valstiečių laikraštis 2014 11 12

Download Valstiečių laikraštis 2014 11 12

Post on 06-Apr-2016

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aktualijos, naujienos, komentarai

TRANSCRIPT

 • 2014 m. lapkriio 12 d., treiadienis Nr. 91 (9419) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt (0,55 Eur)

  Tikimasi, kad pasikeitusios savaeigi, ems kio main ir priekab registravimo taisykls privers pirkjus bti budresnius. Taip bus isprstos pastaruoju metu kylanios j registravimo problemos.

  Pieno supirkimo kainos vienas aktualiausi klausim, kur iandien turi isprsti pieno gamintojai ir perdirbjai.

  Paskutin nakt prie kon-cert niekada negaliu umigti, sak talentingoji atlikja orena Daniavili, lapkrit pristatanti naujj savo albumo Mano ir-dies muzika program.

  Krizi psichologas Michailas Chasminskis pasakoja, kodl ian-dien tiek daug eim isiskiria, kaip atskirti tikrus jausmus nuo pavirutinik ir kodl svarbu kiekvienam atsisakyti egoizmo.

  iandien skaitykite:

  Moters pasaulis, 13 p.

  Moters pasaulis, 14 p.

  kinink inios, 7 p.

  kinink inios, 7 p.

  etadien VL su priedais:SodybaetadienisSveikata

  (Us. 621)

  Perpildmokytojkantryb

  Rytoj daugiau nei 100 Lietuvos mokykl ir vaik dareli turt vykti spjamasis streikas. J organizuojani vietimo profesini organizacij lyderiai sako, kad vietimo skurdinimas t-siasi, todl mokytojai pasiry su tuo nesitaikstyti.

  fotodiena.lt nuotrauka

  Vida TavorienVL urnalist

  Grinti per sunkmet sumain-tas mokini ugdymui skiriamas l-as ir atkurti bazin mnesin alg reikalaujantys pedagogai parei-k, kad j ikeltiems iems ir ki-tiems reikalavimams svarstyti su-daryta darbo grup tra imitacin, todl jie priversti imtis kratutini priemoni. vietimo profesini s-jung atstovai nusivyl vietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio elgesiu ir mano, kad jam vieninte-l ieitis padti ministro portfel.

  Plinta arogancijos virusas

  Anot streiko rengj, vietimo ir mokslo ministras nesudar slyg taikiai isprsti kolektyvin gin, o konfliktui pasiekus kulminacij ijo atostog. Tai, kad D.Pavalkis pasi-rinko atostogas tokiu metu, kai Sei-me svarstomas kit met vietimo ir mokslo ministerijos biudetas, tik es dar kart patvirtina, koks yra jo poiris prisiimt valdyti srit.

  Dl arogantiko elgesio ir sociali-ni partneri ignoravimo buvo kriti-kuojamas ir buvs vietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponaviius. Gal

  i ministro kd yra ukrsta aroganci-jos virusu? O gal is virusas susargdina visas valdios galvas, kurios pamirta, kad privalo tarnauti visuomenei?

  Ms valdiai visuomenje yra lygesni u lygius, todl labiau nu-sipelniusiesiems atlyginimai buvo atkurti, o kiti palikti u borto. Jei gatves ieit ne tik pedagogai, bet ir kultros, socialiniai darbuotojai, gydytojai, policininkai, ugniagesiai, pensininkai, valdia greitai rast pi-nig ir j atlyginimams, ir pensi-joms atkurti. Pinig yra, tik kokie valstybs prioritetai? tai per dve-jus metus krato apsaugai papildo-

  mai rasta beveik pus milijardo lit. Taiau investicijos tankus ir ovi-nius yra beverts, jei neugdoma pi-lietika, atsakinga ir smoninga as-menyb, samprotavo pedagogus palaikanio Lietuvos tv forumo tarybos narys Darius Treiakauskas.

  Streikuos dvi valandas

  Mokini tvus vienijanios orga-nizacijos atstovui susidaro spdis, kad D.Pavalkis ministerijoje bando elgtis kaip savo uabe:

  Nukelta 2 p.

  Briuselis milijonus skiria, o Lietuva neimaPrie kiekvieno i nacio-nalinio biudeto em-dirbiams skiriamo lito Briuselis pasiruos pridti dar tris litus, o biudeto projekte jiems l pagailta.

  Albinas aplikasVL urnalistas

  Pavarius 2015 m. asignavi-m ems kiui projekt akis krinta net 725 mln. Lt iaugusi ES paramos suma. Taiau tai apgaul, nes i tikrj Vyriau-syb nerado 174 mln. Lt kofi-nansavimui.

  Nukelta 3 p.

 • 2 2014 m. lapkriio 12 d. Nr. 91 (9419) Valstiei laikratis

  Atkelta i 1 p.

  Priimami vienasmeniai, su soci-aliniais partneriais nederinti spren-dimai, noras valdyti ir kontroliuo-ti visikai pamirtant atsakomyb u rezultat, antikonstituciniai mi-nistro sakymai, abitros egzamin skandalai, mokytoj darbo slyg ir profesijos prestio pastovus smu-kimas... Profesini sjung reika-lavimai yra teisti ir pagrsti, o jei valdia nebegirdi j argument, na-tralu, kad mokytojai imasi kratu-tini priemoni.

  Rytoj (lapkriio 13 d.) bendrojo ugdymo mokyklose mokytojai strei-k prads 8 valand, o ikimokykli-nio ir neformaliojo vietimo stai-gose bus streikuojama nuo staig darbo pradios. spjamasis streikas truks dvi valandas.

  Ant kai kuri mokykl ir dar-eli dur gali bti pakabintos spy-nos: tegu D.Pavalkis galvoja, kur ds vaikus, sak Lietuvos profe-sins sjungos Sandrauga pirmi-ninkas Kstutis Juknis. Jis pabr, kad streikuoti ypa reikia lopeli ir dareli aukltojams, kurie nra prilyginti pedagogams ir gauna la-bai maus atlyginimus.

  Ms mokykloje profesinei s-jungai priklauso tik vienas mogus, tad streik nebus. Bet jei mokytojai streikuot, nepuliau kategorikai drausti. tai Pranczijoje protestuo-tojai danai ieina gatves, tad ne-reikia sureikminti ms pedagog streik. J reikalavimai nra kako-kie ypatingi mokytojai atkreipia dmes sumaintas mokini ug-dymui skiriamas las. Kita vertus, pedagogai ugdo vaikus, todl turi iskirtin status. Mokykloje vaikai turi bti uimti, ugdymo programos suspaustos, tempas didelis, tad ne-turi likti mokymo sprag, savo nuomon isak Panevio rajono Velio gimnazijos direktorius Rim-tas Baltuis.

  Pasak Lietuvos vietimo darbuo-toj profesins sjungos pirmininko Andriaus Navicko, spjamieji strei-kai vyks daugiau nei 100 ugdymo staig 20 savivaldybi.

  inant, kad profesins sjungos nra gausios, o streikus gali organi-zuoti tik jos, tai geras rezultatas. Prie streikuojani pedagog gali prisijungti ir kitos vietimo profe-sins organizacijos, kurios anksiau nepalaik streik. Ir jos jau kalba, kad derybos su vietimo ir mokslo ministerija sulugdytos. Pedagog streik palaiko ir mokykl vadovai, tv atstovai, kalbjo Zaras ra-jono mokytojas. Streik rengjai vi-liasi, kad spjamasis streikas paska-tins rimtas derybas. Bet jei ir toliau bus pavalkika pozicija, gali pra-sidti neterminuoti streikai, per-spjo K.Juknis.

  Ministras ijo atostog

  Mokytoj profesins sjungos reikalauja atkurti mokino krepelio dyd, buvus iki 2009 m., padidin-ti nuo dabar esam 3348 iki 3774 lit ir iki 128 lit atkurti bazin m-nesin alg (dabar 122 Lt). Taip pat reikalaujama ikimokyklinio ug-dymo staig pedagog udarbius

  prilyginti bendrojo ugdymo moky-toj atlyginimams, sumainti moki-ni skaii klasse, pasirayti akos kolektyvin sutart ir iki 2015 m. rugsjo 1 d. sudaryti palankias s-lygas pedagogams ieiti senatvs pensij nuo 55 met.

  Lietuvos vietimo profesini sjung jungtin atstovyb susib-rusios Lietuvos vietimo darbuoto-j profesins sjungos, Krikioni-koji vietimo darbuotoj profesin sjunga, Lietuvos mokytoj pro-fesin sjunga, Lietuvos profesin sjunga Sandrauga ir vietimo ir mokslo profesin sjunga Solidaru-mas iuos reikalavimus dar iemet birelio viduryje teik vietimo ir mokslo ministerijai. Taiau, pasak i organizacij lyderi, vietimo ir mokslo ministerija tik formaliai at-sirainjo ir nerod noro bendrauti.

  Prie rugsj mokytojams pra-kalbus apie streikus, buvo sudary-ta darbo grup pedagog reikala-vimams svarstyti. Anot mokytoj profesini sjung atstov, per du mnesius rezultat nepasiekta, to-dl jie mano, kad toks darbas tra imitacinis. Ms profesin sjunga netraukta darbo grup, taiau mes nueiname posdius, niekas neveja lauk. Matosi, kad reali sprendim ten niekas nepriima. Be to, numa-tyta, kad darbo grup konkreius pasilymus, kaip pagerinti moki-ni ugdymo kokyb ir sudaryti ge-resnes mokytoj darbo slygas, tu-rs pateikti kitais metais. Bet k tai reikia, kai kit met biudetas jau bus sudarytas ir patvirtintas? re-torikai klaus vietimo ir mokslo profesins sjungos Solidarumas pirminink Ramut Minkeviien.

  Spalio pabaigoje apie 700 peda-gog i visos Lietuvos prie vietimo ir mokslo ministerijos kl kius Tarne, grink, k esi skolingas. Taiau D.Pavalkis mitinguotoj ne-girdjo jis ijo atostog.

  Augina lojal eelon

  Vis dlto pedagog profesini sjung lyderiai pasidiaug, kad mokytojams subruzdus tam tikr rezultat jau pasiekta. Seime svars-tant vietimo biudet parlamenta-rai jau nebe taip utikrintai kalba, kad nra pinig ir nieko negalima padaryti. Jau pradta iekoti vairi bd, kaip j rasti.

  Kitais metais 32 litais bus didi-namas mokinio krepelis ir 10 proc. augs ikimokyklini staig pedago-g algos, taiau tai vietimo darbuo-toj netenkina, sak A.Navickas. Pedagogai pastebi, kad vietimo sis-temoje susikaup labai daug proble-m, kuri i esms nesprend, o tik gilino buvusios valdaniosios poli-tins jgos, j nesprendia ir dabar-tin valdia.

  akis krenta augantis atotrkis tarp pedagog ir mokykl vado-v atlyginim, mai jaun moky-

  toj atlyginimai. Tiesa, tai jau ilgamets tendencijos, ugdanios valdiai lojali vadov eelon ir smukdanios mokytojo profesi-jos presti. Kvalifikacij ir sta- gijusi mokytoj atlyginimai nra prasti. Bet jauniems mokyto-jams tikrai sunku. Gaunant 1300 1500 lit rankas viestis, nau-dotis technologijomis, vykti se-minarus, gerai atrodyti ir bti vai-

  kams pavyzdiu tikrai nelengva, pastebjo R.Baltuis.

  Velio gimnazijos vadovas mano, kad vietimo sistem turt grti etatinis mokytoj darbo apmok-jimas. Nenormalu, kai mokykloje buhalteris turi skaiiuoti 16 ir dau-giau pozicij mokytoj atlyginim. Pedagogas turt gauti udarb u etat, sitikins R.Baltuis.

  Reikia revoliucijos

  D.Treiakauskas mato dar dau-giau problem vietimo sistemoje. Situacija yra katastrofika. Lietu-voje beveik ketvirt amiaus vyks-ta vietimo reforma, o mokini ge-bjimai smunka emyn. Tai rodo tarptautiniai tyrimai. Aliarm rei-kt kelti ir dl to, kad moksleivi saviudybi skaiiumi pirmaujame ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Taigi, tiek nusireformavome, kad vietimo sistemoje reikia pokyi i esms revoliucijos, parei-k Lietuvos tv forumo atstovas. Anot jo, visi politikai neusikirsda-mi kalba apie prioritet vietimui, klerkai baksnoja es ger vietimo strategij, taiau realiai gyvenime viskas vyksta prieingai.