Valstiečių laikraštis 2014 04 09

Download Valstiečių laikraštis 2014 04 09

Post on 12-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 04 09

TRANSCRIPT

 • MBALANDIODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  m 0OBESNIEGS IEMOSKI-NINKAI SKAIIUOJANUOSTOLIUS IRSVARSTOKDARYTITOLIAUTODLPAVASARJIEDAUGAKTYVIAUDALY-VAUJASEMINARUOSE

  m 0RAJUSISAVAIT,IETUVOSEKOLOGINIKIASOCIACIJASUREN-GATASKAITINSUSIRINKIM*AMEBUVOPRISTATYTINUVEIKTIDARBAINUMATYTOSNAUJONANSINIO LAI-KOTARPIOGAIRS

  ma0IRMIAUSIATURTUMESUVOK-TIKASESAMEKURESAMEKTURI-MEATLIKTIIRSUKURTIGYVENIMEIRKPOSAVSPALIKTIOTIKTADAGALVOTIAPIETECHNOLOGIJASknSAKOLI-NINK*ADVYGA"ALVOIT

  m6ELYKOSMUMSDANIAUSIAIASOCIJUOJASISUMARGUIAISIRSMA-GIOMISIGERTUVMISSUBIIULIAIS/ANKSIAUPIRMOJI6ELYKDIENABDAVOSKIRIAMAEIMAISUTVIRTINTI

  iandien skaitykite:

  MOTERS PASAULIS, 13 p. f

  MOTERS PASAULIS, 15 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  EMSKIOEKSPERTVERTINI-MUVISIKAIPRAUVOAPIETREDA-LALYJEPASTIEMINIKVIEIIRRAPS,ABAIANKSTYVASPAVASARISSKUBINAEMDIRBIUSLAUKUSTAISY-TIALIPADARYTEIBI/MOKS-LININKAIPERSPJAKADREIKTPA-LAUKTIIKIBALANDIOnDKAIBUSGALIMAGALUTINAIVERTINTIARMAIAUPAEISTIPASLIAIATSIGAVO

  $IDIULSNETEKTYS

  Atsibodo du kartus sti ir kar-t kulti. Per pastaruosius penkerius metus jau trei kart praradome daug iemkeni, atsiduso Pa-nevio rajono kininkas Ovidijus Peelinas.

  Augalininkysts kio savininkas ruoiasi spartesnei sjai. Jis daugu-m lauk buvo apsjs iemkeniais, bet nedaug j periemojo. I ruden past 450 ha iemini kviei au-

  galininkysts kio savininkas atss beveik 400 ha. O i 420 ha iemini raps liko tik apie pus. Rapsai at-rod daug prasiau nei kvieiai, ta-iau dabar matyti, kad jie atsigavo geriau. O kvieiai beveik visi pra-uvo. Nedaug j pasiliekame sklai isaugoti, sak kininkas.

  Dl nenuspjam or emdir-biai negali atsipalaiduoti. Ankstes-ns dvi iemos juos diugino, ir i-met ilgai netruko. Taiau per kelias altas savaites uvo daug pasli.

  2010-j pavasar teko atsti 600 ha, 2011 m. 170 ha, o iemet vl patyrme daug nuostoli. Taiau dejuok nedejavs, nieko nepakeisi. Ne ms valioje suvaldyti gamt, todl ir verklenti dabar neverta, dl prauvusi iemkeni ilgai ne-sielvartavo panevietis.

  Madaug ketvirtadalio iemken-i neteko Lietuvos grd auginto-j asociacijos vadovas, Kauno rajono kininkas Romas Majauskas.

  *QGAHP=2 p. f

  $VIGUBASJATUTINAKIENESIEMKENINETEKKININKAIPRIVERSTIBRANGIAUMOKTIUVASA-ROJAUSSKLOPERNAIUDRAUSTAISCHEMIKALAISBEICUOTRAPSSKLOSPRISIPIRKAUGINTOJAIPATIRSDVIGUBAIDAUGIAUILAID

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  1O

 • 2 MBALANDIODmNr. 29 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Anksiau atrod, kad dar atsi-gaus. Bet dabar matyti, kad augalai silpni nieko gero i j nebus. Pava-saris labai ankstyvas, tad nra ko lauk-ti. Vliau gali pristigti drgms, sak anksti pavasario darbus prad-js kininkas.

  .EVIENODAINUKENTJO

  Padtis alies rajonuose gana vairi. Kai kuriuose kiuose teks at-sti visus paslius, o kai kur beveik visi iemkeniai skmingai perie-mojo po storesne sniego danga.

  inau, kai kurie kininkai nete-ko vis iemkeni. Taiau nemaai toki, kuri pasliai periemojo. Kai kur net tame paiame krate pasliai skirtingai periemojo. Tai nulm ir agrotechniniai sprendimai, ir dirv bkl, sak Jurbarko rajono ki-nink sjungos vadovas Raimundas Jovarauskas.

  kininkas dideli nuostoli i-veng. Jis nesjo iemini raps, o ieminiai kvieiai gana gerai atlai-k alius. Gal tik por nedideli kviei laukeli teks atsti. O ie-mini raps sti jau neberizikuoju. Kai po ali du kartus i eils teko uarti, daugiau j neauginu, sak R.Jovarauskas.

  Suvalkijos kininkas Mangirdas Krunkaitis sjos iemet itin nesku-bina. Mano iemkeniai gerai per-iemojo, dabar aliuoja. Gal tik kur auktesnse vietose altis pakando, taiau apskritai skstis negaliu. Ryt ar poryt pradsime sti kvieius, o kit savait, kai labiau pails, cu-krinius runkelius, kalbjo kinin-kas. Jis pabr, kad pavasario sjos nereikt ankstinti, veriau paisy-

  ti mokslinink nustatyt geriausi sjos termin.

  3KLAPABRANGO

  Dviguba sja patutins emdir-bi kienes, o sklos pardavjams padidins pajamas. Kviei sklos trksta, todl kainos iaugo. Nieko nepadarysi ir niekam nepapriekai-tausi toks rinkos dsnis, sam-protavo R.Majauskas.

  Panevio rajono kininkas O.Peelinas dairytis sklos suskubo dar iem, kai usits aliai. Nu-jauiau, kad prireiks, ir neapsirikau. Dabar kviei tonos kaina pakilo iki 1 500 lit, o prajus sezon u ton sklos mokjome apie 1 200 lit. Sk-los pardavjai naudojasi tuo, kad ila ms iemkeniai ir padidja sklos paklausa, teig jav augintojas.

  Skl pardavjams nepavykt pasipelnyti i Suvalkijos emdirbi. Mes, suvalkieiai, visada kikai tvar-koms: pasiliekame dvigubai daugiau vasarini kviei sjai. Jei iemkeniai ila, pabrangusios sklos neperka-me, o sjame savo. Na, jei iemkeniai gerai periemoja, grdus parduoda-me, aikino M.Krunkaitis.

  R.Jovarauskas nesipiktino skl pardavinjaniomis bendrovmis, kurios didina kainas, kai iauga pre-ks paklausa. Anot jo, juk ir kinin-kai nori kuo brangiau parduoti savo produkcij.

  .ESUSITARSUBITININKAIS

  Dar daugiau ilaid patirs tie iemkeni netek kininkai, ku-rie uvusius paslius pakeis vasari-niais rapsais. Pernai Europos Komi-sija nusprend nuo 2014 m. laikinai udrausti naudoti neonikotinoidais beicuot raps skl. Tokie apribo-jimai vesti siklausius bitinink

  nuogstavimus, kad ie pesticidai labai kenkia bitms ir kitiems ap-dulkintojams.

  Toks Europos Komisijos spren-dimas nepalankus raps auginto-jams. Neonikotinoidai sudygus raps apsaugo nuo vieno didiau-si kenkj spragi. Jos ypa pa-vojingos vasariniams rapsams. Pasak kinink, udraudus naudoti pes-ticid efektyvi alternatyvi spren-dim nebuvo pasilyta. Todl em-dirbiai pernai sjo daugiau iemini raps, bet jie neatlaik ali.

  Augintojai sandliuose turi u-draustais chemikalais beicuotos sk-los, todl nort, kad iemet jiems bt leista j pasti. Taiau Lietuvos bitininkai nenori, kad bt nuodi-jamos j bits. Bandme tartis su bitininkais, kad jie neprietaraut tam, jog mes pastume sklos li-kuius. Bet jie, atrodo, nusiteik

  kategorikai prie. Juk mes neo-nikotinoidais beicuotos sklos u-sipirkome dar tada, kai draudimo nebuvo. Kur mums dti t skl? Jei teks imesti, Lietuvos raps augin-tojai praras apie 2 mln. lit, skai-iavo su bii augintojais susitarti bands Lietuvos kinink sjun-gos vicepirmininkas R.Jovarauskas.

  Jis apgailestavo, kad alies biti-nink netikino ir suomi pavyzdys. Pasak kininko, Suomijoje raps augintojams iemet leista sti u-draustais pesticidais beicuotos sk-los likuius. Negi mes esame tur-tingesni u suomius, kad mtytume pinigus? bitinink kategoriku-mu nusivyl R.Jovarauskas.

  2APSUSPAKEISPUPOMIS

  Vasarini raps auginimas iemet bus rizikingas. Todl ne vienas augin-tojas ieko alternatyvi sprendim. Panevietis O.Peelinas vasarinius rapsus bandys pakeisti pupomis.

  Kas pass udraustais pestici-dais neapdorotus rapsus, gali netek-ti viso derliaus. Sprags puola vos bedygstanius rapsus, tad reiks tik pasjus purkti kitais chemikalais. Bet jei nors dien pavluosi ir spra-gi nepastebsi, gali bti vlu, pasli prieiros subtilybes aiki-no kininkas.

  Anot O.Peelino, auginti rap-sus tapo rizikinga ir dl j jautrumo aliams, ir dl sunkiai veikiam kenkj. Reikia kitos kultros s-jomainai. iemet rapsus pakeisime anktinmis kultromis. irniai dl klimo specifikos labiau tinka ma-esniems kiams. Mes pabandysi-me auginti pupas. U jas silo gana

  neblog kain. Be to, pupos, kaip ir kitos anktins kultros, natraliu bdu kaupia azot. Jo liks dirvoje ir kit met pasliui, didesniame plote pirm kart savo kyje sjam pup privalumus vardijo kininkas.

  Tiesa, u privalumus jau dabar teko daugiau sumokti. Pupos, kaip ir kita skla, pabrango. Atrodo, kad anksiau tona pup kainavo apie 1 500 lit, o dabar pabrango beveik tkstaniu litu, sak jav augintojas.

  Aktualijos

  E=J@EAJREO=EJAPKHE(EAPQRKOLN=OHEJGO@=NREAJ=OAIKOHCEKOGQNUO EAJRU-N=QOPNQILEHEAPO+NKPAILAN=PN=PAL=GEHOEGEjH=ELOJEEHQIKO

  'APRENP=@EAJP=ELL=P@=QCGQNLN=LHE=QLOPNQIL=OHEAPQOJ=GPG=EGQNE=QNE-JEQKOAN=FKJQKOAFEOC=HEI=EUPEOENOQH=L@NE>=,OJAOPELNQONUPEJEGNULERF=O0AILAN=PN=J=GP>QOJQKH=ELOJEEHQIKOEGEH=ELOJEK=HEK EAJOQH=QGOEIAjH=ELOJEEHQIKO

  ,AJGP=@EAJPNQIL=IOQOPELNO=QGPAOJEKOHCEKH=QG=O=POEN=O@=QCE=QLN=CEA@NQHEPNQIL=EL=HUJKOPEG@EAJ>APJAREOQN*=GPKN=OROOL=NE=Q@=QCGQN>QOOEHLJ=EJAECE=I=PAILAN=PN=P=@NAEGPL=OEO=QCKPELHEGHA@EKLNEAFNKO>QO=LEAH=ELOJEQOEHQIKO EAJKN=OEHOEGEj

  H=ELOJE

  orai.lt, VL inf.

  Priepilnis.3AULTEKALEIDIASI20.08.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT+2 +7o .AKT-2 +3o.AKT-1 +4o

  $IEN+5 +10o $IEN+5 +10o $IEN+6 +11o

  $VIGUBASJATUTINAKIENES .EREIKIASKUBTIAlbinas iuliauskasHAGO=J@NK/PQHCEJOGEKQJERANOEPAPKLNKBAOK-NEQOAIANEP=O

  ,=PENPEO NK@K G=@ G=O j

  IAP>AJPG=NPL=OEP=EGKPKGO=JGOPUR=OL=R=O=NEOG=EOPELN=-@A@=I=GKRGEJEJG=IOL=P=NEQP=EL=JGOPEJAOPER=O=NEJEGREA-EGQNEAIOJAL=PEJG==HP=AIAPIEAEQO=RE=OENJEQOC=HEI=@NOE=E>ANPE@ENR+EAIGAJEQO=POPENAEGPJAOGQ>PEL=H=QGPEEGE>=H=J@EKj@ENP=@=RAN-PEJPEL=HEGPEFQKO=N=POPE)APAK-NKHKC=ELNKCJKVQKF=G=@>AJPEGECACQORE@QNEK>QOENEHQIKOENGNEPQHE0=@GEJEJG=IOJANAEGPJANEI=QPE@H@NCIOPNGQIKGEJEJG=IOF=Q@=>=N=EGQGQ-NEAEAIGAJE=EREOEG=EE=HKQ-RQOEQOEAIEJEQON=LOQONAGKIAJ-@QKE=Q=POPEIEAE=EO=NGREAE=EO/R=N>QG=@REAPKFAFJA>PO-F=IER=O=NEJE=EN=LO=EJAOEAIE-JE=E N=LO=ELANJ=ERACAP=RKJAP

  @EAJ0=EF=Q>PJA=POFE-I=OK=POHE=REI=O HPKOQI=-P@ANHEQO

  0AGALIEMOSPABAIGOJEVAIRIUOSEALIESKRATUOSEVERTINTPASLIBKLGALIMABTTEIGTIKADALIAIPRAUDnPROCRAPSnPROCKVIEInPROCKVIETRUGIIRnPROCRUGIIEMKENIATSPARUMASPRIKLAUSONUOPASIRINKTOSVEISLSIRDRGMSKIEKIODIRVOEMYJE,ABAISVARBUKOKIASKLASJAMA3OVIETINIAISMETAISGAUDAVOMEIRELITINSIRPIRMOSSKLOS/DABARKININKAIGERIAUSIUATVEJUSJAANTROSREPRODUKCIJOSSKLKURIILAIKOVISASVEISLSSAVYBES/NERETAISJAMAIRTREIOSKETVIRTOSARNETPENKTOSREPRODUKCIJOSSKLA4OKIOSSKLOSGENETINSSAVYBSIRGYVYBINSGALIOSYRASILPNESNS*PATARIAUAPDOROTINETIKBEICUBETIRATITINKAMAISBIOSTIMULIATORIAIS

  )AUGUSSKLPAKLAUSAIJOSSMARKIAIPABRANGO 'H=Q@EF=