Valstiečių laikraštis 2014 07 26

Download Valstiečių laikraštis 2014 07 26

Post on 01-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 07 26

TRANSCRIPT

 • MLIEPOSDETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  m$ANIAUSIAIGLYNAISDEKORA-TYVINIAISAUGALAISSAVNAMKIE-MERPINASIMOTERYS TAIAUKAIKADAJOMSTELIEKATIKGRTISTUOKEIMOSGALVASUKR

  m2EIKIA JAUDABARPASIRPINTIKADDERLIUSBTDOSNUSNE TIKIEMETBETIRKITMET

  m.EDA-ALNAVIITVALDODUBALSUSnSAVJIREITOSIRABUTO-BULAI*IILGOKAIVIENANARD,IETUVOSDIAZOVANDENYSEnNEPRILYGSTAMANEPAKARTOJAMANEPRALENKIAMA4A-IAUKARTPRIE JOSPRIJO/LEGAS$ITKOVSKISSUGITARAIRVISIEMSTAPOAIKUKADPRASIDSNAUJASETAPASDAINUOJAMOSIOSPOEZIJOSANRE

  m$ARPERANKSTISPLIOTIKOKSBUSIMETMEDAUSDERLIUS+ADIRKAIPBTBITININKAIVISTIEKB-DOSKADMEDTURIPARDUOTIPERPIGIAIOPIRKJAIDEJUOSESMOKAPERDAUG

  SODYBA, 7Lf

  SODYBA, 7Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  "))!6),93, 19Lf

  1O

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  -S ALYJE DEKLARUOJAMAIMTAITKSTANIHEKTAREMSKIONAUDMENKURIOSENESIGA-NOGYVULIAI IRNEAUGAPASLIAI TYIASNAUDMENASDEKLARAVU-SIEJINEGAMINAJOKIOSEMSKIOPRODUKCIJOS +AI KURIEMS I JPRITAIKOMOSSANKCIJOSIRMAINA-

  MOSTIESIOGINSIMOKOS3ANKCI-JOSLAUKIAIRUIUOSMETUSJEIJIENEBUSVYKDREIKALAVIMLAIKY-TITAMTIKRSKAIIGYVULI"ETJAUNUOKITMETSOFOSKININ-KAIVSPERGALn%UROPOS+OMI-SIJA,IETUVOSVALDIAINELEIDIAIJREIKALAUTIBENTSAVOREIKMMSLAIKYTIVITTRIUIARBIIJEINRAGALIMYBIAUGINTISTAMBES-NIGYVULI

  )SISKYRPOIRIS

  Ms emdirbiai tiesiogiai su-pranta toki Europos Komisijos (EK) pozicij: Briuselis nesuintere-suotas, kad ms kininkai gamint daugiau ems kio produkcijos. Ge-riau daugiau vartotoj, nei gamintoj.

  emdirbiai tikjosi, kad bus ves-ta svoka aktyvus kininkas, kurio veik la bt susieta su ems kio pro-

  dukcijos gamyba. Ir ems kio mi-nisterijos (M) vadovai pabrdavo, kad, prasidjus naujam paramos laiko-tarpiui, neliks slyg sofos kininkams tarpti. Buvs ems kio ministras Vi-gilijus Jukna dar pernai digavo, kad bendrosios ems kio politikos re-forma numato, kad tiesiogins imo-kos gals bti mokamos tik aktyviems kininkams.

  *QGAHP=2Lf

  3OFOSKININKAIVSPERGAL*AUKITAISMETAISVADINAMIEJISOFOSKININKAIPASTARAISIAISMETAISDRAUSMINTIPRIEVOLELAIKYTIGYVU-LIUSGALSPASIJUOKTIIMSVALDIOS"RIUSELISDRAUDIATOKIUBDUPRIGRIEBTIUPIEVIRGANYKLDEKLARAVIMTIESIOGINESIMOKASGAUNANIUSBETJOKIOSPRODUKCIJOSNEGAMINANIUSASMENIS

  ,APNK)=HGKJQKPN=QG=

  0RISIMINIMAIAPIEAISIAIS+OLOSPUSIASALYJEVYKUSIDRAMKAISOVIETNAIKINTUVPAMUTAS0IET+ORJOSLKTUVASa"OEINGkPALYGINTISKMINGAINUSILEI-DOANTUALUSIOEERO

  +AIPSOVIETAI+OLOSPUSIASALYJEPAMUa"OEINGk

  *QGAHP=Lf.AIKINTUVVIAISUNAIKINOa"OEINGkHIDROSISTEMIRSUGADINOKAIRJKRATINVARIKL

 • 2 MLIEPOSDmNr. 60 (9388) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Taiau Lietuvos emdirbi, e-ms kio politikos strateg ir EK poiris aktyv kinink nesutapo. Aktyvaus kininko apibrimas, kur silo Briuselis, mums netinka. Europos Komisija io apibrimo nenori susieti su gamyba, o ms supratimu, tai btina padaryti, kad Lietuvoje bt gaminama daugiau produkcijos. Tai bt naudinga ir ms vartotojams, kurie vertina lie-tuvikus produktus, pabr e-ms kio rm pirmininkas An-driejus Stanikas.

  Ne tik lietuviai prietarauja Briu-selio suformuluotam aktyvaus ki-ninko apibrimui. Kitos Baltijos alys bei Viegrado grups valsty-bs Vengrija, Lenkija, ekija ir Slovakija yra ms sjungininks. Portugalija mus taip pat palaiko. Ta-

  iau yra ir prietaraujanij. Vieni i ariausi anglai, kurie tiesiogi-nes imokas mokt ir u aerodro-mus, aikino A.Stanikas.

  EK ginasi, kad prievol laiky-ti gyvulius prilygt gamybos ska-tinimui. O tai es prietarauja ES ir Pasaulio prekybos organizacijos susitarimams. Jei u pievas ir gany-klas tiesiogines imokas gaunantys lietuviai kaime augins daugiau vi-t, triui ar avi ir valgys savo pa-sigamintus produktus, tai es bus nusiengta tarptautiniam konku-rencingumui.

  Reikia daugiau savarankikumo

  Lietuvos ems kio bendrovi asociacijos (LBA) prezidentui Jeronimui Kraujeliui argumentai, kad dl sofos kinink laikom gy-

  vuli bus paeistas konkurencingu-mas, kelia ypsen. Jis mano, kad tokio lygio problemas kiekviena ES valstyb nar galt isprsti pati, be Briuselio reglament.

  Ne kart pasisakiau, kad alims narms turi bti suteikta daugiau savarankikumo. Juk ES alys na-rs labai vairios skiriasi klima-tas, tradicijos, moni charakteriai ir kt. Leiskime joms maiau svar-bius reikalus tvarkyti paioms bus maiau nesusipratim, sitikins J.Kraujelis.

  Pasak LBA prezidento, svo-k aktyvus kininkas norima api-brti, siekiant atskirti sofos ki-ninkus nuo t, kurie lieja prakait dirbdami ir gamindami produkcij. Be abejo, kiekvienas emdirbys turi gaminti produkcij. Aiku, gaminti ne ant durniaus, kaip anksiau dar kai kurie ekologiniai kiai. Buvo si-

  lym nustatyti standartines produk-cijos gamybos apimtis, tenkanias vienam ems kio naudmen hek-tarui, taiau tokiu atveju bt sive-liama daugyb skaiiavim, reikt kontrols ir pan. Pastaruosius metus buvo nustatyta prievol laikyti gyvu-lius, aikino J.Kraujelis.

  Lietuvos emdirbi interesus gi-nanios organizacijos taip pat tei-k pasilym, kad aktyvus kinin-kas turt priklausyti bent vienai emdirbi savivaldos organizacijai ir dalyvauti vietos bendruomens veikloje. Taiau igirdo argument, kad tokie reikalavimai prietaraut Lietuvos Konstitucijai ir paeist asmens apsisprendimo laisv.

  Negali skriausti

  M atstovai apgailestavo, kad EK nepritar bet kokiam reikala-vimui laikyti gyvuli. Tiek ofici-aliuose, tiek neoficialiuose susiti-kimuose iki paskutins minuts siekme, kad tiesiogini imok mokjimas u deklaruotas pievas ir ganyklas bt susietas su gyvuli laikymu. Taiau EK tvirtai pareik, kad jokiu bdu negalime to reika-lauti, nes taip skatintume gamyb. O tai prietarauja tarptautiniams susitarimams, aikino M I-mok u plotus skyriaus vyriausia-sis specialistas Antanas Karbauskas.

  Taigi, nuo kit met sofos ki-ninkai, pastaruosius metus draus-minti prievole laikyti tam tikr skai-i gyvuli, lengviau atsikvps. Tiesa, M ketina reikalauti, kad jie pie-vas per sezon ienaut du kartus.

  Iki iol deklaruojam plot sie-ti su gyvuliais leido Geros agrarins ir aplinkosaugos bkls reikalavim taisykls. Nuo 2015 met is rei-kalavimas itrinamas i europini

  reglament. Manme, kad jis bus keltas aktyvaus kininko api-brim, taiau to pasiekti nepavy-ko, sak A.Karbauskas.

  Prievoles ignoravo

  Pastaraisiais metais buvo bandy-ta prigriebti sofos kininkus, kurie negamina jokios produkcijos, bet gauna imokas. Tiesa, reikalavimas buvo gana slyginis 2012 m. vie-name hektare piev buvo privalo-ma laikyti bent 0,1 sutartinio gyvu-lio (SG), 2013 m. ne maiau 0,2 SG, o iemet reikalaujama laikyti ne maiau kaip 0,3 SG. Pavyzdiui, pernai deklaravus 5 ha piev, reik-jo laikyti vien karv ar jaut, o de-klaravus vien hektar, uteko vit pulkelio, 8 triui ar 4 bii eim. Prievol laikyti gyvulius netaikoma, jei deklaruoti piev ir ganykl plo-tai 2013 m. sudar ne daugiau kaip 20 proc., o iemet ne daugiau kaip 10 proc. vis tiesioginms imokoms gauti deklaruot ir tinkam skirti param ems kio naudmen.

  Kai kurie imok gavjai paklu-so reikalavimams. Taiau daugyb j nustatytas prievoles ignoravo. Dl to jie neteko dalies tiesiogins paramos. Anot M atstovo, 2013 m. sankcij suma nelaikantiesiems kini gyvu-li buvo apie 10 mln. Lt. Priklauso-mai nuo paeidimo masto, numaty-tos sankcijos nuo 3 proc. iki 50 proc.

  Tiesiogini imok gavjams u paeidimus pritaikius sankcijas ne-imokta parama neperskirstoma, o grinama atgal ES biudet. Dl sofos kinink padaryt paeidim u pernykius metus teks grinti 10 mln. lit. Jei nebt pritaikyta lengvata deklaravusiesiems iki 10 ha ganykl ir piev, bt tek grinti 4 kartus didesn sum.

  Valdas Kvedaras6,URNALISTAS

  $UKARTUS TEISMOPOSDIUSignoravusiam ekspremjerui, Sei-MONARIUI!NDRIUI+UBILIUIPRIVALUATVYKTITEISMnTOKSPRENDIMCIVILINJEBYLOJEPRAJUSTREIADIE-NPRIM6ILNIAUSMIESTOAPYLIN-KSTEISJAS'INTARAS3EIKALIS*ISNAGRINJA,IETUVOSVALSTIEIIRA-LIJSJUNGOSPIRMININKOVERSLI-NINKO2AMNO+ARBAUSKIOIEKI-N!+UBILIUIDLASMENSGARBSIRORUMOBEIJURIDINIOASMENSa!GRO-KONCERNASkREPUTACIJOSPAEIDIMO

  Iekin teismui R.Karbauskis tei-k, kai A.Kubilius i met vasar viename socialiniame tinkle, taip pat konservatori interneto svetainje bei, tiktina, seminare Modernios Lietuvos kryba: minktoji Rusijos sulaikymo strategija paskleid i-ni, neva politikas ir jo verslas pasi-duoda Rusijos takai ir veikia prie-ikai Lietuvos valstybs interesams. A.Kubilius R.Karbauskio prorusi-kumo pasireikimu vardijo tai, kad

  is aktyviai pasisak prie Visagino atomins elektrins projekt. Ana-logiki teiginiai buvo nurodomi ir konservatori sukurtame dokumente Minktoji Rusijos sulaikymo stra-tegija. Beje, iame dokumente ne-pateikiant joki rodym Kremliaus agentais ivadinta ir daugyb kit verslinink, politik, taip pat inias-klaidos priemons, idrsusios kri-tikuoti Briuselio vykdom politik. Galima spti, kad, A.Kubiliui gavus aukim teism, i Konservatori partijos interneto svetains mintas dokumentas dingo.

  Iekiniu praoma i A.Kubiliaus R.Karbauskiui priteisti 300 tkst. lit neturtin al, o bendrovei Agro-koncernas 1 lit. Verslininkas ada visus priteistus pinigus skirti vieti-mo, kultros ir labdaros projektams.

  Pirmame teismo posdyje R.Karbauskis pra teismo ireika-lauti i Valstybs saugumo departa-mento paym, kuria neva rmsi A.Kubilius. Ekspremjero teigimu, b-tent i ios paymos jis suinojo, kad specialiosios tarnybos yra fiksavusios, kad kai kurie verslininkai mainais

  geresnes Rusijos atstov pasilytas verslo slygas aktyviai prieindavosi Lietuvos energetiniams projektams.

  Treiadien teisjas informavo mi-nt paym gavs, taiau jos nega-lintis vieai skelbti, mat ji slaptinta. Taiau svarbiausia paymoje nuro-dyta informacija neturi nieko bendra su nagrinjama byla, dokumente ne-minima nei R.Karbauskio pavard, nei jam priklausanti bendrov.

  Manau, posdi A.Kubilius ven-gia todl, kad jam puikiai inoma, jog nei mano pavard, nei man priklau-sanios bendrovs nra ir nebuvo mi-nimos jokiose slaptose paymose, nei a, nei bendrovs nepasiduoda Rusi-jos takai. Gal todl