Valstiečių laikraštis 2014 03 08

Download Valstiečių laikraštis 2014 03 08

Post on 22-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 03 08

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MKOVODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T</p><p>iandien skaitykite:</p><p>+ETVIRTADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO</p><p>m0IRTIESTEIKIAMIMALONUMAINEVIENAMGRINA SVEIKAT TAIAUTIK TUOMETKAI JAISNAUDOJAMASITINKAMAI</p><p>m3TABTELJUSIEJIPRIESKLSTOVDANAISUSIGUNDONUSIPIRKTIMELIO-NSKL.EVIENASAUGINSME-LIONUSSITIKINOKADJIENRATOKIELEPSKAIPMANOMA</p><p>m,IETUVOSMOTERDRAUGIJA JAUMETUSVYKDOPROJEKTUSKURIUOSDAUGIAUSIA FINANSUOJA USIENIOFONDAI+OVOOSIOSPROGAMINTI-MISAPIENEVYRIAUSYBINIMOTERORGANIZACIJVEIKLPASIDALIJO,IE-TUVOSMOTERDRAUGIJOSPIRMININK.3TEPONKUT</p><p>m+ASDIENNUO STOROSIOS AR-NOS VIO ,IETUVOJEMIRTA TRYSMONS"EVEIKVISI JIEGYVENTJEIBT LAIKUATJPASGYDYTOJPASITIKRINTI</p><p>SODYBA, 9Lf</p><p>SODYBA, 9Lf</p><p>ETADIENIS, 13Lf</p><p>36%)+!4!, 25Lf</p><p>!LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS</p><p>+ELIOSDEIMTYS+DAINIRAJO-NEDARKININKAUJANIARJAUTIKKININKAVUSIVIDUTINIBEISMUL-KIJKININKPRADJOSKAMBINTIPAVOJAUSVARPAISTAIAUPERV-LAInMETIVALSTYBSNUO-</p><p>MOTAIRJPRAKAITULAISTYTAEMJAUISLYDOIJRANKSUSITIKI-MSUNUSKRIAUSTAISIAISATVYKSEMSKIOMINISTRAS IR3EIMONARIAIMONMSPATARKREIPTISTEISMIRPAADJOLOPYTIBUVU-SIOSVALDIOSSTATYMUOSEPALIK-TASSPRAGAS</p><p>*QGAHP=Lf</p><p>+AIPSMULKIEJIKININKAIPRARADOEMEMTVARKININKAISMULKIESIEMSIRVIDUTINIAMS+DAINIKRATOKININKAMSaUMIROkPRA-NETIKADJIEGALINUSIPIRKTInMETIVALSTYBSNUOMOTVALSTYBINEM</p><p>+ITAS6,NUMERISIEISMKOVOD</p><p>.=EIQJ@KQEGKOJQKPN=QG=</p><p>6ALDAS+VEDARAS6,URNALISTAS</p><p>+ITSAVAIT3EIMRENKASIDALIESEMSKIOBENDROVIVA-DOVAI4ARPAKTUALIEMDIRBIAMSKLAUSIMPOLITIKAMSBUSPATEIK-TASIRVIENASSKAUDIAUSIKODLJURIDINIAIASMENYSVALSTYBSBIU-DETPAPILDOGAUSIAUNEGUEILI-NIAIKININKAI0ANAKLAUSIMANTRINAIRNESENIAIAUDITATLIKUSI6ALSTYBSKONTROLnNEMANOMANUSTATYTIARPAJAMASIEMSKIOVEIKLOSGAUNANTYSASMENYSSININGAISUMOKJOMOKESIUS</p><p>!PTIKOEL</p><p>Valstybs kontrolieriai domjo-si, kiek efektyviai taikomos ems kio srities mokesi lengvatos, o vairiuose statymuose j numatyta net 25. Analizs tikslas isiaikin-ti, kiek pajam ir dl koki prieas-i negauna valstyb ir ar tikslinga taikyti mokesi lengvatas.</p><p>Konstatuota, kad informacija apie ems kio veikla usiimanius as-menis kaupiama trijuose registruo-se, kuriuos valdo ir tvarko skirtingos institucijos. Vis registr paskirtis ir registravimui taikomi reikalavimai yra skirtingi. Pavyzdiui, viename regis-tre registruota 197 tkst. fizini as-men vald, o kitame registre ems kio valdos ar kio ekonominis dydis nustatytas 259 tkst. fizini asmen. Be to, dviejuose i trij registr regis-tracija neprivaloma, o viename gali bti uregistruoti ir asmenys, kurie i tikrj nevykdo ems kio veiklos. Todl, pasak auditori, nustatyti, kiek Lietuvoje yra subjekt, realiai vyk-dani ems kio veikl, sudtinga. </p><p>*QGAHP=2Lf</p><p>+AIMUIGRESIAMOKESIPRIEVAIZDRIMBAS4YRIMIRSTATISTIKOSDUOMENYSRODOKADEMSKYJEELINSEKONO-MIKOSMASTAIGREIIAUSIAINEKMAESNINEGUMIESTETODLPOLITIKAMSIRVALDININKAMSSILOMAPERIRTIBEISUGRIETINTIMOKESIPOLITIK</p><p>.EVISISODIUJEGYVENASKURDIAI fotodiena.ltJQKPN=QG=</p></li><li><p>2 MKOVODmNr. 20 (9348) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>Beje, premjero Algirdo Butke-viiaus sudaryta darbo grup, nag-rinjusi mokesi mokjimo prob-lemas, nustat, kad 2012 m. buvo 176 tkst. fizini asmen, gavusi pajam i ems kio veiklos.</p><p>Valstybiniai auditoriai taip pat konstatavo, kad deklaruojamos ne visos i ems kio veiklos gaunamos pajamos, nors tokia prievol numa-tyta. Neturint tiksli duomen apie ias pajamas, susidaro situacija, kai mokesi lengvatomis gali naudotis asmenys, kuriems jos nepriklauso. Pajam dydis lemia trij ems kio srities mokesi lengvat, skirt ju-ridiniams asmenims, ir 12 lengvat, skirt fiziniams asmenims, taikym.</p><p>Per ketverius pastaruosius metus patikrin 37 fizini asmen Valsty-binei mokesi inspekcijai (VMI) pateiktas pajam mokesio dekla-racijas ir palygin jas su Nacionali-nei mokjimo agentrai prie ems kio ministerijos (NMA) pateikto-mis finansinmis ataskaitomis, au-</p><p>ditoriai nustat, kad net 31 asmens metinse pajam deklaracijose nuro-dyti 8,7 mln. Lt prastesni ems kio veiklos rezultatai. Prieastis greiiau-siai paprasta: nordami pasinaudo-ti ES parama, fiziniai asmenys turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius, taigi NMA pateikiamose ataskaitose jie gali bti suinteresuoti parodyti pelning veikl. O siekdami ivengti mokesi VMI teikiamose gyventoj pajam deklaracijose gali </p><p>nurodyti maesnes pajamas arba net nuostoling veikl.</p><p>Taigi pagal valstybinio audito ataskait vienas pajam i ems kio veiklos gaunantis fizinis asmuo </p><p>per metus nuslp per 70 tkst. lit. Aklai pritaikius auditori mokes-i nemokjimo atradim, galima teigti, kad neatmestina galimyb, jog statistiniai fiziniai asmenys ga-ljo per metus nuslpti per 10 mlrd. lit pajam. inia, tai matemati-niai paskaiiavimai, taiau juos su-mainus net ir deimt kart vis dl-to susidaryt milinika suma.</p><p>Netiksls duomenys apie e-ms kio veiklos subjektus ir j </p><p>pajamas turi takos kio veiklos subjekt mokam mokesi admi-nistravimui, VMI vykdom veiks-m kontrols pagrstumui ir reik-mingumui, todl ie subjektai gali bti netinkamai kontroliuojami ir nemokti mokesi, r valsty-bs auditoriai. Supainiota, netiksli ems kio veikl vykdani asme-n apskaita, pasak kontrolieri, yra svarbiausia prieastis, dl kurios ne-galima teisingai vertinti ems kio srities mokesi lengvat taikymo tikslingumo, poveikio ems kiui, biudeto pajamoms.</p><p>Skiriasi penkiskart</p><p>Nors Seim besirinksiani bendrovi atstov galvos skaus-mas bus, j manymu, neteisinga ir bendroves diskriminuojanti ems kio paskirties ems sigijimo lai-kinojo statymo naujoji redakcija, ribojanti sigyti nuosavybs teise vienam juridiniam ar fiziniam as-meniui daugiau kaip 500 ha ems, </p><p>pasak Lietuvos ems kio bendro-vi asociacijos prezidento Jeronimo Kraujelio, dstant motyvus pirmiau-sia bus remiamasi ekonomin nau-dingum atspindiniais skaiiais.</p><p>ems kio informacijos ir kai-mo verslo centro duomenimis, 2013 m. alyje buvo registruoti 844 juridiniai asmenys, deklarav ems kio veikl. Jie i viso vald (nuomojo arba buvo sigij privaios nuosavy-bs teise) 382,6 tkst. ha ems. Tarp i juridini asmen buvo 224 ben-drovs, valdiusios daugiau negu 500 ha vidutinikai beveik po 1 400 ha. I viso jos vald per 312,6 tkst. ha.</p><p>Statistikos duomenimis, iuo metu deklaruota 2,8 mln. ha ems. Taigi visi juridiniai asmenys valdo vos 13,6 proc. ems kio naudme-n. Ar logika drausti bendrovms </p><p>sigyti ems daugiau negu 500 ha? Pavojaus nematau, nes pastarj a-tuoneri met statistika rodo, kad a-lyje bendrovi nedaugjo, nedidjo ir j naudojami ems plotai, Vals-tiei laikraiui sak J.Kraujelis. Pa-sak jo, padidinus leidiam bendrovei sigyti ems plot, finansin naud pajust valstybs biudetas gerokai padidt plaukos, produkcijos eks-portas. Nauda bt ir ems kyje dirbantiems monms.</p><p>Pasak J.Kraujelio, madaug de-imtadal visos dirbamos ems naudojanios bendrovs kasmet realizuoja produkcijos madaug u 1,61,8 mlrd. lit. Tai yra 30 35 proc. vis ki gaunam pajam. iose bendrovse dirba 1011 tkst. moni. valstybs bei savivaldy-bi biudetus bendrovs, pavyz-diui, 2012 m., sumokjo 106 mln. lit. Dar 63 mln. lit u j nuomo-jam em per 209 tkst. ha gavo kininkai.</p><p>kinink indlis valstybs biu-det vairus: gyventoj pajam mo-</p><p>kest moka vienoks, sveikatos drau-dimo kitoks, ems dar kitoks kius deklaravusij skaiius. Su-djus visus j sumoktus mokes-ius, per metus bt apie 132 mln. lit. Plika akimi irint, mokesi suma apylyg, kininkai sumoka net iek tiek daugiau. Taiau paskai-iuokime, kas valstybei naudingiau ar kinink, ar ems kio veikla usi-imani juridini asmen naas? J.Kraujelio teigimu, reikia pabrti vieno hektaro naud valstybei.</p><p>Bendrovi atstovo paskaiiavi-mais, i fizini asmen valdomo hektaro valstyb iandien gauna madaug 55 litus mokesi, o i ju-ridini asmen valdomo hektaro 265 litus mokesi. inant, kad statistinis kininko kis iki 3 hek-tar, daugelis kaimo moni veria-si natraliu kiu, valstybei mokami mokesiai turi skirtis. Bet ne penkis kartus. Nenorime konfrontuoti su kininkais, taiau valstyb privalo tiek fiziniams, tiek juridiniams as-menims bti vienodai teisinga, sak J.Kraujelis.</p><p>Jis sil atkreipti dmes ir dar kitus statistinius skaiius. Antai ki-ninkai u samdomus darbuotojus mokesi valstybei sumoka treda-liu arba perpus maiau negu juri-diniai asmenys, nors pastarieji dar-buotoj samdo tredaliu maiau negu kininkai. O kaime prasta manyti, kad samdiniui kininkas u darb sumoks riebiau negu bendrov. Gal tai ir vl elins ekonomikos elementas? svarst J.Kraujelis.</p><p>Statistika stebina</p><p>Seimo Kaimo reikal komite-to pirmininkas Saulius Buceviius prisipaino pirm kart igirds apie Valstybs kontrols atlikt audit ir sak ess nustebintas inios, kad dl netikslios statistikos valstyb galbt netenka milijonini mokesi. Gal tai ne vien politik problema? Gal mes turtume klausti ir vykdanio-sios valdios, k ir kaip keisti mo-kesi administravimo srityje? svarst Seimo narys.</p><p>Politikas neneig, kad ir apie skirtum tarp juridini bei fizi-ni asmen sumokt mokes-i jis pirm kart girdi. Gal, norint tiksliau paskaiiuoti ju-ridini bei fizini asmen ind-l, reikt atskirti eimos k jis kaime dar dominuoja. Taiau ir taip padarius nesivaizduoju, ko-ki argument reikt griebtis no-rint pateisinti tok didiul beveik penki kart skirtum, kalbjo S.Buceviius ir sak neturintis argu-ment svarstyti, ar kartais tai nra elins ekonomikos poymiai.</p><p>Kit savait Seime planuoja lan-kytis buvusi valstybs kontrolier, dabar Lietuvos atstov Europos audito rmuose Rasa Budbergyt. Seimo Kaimo reikal komiteto pir-mininkas vylsi, kad ji greiiausiai nors informuoti ne tik apie paei-dimus ems kyje, tursime gali-myb pasvarstyti ir apie mokesi baz, kokia ji reikalinga Lietuvai. Manau, kai Europos Parlamentas priims vienodas aidimo taisykles visoms ES valstybms, kai kiekvie-nos valstybs emdirbiams imokos bus suvienodintos, dings btinyb slpti pajamas, o galbt ir grainti gamybos rezultatus, kas neretai at-sitinka norint gauti europin para-m, sak politikas.</p><p>Aktualijos</p><p>Jaunatis.3AULTEKALEIDIASI18.06.</p><p>Rytojiandien</p><p>E=J@EAJ&gt;QO@=QCE=Q@A&gt;AOG=EGQNEKOAREAPKROAC=HEIEGNEPQHE=E,ORE-@QPEJEKOPELNQIKLEAPLEAPR=G=NERF=O0AILAN=PN=PQNPL=GEHPEEGEjH=ELOJEEHQIKO</p><p>'EPKOO=R=EPOLN=@EKFAKN=EPQNP&gt;PEEPEJCN=OJAPNGOENO=QHOEHQIKOKPAILAN=PN=@EAJKIEOGEHOREO=QGE=Q/AGI=@EAJPEGPEJ=jH=ELOJEKLENI=@EAJjj</p><p>H=ELOJEEHQIKOPAILAN=PN=</p><p>orai.lt, VL inf.</p><p>$IEN +5 +10</p><p>.AKT 0 +5 </p><p>$IEN +4 +9</p><p>.AKT 0 +5</p><p>Poryt$IEN +6 +11</p><p>.AKT -1 +4 </p><p>4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT</p><p>Taip, pasninkauju kasmet. Tik penktadieniais. .ETIKPERGAVNI</p><p>.EMATAUPRASMSTAIDARYTI</p><p>22 proc.</p><p>7 proc.</p><p>24 proc.</p><p>!RPERGAVNIPASNINKAUJATE</p><p>47 proc.</p><p>+AIMUIGRESIAMOKESIPRIEVAIZDRIMBAS</p><p>6ALSTYBSAUDITORIAIPASIGEDORIMTOSKININKNANSKONTROLS ,APNK)=HGKJQKPN=QG=</p><p>0AGALVALSTYBINIOAUDITOATASKAITVIENASPAJAMIEMSKIOVEIKLOSGAUNANTISZINISASMUOPERMETUSNUSLPPERTKSTLIT!KLAIPRITAIKIUSAUDITORIMOKESINEMOKJIMOATRADIMGALIMATEIGTIKADNEATMESTINAGALIMYBJOGSTATISTINIAIZINIAIAS-MENYSGALJOPERMETUSNUSLPTIPERMLRDLITPAJAM</p></li><li><p>3MKOVODmNr. 20 (9348) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>Buvo apgauti?</p><p>Kdaini rajone Peldnagi, Gu-din, Kalnabers ir gretimose seninijose sikr kininkai Vacys Gembeckis, Jadvyga Railien, An-tanas Rauba, Andrius Davalga, Vita Zigmantien, Janina Krajeien, Virgilijus Dautartas, Rasa Never-dauskien, Janina Chalidorien, Al-bertas Petroviius, Irena Plauskien ir dar keliolika kinink prarado il-gus metus i valstybs nuomot ir sriu prakaitu palaistyt em. </p><p>Net 19 met dirbau em ir tai suinojau, kad ji man jau nepriklau-so. Savo giminaii vardu j nupirko vienas stambus kininkas. Patarkite, kaip ir i ko man dabar gyventi? susitikim su kdainikiais atvykusio ems kio ministro ir Seimo nari klaus kinink Teres Amien. </p><p>Kita kinink pasakojo, kad jos so-dyba liko tarsi saloje i trij pusi jos nam apar naujasis ems savi-ninkas. kininkas Kazimieras Ali-auskas sak nelauks emtvarkinin-k malons, todl pagalbos kreipsi Seimo kontrolierius. K pasiek?</p><p>Gavau laik, kad dl Nacionali-ns ems tarnybos prie ems kio ministerijos pareign veiksm at-liktas tarnybinis tyrimas ir j kalt nenustatyta. I mans atm em, o kaltinink nra? laiku mojavo nusivyls K.Aliauskas. </p><p>Taigi kodl tiek daug Kdaini krato kinink patyr nuostoli? Jeigu bt nukentj keli kinin-kai, bt galima manyti, kad mo-ns ko nors nesuprato ar neatliko, taiau iuo atveju kyla tarim, kad mons buvo apgauti. </p><p>.EVISILAUK</p><p>Buvusi Kdaini emtvarkinink klast nujaut kinink Gen Gem-beckien, taiau nuojauta nepasinau-dojo. Kai 2011 m. pasklido inia, kad valstybin em bus parduodama, a, kaip ir daugelis j nuomojusi kinin-k, kreipiausi Kdaini emtvar-kos skyri, taiau ir man asmenikai, ir daugeliui kit buvo paaikinta, kad praymai dar nepriimami ir apie j pri-mim bus paskelbta vieai, prisimi-n G.Gembeckien. </p><p>kininkai nusiramino, juolab kad emtvarkininkai tikino, jog valstybi-ns ems nuomotojams bus teikiama pirmenyb, be to, daugelio kinink </p><p>nuomojama em ribojosi su nuosavais sklypais. Taip tyliai kininkai lauk ir neinojo, kad ems pirkimo praymai ir btini dokumentai buvo priimami net iki 2012 m. rugpjio 24 d. Vliau kininkai sulauk kitokios inios.</p><p>Valstybins ems pardavimas buvo nutrauktas. Tada ir suinojo-me, kad labiau informuoti stambiausi kininkai padav praymus ir supirko ms nuomotas emes, pasakojo G.Gembeckiem. </p><p>EMSVISIEMSNEUTEKO</p><p>Pasipiktin kdainieiai prie metus ant kilimo buvo pasikviet tuomet Na-cionalins ems tarnybos prie ems kio ministerijos (NT) vadov Vit Lopin. is raudonavo, kai kininkai pasakojo, kad jam pavalds emtvar-kininkai monms gal net specialiai neprane apie galimyb pirkti valsty-bin em. NT vadovas kaltino sky-ltus statymus, tarsi anksiau to neb-t inojs. Taiau tikino, kad remiantis netobulais statymais priimt sprendi-m ataukti ar atgaline tvarka pataisy-ti jau nebemanoma. Tiesa, V.Lopinys monms dar suteik vilt, kad vals-tybins ems gali likti, tai tada nu-skriausti kininkai ir turt teis pirmi jos sigyti. Kyla tarim, kad jau tada V.Lopinys galimai melavo, kaip ra vienas klasikas: Jam buvo gda, bet jis ir toliau melavo. Abejotina buvusio NT vadovo atgaila Peldnagi ki-ninkams: Labai apmaudu, kad em, kuri daniausiai smulkieji kininkai dirbo keliolika met, nuperka stam-bs kininkai ir i smulkij kinink atima pragyvenimo altin. </p><p>Ms tarimus patvirtina ems kio ministerijos (M) ems ir ite-kli politikos departamento direktorius Audrius Petkeviius: Laisvos valstybi-ns ems negaljo likti, nes Lietuvo-je buvo pateikta apie 30 000 praym, i kuri net 700 Kdaini rajone. ems neliko net visiems laiku pa-raiusiems praymus. </p><p>Ir ne bet kokios ems. tai iuo metu mintose seninijose ems kio paskirties ems kaina pasiek rekor-dines auktumas (16 tkst. Lt u ha) ir tikriausiai nemas. Todl kai kurie kininkai nelauk valdios malons ir kreipsi teism. Kaip jiems seksi? </p><p>!DVOKATASDINGO</p><p>Kreiptis teism ketino ir Peldna-gi bei Kalnabers seninij kinin-kai. Pasak G.Gembeckiens, jie net </p><p>pasamd ems kio rm vadov nurodyt advokat. Mums sak, kad tas advokatas pads, kad jis labai geras advokatas, prisimin moteris. </p><p>Advokatas tikrai atvyko ir paa-djo atkurti teisyb. kininkai juo taip patikjo, kad j net nesuglumi-no advokato praymas apie reikal neprasitarti urnalistams. Ir apskri-tai patar visiems tyliai sdti lyg po luota, kol jis darys tvark. </p><p>Be to, i kinink surinko po 200 lit avanso. Vieni dav rankas grynaisiais, inoma, be jokio kvito. A ir kai kurie kiti kininkai su savimi ne-turjome pinig, tai jis mums pasak savo sskaitos numer, taigi dabar turi-me rodym, kad jam sumokjom...</p></li></ul>