Valstiečių laikraštis 2014 10 25

Download Valstiečių laikraštis 2014 10 25

Post on 06-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 10 25

TRANSCRIPT

 • m!PIEARTJANIAS6LINESPIR-MIAUSIAPRIMENADIDIEJIPREKYBOSCENTRAIKURIELABAIANKSTIPRADEDAPREKIAUTINETIKKAPVAKMISBETIRCHRIZANTEMOMIS

  m+RINIOaYGIMANTO!UGUSTOIR"ARBOROS2ADVILAITS LEGENDAkIDJAGIMDAINININKO-ANTO*AN-KAVIIAUSGALVOJE-ATYTISVYRASNUO4ADO"LINDOSLMAVIMOLAIKNESILIOVSIRGSUSAVOTAUT

  m3KAUSMUSKENIANTYSMONSNEMOKAMSNARIENDOPROTEZOPERACIJTURILAUKTIEILSE

  MSPALIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  SODYBA, 7Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  1O

  2YTOJSPALIODPASUKSIMELAIKRODIRODYKLES

  VALANDATGALIRTAIPPEREISIMEPRIEIEMOSLAIKO

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  0ASTARAISIAISMETAISVIESIGYVULININKYSTSATEITPIEUSI6YRIAUSYBEMSKIOMINIS-TERIJAGYVULIAUGINTOJAMSSU-TEIKVILTIESKADJILGAMETSINVESTICIJOS IR TRISASDARBUSIGELBTIEMDIRBIAIPATIKJOKADISSEKTORIUSSULAUKSDAU-GIAUDMESIOTAIGIIRNANSI-NSPARAMOS$ABARTIEKURIEJGAVOJAUIASIPATEKDIDE-LBD

  .EVIENASGAILISI

  I tikrj gyvulininkystei sutei-kus prioritet, auginantiems galvijus kininkams buvo sudarytos palan-kesns slygos ES investicinei para-mai gauti. Jie ir ems kio bendro-vs teik paraikas ir, kaip prasta, prisim daugyb sipareigojim, kuri negyvendin rizikuoja ne-tekti paramos.

  Dabar, kai auga emdirbi nuostoliai dl kritusi pieno, m-sos, grd supirkimo kain, ne vienas gailisi, kad usikrov inves-ticini projekt nat. Kiek dar gali tyiotis i ms?! Tuoj dar-buotojai ir mes, kininkai, netur-sime, u k duonos nusipirkti. K jau kalbti apie param, paskolas ir kitus sipareigojimus... Jokie ga-lai kyje nesueina, kai pusveliui i ms pasiima pien, ms ir kt. Vos ilindome i duobs ir vl j stm. Belieka visus gyvulius krauti laivus ir plukdyti Turki-j, iklojo nevilties apimtas ki-ninkas Albinas neideris i Vilka-vikio rajono.

  Taiau iparduoti gyvuli ki-ninkas negali, nes yra supanio-tas sipareigojim, prisiimt gavus ES param pieno kiui moderni-zuoti. Tik po dvej met jis gals apsisprsti, kokia kryptimi toliau judti.

  *QGAHP=2Lf

  %3PARAMATAPOpavalkais ant kaklo

  6ALDAS+VEDARAS6,URNALISTAS

  ,IETUVOSLIBERALSJDIOVEDLYS%LIGIJUS-ASIULISVIEAIPRISI-PAINOKADIKIIOL$RUSKININKAIJOPARTIJAIBUVOTARYTUMIDEGIN-TAEMNESVIETOSGYVENTOJAIIUOSPOLITIKUSIGNORAVO2EIKA-LAIPAKRYPOGERYNKAIPRIESKY-RIAUS VAIRO STOJO VERSLININKAS64RINKNASOVAIRRANKASPA-

  MSKANDALAISPAGARSJSBUVSPREZIDENTO6ALDO!DAMKAUSPA-TARJAS*UOZASARKUS

  )MPULSASnBLOGISANTYKIAI

  Kokie vjai V.Trinkn nupt nuo verslo ir sodino politikos ga-leras? Per pastaruosius trejus metus susiklost blogi santykiai su mies-to valdia.

  *QGAHP=3Lf

  MERUSnDLBLOGSANTYKI$RUSKININKUOSEnNETIKTAINIA6IETOSMILIJONIERIUS6ALDAS4RINKNASVIEAIPAREIKSTOJS,IETUVOSLIBERALSJDTAPS$RUSKININKSKYRIAUSPIRMININKOPAVADUOTOJUMETSVERSLIRDRAUGESUBENDRAMINIAISPRASILUOSISKELIVALDISAVIVALDYBJE.ESLEPIAnPLANUOJAI-BANDYTIMEROKDSKIETUM

  36%)+!4!Lf

  ,IETUVOSEMDIRBIUSUKLUPONUOSTOLIKRUAnSMARKIAIKRITOPIENOMSOSGRDSUPIRKIMOKAINOS/TIEKURIEIUOMETUDARGYVENDI-NA%3LOMISREMIAMUSINVESTICINIUSPROJEKTUSATSIDRIRSIPAREI-GOJIMSPSTUOSE

  $LNESTABILIPIENOSUPIRKIMOKAINKININKAIADANEBERIZIKUOTIIRINVESTICINIUOSEPROJEKTUOSENEDALYVAUTI'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

  $RUSKININKKURORTASTAMPAPOLITINIKOVARENA'H=Q@EF=QO NEOGE=QO JQKPN=QG=

 • 2 MSPALIODmNr. 86 (9414) 6ALSTIEILAIKRATISAktualijos

  e Atkelta i 1 p.

  .ENUMATYTOSAPLINKYBS

  Ar investiciniai projektai, remia-mi ems kio vald moderniza-vimo priemonei skirtos paramos lomis, nepaskatins bankrutuoti, susirpin ir tokius projektus gy-vendinantys kininkai, ir ems kio bendrovs.

  Lietuvos ems kio bendro-vi asociacija kreipsi ems kio ministerij, Nacionalin mo-kjimo agentr prie ems kio ministerijos, praydama atsivelg-ti emdirbius dabar ugriuvusias prob lemas, kurios, kaip vardijama, atsirado dl nenugalimos jgos (for-ce majeure) aplinkybi, ir pakore-guoti kai kuriuos reikalavimus.

  iuo metu vykdom projekt paraikos buvo pateiktos 2012 m. ir 2013 m. Dabar, pusjus j gy-

  vendinimui, situacija radikaliai pasikeit dl Rusijos embargo. Drastikai sumajus aliavos su-pirkimo kainoms, ypa sudtinga situacija klostosi gyvulininkysts, pieno gamybos sektoriuje. kiams keliami reikalavimai, kuri vykdy-mas, vertinus ndienos situacij, kelia pavoj, kad projektai nebus skmingai gyvendinti, o kiai ne-gals tsti veiklos, raoma L-BA kreipimesi.

  Absurdas bado akis

  Vienas i ems kio minis-tro patvirtint toki reikalavim pareikj, norini gauti param, sipareigojimas padidinti slygini gyvuli skaii, paprasiau tariant, gyvuli bandas. Gyvename absurdo slygomis. Kuo daugiau gyvuli tu-rime, tuo daugiau nuostoli patiria-me. Dabar kiekvienas galvijas, kie-

  kvienas parduotas kilogramas pieno nea nuostolius. Taiau mes privalo-me didinti band, kitaip negausime europini kompensacij u inves-ticijas pieno k, atsiduso nau-j didel pienininkysts kompleks, kuriame tilps 1 200 meliam pien-davi, pastaiusios Marijampols ra-jono Padovinio ems kio bendro-vs vadovas Gintautas Gumauskas.

  Jis sitikins, kad niekas nenu-kentt, jei reikalavimas didinti band bt nukeltas 2 metams po projekt gyvendinimo. Kai reng-me investicin projekt, pieno kai-nos buvo geriausios per vis ki-ninkavimo laik. Nemanme, kad jos gali itaip stipriai kristi. Ne dl ms kalts sumajo ms paja-mos, todl valdia galt tai at-sivelgti, samprotavo apie pus-treio tkstanio galvij laikanio kio vadovas.

  Pasak LBA direktoriaus Jono Sviderskio, padidinti gyvuli bandas ne taip paprasta ir prastinmis s-lygomis. Pastaius nauj ferm, jos visos ikart upildyti galvijais ne-manoma, nes jie neuauga per kelias dienas ar mnesius. Todl papras-tai emdirbiai, nordami formaliai atitikti slygas dl slygini galvij skaiiaus, augina telyaites ir nepar-duoda buliuk.

  .EIVENGSBANKROT

  aki rajono Voniki ems kio bendrovs vadovas Henrikas Brakys dabar nepavydi kolegoms, pastaraisiais metais usimojusiems didelms investicijoms ir pltrai. Kaip galima didinti galvij ban-das, jei tokios pieno supirkimo kai-nos?! Lietuva vienintel pasaulyje alis, kur taip smarkiai skiriasi a-liavos ir galutinio pieno produkto kainos. Tokio absurdo niekur kitur nra. Lenk kininkai gauna dau-giau nei msikiai, o lenkiki pie-no produktai pigesni u lietuvikus. Kas darosi Lietuvoje? Kam reikalin-ga Konkurencijos taryba? Visi ms politikai umerk akys ir i proble-m nemato, nusivylimo neslp H.Brakys.

  Voniki ems kio bendrov jau pasinaudojo ES parama pasi-stat naujas modernias fermas. Ta-iau, anot jos vadovo, buvo supla-nuota saikinga ir laipsnika pltra, todl dabar taip nespaudia sipa-reigojimai. kyje laikoma apie 800 galvij, pus j piendavi.

  Tiems, kurie dabar stato ir ren-ginja fermas, nesaldu. Juk parama teikiama jau investavus savo ar i kredito staig gautas las. Kaip su-vesti galus, kai aliavos supirkimo kaina nepadengia savikainos? Tokiai situacijai usitsus, bus neiveng-ta bankrot, dl gyvulininkysts sektoriaus, stumto kriz, apgailes-tavo H.Brakys.

  Anot kio vadovo, aliavos kain nuosmukiai smarkiai vargina em-dirbius ir neleidia planuoti. Ma-tyt, daugiau su projektais nepra-sidsime ir investicins paramos nepraysime. Be to, ir visi tie forma-lumai bei reikalavimai jau atsibodo. Stengsims verstis savo lomis, kalbjo H.Brakys.

  kininkas A.neideris piktinosi, kad ES parama tapo pavalkais ant kaklo: Briuselis viskam vadovau-ja: k sti, k pjauti, kur veti, kam parduoti, o paskui dar atvaiuoja tikrinti ir baudia, jei tikrintojams kas nors ne taip pasirodo. Ar sie-kiama elgetomis paleisti dar dau-giau moni?

  2EIKALAVIMAIPRAUDYS

  LBA prao ems kio mi-nisterijos, kad reikalavimas projekt vykdytojams didinti slygini gal-vij skaii bt nukeltas ekono-mikai ir technologikai pagrstam laikotarpiui per 2 metus nuo pro-jekt gyvendinimo pabaigos. Ne-

  logika, kai viena ranka didinami praradimai, o kita ranka praoma paramos. Dabar, kai nuostoliai tem-pia dugn, reikia padti igyventi ir kininkams, ir bendrovms, siti-kins J.Sviderskis.

  LBA taip pat prao pratsti projekt gyvendinimo terminus. ems kio ministro sakymu pa-tvirtintose paramos taisyklse nu-statyta, kad pagal paramos parai-kas, priimtas nuo 2012 m. liepos 2 d. iki rugpjio 31 d., projekto gy-vendinimo trukm negali viryti 24 mnesi nuo paramos sutarties pa-siraymo datos. Tokie projektai turi bti baigti gyvendinti iki i met rugsjolapkriio.

  Pagal ias taisykles buvo renka-mos paraikos i t, kurie ryosi investuoti pieno gamyb ir pie-no, pagaminto savo valdoje, per-dirbim. Daugeliui ms pieno gamintoj perdirbimas nauja sri-tis. Todl jiems gantinai sudtinga per trump laik gyvendinti to-kius naujus projektus, pastebjo J.Sviderskis.

  LBA velgia diskriminacij nustatant paramos gyvendinimo taisykles emdirbiams ir perdirb-jams. Tais paiais metais buvo ren-

  kamos ir ems kio produkcijos perdirbj paraikos, pagal kurias perdirbjai investavo savo prast veikl. Taiau jiems, skirtingai nei emdirbiams, projektus leista gy-vendinti ilgiau iki 2015 m. e-

  ms kio bendrovi interesus gi-nanti asociacija silo ir vieniems, ir kitiems suvienodinti terminus ir pratsti projekt ubaigim iki 2016 m.

  LBA taip pat silo peri-rti slyg, pagal kuri ne maiau kaip 25 proc. su projekto gy-vendinimu susijusi ilaid turi bti skirta pienui perdirbti (ap-doroti, perdirbti ir tiekti rin-k). Dabartinje situacijoje, kai pieno gamintojai patiria nuosto-li, o rinkoje yra pieno produkt pertek lius, emdirbiams bt ri-zikinga ir ekonomikai nenaudin-ga didelmis apimtimis silieti perpildyt rink. Todl manome, kad tikslinga bt naujai veiklai skirt investicij dal sumainti iki 10 proc. emdirbiai dabar visomis igalmis stengiasi atlaikyti dras-tik kain nuosmuk. Jei didel l dal jie turs skirti perdirbi-mui ir nauj produkt vedimui rink, tai kels grsm pagrindinei j veiklai pieno gamybai. Todl dabartinmis aplinkybmis vykdyti sprendimus, kurie buvo suplanuoti ir priimti daugiau kaip prie 2 me-tus, bt pratinga, aikinama LBA rate.

  Jaunatis.3AULTEKALEIDIASI18.01.

  Rytojiandien

  E=J@EAJ>QOO=QHP=>AP=HP==HEAONUPQKOA>QOH=ELOJER=G=NQKOAj

  jH=ELOJE=EEHQIKOL=FNUFAjEGEH=ELOJEEHQIKO,ORE@QPEJEKOPELNQIKLEAPNUERF=O2EHJEQFALENIKFAL=NKOLQOFARUN=QOH=ELOJE=HPEO@EAJKFQO>QOO=QHP=KN=OOQEHOEGEH=ELOJE'=QJA>QOCEA@N=RUN=QOH=ELOJEEHQI=E=QHEQKOA@=JCQO>QO=LJEQGOGNEPQHEJAJQI=PKI=@EAJKFQOOQEHOEGEH=ELO-JEKEHQIKO,=FNUFAP=ELL=P@=JCC=Q>O@A>AOUO>QOjH=ELOJE=EEHQIKO

  .UPKF=HPQG=OOQRAHJO@EAJKFQO>QOEHE=QP=E=QO=QH@AJCO@A>AOUO2EHJEQFAJ=GP@=N>QOCEA@N==HOEGEH=ELOJEKQP=JP>QOJQHEJPAILAN=PN=K@EAJKFQOKN=OOQEHOEGEH=ELOJE'=QJA@=JCQO>QO=LJEQGOJ=GPENNUP>QO=LEAjH=ELOJEHQIKO@EAJKFQOEHOEGEH=ELOJEE=QHEQKOARUN=QO@A>AOQK-PQI=O*=GP>QO=LEAJQH=QP=JPj=LEAH=ELOJEHQIKO EAJO=QH@AJCO@A>AOUOOQEHOEGEH=ELOJE,=FNUFALOOI=NGQORF=O*=GPENNUP>QOjH=ELOJE=EEHQIKOK@EAJKFQOC=HEL=HUPEEHOEGE

  H=ELOJE

  'EPKOO=R=EPOLN=@E=JAHALEJOHEOLOR=N>QORF=OC=HE>PEENH=L@NE>=JPNKFAO=R=EPOLQOFAJQI=PKIECEA@NAOJE>AP@=N=HPAOJEKN=E

  orai.lt, VL inf.

  $IEN +6 +11

  .AKT -2 +3

  $IEN 0 +5

  .AKT 0 +5

  Poryt$IEN +8 +13

  .AKT +1 +6

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT

  14 proc.

  33 proc.

  44 proc.

  +AIPVERTINATE+%4PAKEITIMKURIUOREMIANTISDEGANTRAUDONAMVIESOFOROSIGNALUIREIKIASUSTOTIPRIESTACIONARIRODYKL

  9 proc.

  0AKEITIMASGERASBETREIKJOAPIEJINFORMUOTIANKSIAU

  .EIGIAMAISUSTOJANTPRARANDAMASLAIKASSUSIDAROSPSTYS

  4EIGIAMAISANKRYOSEPSTIEJIBUSSAUGESNI.ETURIUNUOMONS

  ES parama tapo pavalkais ant kaklo

  2EIKIASITIKINTIARsituacija tokia pavojinga3AULIUS#IRONKAAIOGEKRE-?AIEJEOPN=O

  (N=PAE@OPUP=OLNK>HA-I=O=LP=NIAG=NPQOQ!/LNK-FAGPR=H@UIKGKIEPAPQ2ANPEJ-@=IEF=OJAC=HEIA=LAHEQKPEfor-CEMAJEURE=LHEJGU>AOG=ELN=PAL=PAEGE=I=&QGOGENE=JPL=N=IEQK=PRAFQREAJ=OELNEKNEPAP>QRKL=N=IKOC=RFOEL=NAE-CKFEI=O@E@EJPEC=HREF>=J@=OC=IU>ENL=J&AE@=>=N>P@=NKIEL=GAEPEI=EC=HP>PEJAL=PAJGEJPEGEPEL=NAEGF=EGQ-NEAJAC=RKL=N=IKO#=HFEAP=OOHUC=O>PRUG@AJ@N=@=N>E=Q@=IEOQ*)

  JQP=NIA=PHEGPE OPA>FEIQO ENOEPEGEJPE=NOEPQ=?EF= PKGE=L=-RKFEJC=G=ELFL=PAEGE=AIOGEK>AJ@NKREEJPANAOQOCEJ=J-PE=OK?E=?EF=N@=QCGE@HPKJQGAJE==NPEGL=REAJE=E/QP=-NIAH=LGNEPRHOQOEPEGPEREOGRANPEJPEENN=OPEOLNAJ@EIG=@JEAGEAJKEJPANAO=EJA>PL=AEO-PE&AENAEGPGAEOPEL=N=IKOO-HUC=OPAGP@ANEJPEOQ!QNKLKO'KIEOEF=0=EEJKI=QPNQJG=

  'AV%3PARAMPIENOGAMINTOJAINEGALIIPARDUOTIGYVULINESSUPANIOTISIPAREIGOJIM.QOH=JK'KJ@N=PFARKJQKPN=QG=

  !RINVESTICINIAIPROJEKTAIREMIAMIaEMSKIOVALDMODERNIZAVIMOkPRIEMONEISKIR-TOSPARAMOSLOMISNEPASKATINSBANKRU-TUOTISUSIRPINIRTOKIUSPROJEKTUSGYVENDI-NANTYSKININKAIIREMSKIOBENDROVS

 • 3MSPALIODmNr. 86 (9414) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Tapo aiku, kad esame nereikalingi ir netgi prieai. (...) Kai tampi persona non grata, lieka tik du keliai arba i-eiti, arba siekti k nors pakeisti. Todl vienintelis skaidrus ir teisingas kelias eiti politik ir pasilyti monms al-ternatyv, vieai teig V.Trinknas. Todl dabar jis ketina valdi nuversti teistais bdais. Kaip ir kodl jis tapo prieu, vieai paaikinti nesiteikia. O nortsi, nes viena blogi santykiai su valdia, kas kita akivaizdus jos nesirpinimas miestu.

  Palij V.Trinkno santykiai su Druskinink savivaldybe ir jos meru Riardu Malinausku kurorte viea paslaptis. Pastaruoju metu verslinin-kas piktinosi, kad savivaldyb, vietos verslininkams pritarus, padidino vadi-namj pagalvs mokest vietoje 2 Lt nuo kit met balandio teks mokti 1 eur. UAB Raminora kurorte val-dantis SPA Vilnius Sana savininkas skaiiavo, kad toks pakeitimas jo kie-n patutins madaug 124 tkst. Lt.

  Socialdemokratai Druskininkus val-do 14 met, a ia gyvenu jau 10 me-t. Per t laik tikrai buvo padary-ta nemaai ger dalyk, kalbjo V.Trinknas ir tarsi savivaldybei ne-priekaitavo, taiau ikart pridr: Dabar kurortas m krypti pramo-gas, o tai gali labai greitai ugoti jo pagrindin funkcij gydyti ir svei-katinti. Kita vertus, kai kalbame apie kurort, gydym, sveikat ir poils, tam btinas ne vien masaas, gydo-masis purvas ar mineralinis vanduo. Reikia ir atitinkamos atmosferos, dvasini vertybi. Kokie kultros objektai Druskininkuose atsirado per mintus 14 met? ia nra nei pa-veiksl galerijos, nei teatro, nei kino teatro. Kultriniu poiriu tai yra dykviet. Pas mus atvykstantys me-nininkai sako, kad juos iki iol trau-kia M.K.iurliono krybos ir lais-vs aura, taiau vietos jiems ia nra.

  Tokie V.Trinkno pasvarstymai atrodo keistai prisiminus, k ma-daug prie metus jis sak Anyki, kur neseniai pradjo veikti jam pri-klausantis SPA centras, gyventojams. V.Trinknas perspjo, kad bsimo SPA centro klientams Anykiuose nereiks masini rengini. Es Drus-kininkuose, kai vyksta festivaliai, SPA centr atvyksta kur kas maiau klien-t, verslininko pageidavimus persak portalas nyksciai.lt. Keista: Anykiuose V.Trinknui masiniai renginiai truk-dys jo verslui, o Druskininkuose kul-trini rengini jis pasigenda.

  Verslininkas V.Trinknas turi daug priekait vietos savivaldai, bet ir vals-tybins institucijos jam ne k maiau. Valstybins darbo inspekcijos Alytaus skyriaus inspektoriai i met pradio-je vykd reidus dl neteisto ir nelega-laus darbo. Inspekcijos Alytaus sky-riaus vedjo Vytauto Geguio teigimu, vasario 6 d. UAB Raminora direkto-riui V.Trinknui buvo suraytas admi-nistracini teiss paeidim protokolas dl nelegaliai dirbusi asmen. Kons-tatuota, kad vienas padavjas dirbo ne-legaliai mnes, trys madaug pus mnesio, o dar vienas vien dien.

  V.Trinknui rimt priekait turi ir Nacionalin ems tarnyba prie ems kio ministerijos. ios tarny-bos Druskinink skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas Balius nustat, kad privai nam vald Druskininkuo-

  se turintis V.Trinknas papildomai naudojasi valstybs eme.

  Abi ios istorijos spjo apsamano-ti: teismai niekaip negali isprsti re-buso, ar V.Trinknas nusipeln bau-dos, ar jis privalo i valstybs ems ikelti duj rezervuar. Kol ginija-masi, V.Trinknas brido politikos vandenis, o versl ir nam vald per-ra dukroms. K dabar reikt baus-ti? Vienoje i istorij dl valstybs ems umimo teismas k tik nu-tar byl nutraukti.

  Svaiginanti karjera

  V.Trinknas senesns kartos spor-to inovams gerai pastamas kaip neprastas rankininkas. 19741982 m. jis buvo Lietuvos rankinio jaunimo rinktins, Kauno Granito ir Lie-tuvos vyr rankinio rinktins narys, Soviet Sjungos empionat ir Tau-t spartakiad prizininkas. Jam buvo suteiktas Soviet Sjungos sporto meistro vardas. iais metais, atida-rant SPA centr Anykiuose, Lie-tuvos pramoninink konfederacija jam suteik Profesijos riterio titul.

  27-eri rankinink nusiirjo tuo-metis didiausio alyje msos kombi-nato (dabar Klaipdos maistas) Klaipdoje direktorius, kurio galva buvo pramuta sportu. Jis savo laiku buvo subrs gana pajgi vyr ranki-nio komand Klaipdos msa, kuri ne vien kart yra tapusi alies empio ne ir prizininke. Tuomet Lietuvos veteri-narijos akademij (jos student neim-davo sovietin kariuomen, tad joje studijavo pajgiausi alies sportininkai aut. past.) baigs V.Trinknas Klai-pdos msos kombinate gavo veteri-narijos gydytojo pareigas ir madaug penkerius metus liejo prakait ranki-nio aiktelje.

  Gabus ir reikalingas sportininkas buvo paauktintas tapo kadr sky-riaus virininku, o kartu ir vietos ko-munist organizacijos sekretoriumi. urnalisto kalbinti buv sportinin-ko bendradarbiai prisimena, kad nuo to laiko palijo santykiai su kombi-nato direktoriumi. viesaus atmini-mo direktorius buvo puikus mogus, jis labai palaik sportuojant jaunim. Taiau turjo vien yd, bding dau-geliui sovietini vadov. Keistas suta-pimas V.Trinknui mus vadovauti kombinato komunistams, miesto ko-munist partijos komitet m plsti skundai. Es direktorius nesusitvarko

  su pareigomis. Direktori atleido, o jo viet paskyr V.Trinkn, keli deimi met senumo faktus prisi-min vienas i panekov.

  Jo teigimu, pirmi Lietuvos nepri-klausomybs metai kombinatui buvo fantastiki: Vokietij kiauli odos, o i ten paklausiausios preks. 1993 m. msos kombinatas buvo privatizuotas. Tuo metu V.Trinknas jau usim savo verslu vadovavo bendrai Lie-tuvos ir Vokietijos monei Dukatas.

  a*RAkNEPASKANDINO

  1993-iaisiais ems kio minis-terija verslinink V.Trinkn pasky-r valstybins vejybos laivyno mo-ns Jra generaliniu direktoriumi. Kas ir kodl buvus Kauno Granito rankinio komandos aidj rekomen-davo ioms pareigoms, iandien gali-ma tik splioti. Mat vliau iaikjo, kad Jra buvo vienas i pagrindini lid nai pagarsjusio kaunieio versli-ninko Gintaro Petriko kurtos kom-panijos EBSW taikini. Tuo metu, kai V.Trinknas m vadovauti J-rai, ems kio ministerijos sekreto-riumi pradjo dirbti Vytautas Kamb-leviius. Pastarj buvs Generalins prokuratros Organizuot nusikalti-m tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka yra vardijs kaip tarpinink, norjus Alytaus Alit atvesti Kauno nusi-kalstam Daktar grupuot.

  Kad V.Trinknas tuo metu galjo turti neprast politin unugar, rodo ir kitas faktas. J tuometis prezidentas Algirdas Brazauskas paskyr Lietu-vos banko valdybos nariu.

  Seimo komisija, tyrusi koncerno EBSW veikl, konstatavo: 1993 m. rugpjio 19 d. mons Jra gen. di-rektorius V.Trinknas, vadovaudama-sis Vyriausybs protokoliniu nutari-mu, kreipsi ems kio ministerij dl leidimo parduoti mons akcijas Kauno valstybinei monei Banga nustatant vienos 100 Lt nominalios verts akcijos kain 700 Lt. Ta pai dien ems kio ministras Riman-tas Karazija rat suderino. 1993 m. rugpjio 19 d. (antr kart t pai dien) mons Jra gen. direktorius V.Trinknas kreipsi ems kio ministerij dl leidimo parduoti mo-ns akcijas Kauno valstybinei monei Banga nustatant vienos 100 Lt no-minalios verts akcijos kain 100 Lt, t. y. sumainant j 7 kartus. Antr kar-t t pai dien ems kio ministras R.Karazija rat suderino. Komisijos posdyje R.Karazija paaikino, kad at-simena 1993 m. rugpjio 19 d. pasira-s tik vien rat dl leidimo parduoti mons Jra akcijas Kauno valstybi-nei monei Banga nustatant vienos 100 Lt nominalios verts akcijos kain 700 Lt, kito rato, kuriuo nustatoma vienos 100 Lt nominalios verts ak-cijos kaina 100 Lt, t. y. sumainama 7 kartus, t pai dien nederins.

  Po keli finansini operacij EBSW priklausaniai Bangai V.Trinkno va-dovaujama Jra kaunieiams grino per 6 mln. Lt neva skol u permok perkant akcijas, kai j vert buvo suma-inta. EBSW veikl tyr Generalins prokuratros pareignai nustat, kad ie milijonai grinti neteistai, suklastojus ministro R.Karazijos para. Kas tai pa-dar, taip ir liko neiaikinta.

  0ELNINGOSKDS

  Netrukus po keist rat su R.Ka-razijos parau V.Trinknas savo noru paliko Jr. Taiau be darbo neliko m vadovauti ems kio ministerijai pavaldiai monei Kretingos grdai, tuo metu vienai moderniausi alyje. vykiams ubgant u aki, reikia pa-sakyti, kad po kiek laiko V.Trinknas taps ir pagrindiniu ios ir jai priklau-sani bendrovi akcininku, turjusiu per 30 proc. akcij. Beje, bendrovs ak-

  cininku tapo ir buvs Kauno Grani-to rankininkas, ne maiau tituluotas Valdemaras Sadaunykas.

  O tiek ems kio ministerija, tiek Vyriausyb vairiais bdais stengiasi pamaloninti vis dar valstybs bend-rov. 1996 m. pradioje tuometis premjeras Adolfas leeviius pasi-ra nutarim Dl Kanados eksporto pltojimo korporacijos paskolos pa-naudojimo. Juo numatyta Kretingos grdams skirti 7,048 mln. Kanados doleri kukurzams pirkti. Turtin at-sakomyb u paskolos grinim pri-sim Lietuvos ems kio bankas.

  Prie tai, 1994-aisiais, buvo dar viena milijonin finansin injekcija. Vadovaujant konservatoriams, Kre-tingos grdus buvo atplukdyti soj rupiniai, kuri apmokjim taip pat garantavo Vyriausyb. Atidti ak-cinei bendrovei Kretingos grdai valstybs vardu suteiktos paskolos (...) grinimo termin nustatyti, kad bendrov gautos paskolos ne-grint dal (2 890 000 lit) grina pagal paskolos grinimo grafik iki 2001 m. sausio 1 d., tok nutarim 1999-aisiais pasira tuometis prem-jeras konservatorius Andrius Kubi-lius. Taiau pinigai negrinti. Tada nauj nutarim pasira jau premjeras Rolandas Paksas: (...) nustatyti, kad bendrov gautos paskolos negrin-tj dal (2 338 299,67 lito) grina iki 2005 m. spalio 1 d. (...) ir moka 10 procent metin palkan norm.

  2002-j pradioje Kretin-gos grdai valstybei buvo skolingi 580 tkst. Lt ir beveik 240 tkst. JAV doleri (apie 960 tkst. Lt), taigi i viso per 1,5 mln. Lt. Tuometis prem-jeras Algirdas Brazauskas t met pavasar pasira nutarim, kuriuo bendrov buvo atleista nuo milijoni-ns skolos. O netrukus V.Trinknas tapo stambiausiu bendrovs akcinin-ku, turiniu apie 30 proc. akcij.

  Keistas sutapimas: 2006 m. sau-sio 20 d. Generalinje prokuratroje buvo pradtas ikiteisminis tyrimas dl buvusio ems kio ministro R.Karazijos parao suklastojimo ir suklastoto dokumento panaudojimo, o V.Trinknas pareik parduodantis Kretingos grd turimas akcijas ir usiimantis verslu Druskininkuose.

  Jei politik pasuks V.Trinknas ir toliau pasirys tylti, tarytum bur-noje laikyt jros vanden, vargu ar bus lemta isipildyti Liberal sjdio ved lio E.Masiulio svajonei Druskinin-kus paversti ne ideginta, bet gyva eme. Atvirkiai, ideginta em gali visai dingti i po ios partijos koj.

  Aktualijos

  1O

  MERUSnDLBLOGSANTYKI

  -ILIJONIERIUS64RINKNASKURIOPRAEITISVERTINAMANEVIENAREIKMIKAIMA-TUOJASI$RUSKININKMEROREGALIJAS fotodiena.lt, druskininkai.ltJQKPN=QGKO

 • Sveikata

  iluma kaul nelauo

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  Sodyba

  7 p.7 p.

  21 p.

  Apie artjanias Vlines pirmiausia primena didie-ji prekybos centrai, kurie labai anksti pradeda pre-kiauti ne tik kap vak-mis, bet ir chrizantemo-mis.

  Nijol Baronien

  Pastaruoju metu vieni renkasi vis labiau populia-rjant geotermin ildy-m, kiti ildym alterna-tyvi ri kietuoju kuru ir primirtomis anglimis.

  Stasys Palaukys

  vedijos karinis jr lai-vynas ieko, kas slapsto-si vedijos teritoriniuose vandenyse palei Stokhol-mo salyn. Gali bti, kad atsakymo nesuinosime net ir tada, jei paiekos baigsis skmingai.

  Arvydas Praninskas

  Gli ied ir vakeli viesos ijusiesiems dovanojamos i irdies

  Daniausiai avalyn renka-ms pagal gro. inoma, ji dar turi bti madinga. Ta-iau specialistai teigia, kad tai didel klaida, nes ne-tinkami batai ne tik nepa-togs, bet ir gali susarg-dinti.

  Al Sima

  Skausmus keniantys mo-ns nemokam snari endoprotez operacij il-gus mnesius turi laukti eilse. Pasak ligoni kas specialist, jei ligoniai rink-tsi maiau populiarias li-gonines, operacij tekt laukti net dvejais su puse met trumpiau.

  Aurin mien

  Povandeninio vaiduoklio mediokl

  11 p.

  Karalikas Manto ansas

  21 p.

  24 p.

  Krinio ygimanto Augusto ir Barboros Radvilaits legenda idja gim dainininko Manto Jankaviiaus galvoje. Matyt, is vyras nuo Tado Blindos filmavimo laik nesiliov sirgs u savo taut.

  Saulius Vasiliauskas

  Ar laukti protezo eilje beviltika? bat parduotuv tik su receptu

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice