valstiečių laikraštis 2014 11 19

Download Valstiečių laikraštis 2014 11 19

Post on 06-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 11 19

TRANSCRIPT

 • 2014 m. lapkriio 19 d., treiadienis Nr. 93 (9421) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt (0,55 Eur)

  Lietuvos ekologini ki asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis teig, kad kanapi augintojus slegia didel po-pierizmo nata. Iki iol jiems dar neimoktos ir avansins imokos.

  Pasak ilgameio veterinari-jos gydytojo Riardo Bartkaus, kaimo mogus pirmiausia pasi-rpina savo gyvuliuko sveikata.

  Prakalbus apie siuvinjim, juolab kryeliu, danas pajunta senovs dvelksm: atmintyje lyg per rk ikyla ilagalv moiut, nuo laiko papilkjusi servetli kontrai ir siuvintos staltiess.

  Vienas svarbiausi mogaus gyvenimo tiksl rasti laim. Ta-iau specialistai teigia, kad nor-damas rasti laim pirmiausia jis turi suvokti, ko ieko.

  iandien skaitykite:

  MOTERS PASAULIS, 13 p.

  MOTERS PASAULIS, 15 p.

  KININK INIOS, 7 p.

  KININK INIOS, 7 p.

  etadien VL su priedais:SodybaetadienisSveikata

  (Us. 621)

  ems kio rmai sku-bos tvarka rengia nau-jo mokesio statymo projekt, kur patvirti-nus i organizacija tap-t nepriklausoma nuo valstybs institucij.

  Gaivinama savivaldos mokesio idja

  Albinas aplikasVL urnalistas

  sipareigojimas vesti visuotin emdirbi mokest ir be valstybs pagalbos ilaikyti ems kio r-mus buvo priimtas 2013-j kov Kaune surengtame palyginti ty-liame emdirbi suvaiavime.

  Nukelta 3 p.

  Vida TavorienVL urnalist

  Lietuvoje ems kio produk-cijos supirkimo kainos vienos maiausi Europos Sjungoje, u-darbiai vieni skurdiausi, o u nemaai maisto produkt tenka mokti kaip pasiturintiems va-karieiams.

  Laisvosios rinkos stebuklai

  Nieko nepadarysi gyvename laisvosios rinkos slygomis, at-sikerta politikai, praomi tramdyti takingas verslo struktras. Ir si-ningos konkurencijos laisv saugan-ios Konkurencijos tarybos (KT)

  atstovai sako, kad KT neatlieka rin-kos reguliuotojo vaidmens: produk-t kainas turi reguliuoti rinka.

  Ekspertai pripasta, kad ms alies prekybai ir perdirbimo sekto-riams bdinga oligopolija, todl vie-n maisto tiekimo vartotojams gran-dins dalyvi padtis stiprja, o kit vis daugiau istumiama urib. Tai-gi, vyksta aidimas vienus vartus.

  iauli rajono Kurn ems kio bendrovs vadovas Vitoldas Pranas Zov be uuolank kalba apie karius laisvosios rinkos vai-sius: Kainomis spekuliuoja visi per-dirbjai ir supirkjai. iandien, kaip niekada anksiau, tapo akivaizdu, kad emdirbiai j vergai. Mums dabar blogai, o kai kam nepalygi-namai geriau. tai pieno perdirbjai

  vl skaiiuos milijoninius pelnus, o kininkai milijoninius nuostolius.

  Kokie stebuklai darosi Lietuvoje? Kam reikalinga KT? tai kaimynin-je Lenkijoje u pieno aliav moka daugiau, taiau pieno produktai daug pigesni. Visi ms politikai umerk akis ir i problem nemato, svei-kos konkurencijos tiek tarp perdirb-j, tiek tarp prekybinink pasigenda aki rajono Voniki ems kio bendrovs vadovas Henrikas Brakys.

  iemet dl kritusi aliavos su-pirkimo kain dirus veriasi ir pie-no gamintojai, ir galvij augintojai, ir grdininkai. Taiau parduotuvi lentynose duona, pieno, msos bei kiti produktai nepinga. Beje, kai ku-rie i j brangsta. tai ems kio informacijos ir kaimo verslo centro

  duomenimis, kefyro (2,5 proc. rie-bumo) vidutin kaina 2014 m. 35- savait, palyginti su pernykte, padi-djo apie 8 proc., 30 proc. riebumo grietins apie 7 proc., o 12 proc. riebumo grietins per 20 proc.

  emdirbi balsas tyruose

  Lietuvos ems kio bendrovi asociacija iemet rugsjo pradio-je kreipsi ems kio ministr Virginij Baltraitien, praydama imtis iniciatyvos isiaikinti, ar ne-piktnaudiaujama rinkos galia ir ar nepaeidinjamas Mamenins prekybos moni nesining veiks-m draudimo statymas.

  Nukelta 3 p.

  Maisto kain grandinje aidimas vienus vartus

  Nelieiama valstyb valstybje taip emdirbiai danai apibdina ems kio produkci-jos perdirbj ir didij prekybinink galias. kininkus piktintis veria didelis atotrkis

  tarp j gaunam ir vartotoj mokam kain.

  Ruslano Kondratjevo nuotrauka

 • 2 2014 m. lapkriio 19 d. Nr. 93 (9421) Valstiei laikratis

  Atkelta i 1 p.

  ems kio ministr, priekai-tavusi pieno perdirbjams, kad, pa-sinaudodami Rusijos embargu, jie stipriai sumaino pieno supirki-mo kainas, adjo aikintis, kodl, smunkant aliavos supirkimo kai-noms, parduotuvse brangsta pro-duktai. Ji taip pat adjo inicijuoti kain grandins tyrim: kiek tenka emdirbiams u pien, kokios per-dirbj kainos ir kokius antkainius taiko prekybininkai.

  Spalio pabaigoje, prajus beveik dviem mnesiams, Lietuvos ems kio bendrovi asociacijos ipls-tiniame prezidiumo posdyje vl nuogstauta dl emdirbius dugn gramzdinani tendencij rinkoje.

  Ar teisine ir ekonomine pras-mmis valstybs institucijos vertino ems kio produkcijos supirkj bei perdirbj vienaalikus veiks-mus keiiant supirkimo kainas, ar perdirbj veiksmai ir toliau bus toleruojami, kaip nelieiama vals-tyb valstybje? Kodl deimtys valstybs institucij ir emdirbi savivaldos pasitarim su perdirb-jais nedav rezultat? Ar KT tiria ekonomini santyki pagrstum perkant ems kio produkcij, par-duodant maisto produktus vidaus ir kit ali rinkose? lyg balsas ty-ruose skambjo ems kio bendro-vi atstov susirpinimas.

  Aistros subliko

  iemet susiklosiusi situacija, kai, majant ems kio aliavos su-pirkimo kainoms, maisto produktai nepinga, neiskirtin. Pramoninin-kai ir prekybininkai niekada neno-ri prarasti peln. Suprantama, kad udirbti nort ir kininkai, bet jie yra silpnoji grandis maisto kain grandinje. Silpnuosius turt ap-ginti valstyb. Tik ar gina?

  Krizs kartyje, kai daugelio maisto produkt kainos kilo kaip ant mieli, buvo keliamas aliarmas, kad reikia tramdyti perdirbjus ir

  prekybininkus. Ir eiliniai politikai, ir aukiausi alies vadovai vaistsi raginimais, kad prekybinink ant-kainius reikia reguliuoti statymu.

  Tuometis KT vadovas stebjo-si es nepaprastai isiptusiomis prekybinink pelno maromis par-duodant pien, duon, cukr ir kt. Taiau visos aistros subliko ir at-sakym, ar pagrstai kyla maisto produkt kainos, kodl jos nema-ja, kai atpinga aliavos ir energi-jos itekliai, visuomen neigirdo.

  Perdirbj akibroktas

  iemet vl pasigirdo svarstym, ar nevertt riboti prekybinink antkaini. emdirbi atstovai si-lo valstybei imti reguliuoti pieno a-liavos veim ir net nustatyti mi-nimalias aliavos supirkimo kainas.

  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus emaitai-tis abejoja, ar reguliuoti antkainius bt naudinga tiek vartotojams, tiek emdirbiams. Ms alis ne planins ekonomikos, o visoms rinkoms atvira valstyb. Kalbant apie pieno produktus, reikia turti omenyje, kad kitais metais nebeli-kus pieno kvot, ms rinkoje gali atsirasti didesn pieno produkt pa-sila i kit ali ir maesne kaina, nei gali pagaminti ms perdirb-jai, sak parlamentaras.

  Kalbdamas apie imet pieno perdirbj akibrokt emdirbiams, kai dl es Rusijos embargo gerokai sumajo aliavos supirkimo kainos, R.emaitaitis pareik, kad vertt tirti ne tik galimus konkurencijos paeidimus: ia jau galima bt svarstyti, ar tokia veikla nra nusi-kalstama. mons nesugebjo ms-tyti perspektyviai, neiekojo nauj rink ir dabar vis nat nori per-kelti ant kinink pei.

  R.emaitaiio kritikos strls skriejo ir prekybinink stovykl. Anot jo, buvo padaryta klaida, kai Lietuvoje leista neribotai plstis prekybos tinklams, kurie suvalg maas parduotuves. Ta vakarieti-

  ka ar, tiksliau sakant, amerikietika laisvoji rinka padar savo. Prekybos centrai prisigalvoja vairi mokes-i. Neseniai gavau skund, kuriame tiekjas skundiasi dl prekybinin-k veiksm. Nordamas, kad pro-dukcija bt aki lygyje, tiekjas j turi atiduoti 30 proc. pigiau. Dar i tiekj reikalaujama mokesio u reklam. Problema ta, kad KT ne-turi reklamos teiss specialist, ku-rie vertint galimus paeidimus, pasakojo Seimo narys.

  Jo sitikinimu, nedovanotina ir tai, kad ES skiria param stam-biems perdirbjams ir prekybi-ninkams ir taip stiprina j gali bei tak. Anot parlamentaro, pa-ramos daugiau reikia smulkie-siems verslininkams ir nedide-liems kiams.

  Ir patys kininkai turt pa-sistengti, kad nebt priklauso-mi nuo perdirbj, prekybinink. Apygardoje, kurioje esu irinkas, pa-stu kininkus, kurie aliavos ne-parduoda, o patys gamina tiek pie-no, tiek msos produktus. J turt bti daug daugiau, samprotavo R.emaitaitis.

  Sumajo emdirbi dalis

  Lietuvos agrarins ekonomikos instituto, ems kio ministerijos usakymu kas ketvirt atnaujinan-io duomenis apie maisto produk-t kain struktr tarp emdirbi, perdirbj ir prekybinink, Produk-t rinkotyros skyriaus tyrjas Al-bertas Gapys tvirtino, kad per pir-m i met pusmet vidutinikai iki 5 proc. sumajo emdirbio da-lis. Dl iemet sumajusi pieno, grd, galvijienos supirkimo kain iloia perdirbjai ir prekybininkai.

  Kai nra rimtos konkurencijos, kai-n nemaina nei vieni, nei kiti, dst produkt kain tyrjas.

  Taiau jis paguod, kad ir em-dirbius, ir vartotojus nevilt varan-ios tendencijos ms alies rinko-je neiskirtins. Mes ne vieni tokie pasaulyje. Pavyzdiui, JAV pieno produkt kaina prekyboje auga daug spariau nei aliavos su-pirkimo kainos, sak A.Gapys. Lietuvos agrarins ekonomikos ins-tituto ekspertas pabr, kad dide-

  liam aliavos kain svyravimui ta-kos turi ir tai, kad ms emdirbiai ir perdirbjai neturi ilgalaiki su-tari. O perdirbjai ir prekybinin-kai sudaro sutartis ilgesniam laikui, todl ir maisto produkt kainos taip greitai nesikeiia.

  Tiekjai nenori skstis

  Ar maisto kain grandinje vykstantys stebuklai doms KT? Pasak KT Komunikacijos skyriaus vedjos Viktorijos Urbonavii-ts, KT ekspertai atidiai stebi rin-

  k ir, nustat galim Konkurenci-jos statymo paeidim poymi, nedelsiant imasi veiksm. Taiau ji pabr, kad KT negali ir neturi re-guliuoti nei ems kio produkt supirkimo, nei j pardavimo kain. KT tiria galimus konkurencij ribo-janius susitarimus, dominuojani kio subjekt veiksmus arba vieojo sektoriaus sprendimus, ribojanius konkurencij.

  iemet rugsj KT baig 2010m. pradt tyrim dl galimai drau-diam