar prao. Tikims, kad gruod mork ir ko-pst idalysime apie 500 ton, pasakojo V.Ilgius.

  Anot U.liaaits, Panevyje pir-msias 20 ton mork ir 20 ton ko-pst mons isineiojo per beveik keturias dienas. Skambino ir klausi-njo, ar bus daugiau. Veme Roki-k, Pasval, iaulius ir Birus. iame mieste idalijome net 100 ton dar-ovi. Gyventojai sak, kad iemet nelabai uderjo kopstai, ne visiems pavyksta usiauginti ger mokr. O tos, kurias dalijome, sultingos, gra-ios, kalbjo labdaros ir paramos fondo atstov Panevio regione.

  43 asmen eimai per dalijim tekdavo po mai kopst ir mork. Aiku, daug pinig eimos biude-tui darovs nesutaupo, bet paramos gavjai patenkinti ir dkoja, pa-br U.liaait.

  0RIEKININKUSREIKTNUKELTIKEPURES

  Per nepilnus du mnesius Mais-to bankas idalijo apie 1 tkst. ton darovi daugiausia mork, ma-iau kopst ir nedaug pomidor. I pradi lietuvik darovi buvo siloma socialinms organizacijoms, vliau jos pradtos dalyti ir gal su galu vos suduriantiems gyventojams.

  Neturtume diaugtis, kad su-stojo lietuvik darovi eksportas Rusij. Taiau mums smagu, kad galime socialiai remtiniems mons pasilyti lietuvik darovi. Prie kininkus reikt nukelti kepures. Nors u labadarai skirt produkci-j jie gauna ES param, ji neatperka vis sanaud, kuri jie patiria dar-oves augindami, sandliuodami ir pristatydami labdarai. Be geros va-lios ir labdaringumo taip nebt, samprotavo Maisto banko vadovas.

  Daroves labdaros ir paramos fondui tiekia keliolika kinink. Eu-ropos Komisija Lietuvai leido i rin-kos paalinti 7 tkst. ton darovi ir vaisi. Verta priminti, kad ne vienas kininkas pagal savo igales nuolat pasidalija savo iaugintomis gryb-mis su socialiai remtinais gyventojais.

  0AREMSEUROPARLAMENTARAS

  Labiausiai skurstanius asmenis parems ir i verslo politik patrau-ks Antanas Guoga, turtingiausias Europos Parlamento narys. Skelbia-ma, kad jis skirs apie 100 tkst. Lt param svarbiausiems maisto pro-duktams Ki stalui nupirkti.

  V.Ilgius aikino, kad u i pa-ram pavyks vienkartiniais bti-niausio maisto paketais paremti daugiau nei 16 tkst. eim, ku-rioms ji gyvybikai svarbi. Atrinkti didiausi nepritekli kenianias eimas pads savivaldybi atstovai.

  iemet maisto paketus gavo apie 272 tkst. gyventoj. Pernai ios pa-ramos gavj buvo apie 400 tkst. Anot paramos dalytoj, mons nepradjo geriau gyventi: maisto paket gavj gretas praretino sa-vivaldybs, pradjusios skirstyti so-cialines paalpas. Be to, tautieiai ir toliau emigruoja sveias alis.

  Parama maistu skiriama asme-nims, kuri vidutins mnesio pa-jamos nevirija 1,5 dydio valstybs remiam pajam 525 Lt per m-nes. Savivaldybs gali nustatyti kai kurias iimtis.

  20142020 m. skurstantiems gy-ventojams i viso numatyta skirti 311 mln. Lt, i kuri 267 mln. Lt ES los. Param maistu dalija lab-daros ir paramos fondas Maisto bankas, Lietuvos Raudonojo Kry-iaus draugija ir savivaldybs.

  Rinkos tyrim kompanijos Niel-sen 2011 m. pabaigoje atliktas ty-rimas apie Maisto banko para-mos gavjus parod, kad dauguma j yra vidutinio, darbingiausio, am-iaus mons. 57 proc. apklaustj turi nepilnamei vaik. Beveik puss Maisto banko paramos gavj pa-jam altinis atlyginimas. 29 proc. paramos gavj nurod, kad jiems trksta pinig net maisto produk-tams. Daugiau kaip 50 proc. j sten-giasi isiversti su gaunamomis itin maomis (apie 250 Lt per mnes as-meniui) pajamomis. 6 proc. socialiai remtin asmen prisipaino, kad be paramos neigyvent, 62 proc. nuro-d, kad parama labai svarbi, nes pa-lengvina kasdien gyvenim.

  Aktualijos

  $ELIA.3AULTEKALEIDIASI15.54.

  Rytojiandien

  E=J@EAJRUN=QF=JPOEHLJ=EJAECE=I=EPAILAN=PN=EBKNIQKOEOHEFQJ@N=ENLHEGHA@EOEAL=RKFEJCENAEGEJE=EH=>E=QPEGPEJEE=QNEJEQKOA=HEAON=FKJQKOA2=G=NF=JP@=QCGQNGEHONG=O2F=OLOELEAPR=G=NEOPELNE=QjLENIKFA@EAJKOLQOFA EAJ@=QCGQN>QO=LEAjH=ELOJEQO=HEK2=G=NAI=EPEFKFAKN=OEHOEGEjLNEAFNKOjEGEjH=ELOJEEHQIKO.UPKFP=ELL=P>QO@NCJ=JQI=PKIEJA@E@AHEGNEPQHE=E@=QCE=QOE=HEAPQO(EFQJ@NENLHEGHA@EKL=RKFQOJ=GPENLENIKFA@EAJKOLQOFAPUGKO@E@AOJFA=HEAO@=HUFA*=GPKNKPAILAN=PN=>QO=LEAjH=ELOJEQO=HEKLNEAFNKOj=LEAjH=ELOJEQOEHQIKO@EAJ@=QCGQNH=EGUOEO=LEAJQHH=ELOJEL=FNUFAjEGEH=ELOJEEHQIKO

  orai.lt, VL inf.

  $IEN-1 +4

  .AKT-5 0

  $IEN-3 +2

  .AKT-6 -1

  Poryt$IEN-3 +2

  .AKT-4 +1

  4AIPYPADABARTINJEPOLITINJEAPLINKOJE.ESAUGUMOTARNYBOSPUIKIAIDIRBA

  4AIPNIPINJIMOGRSMVISADAAKTUALI.E,IETUVANIEKAMNEDOMI

  .ETURIUNUOMONS

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLTPROC

  PROC

  PROC

  !RALIESVADOVAITURISUSIRPINTINIPINJIMOGRSME

  PROC

  PROC

  +ALDOSVLSUSKURDOPADAU

  %UROPOS+OMISIJA,IETUVAILEIDOIRINKOSPAALINTITKSTTONDAROVIIRVAISI$IDESNJDALISATSIDURSANTSO-CIALIAIREMTINGYVENTOJSTALO .QOH=JK'KJ@N=PFARKJQKPN=QG=

  !NOTPARAMOSDALYTOJMONSNEPRADJOGERIAUGYVENTIMAIS-TOPAKETGAVJGRETASPRARETINOSAVIVALDYBSPRADJUSIOSSKIRSTYTISOCIALINESPAALPAS"ETOTAUTIEIAIIRTOLIAUEMIGRUOJASVEIASALIS

 • 3MGRUODIODmNr. 100 (9428) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Po keleri met, 2005-aisiais, Sibneft nusipirko bendrov Gaz-prom u 13,1 mlrd. doleri. Taip pat siekta prisiteisti atlyginim u parduotas televizijos kanalo ORT akcijas. Savo nuostolius dl nenau-ding sandori B.Berezovskis ver-tino 3,2 mlrd. svar sterling.

  R.Abramoviius savo ruo-tu teig, kad B.Berezovskis nie-kada nevald dali tose bendrov-se, o imokos jam tebuvo mokestis u politin stog. Paskutin didel 1,3 mlrd. doleri pervedim (pagal B.Berezovskio versij mokest u jo 25 proc. dal) R.Abramoviius pagrind noru nusipirkti laisv.

  R.Abramoviius ir B.Berezovskis iai teisinei kovai ir advokat armi-jai, kaip praneama, ileido 100 mln. svar sterling. Teism pralaimjs B.Berezovskis savo buvusiam kole-gai milijardieriui privaljo sumok-ti beveik 150 mln. lit bylinjimosi metu patirt ilaid. Pralaimjimas buvo nepakeliama nata buvusiam oligarchui, ir netrukus po teismo sprendimo B.Berezovskis nusiud.

  "ROLISPRIEBROL

  Rusijos oligarchai santykius ai-kinasi vairiai: vieniems usakomi mogudiai, prie kitus pasitelkia-mi teismai, danai nusiperkamos spaudos skiltys, televizijos laidos, neretai prieininkai sutriukinami ir su politik bei valdios pagalba. Ir veik negirdti fakt, kad tariamos ar realios pretenzijos vieno kitam bt taikiai isprstos.

  Panai ir Lietuvos verslo kult-ra, kurioje, skirtingai nei Rusijos, galima tik spti verslinink konf-liktuose mokam arbitr vaidmen atliekanias treisias puses. Tai neretai glaudius ryius su advoka-tais palaikantys teisjai, u ai pirto nepajudinantys politikos ryk-liai. Danai pasitelkiami ir viej ryi specialistai.

  i met vasar Floridoje, JAV, gyvenantis vienas turtingiausi Lie-tuvos verslinink Julius Numaviius susitaik su prekybos centrus Maxi-ma valdaniu savo broliu Nerijumi Numaviiumi. Tok sprendim broliai prim tik po pusantrus metus tru-

  kusi teismini gin. J.Numaviius Vilniaus apygardos teismui teik pa-reikim, kuriame nurod, kad atsi-sako savo pareikto iekinio ir jame nurodyt reikalavim dl turtins bei neturtins alos atlyginimo.

  Teismui teiktame iekiny-je J.Numaviius siek rodyti, kad VP grup ir N.Numaviius su-dar apsimestinius sandorius, kai dar 2010-j kov buvo sudarytos bendrovi M. M. M. Projektai, VP grup, EVA grup, AKSO, RYT, Peronas akcij dovanojimo sutartys. Teigta, neva ios dovanoji-mo sutartys buvo sudarytos siekiant pridengti N.Numaviiaus, Vladislo-vo Numaviiaus ir J.Numaviiaus susitarim dl turto perdavimo V.Numaviiui (jis yra J.Numaviiaus tvas) laikinajam neatlygintinam valdymui. J.Numaviiaus teigi-mu, dl i sutari naud paty-r jo brolis: es valdydamas per-leistas akcijas N.Numaviius gavo

  daugiau kaip 115 mln. eur pajam. J.Numaviius siek, kad teismas su-tartis pripaint negaliojaniomis ir taikyt restitucij natra arba pini-giniu ekvivalentu.

  4AIKAUMILIJONUSLIT

  Bda ta, kad ne kiekvienas vers-lininkas drsta vieai prisipainti paskelbs kar savo verslo partne-riui arba konkurentui, nordamas perimti verslo dal arba vis versl. 20012002 m. vyko ari kova tarp koncern SBA bei Status. Abiej savininkai Arnas Martinkeviius ir buvs KGB karininkas Vladas Bieliauskas (vliau rastas namuose nusiuds aut. past.) vienas kit kaltino noru ugrobti svetim turt. Bendrovi apsaugai buvo pasitelk-tos apsaugos firmos, pagalb tei-ssauga ir spauda. Prieininkai gin ts ne viename teismo posdyje.

  kov, palaikydami vien ar kit pus, sitrauk verslo banginiai Benas Gudelis (kosmetikos pre-kybos tinklas Kristiana), ilvinas Marcinkeviius (VP Market), Da-rius Mockus (MG Baltic) ir kiti inomi Lietuvos verslininkai. Konf-liktas baigsi, kai vienas su SBA su-sijs fizinis asmuo nupirko i Status ir partneri 34 proc. SBA akcij. Taip baigsi daugiau kaip metus

  trukusi Status ir SBA priepriea, lydima arios akcinink kovos teis-muose ir masins informacijos prie-monse, savo interneto tinklala-pyje Status grupuot prisipaino sudjusi ginklus. Tiesa, girtasi, kad konfliktas buvo finansikai naudin-gas: girdi, 34 proc. akcij buvo si-gyta u 12 mln. lit, o is paketas parduotas u 17 mln. lit. Tiesa, n viena i konflikto pusi taip ir neat-skleid, kiek jai kainavo ne tik san-tyki aikinimasis teismuose, bet ir savo arba prieininko apatini skal-bimas vieai spaudoje.

  EIMINISKONIKTAS

  viesaus atminimo verslinin-ko Bronislovo Lubio mirtis ieb nesantaik tarp jo antros monos Lydos Lubiens, kartu su dukra valdanios per 52 proc. koncerno Achemos grup akcij, ir jo duk-ters i pirmos santuokos Jrats a-deikiens.

  Vasar 13 susivienijusi smul-kij akcinink pateik imt mi-lijon verts iekin L.Lubienei dl akcinink sutarties nutraukimo pripainimo neteistu ir nuostoli priteisimo. Sutartyje buvo numa-tyta, kad koncerno valdymas pati-kimas smulkiesiems akcininkams. O L.Lubien, nutraukusi sutart, va-dovauti koncernui m pati. Na-l teismui pateik prieiekin i

  smulkij akcinink reikalavo pri-teisti 0,5 mlrd. lit. Taiau netrukus ji atsim prieiekinio reikalavimus keliems akcininkams, mat jie atsisa-k iekinio L.Lubienei.

  Netrukus teismus su naujais iekiniais kreipsi J.adeikien su kita akcininke Marija Kaminskiene. Kauno apylinks teismas sustabd koncerno Achemos grup valdy-bos nario Rimanto Rklaiio ga-liojimus, udraud jo irinkim re-gistruoti Registr centre. Iekovs teig, kad is akcininkas nesilaik iankstinio susitarimo, kaip balsuoti valdybos posdyje, tad buvo irink-ti ne tie valdybos nariai. O po ke-li dien Vilniaus apylinks teis-mas inagrinjo kit J.adeikiens ir M.Kaminskiens iekin dl lai-kinj apsaugos priemoni taikymo Kauno teisme esanioje civilinje byloje. Iekovs pra pripainti ne-galiojaniu rugsjo 26 d. koncer-no valdybos nutarim dl koncerno generalinio direktoriaus Romualdo adeikos ataukimo ir naujo direk-toriaus Rimvydo Vatako paskyri-mo. Iekovs taip pat pra taikyti laikinsias apsaugos priemones sustabdyti visus naujo generalinio direktoriaus R.Vatako galiojimus nuo paskyrimo dienos. Teisjas Sta-nislovas Juoceviius iekovi pray-m patenkino.

  I esms koncerno valdymas pa-ralyiuotas. L.Lubiens advokatai teigia, kad tai nra eiminis konf-liktas, taiau vargu ar tuo galima ti-kinti visuomen. altiniai koncerne link manyti, kad konfliktas siplies-k, kai kelerius metus elyje bu-vusiai L.Lubienei tak m daryti anksiau toliau nuo B.Lubio buv verslininkai.

  )LGAMETDRAUGYSTNUTRKO

  Konfliktas Achemos grupje iandien bene kariausias ir labiau-siai dominantis smalsi visuomen. Visgi nemaai kalbint verslinin-k atkreip dmes kit jau trejus metus besitsiani buvusi vers-lo partneri, vilniei verslinink Dainiaus Dundulio ir Sergejaus Ra-chinteino, kov.

  Tiesa, apie iuos du verslininkus inome nedaug tai ne broliai Nu-maviiai ar Lubi eima. inoma, kad abu vyrai bendr versl pltojo 15 met Lietuvoje ir Rusijoje, buvo ne tik verslo partneriai, bet ir geri draugai. is tandemas sprendimus priiminjo aibo greiiu, milijonins investicijos buvo derinamos vienu telefono skambuiu ar pietaujant, pagrindinius projekto skaiius u-raant ant kavinje rastos popieri-ns servetls.

  Nuo nepriklausomybs pradios truks bendras verslas D.Dun duliui leido ivystyti vien didiausi preky-bos tinkl Norfa, o S.Rachinteinui tapti vienu didiausi nekilnojamojo turto valdytoj Lietuvoje. Kokia juo-da kat perbgo tarp dviej draug ir verslo partneri, niekas negali at-sakyti iki iol.

  J konfliktas vienu kariausi nepriklausomos Lietuvos verslo is-torijoje. iame kare jau seniai au-doma sunkiaisiais pabklais: kov sitrauk iniasklaida, teissaugos institucijos, teismai, politikai.

  Kalbinti specialistai atkreip d-mes, kad tokio miliniko spaudos dmesio buvo sulauks tik koncer-no SBA akcinink ir grups Sta-tus konfliktas. Mums pavyko su-skaiiuoti daugiau nei 20 straipsni, nukreipt prie vien i konflikto dalyvi, S.Rachintein, visikai ne-lieiant kito D.Dundulio. Stebi-na ne tik straipsni gausa, bet ir j tonas, vartojama leksika: be uuo-lank, umirtant nekaltumo pre-zumpcij, S.Rachinteinas vadi-namas afer meistru, teisjai jo marionetmis ir pan.

  io pavasario vykiai, kai S.Ra-chinteinas buvo sulaikytas ir, ly-dimas iniasklaidos dmesio, u-darytas Lukiki kaljime, primin filmuose matytas verslo kovas Rusi-joje arba 15 met senumo kov tarp Mineralini vanden akcinink. Lietuva jau seniai nemat tokio ou, kai kratose dalyvauja mons su kaukmis ir automatais, o do-kumentai neami glbiais, be joki apra, sak savo pavards neno-rjs atskleisti verslininkas.

  domu tai, kad teisjai paleido S.Rachintein i Lukiki kalji-mo, sutriukindami jo sulaikymo ar-gumentus. Teisjai ir teiss ekspertai i byl pateikia kaip visik teisi-nio nihilizmo pavyzd. Tai, kad is konfliktas net neketina atvsti, rodo ir vienos TV laidos anonse jau por mnesi skambanti D.Dundulio fraz: Verslas tai karas. O vers-las su draugu dar didesnis karas.

  Aktualijos

  IANDIENnPARTNERIAIRYTOJnMIRTINIPRIEAI)

  ARNAS-AIULISI=KOEKO>AJ@NEFKO])A@E=PKN(0gCANE=QEJKIKOG=EL ANU>?AJPN=OGNF=OENR=@KR=O

  )OOP=PUI=EJAOQNACQHEQKPEP=ELG=@PAEOEJEJG=EOEHUPCEJOLNO-PEP=EGE=E,=RUV@EQEP=EGUPEIA@E=?EFG=OUN=LNEEIP=REO=IAL=O=QHU-FAJP=EIANEGKFAOQGQNP=GKJEGPLNARAJ?EFKOEJOPEPQPLANPGOP@E@E=QOENIUN=L=OEN=EQOEKOOEL=NAECKFEIQOJAOE>UHEJPE

  E=J@EAJ=GER=EV@QG=@JAGEAGREAJ=O=@RKG=P=OOQEJPANAOQKP=OG=@GKJEGP=O>PCNAEP=EEOLNOP=OF=INAEGE=]@=NUPE=LUR=NPg>UHEJ@=-I=OEOFEOEIKJOQ@EN>OGAHE=O@AEIP=N>=GAHEOEIPQOPGOP=JE5N=PKGO=JAG@KP=O=@RKG=P=OO=GKO=RKF=QJ=IOJQE=@RKG=PQE]#EN@E=@RE@AEIPIAP>UHRA@E=QQDKJKN=NPQ$=NR=N@>=ECAEIAOJ=IL=OEOP=PIAGPEG=LGAHE=RKIA=LHEJGL=O=QHKPQ>UHLAN@REO=R=EPAOEOLNAJ@AEg@RKG=P=EJAG=HPEjPKGE=UN=PAEOEJOEOPAI=5N==@RKG=PGQNEAL=PUOIKGKOEIA@E=?EFKOGHEAJP=IO=GPURE=EOEHKL=OE-J=Q@KPEPKGE=C=HEIU>A0=E=QREO@=NRUN=QF=JQKIKJG=@CANE=Q>U-HEJPEON>==@RKG=P=EL=OEHK@ANU>=O>APIKGPE@ANPEOjENCEIAJ=O

  ,NEA=OEGKJEGP=IOGEHPEUN=@=QC>AP@=JE=QOE=EFKO>J=LOE?DK-HKCEJO&KOC=HE>PEOQOEFQOEKOOQ=OIAJOLOE?DKHKCEF=OK?E=HEJA=LHEJG=JAL=G=JG=IQP=NL=OIAJEJEQ>AJ@N=REIQAP@=JE=QOE=E@AF=GKJEG-PQKOA>J=GKIQJEG=?EFKOLNK>HAI2EAJ=OL=O=GREAJ=GEP=OJAP=ELECEN@KPNAE=OGEP=ELEJPANLNAP=RKK@=NFAE=LHEJG=L=OG=PEJKOQNA=CQKPE=POEN=J@=EJPNEC+EJPNEC=jP=EF=Q@KIQP=E=Q@NEJ=R=EV@QKPP=EC=HE>PEENG=ELL=OG=PEJEI=OGKJEGPQKPELNKRKGQKPEL=NK@UPELN=J=QI

  fotodiena.lt JQKPN=QGKO

  3UBUVUSIUPARTNERIU32ACHINTEINUDEINJEKOVOJANTIS$$UNDULISNE-SLEPIAa6ERSLASnTAIKARASk

 • Sveikata

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  Sodyba

  7 p.7 p.

  21 p.

  Deltuvos seninijos Leon-polio kaime gyvenantys kininkai Laima ir Vincen-tas Stragiai gali lengviau atsikvpti. Daugum dar-b ekologiniame dari-ninkysts kyje jau per-m dukra Ieva.

  Nijol Baronien

  Anksiau nutrijas mons augindavo fermose, nar-vuose arba voljeruose. Jos kilusios i ilt krat, tad gali sualti ir ti, jei iti-sus metus bus auginamos palaidos lauke.

  Rapolas Tamoinas

  Kultra yra valstybs pa-grindas, patikino alies kultros ministras ar-nas Birutis, i savait ta-rs od Lietuvos nacio-nalini kultros ir meno premij laureat paskel-bimo ceremonijoje. ven-ta tiesa! Taiau itarti Lie-tuvos valstybs ministrui turbt neuteko drsos.

  Rta Kliyt

  Ne tik Amerikoje dkojau ekologik derli

  Lietuvos monms, kurie dirba kitose Europos vals-tybse, prireikus gydy-mo paslaug, neretai kyla problem, daniausiai dl pamirtos prievols de-klaruoti ivykim i Lietu-vos arba btinos informa-cijos trkumo.

  Veronika Pekien

  Valstybs pagrindus palaikantys titanai

  11 p.

  Teatro biochemik

  21 p.

  17 p.

  Kai gyvena Anglijoje, o gydytis nori Lietuvoje

  Neprastas skausmo malintojas

  Teatras Lietuvoje yra gyvybingas ir jaunas! Tebegyvuoja ir sunkiausias i anr komedija. Tai savo kryba patvirtina ir 25-eri Jaunimo teatro trups nar Jon Dambrauskait, neseniai Alytaus miesto festivalyje Tegyvuoja komedija! pripainta geriausia aktore.

  Rta Kliyt

  Vertingos ir skanios iurki giminaits

  Erktuogs ne iaip sau vadinamos tikru vitamin lobynu. Jos sveikatinimo tikslais vartojamos nuo ne-atmenam laik. Vitamino C erkio uogose yra 10 kart daugiau negu juo-duosiuose serbentuose ir 100 kart daugiau negu obuoliuose. Jos padeda at-sikratyti ne tik avitamino-zs, bet ir, pavyzdiui, de-presijos.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice